Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA VREDNOVANJA AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Članak 27. Neke od spomenutih novina, a koje značajno utječu na tijek samog postupka već pokrenutog temeljem Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (Narodne novine 66/19), koji je trenutno na snazi, su obrazložene u gornjim komentarima pojedinih članaka. Budući da su predmetnim prijedlogom Pravilnika propisane novine koje bi usporile donošenje strateških dokumenata koji su još u izradi predlažemo propisati prijelazne odredbe odnosno predlažemo članku 27. dodati stavak kako slijedi: „U postupcima vrednovanja za akte strateškog planiranja za koje je donesena odluka o početku vrednovanja, a nisu do sada usvojeni, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (Narodne novine 66/19) po kojem je donesena odluka, sve do donošenja akta strateškog planiranja.“ Djelomično prihvaćen Članak 27. izmijenjen je i sada glasi: "(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja („Narodne novine”, br. 66/19). (2) Odbori za vrednovanje akata strateškog planiranja, za koje je u tijeku provedba postupka vrednovanja, obvezni su izvješća o provedbi postupka vrednovanja usvojiti u skladu člankom 23. ovog Pravilnika. (3) Tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja, za koje je u tijeku provedba postupka vrednovanja, obvezna su sažetke preporuka postupka vrednovanja u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem primjenjivati u skladu s člankom 24. ovog Pravilnika. (4) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
2 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, IV. ZAVRŠNE ODREDBE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Prihvaćen Naziv glave izmijenjen je i sada glasi: „ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“
3 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (1) Tijelo nadležno za izradu i provedbu akta strateškog planiranja nakon provedbe svakog pojedinog postupka vrednovanja izrađuje sažetak preporuka koje je potrebno primijeniti tijekom izrade novog ili revizije važećeg akta strateškog planiranja (u daljnjem tekstu: sažetak preporuka). Smatramo da izvješća evaluatora nisu kvantitativno ni kvalitativno tolikog opsega da bi bilo potrebno, pored istih izrađivati sažetke preporuka. Stoga predlažemo brisanje predmetne odredbe. Nije prihvaćen Obujam izvješća o provedbi postupka vrednovanja nije razlog izrade sažetka preporuka postupka vrednovanja (u daljnjem tekstu: sažetak preporuka). Sažetak preporuka postupka vrednovanja izrađuje se s ciljem primjene tijekom izrade novog ili revizije važećeg akta strateškog planiranja Odredbe vezane za izradu i primjenu sažetka preporuka, propisane su temeljem dosadašnjih iskustava u provedbi postupaka vrednovanja, a udovoljavaju načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem, načelima i kriterijima vrednovanja te standardima kvalitete OECD- a, Development Assistance Committee (DAC- a), Paketa instrumenata za bolju regulativu Europske komisije iz 2021. godine te Smjernicama za provedbu postupka vrednovanja, odnosno rezultatima provedbe SRSP projekta „Okvir za ocjenu uspješnosti javnih politika u Hrvatskoj“ („Framework for Assessing the Performance of Public Policies in Croatia“ ). Molimo imajte na umu da u skladu s člankom 24. Pravilnika: - tijelo nadležno za izradu i provedbu akta strateškog planiranja izrađuje sažetak preporuka temeljem rezultata vrednovanja u kojima će istaknuti preporuke iz izvješća koje trebaju provesti nadležna tijela, -tijelo nadležno za izradu i provedbu akta strateškog planiranja sažetak preporuka dostavlja svim ključnim dionicima uključenim u izradu, odnosno tijelima zaduženim za provedbu akta strateškog planiranja, u roku od 30 dana od dana usvajanja izvješća o provedbi postupka vrednovanja. Praćenje primjene preporuka postupka vrednovanja u procesu strateškog planiranja i upravljanja razvojem uređeno je člankom 25. Pravilnika.
4 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Odbor za vrednovanje, uz suglasnost svih članova, izvješće o provedbi postupka vrednovanja usvaja u roku od 15 dana od dana zaprimanja nacrta iz članka 22., stavka 4. ovog Pravilnika. Predmetnim odredbama propisana je potrebna suglasnost svih članova Odbora za vrednovanje za usvajanje izvješća. Smatramo da je potrebno detaljnije i jasnije razraditi način odlučivanja. Kao npr. - moraju li se baš svi članovi izjasniti ili je dovoljno da se postigne kvorum pa je dovoljna suglasnost svih prisutnih, - što ako se jedan od člana odluči ne izjasniti, smatra li se da je taj član suglasan - što ukoliko se sjednica zbog hitnosti mora održati on line, kako se onda računa većina glasova i dr. Nije prihvaćen Člankom 23. stavkom 2. jasno je propisan način usvajanja izvješća o provedenom postupku vrednovanja: Odbor za vrednovanje, uz suglasnost svih članova, izvješće o provedbi postupka vrednovanja usvaja u roku od 15 dana od dana zaprimanja nacrta iz članka 22. stavka 4. ovog Pravilnika. Način održavanja sjednica može se urediti Poslovnikom o radu Odbora za vrednovanje koji se, u skladu s člankom 20. Pravilnika, usvaja na prvoj sjednici uz suglasnost svih članova Odbora za vrednovanje.
5 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (5) Odbor za vrednovanje, uz suglasnost svih članova, izvješća iz stavka 2. i 3. ovog članka usvaja u roku sedam dana od dana zaprimanja. Predmetnim odredbama propisana je potrebna suglasnost svih članova Odbora za vrednovanje za usvajanje izvješća. Smatramo da je potrebno detaljnije i jasnije razraditi način odlučivanja. Kao npr. - moraju li se baš svi članovi izjasniti ili je dovoljno da se postigne kvorum pa je dovoljna suglasnost svih prisutnih, - što ako se jedan od člana odluči ne izjasniti, smatra li se da je taj član suglasan - što ukoliko se sjednica zbog hitnosti mora održati on line, kako se onda računa većina glasova i dr. Nije prihvaćen Navedenim člankom nije propisan način usvajanja izvješća o provedbi postupka vrednovanja, nego usvajanja pojedinih izvješća tijekom izlaganja tima za vrednovanje. Način održavanja sjednica može se urediti Poslovnikom o radu Odbora za vrednovanje koji se, u skladu s člankom 20. Pravilnika, usvaja na prvoj sjednici uz suglasnost svih članova Odbora za vrednovanje.
6 Primorsko-goranska županija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Članak 22. Predlaže se ne propisivati broj izlaganja Odboru za vrednovanje. Dovoljno je i jedno izlaganje ukoliko nudi Odboru sve potrebne sadržaje. Nije prihvaćen Broj izlaganja propisan je temeljem dosadašnjih iskustava u provedbi postupaka vrednovanja akata strateškog planiranja, a udovoljava standardima kvalitete Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Development Assistance Committee (DAC), Paketa instrumenata za bolju regulativu Europske komisije iz 2021. godine te Smjernicama za provedbu postupka vrednovanja, odnosno rezultatima provedbe SRSP projekta „Okvir za ocjenu uspješnosti javnih politika u Hrvatskoj“ („Framework for Assessing the Performance of Public Policies in Croatia“).
7 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (4) Ako tijelo zaduženo za izradu ili provedbu akta strateškog planiranja osniva mješoviti tim za vrednovanje, zahtjeve za javno nadmetanje izrađuje Odbor za vrednovanje, a usluge vanjskih stručnjaka nabavljaju se sukladno zakonu koji uređuje područje javne nabave u Republici Hrvatskoj. Predlažemo propisati da zahtjeve za javno nadmetanje umjesto Odbora za vrednovanje izrađuje tijelo nadležno za izradu akta strateškog planiranja. Prihvaćen Uzevši u obzir nadležnosti za provedbu pojedinih procesa, odnosno provedbu postupaka javne nabave u tijelima zaduženim za izradu i provedbu akta strateškog planiranja, članak 21., stavak 4. izmijenjen je i sada glasi: “Ako tijelo zaduženo za izradu ili provedbu akta strateškog planiranja osniva mješoviti tim za vrednovanje, pokreće zahtjev za javno nadmetanje uz konzultacije s Odborom za vrednovanje, a usluge vanjskih stručnjaka nabavljaju se sukladno zakonu koji uređuje područje javne nabave u Republici Hrvatskoj.”
8 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (3) Tijelo nadležno za izradu odnosno provedbu akta strateškog planiranja, može osnovati tim za vrednovanje sastavljen isključivo od unutarnjih stručnjaka ili osnovati mješoviti tim za vrednovanje sastavljen od unutarnjih i vanjskih stručnjaka. Predlažemo dodati opciju da tim vrednovanja pored samo vanjskih stručnjaka ili kombinacije vanjskih i unutarnjih stručnjaka, može biti sastavljen i isključivo od vanjskih stručnjaka, a sve kako bi se osigurala neovisnost i nepristranost vrednovanja. Nije prihvaćen Načelo nepristranosti i neovisnosti provedbe svakog pojedinog postupka vrednovanja primjenjuje se bez obzira na sastav tima za vrednovanje. Pravila vezana sa sastav odbora za vrednovanje preuzeta su iz postojećeg Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja („Narodne novine”, br. 66/19).
9 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (1) Čelnik tijela zaduženog za izradu ili provedbu akta strateškog planiranja za potrebe provedbe svakog pojedinog postupka vrednovanja osniva tim za vrednovanje. Osnivanje tima za vrednovanje sukladno Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja (Narodne novine 66/19) koji je sada na snazi nije obvezatno. Citiranom odredbom predmetnog prijedloga Pravilnika nameće se obveza osnivanja tima za vrednovanje. Smatramo da se predmetna odredba ne bi trebala odnositi na strateške dokumente koji su u tijeku izrade i za koje je već osnovan Odbor za vrednovanje sukladno Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja (Narodne novine 66/19) Nije prihvaćen Navedenim stavkom uređen je način osnivanja tima za vrednovanje, u odnosu na članke 10. i 12. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja („Narodne novine”, br. 66/19) kojima je propisano da: - zaposlenici nadležnoga tijela, koji su neposredno sudjelovali u izradi ili provedbi akata strateškoga planiranja, (ne uključujući Koordinatora za strateško planiranje koji obavlja funkciju koordinacije) ne mogu biti imenovani članovima Odbora za vrednovanje kao ni tima za vrednovanje. - tijelo nadležno za izradu akta strateškog planiranja se također može odlučiti sastaviti tim za vrednovanje od isključivo unutarnjih stručnjaka ili osnovati mješoviti tim vanjskih i unutarnjih stručnjaka.
10 Primorsko-goranska županija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Članak 21. U svrhu administrativnog pojednostavljivanja postupka određivanja tima za vrednovanje predlaže se osnivanje tima - donošenje formalnih odluka o imenovanju jedino u slučaju kada se imenuju određeni službenici ili zaposlenici kao fizičke osobe. U slučaju određivanja tima za vrednovanje angažiranjem pravne osobe, smatra se dovoljnim provesti odgovarajući postupak nabave. Pritom zahtjeve za javno nadmetanje ne bi trebao izrađivati Odbor za vrednovanje već naručitelj usluge. Odbor za vrednovanje se može uključiti u davanje mišljenja na zahtjev za javno nadmetanje (primjerice u pisanom obliku putem elektroničke pošte). Djelomično prihvaćen Uzevši u obzir nadležnosti za provedbu pojedinih procesa, odnosno provedbu postupaka javne nabave u tijelima zaduženim za izradu i provedbu akta strateškog planiranja, članak 21. stavak 4. izmijenjen je i sada glasi: “Ako tijelo zaduženo za izradu ili provedbu akta strateškog planiranja osniva mješoviti tim za vrednovanje, pokreće zahtjev za javno nadmetanje uz konzultacije s Odborom za vrednovanje, a usluge vanjskih stručnjaka nabavljaju se sukladno zakonu koji uređuje područje javne nabave u Republici Hrvatskoj.”
11 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (c)Članovi Odbora za vrednovanje akata strateškog planiranja od značaja za jedinice područne (regionalne) samouprave su predstavnik Koordinacijskog tijela, predstavnik regionalnog koordinatora i ostali vanjski i unutarnji članovi prema odluci čelnika tijela nadležnog za izradu i provedbu akta strateškog planiranja. Predmetnom odredbom propisano je da jedan od članova Odbora za vrednovanje mora biti i predstavnik regionalnog koordinatora, što po dosadašnjem Pravilniku nije bilo obvezatno. Ukoliko bi se predmetna odredba odnosila i na strateške dokumente, za koje je u tijeku postupak izrade, tada bi bilo potrebno donijeti, za one koji nemaju predstavnika regionalnog koordinatora u Odboru za vrednovanje, Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Odbora za vrednovanje kojom bi se imenovao predstavnik regionalnog koordinatora. Nije prihvaćen Obavljanje poslova strateškog planiranja i osiguravanje usklađenosti javnih politika na razini područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22), je odgovornost nadležnih regionalnih i lokalnih koordinatora. S obzirom na to da provedba postupka prethodnog vrednovanja između ostaloga podrazumijeva i usporedbu usklađenosti izrade nacrta prijedloga akata strateškog planiranja s načelima i metodologijom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te primjenu kriterija usklađenosti, uključenost regionalnog koordinatora u rad Odbora za vrednovanje, u skladu s člankom 19., može samo pozitivno utjecati na ocjenu kvalitete izrade i provedbe predmetnog akta strateškog planiranja. Molimo primite na znanje da je izvršavanje obveza postupaka vrednovanja koji su pokrenuti prema odredbama prijašnjeg propisa, a nisu dovršeni do dana stupanja na snagu novoga Pravilnika utvrđeno člankom 27., odnosno prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika.
12 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (d)Koordinatori za strateško planiranje tijela državne uprave i regionalni koordinatori odobreni plan vrednovanja za iduću godinu dostavljaju Koordinacijskom tijelu do 15. prosinca tekuće godine. Obzirom da se na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi uglavnom o vrednovanju plana razvoja, smatramo da bi se plan vrednovanja trebao vezati isključivo uz akte strateškog planiranja te da bi se trebao donositi isključivo za predmetni dokument kao do sada, a ne na godišnjoj razini kao što se predlaže odredbom čl.17. st. 4. prijedloga Pravilnika. Nije prihvaćen Planovi razvoja su srednjoročni akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stoga je navod “da bi se plan vrednovanja trebao vezati isključivo uz akte strateškog planiranja” nejasan. Molimo imajte na umu odredbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem propisana Zakonom, te načelo pravovremenosti propisano predmetnim Pravilnikom. Tijekom razdoblja izrade i provedbe srednjoročnih akata strateškog planiranja potrebno je uzeti u obzir nastanak okolnosti koje bi iziskivale izmjenu vremenika provedbe planiranih postupaka vrednovanja i (ili) dopunu akata strateškog planiranja, kojem u skladu s odredbama Zakona prethodi pravodobno planiranje i provedba postupka vrednovanja. Primjerice, uvidom u Plan vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027., 29. ožujka 2023. utvrđeno je da je izrada završnog izvješća postupka prethodnog vrednovanja planirana za II. kvartal 2022. godine, dok je prema informacijama s kojima raspolažemo provedba postupka prethodnog vrednovanja i dalje u tijeku. Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem će po stupanju na snagu Pravilnika, pravovremeno svim obveznicima primjene istog dostaviti Predložak za izradu godišnjeg plana vrednovanja akata strateškog planiranja
13 Primorsko-goranska županija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (a)Tijela zadužena za izradu ili provedbu akata strateškog planiranja izrađuju godišnji plan vrednovanja akata strateškog planiranja iz nadležnosti (u daljnjem tekstu: plan vrednovanja). Za županije nije potrebno plan vrednovanja donositi na godišnjoj razini s obzirom da se jedino vrednuje plan razvoja županije i to ne svake godine. Primjerenije je donijeti plan svih vrednovanja određenog akta strateškog planiranja s planiranim godinama vrednovanja (donijeti ga prije provedbe prvog vrednovanja). Nije prihvaćen Molimo imajte na umu odredbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem propisana Zakonom, te načelo pravovremenosti propisano predmetnim Pravilnikom. Tijekom razdoblja izrade i provedbe srednjoročnih akata strateškog planiranja potrebno je uzeti u obzir nastanak okolnosti koje bi iziskivale izmjenu vremenika provedbe planiranih postupaka vrednovanja i (ili) dopunu akata strateškog planiranja, kojem u skladu sa odredbama Zakona prethodi pravodobno planiranje i provedba postupka vrednovanja. Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem će po stupanju na snagu, pravovremeno svim obveznicima primjene Pravilnika dostaviti Upute za izradu godišnjeg plana vrednovanja akata strateškog planiranja.
14 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Prethodno vrednovanje provodi se tijekom izrade akata strateškog planiranja, a preporuke ovog vrednovanja integriraju se u nacrte prijedloga akata strateškog planiranja prije pokretanja postupka savjetovanja s zainteresiranom javnošću. Tijek postupka vrednovanja Plana razvoja utvrđen je Planom vrednovanja PRGZ-a koji je sastavni dio Zaključka o početku vrednovanja PRGZ-te se prema donesenom Planu vrednovanja završno izvješće vrednovanja odnosi na završni nacrt PRGZ-a nakon provedenog javnog savjetovanja. Ukoliko bi se predmetna odredba odnosila i na Plan razvoja, moralo bi se ići na donošenje novog Zaključka kojeg donosi gradonačelnik s izmjenama u Planu vrednovanja budući da isti ne bi bio u skladu s novopropisanom odredbom. Ako će se ova odredba ostaviti, smatramo da je potrebno izdvojiti završno izvješće te propisati da se isto izrađuje nakon provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Smatramo da završno izvješće obuhvaća i procjenu provedbe samog postupka izrade Plana razvoja kojeg je javno savjetovanje važan dio. Također, prijedlozi, primjedbe i komentari zaprimljeni tijekom javnog savjetovanja sadržajno utječu na akt strateškog planiranja te ih je potrebno obuhvatiti završnim izvješćem. Nije prihvaćen Sva tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja sve poslove strateškog planiranja obvezna su provoditi u skladu sa odredbama Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), te načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem propisanim Zakonom. Tijekom razdoblja provedbe srednjoročnih akata strateškog planiranja potrebno je uzeti u obzir nastanak okolnosti koje bi iziskivale izmjenu i (ili) dopunu akata strateškog planiranja, kojem u skladu sa odredbama Zakona prethodi pravodobno planiranje i provedba postupka vrednovanja. Nadalje, u skladu s načelom transparentnosti te čl. 14 predmetnog Pravilnika, prethodno vrednovanje provodi se tijekom izrade akata strateškog planiranja, a preporuke ovog vrednovanja integriraju se u nacrte prijedloga akata strateškog planiranja prije pokretanja postupka savjetovanja s zainteresiranom javnošću. Slijedom navedenog, molimo primite na znanje da je Zaključak o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027., svakako potrebno izmijeniti na način iz kojeg je jasno i nedvosmisleno moguće utvrditi da se isti odnosi isključivo na postupak prethodnog vrednovanja navedenog akta. Pri tom imajte na umu da postupak vrednovanja završava usvajanjem izvješća o provedbi postupka vrednovanja izrađenog u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika.
15 Antonio MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Treba uvesti fondova EU donosi za brigu lokalni udruga invaliditetom i gluhih osoba prema akte Strateškog planiranja Primljeno na znanje Nije područje primjene predmetnog akta. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Navedenim aktima Republika Hrvatska nastavlja kreirati politiku prema osobama s invaliditetom poštujući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i ostale suvremene međunarodne standarde kao okvir za daljnji razvoj prava za osobe s invaliditetom. Nacionalni plan stavlja naglasak na jednakost, kao temeljno načelo svih ljudskih prava i temeljnih sloboda, a ima za cilj osigurati uvjete za ravnopravno uživanje prava i aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim područjima života zajednice. Provedba Nacionalnog plana 2021. - 2027. financirati će se iz Državnog proračuna, prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova Europske unije.