Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (f) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja čiji je izrada propisana posebnim zakonom, ukoliko posebnim zakonom nisu propisani sadržaj i rokovi za podnošenje izvješća. Predlaže se propisati mogućnost, a ne obvezu primjene ovog Pravilnika na praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja čija je izrada propisana posebnim zakonom. Postupanje po drugim zakonima bi trebala propisati tijela koja su za njihovu provedbu nadležna jer imaju bolji uvid o stvarnim potrebama, mogućnostima i primjerenoj dinamici izvještavanja. Nije prihvaćen Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja čija je izrada propisana posebnim zakonom, ako su posebnim zakonom propisani sadržaj i rokovi za podnošenje izvješća.
2 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Članak 7. Predlažemo da rok za podnošenje godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja predstavničkom tijelu bude različit (duži) od roka za podnošenje Koordinacijskom tijelu iz razloga što se sjednice predstavničkog tijela ne održavaju nužno svaki mjesec. Iz trenutno definiranih odredbi (isti rok za podnošenje i Koordinacijskom tijelu i predstavničkom tijelu) proizlazi da je realan rok za izradu izvješća puno kraći od zakonski definiranog. Djelomično prihvaćen Predmetni članak je dopunjen na način da jasnije propisuje proceduru usvajanja i sada glasi: "Rokovi za izvješćivanje o provedbi srednjoročnih akata strateškog planiranja Članak 7. (1) Tijelo zaduženo za izradu nacionalnog plana podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi nacionalnog plana za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. (2) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. (3) Regionalni koordinator dostavlja Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave u roku od 8 dana po usvajanju predstavničkog tijela. (4) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu u roku 8 dana po usvajanju predstavničkog tijela."
3 Regionalni koordinator PSŽ MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. Zbog kvalitete i cjelovitosti izvješća predlaže se propisivanje rok za izradu izvješća o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu do 31. srpnja tekuće godine. Isto se predlaže zbog nedostupnosti cjelovitih statističkih i financijskih podataka u roku kako se sada predlaže. Nije prihvaćen Praćenje provedbe plana razvoja proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja ishoda kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva definiranih planom razvoja. Godišnje izvješće o provedbi plana razvoja obvezno sadrži podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja ishoda plana razvoja. Financijski podatci izvješća o provedbi plana razvoja JP(R)S, odnose se isključivo na podatke o utrošenim sredstvima za provedbu posebnih ciljeva plana razvoja JP(R)S i ne zahtijevaju dostavu zasebno obrađivanih makroekonomskih i statističkih podataka. Nadalje, u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17, 151/22), sva javna tijela su obvezna neprekidno pratiti provedbu svih akata strateškog planiranja iz nadležnosti te redovno pratiti, prikupljati i analizirati podatke o ostvarenim vrijednostima utvrđenih pokazatelja uspješnosti. U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22), čl. 24. st. 4., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu, odnosno u skladu s čl. 25. st. 2., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu. Napominjemo kako svaki nositelj izrade plana razvoja samostalno odabire (ili definira) pokazatelje uspješnosti koji će mu omogućiti praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju ciljeva utvrđenih aktom strateškog planiranja, u skladu s načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Prilikom odabira pokazatelja uspješnosti, svaki je nositelj izrade akta dužan osigurati pravodobnost podataka pokazatelja uspješnosti, odnosno odabrati one pokazatelje koji će mu, osim pružanja cjelovite informacije o uspješnosti provedbe pojedinog cilja, omogućiti i uredno izvršavanje obveza vezanih za praćenje i izvješćivanje o provedbi u skladu s propisanim rokovima.
4 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. Predlažemo da rok za dostavu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu bude do 31. srpnja tekuće godine. Rok 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu koji je naveden u Pravilniku bitno će utjecati na relevantnost izvješća o provedbi plana razvoja jer na navedeni datum nisu dostupni podaci za pokazatelje ishoda (razina posebnog cilja) i pokazatelje rezultata (razina prioriteta) pa i samih ostvarenih rezultata iz Plana razvoja. Državni zavod za statistiku podatke za pokazatelje koje smo preuzeli iz Biblioteke pokazatelja u pravilu objavljuje tek u trećem i četvrtom kvartalu. Zakon o proračunu (NN 144/21) definira rok za podnošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu (Županijskoj skupštini) do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu (Članak 89., stavak 2.), a Izvješća o radu županijskih ustanova i izvješća o provedbi županijskih programa podnose se Županijskoj skupštini u drugom, pa čak i trećem kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu. Nije prihvaćen Svaki nositelj izrade plana razvoja samostalno odabire (ili definira) pokazatelje uspješnosti koji će mu omogućiti praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju ciljeva utvrđenih aktom strateškog planiranja, u skladu s načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Prilikom odabira pokazatelja uspješnosti, svaki je nositelj izrade dužan osigurati pravodobnost podataka pokazatelja uspješnosti, odnosno odabrati one pokazatelje koji će mu, osim pružanja cjelovite informacije o uspješnosti provedbe pojedinog posebnog cilja, omogućiti i uredno izvršavanje obveza vezanih za praćenje i izvješćivanje o provedbi u skladu s propisanim rokovima. Podatci o napretku u provedbi, koji se utvrđuju u godišnjem izvješću o provedbi plana razvoja, ne nastaju u trenutku podnošenja godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, već su dostupni obveznicima izrade i ranije te kako su, u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17, 151/22), sva javna tijela obavezna neprekidno pratiti provedbu svih akata strateškog planiranja iz nadležnosti i, redovno pratiti, prikupljati i analizirati podatke o ostvarenim vrijednostima utvrđenih pokazatelja uspješnosti. U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22), čl. 24. st. 4., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu, odnosno u skladu s čl. 25. st. 2., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu.
5 Zagorska razvojna agencija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. Kako bi osiguralo da proces praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi planova razvoja JLP(R)S bude reprezentativan zbog mogućnosti prikupljanja potpunih financijskih podataka, predlažemo da rok za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja JLP(R)S ne prethodi roku podnašanja godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna JLP(R)S predstavničkom tijelu koji je definiran člankom 89. stavkom 2. Zakona o proračunu (NN 144/21). Nije prihvaćen Praćenje provedbe plana razvoja proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja ishoda kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva definiranih planom razvoja. Godišnje izvješće o provedbi plana razvoja obvezno sadrži podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja ishoda plana razvoja. Financijski podatci izvješća o provedbi plana razvoja JP(R)S, odnose se isključivo na podatke o utrošenim sredstvima za provedbu posebnih ciljeva plana razvoja JP(R)S i ne zahtijevaju dostavu zasebno obrađivanih makroekonomskih i statističkih podataka. U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22), čl. 24. st. 4., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu, odnosno u skladu s čl. 25. st. 2., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu.
6 Primorsko-goranska županija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o provedbi plana razvoja za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. Predlaže se da rok za podnošenje izvješća o provedbi plana razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave ne bude prije 31. srpnja tekuće godine iz sljedećih razloga: • Za izradu ovog izvješća potrebni su podaci iz godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna županije za prethodnu godinu. Prema članku 89. stavku 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. • Za izradu ovog izvješća potrebni su i razni makroekonomski i statistički podaci koji početkom godine nisu raspoloživi. Sugerira se nadležnom Ministarstvu da temeljem Biblioteke pokazatelja provjeri s određenim državnim institucijama raspoloživost pokazatelja za lokalnu i regionalnu razinu te da i taj podatak uzme u razmatranje prilikom propisivanja roka za izvještavanje o planovima razvoja županija. Nije prihvaćen Godišnje izvješće o provedbi plana razvoja obvezno sadrži podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja ishoda plana razvoja. Financijski podatci izvješća o provedbi plana razvoja JP(R)S, odnose se isključivo na podatke o utrošenim sredstvima za provedbu posebnih ciljeva plana razvoja JP(R)S i ne zahtijevaju dostavu zasebno obrađivanih makroekonomskih i statističkih podataka. Podatci o napretku u provedbi, koji se utvrđuju u godišnjem izvješću o provedbi plana razvoja JP(R)S, ne nastaju u trenutku podnošenja godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, već su dostupni obveznicima izrade i ranije te kako su, u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17, 151/22), sva javna tijela obavezna kontinuirano pratiti provedbu svih akata strateškog planiranja iz nadležnosti i, u skladu s navedenim, redovno pratiti i prikupljati podatke o ostvarenim vrijednostima utvrđenih pokazatelja uspješnosti. Svaki nositelj izrade samostalno odabire (ili definira) pokazatelje uspješnosti koji će mu omogućiti praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju ciljeva utvrđenih aktima strateškog planiranja, u skladu s načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Prilikom odabira pokazatelja uspješnosti, svaki je nositelj izrade dužan osigurati pravodobnost podataka pokazatelja uspješnosti, odnosno odabrati one pokazatelje koji će mu, osim pružanja cjelovite informacije o uspješnosti provedbe pojedinog cilja, omogućiti i izvršavanje obveza vezanih za praćenje i izvješćivanje o provedbi u skladu s propisanim rokovima. U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22), čl. 24. st. 4., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu, odnosno u skladu s čl. 25. st. 2., konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu.
7 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (1) Tijela državne uprave podnose Koordinacijskom tijelu godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave za prethodnu godinu do 31. siječnja tekuće godine. Rok za podnošenje godišnjeg izvješća o provedbi provedbebog programa je nerealan zbog nedostupnosti svih financijskih pokazatelja prije nego što su izrađena godišnja financijska izvješća, Stoga predlažemo: Tijela državne uprave podnose Koordinacijskom tijelu godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine Nije prihvaćen Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa obvezno sadrži podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja (koje samostalno definira nositelj izrade), a ne podatke o financijskim pokazateljima. Financijski podatci koje je potrebno utvrditi u godišnjem izvješću o provedbi provedbenog programa, odnose se isključivo na podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa u prethodnoj godini provedbe. U skladu sa čl. 24. st.2., Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, proračunski korisnici državnog proračuna izrađuju i predaju svoje financijske izvještaje do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu, odnosno u skladu sa čl. 24. st.3. Pravilnika, izvanproračunski korisnici državnog proračuna predaju svoje financijske izvještaje najkasnije do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu. Iako dostupnost podataka o utrošenim sredstvima za provedbu mjera provedbenog programa nije uvjetovana rokovima za predaju pojedinih izvješća propisanih zasebnih propisima, rok dostave godišnjih izvješća o provedbi provedbenog programa tijela državne uprave izmijenjen je na 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu provedbe. U skladu s navedenim, članak 8., stavak 1. Pravilnika je izmijenjen te sada glasi: “(1) Tijelo državne uprave dostavlja Koordinacijskom tijelu usvojena godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa tijela državne uprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.”
8 Regionalni koordinator PSŽ MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 31. siječnja tekuće godine. Zbog kvalitete i cjelovitosti izvješća predlaže se propisivanje rok za izradu izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. Isto se predlaže zbog nedostupnosti cjelovitih statističkih i financijskih podataka u roku kako se sada predlaže. Nije prihvaćen Podatci o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa, koji čine dio obveznog sadržaja izvješća o provedbi provedbenog programa, ne nastaju u trenutku podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, već su obveznicima izrade dostupni sa završetkom kalendarske godine za koju se izvješće podnosi. U skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17, 151/22), sva javna tijela obvezna neprekidno pratiti provedbu te redovno prikupljati i analizirati podatke o ostvarenim vrijednostima utvrđenih pokazatelja uspješnosti svih akata strateškog planiranja iz nadležnosti. Nadalje, u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22), čl. 24. st. 4., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu, odnosno u skladu s čl. 25. st. 2., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu. Iako dostupnost podataka koji se utvrđuju u godišnjem izvješću o provedbi provedbenog programa, nije uvjetovana rokovima za predaju pojedinih izvješća propisanih zasebnih propisima, rok dostave godišnjih izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijenjen je na 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu provedbe. U skladu s navedenim, članak 8., stavak 2. i stavak 3. Pravilnika, izmijenjeni su te sada glase: „(2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave dostavlja Koordinacijskom tijelu usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine. (3) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.“
9 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 31. siječnja tekuće godine. Predlažemo da rok za dostavu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu bude do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Sukladno Članku 25., stavku 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022) jedinice područne (regionalne) samouprave predaju Konsolidirani proračun za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Djelomično prihvaćen Podatci o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa, koji čine dio obveznog sadržaja izvješća o provedbi provedbenog programa, ne nastaju u trenutku podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, već su obveznicima izrade dostupni sa završetkom kalendarske godine za koju se izvješće podnosi. U skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17, 151/22), sva javna tijela obvezna neprekidno pratiti provedbu te redovno prikupljati i analizirati podatke o ostvarenim vrijednostima utvrđenih pokazatelja uspješnosti svih akata strateškog planiranja iz nadležnosti. Iako dostupnost podataka koji se utvrđuju u godišnjem izvješću o provedbi provedbenog programa, nije uvjetovana rokovima za predaju pojedinih izvješća propisanih zasebnih propisima, rok dostave godišnjih izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijenjen je na 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu provedbe. U skladu s navedenim, članak 8., stavak 2. i stavak 3. Pravilnika, izmijenjeni su te sada glase: „(2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave dostavlja Koordinacijskom tijelu usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine. (3) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.“
10 Zagorska razvojna agencija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 31. siječnja tekuće godine. Praćenje provedbe provedbenog programa JP(R)S je otežano zbog trenutne neusklađenosti roka izvještavanja o provedbi provedbenog programa JP(R)S s rokom izrade godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna JP(R)S definiranim Zakonom o proračunu. Kako bi proces praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi provedbenog programa bio reprezentativan zbog mogućnosti prikupljanja potpunih financijskih podataka, predlažemo da rok za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa JP(R)S ne prethodi roku podnašanja godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna JP(R)S predstavničkom tijelu koji je definiran člankom 89. stavkom 2. Zakona o proračunu (NN 144/21). Djelomično prihvaćen Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa obvezno sadrži podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja (koje samostalno definira nositelj izrade), a ne podatke o financijskim pokazateljima. Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja svim je nositeljima izrade i provedbe uvijek preporučivalo da, u skladu sa posebnostima unutarnjeg ustrojstva, praćenje provedbe provedbenog programa organiziraju na način koji će im omogućiti analizu i usporedbu pokazatelja rezultata pojedine mjere barem jednom u svakom kvartalu. Iako dostupnost podataka o utrošenim sredstvima za provedbu mjera provedbenog programa nije uvjetovana rokovima za predaju pojedinih izvješća propisanih zasebnih propisima, rok dostave godišnjih izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijenjen je na 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu provedbe. U skladu s navedenim, članak 8., stavak 2. i stavak 3. Pravilnika, izmijenjeni su te sada glase: „(2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave dostavlja Koordinacijskom tijelu usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine. (3) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.“
11 Primorsko-goranska županija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 31. siječnja tekuće godine. Predlaže se da rok za podnošenje izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica područne (regionalne) samouprave ne bude prije 31. srpnja tekuće godine. Naime, za izradu ovog izvješća potrebni su podaci iz godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna županije za prethodnu godinu (financijski podaci, pokazatelji rezultata). Prema članku 89. stavku 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Djelomično prihvaćen Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa obvezno sadrži podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja (koje samostalno definira nositelj izrade), a ne podatke o financijskim pokazateljima. Financijski podatci koje je potrebno utvrditi u godišnjem izvješću o provedbi provedbenog programa, odnose se isključivo na podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa u prethodnoj godini provedbe. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) podatci o utrošenim sredstvima za provedbu mjera provedbenog programa dostupni su na kraju godine, odnosno ne nastaju u trenutku podnošenja godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu. Također, u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17, 151/22), sva su javna tijela obavezna kontinuirano pratiti provedbu svih akata strateškog planiranja iz nadležnosti te, u skladu s navedenim, redovno pratiti i prikupljati podatke o ostvarenim vrijednostima utvrđenih pokazatelja rezultata. U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su izraditi i predati svoje financijske izvještaje do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu, a izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju svoje financijske izvještaje najkasnije do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu. Iako dostupnost podataka o utrošenim sredstvima za provedbu mjera provedbenog programa nije uvjetovana rokovima za predaju pojedinih izvješća propisanih zasebnih propisima, rok dostave godišnjih izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijenjen je na 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu provedbe. U skladu s navedenim, članak 8., stavak 2. i stavak 3. Pravilnika, izmijenjeni su te sada glase: “(2) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave dostavlja Koordinacijskom tijelu usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine. (3) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.“
12 Regionalni koordinator PSŽ MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, (3) Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave podnosi regionalnom koordinatoru godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 31. siječnja tekuće godine. Zbog kvalitete i cjelovitosti izvješća predlaže se propisivanje rok za izradu izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine. Isto se predlaže zbog nedostupnosti cjelovitih statističkih i financijskih podataka u roku kako se sada predlaže. Nije prihvaćen Navedeni čl. 8. st. 3. se odnosi na obvezu izrade izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne samouprave a ne, kako je u komentaru navedeno, izradu izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica područne (regionalne) samouprave.
13 Primorsko-goranska županija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Tijela zadužena za izradu akata strateškog planiranja dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti u roku od 8 dana od dana dostave izvješća nadležnom tijelu. Pojasniti odnosi li se rok od 8 dana od dana dostave izvješća o provedbi plana razvoja županije predstavničkom tijelu županije ili nadležnom Ministarstvu. Prihvaćen Članak 19. Pravilnika je izmijenjen te sada glasi: „Članak 19. (1) Tijela zadužena za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti u roku od 8 dana po odobrenju čelnika, odnosno usvajanja izvješća od strane Vlade. (2) Tijela zadužena za izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti u roku od 8 dana po odobrenju izvješća od strane nadležnog izvršnog, odnosno usvajanja izvješća od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.“