Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PELAGOS NET FARMA d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE, Članak 3. Klaster Marikultura Split, grupacija tuna: U situaciji globalne inflacije, poskupljenja troškova života i ostalog, bili smo primorani pristati na povećanje cijene ulovljene tune i sitne plave ribe koju nam isporučuju ribari. Plaće djelatnika u tvrtkama koje se bave uzgojem tuna su porasle u prosjeku za 20% što zbog inflacije, a i djelomično zbog prelaska na EURO valutu. Istovremeno izvozna cijena tune ima trend pada u odnosu na ovu godinu, a značajno povećanje ulovne kvote također ne ide u prilog stabilnoj cijeni. Osim toga cijena uvozne ribe za prehranu tuna raste kao i cijena transporta. Naš prijedlog je izmjena članka 10. stavak 1. na način da glasi „Naknada za individualnu plivaričarsku kvotu iznosi 0,5 EUR po kilogramu kvote…“ Primljeno na znanje Poštovani, razmotrit će se moguće alternative s ciljem da se osigura razdoblje prilagodbe.