Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog javnog poziva za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK   Hrvatska gospodarska komora, kao institucija koja ima dugogodišnje iskustvo organizacije velikih međunarodnih događanja u inozemstvu uključujući i posebna događanja na kojima je Republika Hrvatska sudjelovala i kao zemlja partner, pozdravlja predloženi program potpore Ministarstva poljoprivrede za organizaciju događanja u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije te ribarstva i akvakulture u 2023. godini. Kako bi se što većem broju proizvođača/izlagača osigurala pravovremena potpora za izlazak na nova tržišta, a s obzirom da su troškovi sudjelovanja na velikim međunarodnim sajmovima izrazito visoki i vrlo često ograničavajući faktor prilikom donošenja odluke o sudjelovanju na sajmu, Sektor za poljoprivredu HGK predlaže da se ovakvi programi potpore donose na duži rok, a minimalno na 2 godine, sa unaprijed definiranim iznosima potpore što bi zainteresiranim sudionicima/potencijalnim izlagačima, ali i nama kao organizatoru velikih događanja uvelike olakšalo donošenje odluke o sudjelovanjima na sajmovima ili natjecanjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HGK  , a.UVOD S obzirom na to da ne postoje institucije i udruge s ovlastima za organizaciju nastupa na sajmovima/natjecanjima, Sektor za poljoproivredu HGK predlaže brisati riječi „ovlaštene“ u posljednjem odlomku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 HGK  , c.FINANCIRANJE Sektor za poljoprivredu HGK predlaže jasno propisati intenzitet potpore s obzirom na to da se radi o pokriću dijela troškova organizacije nastupa/natjecanja. U poglavlju d. Prihvatljivi korisnici stoji da Zahtjev za sufinanciranje, između ostalog, mora sadržavati „i. Ukupan iznos traženih sredstava“. Kako bi korisnik mogao specificirati iznos traženih sredstava, mora se znati intenzitet potpore. Prihvaćen Prihvaćeno.
4 HGK  , d.PRIHVATLJIVI KORISNICI Sektor za poljoprivredu HGK predlaže u prvom odlomku iza riječi „akvakulture“ dodati riječi „drvoprerađivačke industrije“ kako bi i sektor drvoprerađivačke industrije bio prihvatljiv za potporu. U odnosu na treći odlomak, s obzirom da je dio događanja završen i/ili u visokom stupnju realizacije, potrebno je jasno propisati da se potpora odnosi na sva događanja u 2023., bez obzira jesu li realizirana ili će se tek realizirati u 2023. U odnosu na četvrti odlomak, ako se zahtjev odnosi na događanja koja su tek u planu, nije moguće u trenutku podnošenja zahtjeva dostaviti popis zainteresiranih izlagača. Kako u trenutku prijave na javni poziv korisnik može, ali i ne mora, imati popis zainteresiranih izlagača ili natjecatelja, predlaže se izmjena: „planirani (i/ili realizirani) broj izlagača/natjecatelja“. Nadalje, u odnosu na peti odlomak, točku i., s obzirom da nije definiran udio sufinanciranja MP u ukupnim troškovima, može li se tražiti po jednom događanju maksimalni iznos od 100.000 € kako je definirano pod točkom C.? U odnosu na šesti odlomak, točku 1., nije poznat sadržaj navedene Izjave – potrebno preispitati obvezu dostave iste Izjave. U odnosu na sedmi odlomak. radi jasnoće, predlaže se riječi „poslovni subjekti“ zamijeniti s riječima „korisnici“. U odnosu na treću točku istoga odlomka, uvjet „veći broj promotivnih aktivnosti i veću vidljivost na pojedinom sajmu“ je sasvim nejasan i potrebno ga je preispitati. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno u dijelu da će se propisati kako se poziv odnosi na sva događanju u 2023. godini, u dijelu da će se priložiti obrazac predmetne Izjave te u dijelu izmjene popisa zainteresiranih izlagača u planirani broj zainteresiranih izlagača ili natjecatelja. Treća točka sedmog odlomka će se dodatno pojasniti.
5 HGK  , e.PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Sektor za poljoprivredu HGK prdlaže definirati je li PDV prihvatljiv trošak. Također predlaže dodatiti kao prihvatljive trošake sljedeće stavke: - troškovi najma tehničkih usluga i prijave suizlagača - troškovi transporta uzoraka. Predloženi troškovi bitni su troškovi u realizaciji događanja i potrebno ih je uvrstiti u prihvatljive troškove. Djelomično prihvaćen Prihvaćeno u dijelu da će se definirati kada je PDV prihvatljiv trošak. Preostali dio komentara nije prihvaćen jer su ostala dva predložena troška već obuhvaćena ovom točkom.
6 HGK  , f.DEFINICIJA VELIKIH MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA S obzirom da prethodne tri godine nisu reprezentativne zbog pandemije bolesti COVID 19 (neodržavanje događanja ili održavanje u smanjenom obujmu), Sektor za poljoprivredu HGK predlaže izmjeniti posljednji uvjet tako da glasi:: „imaju interes hrvatskih gospodarstvenika za sudjelovanjem što se dokazuje popisima broja izlagača ili natjecatelja iz Hrvatske kojih prosječno u posljednjih 5 godina nije manje od 5“. Nadalje, veliki međunarodni sajmovi (zbog velikog interesa izlagača) uglavnom su ograničeni prostorom te kod većine sajmova nije moguće unajmiti značajno veći izlagački prostor od onoga koji je bio na raspolaganju prijašnjih godina, što rezultira i ograničenim brojem izlagača. Djelomično prihvaćen Prihvaćeno u dijelu da se period reprezentativnosti produlji s tri na pet godina.
7 HGK  , g.PROVEDBA PROGRAMA Sektor za poljoprivredu HGK predlaže propisati u kojem roku Ministarstvo donosi odluke o dodjeli potpore. Potrebno je propisati postupanje u slučaju da Ministarstvo zaprimi prijave u kojima se traži iznos sufinanciranja koji prelazi raspoloživu alokaciju potpore od 600.000 EUR – rangiranje prijava. U odnosu na drugi odlomak, predlaže se propisati kada se podnosi zahtjev za sufinanciranje – prije, u tijeku ili nakon događanja. Djelomično prihvaćen Komentar prihvaćen u dijelu da se propiše u kojem roku će Ministarstvo donijeti odluku o dodjeli potpore te u dijelu da će biti jasno naznačeno u kojem trenutku se podnosi zahtjev za sufinanciranje, odnosno dodjelu potpore.