Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH  NACRT NACIONALNOG PLANA RAZVOJA BICIKLISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE, 1. UVOD Pravobraniteljica za djecu pozdravlja izradu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa, kao prvog nacionalnog strateškog akta u području biciklizma za područje Republike Hrvatske. Opažamo da sadrži podrobnu analizu stanja biciklističkog prometa i brojnih izazova te se nadamo da će doprinijeti rješenju prometnih problema, unaprjeđenju i izgradnji biciklističke infrastrukture, sigurnosti svih sudionika u prometu i zaštiti okoliša. Također uočavamo da je rezultat višegodišnjih napora, provedenih istraživanja i analizi. 1. Iako se odnosi na višegodišnje razdoblje i izravno i neizravno na svu djecu Hrvatske koja sudjeluju u prometu i jedna su od najranjivijih sudionika u prometu, ne uočavamo da se temelji na provedenim konzultacijama s djecom i mladima oko njegove izrade, u skladu s pozicijom djece kao nositelja prava i poštivanja konvencijskog načela i prava djece na sudjelovanje u javnim politikama i odlučivanju na nacionalnoj razini i uvažavanja djece kao ozbiljnog sugovornika u kreiranju budućnosti. Skrećemo pozornost i molimo da se ubuduće, uvaži djecu kao sugovornike. Na to upućuje i Odbor za prava djeteta UN, koji je u svojim zaključnim preporukama Republici Hrvatskoj o provedbi Konvencije o pravima djeteta, preporučio da država osigura sudjelovanje djece u razvoju politika za djecu te u donošenju odluka o svim pitanjima važnim za djecu, uključujući pitanja zaštite okoliša. 2. Kako su Nacionalnim planom definirana dva cilja koja obuhvaćaju razvoj klimatski neutralne mobilnosti kroz povećanje korištenja bicikala u svakodnevnim putovanjima te povećanje sigurnosti biciklista u prometu, kao i mjere i aktivnosti čijom provedbom će se postići zadani ciljevi, preporučamo da se u Nacionalnom planu razvoja biciklističkog prometa stavi naglasak na sigurnost biciklista u prometu, posebno najranjivijih sudionika u prometu - djece. Naime, povećanju korištenja bicikli pri svakodnevnim putovanjima – pa tako i putovanjima djece biciklom do škole, čemu će pridonijeti primjerice, planirana mjera provedba nacionalne kampanje za poticanje korištenja bicikala, moraju nužno i obavezno prethoditi ostvareni uvjeti sigurnosti biciklista, i to prvenstveno infrastrukturnih uvjeta za kretanje biciklista (sigurne biciklističke trase, saniranih potencijalno opasnih dionica/lokacija, otklonjenih potencijalnih opasnosti uslijed konflikta na cestama između biciklista i autobusa, teških teretnih vozila, osobnih prijevoznih sredstava….). Naime, nerazvijena i nedovoljno razvijena biciklistička infrastruktura, predstavlja veliki sigurnosni problem, posebno za djecu školskog uzrasta koja često koriste bicikl kao prijevozno sredstvo za odlazak u školu ili na igralište. Stoga preporučamo da se kroz tekst Nacionalnog plana i mjere provedbe ovo posebno naglasi. Također, smatramo da se Nacionalni plan mora osvrnuti i na sigurnosne aspekte djece koju se prevozi biciklima, naročito djecu male dobi koju roditelji prevoze biciklom. 3. Provedba projekata preventivnih i edukativnih aktivnosti u području sigurnosti biciklista u prometu na cestama jako je bitna. Ove je aktivnosti potrebno pojačati i njima obuhvati svu djecu i roditelje. Na godišnjoj razini, brojni su slučajevi stradavanja djece dok upravljaju biciklima, bez odgovarajuće osposobljenosti za upravljanje biciklom, bez propisane pratnje, reflektirajućeg prsluka i kacige. Ovo je popraćeno i nedovoljno razvijenom sviješću roditelja o rizicima kojima su djeca izložena dok upravljaju biciklom na cesti, a naročito kada im se dopušta upravljanje biciklom na cesti iako nisu prethodno osposobljeni, nemaju pratnju i svu potrebnu zaštitnu opremu. Nadalje, prema nama dostupnim podacima, programi osposobljavanja za upravljanje biciklom tijekom 2022. provodili su se u osnovnim školama 11 županija i Gradu Zagrebu te je ispit položilo 1292 djece (oko 64 % učenika). To po našoj procijeni, nisu veliki brojevi. Također, u provedbi ovog programa osnovne škole iskazuju problem satnice nastavnika i nedostatka prostora za njegovo provođenje. Potrebno je uložiti napore u poboljšanje kvalitete programa i evaluaciju učinkovitosti programa sigurnosti prometa i mobilnosti. Program osposobljavanja za upravljanje biciklom nije dovoljan jer ne obuhvaća svu populaciju djece biciklista i nije dostupan svoj djeci koja upravljaju biciklima, ni svim učenicima 5. razreda, a posebno starijim učenicima. Potrebno je pojačati kampanje po školama da se uključi više djece, uz osiguranje uvjeta za njegovu provedbu (kadrovskih, prostornih i tehničkih – da djeca imaju bicikle i kacige i poligone). Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti potrebno je organizirati u svim segmentima i razdobljima života djeteta (od rodilišta nadalje), da obuhvati svu djecu evaluiranim programima, kao i njihove roditelje, koje će obuhvatiti zaštitu djece u svim okolnostima stradavanja. Pozdravljamo zakonodavne izmjene u cilju bolje zaštite djece, te predlažemo da se propiše univerzalna obveza nošenja zaštitne kacige na glavi za sve vozače bicikla, dakle i za starije od 16 godina. Preporučamo provođenje kampanji o opasnostima na cesti, zakonskim obvezama i obvezantnoj zaštitnoj opremi. Nije prihvaćen Provedba programa osposobljavanja za vožnju bicikla u osnovnim školama kao i drugih preventivnih i edukativnih aktivnosti u nadležnosti je pojedinih ministarstava koja ih provode u skladu s mogućnostima. Razrada zakonodavnih izmjena nije dio ovog Plana. Pokazatelji iz država u kojima je propisana obveza nošenja kaciga pokazuju negativne statističke podatke s obzirom na broj nesreća u kojima stradavaju biciklisti te se ne preporuča uvođenje obveznog nošenja zaštitne kacige na biciklima za osobe starije od 16 godina.
2 TIHOMIR KLEMENT 1. UVOD, 1.2.Primjena načela partnerstva tijekom izrade akta strateškoga planiranja Hrvatski bicilistički savez nigdje nije uključen? Primljeno na znanje Odabir članova radne skupine za izradu i praćenje Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine obuhvatio je više tijela među kojima je i Ministarstvo turizma i sporta koje je nadležno za biciklizam. Prilikom implementacije i vrednovanja Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine biti će uključeni svi sektori i zainteresirani dionici te, između ostalog, i Hrvatski biciklistički savez.
3 MARTIN MILIĆ 2. ANALIZA STANJA, 2.3.Infrastruktura biciklističkog prometa u Republici Hrvatskoj Osim same duljine biciklističke mreže, za analizu i daljnje vrednovanje plana valja istaknuti sljedeće dvije odrednice koje se odnose na kvalitetu biciklističke infrastrukture: 1. Praktična učinkovitost biciklističke infrastrukture uvidom u međupovezivanjem javnih institucija biciklističkim prometnicama. Međupovezivanjem se postojećim sudionicima biciklističkog prometa povećava kvaliteta života dok se potencijalnim sudionicima ukazuje na praktičnu svrhu da se uključe u biciklistički promet. Praćenje međupovezanosti ostvaruje se jednostavnim brojanjem javnih institucija povezanim biciklističkom mrežom. 2. Sigurnosna učinkovitost postojeće i novoizgrađene biciklističke infrastrukture uvidom u faktore sigurnosti na i u okolini prometnice. Faktori kao što su ograđenost od kolnika, kanalizacijski otvori na prometnici, prometna signalizacija i prilike za ometanjem biciklističkog prometovanja od strane automobila ili drugih prometala ukazuju na sigurnosnu učinkovitost biciklističke infrastrukture i posljedično kvalitetu korištenja iste. Omogućavanje sigurnog prometovanja preduvjet je za poticanje novih sudionika, a pogotovo djece i mladih. Praćenje sigurnosne učinkovitosti ostvaruje se jednostavnim zbrajanjem određenih indeksa navedenih faktora na svakih 200 metara prometnice. Primljeno na znanje Analizom stanja utvrđeno je postojeće stanje biciklističke infrastrukture na području Republike Hrvatske prema dostupnim podacima od strane upravitelja cesta koji su zaduženi za upravljanje, održavanje, planiranje i organizaciju prometa na cestama u svojoj nadležnosti. Sve nove biciklističke površine, kao i rekonstruirane, trebaju se izvoditi sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16) čime se treba postići veća razina sigurnosti biciklističkog prometa. Odredbe Pravilnika su obvezujuće neovisno o Nacionalnom planu razvoja biciklističkog prometa.
4 Pravobranitelj za djecu RH 2. ANALIZA STANJA, 2.4.Sigurnost biciklističkog prometa u Republici Hrvatskoj Preporučamo da Nacionalni plan sadrži detaljnije podatke o broju djece do 18 godina koja godišnje pogine, zadobije teške i lake tjelesne ozljede upravljajući biciklom na cesti. Nedostaju konkretni podaci o ovim stradavanjima i njihova analiza, posebno vezano za konkretne okolnosti stradavanja (mjesto stradavanja, nošenje zaštitne opreme, pratnja, edukacija). Primljeno na znanje Navedena analiza i prikupljanje podataka je obuhvatilo postojeće podatke koji se prikupljaju od strane Ministarstva unutarnjih poslova koje je zaduženo za implementaciju, praćenje i vrednovanje sigurnosti biciklističkog prometa u Republici Hrvatskoj.
5 nives burger 2. ANALIZA STANJA, 2.6.SWOT analiza Prijetnje: 4. Nastanak nepredviđenih posebnih okolnosti koje ugrožavaju život i zdravlje građana (potresi, epidemije i sl.). Upravo je epidemija COVID-19 otvorila priliku da se stvori prostor za poboljsanje i povecanje biciklistickog/pjesackog prometa u okolnostima kada su se ljudi bojali koristiti javni prijevoz, a da bi se izbjeglo koristenje osobnih vozila i zagusenje prometa u urbanim sredinama (jedan covijek u jednom autu) - dakle ne moze biti prijetnja već prilika... Primljeno na znanje Nacionalnim planom se planiraju provodite mjere koje će ubrzati razvoj biciklističkog prometa, a temelje se na prednostima biciklističkog prometa u odnosu na ostale oblike prometovanja. Usporedbe s ostalim oblicima prometovanje nisu planirane ovim dokumentom, već se trebaju provoditi kroz planske dokumente višeg reda.
6 Pravobranitelj za djecu RH 4. PROVEDBENI OKVIR, 4.1.Terminski plan provedbe projekata od strateškoga značaja Navodi se da u idućem programskom razdoblju od 2023. do 2027. godine nije planiran ni jedan strateški projekt iz područja biciklističkoga prometa, osim ukoliko Vlada Republike Hrvatske svojim odlukama ne odredi drugačije prioritete u pogledu strateških investicija u području prometnoga sustava. Predlažemo da se u programskom razdoblju od 2023. do 2027. planiraju strateški projekti iz područja biciklističkog prometa radi zaštite sigurnosti djece u prometu. Predlažemo da se u nositelje mjere uvrsti i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te osnovne i srednje škole. Osim jačanja preventivnih (edukativnih) aktivnosti po školama, trebalo bi predvidjeti i da škole u suradnji s lokalnom zajednicom naprave mapiranje prometne sigurnosti za svoje učenike koji u školu putuju biciklima te da se pristupi izradi sigurnih prometnih ruta do škola, uz provjeru imaju li djeca propisane edukacije i opremu (kacige, prsluke, svjetla), u što je potrebno na odgovarajući način uključiti i roditelje djece. Također, sigurnost u prometu i mobilnost uglavnom se rijetko obrađuju u srednjem obrazovanju. Dok smrtnost u prometu naglo raste nakon 13. godine života, to bi mladi u srednjim školama trebali imati koristi od strukturiranog poučavanja o cestovnoj sigurnosti. Nije prihvaćen Sukladno postojećim strateškim dokumentima, trenutno nije predviđen strateški projekt iz područja biciklističkog prometa prema važećem Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 29/18, 114/18). Nacionalni plan predviđa mjere temeljem kojih će poslije upravitelji biciklističke infrastrukture razvijati projekte sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 29/18, 114/18).
7 Pravobranitelj za djecu RH 4.3. Okvir za praćenje i vrednovanje, 4.3.1.Okvir za praćenje i izvješćivanje Predlažemo da se u pokazatelje rezultata doda broj i dob djece i broj roditelja koji su obuhvaćeni preventivnim i promotivnim programima za sigurnost u prometu. Predlažemo predvidjeti mjere olakšica obiteljima za nabavku bicikli i zaštitne biciklističke opreme. Djelomično prihvaćen Kao pokazatelj rezultata dodati će se broj djece i roditelja koji su sudjelovali u preventivnim i promotivnim programima za sigurnost u prometu. Trenutno ne postoji proračunska stavka ni zakonska osnova temeljem koje bi mogle biti izvedive mjere olakšica obiteljima za nabavku bicikala i zaštitne biciklističke opreme. Kroz rad Radne skupine za razvoj biciklističkog prometa će se kontinuirano razmatrati dodatne mjere i aktivnosti koje bi trebale ubrzati razvoj biciklističkog prometa.