Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izobrazbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TONĆI MIROSAVAC PRAVILNIK O IZOBRAZBI Poštovani, u članku 18, novog prijedloga Pravilnika o izobrazbi, stoji da se nece razmatrati kandidati koji su dva puta odbili izobrazbu na sobni zahtjev, stoga mislim da nije pravedno da se na takav nacin kao i do sad eliminiraju u izobrazbi i napredovanju djelatnici koji su imali osobne razloge bolesti dijece ili nekoga u obitelji, a zbog obima obiteljskih zadaca u tom periodu nisu mogli izostati iz kuce na duzi period poradi ucestalih obveza odlazaka u medicinske ustanove i obveze lječenja svoje djece ili ostalih ukucana u periodima kad su bili potencijalni kandidati za skolovanje odnosno kad je od njih zahtjevana dostupnost za izobrazbu, a djelatnici nisu koristili bolovanje kako bi doveli u zabludu poslodavca i time izbjegli ocitovanje o dostupnosti za izobrazbu, vec su iskreno navodili svoje obiteljske probleme, i ni na koji način nisu željeli namjerno izbječi izobrazbu. Napominjem da su takvi djelatnici i dalje uzorni u obnašanju svojih duznosti, i obimu poslova koje obavljaju, i ijako znaju da im je izobrazba završila i dalje teže izvrsnosti i zalaganju u obnašanju svojih zapovjednih/vodiljeskih dužnosti, te molimo da se uzme u razmatranje kod pisanja novog Pravilnika o izobrazbi, da se da šansa za profesionalni razvoj djelatnika koji su upali u omču starog članka 23. Pravilnika o izobrazbi, odnosno novog članka 18. Pravilnika o izobrazbi, kako bi se i dalje mogli profesionalno razvijati i maksimalno doprinostiti Oružanim Snagama u okviru znanja i vještina za koje su obučeni. Lijep pozdrav Domovini vjerni Prihvaćen Prihvaća se primjedba te će se u članak 18. dodati novi stavak.
2 Antun Čičak I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 1. Hrvatska enciklopedija: izobrazba, poseban oblik školovanja koje je usmjereno na uža, ciljana znanja i umijeća, za razliku od školovanja, kojim se opće znanje stječe radi primjenljivosti. Izobrazba se zbog toga odnosi na stručna i primjenljiva znanja, često povezivana sa strukom i profesijom. Izobrazbom se već postojeća profesionalna znanja ostvaruju u skladu s novim potrebama za znanjem i umijećem u struci pa se taj pojam češće susreće u pojmu sveukupnog obrazovanja. Kako se u ovim Pravilnikom uređuju i uvjeti školovanja (dodiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog) smatram da nije jasno definirana distinkcija između pojmova školovanje i izobrazba te da te razlike nisu vidljive u pojedinim odredbama Pravilnika. U isti koš se trpaju slijednorastuće izobrazbe (stručne izobrazbe koje ne mijenjaju ni cjelovite ni djelomične kvalifikacije osobe koja je završila određenu razinu izobrazbe – pogledati čl. 7 Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru) sa školovanjem kadeta na stranim vojnim školama (čl. 46-52 ovog Pravilnika), osposobljavanjem polaznika stručnih osposobljavanja, usavršavanja i studija ili školovanja uz rad (čl. 53-62 Pravilnika) kod kojih dolazi do promjena u cjelovitim ili djelomičnim kvalifikacijama. Predlažem da se jasno definiraju pojedini pojmovi, a posebno obrazovanje i izobrazba, te da se odredbe Pravilnika usklade s njima. Djelomično prihvaćen U članku 1. Pravilnika o izobrazbi dodati će se riječ “školovanje” usljed činjenice da se u Pravilniku regulira i dio povezan sa školovanjem kadeta u inozemstvu i školovanje uz rad (studiji).
3 Antun Čičak I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 4. Nije jasno definirano radi li se o obrazovanju (školovanju) ili o stručnoj izobrazbi. Akademsko obrazovanje (stječe se profesionalna kvalifikacija na vojnim školama ili na dodiplomskim, diplomskim ili poslijediplomskim studijima) ili stručna izobrazba ako se samo radi o npr. slijedno-rastućoj izobrazbi (poput one koja se provodi u RH). Ako je osoba bila upućena na slijedno-rastuću izobrazbu neće doći do promjene kvalifikacija koje je osoba stekla niti ostvariti uvjete neki novi standard zanimanja (Hrvatski kvalifikacijski okvir - Standard zanimanja (engl. Occupational Standard) je popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje). Primjer: DVO sa završenim dodiplomskim studijem može proći proces prekvalifikacije za pilota helikoptera. Stječe nove kvalifikacije i sukladno propisanom standardu zanimanja postaje pilot helikoptera. Polaznik ZSŠ ne dobiva nikakve nove kvalifikacije i ne mijenja svoje zanimanje ali dobiva proširenje svojih profesionalnih znanja nužnih za rad na višim ustrojbenim mjestima. Nije prihvaćen U članku 4. se definira što se u smislu Pravilnika smatra izobrazbom, ali se ne ulazi u područje kvalifikacija u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20 i 20/21), jer se to definira nastavnim planom i programom odnosno akreditacijom programa ako ista postoji.
4 DAMIR FORO 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 13. Uvrstiti Izobrazbu dočasnika u funkcionalnom području. Upučivali bi se samo dočasnici čina sžn na dužnostima u stožeru postrojbe. Bila bi po modulima kao napredna časnička izobrazba. Osoba se ne razrješuje dužnosti. Vrijedila bi kao Visoka dočasnička izobrazba, ali takve osobe se ne bi moglo raspoređivati na mjesta časničkog namjesnika na zapovjednim funkcijama (prvi dočasnik grane, bojne i sl.) nego samo na ustrojbena mjesta časničkog namjesnika u svom funkcionalnom području. Nije prihvaćen Izobrazbe dočasnika u funkcionalnom području se provode kroz postojeće funkcionalne izobrazbe (tečajeve) i nema opravdanog razloga za uvođenje još jedne slijednorastuće izobrazbe.
5 Hrvatska psihološka komora 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Hrvatska psihološka komora kao pravna osoba s javnim ovlastima (čl. 19. Zakona o psihološkoj djelatnosti, NN 98/19 i 18/22, dalje Zakon), ima obvezu surađivati s državnim tijelima u rješavanju pitanja važnih za ostvarivanje zadaće psihološke struke (čl. 22., podstavak 7. Zakona), što između ostalog (čl. 4. Zakona) uključuje psihološku procjenu i psihodijagnostiku te psihološke postupke namijenjene optimalnom iskorištavanju osobnih potencijala, poboljšanja skupne i organizacijske djelotvornosti, sa svrhom (čl. 5. Zakona), između ostalog, razvoja i unaprjeđenja organizacija i institucija te društva u cjelini, te stoga u svezi s predmetnim Pravilnikom upućuje sljedeći komentar. U odnosu na važeći Pravilnik o izobrazbi nestao je stavak koji govori „o ispunjenju dodatnog uvjeta i to: psihologijski kriterij, za treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe (izvanredno psihologijsko testiranje za određivanje razvojnih potencijala)“. Uklanjanjem ciljanih psihologijskih ispitivanja umanjuje se kvaliteta odabira kandidata s izraženijim potencijalima za ciljane izobrazbe koje su uvjet za postavljenje na više dužnosti. U svim organizacijama više dužnosti zahtijevaju veće sposobnosti u okviru kognitivnih i konativnih sposobnosti, a funkcioniranje svake vojske ovisi o osobama koje njom upravljaju i vode ju. Zato smatramo da je važno obratiti pozornost na ovaj segment odabira. Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 5.
6 Nikola Lisak 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Dodao bih da su članak 15. i 16. novog prijedloga pravilnika o izobrazbi sasvim u redu za razliku od trenutnog pravilnika. U trenutnom pravilniku za izobrazbu vidimo da je jedan od kriterija za treću i četvrtu razinu izobrazbe dočasnika i časnika psihologijsko testiranje. Vidljivo je iz pravilnika da kandidati moraju imati važeći zdrastveni pregled, pa zašto onda dodatna psihologijska testiranja. Iz dosadašnje prakse, kandidati za treću i četvrtu razinu izobrazbe već se više godina nalaze na višim ustrojbenim mjestima, odnosno obnašaju više dužnosti te su za te više dužnosti morali proći na redovnom ili izvanrednom zdrastvenom pregledu pa se postavlja pitanje kako može psihologijsko testiranje na redovnom ili izvanrednom zdrastvenom pregledu ne vrijediti ili biti manje vrijedno od psihologijskog testiranja za izobrazbu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Ida Šintić Verem 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Iz sada važećeg Pravilnika o izobrazbi („Narodne novine“, broj: 19/17, 126/17, 28/18 i 80/19) nestao je stavak 4 članka 16 te ne nalazim da je stavljen pod neki drugi članak predloženog novog Pravilnika o izobrazbi. Navedeni stavak se odnosi na provedbu psihologijskog ispitivanja za određivanje razvojnih potencijala kao jedan od kriterija za odabir kandidata za treću i četvrtu razinu izobrazbe dočasnika i časnika. S obzirom da navedeno poboljšava kvalitetu odabira kandidata s izraženijim potencijalima za obnašanje viših dužnosti (završene izobrazbe imaju reperkusije na postavljenje na više dužnosti), trebalo bi ga i dalje zadržati kao kriterij pri odabiru. Kako je sada predloženo novim Pravilnikom, psihologijsko ispitivanje je u okviru redovnog zdravstvenog pregleda koji se odnosi na pregled medicine rada za trenutnu dužnost, a ne za više pozicije (ovaj članak 15, stavak 2 – zdravstvena sposobnost). Svakako je potrebno uz redovne zdravstvene preglede, kao osnovni pregled, provesti dodatno psihologijsko ispitivanje za više dužnosti, jer više dužnosti zahtijevaju veće sposobnosti, nose veću odgovornost u odlučivanju i veće reperkusije na funkcioniranje Oružanih snaga. Druge vojske prakticiraju i razvijaju psihološke procjene za odabir vođa za više pozicije te prilažem poveznicu vezano za takav odabir u Američkoj vojsci kao primjer: https://www.apa.org/monitor/2022/03/news-army-leader-selection Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 5.
8 DAMIR FORO 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Stavak 2 potrebno je izmjeniti. Kako neke postrojbe imaju test tjelesne spremnosti dva puta godišnje (prolječe i jesen) može se dogoditi da na jesen nije u mogučnosti pristupiti testu tjelesne spremnosti nego ima važeću onu iz proljeća. Trebalo bi pisati prolazna ocjena sa važeće provjere u godini. Nije prihvaćen Odredbe stavka 2. članka 15. Pravilnika odnose se na zadnji odnosno važeći test tjelesne spremnosti.
9 Tomislav Filjak 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Usporedbom važećeg Pravilnika o izobrazbi (NN 19/17, 126/17, 28/18 i 80/19) i ovdje predloženog teksta jasno je kako je riječ o vrlo sličnim, često gotovo istim odredbama, pogotovo vezano uz kriterije za upućivanje na pojedine razine izobrazbe, no sam postupak odabira je promijenjen, odnosno važećim Pravilnikom on je opisan uglavnom u članku 16., a ovim novim tekstom u stavku 5. čl. 15. to je predviđeno urediti uputom. Međutim, ispuštanjem odredbi iz članka 16. izbrisana je i obveza provedbe dodatnih (odnosno izvanrednih) psihologijskih ispitivanja za treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe. Naravno, uputa predviđena u novom čl.15. st. 5. ne može propisati obvezu provedbe ovih ispitivanja. Podsjećam, riječ je o psihologijskim ispitivanjima koja su provođena i tijekom Domovinskog rata, dakle sada je to 30-ak godina, odnosno već od uspostave Zapovjedno-stožerne škole i Ratne škole te Visoke dočasničke izobrazbe. Smisao ovih ispitivanja je bio između kandidata koji zadovoljavaju osnovnu razinu sposobnosti za časničke i dočasničke dužnosti (što se utvrđuje na temelju pravilnika kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage), odabrati i preporučiti za najviše razine vojne izobrazbe kandidate čiji su psihički potencijali za razvoj najviši. Dakle cjelokupan sastav najvišeg dočasničkog i časničkog zbora Hrvatske vojske je i tijekom i nakon Domovinskog rata prolazio ovakav postupak. Dosadašnja iskustva kroz praktički cjelokupno postojanje Hrvatske vojske držim da daju jasna opravdanja za ovakav dodatni odabir. Uostalom riječ je na međunarodnoj razini o postupku koji je u potpunosti ''u duhu zapadnih vojski''. U uspostavi tog postupka sam od njegovih početaka i osobno sudjelovao te po potrebi mogu pružiti i dodatnu argumentaciju ili podsjetiti na kolege koji su u tomu bili upućeniji od mene. Kako izgleda vođenje vojski koje pri odabiru visokih časnika zanemare ovo područje vidjeli smo u rukovođenju s JNA i u rukovođenju sa srpskim vojskama, kao što vidimo i u rukovođenju s ruskom vojskom u sadašnjem ratu s Ukrajinom. Ukoliko pri ovakvom prijedlogu za prekidanje 30 godišnje prakse u HV nije riječ o tehničkom previdu, držim kako predlagač treba dati jasno vojničko i strukovno obrazloženje spoznaja na kojima je ukidanje utemeljeno. Ovakva psihologijska ispitivanja su tijekom prošlih 30-ak godina bila utemeljena na odredbama različitih propisa, a zadnjih godina, od donošenja Pravilnika o izobrazbi, provođena su na temelju tog Pravilnika. I u važećem tekstu Pravilnika sadržaj tih odredbi logički može spadati u čl. 15., no stilizacijski je bilo opravdano smjestiti ih u članak 16. Kako je zbog opisane prerade odredbi važećeg pravilnika u člancima 15., 16., 17. i 18. ispala obveza provedbe psihologijskih ispitivanja, vjerujem previdom, predlažem: 1. u čl. 15. u stavku 3. kao posljednji podstavak dodati: - izvanredno psihologijsko ispitivanje za određivanje razvojnih potencijala; za treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe. 2. U članku 16. kao novi stavak dodati odredbu stavka 1. članka 18. važećeg Pravilnika o izobrazbi (ovime je postavljena veza na drugi pravilnik koji razrađuje metodologiju i pojedinosti pojedinih ispitivanja, bez te poveznice moglo bi doći do kolizije pravilnika), koja glasi: ''Zdravstvena sposobnost, psihologijski kriteriji i potrebna razina tjelesne spremnosti za upućivanje na odgovarajuću razinu izobrazbe utvrđuje se u skladu s odredbama pravilnika kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.'' 3. U članku 17. stavku 1. dodati kao zadnji podstavak: - rezultati izvanrednog psihologijskog ispitivanja za određivanje razvojnih potencijala; za treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe 4. u Prilogu 3. dodati redak: PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE; samo za treću i četvrtu razinu izobrazbe 1. DOVOLJNA RAZINA POSTIGNUĆA – 100 bodova* 2. VIŠA RAZINA POSTIGNUĆA – 120 bodova* 3. VISOKA RAZINA POSTIGNUĆA – 150 bodova* * Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, 134/15, 137/15), Prilog 13. i Prilog 14. 5. u Prilogu 4. dodati redak: PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE; samo za treću i četvrtu razinu izobrazbe 1. DOVOLJNA RAZINA POSTIGNUĆA – 100 bodova* 2. VIŠA RAZINA POSTIGNUĆA – 120 bodova* 3. VISOKA RAZINA POSTIGNUĆA – 150 bodova* * Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, 134/15, 137/15), Prilog 13. i Prilog 14. 6. U članku 15. stavku 3. važećeg Pravilnika navedeno je i sljedeće: – zadnja službena ocjena ne manja od »ističe se«; za upućivanje na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe – zadnja ocjena provjere tjelesne spremnosti ne manja od »dobar«; za upućivanje na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe Ovime su početni kriteriji za ulazak u dočasnički zbor viši u odnosu na kriterije za upućivanje na kasnije izobrazbe. Međutim u predloženom tekstu novog Pravilnika navedene odredbe su ispuštene, što znači da bi osoba s nižim ocjenama u ova dva područja mogla postati dočasnik. Drugim riječima kriteriji za postati dočasnik su spušteni. Predlažem da se postojeći viši kriteriji za prvu razinu dočasničke izobrazbe zadrže. Nije prihvaćen Sva psihologijska ispitivanja, kako početna osnovna razina tako i mogućnost dopunskih ispitivanja za više napredne razine sposobnosti za časničke i dočasničke dužnosti organiziraju se u okviru redovitih i izvanrednih zdravstvenih pregleda u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske. Zdravstvena sposobnost kandidata za izobrazbu, kao jedan od kriterija pravilnika, podrazumijeva – „zdravstvenu sposobnost (redovni ili izvanredni pregled s ocjenom sposoban“). Zdravstvena sposobnost sukladno odredbama članka 3. Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) podrazumijeva udovoljavanje zahtjevima zdravstvene sposobnosti propisanih ovim Pravilnikom i zahtjevima psihičke sposobnosti propisanih pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage, a utvrđuje se donošenjem ocjene o zdravstvenoj sposobnosti na temelju obavljenog zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja osobe koja je pristupila zdravstvenom pregledu. Obzirom se prilikom obavljanja redovitog i izvanrednog zdravstvenog pregleda obavezno provodi i psihologijsko ispitivanje (članak 7. Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, a redoviti pregledi provode se svakih tri godina – za djelatne vojnike/mornare, dočasnike, časnike i vojne specijaliste primljene na neodređeno (većina kandidata koji se upućuju na izobrazbe), a za pojedine kategorije vojnog osoblja propisani su i kraći rokovi te će se u okviru navedenog uz uvažavanje zahtjeva struke, prilagođavati i provoditi sva potrebna razvojna psihologijska ispitivanja. Psihologijsko ispitivanje, kao poseban kriterij za treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke i dočasničke izobrazbe, po prvi puta propisano je odredbama Pravilnika o izobrazbi (NN, br. 94/15) koji je stupio na snagu 2.9.2015., dok prijašnjim pravilnicima kojima je bila regulirana vojna izobrazba, psihologijsko ispitivanje za navedene razine izobrazbe nije bilo propisano kao jedan od posebnih kriterija (Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe Oružanih snaga na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu (NN, br 107/03). Vezano uz dio koji se odnosi na kriterije za prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe, upućujemo na odredbu članka 19. Prijedloga pravilnika kojom se propisuje da se kriteriji i postupak odabira kandidata koji se upućuju na prvu razinu slijedno-rastuće časničke i dočasničke izobrazbe utvrđuju i provode u skladu s odredbama pravilnika kojim se propisuju kriteriji i postupak odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika i dočasnika.
10 Branimir Barun 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Članak 15., stavak (2) u točkama - službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od „dobar“ i - tjelesna spremnost (prolazna ocjena sa zadnje provjere); diskriminira osobe koje su se vratile na posao nakon korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta (porodiljni dopust). Trebalo bi dodati novu stavku gdje se navodi da se za osobe koje su se vratile nakon korštenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, te iz toga razloga nemaju službene ocjene u posljednje dvije godine kao ni ocjenu iz tjelesne spremnosti, gledaju zadnje dvije službene ocjene i ocjena tjelesne spremnisti iz godina prije korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. Nije prihvaćen Uzimaju se u obzir zadnje dvije službene ocjene i zadnja ocjena tjelesne spremnosti tako da sve što predlažete je već obuhvaćeno.
11 Antun Čičak 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Koja u/c MORH ili OSRH provodi evaluacije programa u inozemstvu vrednovanog kao treća razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika i kako? Moj je prijedlog da to radi HVU kao nositelj izobrazbe u OSRH i to prije nego što se kandidati upute na izobrazbu; vrijedi za sve razine izobrazbe; cilj je spriječiti kasnije prijepore što može a što ne može biti priznato kao određena razina izobrazbe. Uostalom, Zakonom o službi u OSRH članak 79. predviđena je izrada i usvjanje pravilnika kojim bi se regulirale nadležnosti i način donošenja NPP za sve vrste izobrazbi u OSRH: Vrste vojne izobrazbe Članak 79. (7) Nadležnosti i način donošenja nastavnih planova i programa za pojedine vrste i razine vojne izobrazbe i izobrazbe za vojne specijaliste i nadzor nad provođenjem nastavnih planova i programa pravilnikom propisuje ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera. Navedenim pravilnikom moguće je urediti i pitanje evaluacije NPP stranih vojnih učilišta što je pitanje koje se proteže u još nekoliko članaka ovog pravilnika, a koje sam zasebno komentirao Nije prihvaćen Odlukom o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe (NN 131/2013) propisano je vrednovanje i osnivanje Povjerenstva za vrednovanje međunarodne vojne izobrazbe. Godišnjim odlukama o školovanju u inozemstvu propisana je provedba vrednovanja prije upućivanja polaznika na nove oblike izobrazbi u inozemstvu. U radu Povjerenstva sudjeluje i predstavnik HVU “Dr. Franjo Tuđman” te se za sve međunarodne vojne izobrazbe koje bi po svom nastavnom planu i programu mogle biti vrednovane kao slijedno-rastuće izobrazbe Oružanih snaga Republike Hrvatske traži od HVU provedba vrednovanja nastavnog plana i programa te prijedlog kategorizacije. Iznimno, ako je ponuđena vojna izobrazba u zemlji šiljateljici kategorizirana kao slijedno rastuća izobrazba Povjerenstvo je vrednuje u istoj kategoriji.
12 Tomislav Filjak 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 16. Ka što je obrazloženo uz članak 15., predlažem u članku 16. kao novi stavak dodati odredbu stavka 1. članka 18. važećeg Pravilnika o izobrazbi (ovime je postavljena veza na drugi pravilnik koji razrađuje metodologiju i pojedinosti pojedinih ispitivanja, bez te poveznice moglo bi doći do kolizije pravilnika), koja glasi: ''Zdravstvena sposobnost, psihologijski kriteriji i potrebna razina tjelesne spremnosti za upućivanje na odgovarajuću razinu izobrazbe utvrđuje se u skladu s odredbama pravilnika kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.'' Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 5.
13 Nikola Lisak 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 17. Poštovani, u stavku 1. podstavka 3."obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti za upućivanje na časničke izobrazbe te obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti i dužnosti prvog dočasnika", predlažem da se doda iza riječi:> dužnosti prvog dočasnika< i " dužnosti antiterorist". Iz razloga što dočasnici koji obnašaju dužnost " antiterorist "ujedno su i kandidati za drugu i treću razinu dočasničke izobrazbe a zbog specifičnosti radnog mjesta ne obnašaju zapovjedno/voditeljske dužnosti. U drugim postrojbama u osrh dočasnici kandidati za drugu i treću razinu dočasničke izobrazbe obnašaju zapovjedno/voditeljske dužnosti te samim time ostvaruju bodovnu prednost za odlazak na izobrazbu. Isto tako predlažem da se u stavki 1. kao zadnja podstavka doda kriterij: - ocjena tjelesne spremnosti sa zadnje važeće provjere u godini, te u prilogu 3. doda redak: kriterij- ocjena tjelesne spremnosti sa zadnje važeće provjere u godini, vrednovanje- osobito se ističe 60 bodova. Kako je tjelesna spremnost jedan od presudnih kriterija kod donošenja godišnje službene ocijene a ujedno i pokazatelj jednog dijela sposobnosti dvo bilo bi dobro da se kandidatima za dočasničku izobrazbu koji imaju ocjenu iz tjelesne spremnosti osobito se ističe dodijele dodatni bodovi kako bi ih se nagradilo a ostale potaknulo na razvoj motoričkih sposobnosti. Nije prihvaćen Predloženo izjednačavanje vrednovanja nije moguće, jer je radno mjesto “antiterorist” mjesto sa povećanom složenosti poslova pojedinca kakvih ima još, dok se u vrednovanju zapovjednih/voditeljskih dužnosti i dužnosti prvog dočasnika posebno vrednuje angažiranje na poslovima vođenja i upravljanja skupinom ili većim brojem osoba. Prijedlog dodatnog posebnog vrednovanja rezultata testa tjelesne spremnosti se ne prihvaća, jer je tjelesna spremnost jedan od kriterija kod donošenja godišnje službene ocijene i temeljni kriterij za selekciju kandidata za izobrazbe te je već jednom uzeta u obzir kod postupka selekcije.
14 Tomislav Filjak 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 17. Kao što je obrazloženo uz čl.15., predlažem u članku 17. stavku 1. dodati kao zadnji podstavak: - rezultati izvanrednog psihologijskog ispitivanja za određivanje razvojnih potencijala; za treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 5.
15 DAMIR FORO 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 18. Ukoliko kandidat ima opravdani razlog odbijanja (bolest u obitelji) i njegova izočnost zbog izobrazbe utječe na obitelj, trebao bi se pozivati na izobrazbu i nakon dva puta odbijanja. Naravno, sve navedeno mora dokazati dokumentacijom. Prihvaćen Prihvaća se
16 Antun Čičak 2. Funkcionalne izobrazbe, Članak 22. Veliki broj navedenih tečajeva, i onih ponuđenih u RH i onih iz inozemstva polaznicima dodjeljuje određeni broj ECTS, CSVET i HROO bodova za tečajeve. Čl. 15 Zakona o HKO kaže: (1) Zahtjev za priznavanjem i vrednovanjem prethodnog učenja može podnijeti svaki pojedinac pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za vrednovanje skupova ishoda učenja i dodjelu potvrda o stečenim skupovima ishoda učenja, odnosno ustanovi, kao i tijelu državne uprave, strukovnoj komori ili instituciji koja za to ima opravdan interes utvrđen temeljem posebnih propisa, ovlaštenoj za dodjelu kvalifikacije, u skladu s odobrenim programima vrednovanja skupova ishoda učenja iz Registra. Iz sadržaja Pravilnika nije moguće utvrditi kako bi se regulirao navedeni postupak za DVO niti se navedena mogućnost uopće spominje. Nije definirano koja bi se u/c MORH time trebala baviti. Nije prihvaćen Ministarstvo obrane nije ovlašteno za vrednovanje skupova ishoda učenja.
17 DAMIR FORO 3.1. Učenje stranih jezika u Oružanim snagama, Članak 26. Tjelesna spremnost (prolazna ocjena sa važeće provjere u godini). Neke postrojbe imaju dvije provjere godišnje te osoba koja nije pristupila provjerama na jesen zbog opravdanih razloga ne može biti kandidat za upućivanje na izobrzbu. Nije prihvaćen Odredbe članka 26. Pravilnika vezane za tjelesnu sporemnost odnose se na zadnji odnosno važeći test tjelesne spremnosti.
18 DAMIR FORO 3.2. Učenje stranih jezika u civilnim obrazovnim ustanovama, Članak 31. Ponovno tjelesna spremnost (prolazna ocjena sa važeće provjere u godini). Nije prihvaćen Odredbe članka 31. Vezane za tjelesnu spremnost odnose se na zadnji odnosno važeći test tjelesne spremnosti.
19 Antun Čičak 4. Međunarodna vojna izobrazba, Članak 34. Koja u/c MORH ili OSRH provodi evaluaciju NPP stranih vojnih učilišta te njihovu komparaciju s hrvatskim programima slijedno-rastuće izobrazbe radi priznavanja razine izobrazbe? Kada se to provodi? Predlažem da se evaluacija navedenih NPP provodi na HVU te da bude obavljena prije upućivanja polaznika na izobrazbu. Koja u/c MORH ili OSRH provodi evaluaciju NPP stranih vojnih učilišta te osigurava usklađivanje stranih kvalifikacija s odredbama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i kako? Odgovaraju li strani standardi zanimanja onima koji su navedeni u HKO? Ako kao primjer uzmemo farmaceute ili liječnike - ne odgovaraju! Naime, za navedena zanimanja traže se dodatni stručni ispiti radi potvrde kvalifikacije. Podsjećam: Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Nije prihvaćen Odlukom o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe (NN 131/2013) propisano je vrednovanje i osnivanje Povjerenstva za vrednovanje međunarodne vojne izobrazbe. Godišnjim odlukama o školovanju u inozemstvu propisana je provedba vrednovanja prije upućivanja polaznika na nove oblike izobrazbi u inozemstvu. U radu Povjerenstva sudjeluje i predstavnik HVU “Dr. Franjo Tuđman” te se za sve međunarodne vojne izobrazbe koje bi po svom nastavnom planu i programu mogle biti vrednovane kao slijedno-rastuće izobrazbe Oružanih snaga Republike Hrvatske traži od HVU provedba vrednovanja nastavnog plana i programa te prijedlog kategorizacije. Iznimno, ako je vojna izobrazba u zemlji šiljateljici kategorizirana kao slijedno rastuća izobrazba Povjerenstvo je vrednuje u istoj kategoriji. U slučaju da se međunarodnom vojnom izobrazbom stječe visokoškolska kvalifikacija za vrednovanje je nadležna Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
20 Milan Rogic 4. Međunarodna vojna izobrazba, Članak 42. Visina akontacije treba biti definirana ovisno o zemlji u koju polaznik odlazi, stoga nije isto dali polaznik odlazi na izobrazbu u BiH ili u US, pravdanje troškova priloženim računima i općenito isplata akontacije je vrlo rizičan postupak za poslodavca. Nije prihvaćen Visina akontacije je određena u skladu s dosadašnjim iskustvom u provedbi međunarodnih vojnih izobrazbi odnosno u skladu s pozantim lokacijama vojnih institucija na kojima ne postoji ili je neodgovarajući lokalni prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta održavanja izobrazbe.
21 Antun Čičak 4.1. Školovanje kadeta na vojnim akademijama u inozemstvu, Članak 46. Kandidate možemo upućivati samo na one vrste školovanja koje su definirane Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i za koje postoje definirani standardi zanimanja. Ne možemo dopustiti da kandidati samostalno odlučuju o svom profesionalnom razvoju na stranim učilištima te da steknu kvalifikacije za standarde zanimanja koji ne postoje u HKO, nego im izbor smjera mora biti odobren od nadležne u/c MORH ili OSRH sukladno trenutnim potrebama sustava. Ovo mora biti precizirano Pravilnikom. Nije prihvaćen Predmetno se definira u Odluci o provedbi školovanja kadeta na vojnoj akademiji u inozemstvu i u Ugovoru o kadetskoj službi u skladu s potrebama službe za pojedinu godinu odnono generaciju.
22 Milan Rogic 4.1. Školovanje kadeta na vojnim akademijama u inozemstvu, Članak 50. Prijevozna karta može biti buisness klasa kod najskupljeg avio prijevoznika a može biti i karta vlaka na akciji, stoga važno je definirati koji prijevozi su podržani navedenim pokrićem troškova i do kojeg iznosa ovsno o destinaciji na koju se kadet upućuje. Sve ostale mogućnosti otvaraju prostor za manipulaciju kod pravdanja stvarnih troškova. Nije prihvaćen Predmetno se definira u Odluci o provedbi školovanja kadeta na vojnoj akademiji u inozemstvu i u Ugovoru o kadetskoj službi.
23 Antun Čičak 5.2. Školovanje uz rad na prijediplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, Članak 66. Temu završnog rada kadeta u RH odobrava nadležno tijelo Studija vojnog inženjerstva, Studija vojnog vođenja i upravljanja, Studija vojnog pomorstva ili Studija aeronautika - vojni pilot. Kako je u tijeku ustrojavanje Sveučilišta obrane i sigurnosti na kojem je predviđeno pokretanje diplomskih i poslijediplomskih studija smatram da bi se odlučivanje o prihvatljivosti tema trebalo dati njima u nadležnost, a sam postupak definirati ovim Pravilnikom. Nije prihvaćen Poslovi odabira i ugovaranja školovanja na prijediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima uz rad djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske nisu niti će biti u nadležnosti tijela izvan Ministarstva obrane.
24 Nikola Lisak PRAVILNIK O IZOBRAZBI, PRILOG 1. Kao što je obrazloženo uz članak 17. stavak 1. predlažem da se u prilogu 1. u rubrici "obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti i dužnosti prvog dočasnika " doda iza riječi:> dužnosti prvog dočasnika< i " dužnosti antiterorist", te da se doda nova rubrika:- ocjena tjelesne spremnosti sa zadnje važeće provjere u godini osobito se ističe. Nije prihvaćen Predloženo izjednačavanje vrednovanja nije moguće, jer je radno mjesto “antiterorist” mjesto sa povećanom složenosti poslova pojedinca, kakvih ima još u sustavu, dok se u vrednovanju zapovjednih/voditeljskih dužnosti i dužnosti prvog dočasnika posebno vrednuje angažiranje na poslovima vođenja i upravljanja skupinom ili većim brojem osoba.
25 Nikola Lisak PRAVILNIK O IZOBRAZBI, PRILOG 3. Kao što je obrazloženo uz članak 17. stavak 1. predlažem da se u prilogu 3. u rubrici "obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti i dužnosti prvog dočasnika " doda iza riječi:> dužnosti prvog dočasnika< i " dužnosti antiterorist", te da se doda nova rubrika: Kriterij- ocjena tjelesne spremnosti sa zadnje važeće provjere u godini, Vrednovanje- osobito se ističe, 60 bodova. Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 24.
26 Tomislav Filjak PRAVILNIK O IZOBRAZBI, PRILOG 3. Kao što je obrazloženo uz čl.15, predlažem u Prilogu 3. dodati redak: KRITERIJ: PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE; samo za treću i četvrtu razinu izobrazbe VREDNOVANJE: 1. DOVOLJNA RAZINA POSTIGNUĆA – 100 bodova* 2. VIŠA RAZINA POSTIGNUĆA – 120 bodova* 3. VISOKA RAZINA POSTIGNUĆA – 150 bodova* FUSNOTA * Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, 134/15, 137/15), Prilog 13. i Prilog 14. Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 5.
27 Tomislav Filjak PRAVILNIK O IZOBRAZBI, PRILOG 4 Kao što je obrazloženo uz čl.15, predlažem u Prilogu 4. dodati redak: KRITERIJ: PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE; samo za treću i četvrtu razinu izobrazbe VREDNOVANJE: 1. DOVOLJNA RAZINA POSTIGNUĆA – 100 bodova* 2. VIŠA RAZINA POSTIGNUĆA – 120 bodova* 3. VISOKA RAZINA POSTIGNUĆA – 150 bodova* FUSNOTA * Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, 134/15, 137/15), Prilog 13. i Prilog 14. Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 5.