Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE I.9. „PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA U 2021. I 2022. GODINI, PRILOG I. Izračun javne potpore U tablici kriterija nije realan izračun za plovila dulja od 24 m, nema logike da se brodove te veličine po GT toni plaća veći iznos nego što se isplaćuje za kote 18-24 m. Ovim načinom obračuna kategorija iznad 24 m isplaćivalo bi se nerealno više iznose što nije korektno prema vlasnicima plovila u drugim kategorijama. Osim toga, imajući u vidu da je iznos sredstava za ovu mjeru u Operativnom programu 2021-2027. limitirana, nerazumnim trošenjem sredstava dovodimo u pitanje mogućnosti plaćanja privremene obustave ribolova u zadanim godinama obračunskog perioda. Također, moramo primijetiti da je iznos dnevnog obeštećenja za posadu na brodovima od 36 eura/danu nepromijenjeno još od 2015. godine. Takav odnos prema ukrcanim članovima posade još više generira problem nedostatka radne snage na brodu Nije prihvaćen Iznos naknade za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti izračunava se u skladu sa člankom 39. Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004, odnosno prema unaprijed utvrđenoj metodologiji, definiranoj u skladu sa člankom 53. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, pri čemu je važno naglasiti da se radi o metodologiji koja je primjenjivana i u programskog razdoblju 2014.-2020. godine koja je odobrena od strane Europske komisije kao prihvatljiva. Izračun naknade po danu obustave za 1 GT (EUR), prikazan u Tablici 1., predstavlja iznos naknade za gubitak prihoda zbog privremenog ograničenja ribolova po danu, a temeljen je na prosječnoj godišnjoj vrijednosti iskrcaja po bruto toni (GT) po danu za pojedini segment flote, odnosno segment flote kojem plovilo pripada u razdoblju 2018.-2020. godine, na bazi maksimalnog broja ribolovnih dana po segmentu flote u razdoblju 2018.-2020. godine, što izračun čini reprezentativnim za pojedinu kategoriju. Pri izračunu su korišteni službeni podaci o kapacitetu ribarske flote Republike Hrvatske za 2020. godinu (ukupna bruto tonaža po pojedinom segmentu flote), a za izračun vrijednosti iskrcaja po segmentu flote korišteni su službeni podaci iz Informacijskog sustava ribarstva, i to iz ulovne dokumentacije (količina iskrcaja) i dokumentacije prve prodaje (prosječne godišnje cijene vrsta morskih organizama u prvoj prodaji) u razdoblju 2018.-2020. godine, dostavljeni Ministarstvu poljoprivrede od strane ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov odnosno prvih kupaca sukladno propisima koji uređuju dostavu navedenih podataka.