Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Jastrebarsko UPUTE ZA PRIJAVITELJE U Uputama za prijavitelje navedeno je da nije dopušteno partnerstvo na projektu. U slučaju kada je prijavitelj projekta ustanova u kulturi za djelatnosti MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA, smatramo da bi trebalo omogućiti prijaviteljima partnerstvo sa jedinicom lokalne samouprave iz nekoliko razloga. Osnivači ovih ustanova su većinom jedinice lokalne samouprave iz čijih proračunskih sredstava se financiraju djelatnosti ustanova, a koje se odnose na MUZEJE, KNJIŽNICE I BAŠTINU. Također navedene ustanove u kulturi najčešće niti nisu vlasnici objekata/ zgrada koje su predmet investicije/zahvata nego su to jedinice lokalne samouprave, što u slučaju da partnerstvo na projektu nije dopušteno, traži dodatno dokazivanje pravnog interesa odnosno ostvarivanje prava upravljanja za potrebe provedbe projekta od strane ustanova u kulturi. Molimo da se razmotri navedena okolnost i omogući prijaviteljima ustanova u kulturi partnerstvo na projektu. Prema NKD klasifikaciji djelatnosti u uputama za prijavitelje je navedeno da su između ostaloga prihvatljive djelatnosti UMJETNOST, GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI, međutim smatramo da bi klasifikaciju djelatnosti trebalo dopuniti i uvrstiti na popis djelatnost 85.32 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje. Navedena djelatnost odnosi se na Glazbenu školu koja predstavlja ustanovu u kulturi, a koja prema navedenim uvjetima za NKD djelatnosti nisu prihvatljivi prijavitelji. Smatramo da djelatnosti Glazbene škole treba uključiti kao prihvatljive s obzirom da pružaju usluge kulturno umjetničke vrijednosti te pridonose ostvarenju pokazatelja iz Poziva, a naročito za projekt opremanja stalnog postava i interijera Interpretacijskog centra muzeološkog postava (nabava multimedijalne opreme, grafika i dr.) u svrhu interpretacije kulturne i umjetničke baštine. Navedenim projektom ostvaruju se pokazatelji i rezultati za ovaj Poziv - Ulaganja u transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija te jačanje kapaciteta i unapređenje usluga i poslovnih procesa temeljenih na digitalnim tehnologijama. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju manje od 25 % udjela javnog vlasništva kako je utvrđeno u Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
2 Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje UPUTE ZA PRIJAVITELJE Odredbom članka 2.1. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava („Poziv“) propisano je da prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturnoumjetničke vrijednosti. Kao prihvatljiva područja djelatnosti navedene su razne djelatnosti koje su u skladu sa Svrhom (ciljem) Poziva. Međutim, nisu navedene sve djelatnosti koje odgovaraju svrsi Poziva. Primjerice, nejasan je razlog izostavljanja djelatnosti agencija za promidžbu (73.11), oglašavanja preko medija (73.12), odnosa s javnošću i djelatnosti priopćivanja (70.21), usluga pripreme za tisak i objavljivanje (18.13), ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima (62.09)... Uz navedene, izostavljene su i mnoge druge djelatnosti koje svakako kao rezultat daju stvaranje kreativnih rješenja koja se koriste u kulturi i tržišnom komuniciranju, a i sama su vrlo su često autorska djela, od pisanog i vizualnog pa sve do audiovizualnog i drugog stvaralačkog rada: agencije koje djeluju pod navedenim NKD-ovima bave se nizom kreativnih djelatnosti, sve od stvaranja kreativnih rješenja do suradničkog rada na razrađivanju kreativnih koncepata s umjetnicima poput fotografa, redatelja i ilustratora. Za svoj rad komunikacijske su agencije nagrađivane i brojnim priznanjima kreativne zajednice, među kojima se mogu istaknuti natjecanja poput IdejeX, nacionalnoga natjecanja kreativnosti koje nagrađuje najoriginalnije i jedinstvene ideje koje pomiču granice pa sve do najvećega svjetskog festivala kreativnosti – Cannes Lionsa, na kojemu su upravo hrvatske komunikacijske agencije sjajno predstavile domaću kreativnu izvrsnost te osvojile čak četiri globalna kreativna priznanja, osvojivši pritom i niz drugih nagrada na priznatim međunarodnim natjecanjima kreativnosti. U prilog činjenici da je kriterij djelovanja prema unaprijed propisanim djelatnostima sukladno NKD djelatnosti koja je upisana za pojedino društvo pri Državnom zavodu za statistiku potpuno neadekvatna ide i sam način upisa i promjena djelatnosti. Naime, svako društvo samo predlaže Državnom zavodu za statistiku koju bi djelatnost zavod trebao upisati na rješenje, a to znači da ju jednako tako svako društvo može mijenjati kad god se za tim pokaže potreba. Iz navedenog proizlazi kako ovdje predviđeni kriterij nije realan odraz prirode posla pojedinog društva, odnosno ni na koji način ne ukazuje unutar vrste industrije određeno društvo djeluje. Drugim riječima, poslovanje društva često odudara od one djelatnosti koja je upisana kao glavna. Prikladniji i realniji prikaz poslovanja društva svakako bi bile djelatnosti upisane u sudskom registru. Postoje brojna društva čije su glavne djelatnosti prema NKD-u 2007. neadekvatan pokazatelj njihovog stvarnog poslovanja, što je često odraz neusklađenosti popisa djelatnosti koje se potencijalno upisuju u različite registre. Konkretno, agencije koje u svom redovnom poslovanju stvaraju autorska djela u različitim segmentima (copy, sama kreativna rješenja, dizajn...) te agencije koje djeluju stvaranjem vizualnog identita (kreativne i digitalne agencije) ne udovoljavaju trenutno postavljenim kritrerijima ako njihova glavna djelatnost prema NKD-u 2007. nije jedna od onih navedenih u Pozivu. Slijedom svega navedenog, smatramo da je najpraktičnije rješenje proširiti listu djelatnosti unutar kojih prijavitelji moraju djelovati te uzeti u obzir da cilj jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu ostvaruju i navedeni potencijalni prijavitelji. Skup detaljno upisanih djelatnosti u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda daje daleko vjerodostojniji uvid u predmet poslovanja društva – u ovom slučaju pripadanje kreativnoj industriji. Nije prihvaćen Upute za prijavitelje obuhvaćaju NKD djelatnosti primarno vezane uz prihvatljiva područja definirana NPOO-om. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
3 Unimedia d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE Točka 2.1. - želimo podsjetiti/upozoriti da je u RH zagarantirana sloboda poduzetništva temeljem pozitivnih propisa, a prema ovom prijedlogu su neke tvrtke diskriminirane. Ovdje mislimo na tvrtke/pravne osobe koje su registrirane na način da im je glavna djelatnost prema NKD-u ( npr 73.11 - marketinške agencije kod d.o.o-a ili kod većine udruga NKD pod 94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija) ali su prema ostalim djelatnostima prihvatljive i imaju reference iz dosadašnjeg rada ( video/audio produkcija, organizacija festivala...) po vama jednostavno neprihvatljive. Predlažemo da to korigirate i da uz glavnu djelatnost prema NKD-u uzmete u obzir i ostale djelatnosti prema registraciji. U protivnom, na žalost neki od ozbiljnijih producenata sa dokazanim projektima u protivnom neće moći aplicirati a to bi bila šteta za njih/nas ali i za ukupnu zajednicu, realizaciju kvalitetnih projekata i povlačenje sredstava. Hvala unaprijed. Nije prihvaćen Upute za prijavitelje obuhvaćaju NKD djelatnosti primarno vezane uz prihvatljiva područja definirana NPOO-om. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
4 RNB Confusion UPUTE ZA PRIJAVITELJE Natječaj uopće u obzir ne uzima festivale, manifestacije, klubove i prostore u kojim se održavajukulturna događanja koji su pandemijom bili najviše pogođeni zbog zabrana održavanja, a poziv je zapravo referenca na jačanje sektora nakon pandemije. Prema tome ispada da kulturna i kreativna događanja ne spadaju pod kulturu ili kreativni sektor. Primljeno na znanje Navedeno isključenje ne postoji. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
5 Andrija Jelkić UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovana/poštovani, zanima me je li tisak slikovnica i materijala prihvatljiv trošak, jer to nije repromaterijal već trošak izrade proizvoda. Unaprijed hvala. Nije prihvaćen Program je usmjeren na podizanje kapaciteta poslovnih subjekata u skladu s propozicijama Uputa za prijavitelje. Navedeni trošak nije prihvatljiv.
6 Apsolon d.o.o. 1.Opće informacije, 1.4.Predmet, svrha i pokazatelji poziva Poštovani, kao Predmet poziva navodi se, među ostalim, prilagodba poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta. Molimo specificirati na razini zakonodavstva Europske unije na koje Uredbe/Direktive/Odluke/Preporuke/Mišljenja se odnosni termin “novi regulatorni i zakonodavni okvir” jedinstvenog digitalnog tržišta. Također, molimo i na razini nacionalnog zakonodavstva specificirati na koje zakonske i podzakonske akte se odnosi termin “novi regulatorni i zakonodavni okvir” jedinstvenog digitalnog tržišta (pored već navedenog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakona o elektroničkim medijima). Primljeno na znanje Pravna osnova i zakonodavni okvir relevantni za ovaj Poziv navedeni su u Uputama za prijavitelje, točka 1.
7 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 1.Opće informacije, 1.4.Predmet, svrha i pokazatelji poziva Kod Svrhe (cilja) Poziva navodi se kako je cilj poziva (među ostalim) i razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga. Iz ostatka teksta Uputa za prijavitelje može se iščitati kako je cilj poziva isključivo implementacija novih ili unaprjeđenje postojećih digitalnih poslovnih procesa u svrhu transformacije proizvodnje i/ili distribucije i/ili plasmana odnosno dostupnosti kreativnog i kulturnog sadržaja. Navedeno se također može iščitati i u dijelu "1.5. Pokazatelji" i to u opisu pokazatelja "Broj novih i/ili unaprijeđenih poslovnih procesa za poslovanje na digitalnom tržištu" putem kojeg će se vrednovati isključivo novi i/ili unaprjeđeni poslovni procesi uvedeni u poslovanje, ali ne i novi proizvodi i usluge. Nadalje, u dijelu "2.7. Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi" stoji "Prihvatljive su aktivnosti jačanja kapaciteta poduzetnika koje uključuju unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostavu novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu.", opet bez navođenja novih inovativnih proizvoda i usluga. Molimo za pojašnjenje, potiče li se ovim pozivom razvoj, odnosno implementacija samo inovativnih procesa ili inovativnih procesa, proizvoda i usluga kako je definirano Svrhom (ciljem) Poziva? Primljeno na znanje Proizvodi i usluge koji se navode u opisu i izvoru provjere obaveznog pokazatelja „Broj novih i/ili unaprijeđenih poslovnih procesa za poslovanje na digitalnom tržištu“(točka 1.5) su rezultat unaprijeđenih poslovnih procesa. Proizvodi i usluge su sastavni dio kulturnog lanca vrijednosti koji čini poslovni proces.
8 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 1.Opće informacije, 1.5. Pokazatelji U opisu Pokazatelja neposrednih rezultata specifičnih za Poziv, za pokazatelj "Broj posjećenih sajmova" stoji uputa "Uputa: Kao početna vrijednost unosi se 0. Kao ciljana vrijednost unosi se broj posjeta sajmovima i sličnim manifestacijama koji se planiraju ostvariti tijekom provedbe projekta". Molimo jasno definirati što sve spada pod kategoriju "sličnih manifestacija", kako bi prijavitelji mogli kvalitetno planirati i u projektnom prijedlogu uvrstiti troškove sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama. Također napominjemo kako pod "2.6. Prihvatljivost projekta" kao jedan od kriterija prihvatljivosti stoji "Projekt koji sadrži aktivnost u kategoriji potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (članak 19. Uredba GBER) i istovjetne aktivnosti po programu potpora male vrijednosti doprinosi pokazatelju: „Broj posjećenih sajmova i izlaganja“ - dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)". Molimo definirati "izlaganja" i uskladiti s nazivom i opisom pokazatelja neposrednih rezultata specifičnih za Poziv, kako bi prijavitelji mogli kvalitetno planirati izradu projektnog prijedloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Projekt jednako razvoj d.o.o. 1.Opće informacije, 1.5. Pokazatelji Digitalizacija poslovnih procesa, u pravilu, povećava kapacitete tvrtke što znači da tvrtke uspješnom digitalizacijom procesa smanjuju potrebu za radnim satima u odnosu na istu količinu isporučenih proizvoda/usluga. Svaka tvrtka koja uspješno provede projekt digitalizacije procesa, kao posljedicu će povećati svoje kapacitete značajno s postojećim brojem zaposlenika. U tom smislu, „prisilno“ dodatno zapošljavanje zbog uvjeta natječaja ili kriterija bodovanja sigurno će za većinu projekata biti kontra produktivno. Naime, veliki broj tvrtki neće stići do m+2 ugovoriti toliko novih poslova da ne samo „napune“ postojeće ljudske resurse obzirom na povećanje kapacitete već i da dodatno otvore nova radna mjesta. U tom slučaju troškovi novih ljudi praktički će poništiti efekte projekta te tvrtka na kraju neće biti produktivnija, efikasnija te samim time konkurentnija nakon projekta, što vjerujemo da nikome nije cilj. Razumijemo da OP zahtjeva da se prati pokazatelj rasta broja zaposlenika pa stoga predlažemo: • Da je pokazatelj porasta broja zaposlenika opcionalan kao i pokazatelj vezan uz sajmove (primjenjuje se kod onih koji planiraju zapošljavanje, kao što se pokazatelj vezan uz sajmove primjenjuje samo kod onih koji planiraju tu aktivnost) i/ili • Da se u bodovnom gridu: o Ne ocjenjuje uopće povećanje broja radnih mjesta o Za maximalni broj bodova traži stvarno minimalno povećanje broja radnih mjesta, npr. +1; te da se ujedno na taj kriterij stavi minimalni broj bodova (ako uopće) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 ASTRUKTURA 1.Opće informacije, 1.5. Pokazatelji Molimo da se u proširi pokazatelj br. 3: Broj novih i/ili unaprijeđenih poslovnih procesa za poslovanje na digitalnom tržištu te da se uz poslovne procese obuhvate i proizvode i usluge, kao što su navedeni u predmetu i svrsi (cilju) poziva, jer se na taj način ograničava prijava i potpora slobodnim umjetnicima i umjetničkim organizacijama koji nemaju toliko interesa i potreba za digitalnim poslovnim procesima dok imaju za digitalne proizvode i usluge. Nije prihvaćen Proizvodi i usluge koji se navode u opisu i izvoru provjere obaveznog pokazatelja „Broj novih i/ili unaprijeđenih poslovnih procesa za poslovanje na digitalnom tržištu“(točka 1.5) su rezultat unaprijeđenih poslovnih procesa. Proizvodi i usluge su sastavni dio kulturnog lanca vrijednosti koji čini poslovni proces.
11 DOTi 1.Opće informacije, 1.5. Pokazatelji Molimo da proširite pokazatelj br. 3 tako da obuhvati i broj novih ili poboljšanih digitalnih proizvoda i usluga, kao što je naznačeno u predmetu i svrsi ovog poziva. Trenutna formulacija pokazatelja ograničava mogućnosti prijave i potpore za kategorije umjetnika i organizacija koji su više usmjereni na digitalne proizvode i usluge, nego na digitalne procese. Nije prihvaćen Proizvodi i usluge koji se navode u opisu i izvoru provjere obaveznog pokazatelja „Broj novih i/ili unaprijeđenih poslovnih procesa za poslovanje na digitalnom tržištu“(točka 1.5) su rezultat unaprijeđenih poslovnih procesa. Proizvodi i usluge su sastavni dio kulturnog lanca vrijednosti koji čini poslovni proces.
12 Dina Karadžić 1.Opće informacije, 1.7.Vrste i iznosi bespovratnih sredstava Radi veće mogućnosti ispunjenja ciljeva Poziva kao i jačanja potencijala dugoročne projektne održivosti predlažem da se najniži iznosi koji se mogu dodijeliti u Grupama 1 i 2 smanje na 50% trenutnog iznosa. Određivanje visine projektnog iznosa a time i obveznog sufinanciranja iz drugih izvora (onih oslobođenih od bilo kakve državne potpore) a radi jako heterogenih prilika u RH treba biti prepušteno prijavitelju, uz maksimalnu podršku (i povećanje postotka) sufinanciranja. Zadržavanjem prosječno visokih donjih cenzusa radi se klasna distinkcija čime se stabilizacijska sredstva osiguravaju samo fiskalno etabliranim organizacijama dok se ista ukidaju perspektivnim manjim organizacijama sa stabilnim programima ali strukturno i infrastrukturno slabijim prilikama, što je u suprotnosti sa svrhom natječaja. Nije prihvaćen Provedbom projekta korisnik mora doprinijeti ostvarenju cilja poziva i zadanih pokazatelja te ostvariti cilj projekta slijedom čega su određeni najniži iznosi u grupi A i B.
13 Boris Babić 1.Opće informacije, 1.7.Vrste i iznosi bespovratnih sredstava Poštovani, Prema ovom nacrtu poziva, jedan od njegovih ključnih ciljeva je razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i/ili usluga, točnije unapređenje poslovnih procesa i organizacije poslovanja s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu. U kontekstu digitalne transformacije kulturne i kreativne industrije, inovacija procesa posebno je složena te uključuje niz kompleksnih aktivnosti poput analize poslovnih procesa, utvrđivanja prostora za optimizaciju, izradu plana optimizacije poslovnih procesa te adekvatne integracije digitalnih alata i tehnologija u svrhu optimizacije poslovanja, boljeg upravljanja podacima itd. Pri tome valja naglasiti da su za uspješnu provedbu inovacija procesa ključan faktor (trošak) upravo djelatnici prijavitelja, bez čijeg adekvatnog angažmana i know-howa (specifičnog za industriju), razvoj inovativnih procesa, proizvoda i usluga može biti otežan ili čak neuspješan. Istovremeno, u nacrtu poziva prihvatljivi su troškovi osoblja isključivo u okviru Potpore male vrijednosti, koja je iznosom limitirana te ograničena na djelatnike koji će raditi na provedbi projekta. Stoga predlažemo da se u sklopu Poziva uvrste Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (čl. 29 GBER-a) kojima će se prijaviteljima omogućiti sufinanciranje plaća djelatnika koji će raditi na inovaciji procesa te time ujedno i zajamčiti uspješna provedba projekta te ostvarivanje cilja poziva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 ASTRUKTURA 1.Opće informacije, 1.7.Vrste i iznosi bespovratnih sredstava Predlažemo da se minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu smanji na 20.000 EUR, posebice za mikropoduzetnike u Grupi A. Na ovaj način, omogućili bismo sigurnije ulaganje koje bi doprinijelo transformaciji tih poduzetnika, bez potrebe za uzimanjem kredita i opterećenja s kamatama. Mikropoduzetnici bi osigurali 45% potrebnih sredstava što bi im omogućilo uspješno realiziranje projekta. Nije prihvaćen Provedbom projekta korisnik mora doprinijeti ostvarenju cilja poziva i zadanih pokazatelja te ostvariti cilj projekta slijedom čega su određeni najniži iznosi u grupi A i B.
15 Marijan Crnjak 1.Opće informacije, 1.7.Vrste i iznosi bespovratnih sredstava Poštovani, molimo tijelo nadležno za provedbu poziva da razmotri mogućnost smanjenja minimalnog iznosa bespovratnih sredstava po jednom projektu/poduzetniku. Naime, smatramo da bi bilo optimalno ako bi se u Grupi A minimalni iznos bespovratnih sredstava smanjio na 20.000 EUR, a u Grupi B na 6.636 EUR. Na ovaj način omogućila bi se prijava što većeg broja potencijalnih prijavitelja a manji projekti mogli bi potaknuti transformaciju i jačanje većeg broja prijavitelja. Posljedično, smanjenje minimalnog iznosa bespovratnih sredstava ne bi utjecalo demotivirajuće kao osnova za isključenje potencijalnih prijavitelja u smislu ukupne veličine projekta i potrebnog ostvarenog prihoda u 4 godine koje prethode godini u kojoj se prijavljuje projekt. Nije prihvaćen Provedbom projekta korisnik mora doprinijeti ostvarenju cilja poziva i zadanih pokazatelja te ostvariti cilj projekta slijedom čega su određeni najniži iznosi u grupi A i B.
16 Projekt jednako razvoj d.o.o. 1.8.Intenziteti potpora, a)Grupa A – državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Prema predmetnom nacrtu maksimalan intenzitet Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredbe 651/2014) naveden za HR 02 Panonska Hrvatska je 70% za mikro i mala, odnosno 60% za srednja poduzeća. Hoće li Poziv uvažiti izmjenu karte regionalnih državnih potpora iz ožujka 2023. godine? Predmetna izmjena odnosi se na područja utvrđena za potporu iz Fonda za pravednu tranziciju (FTP), što je Sisačko-moslavačka županija. Predmetni Nacrt ne uzima u obzir povećani intenzitet potpore za područja koja su utvrđena za potporu iz FPT-a, odnosno intenzitet potpore koji je temeljem odobrenja izmjene karte regionalnih potpora za Hrvatsku Europske komisije SA.106113 (2023/N) od 15. ožujka 2023. povećan za 10 postotnih bodova za HR 028 Sisačko-moslavačka županija. Slijedom navedenog, upućujemo da se intenziteti regionalne potpore za prijavitelje s područja SMŽ uvećaju s odobrenim izmjenama karte regionalnih potpora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 CGDA 1.8.Intenziteti potpora, a)Grupa A – državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo detaljnije pojašnjenje troškova vezanih za informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (softver) u Pozivu. Jesu li uključene i usluge obrta ili drugih pružatelja usluga? Primljeno na znanje Iz komentara nije jasno što se misli pod "usluge obrta i drugih pružatelja usluga". Ukoliko se misli na izrade "softvera po mjeri" za prijavitelja, to bi bilo prihvatljivo. Prihvatljivost svakog pojedinog troška bit će predmetom procjene projektnog prijedloga tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.
18 CGDA 1.8.Intenziteti potpora, a)Grupa A – državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo da se troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta uključe u okvire GBER-a, a ne da budu ograničeni na de minimis potpore. Ovo ograničenje bi moglo predstavljati ozbiljnu prepreku za projekte koji zahtijevaju veća sredstva za plaće zaposlenika zbog specifičnosti same industrije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Ivan Sršen 1.8.Intenziteti potpora, b)Grupa B - potpore male vrijednosti (de minimis) Gore navedena točka c) Potpore za sudjelovanje na sajmovima trebala bi se odnositi i na grupu B prijavitelja, jer svi pravni subjekti imaju višestruke koristi od izlaganja na sajmovima, pogotovo manji subjekti u proboju na tržište. Primljeno na znanje Troškovi sudjelovanja na sajmovima prihvatljiv je trošak u grupi B prijavitelja.
20 Nikolina Bilić 1.Opće informacije, 1.9.Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta Molim da se za sufinanciranje projekta kreditom banke produlji rok za dostavu Ugovora o kreditu za 15 dana tj. da rok za dostavu iznosi 30 dana. Kreditni odbori u bankama sastaju se u pravilu jednom tjedno, a i obrada jamstava traje više dana tako da 15 dana nikako nije dovoljno za odobravanje i ugovaranje kredita. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu ugovora o kreditu bit će produljen.
21 Krakle, obrt za proizvodnju 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, što je s paušalnim obrtnicima, jesu li prihvatljivi prijavitelji? Što ako je vlasnik paušalnog obrta jedini zaposlen u obrtu, a istovremeno radi i drugi posao na puno radno vrijeme, može li se prijaviti na natječaj? Hvala vam na odgovoru! Primljeno na znanje Paušalni obrtnici su prihvatljivi prijavitelji. To je definirano u Uputama za prijavitelje, fusnota 19.: „Uvjet zadovoljavaju i fizičke osobe obrtnika koji radom u obrtu ostvaruju sva prava iz radnog odnosa te prijavitelji (fizičke osobe) izvan radnog odnosa koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga, a ujedno su samozaposleni.“
22 Stilus knjiga 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, smatramo kako je diskriminatorno izbacivanje trgovačkih društava iz grupe B; ta mogućnost, naime, nije uskraćena obrtima ili umjetničkim organizacijama i to u istoj djelatnosti. Također, smatramo kako bi bilo dobro da se među prihvatljive troškove uvrste troškovi kupnje ili zakupa zgrade/zemljišta te kupnja vozila neophodnih za dodatni razvoj i unaprjeđenje poslovanja. Djelomično prihvaćen Trgovačka društva bit će prihvatljivi prijavitelji u grupi B.
23 Paradigma 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja U dijelu koji definira prihvatljive djelatnosti prema NKD, Elektronički mediji, podrazumijeva li to i pokretanje i razvoj novih internetskih platformi? Primljeno na znanje Prijavitelj u području medija prilikom prijave mora biti upisan u odgovarajuću knjigu/upisnik kod Agencije za elektroničke medije.
24 Organizirano oblikovanje d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Smatramo da je potrebno izuzeti uvjet prihvatljivosti za umjetničke organizacije po kojem prijavitelj mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu, budući da trenutni uvjet ograničava mogućnost prijave velikom broju umjetničkih organizacija koje najčešće ne zapošljavaju stalno zaposlenike, već se oslanjaju na honorarnu suradnju ili volontere. Uvođenjem ovog uvjeta čini se da se pogoduje umjetničkim organizacijama koje imaju stalno zaposlenu osobu, dok se ograničavaju mogućnosti drugim organizacijama. Stoga, izuzimanjem ovog uvjeta osigurava se ravnopravnost svih umjetničkih organizacija i stvarna mogućnost prijave za sve. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Solut d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja U Pozivu se navodi kako su prihvatljivi prijavitelji mikro, mala i srednja poduzeća (kako je utvrđeno u Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014), čime su nepravedno izostavljene tvrtke koje se po navedenoj Uredbi klasificiraju kao velike, isključivo zbog strukture vlasništva (s obzirom na postojeći trend na tržištu, posebice u gaming industriji koja je podložna akvizicijama od strane puno većih, stranih kompanija), odnosno kategorije povezanih/partnerskih poduzeća. Nastavno na to, u Pozivu je navedeno kako su upravo u segmentu videoigara "prihvatljiva poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara u periodu od 1.1.2019.", gdje valja dodatno istaknuti kako su tvrtke unutar ovog segmenta, a koje su na tržištu RH prisutne već više od 4-5 godina te posjeduju potrebne reference, izuzetno atraktivne za strane ulagače, te su tako mnoge od njih u konačnici i postale dijelom akvizicije od strane mnogo većih (inozemnih) kompanija. Stoga, predlažemo uklapanje velikih kompanija u strukturu Poziva, s obzirom da istih nema mnogo u odnosu na cijelo tržište, tj. u segmentu kulturno-kreativnih industrija, a koje posjeduju potreban potencijal i kapacitet za pokretanje inovacija i povećanje konkurentnosti na tržištu, te ujedno u kontinuitetu rade na projektima koji su kompatibilni s ciljevima samog Poziva. Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. definirano je da su prijavitelji mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.
26 Andrea Kovač 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, ne razumijem iz kojeg se razloga isključuju trgovačka društva iz grupe B. Kao što su neki već napomenuli, ovo predstavlja ozbiljno kršenje ne samo ravnopravnosti poslovnih subjekata na tržištu, koja se trgovačkim društvima jamči kroz Članak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Članak 49. Ustava Republike Hrvatske, nego i ozbiljnu diskriminaciju malih i mikro poduzetnika, s obzirom na to da su u grupu A trgovačka društva uključena. Osim što se ovakvim prijedlogom krše i zakon i Ustav RH, prilično smo sigurni da se radi i o povredi pravila i prijedloga Europske komisije o dodjeli sredstava u kulturi. Posve je neopravdano da se trgovačka društva (što mali i mikro izdavači većim dijelom jesu) isključe iz ovakvih projekata te da se privilegira dio tržišnih subjekata. Istovremeno se otvara prostor monopolizaciji u sektoru kulture tako što se puno veća sredstva omogućuju kroz projekte srednjih i velikih poduzeća, pri čemu ciljanih natječaja za manja poduzeća praktički ne postoje. Prihvaćen Prihvaćeno.
27 Edicije Božičević 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, isključivanje trgovačkih društava iz grupe B predstavlja ozbiljno kršenje ne samo ravnopravnosti poslovnih subjekata na tržištu, koja se trgovačkim društvima jamči kroz Članak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Članak 49. Ustava Republike Hrvatske, nego predstavlja i ozbiljnu diskriminaciju malih i mikro poduzetnika, s obzirom na to da su u grupu A trgovačka društva uključena. Osim što se ovakvim prijedlogom krše i zakon i Ustav RH, prilično smo sigurni da se radi i o povredi pravila i prijedloga Europske komisije o dodjeli sredstava u kulturi. Posve je neviđeno i neopravdano da se trgovačka društva (što mali i mikro izdavači većim dijelom jesu) isključe iz ovakvih projekata. Istovremeno se otvara prostor monopolizaciji ionako razorenog sektora u kulturi tako što se puno veća sredstva omogućuju kroz projekte srednjih i velikih poduzeća. Prihvaćen Prihvaćeno.
28 Petrine knjige d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, moramo napomenuti kako je izostavljanje trgovačkih društava kao prihvatljivih prijavitelja grupe B diskriminatorno i predstavlja ozbiljan propust ovog radnog Poziva. Kao što je već navedeno u prethodnim komentarima na članak 2.1. (Prihvatljivost prijavitelja), ovakav grubi previd nepravedno isključuje mnoge produktivne dionike kreativnih industrija koji djeluju kao trgovačka društva (s naglaskom na nakladnike knjiga) i stavlja ih neravnopravan položaj - premda obavljaju istu djelatnost - kao, primjerice, obrti koji se također bave nakladništvom. Prihvaćen Prihvaćeno.
29 Revent Smart d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Ovim putem Vam želimo skrenuti pozornost na industriju manifestacija, festivala i klubova, sektor koji je doživio značajan pad u poslovanju zbog izbijanja pandemije COVID-19, a koja je isključena iz ovog natječaja. Naime, prema istraživanju koje je proveo specijalizirani web portal PoslovniTurizam, gotovo polovica ispitanika iz navedenih sektora (49%) tijekom 2020. godine zabilježila je pad prihoda od 90% u odnosu na godinu ranije. Njih 40% imalo je 70-90% manje prihoda, dok samo 2% ispitanika nije zabilježilo pad prihoda. Ove pokazatelje prate i financijski iznosi pa je 40% ispitanika potvrdilo da je radi izbijanja krize izgubilo planirane prihode u iznosu većem od 5 milijuna kuna, zbog neodržavanja već potvrđenih događanja. S obzirom na navedeno, ali i potrebu ovih sektora za značajnim ulaganjima kako bi se isti prilagodili novim modelima poslovanja, predlažemo da se proširi na tvrtke koje posluju u sektoru industrije evenata i zabave (festivali i klubovi). Primljeno na znanje U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
30 Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Odredbom članka 2.1. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava („Poziv“) propisano je da prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturnoumjetničke vrijednosti. Kao prihvatljiva područja djelatnosti navedene su razne djelatnosti koje su u skladu sa Svrhom (ciljem) Poziva. Međutim, nisu navedene sve djelatnosti koje odgovaraju svrsi Poziva. Primjerice, nejasan je razlog izostavljanja djelatnosti agencija za promidžbu (73.11), oglašavanja preko medija (73.12), odnosa s javnošću i djelatnosti priopćivanja (70.21), usluga pripreme za tisak i objavljivanje (18.13), ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima (62.09)... Uz navedene, izostavljene su i mnoge druge djelatnosti koje svakako kao rezultat daju stvaranje kreativnih rješenja koja se koriste u kulturi i tržišnom komuniciranju, a i sama su vrlo su često autorska djela, od pisanog i vizualnog pa sve do audiovizualnog i drugog stvaralačkog rada: agencije koje djeluju pod navedenim NKD-ovima bave se nizom kreativnih djelatnosti, sve od stvaranja kreativnih rješenja do suradničkog rada na razrađivanju kreativnih koncepata s umjetnicima poput fotografa, redatelja i ilustratora. Za svoj rad komunikacijske su agencije nagrađivane i brojnim priznanjima kreativne zajednice, među kojima se mogu istaknuti natjecanja poput IdejeX, nacionalnoga natjecanja kreativnosti koje nagrađuje najoriginalnije i jedinstvene ideje koje pomiču granice pa sve do najvećega svjetskog festivala kreativnosti – Cannes Lionsa, na kojemu su upravo hrvatske komunikacijske agencije sjajno predstavile domaću kreativnu izvrsnost te osvojile čak četiri globalna kreativna priznanja, osvojivši pritom i niz drugih nagrada na priznatim međunarodnim natjecanjima kreativnosti. U prilog činjenici da je kriterij djelovanja prema unaprijed propisanim djelatnostima sukladno NKD djelatnosti koja je upisana za pojedino društvo pri Državnom zavodu za statistiku potpuno neadekvatna ide i sam način upisa i promjena djelatnosti. Naime, svako društvo samo predlaže Državnom zavodu za statistiku koju bi djelatnost zavod trebao upisati na rješenje, a to znači da ju jednako tako svako društvo može mijenjati kad god se za tim pokaže potreba. Iz navedenog proizlazi kako ovdje predviđeni kriterij nije realan odraz prirode posla pojedinog društva, odnosno ni na koji način ne ukazuje unutar vrste industrije određeno društvo djeluje. Drugim riječima, poslovanje društva često odudara od one djelatnosti koja je upisana kao glavna. Prikladniji i realniji prikaz poslovanja društva svakako bi bile djelatnosti upisane u sudskom registru. Postoje brojna društva čije su glavne djelatnosti prema NKD-u 2007. neadekvatan pokazatelj njihovog stvarnog poslovanja, što je često odraz neusklađenosti popisa djelatnosti koje se potencijalno upisuju u različite registre. Konkretno, agencije koje u svom redovnom poslovanju stvaraju autorska djela u različitim segmentima (copy, sama kreativna rješenja, dizajn...) te agencije koje djeluju stvaranjem vizualnog identita (kreativne i digitalne agencije) ne udovoljavaju trenutno postavljenim kritrerijima ako njihova glavna djelatnost prema NKD-u 2007. nije jedna od onih navedenih u Pozivu. Slijedom svega navedenog, smatramo da je najpraktičnije rješenje proširiti listu djelatnosti unutar kojih prijavitelji moraju djelovati te uzeti u obzir da cilj jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu ostvaruju i navedeni potencijalni prijavitelji. Skup detaljno upisanih djelatnosti u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda daje daleko vjerodostojniji uvid u predmet poslovanja društva – u ovom slučaju pripadanje kreativnoj industriji. Nije prihvaćen Upute za prijavitelje obuhvaćaju NKD djelatnosti primarno vezane uz prihvatljiva područja definirana NPOO-om. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
31 KREŠIMIR GLAVINIĆ 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, skrećemo pažnju na privatljive prijavitelje grupe B: smatramo da je izostavljanje trgovačkih društava kao prihvatljivih prijavitelja diskriminatorno. Naime, definicija poduzetnika kako je donesena u Članku 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13, 41/21) ne stvara razliku između trgovačkih društava, obrta i drugih pravnih ili privatnih osoba, stoga poduzetnici koji obavljaju istu djelatnost, međusobno su konkurentni te sudjeluju u istoj tržišnoj utakmici, trebali bi imati jednake uvjete i prilike na tržištu. Postavljanjem ovakvih uvjeta jednu se kategoriju poduzetnika, obrte i umjetničke organizacije, u startu stavlja u povoljniji položaj u odnosu na trgovačka društva (d.o.o.) samo zbog razlike u registraciji što se može protumačiti kao ograničavanje poduzetničke tržišne slobode koja je zajamčena ustavom RH (Članak 49.). Molimo Vas da još jednom preispitate mogućnost da se dozvoli i trgovačkim društvima da se prijavljuju u grupu B kako ne bi došlo do neravnopravnosti među sudionicima na tržištu. Prihvaćen Prihvaćeno.
32 Andrea Profi Coating 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Jedan od uvjeta u Pozivu je i da poslovni subjekt mora biti aktivan minimalno 12 mjeseci, odnosno imati jednog zaposlenog na puno radno vrijeme barem 12 mjeseci te da minimalno 30% prihoda od prošle godine (2022. godine) mora biti uprihođeno glavnom djelatnošću poslovnog subjekta. Budući da se sredstva koja se u pozivu dodjeljuju ne mogu dodijeliti retroaktivno, odnosno za već odrađene radove i slično, smatramo da bi jednaka prava na prijavu projekta trebale imati i tvrtke i start upovi koji su osnovani ove godine i planiraju tek krenuti s radovima i ulaganjima, za koje traže potporu. Razlog tome je što je uvjet da subjekt mora poslovati minimalno 12 mjeseci oprečno uvjetu da financiranje mora tražiti za radove koji će se tek dogoditi. Osim toga, smatramo da se onda i ovo pravilo o 30% prihoda iz prošle godine ne može odnositi na sve tvrtke i projekte. Nije prihvaćen Prijavitelji moraju dokazati da imaju financijske i provedbene kapacitete za provedbu projekta, što tek osnovana poduzeća nisu u mogućnosti dokazati.
33 Andrea Profi Coating 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Kao jedna od prihvatljivih NKD djelatnosti navedena je 91.02 Djelatnosti muzeja, ali to ne obuhvaća inovativne, kreativne vrste muzeja. Molimo da se popis prihvatljivih djelatnosti proširi te uvede djelatnost: 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova, budući da 91.02 Djelatnosti muzeja ne obuhvaća projekte poput new age muzeja, koji će sadržavati suvremene, zabavne, interaktivne eksponate i digitalni sadržaj u vidu animacija i audiovizualnih aktivacija, te autorske tiskane materijale. Sve ove djelatnosti su navedene kao prihvatljive, ali nijedna od njih nije primarna, odnosno glavna. Stoga bi uvođenje djelatnosti 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova bila optimalna, budući da je zaista riječ o projektu čiji je cilj pokrenuti nešto jedinstveno i inovativno u području kulturnih i kreativnih industrija. Nije prihvaćen Upute za prijavitelje obuhvaćaju NKD djelatnosti primarno vezane uz prihvatljiva područja definirana NPOO-om. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
34 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Po zakonu, vlasnik obrta ostvaruje godišnji dohodak od obrta i taj ostvareni dohodak si može isplatiti kad god želi i koliko želi, što se ujedno smatra kao plaća i to je razlog zašto mnogi obrti nemaju zaposlene osobe, već je fizička osoba – vlasnik obrta. Iz tog razloga molim da se u prihvatljive prijavitelje grupe A i grupa B, uvede sljedeće: Prihvatljivi prijavitelj grupe A i grupe B: „Ima najmanje jednu zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu u n-1 godini osim za fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost te koje trebaju dostaviti dokaz da su izvan radnog odnosa i obrte koji nemaju zaposlenih, ali je iz njihovih djelatnosti razvidno da su dio kulturnih i kreativnih industrija.“ Primljeno na znanje Definirano u Uputama za prijavitelje, fusnota 19.: „Uvjet zadovoljavaju i fizičke osobe obrtnika koji radom u obrtu ostvaruju sva prava iz radnog odnosa te prijavitelji (fizičke osobe) izvan radnog odnosa koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga, a ujedno su samozaposleni.“
35 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo uvrštenje u prihvatljive djelatnosti prijavitelja sljedeće: 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja; 73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu); 73.12 Oglašavanje preko medija. U prvom e-savjetovanju navedeno je bilo kako su prihvatljiva područja Mediji, te smatramo da navedene djelatnosti trebaju biti uvrštene u Poziv kao prihvatljiva područja unutar Medija, djelatnosti Kulturne i kreativne industrije. Nije prihvaćen Upute za prijavitelje obuhvaćaju NKD djelatnosti primarno vezane uz prihvatljiva područja definirana NPOO-om. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
36 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Nacrt Uputa za prijavitelje u dijelu prihvatljivosti prijavitelja navodi: „Prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji videoigre prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre“ Želimo istaknuti da je ovo jedina od svih navedenih djelatnosti koja mora dokazivati da se već bavi video igrama te da iste i uspješno komercijalizira. To je diskriminatorni uvjet u odnosu na sve ostale djelatnosti, a i dodatno limitirajući jer praktički onemogućava prijavu onim Prijaviteljima koji su procesu razvoja prve videoigre, a takvih će biti veliki broj jer je upravo u zadnjih par godina jako porastao broj takvih poduzeća, posebno otvaranje inkubatora za njih. Razvoj videoigre traje i po nekoliko godina dok ista ne zaživi na nekoj platformi i krene s komercijalizacijom. Razumijemo problem dokazivanja obzirom da je veliki broj tvrtki za videoigre registriran pod J62.01 što obuhvaća razne vrste razvoja softvera i računalnog programiranja, stoga predlažemo da kao dokaz da je riječ o prihvatljivom prijavitelju tražite u sklopu prijave:: • Link na platformu na kojoj se već komercijalizira (ako je primjenjivo) • Tehnički dokument s prikazom igre u razvoju u smislu drafta scenarija, nekih slika ekrana sa segmentima igre na kojoj rade (ako nema komercijalizirane igre već je ista u razvoju; ) ili pak samo scenarij i početne ideje (ukoliko se tvrtka tek kreće baviti videoigrama pa dokazuje tu skoru namjeru već nekim draftom i pripremom za razvoj igre) Molimo ovo gore primijeniti u istom obliku i na djelatnosti unutar J62.01 koje predlažemo u ovom prijedlogu da se dodaju kao prihvatljive: Virtualna/proširena/miješana stvarnost te razvoj i izrada multimedijalnih sadržaja (npr. 3D vizualni sadržaji, animacije…) Primjer dokaza: • Link na odrađene projekte u tim domenama, tehnička dokumentacija, print screen ekrana sa segmentima rješenja itd, izjava da tvrtka kreće raditi u tom segmentu i da se svi troškovi projekta odnose na taj segment Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Prema trenutnom nacrtu poziva, unutar IT sektora prihvatljiva, odnosno, prepoznata kao kreativna, su samo poduzeća za izradu videoigara. Ovdje je bitno istaknuti da unutar IT sektora i NKD 62.01 postoji, uz videoigre, nekoliko dodatnih kreativnih područja: • Virtualna/proširena/miješana stvarnost • Razvoj i izrada multimedijalnih sadržaja (npr. 3D vizualni sadržaji, animacije…) Bitno je istaknuti da se navedena i predložena dva kreativna segmenta itekako uklapaju u smisao i svrhu natječaja u smislu poticanja kreativnih i kulturnih industrija iz dva razloga: • Navedena područja zapošljavaju: umjetnike, dizajnere, ilustratore, „3D artiste“ • Rješenja multimedijalnih sadržaja i virtualne/proširene/miješane stvarnosti svoju primjenu i kupce nalaze upravo najčešće u muzejima i kulturnim ustanovama (aplikacije edukativnog karaktera vezano uz kulturi, povijest i slično) Stoga predlažemo uvrstiti i navedena poduzeća koja se bave navedenim djelatnostima u skupinu prihvatljivih prijavitelja unutar NKD J62.01. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja UzP navodi: „Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti. Naveden uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, koje su upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Također, uvjet nije primjenjiv za fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice.“ U Tablici UzP-a: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B; navedeno je: „Prijavitelj djeluje u prihvatljivom području /ima registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području“. Također, UzP navodi: „Projektne aktivnosti moraju se odvijati u prihvatljivom području djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) kako je navedeno u poglavlju Prihvatljivost prijavitelja ovih Uputa - dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)“ Molimo objašnjenje prihvatljivosti prijavitelja: je li prihvatljiv prijavitelj koji djeluje u prihvatljivom području (tj. registriran je za prihvatljivu djelatnost u Sudskom Registru) ili mora imati obavezno primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području? Molimo da se dozvoli da je dovoljno da prijavitelj bude registriran za prihvatljivu djelatnost kao jednu od djelatnosti u kojima rade, jer je diskriminirajuće prema bilo kojim društvima aktivnija u više djelatnosti da prihvatljivi budu samo oni koji NKD imaju registriran u primarnoj djelatnosti. Nije prihvaćen Prijavitelj mora biti primarno registriran za jednu od NKD djelatnosti navedenih u Uputama za prijavitelje.
39 Antonio Surjan Žanko 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Prema trenutnom nacrtu poziva u kreativna poduzeća iz gaming industrije, ako dobro razumijemo, ulaze samo poduzeća za izradu videoigara. Molimo proširiti prihvatljivost prijavitelja na ostala poduzeća koje razvijaju kreativne proizvode iz domene gaming industrije, a koja nisu ograničena isključivo na računalnu videoigru. Primjerice, na poduzeća koja proizvode hibridne gaming sustave koje imaju elemente videoigara (računalna grafika, centralna upravljačka jedinica, video sučelje, digitalna kontrola) u kombinaciji sa robotima i hardverskim rješenjima u realnom svijetu u kontroliranim uvjetima. Pri tom prihvatljivost po NKDu može ostati ista, jer je 62.01 Računalno programiranje pretežita djelatnost na temelju koje nastaje igra. Povezano s tim, predlažemo u svrhu razjašnjenja i usklađivanja termina videoigre u Pojmovnik prihvatljivost prijavitelja za djelatnost VIDEOIGRA proširiti sadržaj opisa na sljedeći način: VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara i hibridnih gaming sustava sa elementima videoigara a koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara te hibridnih gaming sustava sa elementima videoigre u kombinaciji sa robotiziranim uređajima i hardverskim rješenjima, u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre/ hibridnog gaming sustava sa elementima videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji videoigre/ prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 ASTRUKTURA 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da se uvjet prihvatljivosti najmanje jednu zaposlenu osobu izuzme za Umjetničke organizacije, jer na taj način se ograničava mogučnost prijave velikom broju Umjetničkih organizacija, koje najčešće nemaju zaposlene u svojim organizacijama već se oslanjaju na horarnu suradnju ili projektni rad. Ovako se čini da se pogoduje manjem postotku Umjetničkih organizacija koje imaju stalno zaposlenu osobu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 ASTRUKTURA 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se makne uvjet primarni NKD i uvede uvjet dokaz da poslovni subjekt premašuje 50% prihoda od NKD djelatnost u prihvatljivom području. Poslovnim subjektim iz Grupe A ukupan prihod ovisi o svim djelatnostima koje obavljaju te mnogi djeluju uspješno u kulturi već godinama sa primarnom djelatnosti koja je indirektno vezana za kulturu, npr. savjetodavne usluge. Nije prihvaćen U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
42 ANTE BIBIĆ 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Zašto u prihvatljive prijavitelje nisu uključene ni UDRUGE, niti SAMOSTALNI UMJETNICI? Konkretno, naša udruga je producent televizijsko-internetske emisije o filmu koja se emitira na čak 11 televizija, a ja, kao urednik i voditelj, imam status samostalnog umjetnika, no već iz uvodnih uvjeta ovog Poziva smo shvatili da je ovo još jedan u nizu kulturnih i medijskih natječaja na koji NE MOŽEMO prijaviti naš kulturni medijski projekt!? Kad se, naime, javimo na Vaš Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, upućujete nas na HAVC (koji nas, iz samo njima jasnih razloga, odbija jer 'ne spadamo ni u Komplementarne djelatnosti, niti u Televizijske projekte'?!?!); kad se javimo na Vaš Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama, ni tu nismo prihvatljivi jer 'za ovakve projekte kao što je naš postoji HAVC'; i konačno, kad se javimo na Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi (što svojski potičemo iz tjedna u tjedan, pa tako već 28 godina!), umjesto odbijenice nas ljubazno pitate 'zašto se ne javimo na Fond za pluralizam AEM-a?' Da, javljamo se i prolazimo na tom Fondu, ali ne dobijamo ni četvrtinu potrebnih sredstava... i baš zato nam treba i neki ovakav natječaj, kojemu smo se baš obradovali od srca jer smo se već u najavi usudili vidjeti toliko željeni prekid našeg statusa kulturnog 'čardaka ni na nebu ni na zemlji'... da biste nas, evo, već u startu diskvalificirali. Svaka čast! No, s obzirom da je ovo 'savjetovanje,' a ne jadanje, savjetujemo Vas da ovaj nedostatak ispravite, drugim riječima, da kao prihvatljive prijavitelje uvedete UDRUGE i SAMOSTALNE UMJETNIKE. Unaprijed hvala na razumijevanju. Nije prihvaćen Udruge nisu prihvatljivi prijavitelji jer se primarno ne registriraju za stjecanje dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi kako je definirano člankom 4. Zakona o udrugama, a samostalni umjetnici, kao i umjetničke organizacije, koje su regulirane Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, prihvatljivi su prijavitelji ako udovoljavaju uvjetima propisanim u Uputama za prijavitelje.
43 Dominik Šafarić 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Prema trenutnom nacrtu poziva, prijavitelj treba imati status mikro, malog ili srednjeg poduzeća sukladno definiciji MSP-ova iz Uredbe 651/2014. Odnosno, srednja poduzeća registrirana u Hrvatskoj koja se klasificiraju kao partnerska poduzeća zbog određivanja njihovog statusa prema konsolidiranom financijskom izvještaju, Prilog 1. iz Uredbe, Članak 6., neće zadovoljavati utjete natječaja. S obzirom da takva poduzeća najvećim dijelom doprinose konkurentnosti hrvatske gaming industrije prihodima ostvarenim poslovanjem ali i brojem zaposlenih, predlažem da se prijavitelji s statusom velikih poduzeća također mogu prijaviti na ovaj natječaj. Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. definirano je da su prijavitelji mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.
44 MATIJA VLAHOVSKI 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Pod prihvatljive prijavitelje u Grupi B navedeni su, među ostalim, i tradicijski, odnosno umjetnički obrti, odnosno navedene su djelatnosti koje su prihvatljive samo ukoliko ih obavljaju obrti sa statusom tradicijskog/umjetničkog obrta koji ujedno moraju biti navedeni na na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/cehovi-i-sekcije/tradicijski-i-umjetnicki-obrti/popis-obrta). Obzirom da navedeni popis nije ažuriran te postoje potencijalni prijavitelji sa statusom tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta koji nisu navedeni na tome popisu, molimo da se navedeni zahtjev izmijeni na način da je dovoljno da prijavitelj samostalno dokaže status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta i to na način da u sklopu projektnog prijedloga dostavi presliku uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta. Navedeno je nužno kako bi se osigurao jednak tretman prema svim prijaviteljima kako ne bi došlo do diskriminacije onih obrta koji imaju potreban status ali iz nepoznatih razloga ih HOK nije uvrstio na popis koji objavljuju na svojim mrežnim stranicama. S poštovanjem, Prihvaćen Prihvaćeno.
45 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Želimo istaknuti da su proizvođači videoigara jedina od svih navedenih prihvatljivih djelatnosti koja mora dokazivati da se već bavi video igrama te da iste i uspješno komercijalizira. To je diskriminatorni uvjet u odnosu na sve ostale djelatnosti, a i dodatno limitirajući jer praktički onemogućava prijavu onim Prijaviteljima koji su procesu razvoja prve videoigre, a takvih će biti veliki broj jer je upravo u zadnjih par godina jako porastao broj takvih poduzeća, posebno otvaranje inkubatora za njih. Razvoj videoigre traje i po nekoliko godina dok ista ne zaživi na nekoj platformi i krene s komercijalizacijom. Razumijemo problem dokazivanja obzirom da je veliki broj tvrtki za videoigre registriran pod J62.01 što obuhvaća razne vrste razvoja softvera i računalnog programiranja, stoga predlažemo da kao dokaz da je riječ o prihvatljivom prijavitelju tražite u sklopu prijave: - Link na platformu na kojoj se već komercijalizira (ako je primjenjivo) - Tehnički dokument s prikazom igre u razvoju u smislu drafta segmenata scenarija, nekih slika ekrana sa segmentima igre na kojoj rade (ako nema komercijalizirane igre već je ista u razvoju; ) ili pak samo okvirni scenarij i početne ideje (ukoliko se tvrtka tek kreće baviti videoigrama pa dokazuje tu skoru namjeru već nekim draftom i pripremom za razvoj igre) VAŽNO: molimo ovo gore primijeniti u istom obliku i na djelatnosti unutar J62.01 koje predlažemo u našem prethodnom komentaru da se dodaju kao prihvatljive: Virtualna/proširena/miješana stvarnost te razvoj i izrada multimedijalnih sadržaja (npr. 3D vizualni sadržaji, animacije…) Primjer dokaza: - Link na odrađene projekte u tim domenama, tehnička dokumentacija, print screen ekrana sa segmentima rješenja itd, izjava da tvrtka kreće raditi u tom segmentu i da se svi troškovi projekta odnose na taj segment Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Prema trenutnom nacrtu poziva, unutar IT sektora prihvatljiva, odnosno, prepoznata kao kreativna, su samo poduzeća za izradu videoigara. Ovdje je bitno istaknuti da unutar IT sektora i NKD 62.01 postoji, iz videoigre, nekoliko dodatnih kreativnih područja: - Virtualna/proširena/miješana stvarnost - Razvoj i izrada multimedijalnih sadržaja (npr. 3D vizualni sadržaji, animacije…) Bitno je istaknuti da se navedena i predložena dva kreativna segmenta itekako uklapaju u smisao i svrhu natječaja u smislu poticanja kreativnih i kulturnih industrija iz dva razloga: - Navedena područja zapošljavaju: umjetnike, dizajnere, ilustratore, „3D artiste“ - Rješenja multimedijalnih sadržaja i virtualne/proširene/miješane stvarnosti svoju primjenu i kupce nalaze upravo najčešće u muzejima i kulturnim ustanovama (aplikacije edukativnog karaktera vezano uz kulturu, povijest, umjetnička djela i slično) Stoga predlažemo uvrstiti i navedena poduzeća koja se bave navedenim djelatnostima u skupinu prihvatljivih prijavitelja unutar NKD J62.01. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Zoran Birimiša 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, arhitekti su, po prirodi svog zanimanja, načelno prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj. Međutim, definirano je ograničenje na arhitekti koji su organizirani kroz obrt ili trgovačko društvo, dok ih u praksi većina djeluje kroz ured ovlaštenog arhitekta. Postavlja se pitanje je li razlog takvog postavljanja prihvatljivosti prijavitelja - smanjivanje broja potencijalnih prijavitelja ili nešto drugo? Primljeno na znanje Prihvatljivi su prijavitelji fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju. porezne olakšice.
48 Mala zvona d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, skrećemo pažnju na privatljive prijavitelje grupe B: smatramo da je izostavljanje trgovačkih društava kao prihvatljivih prijavitelja diskriminatorno. Naime, definicija poduzetnika kako je donesena u Članku 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13, 41/21) ne stvara razliku između trgovačkih društava, obrta i drugih pravnih ili privatnih osoba, stoga poduzetnici koji obavljaju istu djelatnost, međusobno su konkurentni te sudjeluju u istoj tržišnoj utakmici, trebali bi imati jednake uvjete i prilike na tržištu. Postavljanjem ovakvih uvjeta jednu se kategoriju poduzetnika, obrte i umjetničke organizacije, u startu stavlja u povoljniji položaj u odnosu na trgovačka društva (d.o.o.) samo zbog razlike u registraciji što se može protumačiti kao ograničavanje poduzetničke tržišne slobode koja je zajamčena ustavom RH (Članak 49.). Molimo Vas da još jednom preispitate mogućnost da se dozvoli i trgovačkim društvima da se prijavljuju u grupu B kako ne bi došlo do neravnopravnosti među sudionicima na tržištu. Prihvaćen Prihvaćeno.
49 CGDA 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se omogući prijava na natječaj i velikim poduzećima. Velika poduzeća posjeduju resurse i stručnost koja može biti od velike pomoći u transformaciji konkurentonsti, stoga bi otvaranje natječaja za velika poduzeća moglo pomoći u razvoju i promociji kreativnih industrija u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. definirano je da su prijavitelji mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.
50 Zoran Birimiša 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, diskriminirajuće je da je samo za područje video-igara naveden vrlo specifičan kriterij kojim se dokazuje djelovanje u navedenom području slanjem linka na konkretni proizvod. Zašto taj kriterij nije uveden i za druge sektore prihvatljivih prijavitelja? Kriterij osim diskriminacije u odnosu na druge sektore ujedno narušava i tržišno natjecanje jer se onemogućava prijava poduzećima čiji su zaposlenici pokrenuli nedavno novo poduzeće, a ranije su radili u drugim poduzećima i imaju konkretno (zaposleničko) iskustvo u izradi video-igara. A poznato je kolika je fluktuacija u IT sektoru u koji spada i gaming industrija. Nije prihvaćen Specifičan dokaz za područje proizvodnje videoigara uveden je da se osigura da prijavitelj djeluje u području videoigara s obzirom na to da NKD 62.01 Računalno programiranje obuhvaća programiranje u svim područjima.
51 Waymark 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Navodite da pod prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti unutar Grupe A spada i Računalno programiranje (NKD 62.01). Međutim, iz teksta koji prethodi, nije jasno jesu li svi prijavitelji kojima je primarna djelatnost Računalno programiranje prihvatljivi, ili se prihvatljivost odnosni samo na one prijavitelje koji se isključivo bave s izradom videoigara? Ukoliko je predviđena restrikcija prihvatljivosti koja jedino obuhvaća proizvođaće videoigara, predlažemo hitnu izmjenu predmetnog Nacrta Poziva i proširenje prihvatljivost na sve prijavitelje kojima je primarna djelatnost Računalno programiranje. Spomenutom restrikcijom bi se nepotrebno diskriminiralo bezbroj prijavitelja kojima je primarna djelatnost Računalno programiranje ali se ne bave izradom videoigara nego digitalnim dizajnom te razvojem vizualnih sadržaja u 3D, pokretnom i grafičkom dizajnom. Sva ta područja su ključni za transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija te pružaju neophodne alate i tehnologije koje omogućavaju razvoj inovativnih i interaktivnih digitalnih iskustava koja su sve više prisutna u kreativnim industrijama. Nije prihvaćen Prihvatljivi su poduzetnici kojima je primarna djelatnost NKD 62.01 – računalno programiranje, a bave se samo proizvodnjom videoigara kako je definirano Uputama za prijavitelje.
52 JURICA ŠALAMON 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Budući da je prihvatljiva djelatnost 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, molim vas da razmotrite mogućnost prijave za obrte koji se bave tom djelatnošću, ali primarno poslovanje imaju online (47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta). Nije prihvaćen NKD djelatnost 47.91 nije pretežito vezana uz područje kulturnog i kreativnog sektora.
53 Nola Santini 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Obzirom da se radi o kreativnim industrijama, predlažemo da se omogući velikim poduzećima mogućnost prijave na natječaj (velikih poduzeća u tim industrijama nema puno u Hrvatskoj te stoga su nepravedno izbačeni iz natječaja). Velika poduzeća imaju kapaciteta bit pokretač inovacija u kreativnoj industriji. Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. definirano je da su prijavitelji mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.
54 VIKTORIA PREBEŽIĆ 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, najavljeni Natječaj je za kulturne i kreativne industrije te je cilj stvaranje i poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Smatramo da su kulturno - umjetnička društva, a koja nisu navedena kao prihvatljivi prijavitelji, disktiminirana u predmetnom najavljenom natječaju. KUDovi se bave razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti te bi kao takvi za ovaj natječaj bili značajni korisnici sredstava. Molimo da se razmotri njihovo uključivanje u potencijalne Prijavitelje. Nije prihvaćen Udruge nisu prihvatljivi prijavitelji jer se primarno ne registriraju za stjecanje dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi kako je definirano člankom 4. Zakona o udrugama, a samostalni umjetnici, kao i umjetničke organizacije, koje su regulirane Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, prihvatljivi su prijavitelji ako udovoljavaju uvjetima propisanim u Uputama za prijavitelje.
55 Moje poslovanje 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Smatramo da su udruge iz djelatnosti koje su definirane kao prihvatljive ovim pozivom nepravedno izostavljene iz mogućnosti financiranja projekata. Molimo da se razmotri njihovo uključivanje u potencijalne prijavitelje, barem u okviru Grupe B. Nije prihvaćen Udruge nisu prihvatljivi prijavitelji jer se primarno ne registriraju za stjecanje dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi kako je definirano člankom 4. Zakona o udrugama, a samostalni umjetnici, kao i umjetničke organizacije, koje su regulirane Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, prihvatljivi su prijavitelji ako udovoljavaju uvjetima propisanim u Uputama za prijavitelje.
56 Ivana Bujas Rupić 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Potrebno je omogućiti trgovačkim društvima javljanje na grupu B. Prihvaćen Prihvaćeno.
57 Umjetnička organizacija Format C 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Predlažemo da se iz UVJETA "Prijavitelj*(19) ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe" izuzmu umjetničke organizacije, koje su ustrojstveno temeljno neprofitni subjekti sa vrlo ograničenim mogućnostima trajnog zapošljavanja. Uvjet prethodnog zapošljavanja nije u skladu sa stabilizacijskom svrhom Poziva i iz procesa će isključiti velik broj umjetničkih organizacija, posebice onih koje unatoč trajno ograničenim izvorima za plaće uspijevaju programski prebroditi nedaće pandemije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Dina Karadžić 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Umjetničke organizacije ne moraju nužno trajno zapošljavati osobe - posebice što im je svrha osnivanja organizirani rad dvaju ili više umjetnika_ca uređenog statusa što može formalno ograničavati mogućnost zapošljavanja izvan projektnih ciklusa kojima je pak svrha omogućiti zapošljavanje stručnjaka_inja - ovom prigodom konkretno u svrhu digitalne transformacije kulturne produkcije. Iz trenutno postavljenog uvjeta ("Prijavitelj ima (...) zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog") proizlazi da bi na ovaj natječaj mogle aplicirati samo UO koje uslijed uspješnog tržišnog rada (jer se sredstva za plaće UO mogu financirati samo malim dijelom iz dotacija državnih tijela) već mogu osigurati trajno stalno zaposlene radnike i radnice, što smatram kontraproduktivnim samoj svrsi Poziva. Usto, Ministarstvo kulture i medija tek je recentno troškove plaća omogućilo u postotku troška programa Javnih potreba u kulturi RH, čime smatram da su umjetničke organizacije koje stvaraju javne i publici široko dostupne programu - uvjetom prethodnog zapošljavanja - u startu diskvalificirane. Slijedom navedenog, predlažem ukidanje obveze prethodnog zaposlenja za umjetničke organizacije jer se tim uvjetom obzirom na svoju temeljnu ustrojstvenu neprofitnost stavljaju u neravnopravan položaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Apsolon d.o.o. 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Kako bi se kroz uvjete prihvatljivosti prijavitelja omogućio širi krug potencijalnih prijavitelja koji imaju značajan potencijal doprinosa predmetu, svrsi i cilju Poziva, predlaže se izmjena uvjeta iz poglavlja 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, gdje se iznos od minimalno 30% mijenja u 20% te uvjet glasi: “Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 20% ukupne vrijednosti projekta”. Nije prihvaćen Navedeni uvjet od 30 % je dokaz da prijavitelj ima potrebne financijske kapacitete za provedbu projekta.
60 Marija Lozo Ujević 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Poštovani, Predlažemo izbaciti uvjet 2.1. kako Umjetničke organizacije moraju imati „najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe". Naime, veći dio umjetničkih organizacija su projektne organizacije i uglavnom na projektima honorarno angažiraju vanjske suradnike te uredno podmiruju poreze, a nemaju stalno zaposlenih. Također, uvjet predlažemo izbaciti posebno stoga što se od prijavitelja kroz pokazatelje traži porast broja stalno zaposlenih u godini m+2. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 ROBERT PIRŠL 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Svakako bi trebalo izuzeti Umjetničke organizacije iz diskvalificirajućeg uvjeta "2.1. Prihvatljivost prijavitelja / Prijavitelj*(19) ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe". Velika većina Umjetničkih organizacija nema stalno zaposlenih iz razloga što se radi o projektnim organizacijama. Usprkos tome tijekom godine zapošljavaju u nekim slučajevima iznimno velik broj (par stotina, u iznimnim slučajevima i preko tisuću) vanjskih suradnika koji sudjeluju na raznim projektima organizacije. Upravo takve organizacije godinu za godinom rade iznimno uspješne projekte koji znatno pridonose umjetnosti i kulturi te ne vidim razloga zašto bi se diskriminirale već bi se upravo njima trebalo omogućiti javljanje na ovaj poziv kako bi financirale zapošljavanje te tako jačale kapacitete kako organizacije tako i cijele industrije i nastavile još uspješnije raditi na svom području djelovanja. Upravo tako možemo dosegnuti najveći „impact“. Smatram da bi se u pozivu više trebali vrednovati projekti koje je organizacija realizirala nego činjenica da li imaju ili nemaju stalno zaposlenu osobu u godini prije javljanja na projekt. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Komentar se odnosi na uvjet prihvatljivosti "Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta". Naime, kroz tekst Uputa za prijavitelje na dva mjesta za isti uvjet stoje drugačiji opisi: U dijelu "2.1. Prihvatljivost prijavitelja" stoji "Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta" dok u dijelu "2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja" stoji "Potpora se ne može dodijeliti Prijavitelju čiji prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta". Predlažemo da prilagodite opise navedenog uvjeta kroz cijeli tekst Uputa za prijavitelje. Prihvaćen Prihvaćeno.
63 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Komentar se odnosi na uvjet prihvatljivosti "Prijavitelj djeluje u prihvatljivom području /ima registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području". Predlažemo da se ne inzistira na tome da prijavitelj ima registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivm području, već samo da ima registriranu djelatnost u jednom od definiranih prihvatljivih područja. Navedena problematika je istaknuta i detaljnije pojašnjena u više prethodnih komentara na nacrt ovih Uputa za prijavitelje. Predlažemo navedeno dodatno obrazložiti i definirati kao što je to bilo definirano u prvoj verziji nacrta natječaja objavljenoj na e-Savjetovanje i kao što je uobičajeno na ostalim pozivima iz NPOO-a: "Kada je poduzetnik aktivan u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenih u odjeljcima “Prihvatljivost prijavitelja” i “Kriteriji za isključenje prijavitelja”, a ima i druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Programa državnih potpora i Programa potpora male vrijednosti, može ostvariti pravo na potporu dodijeljenu u odnosu na potonje sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga Programa državnih potpora i Programa potpora male vrijednosti i ovih Uputa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva. U tom pogledu korisnik potpore dužan je osigurati navedeno razdvajanje prihvatljivih od neprihvatljivih sektora bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova." Nije prihvaćen U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
64 Hrvatska udruga digitalnih izdavača 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Ako je zadnja točka u tablici uvjeta: "70 % ukupnog godišnjeg vremena objavljivanja: igranog programa, dokumentarnog programa, programa za djecu i mlade, programa za umjetnost i kulturu i/ili glazbenog programa." validna za sve, ona eliminira mogućnost prijavljivanja informativnih portala Primljeno na znanje Navedeni uvjet se ne primjenjuje za nakladnike elektroničkih publikacija, kako je navedeno u fusnoti 31. Uputa za prijavitelje.
65 Umjetnička organizacija Film-protufilm 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Naš komentar se odnosi na izmjenu inicijalnog nacrta, uvjet 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, Prijavitelj*(19), po kojem se umjetničke organizacije koje nemaju najmanje jednu stalno zaposlenu osobu u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog /samozaposlene osobe - ne mogu prijaviti na natječaj. Uvjet je višestruko diskriminatoran u kontekstu razvojnog natječaja za transformaciju i jačanje konkurentnosti rada u kulturi nakon krize uzrokovanje pandemijom prema umjetničkim organizacijama i samostalnim umjetnicima koje godinama rade prekarno u kulturno-umjetničkim industrijama i solidarno dijele umjetničke, organizacijske i administrativne poslove s honorarnim suradnicima bez mogućnosti stalnog zaposlenja. Molimo da se izmijeni ovaj uvjet i omogući pristup natječaju za jačanje razvojnih i produkcijskih kapaciteta većem dijelu umjetničkih organizacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Grupa Kugla 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Molimo da izmijenite diskvalificirajući uvjet 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, Prijavitelj*(19) koji se odnosi na nemogućnost sudjelovanja umjetničkih organizacija u natječaju ako nemaju najmanje jednu zaposlenu osobu u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog /samozaposlene osobe. Umjetničke organizacije vode samostalni umjetnici koji u umjetnički projektni rad uključuju veći broj honorarnih suradnika, a sami odrađuju veliki dio administrativnih poslova vezanih uz redovno funkcioniranje umjetničke organizacije te nisu u mogućnosti programska sredstva koristiti za troškove stalno zaposlenih osoba. Ovaj natječaj potiče transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih industrija nakon velike krize uzrokovanje COVID pandemijom koja je dodatno oslabila kapacitete umjetničkih organizacija, pa bi ovaj uvjet nepravedno eliminirao i ostavio bez nužne razvojne potpore veliki broj mogućih prijavitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 MULTIMEDIJALNA UMJETNIČKA ORGANIZACIJA BACAČI SJENKI 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Naš komentar se odnosi na 1. Pravila natječaja te na 2.1. Prihvatljivost prijavitelja/Prijavitelj* (19) gdje se traži da prijavitelj ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem xy sati rada u godini koja predhodi prijavi; predlažemo da se ta klauzula ukine jer je u sadašnjem trenutku kontraproduktivna jer većina umjetničkih organizacija nema jednu stalno zaposlenu osobu, jer su uslovi poslovanja tijekom pandemije to uglavnom onemogućavali, a većina umjetnika, na čijem se temelji rad organizacija je u tom, administrativnom dijelu poslovanja volontirala - uz svoj umjetnički angažman, ačini nam se time tim pravilom i osnovna namjera ovog poticaja potire. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Umjetnička organizacija Oaza 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Komentar na 1. Pravila natječaja, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja / Prijavitelj*(19) ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe Iz gore navedenog izvodi se zaključak da se samozaposleni umjetnik može prijaviti na natječaj, a umjetnička organizacija kao organizirana zajednica samostalnih umjetnika ne može, ukoliko nema stalno zaposlenu osobu. Molimo da ovaj uvjet izmijenite sukladno inicijalnom nacrtu, jer brojne umjetničke organizacije nemaju stalno zaposlene osobe, već umjetnici u okviru svog radnog vremena obavljaju poslove vezane za funkcioniranje umjetničke organizacije. Dalje, obzirom da se radi o natječaju kojim se potiče razvoj i konkurentnost s obzirom na krizu uzrokovanu COVID pandemijom, s pretpostavkom da organizacije u tom periodu nisu imale resurse za pokrivanje troškova zaposlenja dodatne osobe, čini se kao da se radi o paradoksalnom i eliminacijskom uvjetu u neskladu s ciljem natječaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 DOTi 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Predlažemo da se izuzme uvjet prihvatljivosti za umjetničke organizacije da prijavitelj ima najmanje jednu zaposlenu osobu, jer trenutni uvjet ograničava mogućnost prijave velikom broju umjetničkih organizacija koje najčešće ne zapošljavaju stalno zaposlenike, već se oslanjaju na honorarnu suradnju ili volontere. Uvođenjem ovog uvjeta čini se da se pogoduje umjetničkim organizacijama koje imaju stalno zaposlenu osobu, dok se ograničavaju mogućnosti drugim organizacijama. Stoga, izuzimanjem ovog uvjeta osigurava se ravnopravnost svih umjetničkih organizacija i stvarna mogućnost prijave za sve. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 DOTi 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Predlažemo da se iz uvjeta za prijavu izuzme zahtjev da prijavitelj (obrt) ima registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području. Naime, obrti mogu imati registrirano više djelatnosti te ukupan prihod ovisi o svim djelatnostima koje obavljaju. Iako je odabir primarnog NKD-a važan za statističke svrhe i razvrstavanje poslovnih subjekata u kategorije radi usporedbe s drugima u istoj kategoriji, u praksi poslovni subjekti mogu obavljati i druge djelatnosti koje nisu obuhvaćene primarnim NKD-om i ostvariti značajan prihod. Zato predlažemo da se iz uvjeta izuzme primarni NKD, a uvede uvjet da poslovni subjekt dokazuje da ostvaruje više od 50% prihoda od NKD djelatnosti u prihvatljivom području. Ovime bi se osiguralo da se prijave razmatraju na temelju stvarne djelatnosti i prihoda, a ne samo na temelju odabira primarnog NKD-a. Nije prihvaćen U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
71 ALPHA CAPITALIS d.o.o. 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B PROBLEMATIKA: Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Zadnji propisani uvjet glasi: Prijavitelj u području elektroničkih medija ima programsku osnovu koja u svojim udjelima ima najmanje 70% ukupnog godišnjeg vremena objavljivanja: igranog programa, dokumentarnog programa, programa za djecu i mlade, programa za umjetnost i kulturu i/ili glazbenog programa. KOMENTAR: Ovim uvjetom favoriziraju se radijske postaje koje emitiraju isključivo ili većinski hrvatsku glazbu. Sve ostale radijske postaje, upravo zbog propisa aktualnog Zakona o elektroničkim medijima (111/21, 114/22), ne mogu dostići navedeni postotak (minimalno 70%). Naime, zbog ispunjavanja uvjeta o vlastitoj proizvodnji (čl. 40, st. 3) u koju ulazi određeni udio hrvatske glazbe (čl. 45, st. 2) što je olakotna okolnost za radijske postaje s hrvatskom glazbom, radiji s više strane glazbe moraju proizvoditi i emitirati više govornog sadržaja (uglavnom informativni i zabavni program) čime se automatski smanjuje postotak glazbenog programa. Točnije, sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (čl. 40, st. 3), udio vlastite proizvodnje mora iznositi najmanje 30% tjednog vremena objavljivanja svakog radijskog programa nakladnika radija. Hrvatska glazba mora činiti najmanje 25% dnevnog objavljivanja glazbenog programa, od čega 20% mora biti emitiran između 6 i 22 sata (čl. 45, st. 1). U vlastitu proizvodnju ubraja se najviše 25% dnevnog objavljivanja hrvatske glazbe (čl. 45, st. 2). Ovo su konkretni zakonski propisi koji upućuju da posljedni propisani uvjet ne dopušta svim radijskim postajama jednak pristup natječaju. Smatramo da su za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u pogledu radijskih nakladnika iznimno bitni i zabavni i sportski program koji su izostavljeni iz uvjeta (od vrsta radijskih programa spominju se samo glazbeni, umjetnost i kultura te program za djecu i mlade). U zabavni program uključeni su kreativni voditeljski sadržaj, emisije raznih tematika i podcast. Upravo ovaj zabavni radijski sadržaj možemo poistovjetiti s igranim programom televizijskih nakladnika koji je u uvjet uključen. Također, određenje emitira li radio hrvatsku ili stranu glazbu i u kojem omjeru ne bi smio biti određujući preduvjet za natječaj jer se kulturne i kreativne industrije razvijaju zahvaljujući, između ostalog, neprestanoj transformaciji i digitalizaciji radijskog zabavnog sadržaja. Stoga, zbog potrebe za jednakim startnim pozicijama svih radijskih nakladnika, predlažemo uključenje zabavnog i sportskog programa u uvjet ili smanjenje trenutnog uvjeta sa 70 na 60%. Djelomično prihvaćen U vrstu programa uvršten je i zabavni program.
72 Waymark 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Budući da pod Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) unutar Grupe A navodite Glazbu i izvedbene umjetnosti te Umjetnosti, ljubazno vas molimo da uzmete u razmatranje uvrštenje kao prihvatljive prijavitelje i privatne ustanove kao što su Glazbene škole (NKD 85.32, Tehničko i strukovno srednje obrazovanje). Njihova uloga u transformaciji i jačanju konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija ide puno dalje od obrazovne funkcije. Glazba je jedan od najvažnijih dijelova kreativnih industrija, koja se može primijeniti u različitim područjima kao što su film, televizija, reklame, video igre i drugi medijski sadržaji. Osim toga, privatne glazbene škole pružaju razne radionice i seminare za razvijanje specijaliziranih vještina kao što su produkcija, aranžiranje, i drugi glazbeni oblici, što u konačnici dovodi do rasta kreativnih industrija. Glazbene škole pružaju platformu za stvaranje novih glazbenika, razvijanje specijaliziranih vještina, promicanje glazbene kulture, organiziranje kulturnih događaja i pridonosi razvoju turističkog sektora organiziranjem koncerata i sl. Nije prihvaćen Upute za prijavitelje obuhvaćaju NKD djelatnosti primarno vezane uz prihvatljiva područja definirana NPOO-om. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati prihvatljivu registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007. kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 2.1.
73 Umjetnička organizacija MissArt 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Diskriminirajuće je da umjetnička organizacija mora imati zaposlenu osobu za prijavu, pogotovo jer je uvjet buduće zapošljavanje. Umjetničke organizacije su projektne organizacije koje imaju jako puno honoraraca po projektu, i ovako ih se diskriminira premda angažiraju stručnjake i plaćaju poreze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
74 Pro Konzalting d.o.o. 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B U Tablici: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere navedeno je ... Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30% ukupne vrijednosti ... smatramo ograničenjem za veće razvojne projekte i mikro/male poduzetnike koji se žele prijaviti, obzirom na drugi propisani kriterij osiguravanja zatvorene financijske konstrukcije ukupne vrijednosti projekta i rizik prijavitelja ulaskom u projekt kojim ionako mora osigurati određeni postotak vlastitog učešća. Predlažemo da ovaj uvjet od 30% ne bude uvjet prihvatljivosti prijavitelja. Nije prihvaćen Navedeni uvjet od 30 % je dokaz da prijavitelj ima potrebne financijske kapacitete za provedbu projekta.
75 REBEKA RAFF 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B Poštovani, molim pojašnjenje što znači navedeni uvjet "Prijavitelj djeluje u prihvatljivom području /ima registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području"? Da li je prihvatljiv prijavitelj onaj koji djeluje u prihvatljivom području, a nema registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području? Primljeno na znanje Prijavitelj mora imati registriranu primarnu djelatnost NKD 2007. u prihvatljivom području kako je navedeno u Uputama za prijavitelje.
76 Nikolina Bilić 2.Pravila poziva, 2.3.Kriteriji za isključenje prijavitelja Molim da se iz kriterija isključenja "Prijavitelju koji nema najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) ili nije samozaposlen u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog; dokazuje se: Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.), GFI-POD, REGOS, ostalim dostupnim izvorima;" izuzmu umjetničke organizacije. Umjetničke organizacije po svojoj prirodi djeluju projektno, a tako se i financiraju. S obzirom da su osnivači umjetničkih organizacija umjetnici (uglavnom samostalni umjetnici) nije u prirodi umjetničkih organizacija zapošljavanje temeljem ugovora o radu. Kod umjetničkih organizacija broj zaposlenih nije relevantan pokazatelj kapaciteta jer s obzirom da djeluju projektno umjetničke organizacije angažiraju suradnike po potrebi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Marijan Crnjak 2.Pravila poziva, 2.3.Kriteriji za isključenje prijavitelja Molimo provoditelja da preformulira kriterij za isključenje prijavitelja -  Prijavitelju čiji prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta, dokazuje se: dokazi navedeni u točki 2.1 Te da novi tekst kriterija glasi: Prijavitelju čiji prihodi/primitci u svakoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta, dokazuje se: dokazi navedeni u točki 2.1 Prihvaćen Prihvaćeno.
78 Marijan Crnjak 2.Pravila poziva, 2.3.Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, skrećemo pozornost na nedosljednost UZP-a u pogledu kriterija prihvatljivosti: "Prijavitelju čiji prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta, dokazuje se: dokazi navedeni u točki 2.1". Provoditelj poziva u kriterijama za isključenje prijavitelja navodi kako će se isključiti prijavitelji čiji su prihodi u jednoj od četiri godine koje prethode godini podnošenja prijave manji od 30% ukupne vrijednosti projekta, a istovremeno je prihvatljiv prijavitelj čiji su prihodi u barem 1 godini od posljednje 4 veći od 30%. Molimo usklađivanje kriterija. Prihvaćen Prihvaćeno.
79 Marija Lozo Ujević 2.Pravila poziva, 2.3.Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, U tablici pregleda uvjeta prihvatljivosti stoji: Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta*(21), što znači da prijavitelj u barem jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga mora imati prihod u iznosu od min 30% ukupne vrijednosti projekta, a u dijelu 2.3., se navodi kako se potpora ne može dodijeliti Prijavitelju čiji prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta, što znači da u svakoj godini ti prihodi/primici moraju biti iznad 30% UVP. Molimo uskladiti navedene uvjete! Prihvaćen Prihvaćeno.
80 REBEKA RAFF 2.Pravila poziva, 2.3.Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, molim da se izmijeni dio koji se odnosi na kriterij "Prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za prihvatljive djelatnosti tj. ne ma registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području u kojima se provode projektne aktivnosti, dokazuje se (ako je primjenjivo): Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., obrtni registar" budući da iz navedenog nije razvidan točan kriterij o isključenju prijavitelja. Da li je kriterij za isključenje prijavitelja da on nije registriran za prihvatljive djelatnosti ili da nema registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području u kojima se provode projektne aktivnosti? Ili kumulativno oba uvjeta moraju biti zadovoljena kako prijavitelj ne bi bio isključen? Nejasno je što znači "tj." Primljeno na znanje Prijavitelj mora imati registriranu primarnu djelatnost NKD 2007. u prihvatljivom području kako je navedeno u Uputama za prijavitelje.
81 Apsolon d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.6.Prihvatljivost projekta Molimo jasno navesti u poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta koje su kategorije potpora obvezne kako bi projekt bio prihvatljiv. Odnosno, molimo jasno navesti obvezne aktivnosti prema kategorijama potpore na razini Poziva, neovisno o odabranim pokazateljima. Prihvaćen Prihvaćeno.
82 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.6.Prihvatljivost projekta Jedan od kriterija prihvatljivosti projekta definira sljedeće "Projektni prijedlog ispunjen je po ispravnim obrascima. Gdje je predviđeno, dokumenti su potpisani od ovlaštene osobe i ovjereni službenim pečatom organizacije;". Molimo dozvolite dostavu dokumentacije koja je ovjerena elektroničkim potpisom, kako je uobičajeno na drugim pozivima iz NPOO-a. Prihvaćen Prihvaćeno.
83 MONIKA EŽBEGOVIĆ 2.Pravila poziva, 2.6.Prihvatljivost projekta Poštovani, u uputi za prijavitelje na više mjesta se pozivate na Program dodjele državnih potpora za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, i/ili Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija dok navedeni program nije objavljen. Molimo što prije objavu navedenih programa kako bi se bolje moglo shvatiti i komentirati nacrt uputa za prijavitelje koji je na ovom savjetovanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Radio Ludbreg d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi Podržavamo prijedlog HURIN-a jer ugradnja solarne elektrane će smanjiti troškove električne energije, a proizvođači radijskih/televizijskih/multimedijskih sadržaja su veliki potrošači električne energije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi Obzirom da se cilj poziva odnosi na jačanje kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirima te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, predlažemo usklađivanje prihvatljivih aktivnosti i troškova cilju poziva, odnosno proširenje kategorija državnih potpora i na Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (članak 29. GBER) pri čemu bi troškovi plaća osoblja prijavitelja koji rade na inovaciji procesa i organizacije poslovanja bili prihvatljivi za sufinanciranje. Troškovi plaća koji je u nacrtu naveden u de minimis potpori odnose se isključivo za osoblje koje radi na provedbi projekata, dok će prijavitelji da bi suštinski proveli digitalnu transformaciju i ostvarili svrhu i cilj Poziva, morati provesti inovaciju procesa i organizaciju poslovanja. Stoga ima smisla i potrebe dodati predmetnu vrstu potpore jer će navedeni troškovi nastati za prijavitelje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 ALPHA CAPITALIS d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi Poštovani, Vidimo da ste u pojmovniku naveli definiciju autorskog prava („Autorsko pravo i srodna prava“), međutim, molimo Vas za dodatno pojašnjenje na što se točno odnosi nabava autorskih prava unutar Regionalne potpore - ulaganja u nematerijalnu imovinu, odnosno postoje li određena ograničenja koja će se primjenjivati na predmetni trošak prilikom postupka provjere prihvatljivosti troškova? Možemo li očekivati da će prihvatljiv trošak biti kupnja autorskih prava u izdavačkoj branši i pod kojim uvjetima? Primljeno na znanje Nabava autorskih prava u okviru Regionalne potpore prihvatljiva je isključivo vezano uz ulaganja u unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostavu novih inovativnih poslovnih modela. Prihvatljivost svakog pojedinog troška bit će predmetom procjene projektnog prijedloga tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.
87 Apsolon d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Kako bi se osiguralo da Poziv obuhvati sve aktivnosti koje mogu doprinijeti svrsi i predmetu Poziva, upućuje se na to da bi u poglavlju 2.7. Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi bilo uputno navesti i trošak izgradnje. Naime, Prijavitelji mogu trenutačno djelovati u neadekvatnim prostorima koji nisu pogodni za modernizaciju/rekonstrukciju, odnosno gdje su potrebni značajniji zahvati ili izgradnja kako bi digitalna transformacija bila moguća, a znajčajniji zahvati se nužno ne izvode prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, već prema Zakonu o gradnji. Dakle, molimo uvažanje komentara da se kao prihvatljiva aktivnost navede i aktivnost izgradnje te da se sukladno tome prilagodi i poglavlje 2.6. Prihvatljivost projekta te poglavlje 3.1. Projektni prijedlog. Nije prihvaćen Prihvatljive aktivnosti propisane su nastavno na komunikaciju s Europskom komisijom, a sukladno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
88 Apsolon d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predmetni Nacrt navodi da je prilikom podnošnja projektnog prijedloga potrebno dostaviti Plan digitalne transformacije poduzeća (Obrazac 5). Istovremeno, u razdoblju provedbe projektnih aktivnosti također je moguće je nabaviti uslugu izrade planova i strategije digitalizacije. Navedeno predstavlja: i) nelogičnost, jer kako bi korisnici u provedbi provodili aktivnosti koje doprinose digitalnoj transformaciji (primjerice ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu / usavršavanje / sudjelovanje na sajmovima), oni već prethodno, prilikom pripreme projektnog prijedloga, moraju imati izrađen plan digitalne transformacije. Izrada plana i strategije u razdoblju provedbe projekta, kad se već provode prethodno navedene aktivnosti, odnosno ulaganja, je besmislena jer bi plan u prvom redu trebao služiti kao odrednica za strukturiranje tih ulaganja; ii) redudantnost, jer Prijavitelji trebaju već prilikom pripreme projektnog prijedloga izraditi Plan digitalne transformacije. Kako bi se korigiralno navedeno, upućujemo na teme: a) Izrada Obrasca 5 spada u trošak usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (potpore male vrijednosti), no s obzirom da je i Nacrtu prepoznata centralna uloga planiranja digitalne transformacije, nužno je izdvojiti predmetni trošak u zasebnu stavku unutar kategorije potpora male vrijednosti; b) Istovremeno, u tom slučaju bi se iz Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (Uredba GBER-a čl. 18) mogao ukloniti nepotrebni i ponovljeni trošak za usluge izrade planova i strategija digitalizacije; c) S druge strane, s obzirom da Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova su prihvatljive za usluge konzultanata ako su povezane s projektom i nisu trajna ili periodična djelatnost, kao ni djelatnost povezana s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika, trošak upravljanja projektom od strane vanjskih pružatelja usluga trebao bi se navesti u kategoriji Potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova. Konačno, u poglavlju 1.4. Predmet, svrha i pokazatelji poziva naglašava uloga sveobuhvatne digitalne transformacije koja obuhvaćva reorganizaciju i nadogradnju različitih segmenta poslovanja, kao i transformaciju proizvodnje i/ili distribucije i/ili plasmana odnosno dostupnosti kreativnog i kulturnog sadržaja i prateće reforme poslovanja. Dakle: d) S obzirom na samu svrhu Poziva te da je obvezni pokazatelj Poziva “Broj novih i/ili unaprijeđenih poslovnih procesa za poslovanje na digitalnom tržištu”, uputno je da se kroz Poziv dodjeljuju Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (Uredba 651/2014, čl. 29) za troškove osoblja koje će raditi na inovaciji procesa i organizaciji poslovanja, odnosno na sveobuhvatnoj digitalnoj transformaciji poslovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Komentar se odnosi na Grupu A i Grupu B, Potpore male vrijednosti (de minimis potpore), Prihvatljivi troškovi. U Grupi A pod Regionalnim potporama za ulaganje u prihvatljivim troškovima navode se "Digitalni strojevi, alati i oprema za automatizaciju procesa"; "Digitalni strojevi, alati i oprema za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara" i "Tehnologija namijenjena komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologija opće namjene za potrebe provedbe projekta", dok se kod Grupe B pod Potporama male vrijednosti navodi samo "Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;". Dakle u Grupi A navodite digitalne strojeve/alate/opremu/tehnologiju, dok u Grupi B ne navodite kako se radi o digitalnim strojevima/opremi/alatima/tehnologiji. Molimo uskladite navedene troškove za Grupu A i B kako bi prijaviteljima bilo jasno koji troškovi su prihvatljivi za financiranje, odnosno jasno i nedvomisleno objasnite što se smatra digitalnim strojem/alatom/opremom/tehnologijom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Komentar se odnosi na Grupu A, Potpore male vrijednosti (de minimis potpore), Prihvatljivi troškovi. S obzirom na to da je naglasak Nacrta Poziva stavljen na digitalizaciju te da je u sklopu projekta obavezno dostaviti Plan digitalne transformacije poduzeća (Obrazac 5), molimo da se u prihvatljive troškove uvrste Troškovi usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura). Predlažemo da vratite troškove usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga na 5.300 EUR (40.000 kn), kako su bili definirani u prvom Nacrtu Poziva. Naime, uključivanjem dodatnih obaveznih obrazaca za prijavi projekta, kao što je Obrazac 5. Plan digitalne transformacije poduzeća povećao se opseg posla za pripremu projektnog prijedloga, pa je potpuno nejasno zašto se išlo u smanjivanje najvišeg iznosa ovog troška za čak 50% u odnosu na prvu verziju Nacrta Poziva, a opseg posla se značajno povećao. Napominjemo kako je Obrazac 5. Plan digitalne transformacije poduzeća na natječaju "Bespovratne potpore za digitalizaciju" (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01) imao opseg sadržaja do 45 stranica, pa ako ga prijavitelji uistinu žele kvalitetno pripremiti i napisati, navedeno zahtjeva kvalitetnu pripremu, kako prijavitelja tako i vanjskog stručnjaka koji će izraditi dokument. Molimo jasnije definirati prihvatljiv trošak "Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);". Uključuje li navedeni trošak i trošak projektnog osoblja koje će raditi na implementaciji novih i/ili poboljšanih poslovnih procesa ili isključivo projektno osoblje koje će administrativno provoditi projekt? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Komentar se odnosi na Grupu A, Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, Prihvatljivi troškovi. Poučeni iskustvom s prethodnih natječaja (npr. Komercijalizacija inovacija; NPOO.C1.1.2.R2-I5.01) na kojima su među potporama MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima bili prihvaljivi identični troškovi (najam, uređivanje i vođenje štanda), predlažemo da navedete konkretne primjere takvih troškova (npr. smatraju li se troškovi kotizacije i upisa u katalog izlagača prihvatljivim troškovima). Napominjemo kako vam potencijalni prijavitelji uvijek postavljaju ista pitanja o prihvatljivosti troškova kod ove vrste potpore, a sve iz razloga što se prihvaltjivi troškovi u ovoj kategoriji mogu različito tumačiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
92 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Komentar se odnosi na Grupu A, Potpore za usavršavanje, Prihvatljivi troškovi. Nejasno je zašto su iz prihvatljivih troškova Potpore za usavršavanje izbačeni troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje, a koji su bili prihvatljivi u prvoj verziji Nacrta Poziva. Na ovaj način otežavate korisnicima slanje zaposlenika na edukacije, a istovremeno se u Pokazateljima neposrednih rezultata specifičnih za Poziv navodi broj zaposlenika upućenih na odgovarajuće obrazovanje, usavršavanje putem radionica, seminara i/ili drugih oblika prijenosa znanja u cilju unapređenja i/ili stjecanja vještina potrebnih za rad sa/na novim/unaprijeđenim poslovnim procesima u skladu s digitalnim tržištem. Molimo da se u prihvatljive troškove uvrste i putni troškovi, troškovi smještaja, materijala i potrošne robe izravno povezane s projektom, ako se upotrebljavaju za usavršavanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 MEDIA-MIX RADIO 105 d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Slažemo se s prijedlogom HURIN-a da se pod prihvatljivim aktivnostima i troškovima uvrsti i ugradnja sunčane elektrane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Komentar se odnosi na Grupu A, Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, Prihvatljivi troškovi. Nejasno je zašto se među prihvatljivim troškovima navodi "usluga izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća", pošto je u obveznoj dokumentaciji za podnošenje projektnog prijedloga naveden Plan digitalne transformacije poduzeća (Obrazac 5). Ako su prijavitelji u sklopu podnošnja projektnog prijedloga obvezni dostaviti Obrazac 5 Plan digitalne transformacije poduzeća, onda molimo da se usluga izrade Plana digitalne transformacije poduzeća stavi u troškove za koje korisnici mogu retroaktivno potraživati sufinanciranje od dana objave Poziva. Navedeno je i u skladu s dijelom Poziva "2.10. Neprihvatljivi troškovi" gdje se navodi kako nisu prihvaljtivi "(ee) Troškovi dokumentacije koja nije neophodna za prijavu projekta ulaganja na ovaj Poziv;". Jasno je kako je Obrazac 5. Plan digitalne transformacije neophodan dokument za prijavu projekta ulaganja, čija izrada predstavlja trošak prijavitelju, pa je logično da takav trošak bude prihvatljiv za retroaktivno potraživanje. Također, u odnosu na prvu verziju Nacrta natječaja objavljenu na e-Savjetovanju, izbačeni su prihvatljivi troškovi "ostale usluge povezane s projektom ulaganja". Predlažemo da vratite navedeni trošak pod prihvatljive troškove iz razloga što postoje savjetodavne usluge koje su potrebne prijaviteljima i koje su usko povezane uz projekt ulaganja, ali ne predstavljaju "uslugu izrade planova i strategije digitalizacije/organizacije/automatizacije poduzeća". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Komentar se odnosi na Grupu A, Regionalne potpore za ulaganje, Prihvatljivi troškovi. Molimo pojašnjenje što se točno misli pod sljedećim prihvatljivim troškvima "Digitalni strojevi, alati i oprema za automatizaciju procesa" te "Digitalni strojevi, alati i oprema za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatim kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara". Podrazumijeva li se pod ovim kategorijama troškova i nabava hardvera koji je neophodan za provođenje digitalizacije s obzirom na to da riječ hardver nije nigdje izrijekom spomenuta, dok su s druge strane troškovi softvera jasno navedeni? Predlažemo da se jasno i nedvosmisleno definiraju prihvatljivi troškovi u kategoriji "Digitalni strojevi, alati i oprema" uz navođenje primjera takvih strojeva/alata/opreme, a sve u cilju izbjegavanja ogromne količine pitanja na temu prihvatljivosti svakog pojedinog stroja/alata/opreme koja će vam sigurno biti postavljena od strane potencijalnih prijavitelja jednom kad se Poziv objavi. Dovoljno je pogledati broj postavljenih pitanja u kategoriji prihvatjivosti troškova na ostalim NPOO natječajima, tamo gdje takvi troškovi nisu bili jasno i nedvosmisleno definirani. Predlažemo da učinite pripremu projektnih prijedloga transparentnom i da je olakšate korisnicima, ali i da sebi skratite vrijeme koje ćete morati uložiti u odgovaranje na svako postavljeno pitanje vezano za prihvatljivost svakog stroja/alata/opreme koje ćete zaprimiti za vrijeme trajanja Poziva. Molimo pojašnjenje što se točno podrazumijeva pod prihvatljivim troškom "Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta". Spadaju li tu i troškovi printera, skenera, kamera, gimbala i slično? Molimo jasno i nedvosmisleno pojašnjenje prihvatljivih troškova "prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju" te "modernizacije zgrade ili poslovnih prostora" uz navođenje konkretnih primjera takvih troškova. Također, nejasno je što se podrazumijeva pod "Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju". U skladu s pravilima za regionalne potpore dodavanjem uvjeta "za digitalnu transformaciju" onemogućujete korisnicima da prošire kapacitete postojeće jedinice, nevezano uz digitalne alate i opremu, a samim opremanjem prostora postići će se ciljevi projekta sukladno Nacrtu Poziva, odnosno omogućit će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija stvaranje, promicanje i distribucija novih inovativnih proizvoda i usluga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta S obzirom na prvu verziju Nacrta poziva objavljenog u e-Savjetovanju 1.7.2022. tražimo da se u troškove Regionalnih potpora uključe troškovi energetske obnove; troškovi nabave novih strojeva, opreme, alata (ne nužno samo digitalnih, kako je sada definirano); savjetodavne usluge koje nisu nužno vezane samo za izradu planova/strategija/organizaciju poslovanja/automatizaciju procesa poduzeća (dok god su povezane sa svrhom projeka); troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala, s obzirom na to da su brojni projekti u poodmakloj fazi pripreme te su zbog isključenja ovih troškova diskriminirani brojni prijavitelji koji su na vrijeme započeli s pripremom projekata i koji bez tih troškova ne mogu postići konkurentno obavljanje svoje djelatnosti. Bez navedenih troškova projekti ulaganja ne mogu biti provedeni. Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, Regionalne potpore trebale bi se dodjeljivati, između ostalog, radi proširenja kapaciteta postojećih poslovnih jedinica ili temeljitih promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice stoga je nejasno zašto su iz prihvatljivih troškova uklonjeni npr. troškovi nabave novih strojeva, opreme i alata (ne nužno samo digitalnih, kako je sada definirano) koji su neophodni za unapređenje poslovanja poduzetnika iz kulturnih i kreativnih industrija. Molimo da se uzme u obzir da je između dva eSavjetovanja prošlo 9 mjeseci te da će izbacivanje ovih troškova iz konačne verzije Poziva negativno utjecati na broj projekata koji će se prijaviti na Poziv s obzirom na to da mnogi projekti koji su već spremni neće biti konkurentni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Dino 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Faktor od maksimalno 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta za troškove radova preuređenja zgrade i poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti je dosta ograničavajući. Predlažem minimalno 40% s obzirom na to da kreativne industrije u djelu visoko kvalitetnog izdavaštva i produkcije zahtijevaju veliku prilagodbu prostora za strojeve i opremu koju će naravno pratiti digitalizacija i digitalna transformacija koje opet ne bi bilo bez takve vrste hardvera za produkciju. Nije prihvaćen Udio prihvatljivih troškova projekta za troškove radova preuređenja zgrade i poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnost propisan je nastavno na komunikaciju s Europskom komisijom, a sukladno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
98 Franko Pavić 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Komentar koji je ostavila Hrvatska udruga radijskih nakladnika -HURiN u potpunost je vrijedna podrške jer je spomenuta radijska industrija uistinu znatni potrošač električne energije a subvencioniranje ili financiranje solara može uvelike pomoći nakladnicima u poslovanju i znatnom smanjenju rashoda po stavkama potrošnje el. energije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
99 PLANEX RADIO D.O.O. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Slažem se s prijedlogom Hrvatske udruge radijskih nakladnika da se pod prihvatljive troškove uvrste i troškovi ugradnje sunčane elektrane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 Mislav Maroević 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta U potpunosti se slažemo s prijedlogom HURIN-a (Hrvatske udruge radijskih nakladnika) da se pod prihvatljivim aktivnostima i troškovima uvrsti i ugradnja sunčane elektrane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
101 HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKLADNIKA - HURiN 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo da se pod prihvatljivim aktivnostima i troškovima uvrsti i ugradnja sunčane elektrane. Radijski program proizvodi se i emitira punih 24 sata (svih 365 dana) , a trošak električne energije je izuzetno visok. Ni jedan medij nema tu potrošnju KWH dnevno/mjesećno/godišnje. Kako se do sada nismo mogli javiti ni na jedan natječaj zbog isključivanja pojedinih/nekih djelatnosti ( prema NKD-u područje - "J" bili smo isključeni ) smatramo da je ovo prilika da se veliki dio potrošnje električne energije u našoj djelatnosti proizvodi kroz obnovljive izvore energije - SUNČANU ELEKTRANU. Sunčana elektrana ujedno može služiti i kao akumulacija energije za radio koja se može koristiti prilikom nestanka električne energije iz javne mreže (posebno kad su u pitanju prirodne katastrofe kao što je bio slučaj s potresom na Baniji kad nije ni jedan radijski nakladnik na tom području emitirao 2 dana, a bila je velika potreba za time da se pravodobno i točnim informacijama informira pučanstvo iz stožara CZ tog područja). Sve ostale prihvaljive aktivnosti iz predloženog natječaja su dobro osmišljene , ali potrebno je napomenuti da preloženo osim što je korisno za konkurentnost na tržištu je i potrošač električne energije . Dodavanjem sunčane elektrane radijski nakladnici dižu konkurentnost na jednu vrlo visoku razinu . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
102 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta "Stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se bila ugasila da nije bila kupljena, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku." Molim pojasniti što je podloga za trošak – procijenjena vrijednost ili nešto drugo? Koliko stara može biti ta imovina? Kako će se dokazati da bi bila ugašena da nije bila kupljena? Na koji način će se kontrolirati? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
103 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Pod točkom 2.7. Prihvatljive aktivnosti i prihvatljiv troškovi, Grupa A, kod Potpora za sudjelovanje na sajmovima (čl.19. GBER), predlažemo jasnije definirati prihvatljive troškove, odnosno pod prihvatljive troškove jasno navesti i troškove kotizacije i troškove upisa u katalog izlagača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
104 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta UzP navodi: „ a) Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK)“ U prethodnom e-savjetovanju trošak pripreme projektnog prijedloga za grupu A iznosio je do najvišeg iznosa od 40.000,00 HRK. Smatramo je iznos od 20.000,00 HRK za uslugu vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga nedovoljan te upućujemo zahtjev da se iznos vrati na 40.000,00 HRK. Prihvaćen Prihvaćeno.
105 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo detaljnije pojašnjenje troškova vezanih za informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (softver) u Pozivu. Jesu li uključene i usluge obrta ili drugih pružatelja usluga? Primljeno na znanje Iz komentara nije jasno što se misli pod "usluge obrta i drugih pružatelja usluga". Ako se misli na izrade "softvera po mjeri" za prijavitelja, to bi bilo prihvatljivo. Prihvatljivost svakog pojedinog troška bit će predmetom procjene projektnog prijedloga tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.
106 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta "Broj zaposlenika upućenih na odgovarajuće obrazovanje, usavršavanje putem radionica, seminara i/ili drugih oblika prijenosa znanja u cilju unapređenja i/ili stjecanja vještina potrebnih za rad sa/na novim/unaprijeđenim poslovnim procesima u skladu s digitalnim tržištem." Tekst navodi na ideju da je široki spektar edukacija prihvatljiv. U prihvatljivim aktivnostima stoji: „Usavršavanje djelatnika mora biti povezano s provedbom obavezne aktivnosti u projektu, sadržane pod kategorijom Regionalnih potpora za ulaganje, primjerice obuka za korištenje digitalnih alata i opreme kojima se ostvaruje transformacija poslovanja.” Iz ovog proizlazi da nije moguća neka druga vrsta edukacije koja nije vezana uz korištenje softvera/hardvera koji se nabavlja u sklopu projekta. Što je s npr softverima koji se nabavljaju kao SaaS i ne spadaju u regionalnu potporu? Molimo jasnije definirati troškove edukacije. Prihvaćen Troškovi usavršavanja jasnije će se definirati u Uputama za prijavitelje.
107 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Prihvatljivi troškovi aktivnosti „Usavršavanja djelatnika“ su „Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci“. Predlažemo da uvrstite u Poziv troškove koji su bili navedeni u prvom e-savjetovanju, pošto je isto potrebno za provedbu predmetne aktivnosti, te se bez istih otežava provedba usavršavanja djelatnika. Molim uvrstite u Poziv sljedeće troškove za kvalitetnu i cjelovitu provedbu aktivnosti usavršavanja djelatnika: o troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje; o troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
108 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo da se troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta uključe u okvire GBER-a, a ne da budu ograničeni na de minimis potpore. Ovo ograničenje bi moglo predstavljati ozbiljnu prepreku za projekte koji zahtijevaju veća sredstva za plaće zaposlenika zbog specifičnosti industrija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo da se u prihvatljive troškove dodaju: troškovi izrade audio i vizualnih resursa - troškovi prevođenja materijala na strane jezike. Ovim bi se potaknula veća vidljivost i širenje industrije na inozemna tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Trošak radova preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora i trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju prihvatljiv je trošak. Molimo pojašnjenje odnose li se gore navedeni troškovi i na trošak nabave namještaja. Sugeriramo da se nabava namještaja uvrsti u prihvatljive troškove kako bi prijavitelji putem ove aktivnosti mogli cjelovito preurediti/ modernizirati zgrade ili poslovne prostore u kojima će se provoditi projektne aktivnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
111 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta U prethodnom e-savjetovanju, trošak gradnje bio je naveden kao prihvatljiv. Skrećemo pozornost da su potencijalni prijavitelji počeli pripremati projektno tehničku dokumentaciju, te smatramo da se ovaj trošak treba uvrstiti u predmetni Poziv, makar uz određene limite udjela u ukupnom trošku projekta. Također bi troškovi nabave fotonaponskih elektrana trebali biti prihvatljivi troškovi i imati svoju vrstu potpore, jer ukoliko je isti isključen problemi porast cijena energenata ne rješavaju se u ovoj industriji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 ASTRUKTURA 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo najviši mogući iznos za pripremu projektnog prijedloga od 5.308,91 EUR odnosno 40.000,00 HRK. Prihvaćen Prihvaćeno.
113 ASTRUKTURA 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo da se maksimalan iznos troškova za preuređenje prostora povećaju na 40% prijave zbog trenutnih tržišnih cijena materijala i usluga adaptacije prostora. Nije prihvaćen Udio je propisan nastavno na komunikaciju s Europskom komisijom, a sukladno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
114 CGDA 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo u prihatljiv trošak dodati i Licence u određenom trajanju vremena(zakup licence na npr. 1 godinu), te kao dokaz o plaćanju istih treba biti prihvatljiva elektronska potvrda o plaćanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Molimo razmotriti prihvatljive plaće osoblja koje radi i implementira digitalizaciju procesa unutar regionalne potpore, a kako je bilo predviđeno prethodnim nacrtom. Naime, bez prihvatljivih troškova rada na implementaciji digitalizacije procesa, ovaj natječaj za mnoge nema smisla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 CGDA 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo da se u prihvatljive troškove dodaju: -troškovi izrade audio i vizualnih resursa -troškovi prevođenja materijala na strane jezike Ovim bi se potaknula veća vidljivost i širenje industrije na inozemna tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 Dragana Raić 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Predlažemo da se trošak: "a) Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK);" poveća kako je bilo propisano incijalnim prjedlogom Poziva sa esavjetovanja te definira na način: "a) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 5.308,91 EUR tj 40.000,00 HRK ). Prihvaćen Prihvaćeno.
118 Compleo d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Da li izrada Plana digitalne transformacije spada pod pripremu natječajne dokumentacije (de minimis potpore) ili u Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (Uredba GBER, čl. 18.)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
119 Compleo d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Molimo da razmotrite mogućnost da se u prihvatljive troškove doda trošak licenci, odnosno najma softvera. Većina današnjih softverskih rješenja koje poduzetnici koriste nema mogućnost kupovine trajne licence koja bi se knjižila kao imovina koja se amortizira. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
120 MONIKA EŽBEGOVIĆ 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Jesu li kod prihvatljivih troškova za regionalne potpore u okviru „Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu“ prihvatljivi troškovi nabave računalne opreme za novozaposlene osobe te za ostale osobe koje će raditi na projektu? Jesu li prihvatljivi ostali troškovi koje je potrebno provesti u svrhu digitalizacije poslovanja (npr. nabava servera, provođenje IKT infrastrukture (uvođenje optike) i sl.? Misli li se pod pojmom digitalni strojevi, alati i oprema za automatizaciju procesa na računalnu opremu potrebnu za provođenje digitalizacije poslovanja ili se računalna oprema može svrstati pod trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju. Potrebno precizirati na što se misli pod "Digitalni strojevi, alati i oprema za automatizaciju procesa", a na što pod "Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju". Jesu li u okviru Potpora za usavršavanje pored „Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci“ prihvatljivi i troškovi smještaja i putni troškovi predavača? Primljeno na znanje Prihvatljivi troškovi su navedeni u Uputama za prijavitelje. Prihvatljivost svakog pojedinog troška bit će predmetom procjene projektnog prijedloga tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.
121 Nina Bešlić 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA B Potpore male vrijednosti (de minimis) Prijedlog: treba dodati novu točku: troškovi usluge vanjskih stručnjaka za digitalnu prilagodbu umjetničkih sadržaja. Nije prihvaćen Usluge vanjskih stručnjaka prihvatljive su ako su u skladu s ciljem Poziva.
122 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA B Potpore male vrijednosti (de minimis) UzP navodi: „Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva, trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom*(42) (do najvišeg iznosa od 5.308,91 EUR odnosno 40.000,00 HRK)“ Molimo pojasniti odnosi li se iznos od 5.308,91 EUR za svaku uslugu pojedinačno ili za obje usluge zajedno? Primljeno na znanje Navedeni trošak jasnije će se definirati u Uputama za prijavitelje.
123 ASTRUKTURA 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA B Potpore male vrijednosti (de minimis) Molimo da se maksimalan iznos troškova za preuređenje prostora povećaju na 30% zbog trenutnih tržišnih cijena materijala i usluga adaptacije prostora, odnosno glazbenih i ostalih produkcijskih studija. Nije prihvaćen Udio je propisan nastavno na komunikaciju s Europskom komisijom, a sukladno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
124 DOTi 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA B Potpore male vrijednosti (de minimis) Predlažemo povećanje maksimalnog iznosa troškova za preuređenje prostora na 30% zbog visokih tržišnih cijena građevinskih radova. Ova izmjena bi omogućila apliciranje za adekvatna financijska sredstva za preuređenje prostora, koja bi bila u skladu s trenutnim tržišnim cijenama građevinskih radova. Nije prihvaćen Udio je propisan nastavno na komunikaciju s Europskom komisijom, a sukladno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
125 Dragana Raić 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA B Potpore male vrijednosti (de minimis) Molimo da se jasno definira iznos za pripremu projektnog prijedloga u gupi B na način: - Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 2.654.46 EUR tj.20.000,00 HRK); - Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 5.308,91 EUR tj 40.000,00 HRK); Primljeno na znanje Navedeni trošak jasnije će se definirati u Uputama za prijavitelje.
126 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta S obzirom na to da je u sklopu Nacrta Poziva pod obaveznom dokumentacijom za prijavu projektnog prijedloga naveden Plan digitalne transformacije poduzeća (Obrazac 5) molimo da se trošak istog uvrsti kao prihvatljiv trošak za retroaktivno potraživanje sredstava od datuma objave Poziva, na isti ili sličan način kako je to definirano u drugom NPOO pozivu "Bespovratne potpore za digitalizaciju" (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01): "Trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura)." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta U poglavlju 2.8. se navodi: "Izuzev gore navedenih, svi ostali troškovi projektnih aktivnosti moraju nastati u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2026." U poglavlju 5.1. se navodi: "Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora i mora se dovršiti najkasnije do 31. ožujka 2026. godine." Molimo pojašnjenje kad može početi provedba projekta odnosno jesu li troškovi prihvatljivi nakon predaje projektnog prijedloga ili nakon sklapanja Ugovora o bespovratnim sredstvima? Molimo vas da se dozvoli provedba odmah nakon predaje projektnog prijedloga, jer je vjerujemo cilj da oporavak ovih industrija krene čim prije i da ne ovisi o tome koliko je vremena trebalo institucijama da obave cjelokupan proces ugovaranja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
128 ASTRUKTURA 2.Pravila poziva, 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta Predlažemo retroaktivno potraživanje sredstava za priključke kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (npr. elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, plin itd.) a koji su nastali od datuma objave ovog Poziva. Nije prihvaćen Retroaktivno financiranje moguće je isključivo za trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije i izrade projektnog prijedloga.
129 DOTi 2.Pravila poziva, 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta Predlažemo da se uvaže kao prihvatljivi troškovi priključak za struju, vodu i plin koji su nastali nakon datuma objave ovog Poziva. Ova izmjena će omogućiti da se troškovi priključaka, koji su neophodni za funkcionalnost poslovnih prostora, priznaju kao prihvatljivi troškovi pri apliciranju za financijska sredstva. Nije prihvaćen Retroaktivno financiranje moguće je isključivo za trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije i izrade projektnog prijedloga.
130 Dragana Raić 2.Pravila poziva, 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta Predlažemo da se termin "Izuzev gore navedenih, svi ostali troškovi projektnih aktivnosti moraju nastati u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2026." preformulira u: "Izuzev gore navedenih, svi ostali troškovi projektnih aktivnosti moraju nastati u razdoblju nakon predaje projektne prijave, a najkasnije do 31. ožujka 2026." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 Ivana Bujas Rupić 2.Pravila poziva, 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta U poglavlju 2.8. se navodi: "Izuzev gore navedenih, svi ostali troškovi projektnih aktivnosti moraju nastati u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2026." U poglavlju 5.1. se navodi: "Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora i mora se dovršiti najkasnije do 31. ožujka 2026. godine." Molimo pojašnjenje kad može početi provedba projekta odnosnojesu li troškovi prihvatljivi nako predaje projektnog prijedloga ili nakon sklapanja Ugovora o bespovratnim sredstvima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
132 Nina Bešlić 2.Pravila poziva, 2.10.Neprihvatljivi troškovi Pojasniti PDV kao neprihvatljiv trošak za prijavitelje koji nisu u sustavu PDV-a: je li isti ulazi u obračun kao trošak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
133 Dina Karadžić 2.Pravila poziva, 2.10.Neprihvatljivi troškovi Molim uklanjanje PDV-a s popisa neprihvatljivih troškova za sve MALE porezne obveznike koji NISU u sustavu PDV-a i koji u njemu nisu dužni biti (bez obzira jesu li u sustav upisani samo radi mogućnosti prekogranične suradnje), a posebice umjetničke organizacije te fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice, jer isti (do dobrovoljnog ulaska ili prelaska praga u sustav PDV-a po sili zakona) najčešće nisu u sustavu PDV-a i plaćaju ga na svaku nabavu usluge ili robe na što ne ostvaruju nikakva prava pa ni odbitak a čime su uvjetima natječaja stavljeni u neravnopravan položaj prema drugim prijaviteljima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
134 ASTRUKTURA 2.Pravila poziva, 2.10.Neprihvatljivi troškovi Molimo da se izuzme PDV kao neprihvatljiv trošak za umjetničke organizacije koje nisu obveznici PDV-a, obzirom da ne mogu ostvariti pravo na povrat plaćenog PDV-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
135 DOTi 2.Pravila poziva, 2.10.Neprihvatljivi troškovi Predlažemo izuzeće PDV-a kao neprihvatljivog troška za umjetničke organizacije koje nisu obveznici PDV-a, jer takve organizacije ne ostvaruju pravo na povrat plaćenog PDV-a. Stoga, ova izmjena bi osigurala da umjetničke organizacije nisu diskriminirane u odnosu na druge poslovne subjekte koji su obveznici PDV-a, i osigurala bi im jednake uvjete pri apliciranju za financijska sredstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Apsolon d.o.o. 3.Podnošenje projektnog prijedloga, 3.1.Projektni prijedlog U poglavlju 2.6. Prihvatljivost prijavitelja navodi se da u slučaju kada prijavitelj zgradom/poslovnim prostorom upravlja temeljem zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično, on mora sukladno članku 109. Zakona o gradnju dokazati pravni interes na minimalno 3 godine od završetka projekta. Članak 109. Zakona o gradnji navodi više vrsta dokaza (izvadak, predugovor, ugovor, odluka, suglasnost itd.) koji nisu kumulativni, odnosno potrebno je imati jedan kako bi se dokazao pravni interes. No, u Poglavlju 3.1. Projektni prijedlog navode se kumulativno dokumenti tj. dokazi: 1) dokaz pravnog interesa sukladno članku 109. Zakona o gradnji; 2) sporazum/ugovor o pravu korištenja poslovnog prostora (koji je već sadržan u članku 109., stavku (2) 3. Zakona o gradnji); 3) Izjava o suglasnosti vlasnika (također već sadržano u članku 109., stavku (1) 5. Zakona o gradnji). Molimo uskladiti Poglavlje 3.1., odnosno navesti da je potreban dokaz pravnog interesa sukladno članku 109. Zakona u gradnji, koji već obuhvaća poviše navedenu stavku 2) i stavku 3). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 3.Podnošenje projektnog prijedloga, 3.1.Projektni prijedlog Molimo dozvolite dostavu dokumentacije koja je ovjerena elektroničkim potpisom, kako je uobičajeno na drugim pozivima iz NPOO-a. Predlažemo izmjenu teksta na sljedeći način: "Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja, mora biti sken izvornika, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, ili kao datoteka u .pdf formatu ovjerena elektroničkim potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljena elektroničkim putem te dostupna u izvorniku na zahtjev nadležnog tijela." Prihvaćen Prihvaćeno.
138 Mazars Cinotti Consulting d.o.o. 3.Podnošenje projektnog prijedloga, 3.1.Projektni prijedlog Nejasno je i potpuno nelogično da se prijavitelje kod podnošenja projektnog prijedloga traži dostava Obrasca 5. Plan digitalne transformacije poduzeća, a onda kroz prihvatljive troškove u sklopu Potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova omogućujete prijaviteljima da u provedbi projekta izrade Plan i Strategiju digitalizacije poduzeća. Predlažemo jednu od sljedećih opcija: 1) Izbacite dokument "Obrazac 5. Plan digitalne transformacije poduzeća" iz popisa obvezne dokumentacije kod podnošenja projektnog prijedloga 2) Ako "Obrazac 5. Plan digitalne transformacije poduzeća" ostaje kao obavezan kod podnošenja projektnog prijedloga, onda predlažemo da prijavitelji mogu potraživati troškove izrade tog plana retroaktivno od datuma objave Poziva. Kod opcije 2 i dalje ostaje nelogičnost prihvatljivog troška, jer ako su svi prijavitelji dužni dostaviti Plan digitalne transformacije poduzeća kod podnošenja projektnog prijedloga, sigurno neće ulaziti u dodatne troškove izrade istog plana tijekom provedbe projekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Projekt jednako razvoj d.o.o. 3.Podnošenje projektnog prijedloga, 3.1.Projektni prijedlog UzP navodi: „Obrazac 5. Plan digitalne transformacije poduzeća“ obvezan je dokument za prijavu na Poziv. Nadalje, navedeno je da su „Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova“; „Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća“ prihvatljiv trošak. UzP navodi i: „Korisnik može retroaktivno potraživati sredstva i isključivo za sljedeće troškove: • troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja ili modernizacije poslovnog prostora prihvatljivi su ako su nastali od 1. veljače 2020. godine • trošak pripreme dokumentacije projektnog prijedloga prihvatljiv je ako je nastao od datuma objave ovog Poziva.“ Molimo pojasniti je li trošak Obrazac 5. Plan digitalne transformacije poduzeća prihvatljiv od datuma objave Poziva; tj. podrazumijeva li se Obrazac 5. pod „trošak pripreme dokumentacije projektnog prijedloga“ te je prihvatljiv ako je nastao od datuma objave Poziva? Molimo vas da dozvolite da trošak pripreme plana digitalizacije dozvolite da bude prihvatljiv i prije predaje projektnog prijedloga, s obzirom da ga predviđate kao obvezni dokument prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
140 Apsolon d.o.o. 4.2.Provođenje postupka dodjele, 4.2.2.Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom U poglavlju 4.2.2. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom navodi se 5 kriterija prema kojima je kumulativno potrebno ostvariti bodove kako bi se projektni prijedlog odabrao za sufinanciranje. Navodi se da su kriteriji utvrđeni u Prilogu 2 te da je potrebno ukupno ostvariti najmanje 60 bodova. S obzirom na iznimnu važnost ocjenjivanja kvalitete za razmatranje započinjanja pripreme projektnog prijedloga, molimo informaciju o: 1. Ukupnom mogućem broju bodova koje je moguće ostvariti; 2. Minimalnom i maksimalnom broju bodova koje je moguće ostvariti za svaku od 5 kategorija kriterija navedenih u Pozivu; 3. Navod/pojašnjenje svih kategorija kriterija (koje kriterije obuhvaćaju, koja je bodovna skala za svaki kriterij). Dakle, predlažemo da se Prilog 2 koji se odnosi na ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga na predmetnom Pozivu objavi na savjetovanje s javnošću. Nije prihvaćen Prilog 2. objavit će se prilikom objave Javnog poziva.
141 Ivana Bujas Rupić 5.Odredbe koje se odnose na provedbu projekta, 5.1.Razdoblje provedbe projekta U poglavlju 2.8. se navodi: "Izuzev gore navedenih, svi ostali troškovi projektnih aktivnosti moraju nastati u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2026." U poglavlju 5.1. se navodi: "Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora i mora se dovršiti najkasnije do 31. ožujka 2026. godine." Molimo pojašnjenje kad može početi provedba projekta odnosnojesu li troškovi prihvatljivi nako predaje projektnog prijedloga ili nakon sklapanja Ugovora o bespovratnim sredstvima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
142 Ivan Sršen 5.Odredbe koje se odnose na provedbu projekta, 5.4.Podnošenje zahtjeva za predujam/nadoknadom sredstava Ukoliko se predloženi maksimalni predujam odnosi i na grupu B, predlažemo da se on poveća na mkinimalno 50% odobrenih sredstava, jer neće moći doći do jačanja konkurentnosti, ukoliko će prijavitelji iz grupe B morati financirati čitav projekt iz vlastitih sredstava, a tek po njegovom izvršenju dobiti nadoknadu troškova. Nije prihvaćen Korisnici u grupi A i B imaju pravo zatražiti predujam čiji iznos može iznositi najviše 50 %. Način i dinamika isplate predujma naveden je u točki 5.4 Uputa za prijavitelje.
143 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.Obrasci i prilozi Molimo objavu Priloga 2. i Obrasca 5. na e-savjetovanje, budući da je predmetni Prilog ključan za kvalitetnu pripremu Projektnih prijedloga te smatramo da treba biti dio e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, prije same objave Poziva. U suprotnom izgubiti će se prvih mjesec dana od objave Poziva na komentiranje, usklađivanje i ispravljanje kriterija, što će skratiti proces prijave i odgoditi u praksi na kraju rok za zaprimanje projektnih prijedloga. Nije prihvaćen Svi obrasci, prilozi i dodaci objavit će se prilikom objave Javnog poziva.
144 Projekt jednako razvoj d.o.o. 6.Obrasci i prilozi, 6.1.Obrasci koji su sastavni dio Poziva: U točki 6.1. Obrasci koji su sastavni dio Poziva, navodi se da je: „Obrazac 7. Izjava suglasnosti vlasnika/suvlasnika zgrade/poslovnog prostora o provedbi projekta i osiguranju trajnosti projekta i projektnih rezultata“ Molimo pojasniti uključuje li Obrazac 7. obaveznu suglasnost svih suvlasnika zgrade (šire od poslovnog prostora u kojemu se događa neka renovacije)? Ukoliko navedeno zahtjeva obveznu suglasnost svih suvlasnika zgrade, kojih može biti i 100, upućujemo da je predmetni kriterij veliki rizik pri samoj prijavi projekta, te ovim putem skrećemo pozornost da bi ovaj uvjet trebalo razmotriti da se izuzme. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
145 Anita 6.Obrasci i prilozi, 6.1.Obrasci koji su sastavni dio Poziva: Predlažem izbacivanje dokumenta Obrazac 5. Plan digitalne transformacije iz popisa obvezne dokumentacije obzirom da se iz njega neće dobiti relevantne informacije potrebne za evaluaciju projekata, a i obzirom da će samo potvrditi projektna ulaganja koje će prijavitelji prijaviti. Nepotrebno se komplicira sama prijava i stvara dodatni trošak prijaviteljima da se izrađuju opisni dokumenti, a sve s ciljem zadovoljavanja forme Poziva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
146 MONIKA EŽBEGOVIĆ 6.Obrasci i prilozi, 6.1.Obrasci koji su sastavni dio Poziva: Pod točkom 6.1. Obrasci koji su sastavni dio Poziva pod Obrazac 5. navodi se Plan digitalne transformacije dok se pod potporom za savjetodavne usluge navodi kako je prihvatljiv trošak izrade planova i strategija digitalizacije, istovremeno navodi se kako Korisnik može retroaktivno potraživati sredstva isključivo za sljedeće troškove:  troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja ili modernizacije poslovnog prostora prihvatljivi su ako su nastali od 1. veljače 2020. godine  trošak pripreme dokumentacije projektnog prijedloga prihvatljiv je ako je nastao od datuma objave ovog Poziva. Iz navedenog proizlazi kako priprema plana digitalne transformacije nije prihvatljiv trošak ako se izradi prije predaje projektnog prijedloga. Ukoliko plan digitalne transformacije ostaje kao obvezan dokument molimo da razmotrite uključivanje prihvatljivosti troška izrade navedenog obrasca od trenutka objave Poziva, osobito jer je iznos raspoloživ za izradu projektnog prijedloga ograničen na 2.654,46 EUR, čime nije obuhvaćena i izrada navedenog obrasca. Molimo pojašnjenje što se očekuje pod uslugom plana i strategije digitalizacije u odnosu na Obrazac 5. Plan digitalne transformacije koji je sastavni dio poziva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.