Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj DIO PRVI OPĆE ODREDBE, Članak 2. AmCham pozdravlja činjenicu da se predloženim izmjenama Pravilnika uvode kompetencije ProcurCompEU koje za cilj imaju osnaživanje uloge i stjecanja šireg spektra kompetencija stručnjaka u području javne nabave. S obzirom da je korisnost i primjenjivost ovog alata prepoznata i od strane Vlade RH u sklopu Reformske mjere C2.9. R1 „Kontinuirano provođenje izobrazbe u području javne nabave“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. predlažemo jasnije i/ili konkretnije odredbe o načinu implementacije ProcurCompEU-a u sustav izobrazbe u području javne nabave RH. Nije prihvaćen Članak 2. Pravilnika propisuje temeljne pojmove Pravilnika te se u ovom članku ne mogu jasnije i/ili podrobnije propisati načini implementacije ProcurCompEU u sustav izobrazbe u području javne nabave RH. ProcurCompEU je dobrovoljan alat kojeg je izradila EK za jačanje profesionalizacije u području javne nabave. Isti će u sklopu navedene reformske mjere biti prilagođen hrvatskom sustavu izobrazbe na način da će se izraditi ProcurCompEU alat koji odgovara specifičnostima hrvatskog sustava te smjernice, priručnici i akcijski plan. Pravilnikom o izobrazbi ProcurCompEU obuhvaćen je Prilogom 2 na način da su navedeni nazivi programa usavršavanja koji će se prilagođavati potrebama dionika sukladno rezultatima ProcurCompEU alata prilagođenom HR sustavu koji će biti dostupan na Portalu javne nabave. Kroz gore navedene mjere koje će pratiti novi Pravilnik o izobrazbi omogućiti će se uspješnija implementacija ProcurCompEU alata s tim da se ne želi prenormirati način korišenje ovog alata pošto će implemetacija ovisiti o samim potrebama korisnka (organizacija i pojedinaca).
2 Andreja Hubak DIO DRUGI CERTIFIKATI, Članak 6. Budući da Zahtjev sadržava OIB, predlažemo da se datum rođenja nositelja certifikata ne traži. Nije prihvaćen S obzirom da se često događaju pogreške kod fizičkog unosa podataka potrebno je imati više usporedivih parametara.
3 Andreja Hubak DIO DRUGI CERTIFIKATI, Članak 9. Budući da certifikat sadrži OIB nositelja certifikata, predlažemo da se ne navodi datum rođenja certifikata. Nije prihvaćen S obzirom da se često događaju pogreške kod fizičkog unosa podataka potrebno je imati više usporedivih parametara.
4 Andreja Hubak DIO DRUGI CERTIFIKATI, Članak 11. Budući da postoji OIB u Zahtjevu za izdavanju i obnavljanju certifikata, predlažemo datum rođenja izostaviti. Nije prihvaćen S obzirom da se često događaju pogreške kod fizičkog unosa podataka potrebno je imati više usporedivih parametara.
5 Andreja Hubak POGLAVLJE 1., Članak 14. Budući da nositelj programa učitava polaznike u sustav e-Izobrazba predlažemo ukidanje izdavanja potvrda o sudjelovanju i mogućnost izdavanja potvrda na zahtjev polaznika (bez podatka o datumu rođenja). stavak 7 - ispunjeni obrasci kvalitativne procjene održanog Programa izobrazbe će biti vidljivi nositelju programa kroz sustav e-Izobrazba? Nije prihvaćen Tijekom dosadašnje prakse događalo se da nositelji programa ne unesu sve polaznike ili ih unesu sa navedenim pogrešnim podacima zbog čega je i dalje potrebno izdavanje potvrda. Obrazac kvalitativne procjene održanog Programa izobrazbe biti će vidljiv samo tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave.
6 Tajana Mikas POGLAVLJE 1., Članak 14. Čl.14.st.3. – Nejasno je može li se i Program izobrazbe održati on-line pa predlažemo pojasniti Čl.14.st.4. – s obzirom da Nositelj programa vodi evidenciju polaznika i upisuje polaznike u portal e-izobrazba ( sa svim potrebnim podacima) nepotrebno je dodatno izdavanje potvrda pa predlažemo brisati. Djelomično prihvaćen Čl.14.st.4. Tijekom dosadašnje prakse događalo se da nositelji programa ne unesu sve polaznike ili ih unesu sa navedenim pogrešnim podacima zbog čega je i dalje potrebno izdavanje potvrda.
7 Andreja Hubak POGLAVLJE 1., Članak 16. stavak 2 - predlažemo nazive studija uskladiti sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Prihvaćen Prihvaća se
8 Tajana Mikas POGLAVLJE 1., Članak 16. čl. 16. predlažemo omogućiti status stjecanja stručne osobe zaposlenicima koji rade na stručnim poslovima ex-post pregleda postupaka javne nabave, u državnim i javnim institucijama. Nije prihvaćen Člankom 16. je obuhvaćen različiti spektar uvjeta koje trebaju zadovoljiti stručne osobe te s obzirom na navedeno, osobama zaposlenim na stručnim poslovima ex-post pregleda postupaka javne nabave, u javnim institucijama ne bi trebao biti problem ispunjavanja istih. Osim poslova ex-post kontrole postoje i drugi tipovi kontrole npr. ex-ante. Poslovi kontrole postupaka javne nabave koji su financirani EU sredstvima, osim ZJN-om 2016 i njegovim podakonskim propisima, vezani su i uz posebna pravila koja se odnose na EU projekte. Iz navedenog proizlazi da je osnovno poznavanje nacionalnih propisa ključan preduvjet za obavljanje poslova ex-post kontrole . Nadalje, više institucija provodi postupke kontrole, a ne samo SAFU. Skrećemo pažnju kako i državna revizija vrši kontrolu ugovora po sklopljenim postupcima javne nabave pa iste osobe nisu obuhvaćene ovim člankom.
9 Tajana Mikas POGLAVLJE 1., Članak 16. Čl.16. st.4. točka 2. – predlažemo dodati : „…u tijelima državne i javne uprave…“. Naime, SAFU je javna institucija a kontrolira postupke nabave. Nije prihvaćen Više tijela državne i javne uprave vrši kontrolu postupaka javne nabave. Kod naručitelja poslove provedbe postupaka javne nabave rade stručne osobe koje su to po Pravilniku tek kada posjeduju važeći certifikat iz područja javne nabave i imaju najmanje tri godine iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Stoga, a u cilju osiguranja jednakog tretmana, među osobama koje vrše kontrolu u različitim institucijama te između onih kojih rade na poslovima javne nabave kao naručitelji i onih koji rade na poslovima u području kontrole ali u drugim tijelima ovaj prijedlog se ne prihvaća. Nadalje, kako u sustavu kontrole postupaka javne nabave radi više stotina osoba samo zaposlenje u određenoj instituciji ne znači da je ona stručna u smislu ovog Pravilnika.
10 Andreja Hubak POGLAVLJE 2., Članak 20. Stavak 2 - predlažemo da izdavanje potvrda ne bude obavezno te molimo pojašnjenje što bi značilo da je potvrda evidentirana u sustavu e-Izobrazba. Nije prihvaćen Tijekom dosadašnje prakse događalo se da nositelji programa ne unesu sve polaznike ili ih unesu sa navedenim pogrešnim podacima zbog čega je i dalje potrebno izdavanje potvrda Evidentirana potvrda u sustavu e-Izobrazba znači da je nositelj programa dostavio izvještaj o održanom Programu izobrazbe tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave
11 Andreja Hubak POGLAVLJE 2., Članak 22. stavak 11 - molimo pojašnjenje zašto je dana mogućnost ponovnom pristupu polaganju ispita tek nakon proteka 30 dana od dana polaganja pisanog ispita. Predlažemo ukidanje ili promjenu u manji broj dana. Nije prihvaćen Smatramo da je 30 dana primjereni rok u kojemu se pristupnik može adekvatno pripremiti za ispit. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da pristupnici izlaze na ispit 4 i više puta prijavljujući se nepripremljeni te na takav način onemogućuju prijavu na ispit drugim pristupnicima.
12 Andreja Hubak POGLAVLJE 2., Članak 22. stavak 5 - predlažemo tekst "Ako su u odabranom terminu sva osigurana mjesta za pristupanje pisanom ispitu popunjena pristupnik bira sljedeći slobodni termin pisanog ispita koji mu odgovara." Nije prihvaćen Logično je da pristupnik neće odabrati rok koji mu ne odgovara stoga promjena nije potrebna.
13 Andreja Hubak POGLAVLJE 2., Članak 22. Stavak 4 - predlažemo da se ne traži podatak o datumu rođenja osobe budući da je OIB kao podatak tražen. Nije prihvaćen Tijekom dosadašnje prakse događalo se da uneseni podaci polaznika nisu kompatibilni sa stvarnim podacima zbog čega je i dalje potreban podatak o datumu rođenja polaznika.
14 Andreja Hubak POGLAVLJE 2., Članak 25. Stavak 1, točka 2. predlažemo brisanje datuma rođenja. Nije prihvaćen Tijekom dosadašnje prakse događalo se da uneseni podaci polaznika nisu kompatibilni sa stvarnim podacima zbog čega je i dalje potreban podatak o datumu rođenja polaznika.
15 Andreja Hubak DIO ČETVRTI STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 27. stavak 8 - molimo pojašnjenje hoće li nositelj programa imati uvid u ispunjene obrasce kvalitativne procjene putem sustava e-Izobrazba. Nije prihvaćen Obrazac kvalitativne procjene održanog Programa izobrazbe biti će vidljiv samo tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave.
16 Andreja Hubak DIO ČETVRTI STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 29. stavak 8 - predlažemo zbog tehničkih razloga (šumovi tijekom predavanja od svih polaznika s uključenim mikrofonima) da se navede za uključivanje mikrofona polaznika mogućnost uključivanja (umjesto da moraju imati uključene mikrofone). Prihvaćen Prihvaća se.
17 Andreja Hubak DIO ČETVRTI STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 30. stavak 4 - predlažemo ukidanje obveze izdavanja potvrda i dodavanje mogućnosti izdavanja potvrde na zahtjev polaznika. U slučaju izdavanja potvrde na zahtjev polaznika predlažemo dodati da potvrda sadrži ime i prezime te OIB polaznika. Nije prihvaćen Tijekom dosadašnje prakse događalo se da nositelji programa ne unesu sve polaznike ili ih unesu sa navedenim pogrešnim podacima zbog čega je i dalje potrebno izdavanje potvrda.
18 Tajana Mikas DIO ČETVRTI STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 30. Čl.30. st. 4. – s obzirom da Nositelj programa vodi evidenciju polaznika i upisuje polaznike u portal e-izobrazba ( sa svim potrebnim podacima) nepotrebno je dodatno izdavanje potvrda pa predlažemo brisati Nije prihvaćen Tijekom dosadašnje prakse događalo se da nositelji programa ne unesu sve polaznike ili ih unesu sa navedenim pogrešnim podacima zbog čega je i dalje potrebno izdavanje potvrda.
19 Andreja Hubak DIO ČETVRTI STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 31. stavak 3, točka 4. - molimo pojašnjenje zašto nositelj programa treba dostavljati životopise stručnih osoba za programe stručnog usavršavanja budući da stručne osobe same podnose svoje životopise uz zahtjev da postanu stručne osobe kroz sustav e-Izobrazba. stavak 4 - molimo pojašnjenje što znači otvoreni program stručnog usavršavanja te treba li biti ovdje naveden i in house program stručnog usavršavanja. Prihvaćen Prihvaća se.
20 Andreja Hubak DIO PETI OBVEZE NOSITELJA PROGRAMA, Članak 36. stavak 8 - predlažemo maknuti godinu rođenja polaznika stavak 9 - predlažemo maknuti godinu rođenja polaznika Nije prihvaćen Tijekom dosadašnje prakse događalo se da uneseni podaci polaznika nisu kompatibilni sa stvarnim podacima zbog čega je i dalje potreban podatak o datumu rođenja polaznika.
21 Tajana Mikas PROVEDBA DRUGIH PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE, Članak 37. Čl. 37. – nedostaje informacija o periodu održavanja Trening trenera, predlažemo dodati informaciju da se mora organizirati minimalno jednom godišnje, a po potrebi i češće. Nije prihvaćen S obzirom da je broj trenera i stručnih osoba koje su evidentirane kao predavači više nego dovoljan i zadovoljava potrebe na tržištu, trening trenera će se održavati prema potrebi.
22 Andreja Hubak PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE, PRILOG 1. NASTAVNI PROGRAM »PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE« stavak 1 - molimo pojašnjenje - znači li da predavanja u okviru Programa uzobrazbe u području javne nabave mogu biti uživo i on-line, a vježbe samo uživo? Djelomično prihvaćen Pojam „specijalistički program izobrazbe“ obuhvaća: programe izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati i programe stručnog usavršavanja. Nastavno navedenom programe izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati nije moguće održavati on-line.
23 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE, PRILOG 2.POPIS TEMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA - PROCURCOMPEU: AmCham pozdravlja činjenicu da se predloženim izmjenama Pravilnika uvode kompetencije ProcurCompEU koje za cilj imaju osnaživanje uloge i stjecanja šireg spektra kompetencija stručnjaka u području javne nabave. S obzirom da je korisnost i primjenjivost ovog alata prepoznata i od strane Vlade RH u sklopu Reformske mjere C2.9. R1 „Kontinuirano provođenje izobrazbe u području javne nabave“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. predlažemo jasnije i/ili konkretnije odredbe o načinu implementacije ProcurCompEU-a u sustav izobrazbe u području javne nabave RH. Nije prihvaćen Članak 2. Pravilnika propisuje temeljne pojmove Pravilnika te se u ovom članku ne mogu jasnije i/ili podrobnije propisati načini implementacije ProcurCompEU u sustav izobrazbe u području javne nabave RH. ProcurCompEU je dobrovoljan alat kojeg je izradila EK za jačanje profesionalizacije u području javne nabave. Isti će u sklopu navedene reformske mjere biti prilagođen hrvatskom sustavu izobrazbe na način da će se izraditi ProcurCompEU alat koji odgovara specifičnostima hrvatskog sustava te smjernice, priručnici i akcijski plan. Pravilnikom o izobrazbi ProcurCompEU obuhvaćen je Prilogom 2 na način da su navedeni nazivi programa usavršavanja koji će se prilagođavati potrebama dionika sukladno rezultatima ProcurCompEU alata prilagođenom HR sustavu koji će biti dostupan na Portalu javne nabave. Kroz gore navedene mjere koje će pratiti novi Pravilnik o izobrazbi omogućiti će se uspješnija implementacija ProcurCompEU alata s tim da se ne želi prenormirati način korišenje ovog alata pošto će implemetacija ovisiti o samim potrebama korisnka (organizacija i pojedinaca).
24 Tajana Mikas PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE, PRILOG 2.POPIS TEMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA - PROCURCOMPEU: Popis tema – nejasno je li ovo konačan popis tema ili se mogu organizirati predavanje i na neke druge specifične teme u području javne nabave Nije prihvaćen ProcurCompEU je Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu te se teme za predavanja prilagođavaju ovisno o potrebama, odnosno kompetencijama stručnjaka za javnu nabavu
25 Tajana Mikas PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE, PRILOG 4.UPITNIK ZA OCJENU PROVEDENOG PROGRAMA IZOBRAZBE/STRUČNOG USAVRŠAVANJA Prilog 4. - Upitnik – predlažemo dodati ocjenu polaznika za organizaciju usavršavanja . Molimo pojasniti može li ovlaštenik izobrazbe sam provesti evaluaciju iste. Prihvaćen Ovlaštenik izobrazbe može za svoje potrebe provesti evaluaciju održanog programa izobrazbe/stručnog usavršavanja.