Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA, PRILOG II. U prilogu II. navodi se sljedeće: „Izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 20% godišnjeg prihoda od prodaje proizvoda akvakulture korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za isplatu.“ Udruženje ribarstva HGK , Grupacija slatkovodnog uzgoja predlaže ostaviti odredbu kako je utvrđena u trenutno važećem Pravilniku: „Izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 20% godišnjeg poslovnog prihoda od djelatnosti akvakulture korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za isplatu.“ Predlaže se jasno i nedvojbeno propisati prihvatljive poslovne prihode sukladno Pravilniku o strukturi godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16, 144/20, 150/22) kako slijedi: I.POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe - prihodi od prodaje na eksternom tržištu vlastitih gotovih proizvoda (žive ribe), usluga (npr. prijevoz ribe), sirovina i materijala, trgovačke robe, sporadična prodaja i drugih zaliha koje su u funkciji odvijanja akvakulture (sirovine, repromaterijal). - prihodi od prodaje na internom tržištu (npr. kod tvrtki koja ima više profitnih centara….ribnjaci, ribarnice, tvornica za preradu ribe itd) 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) - prihodi od prodaje na eksternom tržištu vlastitih gotovih proizvoda (žive ribe), usluga (npr. prijevoz ribe), sirovina i materijala, trgovačke robe, sporadična prodaja i drugih zaliha koje su u funkciji odvijanja akvakulture (sirovine, repromaterijal). 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi i 5. Ostali poslovni prihodi izvan grupe - prihodi od otpisa obveza prema dobavljačima i prihodi od naknadnih popusta od dobavljača koji proizlaze iz kupovine sirovine i repromaterijala za akvakulturu - prihodi od naknadnog terećenja kupaca po osnovi prodaje ribe - prihodi od inventurnih viškova na kratkotrajnoj i dugotrajnoj imovini (sirovine, materijal, dugotrajna imovina) koja je u funkciji akvakulture - prihodi od naplate štete uništene imovine, temeljem osiguranja, naplata štete po sudskim procesima kratkotrajne i dugotrajne imovine koja se koristi u akvakulturi (gotovih proizvoda, sirovine, materijala i slično…npr. naknade štete za uništenu ribu uslijed KHV) - prihodi od državnih potpora za pokriće troškova, nadoknadu gubitaka, za ublažavanje negativnih posljedica u slučaju posebnih okolnosti. Ove vrste potpora nadoknađuju/procjenjuju izgubljenu proizvodnju pa onda i prihode od prodaje. Da nije bilo posebnih okolnosti poslovanja, da se proizvodnja ne mora pridržavati posebnih proizvodnih mjera, proizvodnja i prodaja bi bili znatno viši. - drugi prihodi koji su u izravnoj vezi sa organizacijom akvakulture Obrazloženje: - u Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo za 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OP), u točki 4.4. navedeno je „RH će uspostaviti gornju granicu prilikom korištenja sustava kompenzacije, na način da iznos kompenzacije na godišnjoj razini ne može prijeći iznos od 20% godišnjeg prihoda korisnika prikazanog u istoj godini u kojoj se obračunava kompenzacija.“ Sukladno OP, navedeni uvjet prenesen je u Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«, u dijelu koji se odnosi na maksimalni iznos kompenzacije od 20% godišnjeg prihoda korisnika koji osim prodaje obuhvaća i druge prihode vezane uz djelatnost akvakulture. - Sukladno tim, uzgajivačima poznatim uvjetima, koji propisuju način izračuna kompenzacije izgubljene prihode, uzgajivači su pristali sklopiti anekse Ugovora o zakupu ribnjaka, kojim su se obvezali na pridržavanje propisanim mjerama u cilju očuvanja povoljnog stanja ciljnih vrsta i staništa na području ekološke mreže. - Nametanjem novih pravila za izračun kompenzacije nakon 3 godine provedbe mjera, bez stručne i znanstvene podloge, dolazi do povrede ustavom i konvencijom (za zaštitu ljudskih prava) ustanovljenog tzv. načela zaštite legitimnih očekivanja kao i zaštite stečenih prava. Ta načela, između ostaloga, osiguravaju da kada se pravni režim mijenja, pojedincima kojima je ranije, u skladu s prijašnjim pravnim režimom priznato kakvo pravo ili su sukladno prijašnjem režimu osnovano očekivali ostvarivanje nekoga prava te se nalazili u specifičnom pravnom položaju, treba omogućiti ostvarivanje toga prava, premda ono nije usklađeno s novim (izmijenjenim) pravnim režimom. Dakle, ovakvo reguliranje stavlja u izgled da će oštećeni pojedinci ustati s tužbama pobijajući odredbe koje bi povrijedile njihova legitimna očekivanja, a posljedice bi se mogle reflektirati po proračun RH. - Osim prethodno navedenog, ako bi se primijenio novo predloženi način izračuna potpore, on ne bi bio u skladu sa navedenim Operativnim programom. - Svi navedeni prihodi imaju izravan utjecaj na organizaciju, odvijanje proizvodnje, vrijednost prodaje i ukupan rezultat poslovanja - Propisane mjere za koje se isplaćuje kompenzacija, direktno ograničavaju proizvodnju i utječu na smanjenje prihoda od prodaje. Za te gubitke uzgajivači trebaju dobiti kompenzaciju. Na novo predloženi način izračuna kompenzacije, uzgajivačima se izgubljena dobit ne nadoknađuje, odnosno kompenzacija bi nadoknadila samo manji iznos izgubljene dobiti, a koja je već smanjena radi provedbe propisanih mjera. - Iznos kompenzacije od 356 eura po hektaru ukupne proizvodne površine izračunat je se u skladu sa izračunom provedenim u okviru projekta „Priprema poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode“ (ugovor br. MENP/QBS/12/01) u sklopu projekta financiranog zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj „Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) IBRD Zajam br. 8021-HR. Prihodi navedeni u izračunu obuhvaćaju prihode od proizvedene konzumne ribe i prihode od proizvedene mlađi. Ukoliko bi se u izračun kompenzacije uzimali samo prihodi od prodaje, po parametrima izračuna uzgajivači nikada ne bi mogli ostvariti potporu od 356 eura (800 kg/ha x 1,75 = 1.400 eur x 20% = 280 eura). U prikazanim troškovima, nije prikazan rast fiksnih troškova po kg koji se događa zbog smanjenja proizvodnje , niti prikazuje izgubljene prihode koji se ne događaju radi nametnutih ograničenja - Ukoliko se ne bi gledali i ostali prihodi, novim proizvođačima bi se u prve 3 godine poslovanja, do prodaje prvih količina konzumne ribe, direktno kumulirali gubici radi provedbe navedenih mjera jer za taj period ne bi imali pravo na potporu što je vrlo destimulirajuće i neprihvatljivo za nove proizvođače. Uzimajući sve navedeno, predlaže se razmotriti navedene prijedloge kako bi se uzgajivačima adekvatno nadoknadila izgubljena dobit. Djelomično prihvaćen Dana primjedba je djelomično prihvaćena uz sljedeće obrazloženje: Poglavljem 4.4. Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OP) navedeno je da će „RH uspostaviti gornju granicu prilikom korištenja sustava kompenzacije, na način da iznos kompenzacije na godišnjoj razini ne može prijeći iznos od 20% godišnjeg prihoda korisnika prikazanog u istoj godini u kojoj se obračunava kompenzacija.“ Kako bi se osiguralo da su izmjene Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ u skladu s navedenom odredbom OP-a, a istovremeno uzimajući u obzir komentar zaprimljen tijekom provedenog savjetovanja, predložena se odredba mijenja kako slijedi: „Izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 20% godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za isplatu. Nadalje, izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 35% godišnjeg prihoda od prodaje proizvoda akvakulture korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za isplatu.“ Ovim novim načinom izračuna maksimalnog iznosa potpore za isplatu obuhvaćena je odredba OP-a, ali je, kroz granicu vezanu uz prodaju proizvoda akvakulture, osigurano i da se u obzir uzimaju samo oni prihodi koji su izravno vezani uz ograničenja proizvodnje proizašla iz NATURE 2000. Naime, tijekom provedbe EFPR mjere II.10 "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ uvidjelo se da postoje razlike među korisnicima u evidentiranju poslovnih prihoda. Nadalje, dio korisnika u svom poslovanju ostvaruje poslovne prihode ne samo od akvakulture već i od drugih djelatnosti. Kako bi se isplata potpore nedvojbeno vezala samo uz djelatnost akvakulture i to samo one dijelove poslovanja izravno vezane uz gubitke nastale zbog NATURE 2000, te kako bi se korisnicima jasno definiralo koji se prihodi uzimaju u obzir za izračun najvišeg iznosa potpore za isplatu, uz granicu od 20% prihoda na razini korisnika, uvedena je granica od 35% prihoda od prodaje proizvoda akvakulture. Postotna granica 35% je dobivena analizom podataka i dokumentacije iz dosadašnje provedbe mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“, uključujući i potpore isplaćene u prethodnim godinama.