Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (dalje: Prijedlog USO Pravilnika) Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT), kao postojeći operator univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske za univerzalne usluge određene odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM), KLASA: UP/I-344-01/22-07/01, URBROJ: 376-05-4-22-6, od 22. rujna 2022. godine, razumije društvenu i gospodarsku važnost elektroničkih komunikacijskih usluga i posljedično ulogu koju operatori imaju u cilju osiguravanja tih usluga onim članovima društva za koje zbog, primjerice, zemljopisne izoliranosti ili socijalne ugroženosti, postoji mogućnost da iste ostanu uskraćene. HT ovim putem iznosi svoje dodatne komentare i prijedloge u odnosu na obveze vezane za javne telefonske govornice. Prijedlog USO Pravilnika u članku 15. predviđa obvezu postavljanja i održavanja javnih telefonskih govornica u prostorima ili u blizini mjesta od javnog interesa. Osim toga, predloženim člankom 15. stavkom 6. predviđene su dodatne obveze za operatora univerzalnih usluga koje nisu propisane trenutno važećim USO Pravilnikom, a koje se odnose na isticanje uputa za korištenje govornice, uputa o načinu plaćanja te povrata neiskorištenih sredstava, brojeva za pomoć, brojeva hitnih službi, cjenika, pozivnog broja govornice te informacije o tome da nije moguće nazvati broj konkretne javne telefonske govornice. HT ovim putem predlaže brisati spomenuti članak 15. u potpunosti te ukinuti obvezu postavljanja i održavanja javnih telefonskih govornica. Podredno, ako se ne usvoji prijedlog o brisanju cijelog članka 15., HT predlaže brisati stavak 6. spomenutog članka i izmijeniti članak 15. stavak 4. na način da operator univerzalnih usluga može samo uz prethodno zaprimljen zahtjev mjesta od javnog interesa prekinuti pružanje usluge javnih telefonskih govornica na određenoj lokaciji, dakle bez potrebe za prethodnom suglasnošću HAKOM-a, samo uz obavijest HAKOM-u o zaprimljenom zahtjevu mjesta od javnog interesa i namjeravanom uklanjanju po tom zahtjevu. U svakom slučaju predlažemo da HAKOM obrazloži razloge zašto i dalje zadržava obvezu postavljanja i održavanja javnih telefonskih govornica, a posebno propisivanja dodatnih obveza iz predloženog članka 15. stavka 6. jer nije jasno na temelju čega i iz kojih razloga su propisane te nove obveze. Obrazloženje Svoje prijedloge obrazlažemo prvenstveno činjenicom da obveza postavljanja javnih telefonskih govornica nije predviđena u okviru obveznih univerzalnih usluga ni prema Direktivi (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (dalje: EECC), niti prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 76/2022) (dalje: ZEK). Napominjemo da je EECC stupio na snagu u prosincu 2018. godine, a ZEK u srpnju 2022. godine te je iz oba pravna akta razvidno da uslugu pružanja javnih telefonskih govornica nije bilo potrebno propisivati u okviru obveznih univerzalnih usluga jer se očito više ne smatra društveno relevantnom ni na razini Europske unije, a ni na razini Republike Hrvatske. U prilog tome govori i istraživanje Cullen International-a. Od svih 27 EU država članica trenutno samo još dvije države članice još uvijek zahtijevaju pružanje usluge javnih telefonskih govornica u okviru univerzalnih usluga od strane određenih operatora univerzalnih usluga, a to su Hrvatska i Italija. Pri tome je u Italiji još 2019. godine donesena odluka* kojom je talijanski regulator AGCOM potvrdio nastavak postupka postupnog uklanjanja javnih telefonskih govornica. Malta i Litva su ukinule obvezu pružanja javnih telefonskih govornica u okviru univerzalnih usluga još 2021. godine, a Španjolska je to također učinila odlukom iz studenog 2021. s primjenom od početka 2022. godine. Osim toga, regulator u Velikoj Britaniji je u lipnju 2022. godine donio odluku** kojom je definirao kriterije kako bi olakšao uklanjanje velikog broja javnih telefonskih govornica koje više nisu u uporabi. Dodatnom gubitku javnih telefonskih govornica na važnosti uvelike pridonosi i činjenica kontinuiranog rasta i dostupnosti pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža. Prema objavljenim HT-ovim podacima, procjenjuje se da je stopa penetracije SIM-ova u pokretnoj mreži na kraju prosinca 2021. dosegnula značajnih 134,4%***, a prema podacima HAKOM-a****, u Hrvatskoj je u 1. kvartalu 2022. godine bilo 4.507.074 aktivnih korisnika mobitela. To je porast broja korisnika od 103.963 u samo jednom kvartalu. Ako uzmemo u obzir da je Hrvatska 2021. godine imala 3.871.833 stanovnika, jasno je da u Hrvatskoj imamo u uporabi više mobitela nego što imamo stanovnika. Osim toga, u kolovozu 2021. godine HAKOM je dodijelio dozvole za uporabu cijelog radiofrekvencijskog spektra za 5G mobilnu mrežu, uslijed čega je ista sve rasprostranjenija u Hrvatskoj i sigurno pridonosi povećanju brzine i pristupačnosti pokretnih komunikacija svim građanima Hrvatske. U odnosu na trenutno stanje korištenja javnih telefonskih govornica u Hrvatskoj, napominjemo da 955 javnih telefonskih govornica od 1806 aktivnih u Hrvatskoj nema nikakav ostvareni promet od siječnja 2022. godine do danas, dakle više od pola trenutno aktivnih govornica ne ostvaruje nikakav promet. Iz svega navedenog proizlazi da su hrvatski građani sve više tehnološki osviješteni te im je sve dostupnija brza i kvalitetna mobilna mreža pa se uslijed toga svakim danom drastično smanjuje potreba za javnim telefonskim govornicama. Iz Godišnjeg izvješća o ostvarivanju obveza u obavljanju univerzalnih usluga koje je HT dostavio HAKOM-u 28. veljače 2023. godine proizlazi da je broj javnih telefonskih govornica na dan 31.12.2022. godine bio 1806. Taj broj je 1.7.2021. godine iznosio 2064, dakle vidljiv je značajan pad u broju javnih telefonskih govornica. Dodatno, ovako strogi zahtjevi za postavljanje i održavanje javnih telefonskih govornica predstavljaju za HT nerazmjeran trošak u odnosu na stvarnu potrebu za korištenjem javnih telefonskih govornica. Isto je jasno vidljivo iz spomenutog Godišnjeg izvješća o ostvarivanju obveza u obavljanju univerzalnih usluga. Propisivanje dodatnih obveza iz članka 15. stavka 6. dodatno će povećati troškove održavanja javnih telefonskih govornica koji već sada značajno nadmašuju prihode. Ističemo da je samo jednokratni trošak tiskanja novih naljepnica i plaćanja radnika za izlazak na lokaciju svake govornice procijenjen na minimalno 4.095 eura i to samo ako računamo da bi ovaj zahvat mogli izvesti uz rad studenata. Povrh toga treba uzeti u obzir potrebu za redovitim obnavljanjem naljepnica koje građani učestalo odljepljuju i šaraju po njima te troškovima koji nastaju ako na teren izlazi tehničar, a koje procjenjujemo na minimalno 27 eura po izlasku. Prijedlog izmjene članka 15. stavka 4. na način da operator univerzalnih usluga može samo uz prethodno zaprimljen zahtjev mjesta od javnog interesa prekinuti pružanje usluge javnih telefonskih govornica na određenoj lokaciji, uz obavijest HAKOM-u o zaprimljenom zahtjevu i namjeravanom uklanjanju obrazlažemo činjenicom da bi takva mogućnost ubrzala postojeći postupak uklanjanja javnih telefonskih govornica. Pri tome treba uzeti u obzir činjenicu da su svi zahtjevi koje smo da sada zaprimili od ovlaštenih osoba iz mjesta od javnog interesa bili opravdani i smisleni, te do sada nismo zaprimili niti jedan prigovor koji bi se odnosio na neopravdano uklanjanje javne telefonske govornice. Iz tog razloga smatramo da je dovoljno obavijestiti HAKOM o namjeravanom uklanjanju bez potrebe za prethodnom suglasnošću HAKOM-a jer i u tom slučaju HAKOM može izjaviti svoje neslaganje s takvim prekidom pružanja usluge te naložiti (p)ostavljanje javne telefonske govornice. Naposljetku, ukoliko HAKOM ne uvaži naše prijedloge i odluči u Prijedlogu USO Pravilnika zadržati članak 15. stavak 6. na način kako je predložen, HT smatra da će za izvršenje predviđenih obveza biti potrebno razdoblje od minimalno 6 mjeseci, te da bi HAKOM u tom slučaju trebao odrediti da cijene poziva s javne telefonske govornice mogu biti istaknute samo u eurima, jer prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) i dalje postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena. *https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=15926870&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document **https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/238555/telephony-USO-statement.pdf ***Godišnje izvješće Hrvatskog Telekoma d.d. za 2021. godinu ****https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2022/e_trziste/KVA%20HRV%20Q1%202022%20broj%20korisnika%20telefonskih%20usluga%20u%20pokretnoj%20mre%C5%BEi.pdf?vel=287369 Nije prihvaćen Sukladno obvezama propisanim ZEK-om i Pravilnikom o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (NN br. 146/12, 82/14, 41/16, 62/19 i 68/19) operator univerzalnih usluga obvezan je na području obavljanja univerzalnih usluga postaviti i osigurati uporabu javnih telefonskih govornica na mjestima od javnog interesa (dalje: telefonske govornice). Naime, HAKOM je krajem 2021. proveo postupak preispitivanja statusa univerzalnih usluga koje nisu usluge širokopojasnog pristupa internetu ni usluge glasovnih komunikacija na fiksnoj lokaciji sukladno članku 87. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (dalje: Zakonik). HAKOM je tom prilikom proveo analizu na temelju dostavljenih podataka operatora te zaključio Odlukom (KLASA: 344-03/21-12/56, URBROJ: 376-05-4-21-10 od 16. prosinca 2021.; https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2021/odluke_rjesenja_presude/Odluka-Analiza%20preispitivanja%20statusa%20postojecih%20USO%20usluga%20koje%20nisu%20u%20Kodu-20211012.pdf?vel=545426) kako je potrebno da telefonske govornice i u razdoblju na koji se odnosi analiza ostanu u opsegu univerzalnih usluga. U okviru predmetne analize HAKOM je zaključio kako je obvezu postavljanja telefonskih govornica i dalje potrebno razmjerno primijeniti, postići potrebno opravdanu društvenu svrhu, uz što manje opterećenje davatelja usluge. HAKOM je u spomenutoj analizi istaknuo kako bi se dostupnost usluge telefonskih govornica zadovoljila ako se iste pružaju isključivo na mjestima od javnog interesa s naglaskom na telefonske govornice na kojima je unazad godinu dana ostvaren promet, pod uvjetom da su ispravne odnosno u radu. U slučaju da na javnim mjestima postoje telefonske govornice na kojima u zadnjih godinu dana nije ostvaren promet iste bi bilo moguće ukinuti uzevši u obzir da po mišljenju HAKOM-a nisu više od javnog interesa. Slijedom navedenih zaključaka, Vijeće HAKOM je 15. lipnja 2022. usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama u kojem su izmijenjeni uvjeti pružanja univerzalne usluge dostupnosti telefonskih govornica na način da se usluge telefonskih govornica pružaju isključivo na mjestima od javnog interesa s naglaskom na telefonske govornice na kojima je unazad godinu dana ostvaren promet. Hrvatski Telekom d.d. (HT) kao operator univerzalnih usluga može prekinuti pružanje usluge javnih telefonskih govornica na lokaciji na kojoj u posljednjih godinu dana nije ostvaren promet bez prethodne suglasnosti Agencije, uz obvezu dostavljanja pisane obavijesti Agenciji najmanje 30 dana prije planiranog prekida pružanja usluge. HAKOM je na navedeni način vodio brigu o uklanjanju prekomjernog financijskog opterećenja održavanja telefonskih govornica, tj. zauzeo proaktivni pristup na način da nije "fiksirao" broj telefonskih govornica za cijelo vrijeme trajanja Odluke, već omogućio HT-u da i za vrijeme trajanja Odluke dodatno smanjuje broj telefonskih govornica u slučaju da se pojave nove govornice na kojima u razdoblju od godinu dana nije ostvaren promet. Takav pristup od strane HAKOM-a omogućuje kontinuirano rasterećenje na troškovnoj strani HT-ovom poslovanju uzimajući u obzir povećanje mobilne penetracije kao i kvalitete dostupnosti pokretnih elektroničkih komunikacijskih koje utječe posljedično i na smanjenje prometa na telefonskim govornicama. Navedenom izmjenom kao i prethodnom izmjenom predmetnog Pravilnika HT-u je omogućeno značajno smanjenje broja telefonskih govornica (prema tadašnjim procjenama gotovo 50% smanjenje ukupnog broja telefonskih govornica). Unatoč navedenom, dinamika uklanjanja telefonskih govornica od strane HT-a (na dan 31.12.2020. ukupno aktivnih telefonskih govornica: 2218; na dan 31.12.2021. ukupno aktivnih telefonskih govornica: 2064; na dan 31.12.2022. ukupno aktivnih telefonskih govornica: 1806) od otprilike 200-injak javnih govornica godišnje ukazuje na nedovoljno aktivan pristup HT-a rješavanju pitanja uklanjanja telefonskih govornica bez prometa. Stoga je razvidno kako zahtjevi za postavljanje i održavanje javnih telefonskih govornica iz Pravilnika ne generiraju HT-u nerazmjeran trošak, kako to tvrdi HT, u odnosu na stvarnu potrebu za korištenjem javnih telefonskih govornica već je uzrok navedenom isključivo poslovna odluka HT-a kojom je definirana dinamika uklanjanja telefonskih govornica koje sukladno odredbama Pravilnika mogu biti uklonjene. Također, unatoč navodima HT-a o postojanju velikog broja telefonskih govornica na kojim nije ostvaren promet, HAKOM dosada nije zaprimio temeljem članka 20. stavka 4. postojećeg Pravilnika niti jednu obavijest HT-a o prekidu pružanja usluge javnih telefonskih govornica na lokaciji na kojoj u posljednjih godinu dana nije ostvaren promet, već isključivo nekoliko desetaka zahtjeva za prethodnu suglasnost HAKOM-a u vezi prekida pružanja usluge javnih telefonskih govornica na određenoj lokaciji temeljem prethodno zaprimljenog zahtjeva treće strane i to za mjesta od javnog interesa. U tom smislu su navodi HT-a potpuno neosnovani. Vezano uz propisivanje dodatnih obveza iz članka 15. stavka 6. kojim će se prema navodima HT-a dodatno povećati troškovi održavanja javnih telefonskih govornica ističemo kako je navedena odredba prenesena iz važećeg Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (čl. 35. st. 4). S obzirom da su oba pravilnika u postupku donošenja sukladno odredbi članka 184. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) namjera HAKOM-a je bila odredbe vezane uz telefonske govornice objediniti u Pravilniku o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama. Navedena odredba je na snazi od 2008. te kao takva nikako ne uvodi dodatnu obvezu HT-u, odnosno dodatno ne povećava troškove održavanja jer su isti već trebali biti ugrađeni u postojeće troškove održavanja. Da bi navedeno moralo biti poznato HT-u, govori i činjenica da je inspektor elektroničkih komunikacija još 2013. godine izdao rješenje (KLASA: UP/I-344-07/13-01/96, URBROJ: 376-04/ZO-13-04) kojim je utvrdio nepravilnosti i nesukladnost postupanja HT-a sa spomenutom obvezom iz članka 35. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, te kojim je naloženo uklanjanje nedostataka kao i definiranje plana održavanja javnih telefonskih govornica. Predmetnim rješenjem jasno je utvrđeno koja razina informacija (uključujući i informacije o cijenama poziva) mora biti obuhvaćena uputom iz članka 15. stavak 6. Pravilnika. Vezano u HT-ov prijedlog izmjene članka 15. stavka 4. prijedloga Pravilnika, HAKOM i dalje smatra navedenu obvezu opravdanom i smislenom, a prema kojoj operator univerzalnih usluga može samo uz prethodno zaprimljen zahtjev treće strane i to mjesta od javnog interesa prekinuti pružanje usluge telefonskih govornica na određenoj lokaciji, uz prethodnu suglasnost HAKOM-a. Naime, HAKOM-a je na sve zahtjeve HT-a, a temeljem zaprimljene dokumentacije, uvijek do sada pravovremeno izdao tražene prethodne suglasnosti te samim time isto ne predstavlja značajnije usporavanje postupka uklanjanja telefonskih govornica.