Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI, PRILOG 3. Prilog 3. dio II., točka 4. - smatramo da kao dokaz o radnom iskustvu treba biti dodatno zatraženo i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (može biti normirano kao točka 4.3). Nije prihvaćen Odbija se kao nepotrebno. Smatra se da, svaka osoba koja je obavljala poslove cestovnog projektiranja, izrade stručnih podloga, prometnih analiza i drugih navedenih poslova u svojstvu projektanta i odgovorne osobe ima položen stručni ispit.
2 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Uvjeti za ovlaštenje, Članak 19. Navedene uvjete s obzirom da se radi o podzakonskom aktu kojim se određuju uvjeti za revizore cestovne sigurnosti treba dopuniti: stavak 1. alineja 3.: sada glasi„- najmanje 10 godina radnog iskustva u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija iz prethodnog stavka“. treba dopuniti „koji su vezani za cestovni promet.“ Također, u članku 19. treba kao uvjet biti određeno i: „- ovlašteni inženjer građevinarstva - strukovni smjer inženjer građevinarstva za prometnice ili ovlašteni inženjer prometa - strukovni razred inženjera cestovnog prometa.“ Nije prihvaćen Strukovni smjer na odgovarajućem studiju nije meritoran. Za ovlaštenje je važno stručno iskustvo i reference iz području cestovnog projektiranja i ostalih poslova navedenih u stavku 1. članka 19. Pravilnika.
3 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Uvjeti za ovlaštenje, Članak 19. Članak 19. stavak 1. alineja 1.: Smatramo kako je odredba „ne smije biti kazneno kažnjavan.“ s obzirom na sadržaj i praktične situacije iz života (npr. posljedice prometne nezgodne iz nehaja i sl.) prestroga, te da ista treba biti dodatno razrađena npr. „da osoba nije pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela protiv okoliša, opće sigurnosti, sigurnosti prometa, imovine, gospodarstva, službene dužnosti te zbog kaznenog djela krivotvorenja“. Nije prihvaćen Odredba alineje 1. stavka 1. članka 19. Pravilnika odnosi se na sva kaznena dijela.
4 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu, Članak 17. Članak 17. stavak 1.: Status revizora stečen u inozemstvu, treba vezati za isključivo za status revizora stečen u državama članicama Europske unije. Naime, i u uvodnim odredbama (članku 1. stavaka 2.) poziva se na Direktivu 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. godine o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture. Ukoliko se ocijeni da je nužno, potrebno je definirati status ovlaštenih revizora iz trećih zemalja. Nije prihvaćen Priznavanje statusa revizora stečenog u zemljama EU imao bi predznak diskriminacije. Važnost se stavlja na način stjecanja statusa revizora, a provjerava ga Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti.
5 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Osposobljavanje stranih državljana, Članak 16. Članak 16. stavak 1. i 2.: Navedene odredbe bi trebalo preformulirati na način da se u istoj odredbi propiše sadržaj 1. i 2. stavka, jer ovako oblikovan cjelokupni članak podijeljen na stavke nije dovoljno jasan. Nije prihvaćen Državljanstvo i poslovna sposobnost dokazuju se odgovarajućim ovjerenim potvrdama ( stavlja se naglasak na ovjeru potvrda).
6 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Provjera znanja, Članak 14. Odredba u članku 14. stavak 2. svojim sadržajem nameće pitanje da li u navedenom slučaju osoba koja nije položila provjeru pisanog i/ili praktičnog dijela provjere znanja, plaća ponovno pohađanje cjelokupnog programa, te ukoliko je odgovor da li to ponovno predviđa plaćanje punog iznosa? Zbog realnih situacija i praktičnih razloga predlažemo ovo pitanje urediti u samom Pravilniku. Nije prihvaćen Odredba stavka 2. članka 14. Pravilnika odnosi se na sastav Ispitne komisije, a stavak 9. istog članka određuje postupanje u slučaju da osoba ne položi ispit iz pismenog i praktičkog dijela. Ukoliko osoba ponovno pohađa cijeli program izobrazbe i pristupa provjeri znanja, plaća puni iznos.
7 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Uvjeti za predavača, Članak 13. S obzirom na predloženu odredbu u članaku 13. stavak 2., cijeneći znanstvenu aktivnost, kao i sudjelovanja na projektima vezanim za provođenje različitih oblika poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa, navedenom odredbom Pravilnika prednost treba omogućiti predavačima s praktičnim znanjima i praktičnim iskustvom u stvarnim situacijama implementacija zahvata kojima se osigurava/poveća sigurnost cestovnog prometa. Primljeno na znanje Osnovni uvjeti za predavača u dovoljnoj mjeri su određeni.
8 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Obveze Nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja, Članak 12. Članak 12. stavak 2. i 4.: Zbog obveza propisanih sadržajem navedenih odredbi postavlja se pitanje što se događa u slučajevima kada nositelj/nositelji programa propuste u određenim rokovima poduzeti ovdje određene radnje. Slijedom navedenog predlažemo sadašnjoj odredbi članka dodati stavak koji će određivati obvezu nositelju/nositeljima programa da su u takvim slučajevima dužni Ministarstva pisanim putem dostaviti obrazloženje s opisom razloga nepostupanja prema navedenim odredbama. Prihvaćen Dodaje se stavak (3) koji glasi: U slučajevima da Nositelj programa ne dostavi podatke u rokovima navedenim u stavku 2. članka 12 ovog Pravilnika, dužni su Ministarstva pisanim putem dostaviti obrazloženje s opisom razloga nepostupanja. Stavak (3) i (4) postaju stavak (4) i (5).
9 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Nositelj programa osposobljavanja i usavršavanja, Članak 11. Članak 11. stavak 4. alineja 6.: Treba imati u vidu kako se u konkretnom slučaju ne radi o velikom broju kandidata za revizore koji će svakodnevno tijekom cijele godine (svake godine) podnositi zahtjeve za osposobljavanjem i/ili dodatnim osposobljavanjem te se slijedom navedenog nameće pitanje zašto se iz onda upravo iz navedenih razloga obavljanje programa osposobljavanja i usavršavanja vezuje isključivo i samo za postojanje pravnog subjekta koji imaju stalno zaposlenog administrativnog djelatnika (dakle tijekom cijele godine), kao i zašto se odtređuje obveza zapošljavanja pojedinih predavača (kada se već u nastavku uvodi i mogućnost ugovora o djelu kao obliku rada predavača). Također, napominjemo kako je Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07 i 24/10) u članku 9. stavku 2. propisano da „u slučaju kada rad andragoškog djelatnika ne prelazi polovinu radnog vremena u jednoj školskoj godini, ustanova za obrazovanje odraslih može s andragoškim djelatnikom sklopiti ugovor o djelu“. Slijedom navedenog smatramo da je određivanjem obveze postojanja stalno zaposlenog nepoktreban kriterij, budući da se njime praktično isključuju struikovne organizacije koje u svom članstvu imaju najkompetentnije osobe koji itekako mogu svojim znanjima (posebice praktičnim) i iskustvima uveliko doprinjeti kvalitetnoj edukaciji, a u konačnici i kvalitetnim revizorima koji će raditi. S time u vezi potrebno je imati u vidu da moguća promjena predviđene obveze postojanja radnog odnosa treba biti preformulirana i kod priloga 1. (IV: Prilozi zahtjevu, točka 1.). Slijedom navedenog, predlažemo izuzimanje ugovornog odnosa kao obligatornog uvjeta za kandidiranje nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja. Nije prihvaćen Alineja 6. stavka 4. članka 11. Pravilnika predviđa da, nositelj izobrazbe može za predavače angažirati i osobe koje nisu stalno zaposlene za što treba priložiti preslike ugovora o dijelu, međutim zbog obveza Nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja propisano člankom 12. Pravilnika, proizlazi da Nositelj izobrazbe odnosno Nositelj programa osposobljavanja i usavršavanja treba imati za stalno zaposlenu osobu za obavljanje administrativnih poslova.
10 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Obuhvat revizije sigurnosti cesta, Članak 7. Članak 7. stavak 1. alineja 4.: Predlažemo da se "početno razdoblje korištenja" navedenom odredbom vremenski odredi. Nije prihvaćen Vremensko razdoblje za "početno razdoblje korištenja", određeno je stavkom 4. članka 3. Pravilnika o aktivnostima poboljšanja sigurnosti cesta ( NN, broj: 74/13) i traje 5 godina od dana puštanja ceste u promet.
11 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Obaveze revizora u ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, Članak 6. Iz odredbe u članku 6. stavku 3. nije razvidno što je predlagatelj želio navedenom odredbom postići, te da ju je potrebno doraditi. S obzirom na predloženi sadržaj odredbe može se samo pretpostaviti da umjesto riječi "naručitelj" treba biti riječ "naručitelju". Prihvaćen Umjesto riječi "naručitelj" unijet će se riječ "naručitelju"
12 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti, Članak 4. Članak 4. stavak 7.: Pozivanje na članka 11. i članak 19. ne odgovara na pitanje uređivanja iznosa i načina određivanja iznosa navedene pristojbe. Nije prihvaćen Naknade za rad članova Povjerenstva iz stavka 7. članka 4. Pravilnika, određene su prema cjeniku usluga iz PRILOGA 6. Pravilnika i to pod rednim brojem 4. Naknada za rad Povjerenstva za reviziju cestovne sigurnosti.
13 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti, Članak 4. U odredbi članka 4. stavak 1., kod izbora članova Povjerenstva za reviziju cestovne sigurnosti, predlažemo da se prednost prilikom izbora članova već samim odredbama Pravilnika omogući onim kandidatima koji imaju praktična iskustva u radu. Primljeno na znanje Članovi povjerenstva se imenuju na prijedlog navedenih državnih tijela i strukovnih organizacija uz propisane uvjete.
14 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Postupanje po izvješću o reviziji, Članak 3. Odredbu članka 3. stavak 3. treba razmotriti sa stajališta da li je zbog praktičnih razloga (konkretno sigurnosti sudionika u prometu i omogućavanja što je moguće prije odvijanja prometa na određenoj dionici) predloženi rok od 30 dana za odgovor naručitelja revizoru predugo određeno vremensko razdoblje, budući da u određenim (dakle realno) mogućim slučajevima revizor ima daljnjih 15 dana za davanja svoga očitovanja naručitelju, te da nakon toga postoji daljnjih 30 dana za donošenje odluke Povjerenstva, kao nadležnog tijela. Što je ukupno maksimalno mogućih 75 dana. Prijedlog je navedeni rok smanjiti na 15 dana. Nije prihvaćen Naručitelj revizije treba imati dovoljno vremena, da u suradnji s projektantom i drugim službama prouči primjedbe revizora i preispita mogućnosti postupanja uzimajući pri tome tehničko-tehnološke, okolišne i financijske aspekte.
15 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta Provođenje revizije, Članak 2. Umjesto "Reviziju provodi revizor koji samostalno obavlja pregled analiza, prometnih studija, projekata te svih ostalih stručnih podloga i podataka." predlažemo odrediti da "Reviziju provodi revizor samostalno ili tim stručnjaka od kojih je barem jedan revizor. Revizijom se obavlja pregled analiza, prometnih studija, projekata te svih ostalih stručnih podloga i podataka." Naime, smatramo kako ne postoje objektivni razlozi zbog kojih bi se rad revizora trebalo ograničiti isključivo i samo na rad samostalnog revizora. Predloženo ograničenje je nepotrebno, posebice iz razloga što tim stručnjaka može biti još učinkovitiji u svom radu, a predložena preformulacija odredbe obuhvaća oba moguća načina rada. Primljeno na znanje U Nacrtu prijedloga Smjernice za reviziju cestovne sigurnosti (RSA) detaljnije se uređuju poslovi revizije pa tako se između ostalog navedi"U slučaju zahtjevnih projekata preporučljivo je da naručitelj revizije cestovne sigurnosti imenuje grupu koju čine barem dva revizora, a pri izradi revizije mogu sudjelovati i drugi stručnjaci za prometnu sigurnost. Potrebno je pregledati velik broj detaljnih nacrta koji čine projekt, pa je, s obzirom na količinu posla, poželjno da to ne radi samo jedna osoba. Uz to, vrlo je korisno ako revizor o preporukama za promjene nacrta može raspravljati s nekom drugom stručno osposobljenom osobom".
16 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI, PRILOG 3. Sukladno predloženim izmjenama Članka 19. predlaže se dopuna Priloga 3. Nije prihvaćen Strukovni smjer na odgovarajućem studiju nije meritoran. Za ovlaštenje je važno stručno iskustvo i reference iz području cestovnog projektiranja i ostalih aktivnosti navedenih u stavku 1. članka 19. Pravilnika.
17 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI, PRILOG 6. 2.1. - izvedbeni 10 - 20 Djelomično prihvaćen Vrednovanje revizije izvedbenih projekata prihvaća se u rasponu od 10- 15 bodova
18 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI, PRILOG 6. Kroz izvedbeni projekt definiraju se usko specijalizirana područja pojedine prometne opreme (npr. sigurnosni elementi za osiguranje od utjecaja na zaštitna međuvremena između signalnih grupa semaforskog uređaja) te je potrebno značajno više vremena za pregled projekta, a samim time i više bodova. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno kroz vrednovanje revizije izvedbenih projekata u rasponu od 10-15 bodova.
19 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI, PRILOG 3. 4.2. Ovjerene potvrde naručitelja ili poslodavca s detaljnim opisom izvedenih radova izričito vezanih na sigurnost cestovnog prometa 4.3. Uvjerenje ili potvrda o položenom stručnom ispitu (ovlašteni inženjer prometa - strukovni razred inženjera cestovnog prometa ili ovlašteni inženjer građevinarstva - strukovni smjer inženjera građevinarstva za prometnice) Djelomično prihvaćen Prihvaća se i potvrda naručitelja o izrađenim projektima. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu sadržano je u odgovoru na komentar Priloga 3. Pravilnika, Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta.
20 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI, PRILOG 1. 7. Životopisi predavača (dostaviti CV na Europass obrascu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) s ovjerenim potvrdama naručitelja projekata Djelomično prihvaćen Životopis predavača ( dostaviti CV na Europass obrascu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) s potvrdom poslodavca.
21 Markiva projekt d.o.o. Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu, Članak 17. Budući je predmetni Pravilnik vezan na Direktivu predlažemo da se pojam "inozemstvo" zamijeni pojmom "zemlja članica Europske unije". Nije prihvaćen Kao što je već rečeno priznavanje statusa revizora stečenog samo u zemljama EU imao bi predznak diskriminacije. Važnost se stavlja na način stjecanja statusa revizora, a provjerava ga Povjerenstvo.
22 Markiva projekt d.o.o. Uvjeti za ovlaštenje, Članak 19. (1) Za izdavanje ovlaštenja za revizora kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete: - ne smije biti kazneno kažnjavan, - završen studij (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija) građevinske ili prometne struke, - najmanje 10 godina radnog iskustvo u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija iz prethodnog stavka koji su izričito vezani uz cestovni promet, - ovlašteni inženjer prometa - strukovni razred inženjera cestovnog prometa ili ovlašteni inženjer građevinarstva - strukovni smjer inženjera građevinarstva za prometnice, - dokaz o referentnim radovima na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku ovjerene potvrde naručitelja projekta s detaljnim opisom izvedenih radova izričito vezanih na sigurnost cestovnog prometa), - završen program osposobljavanja, - plaćena naknada za provedbu postupka provjere zahtjeva, (2) Dokazi iz prethodnog stavka su sastavni dio zahtjeva za ovlaštenje prema Prilogu 3. (3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze. (4) Kandidat daje suglasnost da se podaci navedeni u prijavi mogu koristiti za potrebe evidencije Ministarstva te da će podmiriti troškove izdavanja ovlaštenja, žiga i iskaznice revizora. Nije prihvaćen Strukovni smjer na odgovarajućem studiju nije meritoran, Za ovlaštenje je važno stručno iskustvo i reference u području cestovnog projektiranja i ostalih aktivnosti navedenih u stavku 1. članka 19. Pravilnika
23 Markiva projekt d.o.o. Uvjeti za ovlaštenje, Članak 19. Dokazi u obliku potvrde poslodavca kao i navođenje dokaza o „referentnim radovima“ nije u skladu s osnovnom namjenom ovog Pravilnika kojim se želi putem revizije povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Naime, predloženim tekstom daje se mogućnost revizije osobama koje nikad nisu bile na terenu niti su ikada radile na poslovima projektiranja, već su radili na recenziranju prometnih projekata u smislu ispravaka pravopisnih grešaka. Budući je osnovni zadatak revizora terenski izvid uz pregled stručnih podloga i projekata (sukladno Prilogu 6), stručno iskustvo revizora potrebno je dokazati terenskim radom (kao sudionik u gradnji) i/ili izradom projektne dokumentacije na projektiranju cestovne prometne opreme i dijela cestovne infrastrukture. Također, nije prihvatljivo da se stručno iskustvo za sigurnost u prometu dokazuje npr. održavanjem ili projektiranjem hortikulture na odmorištima, odnosno upitno je što znači „stručno iskustvo u području cestovnog projektiranja“ . Naime, iskustvo vrhunskog građevinskog projektanta u projektiranju oborinske odvodnje ili arhitekta u području estetskog uređenja, a koja se dokazuje potvrdom poslodavca iz „navedenog područja“, nikako ne može biti osnova za priznavanje stručnosti već je potrebno dostaviti ovjerene reference Naručitelja s detaljnim opisom posla na objektima i projektima vezanim na sigurnost cestovnog prometa. Također, nužno je pridržavati se i Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta kao i Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji gdje su ovlašteni inženjeri jedini zakonski osposobljeni revizori. Primljeno na znanje Dokaze o referentnim radovima i stručnom iskustvu, u postupku provjere zahtjeva za ovlaštenje provjerava Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti i uzimat će ih u obzir.
24 Markiva projekt d.o.o. Uvjeti za predavača, Članak 13. (1) Predavači na osposobljavanju mogu biti osobe s najmanje završenim diplomskim sveučilišnim ili specijalističkim diplomskim studijem prometne, građevinske ili psihologijske struke s najmanje deset godina radnog iskustva u području cestovnog projektiranja, prometnog inženjerstva, tehnologije prometa, građevine, održavanja prometnica ili psihologije, uz uvjet da ima najmanje pet godina iskustvo vezano i za sigurnost cestovnog prometa. (2) Stručno iskustvo predavača iz prethodnog stavka dokazuje se izrađenim projektima ili terenskim radom u obliku ovjerene potvrde naručitelja projekta s detaljnim opisom izvedenih radova izričito vezanih na sigurnost cestovnog prometa. Nije prihvaćen Uvjet za najmanje 5 godina iskustva vezan za sigurnost cestovnog prometa nije od bitne važnosti u odnosu na druge navedene uvjete. Dovoljan je uvjet da ima i iskustvo vezano za sigurnost prometa.
25 Markiva projekt d.o.o. Uvjeti za predavača, Članak 13. Navođenje dokaza o stručnom iskustvu putem „stručnih i znanstvenih članka“ nije u skladu s osnovnom namjenom ovog Pravilnika kojim se želi putem revizije povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Naime, predloženim tekstom daje se mogućnost predavanja osobama koje nikad nisu bile na terenu niti su ikada radile na projektiranju već su kao suradnici bili koautori na ispravkama pravopisnih grešaka stručnih i znanstvenih članaka. Budući je osnovni zadatak revizora terenski izvid uz pregled stručnih podloga i projekata (sukladno Prilogu 6), stručno iskustvo predavača potrebno je dokazati terenskim radom (kao sudionik u gradnji) i/ili izradom projektne dokumentacije na projektiranju cestovne prometne opreme i dijela cestovne infrastrukture. Također, nije prihvatljivo da se stručno iskustvo za sigurnost u prometu dokazuje npr. održavanjem ili projektiranjem hortikulture na odmorištima, odnosno upitno je što znači „stručno iskustvo u području cestovnog projektiranja“ . Naime, iskustvo vrhunskog građevinskog projektanta u projektiranju oborinske odvodnje ili arhitekta u području estetskog uređenja, a koja se dokazuje potvrdom poslodavca iz „navedenog područja“, nikako ne može biti osnova za priznavanje stručnosti već je potrebno dostaviti ovjerene reference Naručitelja s detaljnim opisom posla na objektima i projektima vezanim na sigurnost cestovnog prometa. Primljeno na znanje "Stručno iskustvo predavača dokazuje se izrađenim projektima, te stručnim i znanstvenim člancima iz navedenih područja i potvrdom poslodavca o iskustvu iz navedenog područja", što podrazumijeva da se radi o osobama koje su svoje stručno iskustvo stekle kao odgovorne osobe, glavni projektanti i autori stručnih i znanstvenih članaka što samim time podrazumijeva i terensko iskustvo.
26 Markiva projekt d.o.o. Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti, Članak 4. (1) Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) iz članka 70.a Zakona o cestama ima sastav sukladno članku 70.a stavku 3. Zakona o cestama, predsjednika i četiri člana koji se imenuju iz Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za graditeljstvo, Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta i strukovne organizacije. Nije prihvaćen U suprotnosti je s stavkom 3. članka 70.a Zakona o cestama.
27 Markiva projekt d.o.o. Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti, Članak 4. Sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta NN 79/07 (u daljem tekstu Komora), članak 1., gdje se Komora izričito navodi kao „samostalna i neovisna strukovna organizacija sa statusom pravne osobe i javnim ovlastima u koju se obvezno udružuju inženjeri prometa i transporta koji obavljaju stručne poslove iz područja: cestovnog prometa, … „, te gdje su pod stručnim poslovima izričito navedeni poslovi „projektiranje; revizija i kontrola projekta i stručne dokumentacije; izrada i revizija studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjena, izvođenje i nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta.“, proizlazi da je Komora najstručnija strukovna organizacija za sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj te se kao takva predlaže kao obvezni član Povjerenstava. Nije prihvaćen Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), ima sastav sukladno članku 70.a stavku 3. Zakona o cestama, predsjednika i četiri člana koji se imenuju iz Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za graditeljstvo, i strukovne organizacije. Prihvaćanjem za obveznog člana Povjerenstva iz redova Hrvatske komora inženjera tehnologije prometa i transporta u suprotnosti je s stavkom 3. članka 70.a Zakonom o cestama i stavlja u neravnomjeran položaj članove drugih strukovnih organizacija koje koji ispunjavaju sve uvjete propisane stavkom 2. članka 4. Pravilnika.
28 Zrinka Drozdek Uvjeti za ovlaštenje, Članak 19. Čl. 19., st. 1., alineja 2, obzirom na svrhu Pravilnika u vidu područja primjene, definirati podrazred stručne specijalizacije prometne struke-cestovni promet Nije prihvaćen Završen smjer na odgovarajućem studiju nije meritoran, važnost se stavlja na radno iskustvo i reference iz područja cestovnog projektiranja, recenziranja studija i ostalog navedenog u stavku 1. članka 19. Pravilnika
29 Zrinka Drozdek Provjera znanja, Članak 14. Nije usklađeno s čl. 9 st. 6. koji predmnijeva pismeni i usmeni dio ispita, potrebno definirati vrednovanje usmenog dijela Nije prihvaćen Provjera znanja iz pismenog - teorijskog i praktičkog dijela programa osposobljavanja provodi se pismenim i usmenim ispitom. Sadržaj i način provođenja provjere znanja razrađuje Nositelj programa.