Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris KORISNICI, TROŠKOVI I POTPORE, Članak 6. Pravilnikom nije predviđena mogućnost financiranja van troškovničkih radova i/ili dodatnih radova, što je na ovako zahtjevnim hidrotehničkim objektima vrlo moguć scenarij, te bi Pravilnikom svakako trebalo predvidjeti rješavanje navedenih i sličnih situacija. Naime, van troškovnički radovi i/ili dodatni radovi, zakonskim se aktima u RH dozvoljavaju i do 20% ukupne vrijednosti investicije (ili pojedinog ugovora sa izvođačima radova) što na vrijednost investicije od 15 milijuna eura (prema čl.8 stavak 6.b. najviša vrijednost javne potpore po projektu) može iznositi i do 3.000.000,00 eura. Nastavno su člankom 5. kao jedini mogući korisnici operacije 4.3.1. definirane jedinice područne (regionalne) samouprave, koje nažalost nisu u mogućnosti snositi o svoj teret gore opisane nepredviđene troškove, stoga apeliramo na pravovremeno razmatranje rješavanja predmetne problematike. Nije prihvaćen Mogućnost financiranja van troškovničkih radova i/ili dodatnih radova nije prihvatljivo sukladno Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.
2 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris KORISNICI, TROŠKOVI I POTPORE, Članak 7. Smatramo kako iz razloga složenosti pripreme, izgradnje, vođenja i upravljanja ovakvim hidrotehničkim objektima korisnik sustava treba imati mogućnost zapošljavanja kvalitetnog, iskusnog i stručnog kadra koji će moći biti odgovoran za pravovremeno provođenje i realizaciju projekata po svim točkama i obvezama koje proizlaze iz predmetnog Pravilnika, što je čl.7. u točci 7. onemogućeno. Nadalje, napominjemo kako je važećim zakonskim i pod zakonskim aktima u RH limitiran iznos (20% od godišnjih prihoda) koji županije smiju utrošiti na plaće djelatnika, te je situacija u jedinicama regionalnih (područnih) samouprava takva da su iz godine u godinu primorane smanjivati plaće djelatnicima, kako bi bile u važećim zakonskim okvirima, iz čega proizlazi zaključak da nisu u mogućnosti na svoj financijski teret zaposliti dodatni stručni kadar. Dajemo naglasak na činjenicu da su, prema Pravilniku, županije odgovorne za upravljanje i ispravno funkcioniranje izgrađenog sustava navodnjavanja sljedećih 5 godina od datuma konačne isplate potpore, iz čega proizlazi i niz drugih obveza kojima bi odgovorno trebao rukovoditi stručan kadar zaposlen na projektu. Nije prihvaćen Navedeno financiranje nije prihvatljiv trošak sukladno Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.
3 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 10. Nije jasno što se uvjetuje u čl.10. točka 6.d.) ''da su osigurani izvori financiranja projekt''. Nadalje, nadovezujući se na čl.21.točku 1. u kojem se uvjetuje da Zahtjevi za isplatu trebaju imati priložene račune/situacije plaćene u cijelosti, proizlazi da korisnik treba najprije isplatiti izgradnju sustava te zatim zatražiti povrat sredstava, što u slučaju kada je županija jedini mogući korisnik operacije a iznos sufinancirane potpore doseže iznos i do 15 milijuna eura po projektu nije realno ostvarivo ni vlastitim ni kreditnim sredstvima. Prihvaćen Predmetna odredba znači da će korisnik morati prikazati ukupnu vrijednost projekta i izvore iz kojih planira financirati projekt kroz razdoblje provedbe. Odluka o načinu na koji korisnik planira zatvoriti financijsku konstrukciju je isključivo na njemu, a za isto može koristiti i predujam na način kako je to definirano Pravilnikom.
4 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Članak 15. Čl.15. točka (10) ''...a najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu...'' zamijeniti sa ''...a najkasnije u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu...'', odnosno uskladiti sa odredbom iz čl.16. točka (6). Prihvaćen Prihvaća se
5 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Članak 17. Predlažemo da se u čl.17.pod 2.Odluka o odbijanju, u slučaju: c) nepotpunih zahtjeva za potporu, prije odbijanja predvidi mogućnost dopune/ispravka/pojašnjenja zahtjeva za potporu. Dalje, predlažemo da se u čl.17.pod (3) prije konačnog odbijanja zahtjeva za potporu predvidi mogućnost ponavljanja postupka javne nabave za neodobrenu dokumentaciju iz provedenog postupka. Nije prihvaćen Pravilno proveden postupak javne nabave je uvjet prihvatljivosti Zahtjeva za potporu i u slučaju da u istom postoje nepravilnosti i greške, odbija se Zahtjev za potporu.
6 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Članak 18. Vezano na odredbu iz čl.18.točka (5), razmotriti mogućnost pokrivanja troškova dodatnih radova i/ili van troškovničkih radova, a koji se odnose na promjene u projektu sukladno točci (6), putem podnošenja izmjene zahtjeva za potporu do iznosa najviše vrijednosti javne potpore od 15 milijuna eura, sukladno čl.8. točci (6) pod b). Nije prihvaćen Odlukom o dodjeli sredstava je određen maksimalni iznos potpore za kojeg je provjerena raspoloživost sredstava na temelju kojeg je kreirana rang lista.
7 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Članak 20. U čl.20. točka (5) važno je specificirati da li nositelji jamstva mogu biti izvođači radova (putem garancija za uredno izvršenje ugovornih obveza) ili će se tražiti da nositelji jamstva budu županije? Predlažemo da se omogući dostava jamstva na ime izvođača radova, a koje Zakon o obveznim odnosima nije limitirao maksimalnom visinom ni rokom u odnosu na preuzete ugovorne obveze, što znači da bi ovakvim jamstvima županije mogle pravdati i dužiti i do 50 % predujma. Dalje, predloženim bi se modelom premostio problem plaćanja u cijelosti računa/situacija koje moraju biti priložene uz Zahtjeve za isplatu, sukladno čl.21. točci (1). Referirajući se na točku (12) čl.20. napominjemo da većina projekta u trenutku prijave neće imati riješene imovinsko pravne odnose, te je potrebno omogućiti da se putem sredstava iz ostvarenog predujma podmire stranke u postupcima izvlaštenja i služnosti u svrhu realizacije odobrenog projekta. Nije prihvaćen Nositelj jamstva mora biti odobreni korisnik.
8 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Članak 21. Čl.21. točku (1) potrebno nadopunu: ...izuzev Zahtjeva za isplatu predujma. U točci (4) predlaže se produženje roka za dostavu tražene dokumentacije na 10 radnih dana, kao i u čl.15.točci (26). U točkama (8) i (9) predlaže se mogućnost produljenja dostave zahtjeva za isplatu zbog nepredviđenih, a opravdanih okolnosti. U točci (10) predlaže se mogućnost dostave pojašnjenja i/ili ispravak nepravilnosti prije konačnog odbijanja isplate po preuzetoj/izvršenoj obvezi. Djelomično prihvaćen Zahtjev za isplatu predujma izuzet je iz čl. 21, st.1 (Zahtjev za isplatu i Zahtjev za isplatu predujma su dva različita dokumenta). Plaćene račune/situacije korisnik je dužan dostaviti u Zahtjevu za isplatu. 2. Prihvaća se produženje roka za dostavu tražene dokumentacije na 10 radnih dana (čl.21, st.4). 3. Ne prihvaća se mogućnost produljenja roka dostave zahtjeva za isplatu. 4. Prilikom obrade zahtjeva za isplatu od korisnika mogu biti tražena pojašnjenja za utvrđene nepravilnosti. Dodajemo da korisnik, sukladno Zakonu o poljoprivredi ima pravo podnijeti prigovor na Odluku o isplati.
9 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris POVRAT SREDSTAVA, PRIGOVORI I STUPANJE NA SNAGU, Članak 25. U čl.25. točci (1) pod a) navodi se da ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi svoju vlastitu administrativnu pogrešku u bilo kojem trenutku realizacije projekta i za bilo koji utvrđeni iznos, donijeti će odluku o povratu sredstava od strane korisnika, odnosno županije. Nastavno se mora postaviti pitanje na koji način da se županija osigura od ovakvih neugodnih i vrlo neizvjesnih situacija, iz razloga što potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju koji sadrži navedenu odredbu ulazi u rizik snošenja troškova pogrešaka koje nije u mogućnosti niti predvidjeti niti spriječiti, a nastale su ne/postupanjem treće osobe. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivredi (NN 30/15) propisano je da, u slučaju administrativne pogreške koja za posljedicu ima plaćanje na pogrešan račun/preplatu, Agencija za plaćanja izvršit će umanjenje prve sljedeće isplate, te ako nije moguće naplatiti dug umanjenjem prve sljedeće isplate, Agencija za plaćanja izdaje odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neosnovano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana dostave odluke korisniku. Riječ je o sredstvima koja su neosnovano isplaćena na račun korisnika stoga je nesporno da ta sredstva trebaju biti i vraćena.
10 Milan Antolović/Ivana Mihalić Fabris POVRAT SREDSTAVA, PRIGOVORI I STUPANJE NA SNAGU, Članak 27. U čl.27. u točci (5) Povjerenstvu se daje rok za odluku po prigovorima od 15 radnih dana, dok se u različitim člancima predmetnog Pravilnika rokovi koji se daju korisniku za očitovanje/ispravak/dopunu kreću od 5 do 10 radnih dana. Smatramo kako je potrebno i korektno, radi pravovremenog i kvalitetnog odgovora na upite, sve rokove uskladiti ili na 10 ili na 15 radnih dana. Nije prihvaćen Riječ je o različitim radnjama i različitim tijelima koja su ih ovlaštena poduzeti, stoga su i rokovi različiti. Rokovi u kojima je povjerenstvo dužno odlučiti o prigovorima propisani su Poslovnikom povjerenstva.