Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa, kolokacije i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Odašiljači i veze d.o.o. STUPOVA, Članak 16. Iza stavka 3. predlažemo dodati sljedeći stavak: U slučaju prihvaćanja zahtjeva operator korisnik je obvezan, o svome trošku, izraditi novu projektnu dokumentaciju za pristup i zajedničko korištenje antenskog stupa, usuglasiti je s infrastrukturnim operatorom, ishoditi potrebne dozvole, nabaviti materijal i opremu te naručiti izvođenje radova od ovlaštenih izvođača, uz obvezan stručni nadzor infrastrukturnog operatora ili neovisne ovlaštene osobe koju je odredio infrastrukturni operator. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Odašiljači i veze d.o.o. STUPOVA, Članak 16. Predlažemo promjenu stavka 3. tako da glasi: Infrastrukturni operator dostavlja operatoru korisniku, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, informaciju o prihvaćanju ili neprihvaćanju zahtjeva te u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva dostavlja operatoru korisniku ponudu za pristup i zajedničko korištenje antenskih stupova i svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Telemach Hrvatska d.o.o. UVJETI KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE, Članak 7. Telemach Hrvatska d.o.o. ne podržava izmjenu u članku 7. st. 12. Pravilnika obzirom da svjetlovodni mikrokabel i mikrocijev nisu tehničko-tehnološki jedna cjelina niti pravno čine jednu cjelinu. Naime, mikrocijev je po svojoj prirodi zaštitna cijev, nepromjenjiv i stalni dio infrastrukture infrastrukturnog operatora, i kao takva i jest u vlasništvu infrastrukturnog operatora dok svjetlovodni kabeli čine dio mrežne cjeline operatora korisnika i u vlasništvu su operatora korisnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne postoji tehnička mogućnost polaganja/upuhivanja svjetlovodnog mikrokabela bez mikrocijevi. Stoga ne postoji mogućnost mrežne cjeline operatora korisnika koja bi sadržavala samo svjetlovodni mikrokabel bez mikrocijevi. Ne postoji tehnička mogućnost mrežne cjeline mikrokabela bez mikrocijevi. Mikrocijevi pružaju dodatnu zaštitu unutrašnjim mikrokabelima te se i definiraju kao sekundarna izolacija optičkog kabela.
4 Telemach Hrvatska d.o.o. KANALIZACIJE, Članak 14. Telemach Hrvatska d.o.o. ne podržava izmjenu članka 14. Pravilnika na način da se nejasnom rečeničnom konstrukcijom, koja k tome nije u skladu s člankom 13. stavkom 2. i 3. uvodi mogućnost tumačenja da ugovor samo u slučaju potrebe za refundacijom mora sadržavati visinu i dinamiku troškova refundiranja. Naime, svaki Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije mora sadržavati visinu i dinamiku troškova refundiranja. Slijedom toga, odredbe čl. 14 Pravilnika trebaju ostati neizmijenjene i sukladne odredbama trenutno važećeg Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Dolazi li do refundacije ili ne predmet je dogovora između infrastrukturnog operatora i operatora korisnika..
5 Telemach Hrvatska d.o.o. KANALIZACIJE, Članak 13. Telemach Hrvatska d.o.o. podržava usklađenje Pravilnika sa Zakonom o financijskom poslovanju. Međutim, u svrhu otklanjanja dvojbi, a obzirom na komentare Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), predlažemo da se jasno i izričito definira da je infrastrukturni operator obvezan refundirati troškove radova i materijal za realizaciju tehničkog rješenja, uključujući sve uvučene cijevi. Refundacija nije i ne može biti predmet isključivo poslovne odluke HT-a jer to nije pravno niti poslovno logično. Operator uvlači cijevi u HT-ove postojeće cijevi i nema nikakve osnove da novouvučene cijevi na bilo koji način imaju različitu pravnu sudbinu u odnosu na postojeće cijevi, odnosno nove cijevi postaju vlasništvo HT-a, kao i postojeće cijevi. Članak i u sadašnjem prijedlogu jasno nalaže obvezu HT da uvučene cijevi u slobodan prostor (kao i druge troškove radova i materija) refundira operatoru korisniku – stavak 3. „Troškove iz stavka 2. ovog članka infrastrukturni operator će refundirati….“ te ne ostavlja prostor za tumačenje je li to obveza HT-a. No, uzevši u obzir HT-ov komentar koji ide u smjeru da HT više neće refundirati troškove već da refundacija predstavlja isključivo samovoljnu poslovnu odluku HT-a, a eventualno može biti predmet dogovora, za što nema osnove niti u jednoj odredbi Pravilnika, izražavamo ozbiljnu sumnju u namjere i tumačenje ove odredbe od strane HT-a. Pravilnikom treba nedvojbeno definirati da refundacija jest obveza infrastrukturnog operatora i da ni u kojem slučaju nije opcionalna i podložna volji HT-a. Slijedom toga, Telemach Hrvatska d.o.o. ne podržava izmjenu članka 13. Pravilnika na način da se briše odredba sukladno kojoj je do sada bilo propisano kako sve uvučene cijevi postaju vlasništvo infrastrukturnog operatora. Obzirom da operator korisnik inicijalno snosi troškove materijala i radova za uvlačenje zaštitne cijevi za svjetlovodni kabel koji uvlači u kabelsku kanalizaciju (EKI infrastrukturnog operatora), a prema čl. 7. st. 1. Pravilnika svaki pojedini svjetlovodni kabel mora se nalaziti u svojoj cijevi, onda infrastrukturni operator treba biti vlasnik svih uvučenih cijevi u svojoj infrastrukturi. Cijev je nepokretni i stalni dio infrastrukture, koji ne može biti u istom režimu kao i svjetlovodni kabel jer bi inače prestankom korištenja za potrebe svjetlovodnog kabela, izvlačenjem kabela od strane operatera korisnika trebalo izvući i zaštitnu cijev. Slijedom navedenog, Telemach Hrvatska d.o.o. nije suglasan sa brisanjem odredbe čl. 13. st. 2. Pravilnika odnosno sve uvučene cijevi postaju vlasništvo infrastrukturnog operatora. Dodatno, operator korisnik mora imati pravo na refundaciju tj. povrat svih uloženih sredstva u EKI infrastrukturnog operatora i to bez iznimke. Ističemo i da bi nedostatak refundacije predstavljao ulaganje operatora korisnika u tuđu imovinu uslijed čega bi prilikom raskida ugovora, isto postalo porezno nepriznati trošak operatora korisniku dok bi za infrastrukturnog operatora predstavljalo dodatnu vrijednost obzirom da u istu zaštitnu cijev može uvući svoj kabel ili cijev iznajmiti drugom operatora korisniku bez rizika od oštećenja postojećih kabela i infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Refundacija nije isključena niti zabranjena, već do nje isključivo dolazi u slučaju potrebe infrastrukturnog operatora za uvlačenjem dodatnih cijevi za potrebe infrastrukturnog operatora.
6 Hrvatski Telekom d.d. KANALIZACIJE, Članak 9. Sukladno obavljenoj digitalizaciji komunikacije operatora korisnika s Hrvatskim Telekomom putem B2B servisa, potrebno je uputiti operatore korisnike koji već koriste B2B servis da koriste digitalne kanale komunikacije u slučajevima povlačenja podloga i dostave izvedbeno tehničke dokumentacije čime se povećava efikasnost prilikom operativnih aktivnosti traženja informacija i stanja slobodnih kapaciteta elektroničke komunikacijske infrastrukture kao i nakon toga same realizacije polaganja kabela na trasama. Stoga predlažemo da se u stavak 1. članka 9. doda sljedeća rečenica: „Operatori korisnici B2B servisa obvezni su koristiti pristup informacijama te povlačenje i dostavu tehničke dokumentacije koristeći digitalnu komunikaciju.“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetno je regulirano standardnom ponudom i ugovorom.
7 Hrvatski Telekom d.d. UVJETI KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE, Članak 7. Hrvatski Telekom predlaže mogućnost obračuna najma prostora u kabelskoj kanalizaciji za smještaj pasivne opreme kao što su rezervne duljine i spojnice. Naime, operatori se koriste prostorom u zdencima i galerijama elektroničke komunikacijske infrastrukture koje u nekim slučajevima nepotrebno zatrpavaju s velikim brojem spojnica i rezervnih duljina koje su duže od 20m, te time smanjuju manipulativni prostor u infrastrukturi. Naglašavamo da prostor za smještaj spojnica i rezervnih duljina pojedini infrastrukturni operatori već naplaćuju. Stoga predlažemo da se u članak 7. doda dodatni stavak 14. za koji predlažemo da glasi: „Infrastrukturni operator ima pravo obračunati korištenje prostora u kabelskoj kanalizaciji za smještaj spojnica i rezervnih duljina.“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Infrastrukturni operator temeljem članka 11., stavak 6. ima mogućnost utjecaja na gospodarski učinkovito korištenje i djelotvorno popunjavanje kabelske kanalizacije.
8 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK, GLAVA IV. A1 Hrvatska predlaže da se članak 16. naslova ''Sređivanje postojećeg stanja kabela uvučenih bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije'' trenutno važećeg Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme ne briše. Naime, kako na pojedinim trasama više operatora smatra kako su upravo oni infrastrukturni operatori, što operatore korisnike dovodi u zabludu, nužne su odredbe koje će navedeno regulirati zbog potencijalne opasnosti da se ne dogodi situacija u kojoj HAKOM ne može utvrditi tko je zapravo infrastrukturni operator gdje nastaje šteta za operatora korisnika jer će ga se u tom slučaju teretiti za prekršaj iz članak 65. stavka ZEK-a prema kojem će se kazniti operator korisnik ako s infrastrukturnim operatorom nema sklopljen ugovor, bez obzira što je operator korisnik postupao u dobroj vjeri i ugovor sklopio s infrastrukturnim operatorom koji mu se na takav način legitimirao. Napominje se, kako se navedeno već događalo. Primjera radi, Grad Zagreb u kojem postoje dva infrastrukturna operatora i u kojem pojedini infrastrukturni operator status infrastrukturnog operatora stječe temeljem Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta, a operator korisnik već ima sklopljen ugovor s drugim infrastrukturnim operatorom nema drugog načina koji bi regulirao navedeno, tako da je članak 16. neophodan za primjereno uređenje odnosa te za predmetni pravilnik. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Razdoblje od 2011. do 2023. godine je dovoljno da bi se ugovorno reguliralo zajedničko korištenje kabelske kanalizacije.
9 A1 Hrvatska d.o.o. KANALIZACIJE, Članak 14. A1 Hrvatska predlaže dodati, kao stavak 4. ovog članka, sljedeće ''Infrastrukturni operator ne može otkazati ugovor u trenutku kada je potrebno izmaknuti trasu kabelske kanalizacije dok ne osigura zamjensku trasu.'' i to iz razloga kako slijedi. Naime, ukoliko elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema nije izgrađena u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i posebnim propisima odnosno infrastrukturni operator nema svu potrebnu dokumentaciju (uporabnu dozvolu), utoliko je on dužan snositi troškove izmještanja. Navedeno je nesporno, a sve shodno članku 61. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22). No, ako isti zaključi da mu je trasa neisplativa ili nepotrebna u trenutku kada je mora izmjestiti, u tom slučaju prebacuje trošak izmještanja na operatora korisnika, koji je tada, mora sam i o vlastitom trošku izmjestiti. Takvim postupanjem dolazi do direktnog kršenja članka 212. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) koji govori da se svaki obvezni odnos (što uključuje i obvezni odnos između operatora korisnika i infrastrukturnog operatora) može otkazati u bilo koje vrijeme, ali ne u nevrijeme. Ovakva situacija u kojoj bi infrastrukturni operator, operatoru korisniku, otkazao trasu kabelske kanalizacije u onom trenu kada bi istu morao izmaknuti i za nju snositi trošak izmicanja nesporno jest otkaz ugovora u nevrijeme, a koji je zabranjen navedenim člankom ZOO-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije predmet pravilnika, već predmet standardne ponude i međusobnog ugovora.
10 A1 Hrvatska d.o.o. KANALIZACIJE, Članak 11. A1 Hrvatska ističe kako navedeno u članku 11. stavku 6. nema smisla, a sve s obzirom da je isti i vlasnik i upravitelj, te shodno tome smatramo rečenicu ''Infrastrukturni operator je obvezan za gospodarski učinkovito korištenje i djelotvorno popunjavanje kabelske kanalizacije'' nepotrebnom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Za zajedničko korištenje kabelske kanalizacije ključno je propisati gospodarski učinkovito korištenje iste.
11 A1 Hrvatska d.o.o. UVJETI KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE, Članak 7. Nastavno na članak 7. stavak 12. A1 Hrvatska ističe kako kabeli i cijevi do sada nikada nisu definirani kao jedna nedjeljiva tehnološka cjelina. Naime, ističe se kako je mikrokabel u vlasništvu operatora korisnika dok je mirkocijev u vlasništvu infrastrukturnog operatora. S obzirom na navedeno mirkokabel i mikrocijev ne mogu biti i nisu jedna nedjeljiva tehnološka cjelina, već su po svojoj pravnoj naravi specifična vrsta stvari za koje, u pravilu, ne vrijedi načelo pravnog jedinstva nekretnine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 7., stavak 12. isključivo se odnosi na svjetlovodne mikrokabele i mikrocijevi te ih je potrebno razlikovati u odnosu na ostale svjetlovodne kabele standardne konstrukcije. Dosadašnja praksa utvrđivanja vlasništva mijenja se na način opisan Pravilnikom koji u bitnome govori da zaštitna cijev i kabel koji isključivo služe za potrebe operatora korisnika predstavljaju vlasništvo i trošak operatora korisnika. Mikrocijevi pružaju dodatnu zaštitu unutrašnjim mikrokabelima te se i definiraju kao sekundarna izolacija optičkog kabela.
12 A1 Hrvatska d.o.o. UVJETI KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE, Članak 7. A1 Hrvatska smatra, s obzirom da navedeni kabeli (oni postavljeni do 6. siječnja 2009. godine, odnosno postavljeni do stupanja na snagu Pravilnika o zajedničkom korištenju EKI kojim se operatorima korisnicima nalaže sklapanje ugovora) i dalje postoje te su i dalje aktivni, kako ne treba brisati taj dio članka 7. stavka 1. jer bi u tom slučaju kabeli postavljeni prije 6. siječnja 2009. godine ostali pravno neregulirani slijedom čega za iste nastaje pravna praznina, a navedeno nije svrsishodno. Slijedom navedenog, A1 Hrvatska predlaže da članak 7. stavak 1. glasi: "Svaki pojedini svjetlovodni kabel mora se nalaziti u svojoj cijevi. Izuzetak od ovog pravila mogu biti kabeli uvučeni do 6. siječnja 2009., a bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zabranjeno je korištenje kabelske kanalizacije bez sklopljenog ugovora. Nema retroaktivne primjene Pravilnika.
13 Ericsson Nikola Tesla d.d. UVJETI KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE, Članak 7. Predlažemo da se stavak 1. čl. 7. izmijeni tako da se za svjetlovodne kabele koji se moraju nalaziti u svojoj cijevi, doda da je moguća iznimka za kabele kapaciteta 192, 216, 288 i 432 niti koji se mogu uvlačiti direktno u cijevi velikog promjera. Predlažemo da članak 7. stavak 1. glasi: „(1) Svaki pojedini svjetlovodni kabel mora se nalaziti u svojoj cijevi, osim svjetlovodnih kabela kapaciteta 192, 216, 288 i 432 niti koji se iznimno mogu uvlačiti direktno u cijevi velikog promjera.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Svaki pojedini svjetlovodni kabel mora se nalaziti u svojoj cijevi. Cijev u koju se postavlja svjetlovodni kabel mora biti najmanjeg promjera koji omogućava postavljanje predmetnog kabela.
14 Hrvatski Telekom d.d. KANALIZACIJE, Članak 13. Hrvatski Telekom podržava izmjenu članka 13. na način da se ukida obveza refundacije odnosno dosad propisana obveza prisilnog stjecanja vlasništva od strane infrastrukturnog operatora nad cijevima koje uvlači operator korisnik za svoje potrebe i za koje infrastrukturni operator nema poslovni interes za njihovim stjecanjem. U tom smislu podržavamo izmjene u odnosu na trenutni članak 13. Pravilnika, pa tako i prijedlog izmjene članka 13. stavak 3. na način da je odluka o tome da li će infrastrukturni operator steći vlasništvo nad cijevima koje uvlači operator korisnik, odnosno da li će slijedom toga doći do refundacije troškova koji se odnose na uvlačenje cijevi, predmet ugovora, odnosno predmet isključivo poslovne odluke i eventualno dogovora između infrastrukturnog operatora i operatora korisnika. U cilju jasnoće teksta iz članka 13. predlažemo sljedeće izmjene: - u stavku 2. brisati riječ „inicijalno“ jer ona sugerira da naknadno uvijek dolazi do refundacije troškova, što je suprotno stavku 3. koji definira da je refundacija troškova isključivo predmet ugovora između infrastrukturnog operatora i operatora korisnika; - u stavku 3. u prvoj rečenici riječ „će“ zamijeniti s riječju „može“. Na tragu prethodnog komentara, s obzirom da više nema obveze refundacije troškova uvlačenja cijevi od strane infrastrukturnog operatora nego je isto stvar dogovora, potrebno je riječ „će“ zamijeniti s riječju „može“ jer infrastrukturni operator neće uvijek refundirati troškove uvlačenja cijevi od strane operatora korisnika nego samo kada za to ima poslovni interes te je isto ugovoreno s operatorom korisnikom. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Izmijenjen tekst članka 13 na sljedeći način: „(1) Operator korisnik u cijelosti snosi troškove izrade tehničkog rješenja, troškove druge potrebne dokumentacije, suglasnosti, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za polaganje kabela i pripadajuće cijevi operatora korisnika. (2) Sve troškove iznad potreba operatora korisnika iz stavka 1. ovoga članka infrastrukturni operator obvezan je refundirati operatoru korisniku sukladno usuglašenom tehničkom rješenju i ugovoru. U slučaju da infrastrukturni operator ima objavljenu standardnu/minimalnu ponudu u kojoj su navedene jedinične cijene troškova radova i materijala, iznos troškova koji se refundiraju operatoru korisniku ne može biti obračunat po cijenama višim od onih u standardnoj/minimalnoj ponudi. (3) Troškovi iz stavka 2. ovoga članka refundiraju se u skladu s propisima o financijskom poslovanju. (4) Troškove koji su predmet refundiranja operator korisnik ne može financirati sredstvima iz programa državnih potpora.“
15 A1 Hrvatska d.o.o. UVJETI KORIŠTENJA KABELSKE KANALIZACIJE, Članak 7. A1 Hrvatska smatra, da se popunjavanje prostora navedeno u članku 7. stavku 3. ne može ograničiti na opisani način. Naime, kako postoje slučajevi u kojima su cijevi manjeg promjera nefunkcionalne i u iste se moraju uložiti određena sredstva kako bi one postale funkcionalne, dok s druge strane postoje cijevi većeg promjera u koje se kabeli mogu postaviti i to bez većih zahvata i nepotrebnih troškova. Također, ovakvo definiranje suprotno je Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN 121/16), a samim time suprotno je i Direktivi 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (SL L 155, 23. 5. 2014.) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Stavak je izmijenjen na način da je dodana rečenica „U slučaju da je cijev manjeg promjera nefukcionalna popunjava se prostor u cijevi većeg promjera uz usuglašeno tehničko rješenje.“
16 A1 Hrvatska d.o.o. KANALIZACIJE, Članak 13. A1 Hrvatska slaže se s izmjenama članka 13.. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.