Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Romana Caput-Jogunica PRAVILNIK U članku 1. točka 1. obrazovanja učenika sportaša (kasnije se navodi u svim člancima) članak 1. točka 2. Odredbe ovoga Pravilnika primijenjuju se na odgovorajući način i na visoko obrazovanje ako to nije protivno načelima autonomije visokog učilišta i ako visoko učilište ne primijenjuje Pravilnik Rektorskog zbora o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske (usvojen 4. studenog 2016. godine) napomena: pod pojmom visoko učilište podrazumijevamo sveučilište, veleučilište i visoke škole stoga se daje veća širina, osim navedenog jedan dio visokih učilišta primijenjuje Pravilnik RZ stoga molim da se propiše i jedna i druga mogućnost i da se koristi pojam visoko učilište. točka 3. ako navodimo cijeli obrazovni sustav onda je potrebno dopuniti: " se primijenjuje na učenike i studente sportaše u sustavu sporta, parasporta i sporta gluhih" članak 5. 1. Učeniku sportašu škola je dužna omogućiti minimalne standarde dualne karijere: odgovaranje po dogovoru, veći fond izostajanja s nastave i mogućnost ispunjavanja obveza putem e-učenja. članak 5. točka 2. Na početku svakog polugodišta, temeljem dostavljene dokumentacije od sportskog kluba i/ili sportskog nacionalonog saveza utvrđuje se koje od navedenih minimalnih standarda dualne karijere škola može osigurati za učenika sportaša. članak 6. Učeniku sportašu škola može uskladu s mogućnostima i potrebama učenika sportaša na početku svakog polugodišta dodijeliti učitelja ili nastavnika mentora koji prati rad učenika i/ili učenika koji će pružati vršnjačku potporu učeniku sportašu tijekom polugodišta. Članak 7. točka 6. Škola može svojim aktom propisati minimalne standarde dualne karijere u sportu i sustav podrške za učenike sportaše. Djelomično prihvaćen Prihvaća se izmjena u članku 1. stavku 1. te će se iza riječi: „obrazovanja“ dodati riječ „učenika“. Napominjemo da pojam „autonomija sveučilišta“ proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske te je, zajedno s pojmom „akademska samouprava“, podrobnije definiran člankom 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22). S navedenim Zakonom usklađena je i odredba članka 82. stavka 1. Zakona o sportu (NN 141/22) te članak 1. stavak 2. ovoga Pravilnika. Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 3. se prihvaća na odgovarajući način. Prijedloge vezane uz članak 5. i 6. Nacrta Pravilnika nije moguće prihvatiti s obzirom da isto nije predviđeno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).