Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o sigurnosti na uređenim skijalištima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Goranski sportski centar d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. (1) Da li se to odnosi i na Skibike i Skibob ? Primljeno na znanje Sukladno definiranim u članku 4. stavku 2. površine za skibike i skibob moraju biti potpuno odvojene od skijališta te posebno ograđene i označene.
2 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA II. SIGURNOST KORIŠTENJA SKIJALIŠTA, Članak 6. Gramatički i stilski prijedlog ispravka u st.1. na način da se riječ KOJE zamjenjuje riječi ŠTO na način da isti stavak glasi: "Uprava skijališta dužna je osigurati uvjete za sigurno korištenje skijališta ŠTO podrazumijeva: " Prihvaćen Predloženo u članku 6. stavku 1. prihvaća se i glasi: “Uprava skijališta dužna je osigurati uvjete za sigurno korištenje skijališta što podrazumijeva:”.
3 Goranski sportski centar d.o.o. II. SIGURNOST KORIŠTENJA SKIJALIŠTA, Članak 6. Koji broj korisnika mora biti na skijalištu da bi se osigurala redarska služba? Koliko redara po broju posjetitelja? Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom se propisuje sigurnost korištenja skijališta, uređenje skijališta, oznake na skijalištu, spašavanje i pružanje prve pomoći, korištenje žičara, kao i druga pitanja u vezi s radom i sigurnim korištenjem skijališta te ne definira broj korisnika ni broj redara.
4 Goranski sportski centar d.o.o. II. SIGURNOST KORIŠTENJA SKIJALIŠTA, Članak 9. (1) Što to konkretno znači? Primljeno na znanje U poglavlju IV. Oznake na skijalištu, pod člancima od 18. do 22. definiraju se oznake na skijalištu, vrste oznaka i način postavljanja oznaka.
5 Goranski sportski centar d.o.o. III. UREĐENJE SKIJALIŠTA, Članak 17. Možemo li dobiti primjer zapisnika? Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom se ne regulira pitanje izgleda zapisnika.
6 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA IV. OZNAKE NA SKIJALIŠTU, Članak 18. Gramatički i stilski prijedlog ispravka st.2. pod b), c) i d) i to na način da se pod b) riječ SA zamjenjuje sa slovom S, a pod c) i d) se dodaje riječ SVIJETLO, tako da sada isti glasi : "b) oznake opasnosti – trokutastog oblika veličine stranica 60 cm, tamno žute boje S crnim rubovima debljine 5 cm te ucrtanim simbolom crne boje, c) oznake obveze – okruglog oblika promjera najmanje 45 cm, SVIJETLO plave boje s ucrtanim simbolom bijele boje, d) informativne oznake – kvadratnog oblika veličine stranica najmanje 40 cm, SVIJETLO plave boje s ucrtanim simbolom bijele boje ili pravokutnog oblik, veličine najmanje 50x70 cm, u boji na koju grupu SE oznaka odnosi (zabrane, opasnosti ili obveze). " Prihvaćen Predloženo u članku 18. stavku 2. pod b), c) i d) prihvaća se i glasi : “b) oznake opasnosti – trokutastog oblika veličine stranica 60 cm, tamno žute boje s crnim rubovima debljine 5 cm te ucrtanim simbolom crne boje, c) oznake obveze – okruglog oblika promjera najmanje 45 cm, svijetlo plave boje s ucrtanim simbolom bijele boje, d) informativne oznake – kvadratnog oblika veličine stranica najmanje 40 cm, svijetlo plave boje s ucrtanim simbolom bijele boje ili pravokutnog oblika, veličine najmanje 50x70 cm, u boji na koju grupu se oznaka odnosi (zabrane, opasnosti ili obveze).’’.
7 Goranski sportski centar d.o.o. V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 24. (2) Postoje li neke odrednice? Primljeno na znanje Ovaj Pravilnik ne propisuje odrednice za određivanje broja redara na skijalištu. Uprava skijališta svojim aktima određuje broj redara na skijalištu.
8 Goranski sportski centar d.o.o. V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 25. Zašto ovaj dio nije u nadležnosti MUP-a kao na stranim skijalištima? Je li redarska služba služba isključivo vanjski suradnik? Ako ne, koje su propozicije? Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom ne može se zadirati u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova.
9 Goranski sportski centar d.o.o. V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 26. Što ako se ne pridržavaju? Postoje li kazne? Primljeno na znanje Sukladno članku 23. ovog Pravilnika Uprava skijališta dužna je uspostaviti red na skijalištu.
10 Goranski sportski centar d.o.o. V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 28. Koliki je maksimalni dozvoljen broj osoba po jednom instruktoru skijanja? Koje certifikate mora imati instruktor skijanja/ boardanja/ skibike - a/ skibob-a? Primljeno na znanje Ovaj Pravilnik ne propisuje maksimalan dozvoljen broj osoba po jednom instruktoru skijanja, a pitanja obavljanja stručnih poslova instruktora u sportu su regulirana člankom 18. Zakona o sportu.
11 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 32. Umjesto "članka 28." staviti "članka 29." jer upravo čl.29. spominje opremu i sredstva dok čl.28. to ne spominje. Prihvaćen Predloženo u članku 32. stavku 1. prihvaća se i glasi :‘’Oprema i sredstva iz članka 29. ovog Pravilnika moraju na skijalištu biti raspoređena tako da su dostupna i pohranjena na uočljivo označenom mjestu’’.
12 Goranski sportski centar d.o.o. V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 32. (1) Koja oprema i sredstva? (2) Kod koga se mora nalaziti oprema i sredstva? Primljeno na znanje Članak 29. ovog Pravilnika propisuje da: “Uprava skijališta mora za vrijeme rada skijališta osigurati službu za spašavanje koja osigurava propisanu opremu i sredstva koja su potrebna za uspješno spašavanje i pružanje prve pomoći.’’.
13 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 33. Dodati novi stavak koji glasi: "Uprava skijališta osigurava odgovarajući prostor za zbrinjavanje unesrećenih i smještaj opreme i članova službe za spašavanje. " Prihvaćen Predloženo u članku 33. se prihvaća te se dodaje stavak 2. koji glasi: “Uprava skijališta osigurava odgovarajući prostor za zbrinjavanje unesrećenih i smještaj opreme i članova službe za spašavanje.”.
14 Goranski sportski centar d.o.o. V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 34. (2) Koji način je propisan? Primljeno na znanje Pri provođenju kontrole skijališta, trebaju se uvažavati sve odredbe ovog Pravilnika.
15 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 35. Izmjena st.1. na način da sada isti glasi: "Služba za spašavanje IMA prednost korištenja žičara." Dodati novi st.2. koji glasi: "Služba za spašavanje koristi žičare bez naknade." Primljeno na znanje Pitanje prednosti u korištenju žičara i besplatno korištenje u nadležnosti je uprave skijališta odnosno vlasnika ili koncesionara i ne može se uređivati ovim Pravilnikom.
16 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE, Članak 36. Dodati novi stavak koji glasi: "Evidencija je povjerljivi dokument i daje se isključivo za potrebe Uprave skijališta i ne smije se koristiti/otkrivati za bilo koje druge svrhe." Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom se ne može regulirati pitanje povjerljivosti dokumentacije.
17 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA VI. SPORTSKA NATJECANJA I PRIREDBE NA SKIJALIŠTU, Članak 38. Izmjene u st.2. i 3. te dodavanje potpuno novog st.4. na način da isti sada glase: "(2) Uprava skijališta i organizator sportskog natjecanja, odnosno priredbe na skijalištu, moraju osigurati da za vrijeme natjecanja, odnosno priredbe, osim natjecatelja i službenih osoba organizatora, drugi nemaju pristup natjecateljskoj stazi. (3) Pristupne staze za gledatelje i gledališta moraju biti uređene, uočljivo označene i ograđene. (4) Organizator natjecanja mora osigurati posebnu dežurnu ekipu službe spašavanja za predmetno natjecanje, a koja je neovisna o dežurnoj ekipi koja pokriva redovno dežurstvo na skijalištu." Djelomično prihvaćen Predložene izmjene stavka 2. i 3. u članku 38. prihvaćaju se, dok predloženi novi stavak 4. se ne prihvaća.
18 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA VII. KORIŠTENJE ŽIČARE, Članak 41. Gramatički i stilski ispravak u stavku 2. na način da se riječ PREMA zamjenjuje sa riječi SUKLADNO tako da stavak 2. sada glasi: "(2) Uprava skijališta SUKLADNO uputama službe spašavanja, dužna je osigurati opremu za spašavanje putnika iz ili sa žičara. " Prihvaćen Predloženo u članku 41. stavku 2. prihvaća se i glasi: "(2) Uprava skijališta sukladno uputama službe spašavanja, dužna je osigurati opremu za spašavanje putnika iz ili sa žičara.".
19 Goranski sportski centar d.o.o. VII. KORIŠTENJE ŽIČARE, Članak 41. (2) Možemo li dobiti konkretan primjer? (3) Molimo pojašnjenje. Primljeno na znanje Komentar nije jasan. Odredbe ovog Pravilnika upućuju na propis kojim se uređuju pitanja vezana uz upravljanje, održavanje i ostala pitanja u vezi sa žičarama.
20 Goranski sportski centar d.o.o. VII. KORIŠTENJE ŽIČARE, Članak 42. Što ako to ne čine? Primljeno na znanje Sukladno članku 23. ovog Pravilnika Uprava skijališta dužna je brinuti o sigurnosti, o primjeni uputa i poštivanju oznaka.
21 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA VII. KORIŠTENJE ŽIČARE, Članak 43. Gramatički i stilski ispravak članka na način da sada isti glasi: "Uprava skijališta dužna je u slučaju prekida rada žičara, u najkraćem mogućem vremenu organizirati sigurno spašavanje putnika. " Prihvaćen Predloženo u članku 43. prihvaća se i glasi: "Uprava skijališta dužna je u slučaju prekida rada žičara, u najkraćem mogućem vremenu organizirati sigurno spašavanje putnika.".
22 Goranski sportski centar d.o.o. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 45. Što sa korisnicima koji ne poštuju pravila ponašanja na skijalištu? Što sa pješacima na skijaškoj stazi? Što sa kućnim ljubimcima na skijaškoj stazi? Smiju li djeca samostalno koristiti vučnice i sedežnice? Ako ne koja su pravila? Od koje dobi ili visine smiju djeca samostalno koristiti vučnice i sedežnice? Što sa osobama koje se kreću po skijalištu izvan radnog vremena, a posebno tijekom uređenja skijaških staza strojevima? Tko odgovara za eventualne ozljede i smrtni slučaj? Zašto nema kaznenih odredbi za korisnike koji se ne pridržavaju pravila? Primljeno na znanje Člankom 45. ovog Pravilnika uređuje se rok prilagodbe uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. Ostali komentari odnose se na cjelokupno područje za koje je nadležna Uprava skijališta.
23 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA PRAVILNIK, OBRAZLOŽENJE Gramatički i stilski ispravak u st.1. gdje se malo slovo "s" u riječi "sportsko" zamjenjuje s velikim slovom te isto glasi "Sportsko". Prihvaćen Ispravit će se u tekstu Nacrta pravilnika.