Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. Pučka pravobraniteljica, kao opunomoćenica Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom i međunarodnim dokumentima, sukladno čl. 15. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 76/12), dalje: ZoPP, daje mišljenje povodom postupka javnog savjetovanja o Prijedlogu Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025. (dalje: Prijedlog). Godišnja izvješća pučke pravobraniteljice Hrvatskom saboru od 2013. godine sadrže poglavlje o pravu na zdrav život i zdrav okoliš, a u veljači 2021. je temeljem ovlasti iz čl. 16. st. 2. ZoPP podneseno i posebno Izvješće o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013.-2020.), koje je od strane Hrvatskog sabora prihvaćeno u lipnju 2021. godine. Iz javno dostupnih informacija je razvidno da je prilikom otvaranja javnog savjetovanja o Prijedlogu, trajanje istog prvotno bilo predviđeno u periodu od petnaest dana, no, tijekom istog postupka njegovo trajanje produljeno je na trideset dana, odnosno, od 25. travnja do 25. svibnja 2023. godine. Iz navedenog proizlazi da je rok promijenjen, odnosno, da je produžen u skladu sa čl. 11. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), i koji naknadni ispravak propusta pozdravljamo. Međutim, uvidom u predmetno savjetovanje razvidno je da nedostaju grafički prikazi planiranih šumskih prometnica, a na koji nedostatak smo upozoreni u pritužbi koju smo povodom predmetnog savjetovanja zaprimili. Budući da je u Prijedlogu naveden samo popis katastarskih čestica, praćenje i razumijevanje planiranih zahvata je otežano čime je ujedno ograničena mogućnost direktnog komentiranja Prijedloga, a što je primarna svrha javnog savjetovanja. Smatramo da jedini grafički prikaz koji se nalazi u Prijedlogu u slici 1.: Grafički prikaz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaćenih Akcijskim planom, nije dostatan za praćenje i razumijevanje planiranih zahvata kako su navedeni u tekstu te u tablicama 1. do 5. Prijedloga, a odnose se na; prikaz postojećih šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske, prikaz izvršenih radova na izgradnji i održavanju šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2022., prikaz postojećih šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika na području primorske Hrvatske, prijedlog šumskih cesta prioritetnih za održavanje u šumama privatnih šumoposjednika koje su javno dobro, u razdoblju od 2023. do 2025. te prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze, u razdoblju od 2023. do 2025. Kako se i navodi u Prijedlogu, njegov glavni cilj je ojačati protupožarnu preventivu šuma i smanjiti požarno opterećenje na posebno ugroženom primorskom prostoru Republike Hrvatske, posebice i zbog klimatskih promjena koje predstavljaju jednu od najvećih ugroza za šumske ekosustave, infrastrukturu i ljudske živote što svakako pozdravljamo. Istovremeno, podsjećamo da Ujedinjeni narodi od 2020. godine ističu da se nalazimo u trostrukoj planetarnoj krizi s tri glavna problema; klimatske promjene, onečišćenje okoliša i gubitak bioraznolikosti, od kojih su najhitnije klimatske promjene, zbog dugoročnih promjena u temperaturama i vremenskim obrascima koji će dugoročno potpuno promijeniti ekosustave. U cilju učinkovitog očuvanja bioraznolikosti, smatramo da bi grafički prikazi postojećih šumskih prometnica te prijedloga šumskih cesta dali kompletan uvid u stvarno stanje na terenu te na zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže iz Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18, 14/19 i 127/19). Nakon katastrofalnog požara koji je u srpnju 2017. godine zahvatio i Grad Split, pučka pravobraniteljica je u Izvješću za 2017. godinu preporučila Ministarstvu unutarnjih poslova, da pojača nadzor protupožarne inspekcije terenskim obilascima i provjerama planova zaštite od požara, posebice u požarima ugroženim županijama; te da provede nadzor hidrantske mreže za gašenje požara, posebice u požarima ugroženim županijama. Također, Hrvatskim šumama je preporučila da osiguraju postavljanje video-nadzora na području cijele Uprave šuma Podružnica Slit (UŠP Split), kao i drugim požarima ugroženim područjima do početka požarne sezone 2018. godine. Provedbu ovih preporuka pratimo Konačno, čl. 7. Zakona o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN 01/07) obvezuje Republiku Hrvatsku da na odgovarajući praktičan i/ili drugi način osigura sudjelovanje javnosti za vrijeme izrade planova i programa koji se odnose na okoliš, unutar jasnoga i pravičnog okvira, pruživši javnosti potrebne informacije. Iako je rok za sudjelovanje zainteresirane javnosti naknadno produžen, ipak u istom postupku nisu pružene sve potrebne informacije jer nisu raspoloživi grafički prikazi. Stoga neophodnim smatramo da se pristupi ispravljanju navedenog propusta te usklađivanju predmetnog, ali i budućih javnih savjetovanja koji se odnose na okoliš i prirodu, s odredbama Aarhuške konvencije. Prihvaćen Grafički prikazi šumskih prometnica odnosno šumskih cesta bit će sastavni dio Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025., koji će po njegovom donošenju od Vlade Republike Hrvatske biti objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede pa slijedom toga dostupan javnosti. Isto tako, postupanje preporučeno komentarom bit će implementirano u svim budućim Savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću ovoga Ministarstva
2 Grad Cres AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. Poštovani, upozoravamo da se u ovom akcijskom planu nigdje ne navode intervencije na administrativnom području Grada Cresa što je vrlo ozbiljan propust s obzirom da na području Grada Cresa postoji velik broj šumskih prometnica kojima gospodari javni šumoposjednik ali i šumske prometnice koje prolaze privatnim vlasništvom te koje su vrlo važne za dostupnost u slučaju požarnih situacija. Iako je u grafičkom prilogu na eSavjetovanju vidljivo da je administrativno područje Grada Cresa uključeno u područje obuhvata ovim akcijskim planom, na tabličnom prikazu prijedloga intervencija nije nigdje vidljivo niti jedno ulaganje na ovom području. Skrećemo pažnju da je s obzirom na veliko požarno opterećenje pojedinih područja na Cresu od velike važnosti bilo koja intervencija u šumske prometnice kako bi se smanjio rizik od nepoželjnih događaja. Jedna od tih je i prometnica na k.č.br. 7892/1 k.o. Cres kojoj je nužna obnova radi postizanja funkcionalnosti, a kojom gospodari javni šumoposjednik, te svakako apeliramo da se ova prometnica uvrsti u akcijski plan. Isto tako, nismo upoznati na koji način su predložene aktivnosti navedene u ovom prijedlogu, ali nam je žao što nismo bili uključeni u izradu prijedloga intervencija u šumske prometnice za naše administrativno područje! Djelomično prihvaćen Akcijski plan sadrži prijedlog šumskih prometnica odnosno cesta (Tablica 4. i 5.) koje su prioritetne s naslova protupožarne zaštite. Sve ostale šumske ceste a koje su javno dobro i prolaze kroz šume privatnih šumoposjednika mogu se aplicirati na javni poziv koji će biti objavljen na temelju ovoga akta. Isto tako, ovo Ministarstvo objavljuje i javne pozive koji nisu vezani za ovaj akt a na koje privatni šumoposjednici također mogu aplicirati šumske ceste. Vezano za predloženu prometnicu na k.č.br. 7892/1 k.o. Cres bit će proveden postupak terenske provjere kako bi se utvrdila njezina prihvatljivost za financiranje.
3 Udruga Biom AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. Ovo savjetovanje ne poštuje zakonske rokove i dobru praksu. Savjetovanje s javnošću treba trajati minimalno 30 dana. Prihvaćen Savjetovanje je produljeno na 30 dana.
4 Udruga Biom AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. Kako bi se mogli dati suvisli komentari, potrebno je da se svi podaci u tablicama prikažu i grafički. Na način kako je sada prikazan Akcijski plan nije moguće vidjeti da li su šumske prometnice planirane na problematičnim lokacijama što se tiče zaštite vrsta i staništa. Prihvaćen Grafički prikazi šumskih prometnica odnosno šumskih cesta bit će sastavni dio Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025., koji će po njegovom donošenju od Vlade Republike Hrvatske biti objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede pa slijedom toga dostupan javnosti.
5 Udruga Biom AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025., Tablica 4.  Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za održavanje u šumama privatnih šumoposjednika koje su javno dobro, u razdoblju od 2023. do 2025. Kako bi se mogli dati suvisli komentari, potrebno je da se podaci iz ove tablice prikažu i grafički. Prihvaćen Grafički prikazi šumskih prometnica odnosno šumskih cesta bit će sastavni dio Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025., koji će po njegovom donošenju od Vlade Republike Hrvatske biti objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede pa slijedom toga dostupan javnosti.
6 Odašiljači i veze d.o.o. AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025., Tablica 5. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze, u razdoblju od 2023. do 2025. Odašiljači i veze d.o.o. predlažu da se plan koji obuhvaća popravak šumskih prometnica; Tablica 5., Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze u razdoblju od 2023. do 2025., nadopuni sa sljedećim šumskih prometnica: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA: 1. Veleč (k.o. - Ošlje, okvirni prikaz k.č. - 3888/10) 2. Ilin Vrh (k.o. - Poljice, okvirni prikaz k.č. - 535/1) 3. Pločice (k.o. - Pločice, okvirni prikaz k.č. - 574/6) 4. Šipan Velji vrh: (k.o. - Šipanska luka, okvirni prikaz k.č. - 2307/2, 2306/2, 2303/2) 5. Babino Polje (k.o. - Babino polje, okvirni prikaz k.č. - 5167/1) 6. Goveđari (k.o. - Goveđari, okvirni prikaz k.č. - 222/351) 7. Pupnat Klupca (k.o. - Pupnat, okvirni prikaz k.č. - 725/1) 8. Lastovo (k.o. - Lastovo, okvirni prikaz k.č. - 11508/2) SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA: 9. Vrgorac Gomila (k.o. - Dusina, okvirni prikaz k.č. - 4870/1) ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA: 10. Grebaštica VSP Jasenovo (k.o. - Krapanj, okvirni prikaz k.č. - 3034/1) 11. Rupe (k.o. - Rupe, okvirni prikaz k.č. - 523/56) ZADARSKA ŽUPANIJA: 12. Starigrad Paklenica (k.o. - Vinjerac, okvirni prikaz k.č. - 753/198, 753/199) 13. Dinjiška (k.o. - Povljana, okvirni prikaz k.č. - 2490/2) Obrazloženje: Društvo Odašiljači i veze d.o.o. (OIV) vodeći je pružatelj usluga zemaljskog i satelitskog odašiljanja radijskih i televizijskih programa, posjeduje objekte elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) i pruža multimedijske usluge kao i druge profesionalne i komunikacijske usluge iz područja elektroničkih komunikacija, osobito vodeći računa o kvaliteti usluga i održivom razvoju, energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša te društvenoj odgovornosti i zadaćama koje ima kao trgovačko društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (RH). Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za RH (Narodne novine 147/21) OIV je trgovačko društvo od posebnog interesa za RH u kojima RH kao isključivi vlasnik, osim gospodarskih, ostvaruje i ciljeve od izuzetne važnosti za državu (članak 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama). Pomoću predmetne EKI, OIV obavlja usluge iz svoje registrirane djelatnosti, a navedeni objekti EKI izgrađeni su na lokacijama koje se nalaze na popisu objekata određenih Uredbom Vlade RH o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15, 10/21), koja je posljedično i obvezujuće obuhvaćena u prostorne planove svih razina (državna, županijska, lokalna razina). Objekti EKI u posjedu OIV-a na navednim lokacijama izgrađeni su na šumskom zemljištu, kojim sukladno Zakonu o šumama gospodare i upravljaju Hrvatske šume d.o.o. (HŠ). OIV trenutno u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti koji je donijela Vlada RH i kojim je definirana reformska mjere C2.3.R4. - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva u okviru provedbe NPOO-a 2021.-2026 gradi pasivnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u pograničnim, ruralnim i slabo naseljenim područjima. Prvenstveno se to odnosi na šumska područja. Investicija podrazumijeva rekonstrukciju samostojećih antenskih stupova, osiguravanje niskonaponskog priključka te osiguranje svjetlovodnih ili mikrovalnih prijenosnih kapaciteta u svrhu povezivanja baznih postaja pokretne elektroničke komunikacijske mreže. Implementaciju i upravljanje budućom infrastrukturom u ime RH provodi OIV, kao društvo u 100% vlasništvu i od posebnog interesa za RH, isključivo na neprofitnoj osnovi. Obzirom na navedeno molimo Vas da Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu RH nadopunite s gore dostavljenim popisom šumskih prometnica za pristup do objekta EKI u vlasništvu OIV-a što bi ujedno značajno pridonijelo izvršenju zadaće OIV-a kao bitnog subjekta izvršenja Nacionalnog programa oporavaka otpornosti RH. Nije prihvaćen Glavni cilj Akcijskog plana je ojačati protupožarnu preventivu šuma i smanjiti požarno opterećenje na posebno ugroženom primorskom prostoru Republike Hrvatske, i to isključivo šumskih protupožarnih prometnica u šumi i na šumskom zemljištu.
7 Udruga Biom AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025., Tablica 5. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze, u razdoblju od 2023. do 2025. Iako bi podaci trebali biti grafički prikazani, s obzirom da navedeno nije napravljeno, šaljemo komentare na temelju tabličnog prikaza: 1. Cesta Glavaš-Samar na Dinari, zapravo potpuno nova cesta, ide uz granicu sa BiH i ugrožava bukovu šumu Veliki lad, istovremeno i ciljne vrste Natura 2000 (npr. planinskog djetlića). Ta šuma je i predloženi strogi rezervat. 2. Cesta Golubićko suhopolje-Zelenike potencijalno ugrožava POVS Novkovići-Bošnjakuša koji je jako osjetljiv jer čuva potočne rakove. Naročito jer cesta ide iznad izvorišta po grebenu. 3. Kod Sinja 4 ceste na brdu Greda uz upotrebu toponima nižeg reda (Petrada, Šušnjevača, Vukovići, Repetitor, Vodosprema) koje idu preko staništa Dalmatocytisusa, niske tile potencijalno ugrožavaju tu vrstu. 4. Na širem području PP Vransko jezero Šumarija Šibenik ima više cesta u planu ali nije moguće vidjeti gdje točno jer nema katastarskih čestica! 5. Šumarija Metković ima ceste u tablici bez KO i kč. U takvom obliku ne bi ni smjelo doći na savjetovanje. 6. Ceste bez KO i kč su i na Pelješcu i Mljetu, što smatramo neprihvatljivim i ponavljamo da bi svi ovi podaci morali biti dostupni za komentiranje u grafičkom obliku. Djelomično prihvaćen 1. Grafički prikazi šumskih prometnica odnosno šumskih cesta bit će sastavni dio Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025., koji će po njegovom donošenju od Vlade Republike Hrvatske biti objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede pa slijedom toga dostupan javnosti. 2. Sve šumske prometnice koje u Tablici 5. za koje nisu bile navedne katastarske čestice i katastarske općine neće biti dio Akcijskog plana. Kao što je i navedeno u Akcijskom planu, u kontekstu sustava zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova, tijekom provedbe ovoga akta, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/2013.,15/2018., 14/2019. i 127/2019.), za sve šumske prometnice će se ishoditi suglasnosti i odgovarajući akti nadležnih tijela u skladu s posebnim propisom iz područja zaštite prirode vezano za zaštićena područja i područja ekološke mreže.
8 Udruga Biom AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025., Tablica 5. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze, u razdoblju od 2023. do 2025. Kako bi se mogli dati suvisli komentari, potrebno je da se podaci iz ove tablice prikažu i grafički. Prihvaćen Grafički prikazi šumskih prometnica odnosno šumskih cesta bit će sastavni dio Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025., koji će po njegovom donošenju od Vlade Republike Hrvatske biti objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede pa slijedom toga dostupan javnosti.