Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027. Razočarana sam da su uvjetima natječaja udruge ponovo tek načelno spomenute kao prihvatljivi korisnici, a uvjeti su propisani na način da ih velika večina udruga ne može zadovoljiti. S obzirom da udruge u poljoprivredi imaju vrlo male mogućnosti prijave na bilo kakve natječaje, nemaju ni mogučnost stalnog zapošljavanja. Velika je šteta da potencijali civilnog društva nisu prepoznati, a time ni mogučnost uključivanja samih poljpprivrednika u edukacijske aktivnost i dijeljenje praktičnog znanja i iskustva. Potrebno je revidirati uvjete i dati mogućnost honorarnog rada i zapošljavanja po projektu bez obzira ima li udruga stalno zaposlene. Takva praksa normalna u svim ostalim natječajima civilnog društva. Primljeno na znanje Prihvatljivi korisnici propisani su Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. Udruge su prihvatljivi korisnici ako ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom. U skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2115, iznos potpore određuje se u skladu s pravilima za primjenu odgovarajućih jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa koji se primjenjuju u politikama Unije za sličnu vrstu operacije (dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova za zaposlenike sa 1 720 sati za osobe koje rade u punom radnom vremenu ili odgovarajućim razmjernim brojem sati od 1 720 za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu) ili prema provjerenim povijesnim podacima pojedinih korisnika. Republika Hrvatska odlučila je za izračun iznosa potpore koristiti povijesne podatke Ministarstva poljoprivrede, zaposlenika uprava(e) nadležne za savjetovanje. Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
2 Brodsko ekološko društvo-BED PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027. Iako su udruge načelno priznate kao prihvatljivi korisnici, provedbeno to ustvari nisu uz sva ograničenja koja se nalaze u ovom nacrtu Pravilnika, od načina kako se financiraju (pa samim tim i zapošljavaju) do tema kojima se bave. Za nas nema prirodnijeg puta nego da udruge dižu kapacitete svih educirajući prvo sebe pa onda i svoje članove i voljeli bi da Min radi u tom smjeru da je moguće da udruga ili savez ekoloških proizvođača vodi edukacije o ekološkoj, oni koji imaju iskustva o konzervacijskoj, udruge izvornih pasmina o njima, a udruge za zaštitu okoliša i prirode daju svoj doprinos u agriokolišnim mjerama. Mislimo da smo se nagledali prenošenja znanja u vidu ex catedra predavanja tj čitanja prezentacija i treba snage uprijeti u podupiranje onih koji to mogu raditi na terenu, i koji su spremni zaista raditi s poljoprivrednicima. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici propisani su Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. Udruge su prihvatljivi korisnici ako ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom. U skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2115, iznos potpore određuje se u skladu s pravilima za primjenu odgovarajućih jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa koji se primjenjuju u politikama Unije za sličnu vrstu operacije (dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova za zaposlenike sa 1 720 sati za osobe koje rade u punom radnom vremenu ili odgovarajućim razmjernim brojem sati od 1 720 za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu) ili prema provjerenim povijesnim podacima pojedinih korisnika. Republika Hrvatska odlučila je za izračun iznosa potpore koristiti povijesne podatke Ministarstva poljoprivrede, zaposlenika uprava(e) nadležne za savjetovanje.
3 Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 2. Poštovani, Zahtijevamo da se priznate uzgojne organizacije Ministarstva poljoprivrede također mogu prijaviti na ovaj natječaj kako bi mogli educirati naše uzgajivače u sklopu obvezne edukacije koja je sastavni dio Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH u trajanju od 6 sati kojoj su dužni prisustvovati kako bi zadovoljili sve kriterije potrebne za ostvarivanje prava na potpore. S poštovanjem, Miško Šklempe-predsjednik SSUUHH-a Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka Jelengradska 13 44317 Popovača e mail:ssuuhhpopovaca@gmail.com Kontakt: 044/679-138 Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici propisani su Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. Prihvatljivi korisnici su fizičke (obrt) i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe, a mogu biti: a) Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje b) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu c) privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe d) privatni savjetnik e) nevladine organizacije.
4 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 3. Prilog 3. Stavak 4. Broj županija mogao bi biti diskriminirajući kriterij prema privatnim savjetnicima u odnosu na državnu savjetodavnu službu. Primljeno na znanje Ovim kriterijem odabira želi se osigurati provedba i dostupnost edukacija/demonstracijskih aktivnosti u svim županijama.
5 Brodsko ekološko društvo-BED PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 3. Nedostaju farme/gospodarstva koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom koja je dobra za bioraznolikost i koja promovira održivu poljoprivrednu proizvodnju koja smanjuje utjecaj na klimatske promjene i povoljna je za bioraznolikost. Primljeno na znanje Farme/gospodarstva mogu se odabrati kao demo farme u skladu s definicijom iz članka 3 ovoga Pravilnika.
6 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Umjesto "Korisnik mora imati podmirene", koristiti termin "Korisnik mora imati regulirane", s obzirom da se iznos do 13,xx EUR-a smatra prihvatljivim Primljeno na znanje Stavak 4. članka 7 glasi: Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Predložena izmjena ne mijenja propisani uvjet prihvatljivosti.
7 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Loša definicija korisnika. Da li je Ministarstvo poljoprivrede registrirano za pružanje navedenih djelatnosti??? Prihvatljivi korisnici bi trebali biti fizičke (obrti) te pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti.... koje udovoljavaju odredbama ovog Pravilnika ..... te Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
8 Brodsko ekološko društvo-BED PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Ovo se čini vrlo ograničavajuće, jer za biti primjer dobre prakse nije nužno da si registriran za obrazovanje – udruge obično u svom Statutu imaju to regulirano kroz djelatnosti, ciljeve i ciljne skupine. Može li se pojasniti ova registracija, kod kojeg tijela se vrši ? Radno iskustvo bi se u slučaju udruga moglo dokazivati referencama o projektima sa edukacijskim aktivnostima na temama iz programa koji predlaže. Molimo ako može pojasniti primjerom i (7) Stručne osobe korisnika moraju biti ovlaštene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo. Djelomično prihvaćen Stavak 1. članka 7 će se doraditi na način da su udruge koje imaju Statutom reguliranu djelatnost obrazovanja i savjetovanja prihvatljivi korisnici ove intervencije. Stručne osobe korisnika koje provode tečajeve radno iskustvo mogu dokazati radom na projektima vezanim uz temu koja je predviđena Godišnjim programom osposobljavanja. Uvjeti prihvatljivosti privatnih savjetnika propisani su u skladu s člankom 114. Zakona o poljoprivredi kojim je propisano tko može biti savjetnik poljoprivrednika i drugih korisnika u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, kao i uvjeti koje savjetnici moraju ispuniti.
9 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Dodati: Prihvatljivi korisnici su fizičke (obrt) i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe, ili imaju zakonom propisanu djelatnost organiziranja edukacija, stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja te ruralnog razvoja izvan sustava redovite naobrazbe, a mogu biti: f) OPG koji imaju registriranu potrebnu dopunsku djelatnost. OPG koji provodi navedene prakse i ima iskustvo vezano za temu, može biti izvrstan savjetnik. g) Hrvatska poljoprivredna komora HPK bi morala biti jedna od prihvatljivih korisnika bez nadmetanja s ostalim nevladinim organizacijama. Kao članica Copa-Cogeca u izravnoj je komunikaciji s ostalim poljoprivrednim komorama i njihovim savjetodavnim službama. Od samog početka kreiranja Uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a uključena je u pregovore u radnim tijelima Komisije. Također, na svakodnevnoj razini komunicira sve opstale relevantne pravne akte na EU i RH razini. Zbog županijskog ustroja, sektorske podjele i obaveznog članstva te mogućnosti razmjene iskustva s kolegama iz EU ima najveći pristup informacijama potrebnim za prijenos znanja. Također, HPK je jedina u Hrvatskoj partner konzorcija EU ZPP MREŽE – EIP AGRI te izravno sudjeluje u kreiranju programa i razmjeni informacija/znanja na EU razini. Članak 7. Stavak 6. Stručne osobe korisnika koje provode tečajeve moraju imati: završen preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,specijalistički diplomski stručni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine, poslijediplomski doktorski studij iz područja biotehničkih znanosti/biomedicine i zdravstva/društvenih/prirodnih/tehničkih znanosti ovisno o području iz kojeg se provodi tečaj i najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili najmanje jednu godinu radnog iskustva iz područja na koje se odnosi tema koja je predmet prijavljenog Godišnjeg programa te osobe s višom stručnom spremom iz područja poljoprivrede sa 10 i više godina radnog iskustva u struci. Prošli sustav obrazovanja prije bolonjskog su bili dvogodišnji i četverogodišnji. U Hrvatskoj postoji veliki broj inženjera poljoprivrede sa završenom višom poljoprivrednom školom i dugogodišnjim radnim iskustvom (to je sada već više od 20 godina). Navedeni stručnjaci su pogodni i kompetentni za savjetodavce po pojedinim temama vezanim za užu struku. Članak 7. Stavak 7. dodati: Stručne osobe moraju biti ovlaštene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ili imaju zakonom propisanu djelatnost organiziranja edukacija, stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja te ruralnog razvoja ako je primjenjivo. Ako ustanove za obrazovanje nisu prihvatljive za korisnike, smatramo kako nije korektno niti da profesori budu stručni predavači (npr. kod nevladinih udruga postoji očekivanja da će ih angažirati). Oni su već plaćeni za znanstveno - nastavni rad. Nije prihvaćen OPG u skladu s Pravilnikom o upisu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne može upisati dopunsku djelatnost savjetovanja te samim time nije uvršten kao prihvatljiv korisnik. Prihvatljivi korisnici propisani su Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su u skladu s člankom 114. Zakona o poljoprivredi kojim je propisano tko može biti savjetnik poljoprivrednika i drugih korisnika u okviru Zajedničke poljoprivredne politike kao i uvjeti koje savjetnici moraju ispuniti. Zakonom o agronomskoj komori propisano je da pravo na upis u Popis ovlaštenih agronoma ima agronom fizička osoba koja je: završila sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) ili je obrazovnu kvalifikaciju stekla u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, ako joj je ista priznata kao kvalifikacija odgovarajuća onoj stečenoj u Republici Hrvatskoj. Ugovaranje vanjskih stručnjaka koji imaju uvjete iz stavka 6. članka 7. ovoga Pravilnika je prihvatljiv trošak za sve korisnike, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
10 Daniel Rašić PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Predlažem u Članku 7. dodati kao prihvatljivog korisnika vlasnika obrta koji je zaposlen kod drugog poslodavca te zbog zakonskog okvira o doprinosima ne može se prijaviti na vlastiti obrt. Prihvaćen Navedeno će se dodatno pojasniti u Pravilniku. Vlasnik obrta je prihvatljiv korisnik u sklopu ove intervencije.
11 BSC PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Članak 7, stavak 1, podstavak a) Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje Ako je MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE upravljačko tijelo, kako onda MP uprava nadležna za savjetovanje nije u sukobu interesa, također, institucija "MP uprava nadležna za savjetovanje " ne postoji, postoji MP Uprava za podršku u poljoprivredi? Sukob interesa je naziv za situacije u kojima pojedinac koji obavlja određenu javnu funkciju ili djelatnost dolazi u priliku da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama, a nauštrb interesa javnosti ili osoba koje su mu dale povjerenje. "Sukob" se odnosi na sukob između osobnog interesa na jednoj i javnog interesa na drugoj strani. Stavak 6 Na koga ili što se odnosi ili je ovdje višak termina? Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su u skladu s člankom 114. Zakona o poljoprivredi kojim je propisano tko može biti savjetnik poljoprivrednika i drugih korisnika u okviru Zajedničke poljoprivredne politike. Stavkom (2) članka 114. propisano je: Savjetovanje korisnika u području javne savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Stavak 6. članka 7. ovoga Pravilnika odnosi se na sve stručne osobe koje će provoditi tečajeve/demonstracijske aktivnosti u sklopu ove intervencije.
12 BSC PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Obrt je zapravo samo način obavljanja određene gospodarske djelatnosti od strane fizičke osobe pa obrt ne može stjecati prava i obveze te ne može biti stranka u postupku, već je to uvijek fizička osoba – obrtnik. ZNAČI: svi savjetnici koji će posao savjetovanja obavljati moraju imati minimalno registriran OBRT Ako se navodi obrt neka se dopuni i sa SAMOSTALNA DJELATNOST Primljeno na znanje Navedeno će se dodatno pojasniti u Pravilniku. Vlasnik obrta je prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
13 Ana Kamber PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Predlažem kao prihvatljivog korisnika i vlasnika obrta koji je prijavljen ugovorom o radu kod nekog drugog poslodavca, a zbog zakona o doprinosima ne može biti prijavljen na svoj vlastiti obrt. Prihvaćen Navedeno će se dodatno pojasniti u Pravilniku. Vlasnik obrta je prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
14 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Prihvatljiv korisnik trebao bi biti vlasnik obrta koji je prijavljen ugovorom o radu kod nekog drugog poslodavca a zbog zakona o doprinosima ne može biti prijavljen na svoj vlastiti obrt. Mnogi Agronomi zaposlenici su drugih firmi koji neće ići na Intervenciju 78.01. Stoga im treba omogućiti aplikaciju na mjeru preko vlastitih obrta u kojima nisu zaposlenici. Prihvatljive osobe trebale bi biti i fizičke osobe u okviru „paušalnog“ obrta, a sukladno Zakonu o porezu na dohodak Samostane djelatnosti iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak; (1) Samostalnom djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), u smislu ovoga Zakona, smatraju se: 1. djelatnosti u smislu zakona kojim se uređuje obavljanje obrta i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti Obrt je zapravo samo način obavljanja određene gospodarske djelatnosti od strane fizičke osobe pa obrt ne može stjecati prava i obveze te ne može biti stranka u postupku, već je to uvijek fizička osoba – obrtnik. ZNAČI: svi savjetnici koji će posao savjetovanja obavljati moraju imati minimalno registriran obrt. Prihvaćen Navedeno će se dodatno pojasniti u Pravilniku. Vlasnik obrta je prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
15 AGROZEA obrt vl. Igor Imrović PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Prihvatljiv korisnik trebao bi biti vlasnik obrta koji je prijavljen ugovorom o radu kod nekog drugog poslodavca a zbog zakona o doprinosima ne može biti prijavljen na svoj vlastiti obrt. Prihvaćen Navedeno će se dodatno pojasniti u Pravilniku. Vlasnik obrta je prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
16 Zlatko Dudaš PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. U članku 7. stavak 6. predlažem da se doda "...preddiplomski studij u trajanju od najmanje dvije godine i najmanje 10 godina radnog iskustva..." U bivšem obrazovnom sustavu postojala je viša škola od 4. semestra odnosno dvije godine studija do uvođenja u sustav obrazovanja bolonjski model. U Hrvatskoj ima puno kvalitetnih stručnjaka iz takvog obrazovnog sustava koji imaju veliko radno iskustvo i sigurno mogu zadovoljiti kriterije potrebne za realizaciju ove intervencije. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su u skladu s člankom 114. Zakona o poljoprivredi kojim je propisano tko može biti savjetnik poljoprivrednika i drugih korisnika u okviru Zajedničke poljoprivredne politike kao i uvjeti koje savjetnici moraju ispuniti. Zakonom o agronomskoj komori propisano je da pravo na upis u Popis ovlaštenih agronoma ima agronom fizička osoba koja je: završila sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) ili je obrazovnu kvalifikaciju stekla u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, ako joj je ista priznata kao kvalifikacija odgovarajuća onoj stečenoj u Republici Hrvatskoj.
17 POU Libar PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. predlažem kao prihvatljivog korisnika i ustanove za obrazovanje odraslih Primljeno na znanje Prihvatljivi korisnici propisani su Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. - 2027. Ustanove za obrazovanje odraslih su prihvatljivi korisnici ako ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom.
18 Željko Bjeliš PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 7. Predlažem u st. (1) kao prihvatljive korisnike dodati i OPG u RPO-u. Naime, OPG u RPO-u, ukoliko ima dopunsku djelatnost 5.3., a koja je u poreznoj upravi zavedena kao djelatnost 'ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n.', ne može registrirati istu djelatnost i u obrtu, kao npr. 70.22 savjetovanje u ... ili 74.90 savjetovanje u području poljoprivrede, odnosno trebao bi u OPG-u brisati dopunsku djelatnost, kako bi je mogao upisati u djelatnost obrta. Nije moguće imati npr. OPG i poljoprivredni obrt. Iz toga razloga je nepotrebno onemogućavati OPG u RPO-u kao prihvatljivog korisnika, jer u tom slučaju je OPG izjednačen zakonski (porezno) sa obrtom. Nadalje, moglo bi se mijenjati OPG u Obrt, ali s obzirom da se neki u realizaciji mjera RR, nije poželjno. Bitno je definirati, mora li ova nova djelatnost vezana za mjeru 78.01 biti glavna djelatnost ili može biti sporedna ili dopunska. S obzirom na činjenicu da je većini ovlaštenih agronoma ovo dopunska djelatnost, dodatni dohodak, predlažem da to ne mora biti glavna djelatnost, odnosno da istu mogu obavljati kao dopunsku djelatnost na OPG-u ili drugačije. Nije prihvaćen OPG u skladu s Pravilnikom o upisu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne može upisati dopunsku djelatnost savjetovanja te samim time nije uvršten kao prihvatljiv korisnik.
19 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. U Pravilniku nedostaje stručni savjet, akreditacijsko tijelo koje izdaje certifikat i provodi edukacije prema Programu koje donosi Upravljačko tijelo Ministarstva poljoprivrede. Isto bi trebalo provoditi prijenos i testiranje znanja za svaku obaveznu temu. S obzirom da je to praksa i u drugim državama te da prema djelatnosti (Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 114/2022) može provoditi prijenos i testiranje znanja tražimo da navedeno tijelo bude Hrvatska poljoprivredna komora. Nije prihvaćen Iz komentara nije razvidno koju normu bi HPK provjeravala u postupku akreditacije. Akreditacija je ocjena treće strane koja se odnosi na tijelo za ocjenu sukladnosti, a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka.
20 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. S obzirom da će, zbog optimizacije poslovanja i isplativosti održavanja edukacija, vjerojatni broj polaznika na većini edukacija biti 10, a uzimajući u obzir veliki broj obveznih sudionika edukacija, predlažem razmisliti o dodjeli potpore po sudioniku (povijesni podaci EURx6 sati x 6 sati pripreme)/10 sudionika. Na ovaj način bi trošak za održavanje bio isti, pokrio bi se veći broj obveznih sudionika, a smanjio bi se trošak administriranja, jer za 20 sudionika ne bi bilo 2x20%, već samo 1x20%. Ipak, kao maksimum odrediti 20 sudionika, što je optimalna veličina grupe. Za neke edukacije za koje ne postoji obveza korisnika IAKS mjera, PVP... razmotriti mogućnost i manjeg broja sati, uz manji broj korisnika i neki fiksni trošak, koji će biti realan. Primjerice, educiranost o poreznim propisima je vrlo niska, a radi se o specifičnim znanjima predavača, što zahtijeva dugotrajnu pripremu, nerijetko i angažman stručnih osoba koje za 20 EUR-a po satu sigurno neće biti voljne održavati predavanje. Pitanje je samo želimo li dobro educiranog poljoprivrednika ili ne Nije prihvaćen Sati pripreme tečajeva i demonstracijskih aktivnosti ne mogu biti veći od 100 % direktnih sati. Sati administracije ne mogu biti veći od 20 % direktnih sati. Korisnik ima iste troškove neovisno o broju sudionika na pojedinom tečaju. Broj sudionika tečaja određen je temeljem iskustva iz prethodnog programskog razdoblja. Za ostale (neobavezne) teme iz Priloga 2 ovoga Pravilnika nije propisan najmanji broj sati trajanja izobrazbe/demonstracijske aktivnosti.
21 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. Kao najmanji broj sudionika navodi se 10. Međutim, potrebno je predvidjeti i situacije u kojima će se od npr. 10 prijavljenih na edukaciju odazvati njih 8 Nije prihvaćen Najmanji broj polaznika edukacije je uvjet prihvatljivost kojeg korisnik mora poštivati da bi bio prihvatljiv za isplatu.
22 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. Izmjenama Godišnjeg programa ne treba smatrati promjene u broju održavanja radionica (u slučaju otkazivanja npr.), a s obzirom da je teško predvidjeti da li će se na nekom području odazvati minimalni broj sudionika edukacije. Prihvaćen O promjenama u broju održavanja tečajeva iz odobrenog Godišnjeg programa osposobljavanja, korisnik je u obvezi dostaviti obavijest Agenciji za plaćanja te se isto ne smatra izmjenom Godišnjeg programa osposobljavanja. Smanjenje broja održanih tečajeva dovodi do smanjenja realizacije troškova što dovodi do financijskih korekcija. Korisnik je u obvezi realizirati 80 % ugovorenih troškova da ne bi imao financijsku korekciju.
23 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. Kako bi se postigla ujednačenost u sadržaju edukacijskih programa, predlažem da Upravljačko tijelo iz sredstava mjere TP ugovori izradu programa po svakoj temi kako bi se svim sudionicima u edukacijama omogućio isti ishod učenja. Odnosi se na dio Priloga 1 - Godišnji program osposobljavanja - Razrada i opis teme / tečaja iz Godišnjeg programa osposobljavanja. Povući paralelu s obrazovnim programima u npr. srednjim poljoprivrednim školama u RH, gdje se održavaju isti nastavni programi, odobreni od strane resornog Ministarstva. Ovakvim pristupom smanjilo bi se i administrativno opterećenje u Upravljačkom tijelu, koje mora odobriti sve Programe osposobljavanja Nije prihvaćen Korisnik je u obvezi u skladu s obveznim sadržajem iz Godišnjeg programa osposobljavanja iz Priloga 1 ovoga Pravilnika, izraditi Godišnji program osposobljavanja koji će odobravati Upravljačko tijelo.
24 Brodsko ekološko društvo-BED PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. Za neke mjere agro-okoliša u prošlom razdoblju smo imali tek nekoliko zainteresiranih u cijeloj RH (npr. do 2022. smo skupili tek 12 korisnika u mjeri 10.1.5. pa smatramo da je za takve teme prag treba biti 5 a ne 10 korisnika. ) Nije prihvaćen Jedan tečaj obuhvaćat će edukacije srodnih područja te će poljoprivrednik po završetku tečaja moći ishoditi potvrdu kojom dokazuje da je završio izobrazbu za teme iz više intervencija.
25 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. Članak 8. Potrebna je dostupnost svih programa državne savjetodavne službe, kako bi se izbjegli početni problemi za privatne savjetnike i olakšala izrada individualnih programa od strane svakoga. Nije prihvaćen Korisnik je u obvezi u skladu s obveznim sadržajem iz Godišnjeg programa osposobljavanja iz Priloga 1 ovoga Pravilnika, izraditi Godišnji program osposobljavanja koji će odobravati Upravljačko tijelo.
26 BSC PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. Članak 8, stavak 16 Nije primjenjivo za vanjske savjetnike i predavaće. Ovo je sustav isključivo za djelatnike MP. SEMIS je sustav koji prati radni proces djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Nije prihvaćen SEMIS sustav bit će dostupan svim prihvatljivim korisnicima.
27 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 8. stavak 12. Predlažemo sustavno rješenje, a ne da svatko izdaje svoje potvrde. Prihvaćen Predložak potvrde bit će generiran u SEMIS sustavu.
28 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. S obzirom da se kod bodovanja programa prednost daje onima koji definiraju održavanje edukacija u većem broju županija RH, potrebno je troškove smještaja/putne troškove izdvojiti iz kategorije troškova za pripremu i provedbu programa osposobljavanja, a s obzirom da u pojedinim slučajevima iznos prihvatljiv po ovakvim izračunima (100% na iznos za provedbu same edukacije) neće biti dostatan za pokrivanje ovih troškova. Svi oni koji će se voditi ovim, razumno će suziti areal svog djelovanja što će ih staviti u nepovoljan položaj spram ostalih. Uzmimo za primjer da tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, održava edukaciju u Gospiću, gdje je mali broj registriranih subjekata koji će se ovim poslom baviti. Pod pretpostavkom da će za 6 sati predavanja biti prihvatljiv iznos od 120 EUR (vjerojatno i manje), te da za pripremu i ostale troškove (uključujući put, cestarinu, okrepu) ima također 120 EUR-a, uzimajući u obzir realne troškove goriva, cestarine.... vidljiva je nerentabilnost, odnosno povlašten položaj nekih savjetnika koji imaju razgranatu mrežu diljem RH. Ako smatrate da je ovo moguće pokriti iz 40% dodatnih troškova, onda promijeniti definiciju pa iz pripreme i provedbe maknuti putni trošak, dnevnice... Nije prihvaćen Putni troškovi smatraju se indirektnim troškovima koji se računaju u 40 % ostalih prihvatljivih troškova korisnika.
29 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Uredba definira drugačije izračun izravnih troškova - prema povijesnim podacima prijavitelja, iako je dobro da barem u prvoj godini provedbe to bude na razini podataka MP, kako bi svi imali jednak tretman. Ipak, sama ova činjenica kako definira uredba, trebalo bi biti onemogućeno pružanje usluga onima koji nisu zaposlenici subjekta koji se prijavljuje na natječaj. Djelomično prihvaćen Direktni sati računaju se zaposlenicima korisnika, a vlasnike obrta (fizičke osobe) smatramo zaposlenicima korisnika u smislu ovoga Pravilnika, budući isti ne mogu utvrđivati poduzetničku plaću jer im se ne priznaje u izdatke, a ako tu djelatnost obavljaju uz radni odnos kod nekog drugog poslodavca, plaćaju doprinose i po osnovi obrta ili slobodnog zanimanja po isteku godine po rješenju Porezne uprave. Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
30 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Brisati troškove za sudionike tečajeva, jer je isto podložno manipulacijama Nije prihvaćen Troškovi za sudionike tečajeva su prihvatljivi te se računaju u 40 % prihvatljivih izravnih troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika za pokrivanje preostalih prihvatljivih troškova.
31 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Navesti popis opreme i materijala koji se smatraju prihvatljivim troškovima Primljeno na znanje Prihvatljivi troškovi propisani su člankom 10. ovoga Pravilnika.
32 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Da li se troškovi pripreme programa osposobljavanja priznaju samo jednom ili su prihvatljivi kod održavanja svakog pojedinog programa? Prihvaćen Sati pripreme prihvatljivi su kod održavanja svakog pojedinog tečaja što korisnik iskazuje kroz SEMIS sustav te moraju biti jasno povezani s održanim tečajevima/demonstracijskom aktivnosti.
33 Daniel Rašić PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Predlažem da prihvatljivi troškovi budu i za stručne osobe koje nisu zaposlenici ali su vlasnici obrta, stručna osoba ne mora biti zaposlenik obrta te nema potrebe vezivati mjesto prijave s stručnim predavanjem. Pružajući stručnjacima mogućnost savjetovanja, pružate korisnicima podršku sa stručnjacima koji su iskusili slične situacije, stručnjacima koji su upravo zbog svog primarnog posla imaju dodatna iskustva, završene edukacije i saznanja koja mogu prezentirati korisnicima. Prihvaćen Navedeno će se dodatno pojasniti u Pravilniku. Vlasnik obrta je prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
34 Ana Kamber PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Predlažem u prihvatljive troškove, osim plaća stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika, uvrstiti i troškove naknada onih zaposlenih na ugovor o djelu, tako da prihvatljiv trošak budu i naknade na ugovore o djelu. Djelomično prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
35 ŽELJKO HERNER PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Vanjski stručnjaci bi morali imati minimalno doktorat znanosti i više od 8 godina iskustva iz područja za koje se angažiraju. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti iz članka 7. ovoga Pravilnika primjenjivi su na sve stručne osobe korisnika. Zakonom o agronomskoj komori propisano je da pravo na upis u Popis ovlaštenih agronoma ima agronom fizička osoba koja je: završila sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) ili je obrazovnu kvalifikaciju stekla u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, ako joj je ista priznata kao kvalifikacija odgovarajuća onoj stečenoj u Republici Hrvatskoj.
36 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. U stavku 6. Najviše dvije stručne osobe koje su predavači mogu prisustvovati na jednom direktnom satu. Nije prihvaćen Direktni sati računaju se zaposlenicima korisnika/vlasniku obrta dok se preostali troškovi računaju u 40 % ostalih prihvatljivih troškova korisnika.
37 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Prihvatljivi troškovi: Omogućiti i ravnopravni status zaposlenika i onih zaposlenih na ugovor o djelu (priznati troškovi naknada na ugovore o djelu) dodati i naknadu za savjetnike na ugovor o djelu. Djelomično prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
38 AGROZEA obrt vl. Igor Imrović PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 10. Prihvatljivi troškovi: Naknade na ugovor o djelu(ne samo za zaposlenike korisnika) Djelomično prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
39 BSC PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 13. Potrebno je dodati koji su na ugovor o djelu, ugovor o radu, ugovor o autorstvu, vanjski suradnici na primjenjiv ugovor. Nije prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
40 Ana Kamber PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 13. Predlažem u stavak 5. dodati i zaposlenike korisnika na ugovor o djelu. Nije prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
41 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 13. stavak 5. Potrebno je dodati koji su na ugovor o djelu, ugovor o radu, vanjski suradnici na primjenjiv ugovor. Nije prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
42 AGROZEA obrt vl. Igor Imrović PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 13. pod točkom 5. Dodati i zaposlene na ugovor o djelu. Nije prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
43 POU Libar PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 13. čl.13 st.5 spominje se termin "zaposlenici korisnika" Temeljem kojeg ugovora zaposlenik( ugovor o radu na neodređeno, ugovor o radu na određeno , ugovor o djelu , ugovor o autorskom radu)? Primljeno na znanje Zaposlenik korisnika mora biti zaposlen temeljem ugovora o radu na određeno ili neodređeno ili vlasnik obrta.
44 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 19. Logičnije bi bilo kako će se u slučaju da jedan korisnik podnese više zahtjeva za potporu po jednom natječaju, kao valjani smatrati onaj zadnje podneseni, a ne prvi podneseni Nije prihvaćen Navedeni uvjet je propisan u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.
45 Brodsko ekološko društvo-BED PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 19. Predlažemo omogućiti i potpis putem elektronskog potpisa s certifikatom te elektronsko slanje. (isto vrijedi i za potpise u člancima 41. i 42.) Nije prihvaćen Navedeni uvjet je propisan u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.
46 Ana Kamber PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 31. U stavak 2. c) osim stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika, uvrstiti i one stručne osobe koje su zaposlene na ugovor o djelu. Nije prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
47 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 31. U stavku 2 c) Osim zaposlenika, uvrstiti vlasnike obrta i one zaposlenike sa ugovorom o djelu koji primaju naknadu. Djelomično prihvaćen Navedeno će se dodatno pojasniti u Pravilniku. Vlasnik obrta je prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije. Ugovaranje vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
48 AGROZEA obrt vl. Igor Imrović PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 31. Osim zaposlenika, uvrstiti i one zaposlenike na ugovor o djelu koji primaju naknadu. Nije prihvaćen Ugovaranje vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
49 MARIN KUKOČ PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 78.01. POTPORA PRENOŠENJU ZNANJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027., Članak 41. promjenama ne treba smatrati promjene u terminima/mjestima održavanja, s obzirom da je kod podnošenja zahtjeva teško predvidjeti stvarni odaziv. Promjene u datumima/mjestima održavanja, kao i samo otkazivanje održavanja ne treba smatrati promjenom Prihvaćen S obzirom na to da korisnik ostvaruje prednost temeljem kriterija odabira za lokacije održavanja tečajeva navedeno se smatra izmjenom Godišnjeg programa osposobljavanja. O promjenama u broju i terminu održavanja tečajeva iz odobrenog Godišnjeg programa osposobljavanja, korisnik je u obvezi dostaviti obavijest Agenciji za plaćanja te se isto ne smatra izmjenom Godišnjeg programa osposobljavanja. Smanjenje broja održanih tečajeva dovodi do smanjenja realizacije troškova što dovodi do financijskih korekcija. Korisnik je u obvezi realizirati 80 % ugovorenih troškova da ne bi imao financijsku korekciju.
50 Brodsko ekološko društvo-BED Članak 53., Prilog 1 Udruge koje nemaju stalno zaposlenih nego se financiraju putem projekata, a imaju o čemu educirati druge i to mogu dokazati referencama, kroz ovu mjeru zaposlili/sufinancirali bi osobu koja bi provodila edukacije. Za teme iz zaštite okoliša i klime je prepoznato u SP ZPPu da nemamo dovoljno ljudi koji bi o tome mogli educirati i da je malo korisnika, i ne bi se trebalo natjecati u istoj kategoriji s onima koji educiraju o svim ostalim temama, treba taj dio staviti u posebnu nišu. Poanta uključivanja civilnog sektora je bila na tom polju je bila angažirati se intervencijama povezanima uz otpornost na klimatske promjene i na očuvanje bioraznolikosti no te teme se uopće ni ne spominju mada je kad je upravo to prepoznato kao jedna od slabih točaka na kojima je apsorpcija mjera u PRR-u 14-20 bila iznimno niska. Djelomično prihvaćen Prihvatljivi korisnici propisani su Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. Udruge su prihvatljivi korisnici ako ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom. U skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2115, iznos potpore određuje se u skladu s pravilima za primjenu odgovarajućih jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa koji se primjenjuju u politikama Unije za sličnu vrstu operacije (dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova za zaposlenike sa 1 720 sati za osobe koje rade u punom radnom vremenu ili odgovarajućim razmjernim brojem sati od 1 720 za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu) ili prema provjerenim povijesnim podacima pojedinih korisnika. Republika Hrvatska odlučila se za izračun iznosa potpore koristiti povijesne podatke Ministarstva poljoprivrede, zaposlenika uprava(e) nadležne za savjetovanje. Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
51 Max Agro Članak 53., Prilog 1 Zašto Savjetodavna može dobiti 100% plaćenih troškova, osigurane godišnje skupštine, dostupnost podataka o svim korisnicima kojima je izobrazba dostupna i opsege njihove proizvodnje, a svi ostali izvan institucije ne? To je direktno pogodovanje. Ostaje pitanje tko dolazi u kontrolu provedbe mjere? Da li dolazi Savjetodavna služba (kao npr za plan hranidbe ste morali dobiti pečat/potpis savjetnika) da bi on bio valjan i prihvaćen za mjeru plan hranidbe)? Ako Savjetodavna služba odobrava potpisom pojedine mjere, onda ne može raditi i kontrolu jer to je direktno pogodovanje Savjetodavnoj službi, a to nije u redu. Smatram da se za prijavu na natječaj treba omogučiti svima. Primljeno na znanje Podaci o poljoprivrednicima koji su u obvezi pohađati edukaciju su javno dostupni, svi korisnici imaju isti udio financiranja. Prihvatljivi troškovi su isti za sve korisnike. Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja.
52 BSC Članak 53., Prilog 1 U Članku 10 navodi se ugovaranje vanjskih stručnjaka, a ovdje se navodi „Broj stalno zaposlenih stručnih osoba predviđenih za predavače na tečajevima“. Primljeno na znanje Ugovaranje vanjskih stručnjaka je prihvatljiv trošak, ali se računa u 40 % preostalih prihvatljivih troškova korisnika.
53 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA Članak 53., Prilog 1 Cilj bi bio iskoristiti sve raspoložive ljude i sredstva da se izobrazba izvrši kvalitetno, jer je i očito da EK prepoznaje nedostatak država članica i uvodi privatno savjetodavno tijelo sa ciljem kvalitete a ne kvantitete. Zašto stvarati razlike između institucije Savjetodavne službe, Ministarstva poljoprivrede i privatnih savjetnika (ovlaštenih agronoma) Zašto bi Savjetodavna služba imala pogodnosti, besplatnih dvorana, 100% plaćenih troškova, dostupnost podataka svih korisnika kojima je izobrazba dostupna, a svi ostali izvan institucije ne? Direktno pogodovanje koje je sigurno tema za raspravu. Rješenje, omogućiti ista prava svima od financijskog % i dostupnosti podataka, do unificiranih potvrda. U tekstu treba mjenjati rječ stalno zaposlenih, kako nebi ponavljali od ranije. Primljeno na znanje Podaci o poljoprivrednicima koji su u obvezi pohađati edukaciju su javno dostupni, svi korisnici imaju isti udio financiranja. Prihvatljivi troškovi su isti za sve korisnike.
54 MARIN KUKOČ Članak 53., Prilog 3 predvidjeti mogućnost financiranja troška vezanog uz vidljivost, do određenog iznosa Nije prihvaćen Trošak označavanja aktivnosti tijekom provedbe projekta i po dovršetku aktivnosti nije prihvatljiv trošak za financiranje u sklopu intervencija Strateškog plana.