Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JELENA VUKOSAVLJEVIĆ ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Poštovani, pozdravljam odluku Ministarstva o procesu osiguravanja obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2023. godine utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, jer smatram da se na taj način omogućava obiteljima koje imaju financijske poteškoće da osiguraju kvalitetnije i produktivnije osnovnoškolsko obrazovanje. S poštovanjem, Jelena Vukosavljević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Sanja Srdelić ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Kao nastavnik i sudionik u sustavu obrazovanja, mišljenje o prijedlogu za ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ima osobnu perspektivu koja se temelji na mojim iskustvima i promišljanjima. Ova inicijativa predstavlja značajan korak prema većoj pristupačnosti obrazovanju za učenike koji pripadaju kućanstvima s nižim primanjima. Osiguravanje drugih obrazovnih materijala tim učenicima može pružiti potrebne alate za učenje i razvoj, a istovremeno smanjiti financijsko opterećenje njihovih obitelji. Kao nastavnici i kao obrazovni sustav, moramo voditi računa o tome da je naša svrha osigurati jednakost prilika za sve učenike. Financiranje drugih obrazovnih materijala omogućuje nam da podržimo učenike s manje resursa i omogućimo im da sudjeluju u nastavi na jednakoj osnovi kao i njihovi vršnjaci. To može imati pozitivan utjecaj na njihovu motivaciju, angažman i postignuća. Osim toga, omogućavanje učenicima da koriste komercijalne druge obrazovne materijale pruža veću raznolikost i prilagodljivost u nastavi. Svaki učenik ima različite potrebe i načine učenja, stoga je važno imati raznolik izbor materijala koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama i interesima. Financiranje drugih obrazovnih materijala može doprinijeti stvaranju poticajnijeg okruženja za učenje i omogućiti nam da bolje prilagodimo nastavu prema potrebama naših učenika. Međutim, kao svi prijedlozi, i ovaj ima svoje izazove i potencijalne nedostatke. Važno je osigurati da sredstva budu raspoređena pravedno i transparentno te da se osigura odgovorno korištenje financijskih resursa. Također je važno da postoji odgovarajući sustav praćenja i vrednovanja kako bismo mogli procijeniti učinkovitost programa i identificirati područja za poboljšanje. U konačnici, podržavam ovaj prijedlog za ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske jer vjerujem da će doprinijeti pravednijem pristupu obrazovanju i pomoći učenicima koji se nalaze u nepovoljnijem položaju. To je korak prema izgradnji inkluzivnijeg obrazovnog sustava koji pruža potporu i potrebne resurse svim učenicima, bez obzira na njihovu socioekonomsku pozadinu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
3 Alenka Šimić ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Poštovani, slažem se sa kolegicom Gerin da financiranje treba prebaciti na lokalnu razinu jer poznajem primjere i pozitivne rezultate te olakšan rad učenicima i učiteljima. Lijep pozdrav. Nije prihvaćen Sve jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) i jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) ne mogu osigurati materijalna sredstva za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola članovima obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) sa svog područja pa je nužno da se sredstvima Državnog proračuna osiguraju jednake mogućnosti svim učenicima u Republici Hrvatskoj.
4 Ksandra Sinožić ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Poštovani, slažem se s odlukom o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 JASMINKA GERIN ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Poštovani, treba prebaciti na lokalnu razinu, primjer grada Siska koji za sve učenike kupuje DOM-a već 4 godine. Mislim da bi to mogli svi gradovi u RH, nama učiteljima je olakšan rad jer svi učenici imaju dodatne obrazovne sadržaje. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Sve jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) i jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) ne mogu osigurati materijalna sredstva za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola članovima obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) sa svog područja pa je nužno da se sredstvima Državnog proračuna osiguraju jednake mogućnosti svim učenicima u Republici Hrvatskoj.
6 Pravobranitelj za djecu RH ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, I. Poštovani, Sukladno članku 11. Zakona o pravobranitelju za djecu dostavljamo preporuku vezanu za uvjete ostvarivanja prava na financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola. U članku I. Prijedloga Odluke navodi se da pravo ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred. Moguća je situacija u kojoj učenik koji ponavlja razred obrazovanje nastavlja u drugoj školi u kojoj se zahtijeva drugi obrazovni materijal - drugačiji od onog koji je koristio prethodne školske godine. Stoga predlažemo predvidjeti ostvarenje prava na financiranje drugih obrazovnih materijala za takve učenike. Nije prihvaćen Učenici osnovnih škola članovi obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) pravo na financiranje nabave drugih obrazovnih materijala mogu ostvariti samo jednom u tekućoj školskoj godini.
7 Vesna Trope ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, I. Poštovani, slažem se prijedlogom o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike kojima je to potrebno jer sam sigurna da bi to uveliko olakšalo pripremu za novu nastavnu godinu mnogim obiteljima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Marina Barunčić ODLUKU o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, I. Poštovani, u potpunosti se slažem da se učenicima u osnovnoj školi, čiji roditelji imaju minimalne naknade, osiguraju drugi obrazovni materijali tj. radne bilježnice ili nastavni listići od raspoloživih financijskih sredstava Vlade RH.. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.