Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Božić MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, Zadovoljstvo mi je u ime Hrvatske industrije šećera pozdraviti ovaj nacrt Pravilnika kojim se uređuje pitanje naknade troškova zbog rasta cijena drugih energenata, osim plina i električne energije. HIŠ snažno podržava donošenje ovog Pravilnika kojim se na pravedan način subjektima u proizvodnji hrane koji su veliki potrošači energije, unutar kojih je HIŠ najveći u našoj zemlji, omogućuje da ostvare barem djelomičnu kompenzaciju za veliki porast troškova energije u prethodnoj godini. Vjerujemo da je malotko u našoj javnosti upoznat s podatkom da je trošak koji HIŠ kao obveznik EU ETS sustava ima i koji je uplatio za potrebe energetske tranzicije i dekarbonizacije, nekoliko puta veći od zbroja financijskih obveza svih ostalih subjekata u proizvodnju hrane, te da će ova mjera omogućiti da se samo donekle ublaži taj ogromni trošak. Pravilnik je jasno napisan, komplementaran je Mjeri 2 koja se odnosi na plin i električnu energiju, s ugrađenim poveznicama na pravni okvir EU koji omogućuje ovu jednokratnu potporu. Ostaje nam vidjeti način kako će biti oblikovani obrasci koje podnositelji trebaju popuniti, odnosno kako bi mogli ispravno obračunati iznos potencijalne potpore. Člancima 6. i 7. je definirano kako bi taj obračun trebao izgledati. Polazeći od stavka 5. članka 8. u kojem se zahtijeva od podnositelja dostava preslika računa i dokaza za referentno i prihvatljivo razdoblje u 2021. i 2022. godini, zaključuje se da se prosječne cijene iz članka 6. koje će se prema postavljenoj formuli koristiti u obračunu izračunavaju kao prosječna cijena na temelju svih računa tijekom definiranih razdoblja, premda to nije eksplicitno naznačeno. S obzirom da su kod svih potencijalnih podnositelja zahtjeva, moguća manja odstupanja između datuma izdavanja računa i stvarnog plaćanja tih računa, tu je činjenicu potrebno uzeti u obzir. Naše je razumijevanje da će se u obračun uvrstiti isključivo računi koji imaju nadnevak unutar intervala referentnog i prihvatljivog razdoblja, te koji su plaćeni, pri čemu su za račune izdane blizu zadnjeg dana tih razdoblja moguće situacije da su plaćeni nakon toga što ne smije biti problem u smislu prihvatljivosti. U tom je smislu i naša sugestija provedbenom tijelu za pobliže definiranje u smislu napomene kod izrade obrazaca za obračun potpore da se uvrštavaju svi računi izdani tijekom referentnog razdoblja od 1.1.-31.12.2021., odnosno prihvatljivog razdoblja od 1.2.-31.12.2022. godine. Za Hrvatsku industriju šećera, mr. sc. Miroslav Božić, savjetnik Uprave Primljeno na znanje Pri izračunu prihvatljivog troška na temelju kojeg se izračunava potpora koriste se svi računi podnositelja za energent/energente za koje se podnosi potpora, za svaki energent zasebno. Datumi referentnog i prihvatljivog razdoblja datumi su izdavanja računa. Točno je tumačenje ukoliko je račun izdan tijekom na primjer prosinca 2022. godine dokaz o plaćanju istog u siječnju 2023. godine ne utječe na prihvatljivost troška. U svrhu jasnijeg propisivanja odredbe članak 8. stavak 5. mijenja se i glasi: „Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka za potporu u Mjeri 1. iz članka 4. podnositelj prilaže preslike računa za nabavku energenata izuzev prirodnog plina i električne energije koji se koriste za prihvatljivu djelatnost u objektima u kojima se vrši prihvatljiva djelatnost za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine i za razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine, te dokaze o plaćanju istih.“
2 Hrvatska poljoprivredna komora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, Nisu navedeni med niti registrirani proizvođači meda (proizvodni obrti) koji imaju i zadovoljavaju sve uvjete u svojim registriranim pogonima za preradu meda. Takvi pogoni isto troše veliku količinu energije, a cijena ulazne sirovine hrvatskog meda nije mala. Ovaj Pravilnik registrirane proizvođače meda ne stavlja u dobar položaj s drugim pogonima koji samo uvoze strane medove po niskim cijenama. Primljeno na znanje Prihvatljivi korisnici navedeni u ovome Pravilniku definirani su sukladno odredbama Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda donesenog odlukom Vlade Republike Hrvatske te odobrenog od strane Europske komisije. Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti Pravilnikom o provedbi Programa definirati prihvatljive korisnike različite od onih definiranih u Programu.