Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o nadzornim izvještajima i informacijama o pitanjima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Ovakav ili sličan pravilnik (odnosno ovako obuhvatne i učestale obveze izvještavanja) ne postoje za banke kod kojih je nacionalnom i nadnacionalnom procjenom rizika utvrđen viši rizik u odnosu na društva za osiguranje. Djelomično prihvaćen Primjedba se prihvaća u dijelu učestalosti izvještavanja, te djelomično u dijelu opsega dokumentacije koja se dostavlja uz izvještaje (vezano za komentare koji se odnose na Prilog 1 Pravilnika, koji sada postaje Prilog 2). Primjerice, vezano za dostavljanje dokazne dokumentacije, sada se radi o izvještaju koji se dostavlja na zahtjev Hanfe (ne redovito jednom godišnje za sve obveznike) te je predviđeno da se obveznik može pozivati na prethodno dostavljenu dokaznu dokumentaciju (što i jest bila intencija tih odredbi), a nova dokumentacija se dostavlja samo u dijelu gdje su provedene izmjene. Napominje se da je usvojen novi, proporcionalniji pristup, u kojemu će se: - od svih obveznika, osim posrednika i zastupnika u osiguranju, tražiti da na godišnjoj razini dostavljaju kraći Upitnik za procjenu rizika, koji će sadržavati i izjavu o usklađenosti (prethodno Prilog 2 Pravilnika, sad Prilog 1, uz određene dorade) - od posrednika i zastupnika u osiguranju Hanfa popunjavanje i dostavu kraćeg Upitnika za procjenu rizika može tražiti za zahtjev - od svih obveznika Hanfa može na zahtjev tražiti da popune i dostave širi Upitnik za procjenu rizika (prethodno Prilog 1 Pravilnika, sad Prilog 2), koji se sada naziva Ciljani Upitnik za procjenu rizika, pri čemu Hanfa uzorak obveznika koji će dostavljati ovaj šiti upitnik određuje, između ostalog temeljem: o kategorizaciju rizičnosti sektora u kojem posluje obveznik iz Nacionalne procjene rizika, o veličinu obveznika, kompleksnost i rizičnosti poslovanja obveznika o rezultate analize odgovora iz Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka. U vezano za dostavu dokaza, u članak 4. dodani su sljedeći novi stavci: „(12) Kada se u Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka navodi da je potrebno priložiti dokaze za određena pitanja, obveznik se može pozvati na dokaze koji su prethodno dostavljeni Hanfi, uz naznaku datuma dostave, ako u takvim dokumentima u međuvremenu nije bilo izmjena, pri čemu će obveznik dostaviti izjavu kojom obavještava Hanfu da nema potrebe ažurirati takve informacije, budući da ostaju nepromijenjene u odnosu na one koje su prethodno dostavljene. (13) Kod svake sljedeće dostave Ciljanog Upitnika za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka, kada se navodi da je potrebno priložiti dokaze za određena pitanja, obveznik se može pozvati na dokaze koji su dostavljeni ili navedeni u prethodno dostavljenom Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka. U tom slučaju obveznik dostaviti samo one informacije koje su se promijenile u odnosu na informacije koje su dostavljene ili navedene u prethodno dostavljenom Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka, kao i dostaviti izjavu kojom obavještava Hanfu da nema potrebe ažurirati takve informacije, budući da ostaju nepromijenjene u odnosu na one dostavljene ili navedene u prethodno dostavljenom Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka.“ Izjava koja se spominje u ova nova dva stavka je integrirana unutar Izjave o točnosti i potpunosti podataka u Upitniku za procjenu rizika i u Ciljanom Upitniku za procjenu rizika, te je posljedično potpisuju član uprave obveznika koji je zadužen za implementaciju SPNFT-a i ovlaštena osoba obveznika. Nadalje, Hanfa podsjeća da će na sprječavanje pranja novca/financiranje terorizma, kao i na provedbu međunarodnih mjera ograničavanja u narednom razdoblju biti nužno obratiti posebnu pažnju, a s obzirom da je Republika Hrvatska 23. lipnja 2023 uvrštena na FATF "sivu listu". U tom smislu, pojačano izvještavanje od strane obveznika ZSPNTF, te Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja je opravdano i primjereno. U dijelu obveza izvještavanja banaka, Hanfa podsjeća da je i Hrvatska narodna banka sukladno odredbama ZSPNFT-a dužna donijeti sličan propis o nadzornim izvještajima za banke. Hanfi trenutno nije poznat sadržaj takvog propisa, međutim, kreditne institucije u RH i danas imaju ekstenzivne obveze (sadržajno) izvještavanja prema ZSPNFT-u, a koje će se integrirati u novi podzakonski akt HNB-a. Međutim, nadzorni izvještaji banaka nisu u ingerenciji Hanfe, te Hanfa podnositelja primjedbe poziva da prati objave HNB-a.
2 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članice okupljene u Udruženju leasing društava HGK predlažu definirati sve pojmove koji se navode u Pravilniku, a nisu definirani Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ili pojedinačno objašnjeni u Pravilniku, a osobito kratice SPN/FT/FS, VASP, AIF. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća primjedba u dijelu definiranja pojmova. Napominjemo da je VASP u Prilogu 1 Pravilnika već definiran kao „obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a“, u samom naslovu tablice, gdje se taj pojam prvi put spominje. VASP je FATF standardna kratica za Virtual asset service provider. Bez obzira na ovu standardnu definiciju, da bi se u pravilniku konzistentno koristio hrvatski jezik, Hanfa je zamijenila ovu kraticu sa "PUVI" - pružatelj usluga virtualne imovine. "SPN/FT/FS" su kratice koje se koriste u Prilogu 1 ovoga Pravilnika te označavaju sprječavanje pranja novca (SPN), financiranje terorizma (FT), financijske sankcije (FT), pod čim se podrazumijevaju međunarodne mjere ograničavanja, u smislu zakona kojim su uređene međunarodne mjere ograničavanja). "PUVI" znači pružatelj usluga povezanih sa virtualnom imovinom, odnosno obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a AIF nije potrebno definirati, a s obzirom da se spominje jednom u sadržaju Ciljanog upitnika, te se tekst ciljanog upitnika prilagodio tako da umjesto da se navodi "AIF usluge", sada se navodi "usluge upravljanja fondovima"
3 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Potrebno je definirati sve pojmove tj. kratice koji se koriste u nacrtu Pravilnika, a nisu definirani Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ili pojedinačno objašnjeni u Pravilniku, a posebno kratice: SPN/FT/FS,VASP, AIF, EEA, CDD, više rukovodstvo. Pravilnik je gramatički i terminološki vrlo nejasan, neujednačen i nije usklađen s drugom zakonskom regulativom, te je potrebna prilagodba hrvatskom zakonodavstvu. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća primjedba u dijelu definiranja pojmova. Napominjemo da je VASP već definiran kao obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a, u samom naslovu tablice, gdje se taj pojam prvi put spominje. VASP je FATF standardna kratica za Virtual asset service provider. Bez obzira na ovu standardnu definiciju, da bi se u pravilniku konzistentno koristio hrvatski jezik, Hanfa je zamijenila ovu kraticu sa "PUVI" - pružatelj usluga virtualne imovine. Korištenje kratice CDD - "customer due dilligence" (u prilogu Pravilnika se ta kratica koristila na dva mjesta) je zamijenjeno s izrazom "dubinska analiza stranke". Napominjemo da se Europski gospodarski prostor (Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru) referencira u definicijama iz ZSPNFT-a (članak 3. točka 3.), te da se "državom članicom" smatra i država potpisnica Sporazuma Europskom gospodarskom prostoru. U tom smislu je iz priloga Pravilnika na dva mjesta uklonjena kratica za EGP, jer je obuhvaćena pojmom države članice iz ZSPNFT-a. Pojam "više rukovodstvo" je za svakog obveznika ZSPNFT-a definiran u članku 3. točki 47. ZSPNFT-a, te ga nije potrebno ponovno definirati u ovom pravilniku. "SPN/FT/FS" su kratice koje se koriste u Prilogu 1 ovoga Pravilnika te označavaju sprječavanje pranja novca (SPN), financiranje terorizma (FT), financijske sankcije (FT), pod čim se podrazumijevaju međunarodne mjere ograničavanja, u smislu zakona kojim su uređene međunarodne mjere ograničavanja). "PUVI" znači pružatelj usluga povezanih sa virtualnom imovinom, odnosno obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a AIF nije potrebno definirati, a s obzirom da se spominje samo jednom u sadržaju Ciljanog upitnika, te se tekst ciljanog upitnika prilagodio tako da umjesto da se navodi "AIF usluge", sada se navodi "usluge upravljanja fondovima" U dijelu primjedbe gdje se spominje nejasnoća ili neujednačenosti odredbi pravilnika, te gdje su podnositelji primjedbi konkretno naveli o kakvim se nejasnoćama radilo, Hanfa je revidirala odredbe pravilnika, te su napravljena pojašnjenja tamo gdje je bilo moguće, te gdje su po ocjeni Hanfe ujednačenja ili pojašnjenja bila potrebna. Hanfa je sa svoje strane ponovno revidirala odredbe pravilnika kako bi se uklonile dvojbe oko eventualne neusklađenosti s hrvatskim zakonodavstvom, koje nisu utvrđene. Postojala je nejasnoća vezano za to na koji se godišnji izvještaj ovlaštene osobe misli u članku 4. Pravilnika, a gdje su odredbe usklađene s onima ZSPNFT-a, te gdje namjera nije bila uvođenje novog, dodatnog izvještaja.
4 HGK II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA ZA POTREBE HANFE, Članak 4. Članice Grupacije tržišta kapitala HGK ističu kako odredu stavka 6. ovog članka smatraju suvišnom i nedovoljno jasnom, osobito uzevši u obzir obvezu iz članka 67. stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma prema kojoj obveznici dostavljaju izvještaj o radu za prethodnu godinu te činjenicu da bi se oba izvještaja trebala dostaviti do 31. ožujka odnosno u roku od tri mjeseca od zadnjeg izvještajnog razdoblja. Stoga mole tumačenje radi li se o dodatnom izvještaju za obveznike ili obveza obuhvaća dostavu jednog izvještaja. Isto tako, skreće se i pažnja da investicijska društva nisu u mogućnosti dostavljati nadzorna izvješća u skladu s tehničkom uputom HANFA-e. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Radi se o istom izvještaju (godišnji izvještaj iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a) te se ne očekuje dostavljanje dodatnog izvještaja. Intencija je bila da se pojasni da se i ovo izvješće ubraja u nadzorne izvještaje koje Hanfa zaprima te temeljem kojih obavlja posredni nadzor nad obveznicima. Međutim, uočena je greška kod odredbi pravilnika koje uređuju rokove dostave ovog izvještaja od strane obveznika iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a, te su napravljene sljedeće dorade pravilnika da bi se izbjegle nedoumice ili neusklađenost sa zakonskim odredbama. Članak 4. stavak 9. Pravilnika: „(9) Osim Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 6., 7., 8., 9., 12., 13. i 19. ZSPNFT-a., dužni su Hanfi dostaviti godišnji izvještaj ovlaštene osobe iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a, koje analizira i daje informacije o radu i učinkovitosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i unutarnjih kontrola obveznika, uključujući i mjere za praćenje međunarodnih mjera ograničavanja. Obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 10. i 11. ZSPNFT-a, ovisno o njihovoj veličini i rizičnosti njihovog poslovanja, te ovisno o ostalim pokazateljima koje Hanfa razmatra u nadzoru, Hanfa na zahtjev može pozvati da dostave izvještaj ovlaštene osobe.“ Dodana rečenica u ovom stavku pojašnjava da se kod posrednika i zastupnika u osiguranju, ovakav izvještaj dostavlja isključivo ako Hanfa to pojedinačno zatraži, te se u članku 6. Pravilnika (rokovi dostave) propisuje najkraći rok unutar kojeg Hanfa može zatražiti dostavu takvog izvještaja. Članak 6. stavak 6. Pravilnika (nova numeracija stavaka radi ostalih izmjena): „(6) Godišnji izvještaj ovlaštene osobe iz članka 4. stavka 9. ovoga Pravilnika obveznici izrade dužni su dostaviti Hanfi u roku koji je propisan člankom 67. stavkom 2. ZSPNFT-a, a obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 10. i 11. ZSPNFT-a, na zahtjev Hanfe, u roku koji Hanfa odredi u svom zahtjevu, a koji ne može biti kraći od 10 radnih dana osim u izvanrednim okolnostima kada su potrebne hitne nadzorne radnje.“ Dio primjedbe u kojoj se navodi da investicijska društva nisu u mogućnosti dostavljati nadzorna izvješća u skladu s tehničkom uputom Hanfe nije potpuno jasan, a s obzirom da investicijska društva redovito dostavljaju nadzorna izvješća upravo u skladu s tehničkim uputama Hanfe. Primjeri su dostupni na sljedećoj poveznici - https://www.hanfa.hr/trziste-kapitala/tehnicke-upute-i-obrasci/#section0. U tom smislu nije bilo moguće na konkretan način odgovoriti na primjedbu podnositelja. Nadalje, odredbe ovog pravilnika ne definiraju sadržaj tehničke upute te će se način dostave komunicirati sa obveznicima.
5 HGK II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA ZA POTREBE HANFE, Članak 4. Članice Grupacije tržišta kapitala HGK predlažu precizirati konačan sadržaj Ciljanog upitnika. Dodatno, smatraju da u slučaju dopune i/ili izmjene sadržaja Upitnika i/ili Ciljanog upitnika postoji potreba za izmjenom navedenog Pravilnika te da pravovremena obavijest obveznicima u tom slučaju nije dovoljna. Također smatraju suvišnom i obvezu da se podatak o osobi koja je potpisala izjavu o usklađenosti mora službeno zabilježiti u zapisnicima sastanaka uprave i nadzornog odbora s obzirom kako je propisano da istu potpisuje član uprave koji je zadužen za poslove sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te ovlaštena osoba u smislu članka 68. ZSPNFT. Pritom je nejasno koji bi se točno podaci o osobi koja je potpisala izjavu o usklađenosti morali zabilježiti u zapisnicima s obzirom da će se u izjavi o usklađenosti navoditi funkcija, ime i prezime, datum imenovanja te kontakt podaci osobe koja potpisuje izjavu o usklađenosti. Dodatno, regulativa ne poznaje obvezu vođenja sjednica uprave investicijskog društva u pisanom obliku, odnosno sastavljanja zapisnika o održanim sjednicama, stoga smatraju da takvu obvezu nije opravdano uvoditi svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca. Također predlažu određivanje roka u kojem se izvornik potpisane i datirane izjave o usklađenosti i pratećeg upitnika mora čuvati u spisu i na zahtjev staviti HANFA-i na raspolaganje. Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično usvojene. Svrha Ciljanog upitnika (sada Upitnik o procjeni rizika) je da se na redovitoj osnovi mogu prikupiti ciljani podaci od obveznika, a da bi Hanfa mogla izvršiti procjenu rizika SPN/FT/FS u sektoru nebankarskih financijskih usluga. Hanfa kao nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca mora biti u mogućnosti na ad hoc osnovi tražiti nove/relevantne podatke kako bi mogla procijeniti nove rizike u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. U tom smislu je nužno ostaviti razinu fleksibilnosti za ad hoc nadzorna izvješća. Međutim, s obzirom na odredbu članka 8. Pravilnika, a u kojoj se navodi da "Za potrebe obavljanja nadzora i/ili praćenja usklađenosti obveznika iz članka 3. ovoga pravilnika, Hanfa može koristiti podatke sadržane u izvještajima iz ovoga članka, kao i podatke iz izvještaja čiji sadržaj, oblik i rokove izrade i dostave Hanfa definira ovisno o potrebi.", Hanfa temeljem te odredbe, ako bude nužno radi razvoja rizika u ovom području, privremeno i ad hoc prilagoditi ili Ciljani Upitnik za procjenu rizika ili Upitnik za procjenu rizika tim novim rizicima, a kako bi pravovremeno dobila potrebne informacije. Nakon toga bi se procijenilo je li potrebno takva nova područja/pitanja na trajnoj osnovi ugraditi ili u Ciljani Upitnik za procjenu rizika ili Upitnik za procjenu rizika, nakon čega bi se pristupilo izmjeni pravilnika. U tom smislu je odredba stavka 5. (po prethodnoj numeraciji stavaka) briše, uz razumijevanje da Hanfa može koristiti prilagođene/proširene verzije ovih upitnika kao bazu za prikupljanje dodatnih ad hoc informacija sukladno stavku 8. članka 4. Pravilnika (sada stavak 11. u novoj numeraciji članka 4. Pravilnika, nakon ostalih izmjena). Intencija odredbe kojom se propisuje da se podatak o osobi koja je potpisala izjavu o usklađenosti iz stavka 3. ovoga članka mora službeno zabilježiti u zapisnicima sastanka uprave i nadzornog odbora bila je da se potakne podizanje svijesti o važnosti usklađenosti sa zahtjevima iz ZSPNFT-a te Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, a posebno radi činjenice da je Republika Hrvatska uvrštena na FATF sivu listu. Intencija je bila da uprava (u cijelosti) i NO obveznika (ako obveznik ima nadzorni odbor) budu upoznati sa informacijama koje će obveznik pružati Hanfi o svojoj usklađenosti te da se te informacije prezentiraju upravi i nadzornom odboru. S obzirom da je točno kako neki od obveznika nemaju zakonsku obvezu pisanog vođenja zapisnika sjednica uprave i nadzornog odbora (iako Hanfa isto smatra najboljom praksom te preporučuje i onim obveznicima koji ne vode takve zapisnike, da isto ipak rade), odredba članka 4. stavka 4. Pravilnika (sada stavak 8. radi drugih izmjena) se prilagodila na sljedeći način, kako bi se osigurala doza fleksibilnosti za obveznike, a ipak postigla svrha odredbe: „(8) Izjava o usklađenosti iz stavka 6. ovoga članka., kao i upitnici iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, dostavljaju se upravi i, ako je primjenjivo, nadzornom odboru obveznika prije njihove dostave Hanfi. Obveznik je dužan čuvati dokaz o ispunjenju ove obveze, kao i izvornik potpisane i datirane izjave o usklađenosti i pratećeg upitnika, najmanje za razdoblje od 10 godina, te je te dokumente dužan staviti na raspolaganje Hanfi na zahtjev.“. U izmijenjenoj odredbi stavka 8. također je prihvaćena primjedba da se odredi rok za čuvanje ove dokumentacije - najmanje 10 godina, a što je usklađeno s rokom čuvanja dokumentacije za sve obveznike iz članka 9. ZSPNFT-a koji je određen u članku 79. stavku 1. ZSPNFT-a. Hanfa je stava da bi se ova odredba svakako primjenjivala i bez da se navodi u Pravilniku, ali može se navesti ako je potrebno radi lakše orijentacije obveznika.
6 HGK II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA ZA POTREBE HANFE, Članak 4. Vezano uz članak 4. stavak 1. članice Udruženja leasing društava HGK predlažu da se izvještaji dostavljaju na godišnjoj i po potrebi na polugodišnjoj razini umjesto na godišnjoj i kvartalnoj razini, a alternativno predlažu da se riječ "kvartalno" zamijeni riječju "tromjesečnoj" obzirom da se u ostatku nacrta Pravilnika koristi taj termin. S obzirom na veličinu i složenost Upitnika za procjenu rizika, u stavku 2. predlažu propisati da se isti koristi samo na godišnjoj razini s obzirom da iz formulacije ovoga stavka proizlazi da se isti koristi uvijek, a da HANFA može tražiti i popunjavanje Ciljanog upitnika za procjenu rizika. Navedeno također nije u skladu s člankom 6. Pravilnika koji propisuje rokove na način da se Upitnik za procjenu rizika koristi na godišnjoj razini, a Ciljani upitnik za procjenu rizika na tromjesečnoj razini. Nadalje, vezano uz obvezu dostave Izjave o usklađenosti u stavku 3. članice ističu kako Ciljani upitnik za procjenu rizika u svom tekstu ne sadržava tu Izjavu te su mišljenja kako je dostava Izjave uz svaki Ciljani upitnik za procjenu rizika, na polugodšnjoj odnosno kvartalnoj razini previše učestalo te shodno tome predlažu da se ista dostavlja na godišnjoj razini i da to bude jasno propisano. Uz stavku 4.predlaže se termin "sastanak" uprave i nadzornog odbora zamijeniti terminom "sjednica". Također propisano je da na sjednicama uprave i nadzornog odbora treba službeno u zapisnicima zabilježiti podatak o osobi koja je potpisala Izjavu o usklađenosti“. Kako Izjavu o usklađenosti sukladno nacrtu Izjave potpisuju član uprave nadležan za SPN te ovlaštena osoba za SPN, potrebno je u ovom stavku pojasniti što se točno očekuje da treba zabilježiti u zapisnicima na sjednicama uprave i nadzornog odbora te koji podatak/podatke treba zabilježiti. U odnosu na stavak 6, članice Udruženja leasing društava HGK ističu kako postojanje i dostava godišnjeg izvješća ovlaštene osobe iz članka 68. ZSPNFT nisu propisani niti odredbama ZSPNFT niti odredbe tog Zakona propisuju da se takva obveza može propisati podzakonskim aktom odnosno pravilnikom. ZSPNFT propisuje u članku 67. stavak 2. da obveznik izrađuje i dostavlja HANFA -i godišnji plan rada za tekuću godinu i izvještaj o radu za prethodnu godinu. Članice predlažu da se obveza dostave godišnjeg plana rada za tekuću godinu i izvještaja o radu za prethodnu godinu iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT poveže i uskladi sa obvezom dostave „Upitnika za procjenu rizika“ te da se usklade i rokovi dostave na način da obveza dostave „Upitnika za procjenu rizika“ bude istovjetna onoj u članku 67. stavak 2. a to je najkasnije do 31. ožujka tekuće godine“. Mišljenje članica je kako se iz trenutnog prijedloga o dostavi godišnjeg izvještaja ovlaštene osobe moglo zaključiti da je potrebno sastavljati dodatni godišnji izvještaj. Obzirom da su leasing društva obveznici sastavljanja i dostave godišnjeg izvještaja iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT ne vide svrhu propisivanja eventualne dodatne obveze izrade izvještaja. Ukoliko je smisao propisivanja „godišnjeg izvještaja ovlaštene osobe“ proširenje obuhvata obveznika (koji nisu obuhvaćeni člankom 67. stavkom 2 .ZSPNFT) tada je potrebno specificirati na koje se obveznike to odnosi, odnosno iz navedene odredbe izostaviti leasing društva. Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično usvojene. Slažemo se da je izričaj u stavku 2. članka 4. zbunjujući jer implicira da Hanfa može odlučiti da će za redovno izvještavanje za ispodgodišnja razdoblja koristiti ili jedan ili drugi upitnik, što nije bila namjera. Međutim, s obzirom da je usvojen novi, proporcionalniji pristup, u kojemu će se: - od svih obveznika, osim posrednika i zastupnika u osiguranju, tražiti da na godišnjoj razini dostavljaju kraći Upitnik za procjenu rizika, koji će sadržavati i izjavu o usklađenosti (prethodno Prilog 2 Pravilnika, sad Prilog 1, uz određene dorade) - od posrednika i zastupnika u osiguranju Hanfa popunjavanje i dostavu kraćeg Upitnika za procjenu rizika može tražiti na zahtjev - od svih obveznika Hanfa može na zahtjev tražiti da popune i dostave širi Upitnik za procjenu rizika (prethodno Prilog 1 Pravilnika, sad Prilog 2), koji se sada naziva Ciljani Upitnik za procjenu rizika, bilo je potrebno napraviti dodatne prilagodbe, a koje su izvršene u tekstu Pravilnika na sljedeći način: Članak 4. „(1) Nadzorni izvještaj i informacije koje se Hanfi dostavljaju godišnjoj razini, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 6., 7., 8., 9., 12., 13. i 19. ZSPNFT-a dostavljaju u obliku popunjenog Upitnika za procjenu rizika, a koji se sastoji od sljedećih cjelina: - Podaci o obvezniku; - Pitanja za obveznike; - Podaci o osobi koja ispunjava Upitnik za procjenu rizika; - Izjava o točnosti i potpunosti podataka u Upitniku za procjenu rizika; - Izjava o usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa. (2) Sadržaj Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu 1., kao sastavni dio ovoga Pravilnika. U Upitniku za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka odgovori se unose korištenjem ponuđenih opcija u padajućem izborniku. (3) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točaka 10. i 11. ZSPNFT-a, Upitnik za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka Hanfi dostavljaju na zahtjev. (4) Hanfa također u svrhu nadzornog izvještavanja koristi i Ciljani Upitnik za procjenu rizika, koji je propisan u Prilogu 2, kao sastavni dio ovoga Pravilnika, koji se Hanfi dostavlja na zahtjev i koji se sastoji od sljedećih cjelina: - Podaci o obvezniku; - Podaci o uspostavljenom sustavu upravljanja u obvezniku; - Podaci o profilu rizika obveznika; - Podaci o pristupu temeljenom na riziku koji obveznik primjenjuje za kontinuirani nadzor ispunjenja svojih obveza; - Podaci o identifikaciji, dokumentiranju i prijavi sumnjivih transakcija; - Podaci o izvještajima koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; - Podaci o osobi koja ispunjava Upitnik za procjenu rizika; - Izjava o točnosti i potpunosti podataka u Upitniku za procjenu rizika; - Izjava o usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa. (5) Hanfa Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka može na ispunjavanje za izvještajno razdoblje koje Hanfa u svom zahtjevu naznači dostaviti uzorku obveznika iz članka 3. ovoga Pravilnika ili svim obveznicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, ovisno o potrebama nadzora. Pri odabiru uzorka obveznika kojima će se na ispunjavanje dostaviti Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka, Hanfa će, između ostalog, u obzir uzeti i: - kategorizaciju rizičnosti sektora u kojem posluje obveznik iz Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma iz članka 5. ZSPNFT-a, - veličinu obveznika, kompleksnost i rizičnosti poslovanja obveznika - rezultate analize odgovora iz Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka. (6) Upitnik za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka, kao i Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka uključuju: - izjavu o usklađenosti, a kojom se potvrđuje usklađenost s obvezama obveznika u vezi sa SPN/FT/FS, - izjavu o točnosti i potpunosti podataka koji su sadržani u upitnicima. (7) Izjavu o usklađenosti, kao i izjavu o točnosti i potpunosti podataka iz stavka 6. ovoga članka trebaju potpisati i datirati: - član uprave obveznika koji je zadužen za poslove sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma - ovlaštena osoba obveznika u smislu članka 68 ZSPNFT-a.“ Primjedba za dostavu izjave o usklađenosti je djelomično usvojena, te je predviđeno da se takva izjava dostavlja na godišnjoj razini unutar Upitnika za procjenu rizika, ali i unutar Ciljanog upitnika za procjenu rizika kada Hanfa zatraži da se takav upitnik dostavi od uzorka obveznika. Također je predviđeno da se dostavlja izjava o točnosti i potpunosti podataka koji su dostavljeni Hanfi u Upitniku za procjenu rizika, kao i Ciljanom upitniku za procjenu rizika (koji se dostavlja na zahtjev). Izjava o točnosti i potpunosti dostavljenih podataka je također uključena u Upitnik za procjenu rizika. Primjedbe vezane za sjednice uprave i NO-a obveznika su prilagođeno usvojene (vidite obrazloženje pod primjedbom rb. 5). Primjedbe vezane za stavak 6. članka 4. su pojašnjene i povezane sa zakonskim odredbama (vidite obrazloženje pod primjedbom rb 4.
7 HGK II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA ZA POTREBE HANFE, Članak 4. Članice HGK okupljene u Udruženju investicijskih i mirovinskih fondova smatraju kako je nejasno o kojim kvartalnim izvještajima se radi. Ovo osobito iz razloga jer Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u članku 67. stavak 2. propisuje dostavu izvještaja o radu za prethodnu godinu do 31.3. tekuće godine i ne spominje kvartalni izvještaj. Također, u pogledu odredbe članka 4.stavak 2. mišljenja su kako je nejasno kada (u kojem slučaju/u koju svrhu) se ispunjava odnosno kada se dostavlja Upitnik za procjenu rizika, a kada Ciljani Upitnik za procjenu rizika. Nadalje, u članku 4. stavku 4. predlažu ispred riječi "nadzorni odbor" dodati riječi "ukoliko je primjenjivo" s obzirom da nadzorni odbor nije obavezan. Djelomično prihvaćen Primjedbe vezane za to koji se izvještaji, odnosno koji upitnik dostavljaju i kada su pojašnjene i prilagođene (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb. 6.). Usvojen je novi, proporcionalniji pristup, u kojemu će se: - od svih obveznika, osim posrednika i zastupnika u osiguranju, tražiti da na godišnjoj razini dostavljaju kraći Upitnik za procjenu rizika, koji će sadržavati i izjavu o usklađenosti (prethodno Prilog 2 Pravilnika, sad Prilog 1, uz određene dorade) - od posrednika i zastupnika u osiguranju Hanfa popunjavanje i dostavu kraćeg Upitnika za procjenu rizika može tražiti na zahtjev - od svih obveznika Hanfa može na zahtjev tražiti da popune i dostave širi Upitnik za procjenu rizika (prethodno Prilog 1 Pravilnika, sad Prilog 2), koji se sada naziva Ciljani Upitnik za procjenu rizika. Primjedbe vezane za sjednice uprave i NO-a obveznika su prilagođeno usvojene (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb. 5). Primjedbe vezane za stavak 6. članka 4. (godišnji izvještaj ovlaštene osobe) su pojašnjene i povezane sa zakonskim odredbama (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb 4.
8 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA ZA POTREBE HANFE, Članak 4. članak 4. stavak 1. Komentar 1 Uzimajući u obzir složenost i veličinu „Upitnika za procjenu rizika“ koji je sadržan u Prilogu 1. predlažemo da se izvještaji dostavljaju na godišnjoj, a po potrebi na polugodišnjoj razini umjesto na godišnjoj i tromjesečnoj razini kako je ovim stavkom propisano. Ukupna ocjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma sektora životnog osiguranja temeljem Nadnacionalne procjene rizika je umjereno značajan rizik (medium), dok je ukupna procjena temeljem Nacionalne procjene srednje niski rizik. Proizvodi životnog osiguranja na hrvatskom tržištu zbog svojih karakteristika nisu atraktivni za pranje novca i financiranje terorizma (višegodišnji ugovori, obavezna identifikacija, bezgotovinske uplate premije sa računa kod banke i sl.). Iz navedenog proizlazi da je rizik pranja novca i financiranja terorizma u sektoru životnog osiguranja u Republici Hrvatskoj nizak te smatramo da su izvještaji na tromjesečnoj razini prekomjerni jer se podaci o portfelju životnog osiguranja na godišnjoj razini značajno ne mijenjaju iz godine u godinu, a na tromjesečnoj razini bi to bilo prekomjerno produciranje gotovo identičnih podataka. Komentar 2 Potrebno je uskladiti korištenje pojmova, predlaže se pojam „kvartalnoj“ zamijeniti pojmom „tromjesečnoj“, obzirom da se u ostalom dijelu nacrta Pravilnika koristi taj pojam. Smatramo da nema potrebe ovdje definirati sadržaj Upitnika za procjenu rizika budući da je on sastavni dio Pravilnika, a ni za ostale upitnike/izvješća nisu definirane cjeline već je samo navedeno da su sastavni dio Pravilnika što je dovoljno. Članak 4. stavak 2. Komentar 1 Uzimajući u obzir složenost i veličinu „Upitnika za procjenu rizika“ koji je sadržan u Prilogu 1, i „Ciljanog Upitnika za procjenu rizika“ koji je sadržan u Prilogu 2, predlažemo propisati da se isti koriste samo na godišnjoj razini, te u slučaju pojave nekih okolnosti iz kojih proizlazi potreba prikupljanja podataka „ad hoc“. Komentar 2 Stavkom 2. propisano je da se Ciljani upitnik može koristiti dok je člankom 6. propisana tromjesečna obveza slanja Ciljanog upitnika. Potrebno ujednačiti izričaj. Članak 4. stavak 3. Komentar 1 Tekst članka 4. stavka 3. navodi da „Upitnik za procjenu rizika“ iz stavka 1. kao i „Ciljani upitnik za procjenu rizika“ uključuju Izjavu o usklađenosti, iako „Ciljani upitnik za procjenu rizika“ nema u svom sadržaju Izjavu o usklađenosti. Predlažemo ovdje brisati: Ciljani Upitnik za procjenu rizika. Ukoliko je namjera da „Ciljani upitnik za procjenu rizika“ također sadržava Izjavu i da se uz njegovo popunjavanje potpisuje Izjava o usklađenosti, te da se Ciljani upitnik za procjenu rizika ispunjava tromjesečno, smatramo da je to previše učestalo, te predlažemo da se Izjava o usklađenosti potpisuje samo na godišnjoj razini, te da isto bude jasno i propisano. Komentar 2 U stavku 3. navedeno je da Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 2. članka uključuje izjavu o usklađenosti koju treba „potpisati“ obveznik. Obveznik je društvo koje ne može potpisati Ciljani upitnik. Uskladiti/urediti pravni izričaj. Komentar 3 Pretpostavka je da je i Podružnica obveznik ovog Pravilnika, pa se postavlja pitanje kako se članak 4. stavak 3. primjenjuje na podružnicu, odnosno tko potpisuje izjavu o usklađenosti – član uprave matičnog društva i ovlaštena osoba Podružnice? Također, treba li u bilo kojem pogledu u smislu izvještavanja obuhvatiti podatke koji se odnose na poslovanje matičnog društva ili se izvještaji ispunjavaju isključivo u odnosu na poslovanje Podružnice? Komentar 4 Članak 4. stavak 3., prva alineja - član uprave obveznika koji je zadužen za poslove sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma - predlažemo uskladiti s čl. 67. stavak 4. ZSPNFT – član uprave nije zadužen za poslove SPNFT, već za provedbu Zakona i na temelju njega podzakonskih akata - dakle "član uprave koji je odgovoran za provedu ZSPNFT i na temelju njega donesenih podzakonskih akata" Predlažemo da se kratica FS navede u članku 2. „Definicije“ punim nazivom te da se prevede na hrvatski i prilagodi hrvatskom zakonodavstvu. Članak 4. stavak 4. Komentar 1 Predlažemo termin „sastanka uprave i nadzornog odbora“ zamijeniti terminom „sastanak uprave“ Komentar 2 Propisano je da na sjednicama uprave i nadzornog odbora treba službeno u zapisnicima zabilježiti „podatak o osobi koja je potpisala Izjavu o usklađenosti“. Sukladno nacrtu Izjave o usklađenosti predviđeno je da Izjave potpisuju član uprave imenovan/nadležan za SPN te ovlaštena osoba za SPN. U ovom stavku je potrebno definirati što se točno očekuje da treba zabilježiti u zapisnicima na sjednicama uprave i nadzornog odbora te koji podatak/podatke o osobi koja je potpisala Izjavu o usklađenosti treba zabilježiti. Svako društvo za osiguranje kao i ostali obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca imaju imenovanog člana uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca, kao i imenovanu ovlaštenu osobu i zamjenika za sprječavanje pranja novca, pa ne vidimo razlog i svrhu da se na sjednicama uprave posebno bilježe podaci o tim osobama kad su prethodno službeno imenovani, posebice uzimajući u obzir da su isti već navedeni u Upitniku. Komentar 3 Predlažemo definirati rokove čuvanja, odnosno koliko dugo su obveznici dužni čuvati u spisu navedene dokumente. Članak 4. stavak 6. Komentar 1 Propisivanje obveze sastavljanja i dostave novog dodatnog izvještaja kojeg propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika smatramo prekomjernom obvezom s obzirom da podaci sadržani u okviru „Upitnika za procjenu rizika“ i „Ciljanog upitnik za procjenu rizika“ već sadrže podatke koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika. Temeljem članka 67. Zakon o sprječavanju pranja novca već je propisana obveza izrade i dostave godišnjeg plana rada i izvještaja o radu za prethodnu godinu. Smatramo da podaci i informacije iz godišnjeg plana rada i izvještaja o radu za prethodnu godinu, te podaci i informacije iz „Upitnika za procjenu rizika“ i „Ciljanog upitnik za procjenu rizika“ već sadrže podatke koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika i da nema potrebe za još jedan dodatni izvještaj s istim podacima. Komentar 2 Predlažemo da se obveza dostave godišnjeg plana rada za tekuću godinu i izvještaja o radu za prethodnu godinu iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT uskladi i poveže sa obvezom dostave „Upitnika za procjenu rizika“ te da se usklade i rokovi dostave na način da obveza dostave „Upitnika za procjenu rizika“ bude istovjetna onoj u članku 67. stavak 2. a to je „najkasnije do 31. ožujka tekuće godine“. Komentar 3 Iz trenutnog prijedloga teksta članka 4. stavak 6. ovog Pravilnika o dostavi godišnjeg izvještaja ovlaštene osobe iz članka 68. ZSPNFT-a moglo bi se zaključiti da je potrebno sastavljati dodatni godišnji izvještaj za prethodnu poslovnu godinu. Obzirom da su društva za osiguranje obveznici sastavljanja i dostave godišnjeg izvještaja iz čl. 67. st. 2. ZSPNFT ne vidimo svrhu propisivanja eventualne dodatne obveze izrade izvještaja. Društva za osiguranje su HANFA-i dostavljala popunjen upitnik za procjenu rizika SPNFT sa podacima na dan 31.12.2022. te smatramo da nema potrebe za dodatnim izvještajem za prethodnu poslovnu godinu. Komentar 4 Zakonom o sprječavanju pranja novca propisana je obveza izrade analize izloženosti riziku od pranja novca i financiranja terorizma koju društva za osiguranje izrađuju na godišnjoj razini, a koja također sadrži podatke koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika, te HANFA uvijek može zatražiti dostavu tog dokumenta. Slijedom svega navedenog smatramo da bi obveza sastavljanja novog izvješća koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika bilo prekomjerno jer su svi potrebi podaci sadržani u godišnjem planu rada za tekuću godinu i izvještaju o radu za prethodnu godinu iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT, godišnjoj analizi izloženosti riziku od pranja novca i financiranja terorizma, te novim izvještajima iz ovog Pravilnika „Upitnik za procjenu rizika“ i „Ciljani upitnik za procjenu rizika“ Ukoliko je cilj propisivanja „godišnjeg izvještaja ovlaštene osobe iz članka 68. ZSPNFT-a“ proširenje obuhvata obveznika (koji nisu obuhvaćeni čl. 67. st. 2 .ZSPNFT) u tom slučaju potrebno je specificirati na koje se obveznike konkretno to odnosi, odnosno iz navedene odredbe izostaviti društva za osiguranje. Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično usvojene na prilagođeni način. Komentar 1. (na članak 4. stavak 1.) - Primjedbe vezane za to koji se izvještaji, odnosno koji upitnik dostavljaju i kada su pojašnjene i prilagođene (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb. 6.) Primjedbe su djelomično usvojene na prilagođeni način. Komentar 1. (na članak 4. stavak 1.) - Primjedbe vezane za to koji se izvještaji, odnosno koji upitnik dostavljaju i kada su pojašnjene i prilagođene (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb. 6.) Komentar 2 (na članak 4. stavak 1.) – Primjedba koja se odnosi na terminologiju kod kvartala više nije relevantna, s obzirom na ostale izmjene pravilnika (godišnja frekvencija izvještavanja i na zahtjev). Primjedba vezana za članak 4. stavak 1. Pravilnika u kojem je okvirno definiran sadržaj Upitnika za procjenu rizika (nabrojane cjeline tog upitnika) se ne prihvaća, a s obzirom da se ne radi o suštinskoj primjedbi koja može na bilo koji način utjecati na obveze podnositelja primjedbe. Komentar 1 i 2 (na članak 4. stavak 2.) - Primjedbe vezane za to koji se izvještaji, odnosno koji upitnik dostavljaju i kada su pojašnjene i prilagođene (vidite obrazloženje pod primjedbom rb. 6. Komentar 1 (na članak 4. stavak 3). - Primjedba za dostavu izjave o usklađenosti je djelomično usvojena, te je predviđeno da se takva izjava dostavlja na godišnjoj razini unutar Upitnika za procjenu rizika, ali i unutar Ciljanog upitnika za procjenu rizika kada Hanfa zatraži da se takav upitnik dostavi od uzorka obveznika. Također je predviđeno da se dostavlja izjava o točnosti i potpunosti podataka koji su dostavljeni Hanfi u Upitniku za procjenu rizika, kao i Ciljanom upitniku za procjenu rizika (koji se dostavlja na zahtjev). Izjava o točnosti i potpunosti dostavljenih podataka je također uključena u Upitnik za procjenu rizika. Komentar 2 (na članak 4. stavak 3) – Primjedbe se prihvaća i dio „koji potpisuje obveznik“ se briše, a s obzirom da je u nastavku stavka eksplicitno definirano tko potpisuje izjavu o usklađenosti. Komentar 3 (na članak 4. stavak 3.) – ne radi se primjedbi već o zahtjevu za pojašnjenjem. Podružnice obveznika iz članka 9. ZSPNFT-a su ZPNFT-om određene kao obveznici (konkretno, člankom 9. stavkom 3.), te u tom smislu također spadaju u obveznike ovoga Pravilnika. S obzirom da podružnica nema pravnu osobnost, izjavu o usklađenosti potpisuje član uprave društva (ovdje se ne može koristiti terminologija „matično društvo“ jer je podružnica dio obveznika), te ovlaštena osoba te podružnice (ovo proizlazi iz članka 68. stavka 2. ZSPFNT-a). S obzirom da se članka 4. stavak 3. pravilnika referencira na ovlaštenu osobu obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a, iz toga proizlazi da se u slučaju podružnice, radi o ovlaštenoj osobi podružnice. U tom smislu Hanfa smatra da nije nužno intervenirati u odredbe Pravilnika. Izvještaji se popunjavaju isključivo u odnosu na poslovanje podružnice. U tom smislu Hanfa smatra da nije nužno intervenirati u odredbe Pravilnika. Komentar 4 (na članak 4. stavak 3.) – Prihvaća se usklađenje terminologije s ZSPNFT-om te se u članku 4. stavku 3. navodi da izjavu o usklađenosti potpisuje „član uprave koji je odgovoran za provedbu ZSPNFT i na temelju njega donesenih podzakonskih akata“. U definicije je unesena definicija SPN/FT/FS kratica. Komentar 1 (na članak 4. stavak 4.) – Primjedbe vezane za sjednice uprave i NO-a obveznika su prilagođeno usvojene (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb. 5). Primjedbe vezane za stavak 6. članka 4. su pojašnjene i povezane sa zakonskim odredbama (vidite obrazloženje pod primjedbom rb 4. Komentar 2 (na članak 4. stavak 4.) – Primjedbe vezane za sjednice uprave i NO-a obveznika su prilagođeno usvojene (vidite obrazloženje pod sadržajnom istom primjedbom rb. 5). Primjedbe vezane za stavak 6. članka 4. su pojašnjene i povezane sa zakonskim odredbama (vidite obrazloženje pod primjedbom rb 4. Komentar 3 (na članak 4. stavak 4.) - U izmijenjenoj odredbi također je prihvaćena primjedba da se odredi rok za čuvanje ove dokumentacije - najmanje 10 godina, a što je usklađeno s rokom čuvanja dokumentacije za sve obveznike iz članka 9. ZSPNFT-a koji je određen u članku 79. stavku 1. ZSPNFT-a. Hanfa je stava da bi se ova odredba svakako primjenjivala i bez da se navodi u Pravilniku, ali može se navesti ako je potrebno radi lakše orijentacije obveznika. Komentar 1, 2 , 3 i 4. (na članak 4. stavak 6.) - Primjedbe vezane za stavak 6. članka 4. (godišnji izvještaj ovlaštene osobe) su pojašnjene i povezane sa zakonskim odredbama (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom pod rb 4. Ako je kod komentara 4. namjera bila predložiti da bi se trebali ukinuti predloženi nadzorni izvještaji jer će podaci biti sadržanu u godišnjem izvještaju o radu iz čl. 67. stavka 2. ZSPNFT-a, takva se primjedba ne prihvaća.
9 Electrocoin d.o.o. II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA ZA POTREBE HANFE, Članak 4. stavak 2. - nije jasno da li su obveznici dužni dostaviti i Ciljani upitnik, ili Hanfa sama bira koji će tražiti? Članak 6.st.3. obvezuje i na dostavuCiljanog upitnika. Prihvaćen Primjedbe vezane za to koji se izvještaji, odnosno koji upitnik dostavljaju i kada su pojašnjene i prilagođene (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom pod rb. 6.). Usvojen je novi, proporcionalniji pristup, u kojemu će se: - od svih obveznika, osim posrednika i zastupnika u osiguranju, tražiti da na godišnjoj razini dostavljaju kraći Upitnik za procjenu rizika, koji će sadržavati i izjavu o usklađenosti (prethodno Prilog 2 Pravilnika, sad Prilog 1, uz određene dorade) - od posrednika i zastupnika u osiguranju Hanfa popunjavanje i dostavu kraćeg Upitnika za procjenu rizika može tražiti na zahtjev - od svih obveznika Hanfa može na zahtjev tražiti da popune i dostave širi Upitnik za procjenu rizika (prethodno Prilog 1 Pravilnika, sad Prilog 2), koji se sada naziva Ciljani Upitnik za procjenu rizika. Dodatno, propisuje se da se takav Ciljani upitnik za obveznike koji su svrstani u srednje i visoko rizični sektor, takav upitnik moraju dostaviti najmanje jednom u 3 godine
10 HGK IV. ROKOVI DOSTAVE, Članak 6. Članice Grupacije tržišta kapitala HGK predlažu preciziranje rokova dostave nadzornih izvještaja s obzirom da je Pravilnikom propisana obveza dostave Ciljanog upitnika za „tromjesečno, šestomjesečno i devetomjesečno razdoblje“ stoga nije u potpunosti jasno kumuliraju li se izvještajna razdoblja ili se Ciljani upitnik odnosi na podatke iz svakog kvartala zasebno. Prihvaćen Primjedba više nije relevantna, s obzirom da se Upitnik dostavlja za godišnje razdoblje.
11 HGK IV. ROKOVI DOSTAVE, Članak 6. Članice udruženja leasing društava HGK smatraju da je odredba stavka 2 ovoga članka nejasna te može dovesti do mogućih nejednakosti u trajanju izvještajnih razdoblja. Ponajprije, uz pretpostavku da tromjesečna, šestomjesečna i devetomjesečna razdoblja odgovaraju kalendarskom tromjesečju, šestomjesečju i devetomjesečju, ističe se, kako razdoblja (rokovi) koja se računaju u mjesecima završavaju onog dana u mjesecu u kojem su počela teći. Stoga, ako je namjera da razdoblja počnu teći 1. siječnja određene godine, tada će tromjesečno razdoblje završavati 1. travnja te godine, šestomjesečno razdoblje 1. srpnja te godine, a devetomjesečno razdoblje 1. listopada iste godine, što vjerojatno nije namjera predlagatelja propisa. Uz načelnu, ali važnu pripomenu, kako propisivanje razdoblja izvješćivanja kraće od godinu dana zahtijeva od leasing društava kao obveznika znatne organizacijske i personalne napore i troškove, uz dvojbeno izglednu korist od takvog učestalog izvješćivanja koje je značajno intenzivnije u odnosu na ono koje prakticiraju kreditne institucije kao neusporedivo važniji čimbenici u aktivnostima i mjerama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ukoliko predlagatelj ne prihvati prijedlog određivanja izvješćivanja za leasing društva samo na godišnjoj (podredno i polugodišnjoj) razini, predlaže se razdoblja izvješćivanja odrediti kao: „...a izvještajna razdoblja tijekom kalendarske godine počinju s prvim danom u godini, a završavaju 31. ožujka, 30.lipnja, 30. rujna i 31. prosinca iste godine...“. U odnosu na stavak 4, članice smatraju kako je za pripremu i dostavu izvještaja koji završava izvještajnim razdobljem na 31.12. potrebno propisati duži rok odnosno izjednačiti ga s rokom iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT. Prihvaćen Primjedbe su većinom usvojene. S obzirom da je pojašnjeno da se Upitnik za procjenu rizika dostavlja samo na godišnjoj razini, članak 6. stavak 2. je preinačen za sljedeći način: "(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovog članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, pri čemu izvještajno razdoblje tijekom kalendarske godine počinje s prvim danom u godini, a završava 31. prosinca iste godine." Rok dostave tog godišnjeg upitnika je postavljen kao najkasnije do 31. ožujka tekuće godine (prva dostava najkasnije do 31. ožujka 2024, za 2023 godinu). Komentari za ispod-godišnja izvještajna razdoblja više nisu relevantni, a s obzirom na ostale izmjene Pravilnika.
12 HGK IV. ROKOVI DOSTAVE, Članak 6. Članice Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK ističu kako su generalno rokovi dostave nejasno definirani, osobito uzevši u obzir odredbu članka 67. stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. U stavcima 1-3 članka 6 predlaže se jasnije definirati za koja izvještajna razdoblja se pripremaju ovi izvještaji s obzirom da se prvo navodi da se izvještaj priprema za poslovnu godinu iz čega se izvodi zaključak da se izvještaj priprema jednom godišnje, a onda se u drugom stavku navodi da su i kvartali izvještajna razdoblja. Stoga, prijedlog članica ide u smjeru objedinjavanja ta dva stavka na način da se navede kako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, a da su izještajna razdoblja kvartali. Također što se stavka 4. ovoga članka tiče, ističu kako je nejasno što znači primjenjivo u ovom slučaju. Stječe se dojam da netko izvještava godišnje, a netko kvartalno, a netko za određene kvartale. Nadalje ističu kako je sastavni dio Upitnika i godišnji izještaj ovlaštene osobe pa u tom smislu ističu neusklađenost rokova u stavcima 4. i 5. izuzev ukoliko se smatra dovoljnim priložiti prošlogodišnji izvještaj ovlaštene osobe. Isto tako, važno je istaknuti da se radi o izvještajima koje nadzorni odbor usvaja u sklopu usvajanja godišnjih financijskih izvještaja, a što je u travnju tekuće godine. U tom smislu, članice ističu potrebu jasnijeg definiranja rokova i izvještajnih razdoblja za obveznike. Nomotehnički, u stavku 5, riječ "dana" je višak. Prihvaćen Primjedbe su većinom usvojene (vidite obrazloženje na sadržajno iste primjedbe pod rb 11.). Primjedbe vezane za stavak 6. članka 4. (godišnji izvještaj ovlaštene osobe) su pojašnjene i povezane sa zakonskim odredbama (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb 4. U skladu s time je izmijenjen i (bivši) stavak 5. članka 6.
13 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE IV. ROKOVI DOSTAVE, Članak 6. Članak 6. stavak 2. Odredba članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika je nejasna jer ne definira jasno izvještajna razdoblja i potrebno je jasnije definirati razdoblja. Iz definicije „a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju“ nije jasno da li tromjesečno razdoblje podrazumijeva dostavu izvještaja sa podacima za prvo tromjesečje odnosno za kalendarsko razdoblje od 01.01. do 31.03., nije jasno da li šestomjesečno razdoblje podrazumijeva dostavu izvještaja sa podacima koji će ponovno uključivati i podatke iz prvog tromjesečja plus podatke iz drugog tromjesečja odnosno za kalendarsko razdoblje od 01.01. do 30.06., nije jasno da li devetomjesečno razdoblje podrazumijeva dostavu izvještaja sa podacima koji će ponovno uključivati i podatke iz prvog tromjesečja, podatke iz drugog tromjesečja plus podatke iz trećeg tromjesečja odnosno za kalendarsko razdoblje od 01.01. do 30.09. Ili je namjera da izvještaji sadrže podatke iz svakog pojedinačnog tromjesečja. Npr. pitanje iz Ciljanog upitnika o odbijenim poslovnim odnosima, ukoliko je obveznik imao jedan odbijeni poslovni odnos u razdoblju od 01.01. do 31.03. i to je naveo u prvom tromjesečnom izvještaju, nakon toga više nije bilo odbijenih poslovnih odnosa, da li u šestomjesečnom i devetomjesečnom izvještaju ponovno upisuje podatak o jednom odbijenom poslovnom odnosu koji je bio u prvom tromjesečju. Potrebno je jasno definirati izvještajna razdoblja i konkretan period koji obuhvaćaju, kao npr.: „...a izvještajna razdoblja tijekom kalendarske godine počinju s prvim danom u godini, a završavaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca iste godine...“. Ili npr: „...a izvještajna razdoblja tijekom kalendarske godine podrazumijevaju tromjesečna razdoblja koja obuhvaćaju period od 01.siječnja do 31.ožujka, od 01. travnja do 30. lipnja, od 01. srpnja do 30. rujna, dok godišnje razdoblje obuhvaća period od 01. siječnja do 31. prosinca iste godine...“. Moramo napomenuti da propisivanje obveze izvješćivanja u razdobljima kraćim od godinu dana zahtijeva od društava za osiguranje kao obveznika značajne dodatne organizacijske i kadrovske napore i troškove. S obzirom na nisku izloženost riziku pranja novca i financiranja terorizma sektora osiguranja života smatramo da tromjesečni izvještaji koji će više-manje kontinuirano sadržavati gotovo identične podatke iz tromjesečja u tromjesečje ne vidimo izglednu korist od takvog učestalog izvješćivanja u odnosu na upotrebu samo jednog godišnjeg izvještaja koji sadrži sve potrebne podatke. Slijedom navedenog predlažemo određivanja izvješćivanja za društva za osiguranje samo na godišnjoj (podredno i polugodišnjoj) razini. Članak 6. stavak 3. Nejasan je tekst stavka 3. Da li je u tekstu trebalo biti napisano: „obveznici sastavljaju i dostavljaju ZA izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (kalendarska tromjesečja).“ Članak 6. stavak 4. Članak 6. stavak 4. propisuje rok dostave izvještaja na način da se rok određuje „u roku od mjesec dana od zadnjeg dana (primjenjivog) izvještajnog razdoblja“. Mišljenja smo da je za pripremu i dostavu izvještaja koji završava izvještajnim razdobljem na 31.12. (godišnji izvještaj) treba dati duži rok odnosno izjednačiti ga s rokom iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT, tj, rok je potrebno definirati na način „najkasnije do 31. ožujka tekuće godine“. Točka 7 Upitnika predviđa financijske podatke na 31.12. koje obveznici - osiguravatelji sukladno izvještajnim rokovima još nemaju na 31.1. pa se predlaže rok za dostavu izvještaja sa rokovima dostave izvještaja – mjesec dana nakon roka za dostavu financijskih izvještaja. Prihvaćen Primjedbe su većinom usvojene (vidite obrazloženje na sadržajno iste primjedbe pod rb 11.).
14 Electrocoin d.o.o. IV. ROKOVI DOSTAVE, Članak 6. Općenito dosta nejasno kada je primjenjivo koje izvještajno razdoblje. U stavku 6, predlaže se jasnije definirati i uskladiti rok dostave GFI-a s rokom za dostavu istog FINI na javnu objavu. Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično usvojene (vidite obrazloženje na sadržajno iste primjedbe pod rb 11.). Što se tiče roka za dostavu GFI, rokovi za dostavu godišnjih financijskih izvješća FINA-i su propisani člankom 30. stavkom 5. Zakona o računovodstvu, i to šest mjeseci od završetka poslovne godine za nekonsolidirane financijske izvještaje (bili revidirani ili nerevidirani), odnosno devet mjeseci za konsolidirane financijske izvještaje. Hanfa je predložila da PUVI-ovi takve izvještaje dostavljaju ranije, a kako bi Hanfa imala adekvatne informacije o njihovom poslovanju, i to u roku od 2 mjeseca od završetka poslovne godine (za PUVI-ove na koje se ne primjenjuje obveza revizije) odnosno u roku od 4 mjeseca (za one PUVI-ove na koje se primjenjuje obveza revizije). Hanfa je ovakvo skraćivanje rokova za nadzorne svrhe ocijenila opravdanim, s obzirom na profil rizika poslovanja pružatelja usluga s virtualnim valutama, te činjenicu da većina ovih pružatelja usluga drže virtualnu imovinu klijenata. Međutim, kako bi se držalo principa proporcionalnosti, Hanfa je ove rokove izmijenila na sljedeći način (izmjene stavka 6. (sada stavka 7) članka 6 Pravilnika): "(7) Godišnje financijske izvještaje obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a, dužni su Hanfi dostaviti najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju, odnosno najkasnije u roku od šest mjeseci nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju kada se radi o revidiranim godišnjim financijskim izvještajima."
15 Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. IV. ROKOVI DOSTAVE, Članak 6. Predlažemo u članku 6. jasnije precizirati kada se dostavlja Upitnik za procjenu rizika, a kada Ciljani uputnik za procjenu rizika. Naime, nije sasvim jasno dostavlja li se Upitnik za procjenu rizika svaki kvartal (stavak 2) ili samo jednom po isteku kalendarske godine (stavak 1). Za Ciljani upitnik je u stavku 3. jasnije propisano da se radi o kvartalnom izvještavanju. Prihvaćen Primjedbe vezane za to koji se izvještaji, odnosno koji upitnik dostavljaju i kada su pojašnjene i prilagođene (vidite obrazloženje pod primjedbom rb. 6.) Primjedbe vezano za pojašnjavanje rokova dostave su većinom usvojene (vidite obrazloženje na sadržajno iste primjedbe pod rb 11.)
16 HGK V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 7. Članice Udruženja leasing društava HGK vezano uz stavak 2., a nastavno i na komentar uz članak 6. stavak 2. ovoga Pravilnika ističu da ukoliko je namjera predlagatelja propisa da da izvještajna razdoblja odgovaraju kalendarskom tromjesečju, tada niti jedno od njih ne može početi 30. lipnja, već treće tromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini može početi 1. srpnja. Kada bi izvještajno razdoblje započelo 30. lipnja 2023. te trajalo šest mjeseci, tada bi završavalo 30. prosinca 2023., što vjerojatno nije namjera predlagatelja Pravilnika. Nadalje što se tiče teksta Pravilnika u stavku 3, u kojem je navedeno da su obveznici dužni „prvi godišnji izvještaj ovlaštene osobe“ dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje za 2022. godinu, članice ističu kako se može zaključiti da je potrebno raditi zaseban godišnji izvještaj (neovisno o onome iz članka. 67. stavak 2. ZSPNFT) te da su ga dužni dostaviti za izvještajno razdoblje za 2022. godinu. Ukoliko se radi o nekom novom zasebnom godišnjem izvještaju, tada odredba da bi ovlaštene osobe iz članka 4. stavak 6. Pravilnika trebale dostaviti izvještaj za 2022. godinu, odnosno za razdoblje u kojem Pravilnik nije bio niti donesen, a pogotovo nije stupio na snagu, u neposrednoj je suprotnosti s odredbom članka 60. stavak 4. i stavak 5. Ustava Republike Hrvatske, kojima je propisana apsolutna zabrana retroaktivnog djelovanja podzakonskih propisa. Navedeno tim više, jer bi se retroaktivna primjena odredaba propisivala podzakonskim aktom. Nadalje, u konkretnom bi se slučaju za 2022. godine izvješće trebalo podnositi po kriterijima koje obveznik nije mogao primjenjivati u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi. Stoga se predlaže navedenu odredbu brisati. Ističe se kako su leasing društava obveznici koji su dužni dostavljati godišnji plan rada i izvještaj o izvršenju plana sukladno članku 67. stavak 2. ZSPNFT, te da su isti za 2022. godinu već dostavili HANFI do 31.03.2023. godine, ne vidi se smisao propisivanja dodatne obveze za leasing društva, ni u pogledu izvještaja niti u pogledu dostavljanja za izvještajno razdoblje 2022. godina. Ukoliko je smisao propisivanja godišnjeg izvještaja ovlaštene osobe bio proširenje obuhvata obveznika (koji nisu obuhvaćeni člankom 67. stavak 2 .ZSPNFT) tada je potrebno specificirati na koje se obveznike to odnosi odnosno iz navedene odredbe izostaviti leasing društva. Prihvaćen Primjedbe su usvojene na prilagođeni način. Primjedba vezana za ispod-godišnje izvještavanje više nije relevantna s obzirom na ostale izmjene pravilnika. Primjedba vezano za početak primjene ovih nadzornih izvještaja se usvaja, između ostalog jer je radi trenutka donošenja Pravilnika nužno pomaknuti izvještajno razdoblje, te se stavak 2. članka 7. pravilnika mijenja i glasi: Članak 7. „(2) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 4. ovog Pravilnika dužni su prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. ovoga Pravilnika dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2024. godine, a za godišnje izvještajno razdoblje za 2023. godinu.“ Napominje se da je Prilog 1 sada upitnik koji je u prethodnoj verziji Pravilnika bio dio Priloga 2. Primjedba vezano za godišnji izvještaj ovlaštene osobe pojašnjena i adresirana kod izmjena koje su izvršene u stavku 9. članka 4. (godišnji izvještaj ovlaštene osobe) - vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb 4. U tom smislu se na identični način modificirala i povezana prijelazna i završna odredba u članku 7. Članak 7. „(3) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točaka 10. i 11. su dužni na zahtjev Hanfe godišnji izvještaj ovlaštene osobe iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje za 2023. godinu i izvještajna razdoblja nakon 2023. godine.“
17 HGK V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 7. Vezano uz stavak 3. ovoga članka, članice ističu kako je nejasno u kojem roku je potrebno dostaviti godišnje izvještaje za 2022. godinu ukoliko je Pravilnikom predviđen uvijek rok od mjesec dana nakon isteka datuma izvještajnog razdoblja. Također, stavak 4. se ponavlja s obzirom da su isti već obuhvaćeni stavkom 2.istog članka. Primljeno na znanje Primjedba više nije relevantna s obzirom na ostale izmjene pravilnika.
18 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 7. Članak 7. stavak 2. Ukoliko je namjera da izvještajna razdoblja odgovaraju kalendarskim tromjesečjima, tada razdoblje ne može početi 30. lipnja, već treće tromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini može početi od 01. srpnja, pri čemu se upućujemo na komentar uz članak 6. stavak 2. nacrta Pravilnika. Članak 7. stavak 3. Komentar 1 - propisivanje obveze sastavljanja i dostave novog dodatnog izvještaja kojeg propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika smatramo prekomjernom obvezom s obzirom da podaci sadržani u okviru „Upitnika za procjenu rizika“ i „Ciljanog upitnik za procjenu rizika“ već sadrže podatke koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika. Temeljem članka 67. Zakon o sprječavanju pranja novca u članku 67. već je propisana obveza izrade i dostave godišnjeg plana rada i izvještaja o radu za prethodnu godinu. Smatramo da podaci i informacije iz godišnjeg plana rada i izvještaja o radu za prethodnu godinu, te podaci i informacije iz „Upitnika za procjenu rizika“ i „Ciljanog upitnik za procjenu rizika“ već sadrže podatke koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika i da nema potrebe za još jedan dodatni izvještaj s istim podacima. Komentar 2 - predlažemo da se obveza dostave godišnjeg plana rada za tekuću godinu i izvještaja o radu za prethodnu godinu iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT uskladi i poveže sa obvezom dostave „Upitnika za procjenu rizika“ te da se usklade i rokovi dostave na način da obveza dostave „Upitnika za procjenu rizika“ bude istovjetna onoj u članku 67. stavak 2. a to je „najkasnije do 31. ožujka tekuće godine“. Komentar 3 - iz trenutnog prijedloga teksta članka 4. stavak 6. ovog Pravilnika o dostavi godišnjeg izvještaja ovlaštene osobe iz članka 68. ZSPNFT-a moglo bi se zaključiti da je potrebno sastavljati dodatni godišnji izvještaj za prethodnu poslovnu godinu. Obzirom da su društva za osiguranje obveznici sastavljanja i dostave godišnjeg izvještaja iz čl. 67. st. 2. ZSPNFT ne vidimo svrhu propisivanja eventualne dodatne obveze izrade izvještaja. Društva za osiguranje su HANFA-i dostavljala popunjen upitnik za procjenu rizika SPNFT sa podacima na dan 31.12.2022. te smatramo da nema potrebe za dodatnim izvještajem za prethodnu poslovnu godinu. Komentar 4 - Zakonom o sprječavanju pranja novca propisana je obveza izrade analize izloženosti riziku od pranja novca i financiranja terorizma koju društva za osiguranje izrađuju na godišnjoj razini, a koja također sadrži podatke koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika, te HANFA uvijek može zatražiti dostavu tog dokumenta. Slijedom svega navedenog smatramo da bi obveza sastavljanja novog izvješća koje propisuje članak 4. stavak 6. ovog Pravilnika bilo prekomjerno jer su svi potrebi podaci sadržani u godišnjem planu rada za tekuću godinu i izvještaju o radu za prethodnu godinu iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT, godišnjoj analizi izloženosti riziku od pranja novca i financiranja terorizma, te novim izvještajima iz ovog Pravilnika „Upitnik za procjenu rizika“ i „Ciljani upitnik za procjenu rizika“ Ukoliko je cilj propisivanja „godišnjeg izvještaja ovlaštene osobe iz članka 68. ZSPNFT-a“ proširenje obuhvata obveznika (koji nisu obuhvaćeni čl. 67. st. 2 .ZSPNFT) u tom slučaju potrebno je specificirati na koje se obveznike konkretno to odnosi, odnosno iz navedene odredbe izostaviti društva za osiguranje. Komentar 5 - trenutni prijedlog navodi da su obveznici dužni „prvi godišnji izvještaj ovlaštene osobe“ iz članka 4. stavka 6. ovog Pravilnika dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje za 2022. godinu. Ovakvom definicijom može se zaključiti da je potrebno izraditi poseban godišnji izvještaj za izvještajno razdoblje 2022. godine (neovisno o onome iz članka. 67. st. 2 ZSPNFT) te da smo ga dužni dostaviti. Ukoliko se radi o novom zasebnom godišnjem izvještaju, tada odredba da bi ovlaštene osobe iz članka 4. stavak 6. Pravilnika trebale dostaviti izvještaj za 2022. godinu, odnosno za razdoblje u kojem Pravilnik nije bio niti donesen, a pogotovo nije stupio na snagu, u neposrednoj je suprotnosti s odredbom članka 60. stavak 4. i stavak 5. Ustava Republike Hrvatske, kojima je propisana apsolutna zabrana retroaktivnog djelovanja podzakonskih propisa. U predmetnom bi se slučaju za 2022. godinu izvješće sada trebalo izrađivati i podnositi po kriterijima koje obveznici nisu mogli primjenjivati u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi. Temeljem svega navedenog predlaže se navedenu odredbu iz članka 7. stavak 3. brisati, a podredno propisati obvezu dostave prvog izvještaja za godišnje izvještajno razdoblje za 2023. godinu. Prihvaćen Primjedbe su usvojene na prilagođeni način. Primjedba vezana za ispod-godišnje izvještavanje više nije relevantna s obzirom na ostale izmjene pravilnika. Upućujemo na obrazloženje dano za sadržajno istu primjedbu pod rb 16. Komentari 1, 2, 3 i 4 (na članak 7. stavak 3.) - Primjedba vezano za godišnji izvještaj ovlaštene osobe pojašnjena i adresirana kod izmjena koje su izvršene u stavku 9. članka 4. (godišnji izvještaj ovlaštene osobe) - vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb 4. U tom smislu se na identični način modificirala i povezana prijelazna i završna odredba u članku 7.
19 Electrocoin d.o.o. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 7. kada kreće izvještajno razdoblje za Prilog 2 (Ciljani upitnik)? Prihvaćen U skladu sa izmijenjenim sadržajem pravilnika, ovaj upitnik (sada Prilog 1) se dostavlja najkasnije do 31. ožujka 2024, te treba pokrivati 2023. godinu.
20 HGK Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 1. Članice Grupacije tržišta kapitala Udruženja banaka i drugih financijskih institucija u odnosu na pojedine točke Upitnika za procjenu rizika ističu kako slijedi: 10.) ukazuje na činjenicu da regulativa ne poznaje obvezu vođenja sjednica uprave investicijskog društva u pisanom obliku te smatramo da se obveza dostave zapisnika ne bi trebala uvoditi svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; 22.) Plan za stručno osposobljavanje sastavlja se u okviru plana rada za tekuću godinu stoga smatramo suvišnom potrebu ponovnog dostavljanja 53.) napominje se da kao politički izložene osobe evidentiramo klijente koje se tako izjasne te klijente za koje su iz javno dostupnih informacija dostupni podaci o statusu politički izložene osobe; 76.) Očekuje li se od obveznika dostava godišnjeg izvješća s obzirom da se sukladno članku 67. stavku 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dostavlja godišnji izvještaj o radu za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine?; 77.) Važeća regulativa ne propisuje obvezu usvajanja godišnjeg izvješća od strane uprave/nadzornog odbora stoga smatramo da je ova točka suvišna; 78. i 79.) U godišnjem izvješću, sukladno članku 67. stavku 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, navode se zaključci te eventualni nedostatci u radu sukladno čemu smatramo suvišnu činjenicu ponovnog navođenja u Upitniku kako je predviđeno ovim točkama Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično prihvaćene. Napominje se da se ovaj upitnik sada naziva Ciljani Upitnik za procjenu rizika koji je premješten u Prilog 2 Pravilnika i koji se dostavlja na zahtjev. Komentar na pitanje 10) iz (sada) Ciljanog Upitnika – Primjedbe vezane za sjednice uprave i NO-a obveznika su prilagođeno usvojene (vidite obrazloženje pod sadržajno istom primjedbom rb. 5). Međutim, u upitniku se samo postavlja pitanje o tome da li se o SPNFT temama raspravlja na sjednicama uprave/NO-a/višeg rukovodstva, te Hanfa smatra da u tom smislu nije potrebno izmijeniti ovo pitanje te da isto ne implicira obvezu vođenja pisanih zapisnika o sjednicama. Hanfa pretpostavlja da se unutar društva bar vodi evidencija o dnevnom redu sjednica (točke rasprave), ako ne i zapisnik o raspravi. Evidencija o tome da li je SPNFT tema bila točka dnevnog reda sjednica ne predstavlja neproporcionalni teret za obveznike, a doprinosi podizanju svijesti o važnosti SPNFT tema. Komentar na pitanje 22) iz (sada) Ciljanog Upitnika – Primjedba se prihvaća na način da se kod tog pitanja omogućuje da se obveznik pozove na prethodno dostavljenu dokumentaciju (opisano kod uvodnih primjedbi). Hanfa napominje da je ovo svakako bio slučaj, te da je i namjera bila da se obveznici mogu pozvati na dokumente koji su već dostavljeni Hanfi. Komentar na pitanje 53) iz (sada) Ciljanog Upitnika – Napomena je primljena na znanje. Pitanje br. 53) iz upitnika od obveznika samo traži da identificirane PEP-ove razvrsta po državama (napominje se da su sada „države“ svrstane u četiri kategorije). Komentar na pitanje 76) iz (sada) Ciljanog Upitnika – S obzirom da su sada rokovi dostave Upitnika za procjenu rizika i godišnjeg izvještaja iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a usklađeni, obveznici koji su dužni dostaviti takav izvještaj do 31. ožujka tekuće godine Hanfi će se pozvati na dostavljeni izvještaj. Obveznici koji takav izvještaj dostavljaju samo na zahtjev, te koji taj izvještaj dostavljaju tek 30. lipnja tekuće godine, u upitnik će uključiti kratki sažetak. U tom smislu je modificirana uputa uključena u upitnik. Komentar na pitanje 77) iz (sada) Ciljanog Upitnika – Ovim pitanjem u Upitniku se ne propisuje obveza da se godišnje izvješće ovlaštene osobe iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a usvaja na sjednici uprave/nadzornog odbora, već se postavlja pitanje ima li obveznik takvu praksu, te ako da, da se o tome dostave dokazi. S obzirom na važnost usklađenosti obveznika sa ZSPFT odredbama, Hanfa u svakom slučaju ohrabruje obveznike koji su subjekti nadzora Hanfe da se o godišnjem izvješće ovlaštene osobe raspravlja na razini uprave i nadzornog odbora, kao najbolju praksu. Prikupljanje ovog podatka od obveznika omogućiti će Hanfi uvid u to da li tržište koristi takvu najbolju praksu. Komentar na pitanje 78) i 79) iz (sada) Ciljanog Upitnika – obveznici koji su dužni dostaviti takav izvještaj Hanfi će se pozvati na dostavljeni izvještaj. Obveznici koji takav izvještaj dostavljaju samo na zahtjev, u upitnik će uključiti kratki sažetak. Obveznici koji do trenutka u kojem je Hanfa tražila dostavu nisu izradili takav izvještaj za tekuću godinu, će u upitniku to naznačiti. U tom smislu je modificirana uputa uključena u upitnik.
21 HGK Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 1. Generalni komentar članica Udruženja leasing društava je da je u Upitnik potrebno priložiti veliki broj dokaza te predlažu brisanje obveze dostave dokaza. Ovo osobito iz razloga jer će obveznici dokaze prezentirati u nadzoru ili na ad hoc zahtjev HANFE. Ukoliko obveza dostave dokaza ostane nužna, potrebno je navesti o kojim dokazima se radi i u kojem obliku ih treba dostaviti. U nastavku navodimo komentare za pojedina pitanja Upitnika: 10 – navesti koje dokaze i u kojem obliku treba priložiti 11 – pojasniti što se podrazumijeva pod „poslovna linija“ i procjena rizika poslovne linije? 14 – Inherentni rizici – „Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize“ ne poznaje pojam „kupca“ već „stranke“ pa predlažemo da se tako navede i u pitanju 17 - pojasniti na koje konkretne „EU propise o FS“ se misli s obzirom na skraćenicu i nejasnu formulaciju 18 – dostavu sažetaka usvojenih internih akata treba zamijeniti popisom usvojenih akata (te po potrebi dostavom akata u cjelini) 20 – obveznici su sukladno ZSPNFT u obvezni educirati upravu i zaposlenike, ali nisu u obvezi educirati nadzorni odbor, pa predlažemo da se briše nadzorni odbor iz pitanja. Koje dokaze priložiti za upravu i zaposlenike 22 – koje dokaze priložiti 23 - koje dokaze priložiti 26 – pitanje je nerazumljivo, nejasno je koji dokaz priložiti 27 – kako dostaviti dokaze o vođenju evidencije npr. o strankama 28 – zahtjev iz pitanja je pretjeran 41 – što će navesti obveznici koji nemaju stranke razvrstane u 4 razine rizika (kako stoji u pitanju) već samo u 3 razine (visoki, srednji, niski) 41 – 42 – pojam „klijenti“ zamijeniti sa „stranke“ 53 – odnosi li se pitanje na stranke koje su fizičke osobe, a utvrđeni su PEP-ovi, ili se odnosi i na stvarne vlasnike za koje je utvrđeno da su PEP-ovi – potrebno je pojasniti u samom tekstu pitanja. Predlaže se i da se raščlamba PEP-ova napravi prema skupinama država, npr. domaći PEP-ovi, PEP-ovi iz EU, PEP-ovi iz trećih država 58 – zahtjev iz pitanja je pretjeran, SPN funkcija nije ovlaštena opisivati postupak revizije pa se predlaže brisati ili drugačije formulirati pitanje 68 – pitanje je nerazumljivo pa ga treba preformulirati ako se želi pitati da li u slučaju da obveznik ima vanjskog pružatelja usluga s njime ima sklopljen ugovor 76 – godišnje izvješće iz članka 67. stavak 2. se dostavlja sukladno odredbama ZSPNFT te smatramo da nije potrebno da se još jednom dostavlja zbog ovog Upitnika 77 – leasing društva prezentiraju izvješće iz članka 67. stavak 2. ZSPNFT samo svojim upravama. Isto se ne prezentira nadzornim odborima i nema za to zakonske obveze, pa se predlaže brisati iz pitanja Prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća u dijelu dokazne dokumentacije koja se dostavlja uz izvještaje (vezano za komentare koji se odnose na Prilog 1 Pravilnika). Primjerice, vezano za dostavljanje dokazne dokumentacije, sada se predviđa da se obveznik može pozivati na prethodno dostavljenu dokaznu dokumentaciju (što i jest bila intencija tih odredbi), a nova dokumentacija se dostavlja samo u dijelu gdje su provedene izmjene. Napominje se da se ovaj upitnik sada naziva Ciljani Upitnik za procjenu rizika koji je premješten u Prilog 2 Pravilnika i koji se dostavlja na zahtjev. Također se napominje sljedeće – bilo koji eventualni dodatni teret za obveznika vezano za dostavljanje dokazne dokumentacije će u većini slučajeva biti jednokratni (one-off) trošak, kod prvog popunjavanja upitnika (na zahtjev Hanfe), a s obzirom da će kod svakog sljedećeg dostavljanja upitnika dokazi dostavljati samo ako su postojale izmjene u odnosu na prethodno dostavljene dokaze. U suprotnom će obveznici samo potvrditi da izmjena nije bilo i jamčiti da su prethodno dostavljeni dokazi i dalje relevantni. Konkretni odgovori su dani po pojedinim komentarima u nastavku. Komentar na pitanje 10) iz (sada) Ciljanog Upitnika - Hanfa pretpostavlja da se unutar društva bar vodi evidencija o dnevnom redu sjednica (točke rasprave), ako ne i zapisnik o raspravi. Evidencija o tome da li je SPNFT tema bila točka dnevnog reda sjednica ne predstavlja neproporcionalni teret za obveznike, a doprinosi podizanju svijesti o važnosti SPNFT tema. Primjerice, može se dostaviti poziv na sjednicu uprave/NO-a s dnevnim redom. Komentar na pitanje 11) iz (sada) Ciljanog Upitnika – mislilo se na procjenu cjelokupnog poslovanja s obzirom na proizvode i usluge koje obveznik nudi (a na koje se ZSPNFT-u primjenjuje), vrste i profile stranke, broj i veličinu transakcija i kanale dostave kojima nude usluge strankama. U tom smislu je prilagođeno pitanje. Komentar na pitanje 14) iz (sada) Ciljanog Upitnika – primjedba je prihvaćena, te je pojam „kupac“ zamijenjen s pojmom „stranka“. Komentar na pitanje 17) iz (sada) Ciljanog Upitnika – misli se na međunarodne mjere ograničavanja koje su definirane Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja (primjerice režim sankcija prema Rusiji ili Iranu). S obzirom na važnost usklađenost s ruskim sankcijskim režimom, Hanfa želi dobiti dodatne informacije od obveznika na redovitoj osnovi. Izričaj je radi jasnoće izmijenjen na sljedeći način: „hrvatskog i izravno primjenjivog EU zakonodavstva o SPN/FT/FS“. napominjemo da je termin FS definiran u Pravilniku. Komentar na pitanje 18) iz (sada) Ciljanog Upitnika – u ovom pitanju u Upitniku se od obveznika tražilo da dostave kratki sažetak usvojenih politika, pravila i/ili procedura, te obrazloženje kako iste osiguravaju usklađenost sa zahtjevima hrvatskog zakonodavstva o SPN/FT/FS i EU propisa o FS. Shvaćamo kako podnositelj prigovora smatra da takav zahtjev predstavlja dodatni teret za obveznike. Međutim, napominjemo kako obveznici u sklopu procjene rizika iz članka 11. stavka 2. točke 1. ZSPNFT-a također moraju uključiti procjenu mjera, radnji i postupaka koje obveznik poduzima za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. S obzirom da je u sklopu pitanja 13) Upitnika predviđeno da će obveznici dostaviti procjenu rizika, obveznici se u ovom pitanju mogu pozvati na odgovarajući dio takve procjene, a ne dostavljati poseban sažetak, te eventualno sažetak dopuniti s opisom mjera, radnji i procedura koje se odnose na međunarodne mjere ograničavanja. U tom smislu se potencijalni dodatni teret za obveznike uklanja. Komentar na pitanje 20) iz (sada) Ciljanog Upitnika – kao što je prethodno navedeno, ovim pitanjem se ne postavlja uvjet da se i članovi NO-a stručno osposobljavaju za teme iz SPN/FT/FS područja, jer se odredbe ZSPNFT-a o stručnom zapošljavanju odnose na upravu i zaposlenike obveznika. Postavljeno je pitanje da li se osigurava edukacija i za upravu i za NO (odgovor za NO može biti da se ne osigurava). Međutim, Hanfa podsjeća da su sukladno sektorskim zakonima koji reguliraju osnovno poslovanje obveznika koji su subjekti nadzora Hanfe propisane obveze stručnosti za članove upravljačkog tijela obveznika (što uključuje upravu i NO), te da je SPN/FT/FS područje jedno od tih potrebnih područja stručnosti. Upitnik je modificiran na način da se iz pitanja 20) izbacila referenca na NO, ali se postavilo dodatno pitanje da li obveznik nudi edukacije i članova NO-a i da li se ta opcija koristi od članova NO-a. Komentar na pitanje 22) iz (sada) Ciljanog upitnika – s obzirom da pitanje glasi „Je li obveznik uspostavio plan za stručno osposobljavanje i izobrazbu kako bi osigurao da relevantno rukovodstvo i osoblje (novo i postojeće) budu upoznati s obvezama obveznika u području SPN/FT-a i procesima i procedurama za ispunjavanje tih obveza?“ dokaz je dostava plana za stručno osposobljavanje i izobrazbu. Komentar na pitanje 23) iz (sada) Ciljanog upitnika – s obzirom da pitanje glasi „Osigurava li se specijalizirano osposobljavanje i izobrazba za osoblje na ključnim ulogama usklađenosti, na primjer ovlaštena osoba iz članka 68 ZSPFT-a i njen zamjenik, osoblje usklađenosti itd.?“ dokaz će biti dostava plana za stručno osposobljavanje i izobrazbu u kojem se navode takve specijalizirane edukacije. Komentar na pitanje 26) iz (sada) Ciljanog upitnika – u pitanju je je nedostajao glagol koji je sada ubačen – „Opišite na koji način je osigurano da materijali za stručno osposobljavanje i izobrazbu odražavaju zahtjeve iz ZSPNFT-a i EU FS propisa.“. Napominjemo da se ovo pitanje nadovezuje na pitanje br. 25) koje glasi „Odražavaju li materijali za stručno osposobljavanje i izobrazbu zahtjeve iz ZSPNFT-a i EU FS propisa?“. Komentar na pitanje 27) iz (sada) Ciljanog upitnika – pitanje se odnosi na dokaze o postojanju politika o evidentiranju dokumentacije u skladu sa ZSPNFT-a, ne na dostavljanje pojedinačnih evidencija. Pitanje glasi – „Ima li obveznik politike i postupke u vezi s dokumentima koji se moraju čuvati i razdobljem čuvanja kako je navedeno u ZSPNFT-u?“ Dokaz o postojanju politika i procedura je primjerice odluka uprave o njihovom usvajanju. Primjeri koji se daju u upitniku su primjeri evidencija koje bi takve politike i procedure trebali pokrivati. Komentar na pitanje 28) iz (sada) Ciljanog upitnika – u ovom dijelu se samo traži da se kratko sažme kakve sve evidencije politike obveznika obuhvaćaju, što se ne smatra pretjeranim zahtjevom, te se u tom smislu primjedba ne prihvaća. Komentar na pitanje 41 i 42) iz (sada) Ciljanog upitnika – vezano za kategorizaciju rizika (4 kategorije iz upitnika) primjedba se ne prihvaća/prihvaća se, te se predviđaju tri kategorije (visoki/srednji/niski rizik). Pojam „klijent“ zamijenjen je pojmom „stranka“. Komentar na pitanje 53) iz (sada) Ciljanog Upitnika – pojašnjeno je da se traže podaci i o PEP-ovima koji su fizičke osobe-stranke, kao i o PEP-ovima koji su stvarni vlasnici stranaka. Djelomično je prihvaćen komentar za kategorizaciju država, te je uvedena sljedeća kategorizacija: - PEP-ovi iz RH - PEP-ovi iz država članica - PEP-ovi iz trećih zemalja - PEP-ovi iz visokorizičnih trećih država koje predstavljaju države sa strateškim nedostacima u sustavima sprječavanja pranja novca koje su identificirali FATF i Europska komisija. Napominje se da je sukladno drugim primjedbama pojam „PEP“ zamijenjen sa politički izložena osoba odnosno „PID“ (kao kratica). Komentar na pitanje 58) iz (sada) Ciljanog upitnika – primjedba se ne prihvaća. U ovom dijelu upitnika se traži da se kratko opiše postupak revizije sustava SPN/FT/FS koji je uspostavljen u obvezniku, što se ne smatra pretjeranim zahtjevom. Komentar na pitanje 68) iz (sada) Ciljanog upitnika – pitanje je preformulirano kako bi bilo jasnije, i to na sljedeći način: „Potvrdite da su ugovori sklopljeni sa svim osobama na koje su eksternalizirane funkcije i/ili aktivnosti povezane s SPN/FT.“ Komentar na pitanje 76) iz (sada) Ciljanog upitnika – dodano je sljedeće pojašnjenje: „Obveznici koji takav izvještaj dostavljaju samo na zahtjev, te obveznici koji taj izvještaj dostavljaju tek 30. lipnja tekuće godine ili koji nemaju obvezu godišnje dostave tog izvještaja Hanfi, u pitanja 78. i 79. upitnika će uključiti kratki sažetak, dok se ostali obveznici mogu pozvati na odgovarajući dio dostavljenog izvještaja. Obveznici koji do trenutka u kojem je Hanfa tražila dostavu nisu izradili takav izvještaj za tekuću godinu, će u upitniku to naznačiti.“ Komentar na pitanje 77) iz (sada) Ciljanog upitnika – primjedba se ne prihvaća. Ovim pitanjem u Ciljanom Upitniku se ne propisuje obveza da se godišnje izvješće ovlaštene osobe iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a usvaja na sjednici uprave/nadzornog odbora, već se postavlja pitanje ima li obveznik takvu praksu, te ako da, da se o tome dostave dokazi. S obzirom na važnost usklađenosti obveznika sa ZSPFT odredbama, Hanfa u svakom slučaju ohrabruje obveznike koji su subjekti nadzora Hanfe da se o godišnjem izvješće ovlaštene osobe raspravlja na razini uprave i nadzornog odbora, kao najbolju praksu. Prikupljanje ovog podatka od obveznika omogućiti će Hanfi uvid u to da li tržište koristi takvu najbolju praksu.
22 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 1. Komentar općenito na sadržaj upitnika Uz Upitnik je potrebno priložiti i veliki broj „dokaza“ te smatramo da bi vezano uz sva pitanja uz koja se traže dokazi trebalo brisati obvezu dostave dokaza, poglavito što bi se neki dokazi duplirali iz izvještaja u izvještaj. Smatramo da nije potrebno da dokazi budu sastavni dio Upitnika koji je i tako vrlo detaljan jer će dokaze obveznici prezentirati u nadzoru ili na ad hoc zahtjev HANFA-e. Ukoliko se predlagatelj ipak odluči za potrebu da se dostavljaju dokazi, tada treba navesti konkretno koje dokaze i u kojem obliku ih treba dostaviti. Komentari na pojedina pitanja u Prilogu 1 Upitnik za procjenu rizika: Pitanje 7 – navesti da se prihod odnosi samo na segment osiguranja života u skladu sa člankom 9. stavak 2. točka 9. ZSPNFT u suprotnome izvještaj neće biti jasan i usporediv. Ovi podaci nisu dostupni u siječnju u kojem su obveznici dužni dostaviti ispunjeni Upitnik. Pitanje 10 – navesti koje dokaze i u kojem obliku treba priložiti Pitanje 11 – pojasniti što se podrazumijeva pod „poslovna linija“ i procjena rizika poslovne linije kod društava za osiguranje? Da li se ovdje misli na obvezu iz članka 11. stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koja propisuje „izradu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma“. Ukoliko se misli na tu obvezu potrebno je jasno definirati pitanje. Pitanje 14 – Inherentni rizici – „Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize“ ne poznaje pojam „kupca“ već „stranke“ pa predlažemo da se tako navede i u pitanju. Terminološki uskladiti s „Pravilnikom o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize“ Pitanje 15 - Potrebno Uskladiti sa izričajem Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke 1. čimbenicima rizika stranke 2. čimbenicima rizika država i geografskih područja 3. čimbenicima rizika proizvoda, usluga i transakcija 4. čimbenicima rizika u kanalima dostave. Pojašnjenje uz pitanje 16: o kod „aranžmani za izdvajanje na treće strane“ dodati „ako je primjenjivo“ budući ne koriste svi obveznici treće strane te je raspisivanje u internim aktima situacija koje obveznik ne primjenjuje u svom poslovanju prekomjerno, osobito ako se uzme u obzir da se mjere i radnje u internim aktima propisuju temeljem provedene analize rizika obveznika. o Predlažemo brisanje „prekršaji i kazne za neprijavljivanje“ – budući navedeno nije uobičajeni sadržaj internih akata Predlažemo da se kratica STR navede u članku 2. „Definicije“ punim nazivom te da se prevede na hrvatski i prilagodi hrvatskom zakonodavstvu. Pitanje 17 - definirati na koje konkretne „EU propise o FS“ se misli s obzirom na skraćenicu i nejasnu formulaciju Pitanje 18 – dostavu sažetaka usvojenih internih akata treba zamijeniti popisom usvojenih akata jer je nemoguće u nekoliko rečenica opisati sažetak opširnih akata. Predlažemo da se dostave cijeli interni akti, važno je sve što je u njima navedeno i nije jasno što bi sažetak trebao sadržavati. A i na taj način se nameće obveznicima izrada dodatnih akata. Pitanje 19 - u točki 18. se navode politike, pravila i procedure, a ovdje postupci – predlažemo terminološki uskladiti. Pitanje 20 – sukladno ZSPNFT obveznici su u obvezni educirati upravu i zaposlenike, ali nisu u obvezi educirati nadzorni odbor. Članovi Nadzornog odbora nisu zaposlenici obveznika i za njih Zakonom o SPNFT nije propisana obveza stručnog osposobljavanja. Predlažemo brisati riječi „nadzornog odbora“. Termin „ostalo osoblje“ potrebno je zamijeniti terminom „ostali zaposlenici obveznika“. Termin „svo više rukovodstvo“ je nejasan s obzirom na definiciju višeg rukovodstva koju definira ZSPNFT i koja upućuje da ona obuhvaća 1 zaposlenika obveznika. Predlažemo brisati „svo“. Zakon o SPNFT u članku 66. stavak 2. točki 4. govori o odgovarajućem stručnom osposobljavanju i izobrazbi svih zaposlenika obveznika uključenih u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ako zaposlenik koji nije uključen u sustav SPNFT jer ne radi na takvom radnom mjestu, treba li svejedno proći izobrazbu iz tog područja? Pitanje 21 – sukladno ZSPNFT obveznici su u obvezni educirati upravu i zaposlenike, ali nisu u obvezi educirati nadzorni odbor, pa predlažemo da se briše nadzorni odbor iz pitanja. Termin „ostalo osoblje“ potrebno je zamijeniti terminom „zaposlenici“. Uskladiti izričaj (“obuka“) sa prethodnim pitanjem Stručno osposobljavanje i izobrazba zaposlenika Pitanje 22 – već komentirano da je potrebno definirati pojam rukovodstvo- misli li se tu isto i na više rukovodstvo Pitanje 23 – sukladno ZSPNFT članak 11. stavak 2. točka 6. redovito stručno osposobljavanje i izobrazba osigurava se ovlaštenoj osobi iz članka 68. ZSPFT-a i njenom zamjeniku. Zakon o SPNFT ne propisuje specijalizirano osposobljavanje i izobrazbu osoba usklađenosti. Također, pojam osoblje usklađenosti nije u skladu sa Zakonom o osiguranju. Potrebno je preformulirati pitanje u skladu sa navedenom odredbom Zakona, a navod „osoblje usklađenosti itd“ potrebno je brisati iz ovog pitanja. Uskladiti izričaj (“specijalizirano“) sa prethodnim pitanjem Stručno osposobljavanje i izobrazba zaposlenika. Pitanje 26 - Seminari i osposobljavanje za područje financijskih sankcija gotovo nisu organizirani u RH. Predlaže se da HANFA uključi područje financijskih sankcija u redovitu godišnju edukaciju/seminar za društva pod nadzorom. Pitanje 27 – u kojem obliku dostaviti dokaze o vođenju evidencije npr. o strankama kada su podaci o stranka upisani u poslovne sustave obveznika. Na što se točno misli pod evidencija klijenta i/ili stvarnih vlasnika? Cjelokupna baza podataka? U kojem obliku se ista dostavlja? Radi se o izuzetno opsežnim bazama podataka, nije jasno kako bi se te baze dostavljale. Na što se točno misli pod evidencija transakcija? Cjelokupna baza podataka? U kojem obliku se ista dostavlja? Radi se o izuzetno opsežnim bazama podataka, nije jasno kako bi se te baze dostavljale. Pitanje 28 - zahtjev iz pitanja je pretjeran, smatramo da je odgovor na prethodno pitanje 27. da obveznik ima propisane politike i postupke dovoljan. Komentar kao i uz točku 18. - Predlažemo da se dostave cijeli interni akti, važno je sve što je u njima navedeno i nije jasno što bi sažetak trebao sadržavati. A i na taj način se nameće obveznicima izrada dodatnih akata. Pitanje 29 – pojasniti što navode osiguravajuća društva pod pitanjem broja proizvoda i usluga koje nude kada se Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma primjenjuje samo na ugovore o osiguranju života. Definirati nuđenje – što sa životnim osiguranjem koje se više aktivno ne nude, a ulaze u ukupan broj aktivnih klijenata . Pitanje 30 - Komentar – ZSPNFT ne previđa mjere pojednostavljene dubinske analize. na osnovu proizvoda ili usluge već ukupne ocjene rizika u koju ulazi u rizik proizvoda Članak 13. st 6. (6) Obveznik može primijeniti mjere pojednostavljen dubinske analize stranke u odnosu na pojedini poslovni odnos ili povremenu transakciju za koju procijeni da predstavlja nizak rizik za pranje novca i financiranje terorizma pri čemu je dužan uzeti u obzir rezultate Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Pitanje 31 - pojasniti što će navesti obveznici koji nemaju „raščlambu broja a) proizvoda i b) usluga prema ocjeni SPNFT rizika prema navedenim Ocjenama rizika u pitanju već imaju samo tri kategorije rizika: nisku, srednju i visoku (što je kod većine obveznika)? Predlažemo da se u pitanju brišu ocjene rizika „Srednje Visoka“ i „ Srednje Niska“ i upiše samo srednja. Eventualno može biti polje „Ostalo – upisati“ za one koji imaju četiri kategorije. Potrebno uskladiti sa Zakonom o SPNFT i Pravilnikom o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize Pitanje 34 (A) - "specijalizirani menadžeri odnosa" - Što bi to značilo? Pojasniti tj. koristiti razumljiviji pojam. Pitanje 36 - Uskladiti izričaj – pravo poslovnog nastana (FOE) Pitanje 37 - Predlažemo da se kratice FOS/FOE navedu u članku 2. „Definicije“ punim nazivom te da se prevedu na hrvatski i prilagode hrvatskom zakonodavstvu. Pitanje 40 - Predlažemo pojam „klijenti“ zamijeniti sa pojmom „stranke“ - terminološki uskladiti u pravilniku i upitnicima – kupac/klijent/stranka. Pitanje 41 - pojasniti što će navesti obveznici koji nemaju „raščlambu broja a) proizvoda i b) usluga prema ocjeni SPNFT rizika prema navedenim Ocjenama rizika u pitanju već imaju samo tri kategorije rizika: nisku, srednju i visoku (što je kod većine obveznika)? Predlažemo da se u pitanju brišu ocjene rizika „Srednje Visoka“ i „ Srednje Niska“ i upiše samo srednja. Eventualno može biti polje „Ostalo – upisati“ za one koji imaju četiri kategorije. Predlažemo pojam „klijenti“ zamijeniti sa pojmom „stranke“ Pitanje 42 - Predlažemo pojam „klijenti“ zamijeniti sa pojmom „stranke“, a primjere prilagoditi pravnom i poslovnom okruženju RH. Molimo pojašnjenje što su to bezgotovinska poduzeća? Što se misli pod „profesionalci“ - misli li se na samostalne profesionalne djelatnosti kao npr. odvjetnik, knjigovođa i sl. ? Pitanje 43 - Predlažemo pojam „klijenti“ zamijeniti sa pojmom „stranke“ Pitanje 44 - Predlažemo da se kratica CDD navede u članku 2. „Definicije“ punim nazivom te da se prevede na hrvatski i prilagodi hrvatskom zakonodavstvu. Pitanje 49 - Predlažemo da se kratica PEP navede u članku 2. „Definicije“ punim nazivom te da se prevede na hrvatski i prilagodi hrvatskom zakonodavstvu. Pitanje 56 – Pojasniti kakav odnos konkretno podrazumijeva navedeno pitanje. Da li se korespondentnim odnosom smatra kada društvo za osiguranje ima otvoren transakcijski račun u nekoj banci? Pitanje 58 – zahtjev iz pitanja je pretjeran, ovlaštena osoba za sprječavanje pranja novca nije ovlaštena opisivati postupak revizije pa predlažemo brisati pitanje Pitanje 68 – potrebno dovršiti/pojasniti pitanje Pitanje 72 – U pitanju (2) potrebno je „relevantnim vanjskim tijelima“ zamijeniti sa „Ured za sprječavanje pranja novca“ - definirati "relevantno vanjsko tijelo". Pod (3) Koja je vrijednost povezanih transakcija STR-ova prijavljenih vanjskim tijelima? €'000. Što se tu podrazumijeva pod vrijednost povezanih transakcija STR-ova prijavljenih vanjskim tijelima, kojim vanjskim tijelima? Što ako se ne radi o povezanim transakcijama već samo pojedinačnoj transakciji? Potrebno je preformulirati pitanje na način: Ukupna vrijednost prijavljenih sumnjivih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca. Pitanje 73 – Pitanje 72 „Koliki je prosječan broj dana potrebnih za analizu sumnjive transakcijeprije podnošenja STR vanjskim tijelima?“ Potrebno je numerirati sa 73. Potrebno je „relevantno vanjsko tijelo“ zamijeniti sa „Ured za sprječavanje pranja novca“ Pitanje 75 – u pitanju je potrebno zamijeniti „br. 73“ sa „br. 74“ Pitanje 76 – sukladno odredbama ZSPNFT dostavlja se godišnje izvješće iz članka 67. stavak 2. te smatramo da nije potrebno da se još jednom dostavlja zbog ovog Upitnika. ZSPNFT ne propisuje obvezu izrade izvještaja o FS. Pitanje 77 – društva za osiguranje prezentiraju izvješće iz članka 67. stavak 2 samo svojim upravama. Isto se ne prezentira nadzornim odborima i nema za to zakonske obveze, pa predlažemo brisati nadzorni odbor iz pitanja. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća u dijelu dokazne dokumentacije koja se dostavlja uz izvještaje (vezano za komentare koji se odnose na Prilog 1 Pravilnika). Primjerice, vezano za dostavljanje dokazne dokumentacije, sada se predviđa da se obveznik može pozivati na prethodno dostavljenu dokaznu dokumentaciju (što i jest bila intencija tih odredbi), a nova dokumentacija se dostavlja samo u dijelu gdje su provedene izmjene. Napominje se da se ovaj upitnik sada naziva Ciljani Upitnik za procjenu rizika koji je premješten u Prilog 2 Pravilnika i koji se dostavlja na zahtjev. Također se napominje sljedeće – bilo koji eventualni dodatni teret za obveznika vezano za dostavljanje dokazne dokumentacije će u većini slučajeva biti jednokratni (one-off) trošak, kod prvog popunjavanja upitnika (na zahtjev Hanfe), a s obzirom da će kod svakog sljedećeg dostavljanja upitnika dokazi dostavljati samo ako su postojale izmjene u odnosu na prethodno dostavljene dokaze. U suprotnom će obveznici samo potvrditi da izmjena nije bilo i jamčiti da su prethodno dostavljeni dokazi i dalje relevantni. Konkretni odgovori su dani po pojedinim komentarima u nastavku. Komentar na pitanje 7) iz (sada) Ciljanog Upitnika – Primjedba je prihvaćena te je u upitnik uključena napomena da se kod osiguravatelja (kao i kod posrednika i zastupnika) unosi samo podatak o prihodu iz segmenta životnog osiguranja i osiguranja vezanih za ulaganja. Vezano za rokove, sada je rok dostave upitnika 31. ožujka tekuće godine, ne siječanj. Komentar na pitanje 10) iz (sada) Ciljanog Upitnika - Hanfa pretpostavlja da se unutar društva bar vodi evidencija o dnevnom redu sjednica (točke rasprave), ako ne i zapisnik o raspravi. Evidencija o tome da li je SPNFT tema bila točka dnevnog reda sjednica ne predstavlja neproporcionalni teret za obveznike, a doprinosi podizanju svijesti o važnosti SPNFT tema. Primjerice, može se dostaviti poziv na sjednicu uprave/NO-a s dnevnim redom. Komentar na pitanje 11) iz (sada) Ciljanog Upitnika – mislilo se na procjenu cjelokupnog poslovanja s obzirom na proizvode i usluge koje obveznik nudi (a na koje se ZSPNFT-u primjenjuje), vrste i profile stranke, broj i veličinu transakcija i kanale dostave kojima nude usluge strankama. U tom smislu je prilagođeno pitanje. U naslovu je pojašnjeno da se radi o procjeni rizika iz članka 11. stavka 2. točke 1. ZSPNFT-a. Komentar na pitanje 14) iz (sada) Ciljanog Upitnika – primjedba je prihvaćena, te je pojam „kupac“ zamijenjen s pojmom „stranka“. Komentar na pitanje 15) iz (sada) Ciljanog Upitnika – primjedba je prihvaćena te je napravljena terminološka usklada. Komentar na pitanje 16) iz (sada) Ciljanog Upitnika – primjedba je prihvaćena kod aranžmana za izdvajanje na treće strane“ te je dodan izričaj „ako je primjenjivo“. Nadalje, izričaj „prekršaji i kazne“ je zamijenjen sa „interne posljedice za neprijavljivanje“. Kratica STR se u upitniku ne koristi, već je zamijenjena sa punim izrazom izvještavanje o sumnjivim transakcijama. Komentar na pitanje 17) iz (sada) Ciljanog Upitnika – misli se na međunarodne mjere ograničavanja koje su definirane Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja (primjerice režim sankcija prema Rusiji ili Iranu). S obzirom na važnost usklađenost s ruskim sankcijskim režimom, Hanfa želi dobiti dodatne informacije od obveznika na redovitoj osnovi. Izričaj je radi jasnoće izmijenjen na sljedeći način: „hrvatskog i izravno primjenjivog EU zakonodavstva o SPN/FT/FS“. napominjemo da je termin FS definiran u Pravilniku. Komentar na pitanje 18) iz (sada) Ciljanog Upitnika – u ovom pitanju u Upitniku se od obveznika tražilo da dostave kratki sažetak usvojenih politika, pravila i/ili procedura, te obrazloženje kako iste osiguravaju usklađenost sa zahtjevima hrvatskog zakonodavstva o SPN/FT/FS i EU propisa o FS. Shvaćamo kako podnositelj prigovora smatra da takav zahtjev predstavlja dodatni teret za obveznike. Međutim, napominjemo kako obveznici u sklopu procjene rizika iz članka 11. stavka 2. točke 1. ZSPNFT-a također moraju uključiti procjenu mjera, radnji i postupaka koje obveznik poduzima za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. S obzirom da je u sklopu pitanja 13) Upitnika predviđeno da će obveznici dostaviti procjenu rizika, obveznici se u ovom pitanju mogu pozvati na odgovarajući dio takve procjene, a ne dostavljati poseban sažetak, te eventualno sažetak dopuniti s opisom mjera, radnji i procedura koje se odnose na međunarodne mjere ograničavanja. U tom smislu se potencijalni dodatni teret za obveznike uklanja. Komentar na pitanje 19) iz Upitnika – primjedba je usvojena i terminologija je usklađena. Komentar na pitanje 20 i 21) iz (sada) Ciljanog Upitnika – kao što je prethodno navedeno, ovim pitanjem se ne postavlja uvjet da se i članovi NO-a stručno osposobljavaju za teme iz SPN/FT/FS područja, jer se odredbe ZSPNFT-a o stručnom zapošljavanju odnose na upravu i zaposlenike obveznika. Postavljeno je pitanje da li se osigurava edukacija i za upravu i za NO (odgovor za NO može biti da se ne osigurava). Međutim, Hanfa podsjeća da su sukladno sektorskim zakonima koji reguliraju osnovno poslovanje obveznika koji su subjekti nadzora Hanfe propisane obveze stručnosti za članove upravljačkog tijela obveznika (što uključuje upravu i NO), te da je SPN/FT/FS područje jedno od tih potrebnih područja stručnosti. Upitnik je modificiran na način da se iz pitanja 20) izbacila referenca na NO, ali se postavilo dodatno pitanje da li obveznik nudi edukacije i članova NO-a i da li se ta opcija koristi od članova NO-a. Termin „osoblje“ je zamijenjen sa „zaposlenicima“. Izričaj “obuka“ je usklađen sa prethodnim pitanjem i zamijenjen sa „stručno osposobljavanje i izobrazba“. Komentar za više rukovodstvo se ne prihvaća, jer članova višeg rukovodstva može biti više u obvezniku, a ne samo jedan. U tom smislu tumačenje podnositelja primjedbe nije točno i iz tog razloga se ne prihvaća. Što se tiče sljedećeg pitanja podnositelja „Ako zaposlenik koji nije uključen u sustav SPNFT jer ne radi na takvom radnom mjestu, treba li svejedno proći izobrazbu iz tog područja.“ – odgovor je ne, s tim da tu procjenu mora napraviti obveznik. Naravno, nema prepreke da obveznik svoje zaposlenike educira na široj osnovi. Komentar na pitanje 22) iz (sada) Ciljanog upitnika – izričaj je pojašnjen tako da se navodi „uprava i više rukovodstvo“. Komentar na pitanje 23) iz (sada) Ciljanog upitnika – primjedba se ne prihvaća. Pitanje koje se postavlja jest da se pojasni da li obveznik osobama koje imaju ključne funkcije u društvu vezano za usklađenost obveznika sa SPNFT zahtjevima omogućuje edukacije koje su višeg stupnja kompleksnosti i širine nego primjerice onih edukacija koje se omogućavaju zaposlenicima na nekompleksnim poslovima kod kojih postoji niži rizik. S pitanjem se ne nameće nova obveza obveznicima, već se prikupljaju informacije o praksama obveznika. Terminologija za zaposlenike koji se bave usklađenosti u društvu ne mora biti usklađena sa Zakonom osiguranju, a s obzirom da se ovaj pravilnik odnosi na sve obveznike ZSPNFT-a koji su subjekti nadzora Hanfe, a ne samo osiguravatelje. Iz tog razloga je korištena općenitija formulacija. Komentar na pitanje 26) iz (sada) Ciljanog upitnika – ne radi se o primjedi na pravilnik, već o prijedlogu za integraciju financijskih sankcija (međunarodne mjere ograničenja) u redovitu godišnju edukaciju/seminar za društva pod nadzorom, što će Hanfa razmotriti. Komentar na pitanje 27) iz (sada) Ciljanog upitnika – pitanje se odnosi na dokaze o postojanju politika o evidentiranju dokumentacije u skladu sa ZSPNFT-a, ne na dostavljanje pojedinačnih evidencija. Pitanje glasi – „Ima li obveznik politike i postupke u vezi s dokumentima koji se moraju čuvati i razdobljem čuvanja kako je navedeno u ZSPNFT-u?“ Dokaz o postojanju politika i procedura je primjerice odluka uprave o njihovom usvajanju. Primjeri koji se daju u upitniku su primjeri evidencija koje bi takve politike i procedure trebali pokrivati. Komentar na pitanje 28) iz (sada) Ciljanog upitnika – u ovom dijelu se samo traži da se kratko sažme kakve sve evidencije politike obveznika obuhvaćaju, što se ne smatra pretjeranim zahtjevom, te se u tom smislu primjedba ne prihvaća. Komentar na pitanje 29) iz (sada) Ciljanog upitnika – društva za osiguranje će u najmanjem slučaju razdvojiti „klasične“ ugovore o životnom osiguranju od IBIP-a. Što se tiče vrsta životnih osiguranja koje se više aktivno ne nude, a ulaze u ukupan broj aktivnih klijenata, i te vrste će se navesti dok ugovori ne isteknu. Komentar na pitanje 30) iz (sada) Ciljanog upitnika – primjedba se ne prihvaća. Iako je točno da ZSPNFT predviđa kako obveznik može primijeniti mjere pojednostavljen dubinske analize stranke u odnosu na pojedini poslovni odnos ili povremenu transakciju za koju procijeni da predstavlja nizak rizik za pranje novca i financiranje terorizma, obveznik s takvom strankom ima različite odnose koji se mogu raščlaniti na razini proizvoda te dati takva evidencija. Komentar na pitanje 34) iz (sada) Ciljanog upitnika – pojam je brisan. Komentar na pitanje 36) i 38) iz (sada) Ciljanog upitnika – umjesto pojmova FOS i FOE, koriste se hrvatske kratice koje su uvedene u tekst upitnika. Komentar na pitanje 40), 41), 42) i 43) iz (sada) Ciljanog upitnika – vezano za kategorizaciju rizika (4 kategorije iz upitnika) primjedba se ne prihvaća/prihvaća se, te se predviđaju tri kategorije (visoki/srednji/niski rizik). Pojam „klijent“ zamijenjen je pojmom „stranka“. Pojmovi su pojašnjeni na sljedeći način: „Poduzeća i samostalne profesionalne djelatnosti koji ne posluju s gotovinom“. Komentar na pitanje 44) iz (sada) Ciljanog Upitnika – Korištenje kratice CDD - "customer due dilligence" (u prilogu Pravilnika se ta kratica koristila na dva mjesta) je zamijenjeno s izrazom "dubinska analiza stranke". Komentar na pitanje 49) i 53) iz (sada) Ciljanog Upitnika – pojašnjeno je da se traže podaci i o PEP-ovina koji su fizičke osobe-stranke, kao i o PEP-ovima koji su stvarni vlasnici stranaka. Djelomično je prihvaćen komentar za kategorizaciju država, te je uvedena sljedeća kategorizacija: - PEP-ovi iz RH - PEP-ovi iz država članica - PEP-ovi iz trećih zemalja - PEP-ovi iz visokorizičnih trećih država koje predstavljaju države sa strateškim nedostacima u sustavima sprječavanja pranja novca koje su identificirali FATF i Europska komisija. Napominje se da je sukladno komentaru na pitanje 49) pojam „PEP“ u Upitniku zamijenjen sa politički izložena osoba odnosno „PID“ (kao kratica), međutim nje uveden u definicije u glavnom tekstu pravilnika. Komentar na pitanje 56) iz (sada) Ciljanog upitnika – što se smatra korespondentnim odnosnom definirano u članku 4. točki 19. ZSPNFT-a. Da bi bilo jasnije, pitanje je preformulirano na sljedeći način: „Ima li obveznik uspostavljene politike i procedure u vezi s korespondentnim odnosima u smislu članka 4. točke 19. ZSPNFT-a, ako je primjenjivo?“ Komentar na pitanje 58) iz (sada) Ciljanog upitnika – primjedba se ne prihvaća. U ovom dijelu upitnika se traži da se kratko opiše postupak revizije sustava SPN/FT/FS koji je uspostavljen u obvezniku, što se ne smatra pretjeranim zahtjevom. Komentar na pitanje 68) iz (sada) Ciljanog upitnika – pitanje je preformulirano kako bi bilo jasnije, i to na sljedeći način: „Potvrdite da su ugovori sklopljeni sa svim osobama na koje su eksternalizirane funkcije i/ili aktivnosti povezane s SPN/FT.“ Komentar na pitanje 72) iz (sada) Ciljanog upitnika – pojašnjeno je da je relevantno tijelo iz pitanja Ured za sprječavanje pranja novca. Pitanje 72) 3. je podijeljeno u 2 pitanja: - Koja je ukupna vrijednost prijavljenih sumnjivih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca? €'000 - Koja je vrijednost povezanih transakcija u ukupnoj vrijednosti prijavljenih sumnjivih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca? €'000 Pitanje 73 je točno renumerirano, te je u pitanju 75. ispravljena referenca na pitanje 74. Komentar na pitanje 76) iz (sada) Ciljanog upitnika – dodano je sljedeće pojašnjenje: „Obveznici koji takav izvještaj dostavljaju samo na zahtjev, te obveznici koji taj izvještaj dostavljaju tek 30. lipnja tekuće godine ili koji nemaju obvezu godišnje dostave tog izvještaja Hanfi, u pitanja 78. i 79. upitnika će uključiti kratki sažetak, dok se ostali obveznici mogu pozvati na odgovarajući dio dostavljenog izvještaja. Obveznici koji do trenutka u kojem je Hanfa tražila dostavu nisu izradili takav izvještaj za tekuću godinu, će u upitniku to naznačiti.“ Komentar na pitanje 77) iz (sada) Ciljanog upitnika – primjedba se ne prihvaća. Ovim pitanjem u Ciljanom Upitniku se ne propisuje obveza da se godišnje izvješće ovlaštene osobe iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a usvaja na sjednici uprave/nadzornog odbora, već se postavlja pitanje ima li obveznik takvu praksu, te ako da, da se o tome dostave dokazi. S obzirom na važnost usklađenosti obveznika sa ZSPFT odredbama, Hanfa u svakom slučaju ohrabruje obveznike koji su subjekti nadzora Hanfe da se o godišnjem izvješće ovlaštene osobe raspravlja na razini uprave i nadzornog odbora, kao najbolju praksu. Prikupljanje ovog podatka od obveznika omogućiti će Hanfi uvid u to da li tržište koristi takvu najbolju praksu.
23 Electrocoin d.o.o. Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 1. dio 42 - koja su to kategorija "bezgotovinska poduzeća"? Prihvaćen Pojam je pojašnjen na sljedeći način: „Poduzeća i samostalne profesionalne djelatnosti koji ne posluju s gotovinom“.
24 Electrocoin d.o.o. Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 1. dio 38. FOS/FOE aranžmani uopće nisu primjenjivi na društva koji se bave pružanjem usluga povezanim s virtualnim valutama Prihvaćen Dodano je pojašnjenje da će društva koji se bave pružanjem usluga povezanim s virtualnim valutama u ovom dijelu ispunjavati podatke za FOS ako posluju van RH bez uspostavljanja podružnice, prema nacionalnom režimu države domaćina, a podatke za FOE ako posluju van RH uz uspostavljanje podružnice, prema nacionalnom režimu države domaćina.
25 Electrocoin d.o.o. Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 1. - dio 7 - komentar pod * - što ako obveznici iz čl.9.st.2.točke 19. nisu obveznici revizije? Prihvaćen Prihvaćena je primjedba i napomena je izmijenjena na sljedeći način „* Za obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a - Priložite zadnja dostupna financijska izvješća (revidirana, ako su dostupna, te ako je obveznik ujedno i obveznik revizije sukladno Zakonu o računovodstvu)“
26 HGK Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 2 U nastavku navodimo komentare članica Udruženja leasing društva HGK na pojedina pitanja Ciljanog upitnika za procjenu rizika: 19 – definirati što znači izravna/neizravna povezanost sa zemljama na sankcijskim listama. Navesti sankcijske režime koje treba obuhvatiti za odgovor na ovo pitanje. 48 – pojasniti da li se misli na zaposlenike SPNFT odjela ili na ukupan broj zaposlenika društva 61 – definirati na koja „nadležna tijela“ bi se pitanje odnosilo obzirom da obveznici ZSPNFT nisu ovlašteni razmjenjivati informacije ni sa kim osim s Ministarstvom financija – Uredom za sprječavanje pranja novca, te ako se u pitanju radi o obavijestima o sumnjivim transakcijama, onda to tako i formulirati u pitanju. Djelomično prihvaćen Napominje se da se radi izmjena pravilnika sada radi o Upitnika za procjenu rizika iz Priloga 1. izmijenjenog pravilnika. Primjedbe se prilagođeno prihvaćaju te se danu pojašnjenja. Komentar na pitanje 19) iz (sada) Upitnika za procjenu rizika – Primjeri izravne povezanosti stranke za zemljama na sankcijskim listama za fizičke osobe jesu da stranka ima državljanstvo navedene zemlje ili prebivalište u navedenoj zemlji, a pravna osoba sjedište u navedenoj zemlji. Primjer neizravne povezanosti za pravnu osobu je ostvarivanje prihoda u takvoj zemlji ili povezanost sa trećom pravnom osobom koja ostvaruje prihode u takvoj zemlji, za fizičku osobu primjeri bi bili povezanost preko članova obitelji ili ostvarivanje prihoda u takvoj zemlji. Pitanje se odnosi na sve sankcijske režime koje je obveznik dužan primjenjivati. Komentar na pitanje 48) iz (sada) Upitnika za procjenu rizika – radi se o zaposlenicima koji rade u AML/FS odjelu. Pitanje je preformulirano na sljedeći način: „Je li se broj zaposlenika koji obavljaju poslove SPNFT mijenjao u zadnjih godinu dana? Ako da, unesite obavezno u komentar objašnjenje.“
27 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. godine donosi, PRILOG 2 Pitanje 12 - Terminološki u pravilniku i upitnicima uskladiti pojmove obveznik/društvo. Pitanje 19 – potrebno je definirati što znači izravna/neizravna povezanost sa zemljama na sankcijskim listama i specificirati sankcijske režime koje treba obuhvatiti za odgovor na ovo pitanje. Pitanje 48 – pojasniti da li se pitanje odnosi na zaposlenike AML/FS odjela ili na ukupan broj zaposlenika društva. Ukoliko se odnosi na ukupan broj zaposlenika društva mislimo da pitanje nije primjereno jer je normalno da ukupan broj zaposlenika varira. Pitanje 50 - Predlažemo preformulirati pitanje u skladu sa člankom 11. stavkom 2. točka 7. ZSPNFT na način: “Je li vaše društvo izradilo liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih stranaka, transakcija ili sredstava za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma“ Pitanje 61 – potrebno je definirati na koja „nadležna tijela“ se pitanje odnosi obzirom da obveznici ZSPNFT nisu ovlašteni razmjenjivati informacije s nikim osim s Ministarstvom financija – Uredom za sprječavanje pranja novca. Ukoliko se u pitanju misli na obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavljene prema UZSPN, onda to tako treba i formulirati u pitanju. Djelomično prihvaćen Napominje se da se radi izmjena pravilnika sada radi o Upitnika za procjenu rizika iz Priloga 1. izmijenjenog pravilnika. Primjedbe se prilagođeno prihvaćaju te se danu pojašnjenja. Komentar na pitanje 19) iz (sada) Upitnika za procjenu rizika – Primjeri izravne povezanosti stranke za zemljama na sankcijskim listama za fizičke osobe jesu da stranka ima državljanstvo navedene zemlje ili prebivalište u navedenoj zemlji, a pravna osoba sjedište u navedenoj zemlji. Primjer neizravne povezanosti za pravnu osobu je ostvarivanje prihoda u takvoj zemlji ili povezanost sa trećom pravnom osobom koja ostvaruje prihode u takvoj zemlji, za fizičku osobu primjeri bi bili povezanost preko članova obitelji ili ostvarivanje prihoda u takvoj zemlji. Pitanje se odnosi na sve sankcijske režime koje je obveznik dužan primjenjivati. Komentar na pitanje 48) iz (sada) Upitnika za procjenu rizika – radi se o zaposlenicima koji rade u AML/FS odjelu. Pitanje je preformulirano na sljedeći način: „Je li se broj zaposlenika koji obavljaju poslove SPNFT mijenjao u zadnjih godinu dana? Ako da, unesite obavezno u komentar objašnjenje.“ Komentar na pitanje 50) iz (sada) Upitnika za procjenu rizika – ovo je sada pitanje 58. Primjedba se prihvatila. Komentar na pitanje 61) iz (sada) Upitnika za procjenu rizika – ovo je sada pitanje 69. ubačena je referenca na ZSPNFT.