Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o vođenju registra pružatelja usluga virtualne imovine i procjeni dobrog ugleda fizičkih osoba u pružateljima usluga virtualne imovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Electrocoin d.o.o. Na temelju odredbi članka 9a. stavka 7. i 9e. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________donosi, I. OPĆE ODREDBE u Prilogu IV (koji je u samom tekstu priloga normiran brojem V) - upitnik stvarnog vlasnika. člana uprave, upravnog odbora, člana nadzornog odbora - nema zakonske osnove za prikupljanje podatka o financijskom stanju fizičkih osoba. ZSPNFT ne postavlja taj kriterij kao bitan za ocjenu "dobrog ugleda" fizičke osobe. Isto se odnosi na financijske i poslovne rezultate. Čini se da je ovaj princip "fit and proper" procedure preuzet po ugledu na procjenjivanje primjerenosti članova uprave i nadzornog odbora kreditnih institucija, no ZSPNT nema tako široko propisane uvjete. Prihvaćen Komentar je prihvaćen. Ostavljeni su samo oni podaci koji imaju direktnu poveznicu sa rizikom od pranja novca/financiranja terorizma
2 Electrocoin d.o.o. II. REGISTAR PRUŽATELJA USLUGA VIRTUALNE IMOVINE, Članak 3. Prilog br.1. - obrazac za prijavu u registar_ točka I.9. - "predviđeni broj zaposlenih koje izravno zapošljava subjekt" - radi li se o predviđanjima subjekta, ili broju onih koje doista zapošljava (izravno) u trenutku podnošenja zahtjeva za upis? Prihvaćen Komentar je prihvaćen, radi se o broju koji je u trenutku podnošenja zahtjeva
3 Electrocoin d.o.o. II. REGISTAR PRUŽATELJA USLUGA VIRTUALNE IMOVINE, Članak 3. stavak 3., točka 5: U Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu pružatelji usluga povezanih s virtualnim valutama nisu navedeni kao obveznici naknada. Nije jasno stoga koliko će naknadu plaćati za upis u registar. Prihvaćen Odredba o naplati naknade je brisana, u ovom trenutku nema naplate naknade
4 Electrocoin d.o.o. III. PROCJENA DOBROG UGLEDA FIZIČKIH OSOBA, Članak 6. stavak 2, točka 5 - nije definirano od kojeg trenutka se procjenjuje starost izvoda (3 mjeseca od ....) Prihvaćen Komentar je prihvaćen, od dana podnošenja zahtjeva.
5 Electrocoin d.o.o. III. PROCJENA DOBROG UGLEDA FIZIČKIH OSOBA, Članak 6. stavak 2., točka 7 - normira da izjava ne smije biti starija od mjesec dana od dana imenovanja - što je sa subjektima koji već posluju prije stupanja ovog pravilnika na snagu i koji imaju imenovanu upravu, upravni i nadzorni odbor? Ti subjekti, odnosno stvarni vlasnici, vlasnici obrta, članovi uprave, upravnog i nadzornog odnosa ne bi mogli zadovoljiti uvjet važenja izjave iz ovog stavka. predlaže se izmijeniti na način da izjava ne smije biti starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis u registar, ili slično, logičnije vremensko važenje. Prihvaćen Prihvaćena primjedba, rok je od podnošenja zahtjeva
6 Electrocoin d.o.o. III. PROCJENA DOBROG UGLEDA FIZIČKIH OSOBA, Članak 6. stavak 2., točka 7 - suradnik - pojasniti pojam, definicija sadržana u obrascu, u kojoj se navodi suradnik u ovisnosti "neke od osoba iz točaka 1. i 2." - koje su to točno osobe, iz kojeg stavka kojeg članka? predlaže se točno definirati pojam suradnika u ovom pravilniku Prihvaćen Prihvaćeno. Suradnici su definirani u pravilniku
7 Electrocoin d.o.o. III. PROCJENA DOBROG UGLEDA FIZIČKIH OSOBA, Članak 6. stavak 4. - izjava fizičke osobe - nije jasno zašto se referira na starost od trenutka "podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcija člana nadzornog odbora" - odnosi li se ovakav zahtjev samo na članove nadzornog (ako ga subjekt ima? jer tada bi to bilo u suprotnosti sa stavkom 1., koji se odnosi na sve "fizičke osobe") Prihvaćen Prihvaćeno., Odredba je dorađena-
8 Electrocoin d.o.o. III. PROCJENA DOBROG UGLEDA FIZIČKIH OSOBA, Članak 6. stavak 2. točka 6. - "Društvo" nije definiran pojam u smislu ovog pravilnika i Zakona. Na koje društvo se misli? Ono koje predaje zahtjev za upis u registar? Što kada zahtjev predaje obrtnik - koje "društvo" će vršiti procjenu primjerenosti (a stavak 2. kaže da se informacija o rezultatu primjerenosti prilaže za svaku fizičku osobu). Što uopće znači "informacija o rezultatu procjene primjerenosti" - dostavu određenog dokumenta ili doslovno određene informacije "udovoljava ili ne"? Prihvaćen Odredba točke 6. je brisana kao suvišna