Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o minimalnim standardima koji se primjenjuju u postupku obračuna statutarnih tehničkih pričuva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Uvodne odredbe, Članak 2. Članak 2. st. 2. predlaže se formulacija: "Obveza za nastale štete (LIC) iz stavka 1. ovoga članka je bilančna pozicija koja obuhvaća" (ujednčiti jer je i LIC bilančna pozicija) Iza riječi "obveza" brisati riječ"isplata". Čl. 2. st. 3. Iza riječi "obveza" brisati riječ"isplata". Čl. 2. st. 4. Doslovni prijevod Prijedlog: zamijeniti sa „ugovore o pasivnom reosiguranju“ ili nekom drugom formulacijom koja je u duhu našeg jezika Čl. 2. st. 5. Kakvi su to re ugovori? Issued i held? Čl. 2. st. 7. Pasivno i aktivno reosiguranje, npr IOS-t koristi aktivno i pasivno reosiguranje u terminologiji, uskladiti Čl. 2. st. 8. Zbog boljeg razumijevanja predlažemo promjenu poretka riječi: (8) Društvo je dužno minimalno jednom godišnje pregledati i po potrebi ažurirati politike i postupke odnosno interne akte iz stavka 8. ovog članka radi usklađenosti sa zakonima i propisima, ostalim odgovarajućim internim aktima Društva te stvarnom primjenom. Prihvaćen Svi se prijedlozi prihvaćaju.
2 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Obveze Društva za osiguranje vezano za poslove imenovanog ovlaštenog aktuara, Članak 3. Čl. 3. st. 4. Iza riječi "Uprava društva dužna je" dodati riječi "uspostaviti procese i odgovornosti u Društvu na način da nadležne organizacijske jedinice za pojedine segmente poslovanja (primjerice za troškove, diskontne stope i sl.) pravovremeno dostave imenovanom ovlaštenom aktuaru" Iza riječi "točkom 6. Principa" umjesto riječi "u pogledu" dodati riječi "vezanih za" Predložena izmjena je u skladu sa zaključcima Okruglog stola održanog 2.5.2023. Čl. 3. st. 6. Stavak 6. u suprotnosti sa ZOSom koji kaže: Članak 192 st (3) Društvo za osiguranje dužno je svoje revidirane nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje zajedno sa svojim godišnjim izvješćem objaviti na svojim internetskim stranicama i učiniti dostupnim najkasnije u roku od pet mjeseci od isteka poslovne godine na koju se oni odnose. Djelomično prihvaćen Čl. 3. st. 4. Djelomično prihvaćeno Izmjena - HANFA: "uspostaviti procese i odgovornosti u Društvu na način da nadležne organizacijske jedinice za pojedine segmente poslovanja (primjerice za troškove, diskontne stope i sl.) pravovremeno osiguraju pristup i dostave imenovanom ovlaštenom aktuaru" Čl. 3. st. 6. - Ne prihvaća se jer rokovi za dostavu izvješća iz članka 192. stavka (1) su propisani prema stavku (8) istog članka Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje (NN 20/2023) i stoga nije u suprotnosti sa ZOS-om
3 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva, Članak 5. Čl. 5. st. 2. formulacija "dužan je potvrditi" Implicira da su statutarne tehničke pričuve pouzdane i adekvatne, dočim mišljenje može biti pozitivno, negativno ili uz ogradu. Prijedlog izmjene: Imenovani ovlašteni aktuar formira mišljenje o pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva. Prihvaćen Prihvaća se Izmjena - HANFA: Imenovani ovlašteni aktuar dužan je dati mišljenje o pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva u Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva. Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva može biti pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde ili negativno mišljenje.
4 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premije, Članak 6. Izmijeniti Članak 6. jer isti nije u suglasju s tumačenjem u prezentaciji s okruglog stola 2.5.2023.. Odgovor(HANFA):U čl.91st.1 se posebno istaknuo preuzeti rizik osiguranja (engl.underwritingrisk) kod kojeg je društvo izloženo između ostalog zbog neadekvatnog oblikovanja premije i/ili neadekvatnog oblikovanja statutarnih tehničkih pričuva-Na našem tržištu je uvriježeno da se za pojam „adekvatno oblikovanje“ koristi „dostatnost“ i to nije strogo vezano za samu osnovu na temelju kojeg se vrši vrednovanje tehničkih pričuva. Svako društvo unutar sustava upravljanja i sustava upravljanja rizicima mora imati definiran proces vezano za razvoj proizvoda i preuzimanje rizika, određivanje cijena premija kao i distribucije osiguranja što uključuje i vlasnike procesa i rizika. Dužnost IOA provjeriti je li Društvo ispunilo sve vezano za objedinjavanja ugovora o osiguranju (kako su klasificirali ugovore), što znači provjeriti oblikovanje i dostatnost premije i dati svoje mišljenje koje mora biti obrazloženo. (sličan zadatak iskazivanje mišljenja o cjelokupnoj politici preuzimanja rizika osiguranja za AF). Nije prihvaćen Članak 6. je u suglasju s tumačenjem u prezentaciji s okruglog stola 2.5.2023. - slide 15. kako je ovdje i citirano
5 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premije, Članak 6. Čl. 6. st. 3. Razmisliti o terminologiji neprofitabilni jer štetan nije u duhu osigurateljne terminologije. Čl. 6. st. 6. U prvom retku iza riječi "premije" brisati "e". Čl. 6. st. 8. U suprotnosti sa ZOSom - Mišljenje i Izvješće se dostavlja uz Godišnje izvješće, a nije njegov sastavni dio, predlažemo preformulirati. Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće Članak 193. Društvo za osiguranje dužno je u roku iz članka 192. stavka 8. ovoga Zakona dostaviti Agenciji i izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara iz članka 188. stavka 4. ovoga Zakona s mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premija te pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva. Prihvaćen Prihvaća se
6 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premije, Članak 6. Dostatnost premije i klasifikacija skupina ugovora u skladu sa MSFI 17 nije jednoznačno i isto. Premija po ugovorima može biti nedostatna a ugovor po MSFI 17 može biti ne neprofitabilan (not onerous) ali i obrnuto ugovor može biti neprofitabilan (onerous) a premija dostatna. Ne vidimo smisao povezivanja dostatnosti premije sa principima MSFI 17 jer isti je konceptualno i formalno drugačiji od MSFI 4 koji je implicitno propisivao dostatnost premije i pričuve kroz LAT test. Prihvaćen "Člankom 6. se istaknulo da se u okviru provjere od strane imenovanog ovlaštenog aktura oblikuju li se premije u skladu s aktuarskom strukom važećim propisima te jesu li ugovorene premije takve da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju potrebno provjeriti je li Društvo ispunilo sve što propisuje MSFI 17 vezano za razinu objedinjavanja ugovora o osiguranju. Nadalje, Imenovani ovlašteni aktuar mora dati mišljenje o oblikovanju i dostatnosti premije te to mišljenje mora biti obrazloženo. "
7 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Završne odredbe, Članak 9. Čl. 9. st. 2. Datum promjeniti na 31.12.2023. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, obzirom da je Pravilnik donesen početkom 3. tromjesječja 2023. godine, prvi put se primjenjuje na sastavljanje i dostavljanje izvještaja na 30.9.2023. godine i nema argumentacije koja bi opravdala prolongat primjene s obzirom na datum donošenja
8 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 173. stavka 3., članka 188. stavka 9., članka 200. stavka 7.  Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _________. godine donosi, Prilog I - MINIMALNI STANDARDI KOJE AKTUAR PRIMJENJUJE KOD OBAVLJANJA AKTUARSKIH POSLOVA 1. (1) i Naslov točke je Zahtjev vezan za obavljanje poslova aktuara a u rečenici se opisuje dužnost Uprave Društva koja je propisana ZOSom, a ne ovim Pravilnikom . 1. (2) alineja 7 Što bi značilo oblikovanje cjenika? Formiranje cijena? Kojih razlika? Na što se ovdje misli? 1. (2) alineja 8 Predlažemo brisati to ne znaju ni najveći eksperti za MSFI 17 pa onda stvarno ne bi trebalo to staviti kao zahtjev za aktuare. 1. (2) "Aktuar treba raspolagati dovoljnim znanjima i razumijevanjem informacija potrebnih za obavljanje aktuarskog posla, najmanje za slijedeća područja" - iza riječi područja dodati "u dijelu vrednovanja statutarnih tehničkih pričuva". Obrazloženje: Obzirom na preveliku širinu standarda MSFI nužno je ograničenje na dio koji je vezan za statutarne tehničke pričuve što je i predmet ovog pravilnika 2. (1) Dodati: „vezanih za statutarne tehničke pričuve“ U slučaju izostavljenih informacija odnosno umanjenog ili uvećanog prikazivanja relevantnih financijskih stavki vezanih za statutarne tehničke pričuve, Aktuar treba procijeniti je li njihov učinak materijalan. Ukoliko je učinak bilo koje od tih pojava materijalan, Aktuar je dužan isto objaviti u svakom izvješću za koji je to relevantno. Obrazloženje: Obzirom na preveliku širinu pojma financijskih stavki nužno je ograničenje na dio koji je vezan za statutarne tehničke pričuve što je i predmet ovog pravilnika 5. (1) Pretpostavljamo da se misli na portfelj ugovora o osiguranju a ne rizika, predlažemo preformulirati. 5. (3) Što je to Izvješće o aktuarskom poslu? Isto nije definirano ovim Pravilnikom predlažemo ili preformulirati ili brisati. Treba pisati ili samo u Izvješću ili u Izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara. 5. (4) Komentar kao pod 5. (3) "objaviti" - "popisati" Ovo nisu izmjene podataka već sastavni dio procesa procjene i obrade podataka. Ovo je bilo komentirano na okruglom stolu - komentar br 15 - ostalo bez odgovora Prijedlog: brisati zagradu 6. (1) Što je opće prihvaćena tržišna praksa i kako se ona dokumentira? Predlažemo brisati, „i opće prihvaćene tržišne prakse“. Obrazloženje: Opće prihvaćena tržišna praksa nije definirana u ovom pravilniku niti je općenito svim sudionicima poznata u smislu da se redovito objavljuje od mjerodavnih institucija (Agencije ili HUO). Stoga ne može biti mjerilo odnosno minimalni standard. Osim toga podrazumijevala bi nepromjenjivost, a cilj napretka tržišta je unaprjeđenje tržišne prakse. Što bi značila "značajna pristranost koja vodi mogućem podcjenjivanju i precjenjivanju rezultata" i na koje rezultate se misli? 6. (2) Što bi značili dostupni podaci vezani uz specifične detalje osiguranog rizika? 6. (3) Prijedlog 1 - brisati cijeli stavak 3 Prijedlog 2 - pojasniti pojam "nepristran izračun" 6. (6) Na koju metodologiju se misli? 6. (7) Na koju metodologiju se misli? aktuars kog - greška u pisanju 7. Nije skroz jasno, potrebno je preciznije napisati na što se misli pod upravljanje modelima. 7. (1) upravljanj e - greška u pisanju 7. (3) c. Ovo je općeniti zahtjev za svaki model. Prijedlog je da se ovo briše jer je suvišno navoditi u minimalnim standardima. 7. (6) Nabrojano nisu kontrole. Model je u pravilu izgrađen od strane IT-a. Aktuar u pravilu nema mogućnosti utjecati na zabrane izmjena u modelu. Ono što aktuar može je provjeriti je li došlo do promjena u modelu i jesu li dokumentirane. Prijedlog: Brisati stavak 6 Djelomično prihvaćen "1. (1) i Ne prihvaća se - Naslov točke je Zahtjev vezan uz obavljanje poslova Aktuara, a uloga Uprave Društva je spomenuta u kontekstu omogućavanja uvjeta za obavljanje poslova Aktuara. 1. (2) Alineja 7 - Prihvaća se - dopunjena u smislu objašnjenja razlika između pretpostavki korištenih u cjenicima i oblikovanju obveza Društva 1. (2) Alineja 8 - Ne prihvaća se - U dijelu vrednovanja statutarnih tehničkih pričuva podrazumijeva se da aktuar poznaje Zakon i propise te povezuje utjecaj istih na primjenu MSFI-ja 17 1. (2) Prihvaća se 2. (1) Prihvaća se 5. (1) Djelomično prihvaćeno - ""Portfelj rizika"" izmijenjeno u ""portfelj"" obzirom da predstavlja širi pojam od preloženog ""portfelja ugovora o osiguranju"". 5. (3) Prihvaća se 5. (4) Djelomično prihvaćeno - Aktuar treba popisati i sve izmjene u podacima, kao i dijelove obrade podataka u Izvješću 6. (1) Ne prihvaća se - Pravilnikom u Prilogu II se daju primjeri referenci, tj. stručne prakse koji će se objavljivati na internetskim stranicama HANFA-e i aktivno ažurirati. ""značajna pristranost koja vodi mogućem podcjenjivanju i precjenjivanju rezultata"" znači da kada korištenje odabranih pretpostavki i metodologije nisu u potpunosti nepristrane, odnosno ne postoji u cijelosti neovisan opis činjenica i/ ili stvarnosti te je podložno raznim interpretacijama, a ima značajan utjecaj na rezultat odnosno na konačni odabir iznosa statutarne tehničke pričuve. 6. (2) Dostupni podaci vezani za specifične detalje osiguranog riziika podrazumijevaju sve raspoložive informacije na financijskim tržištima, a vezane uz razmatrani osigurani rizik. 6. (3) Prijedlog 2 : ""Nepristran izračun"" znači izračun koji je objektivan odnosno utemeljen na činjenicama i/ ili stvarnosti koja ne podliježe različitosti intepretacija zbog različitih stručnih mišljenja i/ ili stavova. Znači, aktuar može ako smatra prikladnim, koristiti prepostavke i metodologiju sa ugrađenim granicama (marginama) za nepovoljna odstupanja koje unaprijed definirane i obrazložene kako bi se uzela u obzir neizvjesnost u odnosnim podacima ili drugim informacijama, pretpostavkama ili metodologiji. 6. (6) Metodologija (sustav metoda i načela) korištena kod obavljanja aktuarskih poslova 6. (7) Metodologija (sustav metoda i načela) korištena kod obavljanja aktuarskih poslova 7. jasno opisuje principe za upravljanje modela koji se koriste pri obavljanju aktuarskih poslova koje između ostalog uključuje upravljanje sa svim inherentnim rizicima samog modela 7. (1) Prihvaća se 7. (3) c. Neprihvaća se jer je na jednom mjestu popisano što znači odgovarjuća validacija modela. 7. (6) Neprihvaća se jer se ova točka odnosi na proces kontrole promjene modela i aktuar mora osigurati da model bude podložan odgovarajućim kontrolama koje su ovdje popisane (nemogućnost neovlaštene promjene modela, dokumentiranost, mogućnost poništavanja svih promjena). Ako je model izrađen od strane IT-a, aktuar kao korisnik prije puštanja u primjenu mora napraviti korisničko testiranje i odobriti implementaciju"
9 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 173. stavka 3., članka 188. stavka 9., članka 200. stavka 7.  Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _________. godine donosi, Prilog II - POSEBNI STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA POSTUPKE U VEZI S VREDNOVANJEM PREMA MSFI 17 Predlažemo dopunu kako slijedi: Aktuar je dužan uzeti u obzir rezultate provedenih postupaka: Obrazloženje: Predlažemo dopunu jer odredba nije u skladu s obrazloženjem sa okruglog stola:2.5.2023. a koja glasi HANFA stav: IFRS17 je računovodstveni standard vezan uz vrednovanje obveza iz ugovora o osiguranju. Koraci a)-g) iz Priloga II Početni postupci mogu u društvu biti propisani u okviru računovodstvenih politika, međutim, o navedenim koracima u značajnoj mjeri ovisi vrednovanje obveza iz ugovora o osiguranju i rezultati istih imaju tretman pretpostavki koje aktuari na prikladan način koriste u samim vrednovanjima obveza iz ugovora o osiguranju. 1. a. Ovdje se vjerojatno misli na klasifikaciju, predlažemo preformulirati 1. b. Ovdje se misli na formiranje Grupa Osigurateljnih Ugovora i/ili Portfelja? 1. d. Iza riječi "standardom" dodati "koji je primjenjiv na tu komponentu" 1. g. Što bi to značilo? Postojeći ugovori se ne mogu mijenjati, da li to znači promjene npr. po ugovorima o osiguranju života u skladu s Uvjetima? Predlažemo brisati riječ "provodi" Obrazloženje: Neophodno brisanje zbog izmjene prve rečenice. 3. (1) Brisati riječ "prikladnost" u prvoj rečenici te umjesto toga dodati riječ "prikladnost" u prve tri alineje. 3. (1) alineja 5 - "podat ci " - greška 3. (2) Promjena pretpostavki nije promjena računovodstvene politike. Nije jasna situacija u kojoj promjena pretpostavke za oblikovanje tehničkih pričuva mijenja računovodstvenu politiku. Prijedlog: brisati stavak 2 3. (3) Iza "rizike osiguranja" umjesto zareza staviti točku 3. (5) Zakoni i odluke nadležnih tijela te tržišna praksa Društva ne spada pod diskrecijske odluke Društva. Predlažemo brisati(5) Obrazloženje: Obzirom na širinu pojma "pretpostavkama koje ovise o diskrecijskim odlukama Društva" kao i širinu navedenih izvora obzirom da se iz navedenog ne razumije o kojim pretpostavkama se radi, na koji način postupati što vodi u pravnu nesigurnost. 3. (6) "pasivno reosiguranje" - Ranije nazvano „reosiguranje koje se drži“, uskladiti 3. (6) i. predlaže se brisati - zašto bi aktuar trebao imati dostupne podatke o financijskom stanju reosiguratelja npr? 3. (7) Uskladiti nazive 3. (8) Riječ Aktuar zamijeniti s Društvo. Obrazloženje: Uprava Društva dužna je uspostaviti procese i odgovornosti u Društvu na način da nadležne organizacijske jedinice za pojedine segmente poslovanja (primjerice za troškove, diskontne stope i sl.) pravovremeno dostave imenovanom ovlaštenom aktuaru potrebne podatke, informacije, obrazloženja, očitovanja te pretpostavke potrebne za izračun obaveza i provedbu aktuarskih poslova osobito vezano uz postupke u pogledu vrednovanja prema MSFI 17 iz Priloga II – Posebni standardi koji se odnose na postupke u vezi s vrednovanjem prema MSFI 17 i vezano uz koje je imenovani ovlašteni aktuar dužan razmatrati, uzeti u obzir, provjeravati te provoditi u skladu s točkom 6. Principa vezanih uz pretpostavke i metodologije iz Priloga I - Minimalni standardi koje aktuar primjenjuje kod obavljanja aktuarskih poslova. 3. (9) Riječ Aktuar zamijeniti s Društvo. Obrazloženje: Uprava Društva dužna je uspostaviti procese i odgovornosti u Društvu na način da nadležne organizacijske jedinice za pojedine segmente poslovanja (primjerice za troškove, diskontne stope i sl.) pravovremeno dostave imenovanom ovlaštenom aktuaru potrebne podatke, informacije, obrazloženja, očitovanja te pretpostavke potrebne za izračun obaveza i provedbu aktuarskih poslova osobito vezano uz postupke u pogledu vrednovanja prema MSFI 17 iz Priloga II – Posebni standardi koji se odnose na postupke u vezi s vrednovanjem prema MSFI 17 i vezano uz koje je imenovani ovlašteni aktuar dužan razmatrati, uzeti u obzir, provjeravati te provoditi u skladu s točkom 6. Principa vezanih uz pretpostavke i metodologije iz Priloga I - Minimalni standardi koje aktuar primjenjuje kod obavljanja aktuarskih poslova. Podredno: "Aktuar treba" - Aktuar nije asset manager i ne može odgovarati za diskontne stope. Posebice nema stručna znanja za analize aktivnog tržišta i deriviranje zaključaka. Predlažemo preformulirati da aktuar treba vezano za diskontne stope dobiti relevantne podloge od nadležnih osoba * službi u Društvu. 3. (10) Misli li se na ulaganja? Ako da preformulirati. Riječ Aktuar zamijeniti s Društvo. Obrazloženje: Uprava Društva dužna je uspostaviti procese i odgovornosti u Društvu na način da nadležne organizacijske jedinice za pojedine segmente poslovanja (primjerice za troškove, diskontne stope i sl.) pravovremeno dostave imenovanom ovlaštenom aktuaru potrebne podatke, informacije, obrazloženja, očitovanja te pretpostavke potrebne za izračun obaveza i provedbu aktuarskih poslova osobito vezano uz postupke u pogledu vrednovanja prema MSFI 17 iz Priloga II – Posebni standardi koji se odnose na postupke u vezi s vrednovanjem prema MSFI 17 i vezano uz koje je imenovani ovlašteni aktuar dužan razmatrati, uzeti u obzir, provjeravati te provoditi u skladu s točkom 6. Principa vezanih uz pretpostavke i metodologije iz Priloga I - Minimalni standardi koje aktuar primjenjuje kod obavljanja aktuarskih poslova. 3. (11) Samo pridjeljive troškove? Što bi bili pridjeljivi opći troškovi? Riječ Aktuar zamijeniti s Društvo 3. (13) i Što je relevantna razina konsolidacije? "diverzifikacija" 3. (13) iii "diverzifikacija" 3. (14) alineja 2 brisati riječ "raspodijeljivanje" "pojedinačnih ugovora o osiguranju u portfelje ugovora o osiguranju i podijelu svakog portfelj ugovora o osiguranju na grupe ugovora o osiguranju" 3. (14) alineja 3 Preformulirati u Neprofitabilnim grupama ugovora. 4. (1) Ovo je nejasno, ako se primjenjuje VFA onda je to VFA, a ne GMM? "izdani ugovori o reosiguranju" -Terminologiju uskladiti 5. (1) alineja 1 Terminologija je prihodi iz ugovora o osiguranju - uskladiti. 5. (3) Rashode, a ne izdatke. 5. (4) umjesto riječi "štetna" - riječ "neprofitabilna" 6. (3) Predlažemo brisati (3) Obrazloženje: Obzirom da su svi zaposlenici Društva dužni koristiti pravilnike i politike Društva koji između ostalog nalažu objavljivanje primjerenih i istinitih činjenica. Navedenom obvezom aktuaru se nameću dodatni poslovi koji nisu u skladu s člankom 188. ZOS-a te se time zadire u vođenje i upravljanje Društvom. 6. (4) Bolje pojasniti na što se odnosi (4) Obrazloženje: Nejasno je na što se odnosi, primjerice radi li se o restatementu 6. (5) Iz (5) Predlažemo brisati riječi svako, svaku i sve Obrazloženje: Riječi Svako, svaki i sve su u suprotnosti s poglavljem 2. Materijalnost/Značajnost (Prilog I) ovog Pravilnika gdje je definirana materijalnost i veza sa Izvješćem. "2. Materijalnost/Značajnost U slučaju izostavljenih informacija odnosno umanjenog ili uvećanog prikazivanja relevantnih financijskih stavki vezanih uz statutarne tehničke pričuve, Aktuar treba procijeniti je li njihov učinak materijalan. Ukoliko je učinak bilo koje od tih pojava materijalan, Aktuar je dužan isto objaviti u svakom izvješću za koji je to relevantno. Koncept materijalnosti trebao bi se primjenjivati i na kvalitetu podataka, modele, pretpostavke i metode obračuna te analizu rezultata aktuarskog posla. Prag materijalnosti, u skladu s kojim se posao obavlja, određuje Aktuar, a usuglašava ga s Upravom Društva ili drugim tijelom koji je Uprava Društva imenovala za isto. Prag materijalnosti Aktuar treba dostatno obrazložiti i dokumentirati zajedno s procjenom utjecaja." 6. (5) alineja 3 "materijalno značajnu" validaciju Djelomično prihvaćen "1. Prihvaća se 1.a.Prihvaća se 1.b. Prihvaća se 1.d. Prihvaća se 1.g navedene promjene znače promjene po ugovorima o osiguranju u skladu s Uvjetima 3. (1) Prihvaća se 3. (2) Ne prihvaća se jer je ovom točkom i propisan proces promjena na nivou Društva (da bude sve na vrijeme, iskomunicirano sa svim zainteresiranim stranama, dokumentirano) i da se provjeri je li to promjena računovodstvene politike ili samo promjena računovodstvene procjene u skladu sa MRS 8 3. (3) Prihvaća se 3. (5) Ne prihvaća se jer u ovoj točki nije riječ o tome što spada pod diskrecijske odluke Društva već što treba Aktuar uzeti u obzir kod korištenja pretpostavki koje ovise o diskrecijskim odlukama Društva 3. (6) i. Ne prihvaća se jer aktuar kod procijena iznosa koja se ne mogu naplatiti treba uzeti u obzir i financijsko stanje reosiguratelja, postojanje kolaterala i mjeru u kojoj neispunjavanje obveza jednog reosiguratelja može utjecati na iznose koji se mogu naplatiti od drugih reosiguratelja 3. (7) Prihvaća se 3. (8) Ne prihvaća se jer je riječ o pretpostavki koja se koristi u procjeni novčanih tokova od izvršenja ugovora u starnoj valuti te Atuar koristići principe iz točke 6. vezano uz pretpostavke i metodologije Priloga I Minimalni standardi koje aktuar primjenjuje kod obavljanja aktuarskih poslova treba razmotriti trenutačna tržišna očekivanja vezanih za budući valutni tečaj. 3. (9) Ne prihvaća se jer je riječ o pretpostavki koja se koristi kod korištenja pretpostavke o diskontnoj stopi te Atuar koristići principe iz točke 6. vezano uz pretpostavke i metodologije Priloga I Minimalni standardi koje aktuar primjenjuje kod obavljanja aktuarskih poslova treba razmotriti sve navode iz točke 3. (9). 3. (10) Prihvaća se u dijelu zamjene riječi ""imovina"" u ""ulaganja"", ali se ne prihvaća u dijelu da se riječ Aktuar zamijeni sa riječi Društvo jer je riječ o pretpostavki koja se koristi kod procijene novčanih tokova koji se mijenjaju ovisno o povratu na ulaganja te Atuar treba koristiti principe iz točke 6. vezano uz pretpostavke i metodologije Priloga I Minimalni standardi koje aktuar primjenjuje kod obavljanja aktuarskih poslova kod primjene navoda iz točke 3. (10). 3. (11) Ne prihvaća se jer je riječ o pretpostavki koja se koristi kod procijene novčanih tokova vezano za troškove poslovanja te Atuar treba koristiti principe iz točke 6. vezano uz pretpostavke i metodologije Priloga I Minimalni standardi koje aktuar primjenjuje kod obavljanja aktuarskih poslova treba uzeti u obzir sve navoda iz točke 3. (11). Pridjeljivi opći troškovi (engl. attributable overheads) odnosi na troškove koji su pridjeljivi, a ne odnose se na troškove administarcije police osiguranja i riješavanja odštetnih zahtjeva. 3. (13) Ne prihvaća se jer je isto ""diversifikacija"" i ""diverzifikacija"". Relevantna razin akonsolidacija se odnosi na razinu na kojoj Društvo radi konsolidaciju izračuna prilagodbe za nefinancijski rizik. 3. (14) Djelomično se prihvaća, odnosno ne prihvaća se brisanje ""raspodijeljivanje"" jer aktuar vezano za proces CSM treba razmotriti postupke vezane uz raspodijelu pojedinačnih ugovora o osiguranju u portfelje ugovora i bez te riječi predloženo ne bi imalo smisla, ali se umjesto ""raspodijeljivanje"" se stavlja ""raspodjelu"", te ispravak ""podijeli"" u ""podijelu"" se prihvaća. 4. (1) Prihvaća se - usklađena je terminologija. Kod mjerenja VFA primjnejuje se ista načela kao kod mjerenja GMM, osim točke 3. (6) i 3. (7) koje se odnose na reosiguranje. 5. (3) alineja 1 Prihvaća se 5. (4) Prihvaća se 6. (3) Djelomično se prihvaća - nije obrisano, ali je dano ograničenje koje se odnosi na vrednovanje statutarnih tehničkih pričuva. 6. (4) Odnosi se na objavljivanja o usklađenju (reconciliations) gdje redoslijed izračuna bi promijenio objavljene informacije , a ne o restatmentu. 6. (5) Prihvaća se"