Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o dopunama uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet UREDBU, Članak 1. "Podržavamo dopunu Uredbe kako je predviđeno jer će sigurno doprinijeti učinkovitijoj provedbi NPOO-a i korištenju sredstava FSEU-a. Budući da u okviru sveučilišta kojima je osnivač RH djeluju sastavnice kojima je neposredni osnivač takvo javno sveučilište, a koje imaju pravnu osobnost i vlastite građevine, radi izbjegavanja svake sumnje o primjeni Uredbe i na građevine sastavnica s pravnom osobnošću, predlažemo dopuniti odredbu predloženog podstavka 8., članka 7.a dodavanjem "i pravnih osoba kojima je takvo sveučilište osnivač" tako da podstavak 8. glasi: "- građevine sveučilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska i pravnih osoba kojima je takvo sveučilište osnivač, uključujući i izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola izdanih od upravnog odjela, odnosno službe velikog grada, grada sjedišta županija, Grada Zagreba, odnosno županije."." Primljeno na znanje Predmetna odredba obuhvaća građevine sastavnica s pravnom osobnosti javnih sveučilišta sukladno Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (''Narodne novine'', broj 119/22). Drugim riječima, odredba se odnosi i ima u vidu građevine fakulteta kao sastavnice s pravnom osobnosti javnog sveučilišta, odnosno primjenjuje se na te građevine.