Izvješće o provedenom savjetovanju - Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023.-2025.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Svakako je poželjno da se smanji rasizam i diskriminacija Roma, kao i smanjenje siromaštva i poboljšanje zdravlja, obrazovanja i stambenih uvjeta. Što se tiče integracija Roma u opću populaciju, to mora biti isključivo ako pripadnici Romske zajednice to žele a ne da im se nametne asimilacija, prijevozom u daleke škole ili, još gore, uzimanja djece iz romskih obitelji i njihovog udomljavanje u obitelji koje nisu romske. To podsjeća na ono što se u prošlosti događali domorodačkoj djeci u Australiji i Sjevernoj Americi, gdje su vlasti uzimale tu djecu i udomljavale ih u bjelačke obitelji ili u internate. Romi trebaju imati pravo da ostanu u svojim naseljima i da ne prihvaćaju način života opće populacije jer ima brojnih pripadnika te populacije da su razočarani, kao što su žrtve nasilja i ruganja u školi ili osobe koje su bile među najboljima u školi ali nikad ne završe započeti fakultet. To se je meni dogodilo u Australiji gdje sam živio od 1970 do 1992 i gdje na fakultetu nisam bio dobro prihvaćen od strane drugih studenata. Postoji i mnogo osoba koje završe fakultet ali se ne uspijevaju zaposliti u svojoj struci nego na nekom poslu s kojima nisu zadovoljni. Na poslu se napredovanje često događa samo 'odabranima'. Mnogi pripadnici opće populacije su možda i uspješni u poslu ali ne u osobnom životu. Sve je više samaca, razvoda, knjiga za samopomoć, kreditnog ropstva, dijagnoza za razne psihičke poremećaje (a 'psihijatrijsko liječenje' je često vrsta represije protiv 'drugačijih) i slično i uopće ne treba očekivati od Roma da prihvate taj način života. Jedan od ciljeva ovog akcijskog plana je "poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini". Neprihvatljivo je ako se pod tim potonjim misli na poticanje na iseljavanje iz Hrvatske jer je iseljavanje previše. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Iako je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala u procesu donošenja predmetnog dokumenta u svojstvu članice radne skupine za njegovu izradu, još jednom koristimo priliku ukazati na potrebu vođenja statističkih podataka po spolu, sukladno čl.17. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17). Naime, kao podaci za brojne aktivnosti u okviru područja obrazovanja i zapošljavanja u svojstvu „pokazatelja provedbe i pokazatelja uspješnosti provedbe“ navode se: „broj učenika“, „broj studenata“, „broj Roma“, „broj polaznika“, „broj mladih“ i „broj osoba“. Nositelji navedenih aktivnosti su Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Podatke je nužno voditi po spolu kako bi ih se moglo diferencirati za žene i muškarce, odnosno za djevojčice i dječake, te kako bi se na taj način mogao steći uvid u rodnu dimenziju položaja pripadnica i pripadnika romske nacionalne manjine. Na navedeno je potrebno skrenuti posebnu pažnju iz razloga što se u izvješćima o provođenju „Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu“, za 2021. i 2022. godinu, navedeni podaci ne vode po spolu. Stoga predlažemo da se ta omaška ispravi u procesu praćenja provedbe predmetnog dokumenta. Nije prihvaćen Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prikuplja podatke nadležnih tijela o provedi AP-a NPUR-a te na godišnjoj razini izrađuje izvješća o provedbi gdje se navedeni podaci prikazuju po spolu. Naime i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavljaju podatke razvrstane po spolu te se ti podaci tako i upisuju u Izvješće. Zbog tehničkih ograničenja prikupljanja podataka tj. njihova unosa putem web-sučelja www.npur.hr, ovog trenutka nije moguće unijeti dodatno razvrstane podatke po spolu. No, imajući navedeno u vidu - Ured potražuje i naknadno unosi razvrstane podatke što je i vidljivo u Izvješćima - https://ljudskaprava.gov.hr/ostvarivanje-prava-romske-nacionalne-manjine/584 Napominjemo kako su pokazatelji ishoda NPUR-a u cijelosti razvrstani po spolu.
3 Centar za mirovne studije Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Poštovani, Centar za mirovne studije sudjelovao je u radu Radne skupine za izradu Akcijskog plana te ovim putem želimo priopćiti kako nismo posve zadovoljni aspektima ovdje predstavljenog dokumenta, pogotovo iz perspektive ambicioznosti, unutarnje koherentnosti ovog dokumenta te nepraćenja logike intervencije u cijelosti (aktivnosti djelomično ne odgovaraju na definirane probleme i ciljeve, što posljedično dovodi do toga da mjere nisu adekvatne za postizanje definiranih ciljeva). U okviru našeg djelovanja u radnoj skupini, pravovremeno smo poslale prijedloge aktivnosti za koje smatramo da bi trebale biti uključene u ovaj dokument. Ovom prilikom želimo ponoviti već izrečenu bojazan na sastancima radne skupine, kako predložene mjere neće značajno doprinijeti postizanju ciljanih vrijednosti, pogotovo ciljeva “Borba protiv anti-romskog rasizma i diskriminacije” te “Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju”. Mjere predložene u 2. odnosno 3. prijedlogu AP nisu nepoželjne, ali smatramo da ne doprinose definiranim ciljevima, odnosno, ili ne doprinose tim ciljevima direktno ili ne doprinose u dovoljnoj mjeri. Posebni ciljevi su ambiciozno postavljeni, a još za vrijeme izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021. - 2027. te pripadajućeg AP za 2021. - 2022. smo upozoravale kako se postavljeni pokazatelji ishoda neće moći doseći ako se na provedbu snažnijih mjera bude čekalo do 2023. godine. Također, upozoravale smo da će 2021. i 2022. godina biti izgubljeno vrijeme iz perspektive suzbijanja diskriminacije, ali i rada na ukidanju segregacije Roma, što je iznimno raširena praksa i glavni izvor izrazito lošeg položaja Roma u hrvatskom društvu. Smatramo da se naša tadašnja procjena nije promijenila jer mjere predložene novim akcijskim planom i dalje nisu dovoljne za postizanje ciljnih vrijednosti NPUR-a. Pritom, vrijeme za postizanje ciljeva NPUR-a dodatno se skratilo. U tom smislu, u kontekstu cilja „Borba protiv anti-romskog rasizma i diskriminacije“ smatramo da je krajnje vrijeme za početak provođenja ambicioznijih mjera kojima su ciljne skupine pripadnici opće populacije i lokalnih zajednica, kao i kategorije opće populacije koje su više od drugih u prilici potencijalno diskriminirati pripadnike romske nacionalne manjine. Te mjere uključuju informiranje i osvještavanje poslodavaca i profesija koje rade s pripadnicima romske nacionalne manjine (socijalni radnici, socijalni pedagozi, zdravstveni radnici, obrazovni radnici, stanodavci, te pružatelji dobara i usluga u zajednicama u kojima žive Romi) o zabrani, manifestacijama i štetnosti diskriminacije. Također, smatramo da opća populacija treba u većoj mjeri biti ciljna skupina u segmentu rada na suzbijanju diskriminacije protiv pripadnika romske nacionalne manjine, a kako bi se smanjila socijalna distanca prema Romima. Nadalje, smatramo da je u okviru sektorskog cilja “Učinkovit jednak pristup prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama” potrebno u znatno većem opsegu poraditi na mjerama kojima je cilj postepena desegregacija u području stanovanja. Također, kao što smo napomenule unutar radne skupine, ovim Akcijskim planom treba napraviti znatno veći iskorak kako bi se ukinula segregacija romskih učenika i učenica u obrazovanju. Mjera „Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi“ signalizira namjeru rada na toj štetnoj praksi, ali iskaz namjere 13 godina nakon odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Oršuš i dr. protiv Republike Hrvatske nije dovoljan. Naime, podaci dokazuju da pitanje segregacije u obrazovanju nije isključivo problem u Međimurskoj županiji te da to kršenje ljudskih prava romskih učenika već predugo čeka na rješavanje. Štoviše, relevantna istraživanja ukazuju na to da se problem dodatno produbljuje. Stoga apeliramo da se aktivnost “Izrada analize te plana za smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi” doradi na način da uz redovite sastanke uključe dodatne radnje s ciljem što hitnijeg ukidanja segregacije u obrazovanju budući da smatramo da rasna segregacija, kako u obrazovanju tako i u svim ostalim segmentima društva ne smije biti tolerirana, a bez jasno postavljene perspektive, operativnog plana i skorog roka ukidanje iste. Nadamo se da će ovi naši komentari, kao i komentari na AP NPUR koje ćemo objaviti u javnoj raspravi biti uzeti u obzir te da će biti političke volje i prostora za uzimanje u obzir nekih od navedenih problema i da će tijela državne uprave uvažiti prijedloge aktivnosti i za poboljšanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te napominjemo kako je nacrt AP rezultat planiranja najvećeg mogućeg broja aktivnosti zadanim resursima, uključujući i financijska sredstva planirana u Državnom proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Također napominjemo kako su u odnosu na prvi Akcijski plan tj. 2023. godinu, u okviru predmetnog dokumenta planirane značajne aktivnosti usmjerene suzbijanju antiromskog rasizma i diskriminacije na regionalnoj i lokalnoj razini. Prije svega, putem otvorenog poziva Ureda, a koji je naveden u dokumentu (aktivnosti 1.1.1. Podrška borbi protiv diskriminacije na lokalnoj razini; 1.2.1. Poticanje integracija i socijalne kohezije), a koje uključuju i rad s lokalnim/regionalnim stanovništvom, a planiran je rad i s općom populacijom vezano uz „medijsku sliku pripadnika romske nacionalne manjine“. Vezano uz komentar nejasne intervencijske logike, Ured napominje kako se pripajanje dijela aktivnosti pojedinim mjerama temelji na pretpostavci da će navedena aktivnost značajno više pridonijeti ishodima posebnog cilja u okviru kojeg se aktivnost nalazi u odnosu na ishode drugih posebnih ciljeva. Navedena je pretpostavka utemeljena u dostupnoj znanstveno-istraživačkoj literaturi. Istovremeno, tijekom izrade dokumenta, Ured je višestruko naglašavano kako je riječ o multikorelacijskom modelu u kojem je realno očekivati da će aktivnosti planirane pod jednim posebnim ciljem doprinositi i drugim posebnim ciljevima te da je jasno razgraničenje u smislu doprinosa pojedinom posebnom cilju, na temelju dostupne literature – nemoguće učiniti. Kako bi se omogućila svoobuhvatnija slika aktivnosti koja vezano uz predmetne posebne ciljeve NPURa poduzimaju tijela državne uprave sačinjen je i prilog mjera u drugim dokumentima TDU za koje se (također temeljem dostupne literature) može pretpostaviti da će doprinijeti ishodima posebnih ciljeva NPURa. Kada se broj aktivnosti općih politika pridruži broju aktivnosti planiranih u okviru predmetnog dokumenta tada ukupni broj planiranih aktivnosti za posebni cilj borbe protiv antiromskog rasizma i diskriminacije iznosi 28, a za posebni cilj “Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju“ iznosi 36. Također, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je, u kontekstu provedbe Nacionalnog plana za promicanje i zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, tijekom 2022. godine proveo mapiranje obrazovnih aktivnosti na temu nediskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2017. do 2021. Cilj mapiranja uključivao je procjenu potreba za edukacijama na temu nediskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje, identifikaciju komplementarnosti i preklapanja između postojećih obrazovnih aktivnosti te definirati buduće potrebe. Uzorak istraživanja uključivao je 18 TDU, organizacija civilnog društva, javna tijela i međunarodne organizacije koje su tijekom 20174.-2021. provodile edukacije na predmetnu temu. Nalazi mapiranja poslužiti će kao osnova za planiranje edukacija za državne i javne službenike, a kao dio mjera tj. aktivnosti u provedbenim dokumentima Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Povrh navedenog, relevantne su i druge aktivnosti tijela državne uprave koje se provode u sklopu Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije poput: • Provedba nacionalnih preventivnih programa Ministarstva unutarnjih poslova („Zajedno protiv govora mržnje“, „Budi navijač, a ne razbijač“) • Uključivanje tema vezanih uz zaštitu ljudska prava i zločin iz mržnje u izvedbene planove dva studijska programa (Stručnog studija Kriminalistike i Specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistike) na Visokoj policijskoj školi • Uključivanje tema vezanih za zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u okviru Policijske škole „Josip Jović“, te u strukovni kurikulum trećeg ili četvrtog razreda redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac u okviru policijske škole „Josip Jović“ • Provedba regionalnih višesektorskih radionica na temu zločina iz mržnje i pružanja podrške žrtvama zločina iz mržnje u suradnji s Pravosudnom akademijom i Policijskom akademijom • Procjena potreba za usavršavanjem sudaca, državnih odvjetnika, policijskih službenika, državnih službenika i djelatnika ustanova socijalne skrbi o nediskriminaciji, zločinu iz mržnje i govoru mržnje • Provedba edukacija za učenike na temu prevencije nasilja motiviranog predrasudama ili mržnjom Vezano uz komentar o potrebi većeg iskoraka u području obrazovanja i segregiranog stanovanja, svjestan iskazane potrebe, Ured napominje kako je najveći doprinos integraciji pripadnika romske nacionalne manjine u području integriranog obrazovanja i stanovanja realno očekivati po provedbi mjera sadržanih u općim javnim politikama/dokumentima poput primjerice mjera u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti koje se odnose na dogradnju kapaciteta predškolskih ustanova čime bi se trebali ostvariti preduvjeti za pristup predškolskom odgoju i obrazovanju svoj djeci u Republici Hrvatskoj, uključujući i djecu pripadnike romske nacionalne manjine.
4 Ambidekster Klub Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Pozdravljamo donošenje ovog Akcijskog plana te predlažemo i obrazlažemo potrebu za uvrštavanje dodatnih i ambicioznijih mjera, osobito vezano uz borbu protiv siromaštva, stanovanje, zdravlje i obrazovanje, kako bi se adekvatnije odgovorilo na potrebe pripadnica i pripadnika romske nacionalne manjine te uvažilo da smo preživjeli zdravstvenu i ekonomsku krizu u kojoj su se neke okolnosti vezano uz zdravlje, stanovanje i obrazovanje dodatno pogoršale. Primljeno na znanje Nacrt AP je rezultat planiranja najvećeg mogućeg broja aktivnosti zadanim resursima, uključujući i financijska sredstva planirana u Državnom proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Napominjemo kako se i provedba brojnih dodatnih relevantnih aktivnosti koje u ovom trenutku nije moguće preciznije planirati očekuje unutar projektnih aktivnosti financiranih u okviru Otvorenog poziva financiranog sredstvima ESF+.
5 Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Kada govorimo o reproduktivnom zdravlju i prevenciji spolno prenosivih bolesti, ističu se problemi Romkinja koje su posebno ranjive jer im je zdravstveni sustav nedostupniji i nepristupačniji. Ranjivost Romkinja na reproduktivno zdravlje i prevenciju spolno prenosivih bolesti je posljedica slijedećih čimbenika: • Muškarac ima dominantnu ulogu u odlučivanju po pitanju utjecaja čimbenika reproduktivnog zdravlja kod žena - kada treba imati spolne odnose, je li primjenjivati planiranje obitelji, je li imati više partnera i sl. • Žene su biološki podložnije spolno prenosivim bolestima; samo žene mogu ostati trudne. • Metode planiranja obitelji teže pojavi predrasuda kada je u pitanju rod. • Društveno kulturni pritisci uzrokuju da žene budu na gubitku u odnosu na muškarce kada je u pitanju čimbenik reproduktivnog zdravlja. • Nejednaka mogućnost obrazovanja, zapošljavanja, i stvaranja prihoda rezultira time da mnoge žene ovise o muškarcima kada je u pitanju njihova ekonomska dobrobit; ovo također smanjuje njihovu moć prilikom donošenja odluka koje utječu na odluke vezane za čimbenik reproduktivnog zdravlja i tiče se planiranja obitelji, korištenja kondoma, prava da odbiju spolni odnos, itd. S obzirom na gore navedeno, potrebno je planirati specifične aktivnosti i usluge namijenjene zaštiti Romkinja od spolno prenosivih bolesti te unapređenju njihovog reproduktivnog zdravlja. Primljeno na znanje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira strateške projekte NPUR-a financirane sredstvima ESF+ pod nazivom JUPI ZDRAV i JUPI pilot. U okviru navedenih projekata planiraju se Pilot projekt uspostavljanja 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara biti će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Projektom JUPI zdrav planiraju se aktivnosti povezane s unapređenjem dostupnosti zdravstvenih usluga Romima (organizacija preventivnih pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine) te regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo naglašava kako je romska populacija u većini slučajeva centrirana u nekoliko županija, nadležni županijski zavodi već provode preventivne aktivnosti i programe vezano za unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja putem savjetovanja i mobilnih timova te će isti programi bit nastavljeni i idućih godina uz eventualno povećanje obuhvata i ulaganja resursa u pojedine aktivnosti.
6 Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Kada govorimo o zdravlju Roma, a i o samom zdravlju općenito, trebamo se prvo podsjetiti same definicije zdravlja koja glasi, „Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego je to stanje potpunog psihičkog , fizičkog i socijalnog blagostanja“. Ako sada uzmemo socio-ekonomski položaj Roma, obrazovanje, stanovanje, uočit ćemo da većina Roma ne ispunjava jednu od od komponenti ove definicije. Socijalno blagostanje. Samim tim, analizirajući ovu definiciju, samo na osnovu ovoga možemo reći da je Romska populacija ozbiljno bolesna. Pojedini zdravstveni radnici u svom radu pokazuju indirektnu, a nekada i direktu diskriminaciju prema romskim pacijentima baziranu na predrasudama i često prema vanjskom izgledu pacijenta. Problem kod Roma u ostvarivanju svojih prava na zdravstvenu zaštitu bazira se na neobrazovanosti, neinformiranosti i lošoj komunikaciji, nepoznavanju službenog jezika i katkad nepismenosti. Kada bi na kraju svega iznjeli zaključke o specifičnim problemima zdravlja romske populacije ne bi govorili o bolestima koji su najčešće u romskoj populaciji, nego o uzrocima koje dovode do njih . A to su: • Nedostatak obrazovanja • Loši ili nikakvi uvjeti stanovanja i loša ishrana • Mala ili nikakva stopa zapošljavanja • Nedostatak dokumenata i zdravstvenog osiguranja • Rano stupanje u brak • Loša komunikacija • Diskriminacija Dakle , specifični problemi zdravlja Roma nije neka specifična bolest, nego prije svega uzroci koje dovode do njih, a koja se jednim sustavnim rešenjem uz veoma važnu komponentu građanske odgovornosti može vrlo lako riješiti. Primljeno na znanje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira strateške projekte NPUR-a financirane sredstvima ESF+ pod nazivom JUPI ZDRAV i JUPI pilot. U okviru navedenih projekata planiraju se Pilot projekt uspostavljanja 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara biti će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Projektom JUPI zdrav planiraju se aktivnosti povezane s unapređenjem dostupnosti zdravstvenih usluga Romima (organizacija preventivnih pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine) te regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji. Uz već navedeno, planiraju se i regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama usmjerene zdravstvenim djelatnicima te regionalne aktivnosti povezane s praćenjem provedbe NPUR-a u području zdravlja (tematski okrugli stolovi) kao i reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačke publikacije, prezentaciju nalaza istraživanja te javnu diskusiju o nalazima istraživanja). Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi kako su u okviru Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskìh prava i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024.-2025. već navedene mjere za prevenciju nejednakosti pristupa zdravstvenoj zaštiti s posebnim naglaskom na skupine koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova.
7 Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Podržavamo donošenje Akcijskog plana. Ovim putem predlažemo uvrštavanje tzv. community health workers ili zdravstvenih djelatnika u zajednici ili ponekad nazvanih zdravstvenih medijatora ili terenskih radnika. To su osobe iz romske zajednice koje poznaju jezik svoje zajednice te pomažu liječnicima i medicinskim sestrama da objasne pacijentima iz romske nacionalne manjine ono što su ima zdravstveni radnici preporučili da rade i kako da uzimaju lijekove. TERENSKI RAD SURADNIKA U ROMSKOJ ZAJEDNICI Terenski rad uključuje timove koji čine radnici romske zajednice i profesionalci iz područja zdravstvene zaštite i socijalnog rada. Cilj terenskog rada je izgradnja veza iz prve ruke između romskih ljudi i (zdravstvene) zajednice javnih službi. Detaljnije, terenski rad će doprinijeti: • premošćivanju i pružanju posredovanja između zajednica i pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga; • pružanje kulturno odgovarajućeg zdravstvenog obrazovanja i informacija; • osiguravanje da ljudi dobiju usluge koje su im potrebne; • pružanje neformalnog savjetovanja i socijalne podrške; • zalaganje za individualne potrebe i potrebe zajednice; • pružanje direktnih usluga, kao što su osnovna ispitivanja prve pomoći i zdravstveni screening; • izgradnju kapaciteta pojedinaca i zajednice. Terenski timovi će omogućiti inkluzivni i interaktivni proces komunikacije na nivou zajednice. Zadatak terenskih timova je da komuniciraju i konzultiraju se s ljudima kako bi se osiguralo zadovoljenje njihovih osnovnih potreba i pronalaženje održivih rešenja za poboljšanje njihove kvalitete života. Uloga terenskih timova u povećanju nivoa informacija je kritična. Radeći na nivou zajednice u poziciji su da pomognu u poboljšanju pristupa ljudi zdravstvenim i drugim javnim uslugama tako da pacijenti mogu efikasno komunicirati sa pružateljima usluga. Svrha terenskog rada je osigurati da Romi 'podrže' pristup osnovnim javnim uslugama. To se može postići zapošljavanjem predstavnika lokalnih romskih zajednica koji će biti posrednici između Roma i javnih institucija. Daju informacije o uslugama različitih vidova pomoći na različitim nivoima vlasti, pružaju neformalno savjetovanje, socijalnu podršku i olakšavaju koordinaciju njege i korištenje resursa. Iskustvo je pokazalo da su posredovanje i rad u zajednici najbolji način da se osigura kako Romi znaju na šta imaju pravo u pogledu usluga. Pored toga što pruža sredstva za pružanje zdravstvene i druge usluge dostupne Romima, također se pomaže u premošćivanju nedostataka i približavanju romske zajednice i lokalnih pružatelja usluga. Radnici iz romske zajednice grade veze između korisnika i zdravstvenih usluga, resursa u zajednici i usluga socijalne podrške. Radeći direktno sa korisnicima i njihovim obiteljima, razvija se vršnjački odnos kroz zajednička iskustva i zajedničku zajednicu. Njihove intervencije s vremenom će osnažiti zajednice da efikasnije pristupe i koriste javne usluge. Uloga suradnika na terenu – Roma community worker je da budu karika između romske populacije i zdravstvenih institucija, da ih educiraju i da im pomognu da ostvare prava koja im po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti pripadaju. Cilj njihovog djelovanja je unapređenje zdravlja Roma naročito žena i djece, poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite, nivoa informiranosti o zdravlju, smanjenje nejednakosti itd. Romi, kako sami kažu, sve češće idu kod liječnika. Do prije nekoliko godina, životni vijek Roma bio je 49 godina. Na to su utjecali - loši uvjeti života, neinformiranost, ali i činjenica da nisu imali zdravstveno osiguranje. Suradnik u zajednici nije zdravstveni radnik, ali ona povezuje zdravstveni sustav i građane neformalnih naselja. PREPORUKE ZA RAD NA TERENU Terenski rad obavlja se direktno na terenu ciljne grupe, omogućavajući na taj način korisnicima veću dostupnost i eliminiraju mogućnost da pomoć ne dobiju oni kojima je najpotrebnija, s obzirom na činjenicu da najugroženiji, iz raznih razloga, ne mogu uvijek da dođu do institucije koja nudi pomoć. Prije izlaska na teren, potrebno je uspostaviti kontakte sa ljudima koji već rade na terenu u romskoj zajednici. Najčešće su to romski koordinatori, pedagoški asistenti, koji će predstaviti suradnike romskoj zajednici. Oni su već izgradili povjerenje u zajednici i poznaju probleme sa kojima se susreću Romi. Primljeno na znanje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira strateške projekte NPUR-a financirane sredstvima ESF+ pod nazivom JUPI ZDRAV i JUPI pilot. U okviru navedenih projekata planiraju se Pilot projekt uspostavljanja 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara biti će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Projektom JUPI zdrav planiraju se aktivnosti povezane s unapređenjem dostupnosti zdravstvenih usluga Romima (organizacija preventivnih pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine) te regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji. Uz već navedeno, planiraju se i regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama usmjerene zdravstvenim djelatnicima te regionalne aktivnosti povezane s praćenjem provedbe NPUR-a u području zdravlja (tematski okrugli stolovi) kao i reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačke publikacije, prezentaciju nalaza istraživanja te javnu diskusiju o nalazima istraživanja). Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi kako donošenje odluka o uvrštavanju zdravstvenih djelatnika u zajednici je izvan nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U okviru zdravstvene zaštite Roma, provedeno je istraživanje “Zlouporaba sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Međimurskoj županiji” od strane Hrvatskog zavoda za javno, nakon kojeg je kreiran i pokrenut pilot projekt prevencije ovisnosti usmjerenog djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji, čiji je glavni cilj osnaživanje vještina djece i mladih, njihovih roditelja i lokalne zajednice te stvaranje prilika za prosocijalno uključivanje u život zajednice. Definirani su posebni ciljevi te preporučene preventivne intervencije na sve tri razine prevencije; univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj te na razini strategija okruženja, te je projekt usklađen s Europskim standardima kvalitetne prevencije ovisnosti (EDPQS).
8 DAMIR DURDOV Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Poštu šaljem, Lijepo ste Vi to sve napisali ali ima ALI. Samim tim što ste napisali da je to za "ROME", njih stavlja u diskriminacijski položaj naspram hrvatskog naroda i također diskriminirate HRVATSKI NAROD jer stvarate puno bolje uvjete za Rome od samog hrvatskog naroda. Ovo je NEPRAVDA prema svima i Romima i hrvatskom narodu, odnosno Hrvatima. A sad, rješenje koje nudim je da se jednostavno cijeli ovaj Nacionalni Plan za Rome primjeni i mora biti za sve i za hrvatski narod i za Rome i za sve ostale. Romi nisu narod pa tako nisu niti drugi narod niti mogu biti nacionalna manjina, ali oni Romi koji imaju pravo na prebivalište u RH imaju pravo na predloženi Plan skupa s hrvatskim narodom koji je u vlastitoj državi, zar to nije dovoljno dobronamjerno, odnosno da se Romi stavljaju na istu razinu kao i hrvatski narod? Ali, nikako se ne smiju stavljati iznad hrvatskog naroda i to ne samo Romi nego nitko. Ustavni sud je također donio odluku da nitko bez izbora ne može imati rezervirana mjesta u Hrvatskom saboru. Rezervna mjesta za nacionalne manjine (drugi narod) u Hrvatskom saboru treba ukinuti. Svi koji imaju pravo prebivališta imaju pravo na ovaj Nacionalni Plan, a ne samo Romi. Ako to tako ne bude, mržnja će rasti prema Romima kao i prema srpskoj manjini, ma što god Vi pisali u Zakonu ili planu taj se Zakon ili plan može i promijeniti te smo opet u slijepoj ulici. Dakle plan ili Zakon treba biti PRAVEDAN za sve i tada ga nitko neće mijenjati jer je dobronamjeran za sve u RH. Nije prihvaćen Ustav Republike Hrvatske navodi 22 nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, među kojima je i romska nacionalna manjina. Vlada RH ima kontinuitet javnih politika za uključivanje Roma od 2003. godine i donijela je NPUR upravo s ciljem premošćivanja jaza na brojnim područjima između većinske populacije i pripadnika romske nacionalne manjine, prepoznajući Rome kao posebnu ranjivu skupinu iz niza povijesnih razloga. Pri tome postoje i druge javne politike koje adresiraju brojne druge ranjive skupine, među kojima su i pripadnici hrvatskog naroda. Stvaranjem boljih uvjeta za pripadnike ranjivih skupina ne diskriminiraju se osobe koje ne pripadaju tim ranjivim skupinama već se upravo stvaraju uvjeti za izjednačavanje mogućnosti svima.
9 Centar za mirovne studije Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.,, 2.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE Sukladno dostavljenim prijedlozima u radnoj skupini, a koji nisu prihvaćeni, ponavaljamo prijedloge u nadi da će ipak još jednom biti uzeti u obzir pri izradi konačnog prijedloga ovog akcijskog plana: 2. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE MJERA: 2.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje NAZIV AKTIVNOSTI: 2.1.1. Informiranje i osvještavanje poslodavaca, socijalnih radnika, zdravstvenih radnika, obrazovnih radnika, stanodavaca te pružatelja dobara i usluga u zajednicama gdje žive Romi o zabrani i štetnosti diskriminacije OPIS AKTIVNOSTI: Ova mjera uključuje sljedeće aktivnosti: - edukacije za ove skupine kako bi se: - upoznali sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije i ostalim relevantnim izvorima antidiskriminacijskog prava - osvijestili o štetnosti diskriminacije po žrtve i širu zajednicu - smanjile njihove predrasude i stereotipi te suzbio anti-romski rasizam među ovim skupinama - tergetirane kampanje informiranja i osvještavanja usmjerene na ove skupine kroz komunikacijske kanale i/ili medije koje prate Ove aktivnosti trebaju prvenstveno biti usmjerene na poslodavce socijalne radnike, zdravstvene radnike, obrazovne radnike stanodavce te pružatelje dobara i usluga na onim područjima RH na kojima živi značajniji broj Roma. MJERA: 2.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje NAZIV AKTIVNOSTI: 2.1.2. Informiranje i osvještavanje većinskog stanovništva o zakonskim odredbama koje se tiču nasilja iz mržnje OPIS AKTIVNOSTI: Ova mjera uključuje široke kampanje posebno usmjerene na stanovništvo u područjima na kojima žive Romi o nedopustivosti nasilja motiviranog mržnjom kao i zakonskim odredbama (Kazneni zakon itd.) o nasilju motiviranom mržnjom. MJERA: 2.2. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva NAZIV AKTIVNOSTI: 2.2.1. Provedba lokalnih kampanja i aktivnosti osvještavanja u zajednicama u kojima ili blizu kojih žive Romi. Ova mjera uključuje lokalno usmjerene kampanje i edukacijske aktivnosti u zajednicama u kojima ili blizu kojih žive Romi, odnosno sljedeće aktivnosti: - kampanje i druge aktivnosti u školama, - izvannastavne aktivnosti u školama, - aktivnosti informiranja i osvještavanja u lokalnim medijima, - javne, kulturne i druge događaje u zajednicama. MJERA: 2.2. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva NAZIV AKTIVNOSTI: 2.2.2. Kampanje usmjerene na poslodavce koji posluju na područjima na kojima žive Romi Ova mjera uključuje sljedeće aktivnosti: - promociju pozitivnih primjera zaposlenih Roma, - informativne aktivnosti preko komunikacijskih kanala koje koriste poslodavci (posebice preko HUP-a, HGK, HOK itd.), - informiranje poslodavaca o mjerama aktivnost zapošljavanja za Rome. MJERA: 2.2. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva NAZIV AKTIVNOSTI: 2.2.3. Provedba širokih kampanja za smanjenje socijalne distance prema Romima Ova mjera se tiče provedbe širokih nacionalnih kampanja kojima je cilj promovirati pozitivne primjere života i suradnje Roma i većinskog stanovništva u zajednicama i zapošljavanja Roma. Osim ovoga, kampanje bi trebale osvještavati o povijesnoj i agregiranoj diskriminaciji Roma te njihovom nepovoljnom položaju u sadašnjosti. Kampanje bi trebale biti oblikovane na način da uključuju kako tradicionalne komunikacijske kanale i alate poput billboarda, tv spotova, radio spotova itd; nacionalnih medija (kroz tekstove na portalima i u tiskovinama), TV i radijske priloge itd.) i online kanale poput društvenih mreža. Nije prihvaćen Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira relevantne aktivnosti u okviru strateških projekta NPUR-a. Osim što će otvoreni poziv tj. JUPI I financijski podržati aktivnosti OCD-ova JRLS-ova, javnih ustanova i dr., između ostalog, s ciljem pojačavanja borbe protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima, kampanje za podizanje svijesti i sl., projekt JUPI ZDRAV uključuje i edukacije zdravstvenih djelatnika upravo s ciljem smanjivanja diskriminacije u području ostvarivanja prava na zdravstvenu usluge. Osim financijske podrške navedenim aktivnostima u vidu otvorenih poziva OCD-ovima i dr. prijaviteljima, predmetne su aktivnosti, tematski podijeljene planirane u svakom projektu Ureda, uključujući i široko osvještavanje u vidu održavanja regionalnih sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a te regionalnih okruglih stolova na kojima se planiraju diskusije upravo na temu položaja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na opću populaciju. U okviru JUPI I, Ured će financijski podržati kampanje za podizanje svijesti usmjerene na regionalnu i lokalnu razinu, a u okviru JUPI projekta nastaviti će s nacionalnom kampanjom s dvostrukim ciljem: 1) smanjivanja napuštanja sustava obrazovanja mladih Roma i Romkinja, ali i ukazivanja na poteškoće s kojima se djeca pripadnici romske nacionalne manjine susreću s ciljem osvještavanja široke javnosti. Također, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina će nastaviti promovirati video materijale izrađene tijekom provedbe prethodnika NPUR-a poput dokumentarnog filma „Svoje“ i/ili izložbe „Moj dan“, a kojima se, između ostalog pokušava utjecati na predrasude i/ili stereotipe usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine. Kako bi se utjecalo na smanjivanje socijalne distance, Ured će financijski podržati zajedničke aktivnosti pripadnika romske nacionalne manjine i opće populacije rukovodeći se nalazima istraživanjima koja ukazuju da na promjenu ponašanja prema nekoj skupini značajno više od drugih aktivnosti utječu situacije svakodnevnog susreta i dijeljenja životnih situacija. Zajedničke aktivnosti će posebno biti fokusirane na djecu, ali i na druge dobne skupine.
10 Centar za mirovne studije Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.,, 2.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE U aktivnosti 1.1.1. Podrška borbi protiv diskriminacije na lokalnoj razini, potrebno je nadopuniti Broj podržanih projekata u 2025. godini. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dopunit će navedeni pokazatelj.
11 Ambidekster Klub Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.,, 3.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE Pozdravljamo donošenje ovog Akcijskog plana i smatramo ga vrlo važnim, a ključan je ovaj cilj smanjivanja siromaštva. Međutim, 3 predložene mjere u ovom cilju nikako nisu dovoljne. Pogotovo zato što je mjera vezana uz školske obroke i tako planirana za svu djecu pa se ovdje nepotrebno ponavlja. Pozdravljamo i mjeru JUPI programa o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici u Međimurju. Međutim, želimo informirati da Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja u pojedinim gradskim četvrtima Grada Zagreba provodi program koji uključuje rad u zajednici i mobilne timove za socijalno uklljučivanje romskih obitelji. Sami provodimo takav program na području Peščenice i nadležnom Ministarstvu rada dostavljamo rezultate evaluacije koji pokazuju vrlo dobro prihvaćanje akivnosti od strane Romkinja i Roma. Slažemo se da je takve aktivnosti rada u zajednicama i obiteljima nužno nastaviti i pojačati te smatramo da bi ih trebalo pojačati i u Gradu Zagrebu. Dodatno, smatramo da je potrebno predvidjeti više konkretnijih aktivnosti borbe protiv siromaštva i to: 1. Kooridniranu suradnju nacionalne razine i JLRS na rješavanju problema stanovanja i rizika od beskućništva obiteljima koje žive u objektima bez dozvole ili im prijeti deložacija ili gubitak stana u najmu. 2. Posebne dodatne oblike podrške kroz suradnju nacionalne razine i JLRS romskim obiteljima u pronalasku doma kako bi se sprječilo razdvajanje roditelja i djece zbog siromaštva. 3. Koordiniranu suradnju na rješavanju problema romskih obitelji koje žive u uvjetima bez tekuće vode i električne energije. Primljeno na znanje Uz aktivnosti planirane ovim Akcijskim planom, Vlada Republike Hrvatske relevantne aktivnosti provodi i u okviru Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2021. do 2024. godine, između ostaloga i aktivnostima poput 3.1.3. Vlada će svake proračunske godine osigurati odgovarajući iznos sredstava za realizaciju postojećih programa stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima čiji je nositelj, između ostalog i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te se mjera redovno provodi; Aktivnost 8.5.1. Vlada će provoditi intervencijske planove za unaprjeđenje životnih uvjeta i unaprjeđenja infrastrukture u romskim naseljima i područjima naseljenim Romima, uključujući i ona koja su iznad IV. stupnja razvijenosti, i kada njihov broj ne prelazi 5% udjela u ukupnom stanovništvu putem nacionalnih i EU sredstava; Aktivnost 8.5.4. Vlada će nastaviti projekt legalizacije, izmjene prostornih planova, unaprjeđenje infrastrukture i urbanizacije romskih naselja te u slučajevima u kojima to nije moguće provesti stambeno zbrinjavanje romskih obitelji i izgradnju novih objekata te kupnju i preuređenje postojećih zgrada za stambeno zbrinjavanje i integraciju romskih obitelji; Aktivnost 8.5.8 Vlada RH će nastaviti s projektom elektrifikacije romskih naselja i kućanstava kontinuirano kroz suradnju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HEP. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike naglašava kako je Vlada Republike Hrvatske 23. prosinca 2021. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Svrha Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine je osiguravanje uvjeta kojima se na djelotvoran način smanjuje siromaštvo i socijalna isključenost te poboljšava svakodnevni život osoba u riziku od siromaštva, kao i onih koji žive u teškoj materijalnoj deprivaciji. Naime, Nacionalnim planom utvrđeni su razvojni prioriteti za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti te su iskazane potrebe u odnosu na sve ranjive skupine u sustavima od značenja na ovom području i to kroz sljedeća područja intervencije: zdravstvena zaštita, odgoj i obrazovanje, mirovinski sustav, stambeno zbrinjavanje, socijalna skrb, razvoj civilnog društva, regionalni razvoj te kultura i digitalizacija. U Nacionalnom planu predviđena su četiri posebna cilja: Posebni cilj 1: Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ranjivih skupina; Posebni cilj 2: Prevencija i smanjenje dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti; Posebni cilj 3: Povećanje visine obiteljskih i najnižih mirovina; Posebni cilj 4: Doprinijeti poboljšanju uvjeta stanovanja osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. U svrhu provedbe posebnih ciljeva definiranih Nacionalnim planom, izrađen je i prvi provedbeni akt (Akcijski plan) za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Posebno izdvajamo mjere iz Akcijskog plana: • Povećanje primjerenosti socijalnih naknada i poboljšanje pokrivenosti najosjetljivije skupine zdravstveno osiguranih osoba dopunskim zdravstvenim osiguranjem; • Razvoj i provedba programa usmjerenih smanjenju materijalne deprivacije i socijalne isključenosti ranjivih skupina; • Povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja marginaliziranim i ranjivim skupinama koji su u lošijem socioekonomskom položaju; • Poboljšanje integriranog pristupa skrbi za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; • Poboljšanje i dostupnost besplatnih programa usmjerenih socijalnom uključivanju djece i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; • Stvaranje poticajnog okruženja za ostanak i poboljšanje životnih uvjeta mladih i obitelji. U sklopu navedenih mjera, provode se aktivnosti koje poboljšavaju kvalitetu života svih ranjivih skupina u Republici Hrvatskoj što uključuje i povećanje kvalitete i standard života romskih obitelji. Također, Hrvatska je jedna od zemalja u kojoj se provodi pilot – program “Faza III: Testiranje jamstva za djecu” s ciljem odgovarajućeg pristupa integriranim multidisciplinarnim, adekvatno financiranim uslugama u zajednici. Provodi se na području Međimurske županije – regije s najvećom stopom korisnika zajamčene minimalne naknade i niskim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obitelji. Program se fokusira na tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i potpore obitelji, pristup predškolskom odgoju i obrazovanju te pristup uslugama rane intervencije, a primjeri dobre prakse implementirat će se u nacionalne dokumente zemalja članica, uvažavajući pri tome njihove specifičnosti. Program će doprinijeti jačanju mehanizma praćenja prava djeteta i osiguravanju dokaza i analiza od presudnog značaja za razvoj strategija povezanih s borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece, uključujući Nacionalni akcijski plan za provedbu europskog jamstva za djecu. U skladu s preporukama Vijeća Europske unije o uspostavi europskog jamstva za djecu te preporukama Europske komisije Republici Hrvatskoj, definirani su opći i posebni ciljevi s pripadajućim prijedlozima mjera te pokazateljima posebnih ciljeva, kao i ciljnih skupina, u cilju unaprjeđenja javnih politika vezanih uz suzbijanje dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. U skladu s rezultatima analiziranih područja, definirano je šest općih ciljeva: 1. Poboljšan pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju; 2. Osiguran pristup obrazovanju i podrška djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; 3. Osiguran pristup kvalitetnoj prehrani djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; 4. Osiguran pristup zdravstvenim uslugama djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; 5. Osiguran pristup primjerenom stanovanju djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; 6. Poboljšana dostupnost socijalnih usluga u zajednici usmjerenih djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. U odnosu na komentar izdvajamo Opći cilj 5. „Osiguran pristup primjerenom stanovanju djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti“. Naglasak je stavljen na ciljane intervencije usmjerene djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, no temeljeni je preduvjet njihove uspješne primjene razvoj cjelovite strategije stambene politike. Unutar Općeg cilja 5., propisana su dva posebna cilja od kojih se vezano uz problematiku može izdvojiti Poseban cilj 5.1. „Osigurano primjereno stanovanje obiteljima s djecom u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti“. Mjere u dokumentu, koji je u proceduri donošenja, su unaprijed planirane za djecu i obitelj, dok je u drugom dokumentu stavljen naglasak na ostale ranjive skupine. Ovi dokumenti predstavljaju okvir za smjer djelovanja u narednom razdoblju, pogotovo u području skrbi o ranjivim skupinama.
12 Centar za mirovne studije 3.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Sukladno dostavljenim prijedlozima u radnoj skupini, a koji nisu prihvaćeni, ponavaljamo prijedloge u nadi da će ipak još jednom biti uzeti u obzir pri izradi konačnog prijedloga ovog akcijskog plana: 3. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE MJERA: 3.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje, Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma, 3.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece, 3.3 Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine NAZIV AKTIVNOSTI: 3.1.1. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalne skrbi kroz povećanje ljudskih kapaciteta PU Hrvatskog zavoda za socijalni rad nadležnih za područja u kojima žive Romi Mjera uključuje povećanje broja socijalnih radnika u PU HZSR nadležnih za područja u kojima žive Romi, a u svrhu kvalitetnijeg i učinkovitijeg pružanja podrške i socijalne skrbi pripadnicima RNM. Nadalje, mjera uključuje osposobljavanje stručnog kadra za rad s pripadnicima_cama RNM, a s ciljem povećanja razumijevanja i razine znanja i vještina o RNM, problemima i preprekama s kojima se ona suočava. Edukacije obuhvaćaju institucionalni okvir zaštite RNM, društveni i socioekonomski položaj pripadnika RNM te interkulturne, komunikacijske i medijacijske komponente. Nije prihvaćen Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira pilot projekt uspostavljanja 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara biti će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike iIstiče da je od 1. siječnja 2023. godine započeo s radom Hrvatski zavod za socijalni rad. Sukladno Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22), proračunski i izvanproračunski korisnici kojima se sredstva za plaće osiguravaju na samostalnoj glavi, odnosno razdjelu, prethodnu suglasnost za zapošljavanje zatražit će od resornog tijela u čije upravno-pravno područje pripadaju poslovi korisnika, odnosno tijela koje je bilo stručni nositelj izrade posebnog propisa kojim je korisnik osnovan. Slijedom navedenog, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i nadalje prati potrebe ustanova socijalne skrbi i odobrava nova zapošljavanja radnika sukladno internim općim aktima ustanova i financijskim sredstvima osiguranim u državnom proračunu za tu svrhu. Pritom napominjemo da ustanove samostalno određuju prioritete pri traženju suglasnosti za nova zapošljavanja u svojim ustrojstvenim jedinicama.
13 Centar za mirovne studije 4.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Sukladno dostavljenim prijedlozima u radnoj skupini, a koji nisu prihvaćeni, ponavaljamo prijedloge u nadi da će ipak još jednom biti uzeti u obzir pri izradi konačnog prijedloga ovog akcijskog plana: 4. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE MJERA: 4.1. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje NAZIV AKTIVNOSTI: 4.1.1. Edukacija, poticanje i osnaživanje romskih organizacija civilnog društva za analizu i praćenje te zagovaranje u području javnih politika za uključivanje Roma OPIS AKTIVNOSTI: Ova mjera uključuje osnaživanje i edukaciju romskih organizacija civilnog društva za analizu i praćenje javnih politika odnosno specifično politika uključivanja Roma. Aktivnosti su sljedeće: - osnaživanje kapaciteta romskih udruga kroz targetirane programe financiranja aktivnosti analize i praćenja javnih politika uključivanja Roma (uključujući akcijske planove na lokalnoj razini) - edukacije za romske udruge o policy ciklusu, metodama praćenja javnih politika i ljudskih prava itd. MJERA: 4.2. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju NAZIV AKTIVNOSTI: 4.2.1. Kampanje i druge aktivnosti informiranja Roma o zabrani diskriminacije, dostupnosti besplatne pravne pomoći, mogućnostima prijavljivanja diskriminacije itd. OPIS AKTIVNOSTI: Ova aktivnost bi se trebala provoditi u zajednicama, a uključuje prije svega informiranje Roma o tome što diskriminacija zakonski jest i kome je i na koji način mogu prijaviti. Aktivnost podaktivnosti poput: - događanja u romskim naseljima i izvan naselja na koje se poziva Rome u suradnji s VRNM i romskim udrugama, - komunikaciju putem medija, društvenih mreža i grupa (na društvenim mrežama) koje koriste Romi, a u svrhu koje se koriste višejezični vizuali, - podjelu letaka i drugih materijala u romskim naseljima i mjestima gdje žive Romi. MJERA: 4.2. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju NAZIV AKTIVNOSTI: 4.2.2. Redovita prisutnost pravobraniteljskih institucija romskim naseljima i područjima na kojima žive Romi OPIS AKTIVNOSTI: Ova aktivnost uključuje kapacitiranje pravobraniteljskih institucija (posebice Ureda pučke pravobraniteljice) radi provođenja redovitih posjeta romskim naseljima; redovito informiranje o nadležnostima pravobraniteljskih institucija i oglašavanje kontakata pravobraniteljstava (višejezično) te vođenje statistika o pritužbama na diskriminaciju pravobraniteljstvima s obzirom na romsku etničku pripadnost. Nije prihvaćen Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira relevantne aktivnosti u okviru strateških projekta NPUR-a. Osim što će planirani otvoreni financiran sredstvima ESF+ JUPI I financijski podržati aktivnosti OCD-ova JRLS-ova, javnih ustanova i dr., između ostalog s ciljem pojačavanja borbe protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima, kampanje za podizanje svijesti i sl. Kako bi se utjecalo na smanjivanje socijalne distance, Ured će financijski podržati zajedničke aktivnosti pripadnika romske nacionalne manjine i opće populacije rukovodeći se nalazima istraživanjima koja ukazuju da na promjenu ponašanja prema nekoj skupini značajno više od drugih aktivnosti utječu situacije svakodnevnog susreta i dijeljenja životnih situacija. Zajedničke aktivnosti će posebno biti fokusirane na djecu, ali i na druge dobne skupine. Vezano uz predloženu aktivnost 4.2.2. Redovita prisutnost pravobraniteljskih institucija romskim naseljima i područjima na kojima žive Romi, naglašavamo kako se navedena aktivnost djelomično već provodi – zaposlenici PP odlaze u romska naselja i informiraju se o svojim nadležnostima, prvenstvo u vezi suzbijanja diskriminacije, no ne ide se u sva naselja i ne u redovnim/pravilnim intervalima. Razlog zbog čega PP nije suglasna da ova aktivnost uđe u AP je zapravo načelne prirode, a proizlazi iz neovisnosti institucije – ne može se prihvatiti da Vladin dokument propisuje što bi PP trebala raditi.
14 Ambidekster Klub Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.,, 5.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU Područje obrazovanja je osobito važno za daljnje socijalno uključivanje Romkinja i Roma. U tom smislu, potrebno je predvidjeti mjeru posredovanaj i podrške roditeljima za upis u vrtić 2 godine prije polaska u školu djeci romske nacionalne manjine kako bi se spriječilo buduće zaostajanje. Također, Mjeru 5.3.1. Prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja je neprimjereno ostaviti samo Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iako u RH nije veliki postotak mladih koji prerano prekidaju obrazovanje u odnosu na EU, oni koji prekinu obrazovanje u pojačanom su riziku od dugotrajne socijalen isključenosti i manjkaju mjere njihovog uključivanja. I među njima je nesrazmjerno puno upravo mladih Romkinja i Roma. To je potrebno promijeniti donošenjem Protokola prevencije prekida školovanja i podrške mladima koji su prerano prekinuli obrazovanje prije završene SŠ koji bi se provodio kroz suradnju svih relevantnih institucija. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi mjere iz Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. te pratećeg akcijskog plana: stipendiranje srednjoškolskih učenika, osiguranje smještaja u učeničke domove kao i osiguranje jednokratne potpore po završetku srednjoškolskog obrazovanja s ciljem pružanja podrške za vrijeme i po završetku srednje škole radi bolje integracije i osiguranja jednakih uvjeta školovanja. Osim navedenoga je kroz Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja do 2027. godine predviđena potpora za provođenje programa usmjerenih ka pomoći i rad s učenicima i njihovim roditeljima u organizaciji školske ustanove.
15 Centar za mirovne studije 5.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Sukladno dostavljenim prijedlozima u radnoj skupini, a koji nisu prihvaćeni, ponavaljamo prijedloge u nadi da će ipak još jednom biti uzeti u obzir pri izradi konačnog prijedloga ovog akcijskog plana: 5. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU Mjera: 5.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi NAZIV AKTIVNOSTI: 5.1.1. Nacionalna primjena kutinskog upisnog modela OPIS AKTIVNOSTI: Ova aktivnost uključuje nacionalnu promociju te primjenu kutinskog upisnog modela kao modela dobre prakse za ravnomjerniju raspodjelu upisa djece romske nacionalnosti u mrežu škola na području grada/općine u kojem/oj stanuje signifikantan udio romske populacije uslijed čega dolazi do većinsko romskih razreda u pojedinoj školi..Dodatno, pored upisnih područja, potrebno je razmotriti i upise izvan županijskih administrativnih granica. Cilj aktivnosti je što prije integrirati romsku djecu u sve škole koje se nalaze u blizini njihovih segregiranih naselja kako bi se izbjegla daljnja obrazovana rasna segregacija i formiranje segregiranih romskih razreda. Mjera: 5.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi NAZIV AKTIVNOSTI: 5.1.2. Osigurati prijevoz romske djece do udaljenijih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolskog obrazovanja na svim područjima u kojima postoje segregirani romski razredi OPIS AKTIVNOSTI: Ova mjera uključuje organiziranje prijevoza romske djece od koncentriranih naselja u više ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolskog obrazovanja kako bi se onemogućilo da zbog logike upisnih područja velik broj djece iz romskog naselja ide u jednu školu te da se time kreiraju uvjeti za desegregaciju u obrazovanju. Mjera: 5.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije NAZIV AKTIVNOSTI: 5.2.1. Osigurati prijevoz za romske predškolce do ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja OPIS AKTIVNOSTI: Mjera uključuje osiguravanje prijevoza za romske predškolce do ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, a u svrhu započinjanja procesa uključivanja romske djece u sustav obrazovanja od najmlađe dobi i za bolji obuhvat romske djece u vrtićima. Naime, jedan od razloga zašto romska djeca ne pohađaju ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja je nedostatak prijevoznog sredstva i udaljenost ustanove od mjesta stanovanja. Mjera: 5.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije NAZIV AKTIVNOSTI: 5.2.2. Osiguravanje predškolskog “starter” paketa za romsku djecu u naravi OPIS AKTIVNOSTI: Mjera uključuje osiguravanje materijalnih potrepština za redovno pohađanje ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja za romsku djecu iz obitelji sa slabim ili slabijim socioekonomskim statusom poput primjerice papuča, ruksaka, boce za vodu, pribora za sportsko-rekreativne aktivnosti i dr. stvari. Mjera: 5.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije NAZIV AKTIVNOSTI: 5.2.3. Provedba kampanja informiranja i drugih aktivnosti za osvještavanje roditelja o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja OPIS AKTIVNOSTI: Mjera uključuje informativno-edukacijske sadržaje i druge aktivnosti u svrhu osvještavanja romskih roditelja o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djece od male dobi. Sadržaji kampanje informiranja su: - isticanje važnosti sudjelovanja romske djece u predškolskom obrazovanju za učenje hrvatskog jezika i za socijalizaciju, - isticanje važnosti sudjelovanja romske djece radi što adekvatnije i kvalitetnije pripreme za osnovnu školu što bi ujedno i preveniralo prvašiće ponavljače, - isticanje važnosti sudjelovanja u predškolskom obrazovanju radi beneficija za razvoj djeteta koje redovito pohađanje predškolske ustanove nosi sa sobom, a što bi ujedno i smanjilo incidenciju dijagnosticiranih razvojnih poremećaja kod djece koji zasad rezultiraju visokim udjelom djece u prilagođenim programima, - početak procesa stvaranja poticajnog okruženja za uspješno dovršavanje obrazovnog procesa počinje od rane dobi, - podizanje svijesti o tome kako dijete predškolske dobi nije premlado za pohađanje vrtića te zašto jei sudjelovanje u odgojno-obrazovnom sustavu bitno, - upoznavanje roditelja s pravima djeteta. Mjera: 5.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije NAZIV AKTIVNOSTI: 5.3.1. Smanjiti jaz u dovršetku srednjeg srednjoškolskog obrazovanja za najmanje trećinu OPIS AKTIVNOSTI: Budući da je kompliciranost procedure upisa u srednju školu istaknuta kao jedan od razloga za neupisivanje mladih Roma u srednju školu, ova mjera uključuje osiguravanje kvalitetne i dostupne programe individualnog savjetovanja romskih osnovnoškolca i njihovih roditelja u svrhu pružanja podrške pri upisu romskih učenika u srednju školu, uključujući informatičku podršku. Ovakva vrsta individualnog savjetovanja bi pritom davala savjete i informacije o pogodnostima koji se romskim učenicima nude tokom srednjoškolskog obrazovanja. Mjera: 5.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju NAZIV AKTIVNOSTI: 5.4.1. Osigurati kvalitetne i dostupne programe individualnog savjetovanja za srednješkolce i podrške pri upisu ustanova višeg i visokog obrazovanja OPIS AKTIVNOSTI: Ovom mjerom se osigurava kvalitetna i obuhvatna dostupnost programa individualnog savjetovanja za romske srednjoškolce i njihove roditelje radi pružanja izravne podrške pri odabiru studijskog programa, upisu u programe višeg i visokog obrazovanja kao i o pogodnostima koje imaju romski studenti radi osvještavanja postojanja mogućnosti materijalne podrške mladim Romima pri studiranju. Mjera: 5.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju NAZIV AKTIVNOSTI: 5.4.2. Provedba afirmativnih mjera za upis mladih Roma na ustanove višeg i visokog obrazovanja OPIS AKTIVNOSTI: Mjera uključuje upis romskih pristupnika izvan kvote u studijski program koji žele te izmjenu propisa kako bi romski studenti i studentice ostvarili najveću razinu prava na pokriće troškova prehrane studenata te izravno pravo na subvencionirano stanovanje, a u svrhu povećanja romskih studenata u višem i visokom obrazovanju. Mjera: 5.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja NAZIV AKTIVNOSTI: 5.5.1. Osigurati poticaje, besplatni pristup pučkim otvorenim učilištima i dostupnost javnog prijevoza za odrasle koji sudjeluju u programima osposobljavanja i usavršavanja te stejcanje srednje stručne spreme OPIS AKTIVNOSTI: Sukladno mjeri 6.6.4. Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije, ovom mjerom omogućava se naknadni besplatni upis u srednjoškolske programe pripadnicima romske nacionalne manjine koji su prethodno napustili školovanje. Svrha mjere je kako bi se pripadnike romske nacionalne manjine potaklo na stjecanje kvalifikacija i nakon eventualnog ranog napuštanja školovanja, a u svrhu unapređenja njihove konkurentnosti na tržištu rada. Nije prihvaćen 5.1.1. - Ne prihvaća se. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložilo je aktivnost „ Izrada analize te plana za smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi“ s ciljem smanjenja čistih romskih odjela, na područjima na kojima je to moguće. Držimo kako se kutinski model ne može primijeniti na škole u Međimurskoj županiji kao županiji s najvećim brojem pripadnika romske nacionalne manjine, a time i učenika u školama u Međimurskoj županiji. 5.1.2 - Ne prihvaća se. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložilo je aktivnost „Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima“. Izazovi segregacije vezani su i uz stanovanje te se formiranje čistih romskih odjela ne može rješavati isključivo prijevozom djece/učenika. U cilju rješavanja navedenoga u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložena je aktivnost „ Izrada analize te plana za smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi“ 5.2.1. – Ne prihvaća se. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložilo je aktivnost „Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima“. Izazovi segregacije vezani su i uz stanovanje te se formiranje čistih romskih odjela ne može rješavati isključivo prijevozom djece/učenika. U cilju rješavanja navedenoga u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložena je aktivnost „ Izrada analize te plana za smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi“ 5.2.2. - Ne prihvaća se. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. nastavlja osiguravati sredstva za roditeljski udio u cijeni predškolskog odgoja i obrazovanja te sredstva za provedbu programa predškole. Predlažemo da se za nositelja mjere razmotre mogućnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 5.2.3. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne može biti neposredno nositelj navedene aktivnosti. Predlažemo da organizacije civilnog društva budu nositelji navedene aktivnosti i lokalna zajednica kao osnivači predškolskih ustanova. 5.3.1. - Ne prihvaća se. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložilo je aktivnost „Sufinanciranje aktivnosti za pomoć u učenju/mentoriranje za učenike pripadnike romske nacionalne manjine te edukacije učitelja i nastavnika“. Osim navedenoga u prijedlogu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja 2021.-2027. predviđena je aktivnost mentoriranja i pomoći učenicima kao i kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2020. – 2027. – prijedlog poziva „Potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“. 5.4.1. Ne prihvaća se. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložilo je aktivnost „Sufinanciranje aktivnosti za pomoć u učenju/mentoriranje za učenike pripadnike romske nacionalne manjine te edukacije učitelja i nastavnika“. Također, u prijedlogu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja 2021.-2027. predviđena je aktivnost mentoriranja i pomoći učenicima kao i kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2020. – 2027. , poziv Potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. 5.4.2. Ne prihvaća se Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne donosi odluke o upisnim kvotama na pojedina visoka učilišta. 5.5.1. - Ne prihvaća se. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Nacrtu Akcijskog plana za provedbu NPUR-a, za 2023.-2025. predložilo je aktivnost „Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje“. Temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe opismenjivanja i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se osigurali uvjeti za razvijanje kompetencija te postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Cilj provedbe ove mjere jest osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja te unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje i osposobljavanje pripadnika romske nacionalne manjine.
16 Centar za mirovne studije 5.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Mjeri "4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi", a uz aktivnost "4.1.2. Izrada analize te plana za smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi" potrebno je dodati ambicioznije aktivnosti kako bi se do 2027. godine postigla ciljna vrijednost NPUR-a tj. kako bi se postiglo smanjenje "romske djece u Međimurskoj županiji koja pohađaju razrede u kojima je većina ili su svi učenici Romi" na 20% (prema 2021 FRA, vrijednost za RH je 53%). Mjeri "4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije", a uz aktivnost "4.2.3. Promocija predškolskog obrazovanja" potrebno je dodati ambicioznije aktivnosti kako bi se do 2027. godine postigla ciljna vrijednost NPUR-a tj. kako bi se postiglo povećanje "obuhvta romske djece u dobi od 3-6 godina predškolskim odgojem i obrazovanjem" na 54% (prema 2021 FRA, vrijednost za RH je 24%). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 Centar za mirovne studije 6.PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Sukladno dostavljenim prijedlozima u radnoj skupini, a koji nisu prihvaćeni, ponavaljamo prijedloge u nadi da će ipak još jednom biti uzeti u obzir pri izradi konačnog prijedloga ovog akcijskog plana: 6. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU Mjera: 6.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije NAZIV AKTIVNOSTI: 6.1.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije OPIS AKTIVNOSTI: Porezne olakšice za zapošljavanje pripadnika RNM na neodređeno Aktivnost uključuje razmatranje izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak na način da se porezne olakšice za zapošljavanje pripadnika RNM oblikuju na način na koji trenutno funkcioniraju porezne olakšice za mlade radnike definirane čl. 46 st. 2. Zakona o porezu na dohodak. Mjera: 6.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije NAZIV AKTIVNOSTI: 6.1.2. Provedba aktivnosti informiranja poslodavaca o poreznim olakšicama i potporama za zapošljavanje Roma OPIS AKTIVNOSTI: Aktivnosti uključuje informiranje poslodavaca preko komunikacijskih kanala koje koriste (uključujući i preko HUP-a, HGK, HOK itd.) o poreznim olakšicama i potporama za zapošljavanje Roma i poticanje poslodavaca na korištenje tih mjera. Mjera: 6.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih NAZIV AKTIVNOSTI: 6.3.1. Osnaživanje mladih pripadnika romske nacionalne manjine za stjecanje prvog plaćenog radnog iskustva OPIS AKTIVNOSTI: Aktivnost uključuje šestomjesečni Program prakse i mentorske podrške (job shadowing) tijekom kojeg mlade Romkinje i Romi ispod 30 godina stječu prvo radno iskustvo uz punu plaću i rad na puno radno vrijeme (v. primjer https://www.cms.hr/system/publication/pdf/150/Prirucnik_-_Organizacija_Programa_prakse_i_mentorske_podrske.pdf). Program je osmišljen je kao oblik stručnog usavršavanja i osobnog osnaživanja a za vrijeme kojeg praktikanti najprije tri mjeseca promatraju i prate rad mentora i suradnika u instituciji. U drugom tromjesečju, praktikanti samostalno preuzimaju poslove i zadatke kako bi implementirali prethodno naučeno znanje uz prisutnost mentora u slučaju pitanja i potrebe za podrškom. Na taj će način, a zahvaljujući strukturiranom mentoriranju u institucijama, praktikanti imaju priliku da u sigurnom okruženju izgrade znanje o metodama i načinima rada u praksi. Nadalje, moći će stjecati neposredna iskustva glede primjera dobre prakse na djelu koje će kasnije moći upotrijebiti u vlastitom radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U odnosu na komentar za aktivnost 6.3.1. HZZ daje odgovor: Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je na sjednici dana 23. prosinca 2022. godine usvojilo Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini. Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja propisani su kriteriji za korištenjem mjera potpore za pripravništvo i potpore za pripravništvo u javnim službama. Potpora za pripravništvo/potpora za pripravništvo zeleno/digitalno može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom. Korisnici su poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost. Potpora za pripravništvo u javnim službama - poticanje zapošljavanja osoba koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u određenim javnim službama sufinanciranjem troška njihove bruto plaće i drugih troškova poslodavcima, sve sukladno ovoj mjeri. Korisnici su javne službe iz područja obrazovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi i kulture. Nacrt AP NPUR-a 2023-2025., Aktivnost 5.1.4. Podrška održivom zapošljavanju sadrži programe potpora za zapošljavanje kojima je cilj omogućiti lakše uključivanje na tržište rada i zapošljavanje na puno radno vrijeme. Ono uključuje sufinancirano zapošljavanje te pripravništvo za stjecanje prvog radnog iskustava u trajanju od jedne godine tijekom koje uključena osoba ima mogućnost integracije u radnu sredinu, stjecanje radnih vještina i postizanje pune produktivnosti na svome radnom mjestu.
18 Ambidekster Klub Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.,, 7.PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI Pozdravljamo prepoznavanje važnosti ovog područja i ulaganje u prevenciju. Međutim, uz preventivne aktivnosti, za pripadnike romske nacionalne manjine je jako važno pomoći im u rješavanju problema sa zdravstvenim osiguranjem jer među njima ima, u većem broju onih nego u općoj populaciji, onih koji nemaju zdravstveno osgiranje i koji imaju teškoće u pristupu liječenju. Ovdje ponovno naglašavamo važnost rada u zajednici i po pitanju zdravlja i po pitanju borbe protiv sirmaštva, ali i važnost suradnje među sustavima. Primljeno na znanje Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi kako Romi koji imaju građanski status u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, na isti način i pod istim uvjetima kao i svi drugi građani Republike Hrvatske. Za one Rome koji nemaju regulirano državljanstvo, uvjeti i način ostvarivanja zdravstvene zaštite utvrđeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj. Zbog visoke stope nezaposlenosti, vrlo mali broj radno sposobnih Roma je aktivno osiguran. Preko županija određeni broj zdravstveno neosiguranih Roma ostvaruje zdravstvenu zaštitu na teret proračunskih sredstava, sukladno s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju temeljem Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi.
19 Centar za mirovne studije 7.PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Sukladno dostavljenim prijedlozima u radnoj skupini, a koji nisu prihvaćeni, ponavaljamo prijedloge u nadi da će ipak još jednom biti uzeti u obzir pri izradi konačnog prijedloga ovog akcijskog plana: 7. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI Mjera: 7.3. Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja Romkinja NAZIV AKTIVNOSTI: 7.3.1. Povećati dostupnost kontracepcije kao i dostupnost informacija spolnog i reproduktivnog zdravlja OPIS AKTIVNOSTI: Mjera uključuje dostupnost besplatne ili subvencionirane kontracepcije za mlade Romkinje te kampanju informiranja kako bi se smanjio udio maloljetničkih trudnoća i smanjila stopa induciranih pobačaja. Nadalje, mjera uključuje kampanju informiranja o spolnom i reproduktivnom zdravlju poboljšanja reproduktivnog zdravlja svih Romkinja, prevenciji malignih bolesti reproduktivnih organa, ali i drugih i bolesti spolnih i reproduktivnih organa. Obje kampanje informiranja moraju nužno biti prilagođenje targetiranoj skupini, u našem slučaju (mladim) Romkinjama, i trebaju se provesti putem edukacija i informiranjem u mjestima gdje one žive, a od strane ženskih edukatorica. Primljeno na znanje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira strateške projekte NPUR-a financirane sredstvima ESF + pod nazivom JUPI ZDRAV kojim se planiraju regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo naglašava kako je romska populacija u većini slučajeva centrirana u nekoliko županija, nadležni županijski zavodi već provode preventivne aktivnosti i programe vezano za unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja putem savjetovanja i mobilnih timova te će isti programi bit nastavljeni i idućih godina uz eventualno povećanje obuhvata i ulaganja resursa u pojedine aktivnosti
20 Ambidekster Klub Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.,, 8.PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA Ponovili bismo važnost žurne pomoći u stanovanju pripadnicima romske nacionalne manjine koji žive u objektima bez dozvole i koji nisu u njihovom vlasništvu, onima koji su u postupku deložacije ili onima koji moraju izaći iz stana koji su iznajmljivali, a teže pronalaze novi najam s obzirom na kretanje tržišta. tijekom 2022./2023. godine smo imali 2 situacije (Novi Vinodolski i Struge Žitnjak) gdje je više obitelji moralo napustiti objekte u kojima su desetljećima živjeli te se našlo u beskućništvu, a ni za jednu od situacija nije nađeno adekvatno rješenje. Još je više takvih pojedinačnih slučajeva. Treba predvidjeti koordinaciju i suradnju između nacionalne razine i JLRS u rješavanju ovakvih problema. Također, kod pomoći u unapređenju stambenih uvjeta treba prednost dati osiguravanju električne energije i tekuće vode svim domaćinstvima, a osobito onima gdje žive djeca i starije osobe. Primljeno na znanje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina naglašava kako je pitanje razvoja stambene politike u Republici Hrvatskoj posebno važno u kontekstu borbe protiv segregiranog stanovanja među romskom nacionalnom manjinom. Stanovanje je u nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave koje problem rješavaju individualno, u skladu s mogućnostima.
21 Centar za mirovne studije 8.PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Sukladno dostavljenim prijedlozima u radnoj skupini, a koji nisu prihvaćeni, ponavaljamo prijedloge u nadi da će ipak još jednom biti uzeti u obzir pri izradi konačnog prijedloga ovog akcijskog plana: 8. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA Mjera: 8.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije, 8.2. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije NAZIV AKTIVNOSTI: 8.1./2.1. Izgradnja javnog socijalnog stanovanja van koncentriranih romskih naselja i prenamjena postojeće imovine u vlasništvu RH i JLS za potrebe socijalnog stanovanja OPIS AKTIVNOSTI: Aktivnost bi trebala biti usmjerena prvenstveno na stambeno deprivirana kućanstva koja žele živjeti izvan romskih naselja, a uključuje: pregled državne imovine i imovine u vlasništvu JLRS koja je useljiva i pogodna za stanovanje te stavljanje te imovine u funkciju za svrhu stanovanja; financiranje uređenja stambenih jedinica u vlasništvu RH i JLRS; kupnja ili izgradnja dodatnih jedinica socijalnog stanovanja u JLRS u kojima je to potrebno. Ovaj model trebao bi poticati postupnu stambenu desegregaciju te smanjenje stambene deprivacije te prenapučenosti romskih kućanstava. Mjera: 8.4. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu NAZIV AKTIVNOSTI: 8.4.1. Proširenje mreže vodovodne infrastrukture na naselja u kojima nije dostupna voda iz vodovoda i sufinanciranje priključaka za vodu za romska kućanstva koja si to ne mogu priuštiti OPIS AKTIVNOSTI: Ova mjera uključuje dvije aktivnosti: (1) na temelju mapiranja provedenog 2017. godine te podataka dostavljenih od upravnih odjela jedinica lokalne samouprave sukladno čl. 97.a st. 4. podstavku 1. Zakona o vodama (NN 66/2019, 84/2021, 47/2023), potrebno je utvrditi naselja koja nemaju provedenu vodovodnu mrežu te osigurati financiranje te provesti vodovodnu mrežu. Dodatno, potrebno je (2) su)financirati priključke na vodovodnu mrežu za kućanstva koja si ne mogu priuštiti priključke na vodovodnu mrežu. (3) Poticanje i praćenje jedinica lokalne samouprave na izvršenje svojih obveza sukladno čl. 97.a Zakona o vodama (NN 66/2019, 84/2021, 47/2023). Primljeno na znanje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina naglašava kako je pitanje razvoja stambene politike u Republici Hrvatskoj posebno važno u kontekstu borbe protiv segregiranog stanovanja među romskom nacionalnom manjinom. S obzirom da je stanovanje u nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, nastavit će se aktivnosti koje će omogućiti preduvjete za rješavanje navedenih problema. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine osigurava sredstava za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima te se godišnje osiguravaju sredstva koja se doznačuju po zahtjevima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pojedine općine mogu zatražiti sredstva za svoje potrebe iz područja prostornog uređenja, a to mogu biti određene radnje vezano za izradu prostorno planske dokumentacije, ali i druge radnje iz područja prostornog uređenja. Nadalje, Ministarstvo je sukladno Operativnom programu nacionalnih manjina za razdoblje 2021. do 2024. Vlade Republike Hrvatske nositelj aktivnosti: • 8.5.4. - Vlada će nastaviti projekt legalizacije, izmjene prostornih planova, unaprjeđenje infrastrukture i urbanizacije romskih naselja te u - slučajevima u kojima to nije moguće provesti stambeno zbrinjavanje romskih obitelji i izgradnju novih objekata te kupnju i preuređenje postojećih zgrada za stambeno zbrinjavanje i integraciju romskih obitelji: • 8.5.5. Vlada će predložiti rješenje za ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata nakon 2011. u romskim naseljima; • 8.5.8. Vlada će nastaviti s projektom elektrifikacije romskih naselja i kućanstava kontinuirano kroz suradnju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HEP-a; • 8.5.9. Vlada će pronaći održivo rješenje za saniranje postojećih ilegalnih odlagališta otpada u romskim naseljima, kontinuiranog odvoza otpada te izgradnje potrebne komunalne infrastrukture.
22 Centar za mirovne studije 8.PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA, Tablični prikaz aktivnosti 2023.-2025. Aktivnosti "7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine" potrebno je dodati sljedeće informacije, a koje nedostaju u ovom prijedlog i zbog čega je javnosti teško komentirati aktivnost u cjelovitom obliku. Sljedeće informacije potrebno je nadopuniti: - Broj isporučenih aparata bijele tehnike; - Broj isporučene vanjske stolarije; - Broj opremljenih kupaonica i/ili uređenih sanitarnih čvorova i podova; - Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2023. godini; - Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2024. godini; - Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini. Aktivnost "7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu" (mjera 7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije) potrebno je detaljno opisati obzirom na to da ni iz naziva niti iz opisa aktivnosti nije jasno kome točno je ova aktivnost namijenjena. Obzirom na to da se po zahtjevu (5-7 godišnje) raspoređuje 28.571,43 EUR do 40.000,00 EUR, a jer se iznosi iz Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (https://ljudskaprava.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Kriteriji%20za%20utvr%C4%91ivanje%20financijske%20pomo%C4%87i.pdf) ne poklapaju s iznosima po zahtjevu predviđenima ovom aktivnosću. Prihvaćen Godišnji program za poboljšanje životnih uvjeta romske nacionalne manjine donosi se na godišnjoj razini u okviru raspoloživih financijskih sredstava i uvrstit će se dostupni podatci, s obzirom da su Godišnjim programom za 2023. godinu osigurana financijska sredstva za provedbu odluka iz 2022. godine. Vezano uz podatke o aktivnosti koja se provodi putem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine s utvrđenim Kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, pokazatelji su definirani kao prosjek dodijeljenih sredstava tijekom 2021. i 2022. godine za navedenu aktivnost