Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lidija Brodar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU, Članak 2. Članak 8. stavak 1. navodi da se putem AGRONET-a podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za odobravanje pratećeg dokumenta najkasnije 72 sata prije planirane otpreme vinskog proizvoda. Molim Vas pojašnjenje zašto je takav rok? Naime, u praksi je čest slučaj da (radi organizacije prijevoza ili drugih razloga) vinski proizvod treba biti otpremljen cca 24 sata nakon narudžbe. Osim toga, ukoliko je potrebno u zahtjevu za odobravanje navesti podatke prijevoza, to je često nemoguće u tom roku obzirom da u nekim slučajevima da ti podaci nisu poznati do pred samu otpremu vina. Prihvaćen Namjera je propisanim rokom podnošenja zahtjeva prije planirane otpreme omogućiti nadležnim službama dostatno vrijeme za administrativne provjere prije izdavanja pratećeg dokumenta (PD). Naime podnositelj određuje “planirani rok otpreme” tako da se zahtjev za izdavanje PD-a neće odbiti ako je podnesen u kraćem vremenu prije otpreme proizvoda, niti podnošenje zahtjeva u neprimjereno kratkom roku obvezuje na veću žurnost u obradi, jer se trebaju obraditi svi podneseni zahtjevi a PD se odobrava nakon obavljenih provjera. Potrebno je omogućiti provođenje potrebnih kontrola prije izadavanja PD-a.
2 GRAŠEVINA CROATICA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU, Članak 2. Člankom 28. stavkom 4. Zakona o vinu određena je nadležnost Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu nakon uvođenja sustava elektroničkog pratećeg dokumenta. Ukoliko je podnošenje zahtjeva i odoravanje putem AGRONET-a uvođenje elektroničkog sustava, tada izmjena članka 8. nije usklađena s navedenim člankom Zakona o vinu. Primljeno na znanje U skladu s člankom 12. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22.) AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija Agencije za plaćanja namijenjena korisniku koja se koristi za pregled baza podataka, elektroničko popunjavanje i/ili podnošenje zahtjeva, preuzimanje odluka u vezi s provedbom mjera poljoprivredne politike te je dio baza i evidencija informacijskog sustava za koje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede. Prema tome AGRONET je komunikacijski put kojim se mogu koristiti korisnici mjera poljoprivredne politike i provedbena tijela (Agencije) u skladu s odobrenjima za pristup i korištenje podataka.
3 Kutjevo d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU U pravilniku o vinarstvu članak 13. koji se odnosi na Odlaganje nusproizvoda (komina, talog, peteljkovina) nejasno se definira postupanje sa nusproizvodima, nije navedeno dali je prihvatljivo zbrinjavanje na način da se nusproizvodi zbrinu kroz obnovljive izvore energije npr. kroz sirovinu za proizvodnju bioplina. Nije prihvaćen Načini postupanja s nusproizvodima su propisani člankom 12. stavkom 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.)
4 Kutjevo d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU Predlažemo da se definira rok u kojem Agencija ima obvezu dogovoriti pojedinosti vezano za dostavu uzoraka kao i rok za izdavanje rješenja za stavljanje vina na tržište, članak 21. stavak 2. nacrta Pravilnika. Isto tako predlažemo definiranje prioritetnih kriterija pri postupku izdavanja rješenja o stavljanju vina na tržište. Nije prihvaćen Izdavanje rješenja o stavljanju na tržište je upravni postupak iz članka 56. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.), na koji se primjenjuju rokovi u skladu s člankom 101. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09. i 110/21.)
5 GRAŠEVINA CROATICA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU Izmjenama Pravilnika o vinarstvu iz 2022. godine određena je obveza predaje Izjave o očekivanoj berbi za obveznike upisa iz kategorije A, potkategorije A1 i A2 do 31. srpnja svake godine za vina sa zaštićenim oznakama. S obzirom da HAPIH provodi administrativnu provjeru dokumentacije, ukoliko obveznik ne preda Izjavu o očekivanoj berbi HAPIH će sukladno članku 55. Zakona o vinu zapriječiti stavljanje na tržište vina sa zaštićenim oznakama. Predlažemo provedbu edukativne kampanje kojom će se informirati obveznike da pravovremeno i prema utvrđenoj metodologiji predaju Izjave o očekivanoj berbi kako ne bi došlo do slučajeva odbijanja rješenja za vina sa zaštićenim oznakama. Primljeno na znanje Obvezne izjave su propisane člankom 27. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.), a pravilnikom se propisuju sadržaj, obrasci i rokovi za podnošenje izjava. Izmjena u odnosu na Pravilnik o vinarstvu (»Narodne novine«, broj 81/22.) obuhvaća manje izmjene i prilagodbu obrazaca povezanu s unosom podataka u informatički sustav. Edukacije se mogu provesti prema potrebi
6 GRAŠEVINA CROATICA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU Predlažemo da razmotrite uvođeenje obveze podnošenja Izjave o očekivanoj berbi za sve obveznike iz kategorije A, a ne samo za obveznike koji proizvode grožđe za vina sa zaštićenim oznakama. S obzirom da vina sa zaštićenim oznakama čine preko 90% vina puštenih u promet smatramo da je nepotrebno izuzeće obveze za manje od 10% uroda. Uvođenjem obveze bi se olakšalo procijenjivanje berbe i planiranje preradbenih kapaciteta, te kontrola uroda već u ranoj fazi od strane vinskih nadzornika. Sukladno tome, predlažemo da se u članku 7. stavku 5. izbriše dio odredbe:"za vina sa zaštićenim oznakama". U tom kontekstu vjerojatno je potrebna izmjena Zakona o vinu odnosno izmjene njegovog članka 27. stavka 2. koji kaže: „(2) Osim obveznih izjava proizvođači grožđa Agenciji za plaćanja podnose i izjavu o očekivanoj berbi za vina sa zaštićenim oznakama.“ Nije prihvaćen Prava i obveze se određuju zakonom, a ovim Pravilnikom se ne mogu određivati nove obveze ili novi uvjeti vezani uz obvezne izjave (Izjavu o očekivanoj berbi, Izjavu o berbi te Izjavu o proizvodnji) koje nisu u skladu sa Zakonom o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.) odnosno Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/273 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/274.
7 GRAŠEVINA CROATICA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU Predlažemo da razmotrite ukidanje izuzeća obveze podnošenja Izjave o berbi za obveznike iz kategorije A koji cjelokupan urod grožđa isporučuju kao grožđe ili mošt vinariji ili zadruzi. Dosadašnja praksa pokazuje da je navedeno izuzeće dosta često korišteno za neprijavljivanje cjelokupne proizvodnje grožđa. Ujedno, u određenom broju slučaja se takvom praksom zaobilazi ograničenje maksimalnog uroda vina sa zaštićenim oznakama. Sukladno tome, predlažemo da se u članku 7. stavku 4. izbriše dio odredbe:"kad cjelokupan urod grožđa isporučuju kao grožđe ili mošt vinariji ili zadruzi, uz uvjet da te zadružne vinarije ili skupine moraju podnijeti Izjavu o proizvodnji te". Nije prihvaćen Prava i obveze se određuju zakonom, a ovim Pravilnikom se ne mogu ukidati postojeća izuzeća ili određivati nove obveze odnosno novi uvjeti vezani uz obvezne izjave (Izjavu o očekivanoj berbi, Izjavu o berbi te Izjavu o proizvodnji) koje nisu u skladu sa Zakonom o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.) odnosno Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/273 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/274.