Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacionalnom planu razvoja održivog turizma do 2027. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonio NACIONALNI PLAN Poštovani Treba uvesti registar invaliditetom koji imaju vlasnika apartman za turizam ,poseban status obiteljskog smještaja da lakša prijaviti poticaj preko natječaja i platiti smanjiti PDV Primljeno na znanje Predloženo nije predmet ovog Nacionalnog plana. Aktivnosti usmjerene na pristupačnost osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (fizičku i u vidu informacija) bit će moguće financirati temeljem Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”
2 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, 4.Posebni ciljevi i ključni pokazatelji ishoda   Za dio komentara Sunca upućenih putem e-savjetovanjana za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja održivog turizma od 2030. kao i samu Strategiju dobili smo odgovor kako će operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere osigurat Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine. Smatramo kako su određene konkretne mjere postavljene, međutim njihova provedba ne može se pratiti kroz pokazatelje ishoda definirane Nacionalnim planom. Bez postavljanja jasnih pokazatelja ishoda za ciljeve kao i pokazatelja rezultata za mjere one ostaju opisane samo kroz tekst bez garancije njihove provedbe. Ne vidimo kako će pokazatelji ishoda Udio potrošnje vode turista u ukupnoj potrošnji vode na razini RH (DSZ prema Eurostat metodi) i Indeks razvoja putovanja i turizma (TTDI-WEF) – Pritisak i utjecaj potražnje ukazati na ostvarenje tako ambicioznog cilja 3. Smanjenje negativnoga utjecaja turizma na sastavnice okoliša, prirodu i prostor, a istovremeno iznimno značajnog za uspješan razvoj održivog turizma u Hrvatskoj. Stoga molimo obrazloženje. Nije prihvaćen TTDI-WEF je sveobuhvatni indeks na koji utječe niz komponenti. Uobičajeno se koristi u međunarodnim usporedbama u sektoru turizma budući da se radi o Eurostat-ovoj metodologiji usporedbe učinkovitosti korištenja pokazatelja na razini država članica.
3 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Nužno je postaviti pokazatelj koji će biti vezan uz kvalitetu morskog ekosustava. S obzirom da je kao aktivnost prepoznato i uvršteno poticanje okolišno prihvatljivog sidrenja plovila, predlažemo da se kao pokazatelj uvrsti stanje livada morske trave Posidonije u odabranim turističkim destinacijama. Na ovaj način moći ćemo barem djelomično pratiti kvalitetu morskog ekosustava, a koji nam je izuzetno bitan za daljnji razvoj turizma u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Pri definiranju posebnih ciljeva vođeno je računa o tome da ciljevi ne budu definirani na preniskoj razini, odnosno na razini mjere. S tim u vezi nije moguće prihvatiti prijedlog pokazatelja da se stanje livada morske trave Posidonije uvrsti kao pokazatelj.
4 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Nisu definirani niti pokazatelji vezani uz stanje zaštićenih područja, a koja su iznimno bitna za daljnji razvoj turizma te je značajan pritisak na njih, a vezan i uz broj posjetitelja, također prepoznat u strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Stanje u zaštićenim područjima ne može se mjeriti pokazateljem Broj posjetitelja u Nacionalnim parkovima koji ste predložili tijekom naše komunikacije budući visoki broj posjetitelja, iznad prihvatnih kapaciteta dovodi do narušavanja zaštićenih područja. Nije prihvaćen Razina nacionalnog plana ne ulazi u pokazatelje za pojedina zaštićena područja koja su bitno različita i specifična po svojim obilježjima. Dodatno, Nacionalni parkovi u obvezi su izrade svojih planova upravljanja što smatramo primjerenijim načinom kroz koje se mogu definirati pokazatelji vezani na stanje zaštićenih područja.
5 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Kod mjere 3.2. Unaprijediti sustavno i održivo planiranje razvoja turizma utemeljeno na prihvatnomu kapacitetu destinacije, a s obzirom na istaknut problem nasipavanja i betonizacija obale, pri čemu se kao rješenje nameće izrada studija prihvatnih kapaciteta smatramo kako je pokazatelj ishoda 7 studija prihvatnoga kapaciteta u 2025. izuzetno neambiciozan. Naime, samo u Dalmaciji ima 61 obalna općina/grad, a koji su izloženi najvećim pritiscima vezanim uz ovu prijetnju. Stoga predlažemo povišenje ovog pokazatelja. Nadalje, prilikom sudjelovanja u radnoj skupini istaknuto je kako će pokazatelj glasiti 15 jedinica JLP(R)S koje koriste studiju prihvatnih kapaciteta te je naglasak bio na korištenju istih te molimo da se pokazatelj izmijeni kako je prethodno glasio te povisi. Nije prihvaćen Pokazatelj predstavlja minimalnu vrijednost, što ne predstavlja prepreku za značajno veće realizirane vrijednosti. Pri određivanju ciljnih vrijednosti vodilo se računa o roku za ispunjenje ciljnih vrijednosti budući da je Akcijski plan definiran za razdoblje do 2025. godine. Metodologija za izradu studija prihvatnog kapaciteta bit će izrađena u 2024. godini te je u 2025. moguće očekivati izradu tek prvih studija. Glavnina njih bit će izrađena u periodu sljedećeg Akcijskog plana te je zato Nacionalnim planom predviđen veći broj studija.
6 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Potrebno je povisit financijska sredstva za provedbu mjere 3.1. kako bi njena provedba mogla biti učinkovita. Nije prihvaćen Indikativni financijski plan Nacionalnog plana usklađen je s raspoloživim sredstvima s jasnom poveznicom na planirani izvor financiranja.
7 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Kao suradnike za Mjeru 3.1 potrebno je uvrstiti i okolišne organizacije civilnoga društva budući one provode cijeli niz projekata i aktivnosti koje su relevantne za navedenu mjeru i pokazatelje rezultata. Nije prihvaćen U okviru mjere navode se tijela zadužena za provedbu s točno predviđenim mjerama i aktivnostima za financiranje.
8 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Iako se opisu Posebnog cilja 3. Smanjenje negativnog utjecaja turizma na sastavnice okoliša, prirodu i prostor ističe da će se u narednom razdoblju poticati okolišno prihvatljivo sidrenje plovila u turizmu te voditi računa o prihvatnom kapacitetu Jadranskog mora, nije predviđen pokazatelj za ovu aktivnost. Smatramo kako je moguće jasno postaviti pokazatelj rezultata koji će ukazivat na ostvarene ove aktivnosti i ne vidimo razlog zašto isti nije postavljen. Osobito u svijetlu važnosti nautičkog turizma, a istovremeno i važnosti očuvanja Jadranskog mora kao najznačajnijeg prirodnog dobra, na kojem se temelji naš turizam. Nije prihvaćen Komentar ne sadrži konkretan prijedlog pokazatelja te ga zato nije moguće prihvatiti.
9 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA S obzirom da otpad i loše gospodarenje otpadom koje je osobito prisutno u obalnim županijama predstavlja jedan od ključnih problema koji izravno ugrožava prirodne resurse i more, smatramo kako bi se kao pokazatelj pod Mjeru 3.1. Poticati smanjenje pritisaka iz turizma na sastavnice okoliša i prirodu trebala uvrstiti i „Stopa odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u turističkim destinacijama“. Naime, otpad koji nastaje kroz turizam zbrinjava se lokalnim sustavima gospodarenja otpadom, te stope odvojenog prikupljanja u pojedinim destinacijama ukazuje i na odvojeno prikupljanje od strane turističkog sektora. Stoga se ne moraju posebno izdvajati da bi bile relevantan pokazatelj i za sektor turizma. Turistička sezona predstavlja poseban rizik za lokalne sustave gospodarenja otpadom za koje se ne predviđaju nikakve mjere ublažavanja. Smatramo da stoga i Nacionalni plan treba usmjeriti svoje mjere, pa samim tim i pokazatelje ka doprinosu rješavanja ovog ogromnog okolišnog problema i prijetnje za daljnji razvoj održivog turizma u Hrvatskoj osobito u obalnim županijama koje su najveći generatori prihoda od turizma. Nije prihvaćen Predloženi pokazatelj nije moguće ostvariti provedbom planiranih aktivnosti. Postavljeni pokazatelji smatraju se relevantnima i prikladnima kao pokazateljima na razini mjere.
10 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Molimo obrazloženje ako se Nacionalni plan odnosi na razdoblje do 2027. godine zašto su pokazatelji rezultata definirani do 2025. godine? Primljeno na znanje Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2025. godine izrađeni su u skladu s Uputama za izradu nacionalnih planova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kako bi se osigurao ujednačeni pristup izradi nacionalnih planova i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira kojim se uređuje priprema, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja. Upute se odnose na izradu nacionalnih planova tijela državne uprave. Predmetnim Uputama propisana je izrada akcijskog plana koji se izrađuje za 3 do 4 godine. U slučaju strateškog planiranja razvoja održivog turizma, izrađuje se Akcijski plan do 2025. godine. Kako je za svaku navedenu mjeru potrebno definirati i navesti pokazatelje rezultata, njihove ciljne vrijednosti su definirane do 2025. godine. Tijekom 2025. godine izradit će se novi Akcijski plan za sljedeće trogodišnje razdoblje.
11 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce NACIONALNI PLAN, POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA Kako bi se postigao poseban cilj 3. Smanjenje negativnoga utjecaja turizma na sastavnice okoliša, prirodu i prostor nužno je potrebno povisiti ciljane vrijednosti pokazatelja za pojedine predviđene mjere. Naime, ne vidimo kako 10 turističkih objekata koji implementiraju prakse smanjenje otpada (naglasak na otpad od hrane i plastike) u skladu s EU hijerarhijom otpada značajno i mjerljivo utjecati na ostvarenje cilja? Nije prihvaćen Ciljna vrijednost pokazatelja definirana je u skladu s kriterijem ostvarivosti pokazatelja i raspoloživim financijskim sredstvima za tu namjenu. Postavljene ciljne vrijednosti su minimalni dosezi u planiranom razdoblju. Navedeni su samo oni koje će pratiti MINTS, a pretpostavlja se da će se u sektoru ostvariti i veće vrijednosti