Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o Upisniku maslinika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krešimir Grgić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Jedini mogući razlog, koji mi pada na pamet, zbog kojeg vas zanimaju zalihe maslinovog ulja i to kod proizvođača koji imaju 20 maslina je to da ih namjeravate oduzimati. Pogotovo kada se uzme u obzir da je na e savjetovanju trenutno i Pravilnik o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena po kojemu mali proizvođači također "moraju" prijavljivati zalihe tih proizvoda. Triba staviti pod kontrolu te male proizvođače koji imaju 20 stabala maslina, a na zalihama imaju i po 20 litara maslinovog ulja, dvije vriće brašna i 15 litara suncokretovog ulja, ako ne i više!? Nije prihvaćen S obzirom na obvezu izvješćivanja Europske komisije koja za države članice proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185, Pravilnikom o Upisniku maslinika je propisano vođenje podataka o proizvodnji maslina, maslinovog ulja te stanja na zalihama maslinovog ulja. Stanje na zalihama konvencionalnog i/ili ekološkog maslinovog ulja na dan 30. rujna dostavljaju Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sve pravne i fizičke osobe koje imaju zalihe maslinovog ulja najkasnije do 10. listopada tekuće godine. Proizvođači registrirani u obliku obiteljskog ili samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva već su u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno Zakonom o poljoprivredi obvezni dostavljati Agenciji za plaćanja podatke o proizvodnji maslinovoga ulja. S tim u vezi ovim se pravilnikom samo dopunjuje i uspostavlja pravna osnova za prikupljanje svih relevantnih podataka o sektoru kako je to propisano zakonodavstvom Unije čija je Republika Hrvatska punopravna članica.
2 Udruga maslinara Kaštela "Mastrinka" PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Opći komentar: svi bi htjeli znati koliko stvarno imamo maslina, stoga je registar maslina u cilj utvrđivanja stvarnog broja stabala maslina za pohvalu, no definirani minimalni broj je diskutabilan. Treba upisati sve jer, npr. cca polovica naših članova ima 15-20 stabala maslina na više lokacija, nemaju OPG, odnosno nisu upisani u arkod, ili ništa. Svjesni smo svi da prebacivanje odgovornosti/obaveze na uljare je u najmanju ruku loše, nije primjereno i nikako nije realno. Otvara se veliki prostor za 'muljanje' uz ogroman utrošak vremena i energije svih koji rade u sektoru prerade maslina, i to u najgore moguće vrijeme- prerada maslina. Dostupan je cijeli niz tehnoloških rješenja kojima se može utvrditi broj stabala masline te značajno uštedjeti vrijeme, enegrija, živci i novac dionika sektora. Nadalje, stavljenje u isti 'koš' domaćih proizvođeča i uvoznika nije primjeren, nije realan ni logičan. Treba biti razdvojen. Proširujemo mogućnosti 'muljanja', mješanja i patvorenja ulja. Trebamo težiti kvaliteti i jedinstvenosti proizvoda, a ne suprotno. UMK Mastrinka Primljeno na znanje U postupku izrade Pravilnika konzultiran je sektor maslinarstva i u njemu su aktivno sudjelovali svi dionici sektora; održani su sastanci s predstavnicima proizvođača, uljara, s otkupljivačima maslinovoga ulja i stolnih maslina koji se bave isključivo preradom i trgovinom (trgovci) i na tržište RH stavljaju te proizvode uključujući i uvoznike maslinovog ulja, s ostalim trgovcima maslinovoga ulja (trgovački lanci) putem njihovog zajedničkog predstavnika – HUP-a te Agencijom za plaćanja u čijoj je nadležnosti vođenje Upisnika. Svi navedeni dionici podržali su donošenje Pravilnika, iskazali svjesnost o potrebi prikupljanja podataka radi konačnog uređenja sektora i mogućnosti programiranja adekvatnih potpora sektoru maslinovoga ulja te iskazali spremnost sudjelovati u njihovom prikupljanju i dostavi, a predstavnici uljara dodatno i spremnost na početni operativni angažman. Prijedlozi za unapređenje sektora, među ostalim i prijedlog da se u evidenciju maslinara unesu samo oni s preko 20 stabala maslina iniciran je upravo od strane proizvođača, odnosno Odbora za maslinarstvo i uljarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, a prijedlog je kasnije prihvaćen od strane Povjerenstva za izradu Pravilnika o Upisniku maslinika. Ponavljamo, ovdje se 20 stabala maslina ne odnosi na jednu česticu/parcelu nego predstavlja zbirno broj stabala maslina na svim parcelama/ česticama pravne ili fizičke osobe koje iste posjeduje, unajmljuje ili na njima obavlja poljoprivrednu djelatnost na temelju nekog drugog pravno reguliranog odnosa. Maslinari koji imaju manje od 20 stabala maslina mogu se dragovoljno upisati u Upisnik maslinika i ta će se odredba radi jasnijeg razumijevanja dodati u tekst pravilnika. Uljare su ključne u sustavu prikupljanja podataka jer one mogu obuhvatiti neevidentirane proizvođače maslina prilikom dostave ploda masline na preradu te dojaviti količine maslina dostavljenih na preradu i količine dobivenog maslinovog ulja. S predstavnicima uljara održano je nekoliko sastanka pri čemu je postignut dogovor i spremnost sudjelovanja u prikupljanju i dostavi podataka. Pravilnikom je propisano što se točno očekuje od uljare, što je njezin zadatak, što podrazumijeva dostavu nekih evidencija koje uljara već vodi. Tijekom kampanje prerade uloga uljara je osigurati da obavijesti i upute o obvezi/mogućnosti evidentiranja neevidentiranih maslinara budu istaknute na vidljivom mjestu i da osiguraju dovoljan broj primjeraka obrazaca za prijavu. Nakon ispunjavanja, ove obrasce će uljara prikupiti i čuvati do dostave Agenciji za plaćanja nakon kampanje prerade, zajedno s obrascima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja. Već ove prve godine provedbe novog sustava očekuje se doprinos svih dionika u sustavu, U narednim godinama, posebice nakon proteka prijelaznog razdoblja uljara radi njihove operativne prilagodbe, kada se sustav i dionici uhodaju, očekuju se reprezentativni rezultati sektora. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Pravilnik i njegov sadržaj odnose se na pitanja tržišta i njime se ne rješavaju imovinsko-pravna pitanja te se baza podataka uspostavlja prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju EK, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene kao što je to činjeno do sada. Prilikom izrade pravilnika razmatrane su neke druge suvremene tehnološke mogućnosti, prvenstveno za prikupljanje podataka o karakteristikama maslinika, no iste su preskupe i ne mogu osigurati prikupljanje svih željenih podataka o karakteristikama maslinika. Stoga je kroz komunikaciju s dionicima donesena odluka o središnjoj ulozi uljara u procesu prikupljanja podataka, na način da se iste ne opterećuju, već da samo fizički skupe i pošalju obrasce s podacima Agenciji za plaćanja. Vezano uz vaš komentar oko razdvajanja uvoznog i domaćeg ulja, radi se o prikupljanju svih kategorija podataka od svih kategorija subjekata koji proizvode i/ili stavljaju na tržište maslinovo ulje u skladu s EU zakonodavstvom i komunikacijom Ministarstva poljoprivrede s Europskom komisijom. Stanje na zalihama konvencionalnog i/ili ekološkog maslinovog ulja na dan 30. rujna dostavljaju sve pravne i fizičke osobe (pa tako i trgovci uvoznici, trgovački lanci) koje imaju zalihe maslinovog ulja najkasnije do 10. listopada tekuće godine. Na obrascu iz Priloga III. pravilnika jasno su odijeljene zalihe domaćeg ulja (kg) od zaliha kupljenog ulja s tržišta EU ili trećih zemalja (kg). Kvaliteta ulja koje se stavlja na tržište RH kontrolira se od strane DIRH-a u skladu s godišnjim planom rada i zahtjevima Ministarstva poljoprivrede za izvanrednim kontrolama.
3 IVICA LJUBENKOV PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Ovaj Pravilnik će biti mrtvo slovo na papiru. Ovaj pravilnik nije Pravilnik o upisniku maslinika: 1. Ne znam tko je odredio brojku 20 maslina kao najmanji broj nužan/obavezan za upis u Upisnik. 20 maslina ako ih sadite 6x6m vam je približno 720 m2. U Dalmaciji, a to je najveće maslinarsko područje u Hrvatskoj, je to otprilike vrit (~820 m2). To spada u čestice značajne veličine. Tako ste već u čl. 3 izbrisali pola maslinka u Dalmaciji. 2. Da li ste ikada bili u uljari u periodu između 15.10. i 15.11.? U toj „ludnici“ uljar bi trebao objašnjavati maslinaru da treba ispuniti formulare ili mu neće preraditi masline. Ovdje ste izgubili drugu polovicu jer će svi imati manje od 20 maslina. Ovaj Pravilnik se ne može popraviti nego ga treba povući iz postupka jer je neprovediv u realnom životu i njime se neće prikupiti nikakvi stvarni podaci. Primljeno na znanje Poljoprivrednici koji se bave uzgojem maslina (maslinari), a upisani su u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su već evidentirani u Upisniku maslinika. U Upisnik maslinika upisuju se i pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. Prijedlozi za unapređenje sektora, među ostalim i prijedlog da se u evidenciju maslinara unesu samo oni s preko 20 stabala maslina iniciran je upravo od strane proizvođača, odnosno Odbora za maslinarstvo i uljarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, a prijedlog je kasnije prihvaćen od strane Povjerenstva za izradu Pravilnika o Upisniku maslinika. Ponavljamo, ovdje se 20 stabala maslina ne odnosi na jednu česticu/parcelu nego predstavlja zbirno broj stabala maslina na svim parcelama/ česticama pravne ili fizičke osobe koje iste posjeduje, unajmljuje ili na njima obavlja poljoprivrednu djelatnost na temelju nekog drugog pravno reguliranog odnosa. Maslinari koji imaju manje od 20 stabala maslina mogu se dragovoljno upisati u Upisnik maslinika i ta će se odredba radi jasnijeg razumijevanja dodati u tekst pravilnika. Popunjavanje obrasca iz Priloga I. radi evidentiranja u upisnik od strane proizvođača maslina koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/OPG-a i nemaju registrirane maslinike u ARKOD sustavu, vrši se samo jednom, prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Pravilnika, uloga uljara je da tijekom kampanje prerade osiguraju da obavijesti i upute o obvezi/mogućnosti evidentiranja neevidentiranih maslinara budu istaknute na vidljivom mjestu i da osiguraju dovoljan broj primjeraka obrazaca za prijavu. Nakon ispunjavanja, ove obrasce će uljara prikupiti i čuvati do dostave Agenciji za plaćanja. Obrasci se dostavljaju Agenciji za plaćanja nakon kampanje prerade, do 15. veljače, zajedno s obrascima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja, a podatke obrađuje i evidentira Agencija za plaćanja. Prerada maslina se ovdje uopće ne dovodi u pitanje, bez obzira bio maslinar obveznik upisa, ili ne.
4 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Trebate također ukinuti odluke Županija i Općina koji svojim nesmotrenim i lošim odlukama dopuštaju gradnju sve većih objekta na poljoprivrednom zemljištu, pa će nakon par godina doniti odluku da se može napraviti bazen, pa da to postane građevinska zona da oni koji to donose radi svojih malodušnih i pohlepnih ciljeva polako unište općenito poljoprivredu a samim time maslinarstvo jer ćemo postati zemlja usluga umjesto poljoprivredne proizvodnje i strategije što će nas koštati opstanka jer je sve manje poljoprivrednih i obradivih površina zbog klimatskih promjena (suša, nepogode) pa iako smo već uvoznici hrane zbog mafijaškog uvoznog lobija, u budućnosti će nam hrana biti još skuplja a čemu direktno i indirektno doprinose svi Ministri i Ministarstvo poljoprivrede koji misle da je strategija samo u velikim maslinarima /poljoprivrednicima, a uprevo je suprotno, u malim maslinarima i poljoprivrednicima koji su stup svakog društva. Nije prihvaćen Ova tema nije predmet ovoga Pravilnika.
5 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Trebate isto tako dopustiti ovim Pravilnikom da na selu ili polju prednost ima poljoprivrednik/maslinar koji obavlja radove u masliniku/polju ispred turista koji je došao na odmor u kuće za iznajmljivanje (tko im je kriv što spavaju do popodne i uništavaju tijelo i duh u pijankama do kasno u noć uz bazene). Zaštititi poljoprivrednika/maslinara od pohlepne iznajmljivačke bande i turista kojima smeta rad na polju ili držanje domaćih životinja kao što je u uređenimi naprednim zemljama Europske unije. Nije prihvaćen Ova tema nije predmet ovoga Pravilnika.
6 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Dotaknuo bih se još dobne strukture maslinara. Pošto vas zanima samo statistika proizvodnje ulja i broja maslina, a strategija i planiranje svake poljoprivredne politike se temelji na dobnoj strukturi korisnika koja je isto tako poražavajuća i govori općenito o propasti maslinarstva. Zato predlažem da se naziv ovog pravilnika izmijeni nazove Pravilnik o maslinarstvu i evidenciji maslinika koji bi obuhvatio sljedeći članak: -da svaka osoba na području Dalmacije, Istre, otoka i priobalnog pojasa pogodnog za uzgoj masline koja ima stalno prebivalište u RH od rođenja te je zaposlen ili privređuje u Hrvatskoj dobije u koncesiju (25 godina +25 godina za 1 kunu godišnje) principom automatizma po djetetu 1 hektar državnog zemljišta za sadnju maslina. Time razvoj hrvatskog maslinarstva dobiva perspektivu i budućnost u mladim poljoprivrednim snagama koji vide ili se žele baviti maslinarstvom, a trenutnom politikom si to ne mogu priuštiti zbog nepotizma i nezainteresiranosti lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede jer je bavljenje poljoprivredom u RH skupo. Nije prihvaćen Prikupljanje točnih podataka o sektoru maslinovoga ulja nužno je upravo zbog potrebe analize sektora i planiranja strateškog pristupa sektoru te razvoja strategije maslinarstva RH, kao i pravovremenog poduzimanja adekvatnih mjera u sektoru maslinarstva. Stoga je ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo prvi, nužan korak kako za uređenje sektora, tako i za programiranje odgovarajućih mjera pomoći sektoru. Bez relevantnih podataka nije moguće planirati strateški pristup sektoru niti donijeti adekvatnu strategiju maslinarstva RH. Stvaranje baze podataka o stvarnom stanju maslinarstva u RH nužno je prije svake eventualne rasprave pa i o navedenim temama.
7 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Zanimljiva stvar oko cijele ove priče je da je ovo treći pravilnik koji se donosi za maslinarstvo, te ako zaživi kao što sam u prethodnim komentarima ustvrdio će biti nedorečen i neprihvatljiv za hrvatske maslinare jer nije obuhvatio ništa što treba stvarno i korisno obuhvatiti. Nije prihvaćen Kao što je već navedeno, stvaranje baze podataka o stvarnom stanju maslinarstva u RH je nužno jer bez relevantnih podataka nije moguće planirati strateški pristup sektoru niti donijeti adekvatnu strategiju maslinarstva RH.
8 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Budući Pravilnik treba sazdržavati ove odrednice: -Upis u registar maslinara vrši se na osnovu zahtjeva pravne ili fizičke osobe koje proizvodi masline, radi proizvodnje maslinovog ulja ili stavljanju u promet ili vrši uslužnu preradu maslina u maslinovo ulje, -Evidenciju o berbi ploda masline i lista za čaj -Registar maslinara vodi Ministarstvo. U Registar maslinara/uljara i maslinika upisuju se maslinari/uljari koji uzgajaju masline i ukoliko plod masline stavljaju na tržište. Ne upisuju se osobe koje proizvode ulje za vlastite potrebe. Upis u Registar maslinara vrši se na osnovu zahtjeva, čiji sadraj i način vođenja propisuje Ministarstvo poljoprivrede/APPRRR. -Maslinari/uljari koji su upisani u Registar maslinara/uljara i maslinika dužni su da vode evidenciju o berbi ploda masline, a podatke su dužni dostaviti APPRRR-u nakon prerade maslina u uljari od koje dobivaju potvrdu o količini maslina koje su preradili i količini ulja koju su dobili u istoj. -U maslinicima je zabranjena: - sječa stabala masline, sadnica, kao i njihovo oštećivanje, osim u slučaju sanitarne sječe uz saglasnost Ministarstva; - presađivanje starih stabala na drugu lokaciju bez odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, koje se izdaje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje; - izgradnja stambenih objekata osim u slučaju rekonstrukcije i nadogradnje već postojećih objekata. Izuzetno od stava 1 ovog članka u maslinicima se mogu graditi objekti koji su neophodni u procesu proizvodnje maslina. -Zabranjena je sječa i presađivanje maslina starih preko 100 godina, bez obzira da li se nalaze u maslinicima ili ne. -Novčanom kaznom u iznosu od xx eura do xx eura kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako: - proizvodi maslinovo ulje, a nema dozvolu za proizvodnju - vrši prepakiranje originalne pakovine maslinovog ulja i naknadno označavanje, kao i korištenje, odnosno stavljanje na pakovinu deklaracije i etikete drugog proizvođača -miješa domaće ulje sa uvezenim maslinovim uljem u rinfuzi, pakuje ga i deklarira kao domaće ulje - ne vodi evidenciju o berbi ploda i /ili porijeklu i količini nabavljenog ploda maslina, i količini proizvedenog maslinovog ulja - vrši sječu stabala masline, sadnica, kao i njihovo oštećivanje, osim u slučaju sanitarne sječe uz saglasnost Ministarstva - vrši presađivanje starih stabala na drugu lokaciju bez odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede - vrši izgradnju stambenih objekata osim u slučaju rekonstrukcije i nadogradnje već postojećih objekata - vrši sječu maslina starih preko 100 godina bez obzira da li se nalaze u maslinicima ili ne Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivredi i Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu već je propisana obveza vođenja evidencija i dojave podataka o proizvodnji maslina i maslinovoga ulja za maslinare koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik OPG-a. Stoga je ovim pravilnikom propisano da se maslinari upisani u ove upisnike ne moraju dodatno upisivati i u upisnik maslinika nego se u tom upisniku smatraju već upisanima, obzirom da će se podaci o tim maslinarima povlače iz drugih upisnika koje vodi Agencija. Prema informacijama s kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, veliki udio maslinara nije evidentiran u upisnicima Agencije za plaćanja, a raspolažu s brojem stabala maslina znatno većim od broja stabala od kojih bi dobivena količina maslinovoga ulja odgovarala količini za koju se može smatrati da je proizvedena za vlastite potrebe. Posljedično, nije poznata količina maslinovoga ulja koja se stavlja na tržište, nepoznati su subjekti koji ih stavljaju na tržište (bilo pravne ili fizičke osobe), te je nepoznat način i kanali prodaje, što u konačnici dovodi do toga da se dobar dio ulja stavlja na tržište u tzv. sivoj zoni. Stoga je ovim Pravilnikom je propisano da su se u Upisnik maslinika dužne upisati pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu (tzv. neevidentirani maslinari). Maslinari koji ukupno imaju manje od 20 stabala maslina, mogu se dragovoljno upisati u upisnik, ako to žele. Ministarstvo poljoprivrede je zakonodavno tijelo čija je zadaća provedba poljoprivredne politike, a Agencija za plaćanja je provedbeno tijelo prve razine. Stoga Ministarstvo poljoprivrede ne može voditi takvu bazu podataka nego je vođenje baze podataka u nadležnosti Agencije za plaćanja. Stoga je postojećim zakonodavnim okvirom (članak 121.a Zakona o poljoprivredi) propisano je da upisnik maslinika vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a sadrži podatke o poljoprivrednicima koji uzgajaju masline i podatke o karakteristikama njihovih maslinika. Također, s obzirom na zahtjeve sektora i obvezu izvješćivanja Europske komisije koje za države članice proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185, pravilnikom se propisuje dodatno vođenje podataka o proizvodnji maslina, maslinovog ulja te stanja na zalihama maslinovog ulja. U skladu sa zakonodavnim okvirom, ovim pravilnikom je propisan način vođenja upisnika, vrste podataka i provjere te rokovi dostave podataka. Prikupljanje točnih podataka o sektoru maslinovoga ulja nužno je upravo zbog potrebe analize sektora i planiranja strateškog pristupa sektoru te razvoja strategije maslinarstva RH, kao i pravovremenog poduzimanja adekvatnih izvanrednih tržišnih mjera u sektoru maslinarstva. Bez relevantnih podataka nije moguće planirati strateški pristup rješavanju problema sektora u cjelini, programirati odgovarajuće mjere potpore za pojedine dionike u sektoru. Stoga je ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo prvi, nužan korak kako za uređenje sektora, tako i za programiranje adekvatnih mjera potpore maslinarima i drugim dionicima u sustavu. Presađivanje, sječa maslina i, izgradnja objekata nisu predmet ovoga pravilnika. Kaznene se odredbe ne propisuju provedbenim, već zakonodavnim aktima.
9 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Pošto u području maslinarstva postoje samo 2 pravilnika: Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina (donešen 2009.) i Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (donešen 2011.), potrebno je da sljedeći Pravilnik obuhvati kompletno maslinarstvo i da se umjesto ovog predloženog nazove Pravilnik o maslinarstvu i evidenciji maslinika a ne lutanje u bespućima neozbiljnosti i besciljnosti maslinarske perspektive. Nije prihvaćen Oba navedena pravilnika nisu više na snazi. Trenutno se na područje maslinarstva odnosi zakonodavni okvir zadan novim uredbama EU, Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2022/2104 u pogledu tržišnih standarda za maslinovo ulje i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 29/2012 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2105 od 29. srpnja 2022. o utvrđivanju pravila o provjerama sukladnosti u pogledu tržišnih standarda za maslinovo ulje i metodama analize svojstava maslinova ulja, koje su stupile na snagu 24. studenoga 2022. godine te Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i152/22). Vezano uz proizvođačke organizacije, na snazi je Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (NN 87/20, 129/20, 45/22 i 54/22). U skladu s člankom 121.a Zakona o poljoprivredi, Upisnik maslinika vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a sadrži podatke o poljoprivrednicima koji uzgajaju masline i podatke o karakteristikama maslinika. S obzirom na zahtjeve sektora i obvezu izvješćivanja Europske komisije koje za države članice proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185, pravilnikom se propisuje dodatno vođenje podataka o proizvodnji maslina, maslinovog ulja te stanja na zalihama maslinovog ulja. Stoga je ovim pravilnikom propisan način vođenja upisnika, vrste podataka i provjere te rokovi dostave podataka.
10 Udruga maslinara Šolte Zlatna Šoltanka PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA OPĆE PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UPISU MASLINIKA Ovim Prijedlogom pravilnika pokušavaju se dobiti podaci o cjelokupnoj proizvodnji domaćeg maslinovog ulja. Ostvarenje ovog cilja ovisi o dosljednosti uljara pri prikupljanju podataka. Međutim Pravilnikom se na nikoji način ne motiviraju uljare a niti maslinari da unose i predaju točne podatke, a što bi bio jedini korektan način od Države, koja traži od privatnih tvrtki da odrade jedan dio njihovog posla. Prijetnje inspekcijama i kaznama su uvjek, ali posebno u ovom slučaju potpuno besmislene i neprovodive. Vaši bi inspektori trebali boraviti u svakoj od 160 uljara danonoćno 3 mjeseca u godini! Daleko povoljniji i kvalitetniji učinak bi imale refundacije ili druge financijske naknade Uljarama za utrošeno vrijeme. Prijedlogom se također ne navodi kako će se motivirat na sudjelovanje maslinare, koji se ni do danas, uz cijenu odricanja od svih potpora, nisu htjeli ili nisu mogli prijavit u ARKOD sustav. Pošto se i za njih represija navodi kao jedina mjera, mogao bi se stvorit dojam da je jedini cilj Pravilnika povećanje državnog proračuna oporezivanjem malih maslinara. Stoga ne bi čudilo da se ovim i OVAKOVIM Pravilnikom ne postigne baš ništa. Uz pretpostavku da i dobijete korektne podatke o broju i sortama maslina i o domaćoj proizvodnji maslinovog ulja, ostaje nejasno najvažnije pitanje, a to je količina, podrijetlo i kvaliteta uvezenog maslinovog ulja. U listi III tražite od uvoznika, trgovaca i proizvođača maslinovog ulja podatak o količini maslinovog ulja na zalihama na kraju rujna. Nedokučivo je kome treba i što nekome znači ovaj podatak? Nedokučivo je i to kakve veze ima zaliha maslinovog ulja u određenom trenutku sa ukupnom proizvodnjom, uvozom i prodanim količinama, a što je za ukupnu sliku o hrvatskom tržištu maslinovog ulja od presudne važnosti. Stoga ovaj prijedlog Pravilnika o maslinicima nije dobar. Šteta, jer će donošenjem OVAKOVOG pravilnika biti propuštena još jedna prilika da se prestane s muljanjem i konačno dobije prava slika o uvozu, trgovini i proizvodnji maslinovog ulja u Hrvatskoj. Zlatko Burić član upravnog odbora Udruge maslinara Šolte ZLATNA ŠOLTANKA Nije prihvaćen Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovaj Pravilnik donosi se isključivo u svrhu stvaranja baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način uvodi „represija“ nad maslinarima niti se donose se nova porezna opterećenja, što je jasno razvidno iz teksta Pravilnika. Evidentiranje u Upisniku maslinika ne povlači za sobom nikakve druge obaveze (porezi, imovinsko-pravni odnosi i sl.), osim onih propisanih pravilnikom i Zakonom o poljoprivredi. Prikupljanje točnih podataka o sektoru maslinovoga ulja nužno je upravo zbog potrebe analize sektora i planiranja strateškog pristupa sektoru te razvoja strategije maslinarstva RH, kao i pravovremenog poduzimanja adekvatnih izvanrednih tržišnih mjera u sektoru maslinarstva. . Bez relevantnih podataka nije moguće planirati strateški pristup rješavanju problema sektora u cjelini, programirati odgovarajuće mjere potpore za pojedine dionike u sektoru. Stoga je ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo prvi, nužan korak kako za uređenje sektora, tako i za programiranje adekvatnih mjera potpore maslinarima i drugim dionicima u sustavu. U postupku izrade Pravilnika konzultiran je sektor maslinarstva i u njemu su aktivno sudjelovali svi dionici sektora; održani su sastanci s predstavnicima proizvođača, uljara, s otkupljivačima maslinovoga ulja i stolnih maslina koji se bave isključivo preradom i trgovinom (trgovci) i na tržište RH stavljaju te proizvode uključujući i uvoznike maslinovog ulja, s ostalim trgovcima maslinovoga ulja (trgovački lanci) putem njihovog zajedničkog predstavnika – HUP-a te Agencijom za plaćanja u čijoj je nadležnosti vođenje Upisnika. Svi navedeni dionici podržali su donošenje Pravilnika, iskazali svjesnost o potrebi prikupljanja podataka radi konačnog uređenja sektora i mogućnosti programiranja adekvatnih potpora sektoru maslinovoga ulja te iskazali spremnost sudjelovati u njihovom prikupljanju i dostavi, a predstavnici uljara dodatno i spremnost na početni operativni angažman. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Pravilnika, uloga uljara je da tijekom kampanje prerade osiguraju da obavijesti i upute o obvezi/mogućnosti evidentiranja neevidentiranih maslinara budu istaknute na vidljivom mjestu i da osiguraju dovoljan broj primjeraka obrazaca za prijavu. Nakon ispunjavanja, ove obrasce će uljara prikupiti i čuvati do dostave Agenciji za plaćanja. Obrasci se dostavljaju Agenciji za plaćanja nakon kampanje prerade, do 15. veljače, zajedno s obrascima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja, a podatke obrađuje i evidentira Agencija za plaćanja. U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1185, sve države članice koje proizvode maslinovo ulje imaju obvezu dostave podataka o stanju na zalihama (konvencionalnog i ekološkog) maslinovoga ulja Europskoj komisiji na dan 30. rujna tekuće godine. Druge države članice koje proizvode maslinovo ulje već odavno imaju uspostavljene slične sustave prikupljanja podataka. Vanjsko trgovinska razmjena maslinovog ulja nije predmet ovog pravilnika s obzirom da Državni zavod za statistiku već vodi navedene podatke. Podaci o količini i vrijednosti ulja unesenog iz pojedine države članice EU, odnosno uvezenog ulja iz pojedine treće zemlje su javno dostupni.
11 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Ako ovaj nepošteni Pravilnik prođe biti će interesantno kako će Uljara natjerati neevidentiranog proizvođača maslina da dade na raspolaganje podatke koje APPRRR traži na uvid. Hoće li mu zabraniti preradu ili će neovlašteno koristiti prikupljanje i obradu tuđih podataka koje će dalje procesuirati? Ili će mali proizvođač zaobići represivni aparat tako da će mu uslugu učiniti evidentirani proizvođač (prijatelj, rođak). Ako je nevidentirani proizvođač, znači ne traži ili nikad nije tražio poticaje, on vam je ionako nebitan jer najvjerojatnije proizvodi ulje za svoje potrebe te nikad neće prihvatiti ovakvu torturu. Kao što sam vam napisao najbolji pristup za kontrolu proizvodnje je dobrovoljni pristup, sa podjelom na hobiste, poluprofesionalce i profesionalce gdje svatko od njih dobiva svoj dio kolača te je dužan nakon uzimanja kolača voditi evidenciju proizvodnje te ste tim činom olakšali sebi i svima. Nije prihvaćen Upis neevidentiranih maslinara koji imaju više od 20 stabala maslina u Upisnik, kao i onih maslinara koji imaju manje od 20 stabala, a ne žele se evidentirati u Upisnik nikako ne dovodi u pitanje preradu maslina. Ovaj Pravilnik donosi se isključivo u svrhu stvaranja baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način uvodi „represija“ nad maslinarima niti se donose nova porezna opterećenja, što je jasno razvidno iz teksta Pravilnika. Evidentiranje u Upisniku maslinika ne povlači za sobom nikakve druge obaveze (porezi, imovinsko-pravni odnosi i sl.), osim onih propisanih Pravilnikom i Zakonom o poljoprivredi. Maslinari koji nisu upisani niti u Upisnik poljoprivrednika niti u upisnik OPG-ova (tzv. neevidentirani maslinari) neće niti imati obvezu upisa u ove upisnike, već će samo biti upisani u Upisnik maslinika, a slijedom toga neće imati niti prava niti obveze koje imaju maslinari koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i imaju parcele prijavljene u ARKOD sustavu. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Pravilnika, uloga uljara je da tijekom kampanje prerade osiguraju da obavijesti i upute o obvezi/mogućnosti evidentiranja neevidentiranih maslinara budu istaknute na vidljivom mjestu i da osiguraju dovoljan broj primjeraka obrazaca za prijavu. Nakon ispunjavanja, ove obrasce će uljara prikupiti i čuvati do dostave Agenciji za plaćanja. Obrasci se dostavljaju Agenciji za plaćanja nakon kampanje prerade, do 15. veljače, zajedno s obrascima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja, a podatke obrađuje i evidentira Agencija za plaćanja.
12 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Trebate dopustiti maslinarima da uz glavnu kulturu (maslina) imaju pravo sadnje ljekovitog bilja i mahunarki u maslinicima između maslina radi daljnje prerade ili preprodaje te da zbog istih imaju pravo dodatnih poticaja za te kulture. Zbog manjka obradive površine na Mediteranu ovo je bilo prisutno od pamtivijeka i tek novijim istraživanjima je utvrđeno da su težaci Dalmacije ne znajući i ne poznavajući, nesvjesno koristili plodored i permakulturni pristup u gospodarenju poljoprivrednim površinama i to je zaštitni znak Mediterana, maksimalno iskorištavanje poljoprivredne površine uz simbiozu biljaka na/u tlu, kao npr. što je ljekovito bilje repelent za neke štetnike maslina, a mahunarke proizvođači dušične materije za maslinu... Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Pravilnika.
13 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Pod hitno počnite sa pisanjem "Pravilnika o maslinarstvu" kojim će biti uređena: a)podjela maslinara na: 1.maslinari hobisti do 100 maslina koji neće biti u sustavu PDV-a 2.maslinari poluprofesionalci od 100 do 300 ili 500 maslina koji će biti u sustavu PDV-a ako pređu zakonske propisane iznose za ulazak u sustav PDV-a, te 3.maslinari profesionalci od 300 ili 500 maslina koji jesu i moraju biti u sustavu PDV-a Sadašnjim načinom stavljanjem svih maslinara u sustav PDV-a Ministarstvo poljoprivrede potiče represiju prema malim maslinarima i potiče sivu zonu (šverc maslinova ulja malih maslinara/uljara ispod štanda, na kućnom pragu itd.). Maslinare hobiste izbaciti iz sustava PDV-a, a svi ostali ako pređu prag za ulazak u sustav tek onda uključiti. b)sustava poticaja Sadašnji sustav poticaja je neprimjeren i nepošten za maslinare. Uglavnom su obuhvaćeni njime veći maslinari i samim time je nepošten i diskriminirajući. Ukinuti sve mjere u dosadašnje načinu sufinaciranja poticaja za maslinarstvo. Uvesti sustav poticaja za podjelu maslinara pod točkom (a)) s time da hobisti mogu maksimalno dobiti iznos do 5000 eura, poluprofesionalci do 15000 eura, a profesionalci do 45000 eura. Sustav poticaja bi obuhvaćao sve prihvatljive R-1 račune umanjene za iznos PDV-a, te ovisno o ukupno raspoloživoj svoti za poticaje da potpora iznosi od 50-80% od iznosa umanjenog za PDV sa R-1 računa. Godišnji poticaj za maslinarstvo povećati sa milijun eura na najmanje 4 milijuna eura da bi se stvarno pomoglo svima koji se bore da opstanu u toj grani. Sustav poticaja treba obuhvaćati sljedeće potpore: 1)sredstva za tretiranje nametnika i bolesti maslina, kao i gnojiva. Potporu odrediti po stablu a dobiva se po predočenom R-1 računu u intervencijskoj godini 2)potpora za nabavu opreme i mehanizacije (napisano što bi trebalo obuhvaćati u prethodnim komentarima) 3)potpora za lab. analizu maslinova ulja 4)potpora za Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata za provedbu istraživačkih programa u području maslinarstva i proizvoda od maslina za provedbu intervencije Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području maslinarstva 5)potpora za promociju, komunikaciju i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti maslininih proizvoda za: -istraživanje i praćenje tržišta, -promocija i komunikacija prema javnosti o maslinarstvu i proizvodima od maslina, -informiranje i edukacija potrošača kroz medijske aktivnosti. c)zaštita mediteranskog krajolika i pojasa pod poljima i šumama maslina na kojima neće biti dopuštena nikakva gradnja i izmjenjivanje krajolika pod tom namjenom d)zaštita autohtonih sorti RH i nametanje intervencijskog plana Županijama primorske Hrvatske da otvore banku gena (u određenoj općini na kopnu ili otoku) autohtonih tj domaćih sorti koje će biti pod nadzorom Ministarstva poljoprivrede Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Pravilnika. Ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo je prvi, nužan korak od niza koji slijede u svrhu adekvatnog uređenja sektora maslinovoga ulja. Bez relevantnih podataka nije moguće planirati strateški pristup sektoru niti donijeti adekvatnu strategiju maslinarstva RH. Stoga je stvaranje baze podataka o stvarnom stanju maslinarstva u RH nužno prije eventualne rasprave pa i o navedenim temama.
14 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Promijenite članak 2. možete napisati ovako: 1) Upisnik maslinika-.... 2)Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju sa hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije-... 3) Maslinar – svaka fizička ili pravna osoba (uključujući i organizacije maslinara koje posjeduju maslinike) koja se bavi uzgojem i/ili preradom maslina te proizvodnjom proizvoda od maslina..., koji je upisan u Upisnik maslinika 4) Uljar - svaka fizička ili pravna osoba (uključujući i strane državljane sa boravištem ili prebivalištem u RH koji nemaju državljanstvo RH) a proizvode ulje za vlastite potrebe i/ili za prodaju viškova na tržište. Objašnjenje: kao što je u vinogradarstvu i vinarstvu, vinar i vinogradar obuhvaćaju potpuno drugačiji obuhvat poslova i obaveza tako i u maslinarstvu treba razdvojiti maslinara-osobu koja obavlja poslove njege maslina do berbe i uljara-osobu koja obavlja poslove od berbe maslina i prerade u uljari do njegovanja ulja u podrumu 5) proizvođačka organizacija u sektoru maslinarstva – pravna osoba kojoj je priznat status proizvođačke organizacije u skladu s posebnim propisom o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača 6) Uljara-... 7) Maslinik – u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao... Pod ovim urediti "zaštićeno područje maslina od posebnog značaja za RH" (zona polja maslinika pod utjecajem čovjeka koji je u dužem vremenskom periodu (stoljećima) svojim pristupom izmijenio prirodni okoliš), (zabraniti općinama i županiji da na takvim područjima proglase građevinsko područje te da se uništi prvotna namjena i izgled mediteranskog krajolika novogradnjom, kućama za odmor i bazenima). Primjeri ovoga su već postojeća polja i šume maslina na Dugom otoku (Saljsko polje koje se proteže u PP Telašćica; NP Kornati; Lunski maslinici; te na ostalim hrvatskim otocima) 8) broj maslina – broj maslina korisnika odnosno podnositelja zahtjeva upisanih i ažuriranih u Upisnik maslinika u skladu sa Strateškim planom 9) viša sila i izvanredne okolnosti – uvesti ovu definiciju 10) ekološki maslinar/uljar– maslinar upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji s važećom potvrdnicom (certifikat) za intervencijsku godinu 11) konvencionalni maslinar/uljar – svi maslinari osim ekoloških maslinara 12) godišnja dojava proizvodnih pokazatelja maslinika – dojava podataka o načinu rada, proizvodnji i troškovima proizvodnje maslina/ulja te o cijenama maslina /ulja na temelju članka 129. stavka 5. Zakona o poljoprivredi. 13)Trgovac Ako sam nešto preskočio može se nadopuniti kada povučete ovaj bezvezni Pravilnik! Nije prihvaćen Najveći dio ovih prijedloga već je na odgovarajući način obuhvaćen Pravilnikom o Upisniku maslinika. Ostali pojmovi već su definirani drugim propisima i nisu predmet ovoga pravilnika.
15 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Vratit ću se ponovo na paradoks kojim će uljare prikupljati podatke o proizvedenoj količini maslinovog ulja umjesto APPRRR-a čija je to uloga do sada bila. to je neviđeni presedan da privatne firme preuzimaju ulogu državnih institucija. To je kao da date polugu izvršne vlasti. Molim ovlaštena tijela da ove komentare dadu na uvid Ministrici poljoprivrede da kao potpisnik ovog Pravilnika ne sudjeluje u ovim radnjama kojim se želi uništiti male maslinare i maslinarstvo u cjelini. Nije prihvaćen U skladu s člankom 5. stavkom 4. Pravilnika, uloga uljara je da tijekom kampanje prerade osiguraju da obavijesti i upute o obvezi/mogućnosti evidentiranja neevidentiranih maslinara budu istaknute na vidljivom mjestu i da osiguraju dovoljan broj primjeraka obrazaca za prijavu. Nakon ispunjavanja, ove obrasce će uljara prikupiti i čuvati do dostave Agenciji za plaćanja. Obrasci se dostavljaju Agenciji za plaćanja nakon kampanje prerade, do 15. veljače, zajedno s obrascima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja, a podatke obrađuje i evidentira Agencija za plaćanja. Kao što ste mogli vidjeti u nacrtu Pravilnika, svi obrasci sadrže izjavu o odgovornosti i zaštiti podataka koju dionik potpisuje te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za istinitost i točnost svih navedenih podataka. Pojedinačni prikupljeni podaci neće biti dostupni javnosti, a sa svim osobnim podacima postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016.). Podaci koji se dostavljaju Europskoj komisiji, dostavljaju se zbirno, kroz elektroničku aplikaciju (ISAMM sustav), bez navođenja bilo kakvih osobnih informacija o subjektima od kojih su isti prikupljeni
16 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Trebate ukinuti Pravilnik jer su pojedinci zbog sitničarskih interesa, svojeglavosti i sebičnosti odlučili pokopati maslinarstvo u Hrvatskoj da bi izašli ususret uvoznoj mafiji i velikim maslinarima jer će veliki maslinari zbog povećanja sredstava iz sustava poticaja uzimati više sebi novaca a ovim Pravilnikom žele izbrisati sve male maslinare koji čine 90%. Umjesto da štitite male maslinare potpuno ste ih isključili iz sustava poticaja i donošenja bilokakvih relevantnih odluka. Nije prihvaćen Prema informacijama s kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, veliki udio maslinara nije evidentiran u upisnicima Agencije za plaćanja. Pravilnikom nije predviđeno brisanje malih maslinara nego baš suprotno, njihov upis u upisnik maslinika. Upisom u Upisnik maslinika, maslinar se ne upisuje u Upisnik poljoprivrednika/OPG-a. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja, Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Navedena baza podataka uspostavlja se prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju Europske komisije, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene, kao što je to činjeno do sada. Poljoprivrednici, odnosno maslinari koji se bave uzgojem maslina, a upisani su u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su već evidentirani u Upisniku maslinika. Pravilnikom je propisano da se u Upisnik maslinika upisuju pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. Oni maslinari koji zbirno imaju manje od 20 stabala maslina mogu se dragovoljno upisati u Upisnik maslinika i ta će se odredba radi jasnijeg razumijevanja dodati u tekst pravilnika.
17 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Trebate ukinuti Pravilnik, kontaktirati Udruge maslinara i obvezati ih da hitno osnuju Hrvatski maslinarski savez koji će preuzeti glavnu ulogu i inicijativu umjesto aljkavog Odbora za maslinarstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Nije prihvaćen U postupku izrade Pravilnika konzultiran je sektor maslinarstva i u njemu su aktivno sudjelovali svi dionici sektora; održani su sastanci s predstavnicima proizvođača, uljara, s otkupljivačima maslinovoga ulja i stolnih maslina koji se bave isključivo preradom i trgovinom (trgovci) i na tržište RH stavljaju te proizvode uključujući i uvoznike maslinovog ulja, s ostalim trgovcima maslinovoga ulja (trgovački lanci) putem njihovog zajedničkog predstavnika – HUP-a te Agencijom za plaćanja u čijoj je nadležnosti vođenje Upisnika. Svi navedeni dionici podržali su donošenje Pravilnika, iskazali svjesnost o potrebi prikupljanja podataka radi konačnog uređenja sektora i mogućnosti programiranja adekvatnih potpora sektoru maslinovoga ulja te iskazali spremnost sudjelovati u njihovom prikupljanju i dostavi, a predstavnici uljara dodatno i spremnost na početni operativni angažman. U skladu sa zakonodavstvom EU i primjerima dobre prakse Ministarstvo podržava svaki oblik sinergije svih dionika sektora radi uređenja tržišta proizvoda iz sektora maslinovoga ulja I stolnih maslina (osobito sektorske organizacije u skladu sa Uredbom I zajedničkoj organizaciji tržišta EU br. 1308/2013) međutim ta inicijativa i sama njegova uspostava mora doći od strane sektora. Kretanja i trendovi na zajedničkom tržištu poljoprivrednih proizvoda Europske unije i pravila, koja su propisana zakonodavstvom Unije koje Republika Hrvatska kao država članica koja participira u provedbi poljoprivrednih politika mora uvažavati, zahtijevaju aktivniji i fleksibilniji pristup i odnos proizvođača prema tržištu. Mogućnost korištenja potpora iz europskih fondova (EFRR i EFJP) za unaprjeđenje održivosti i konkurentnosti poslovanja naših proizvođača maslina i maslinovog ulja zahtijeva i ispunjavanje određenih preduvjeta, poput udruživanja, vjerodostojnog i točnog vođenja evidencije proizvodnje i dojave o proizvodnji maslina i ulja i stanju na zalihama. Prikupljanje točnih podataka o sektoru maslinovoga ulja nužno je upravo zbog potrebe analize sektora i planiranja strateškog pristupa sektoru te razvoja strategije maslinarstva RH, kao i pravovremenog poduzimanja adekvatnih mjera u sektoru maslinarstva. Bez relevantnih podataka nije moguće izraditi adekvatan strateški plan, povećati maslinarsku omotnicu niti programirati odgovarajuće mjere potpore za pojedine dionike u sektoru. Stoga je ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo prvi, nužan korak kako za uređenje sektora, tako i za programiranje adekvatnih mjera pomoći sektoru.
18 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Pošto ovim Pravilnikom brišete sve maslinare koji imaju 19 i manje maslina što je neviđeno u poljoprivrednoj praksi i ignoriranje malih maslinara, te se ne pridržavate načela poštene poljoprivredne prakse zbog isključivosti, hitno vratite Pravilnik na doradu i napravite podjelu maslinara na: 1.maslinari hobisti do 100 maslina koji neće biti u sustavu PDV-a 2.maslinari poluprofesionalci od 100 do 300 ili 500 maslina koji će biti u sustavu PDV-a ako pređu zakonske propisane iznose za ulazak u sustav PDV-a, te 3.maslinari profesionalci od 300 ili 500 maslina koji jesu i moraju biti u sustavu PDV-a Dosadašnji sustav poticaja ukinuti te uvesti ili poticaj po stablu ili po kupljenoj opremi bez PDV-a (npr. za tresače, kašete, mreže, gnojivo i sredstva za prskanje, kosilice i trimere, freze i priključne uređaje, itd). Podići količinu sredstava u sustavu poticaja na 4 milijuna eura umjesto dosadašnjih 1 milijun eura, makar i preko EU sredstava za oporavak poljoprivrede. Nije prihvaćen Pravilnikom nije predviđeno brisanje maslinara nego baš suprotno, njihov upis u upisnik maslinika. Poljoprivrednici, odnosno maslinari koji se bave uzgojem maslina, a upisani su u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su već evidentirani u Upisniku maslinika. Pravilnikom je propisano da se u Upisnik maslinika upisuju pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. Oni maslinari koji imaju manje od 20 stabala maslina mogu se dragovoljno upisati u Upisnik maslinika i ta će se odredba radi jasnijeg razumijevanja dodati u tekst pravilnika. Potpore nisu predmet ovoga Pravilnika, međutim, ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo prvi, nužan korak kako za uređenje sektora, tako i za programiranje adekvatnih mjera pomoći sektoru.
19 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Ako ovaj Pravilnik zaživi biti će igra represije, batine i kažnjavanja malih maslinara koji će radije zapustiti maslinike nego da im netko zabrani preradu ploda masline zbog uzimanja podataka na koje nemaju pravo(ovlast koja se pravilnikom daje Uljarama i koja je protuustavna). Ako budete grobari hrvatskog maslinarstva također ćete biti i grobari poljoapoteka te firmi koje posluju sa malim maslinarima (koji čine 90% maslinarske zajednice) jer to tržište neće zadovoljiti veliki maslinari kojima se izlazi ususret ovim Pravilnikom jer neće više imati tko kupovati sredstva za prskanje, gnojiva, opremu (bačve, boce, mreže,itd), te tresače za masline. Također treba ukinuti poticaje po proizvedenoj količini maslinovog ulja i poticati po stablu masline umjesto toga. Nije prihvaćen U postupku izrade Pravilnika konzultiran je sektor maslinarstva i u njemu su aktivno sudjelovali svi dionici sektora; održani su sastanci s predstavnicima proizvođača, uljara, s otkupljivačima maslinovoga ulja i stolnih maslina koji se bave isključivo preradom i trgovinom (trgovci) i na tržište RH stavljaju te proizvode uključujući i uvoznike maslinovog ulja, s ostalim trgovcima maslinovoga ulja (trgovački lanci) putem njihovog zajedničkog predstavnika – HUP-a te Agencijom za plaćanja u čijoj je nadležnosti vođenje Upisnika. Svi navedeni dionici podržali su donošenje Pravilnika, iskazali svjesnost o potrebi prikupljanja podataka radi konačnog uređenja sektora i mogućnosti programiranja adekvatnih potpora sektoru maslinovoga ulja te iskazali spremnost sudjelovati u njihovom prikupljanju i dostavi, a predstavnici uljara dodatno i spremnost na početni operativni angažman. Pored navedenog, službenici Ministarstva sudjelovali su na dva javna nastupa na kojima je prezentiran budući sustav; Međunarodnom susretu maslinara i uljara Noćnjak 2023. u Tučepima te Međunarodnoj manifestaciji Dani masline 2023. održanoj u Zadru, pri čemu su oba nastupa protekla bez oponiranja od strane javnosti. Kako bi se sve dionike na vrijeme obavijestilo i pripremilo na uvođenje novog sustava, do početka iduće kampanje prerade maslina planirano je održavanje četiri sastanka/prezentacije na terenu (Istra, Sj., Sred. i Juž. Dalmacija). Pravilnikom je predviđeno da „neevidentirani proizvođači maslina“ prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru popunjavaju obrazac o karakteristikama maslinika koji će uljare, zajedno s podacima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja, dostaviti Agenciji za plaćanja. Kao što ste mogli vidjeti iz nacrta Pravilnika, obrazac sadrži izjavu o odgovornosti i zaštiti podataka koju dionici potpisuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamče za istinitost i točnost svih navedenih podataka. Pojedinačni prikupljeni podaci neće biti dostupni javnosti, a sa svim osobnim podacima postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016.). Podaci koji će se dostavljati Europskoj komisiji dostavljaju se zbirno, kroz elektroničku aplikaciju (ISAMM sustav), bez navođenja bilo kakvih osobnih informacija o poslovnim subjektima od kojih su isti prikupljeni. Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a sadrži određene podatke o poljoprivrednicima koji uzgajaju masline i podatke o karakteristikama njihovih maslinika. Ovaj Pravilnik donosi se u svrhu stvaranje baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način se ne kažnjavaju maslinari te se ne donose nova porezna opterećenja. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja, Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Navedena baza podataka uspostavlja se prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju Europske komisije, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene, kao što je to činjeno do sada.
20 Mate Mali PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA U pravilniku pišu samo obaveze i kako evidentirati "veće ianje maslinare" Ako se ne evidentira prije,onda pri preradi maslinovog ploda. I propisane kazne za fizičke i pravne osobe. A da je malo objasniti šta,kako zašto... Objašnjenje kao "to traži EU" ne drži vodu. Za ovo šta je napisano u prijedlogu pravilnika je čista represija i prijetnja. Po meni napravljeno je e-savjetovanje samo da bi se nekome (kome?) pokazalo "transparentnost i da se narod sluša". Nemože se svima ugoditi ali razlog evidencije i pravilnika mora biti, a onda se donose (po prijedlog upravilnika) konačne uredbe,povlastice i obaveze. Ovo šta je napisano je prijedlog zakona a ne savjetovanje. Po meni evidentirani maslinar ima toliko i toliko maslina na području k.o.te i te,na području k.o. (druge) te i te . toliko i toliko ,naslijeđeno toliko i toliko,novoposađenih toliko i toliko ,vrsta toliko i toliko, i po tome ostvaruje pravo na (npr. Mogućnost uređenja prolaznog puta,sistema navodnjavanja,brendiranja zemljopisnog porijekla, kultiviranje zapuštenog zamljišta,komasacije,kat.izmjere,čišćenje vlasničkih papira,nabavu sadnica...itd itd itd) uz odgovarajuću pripomoć lokalne i državne vlasti. Također omoguçiti mini maslinarima (npr do 1500kg ploda) pravo na pripomoć bez OPG ili slično, znači evidencija dostatna. 80% maslinara su hobisti (da ne propadne didovina) a svi teže proširivanju maslinika da im to bude još jedna plaća. Po meni po pravilniku nek se potencira proširenje maslinika sa svim pravima i obavezama a na dobro svih nas i naše dice. Bolje nek rastu masline nego smrika i bor (sa ovim se neće složiti Hrvatske šume) Nije prihvaćen Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovaj Pravilnik donosi se isključivo u svrhu stvaranja baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način uvodi „represija“ nad maslinarima niti se donose se nova porezna opterećenja, što je jasno razvidno iz teksta Pravilnika. Evidentiranje u Upisniku maslinika ne povlači za sobom nikakve druge obaveze (porezi, imovinsko-pravni odnosi i sl.), osim onih propisanih pravilnikom i Zakonom o poljoprivredi. Prikupljanje točnih podataka o sektoru maslinovoga ulja nužno je upravo zbog potrebe analize sektora i planiranja strateškog pristupa sektoru te razvoja strategije maslinarstva RH, kao i pravovremenog poduzimanja adekvatnih izvanrednih tržišnih mjera u sektoru maslinarstva. Bez relevantnih podataka nije moguće izraditi strateški pristup rješavanju problema sektora u cjelini niti programirati odgovarajuće mjere potpore za pojedine dionike u sektoru. Stoga je ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo prvi, nužan korak kako za uređenje sektora, tako i za programiranje adekvatnih mjera pomoći sektoru.
21 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Ako želite da vam Pravilnik prođe i bude pošten za maslinare, povucite ga i dopustite da ga pojedini članovi Facebook grupe "Maslinarstvo u Hrvatskoj" koja broji 11000 članova nadopune, urede i promijene,a ova grupa je relevantnija od Odbora za maslinarstvo pri HPK koji se sastoji od nekoliko članova koji nisu znali ni ovaj akt napraviti kako treba. Nije prihvaćen Javno savjetovanje za nacrt Pravilnika o Upisniku maslinika provedeno je u razdoblju od 5. lipnja do 5. srpnja 2023. godine. U razdoblju od 30 dana bio je dostupan zainteresiranoj javnosti te je svatko mogao davati svoje prijedloge, primjedbe i komentare pa tako i članovi Facebook grupe „Maslinarstvo u Hrvatskoj“. Kao što je već prethodno navedeno, u izradi ovoga pravilnika sudjelovali su svi dionici sektora: predstavnici proizvođača, prerađivača, trgovaca te uvoznika maslinovog ulja.
22 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Što donosi Registar maslinika i Pravilnik? 1.Brisanje malih maslinara (onih koji imaju manje od 20 maslina). Ne navodi se koliko je takvih i jesu li u sustavu poticaja, ali po novome neće biti maslinari. Isto tako ima dosta maslinara koji imaju preko 20 maslina, ali nisu u sustavu poticaja. Hoće li morati biti uvedeni protiv svoje volje u Registar, što kasnije može biti instrument malverzacije za razne namete. Nikad nitko na svijetu nije nekog stavljao u Registar radi evidencije broja, to radi Državni zavod za statistiku. A Registar služi jedino za namete. "Istaknuto je kako je u evidenciju potrebno uvrstiti samo one maslinare s preko 20 maslina, te priložiti katastarsku sliku, a važno je omogućiti i onome tko ima preko 20 maslina na 3 čestice da dobije potporu, stoji u priopćenju HPK." 2."Maslinari su od Ministarstva zatražili i informacije vezano za plan budućih natječaje u sektoru maslinarstva. Smatraju kako je potrebna izmjena natječajnih kriterija, među ostalim da se za mikro poduzetnike predloži umanjenje sa 6000 SO na 3000 SO. Isto tako maslina mora spadati u kategoriju voća, a ne u kategoriju – ostalo – jer se na taj način gubi previše bodova, te maslinari iz tog razloga nisu konkurentni na natječajima." Kao i do sad mali maslinari (SOPG) nemaju nikakve šanse za bilo kakve EU fondove, ali Pravilnik ne služi da to riješi, nego da pomogne poduzetnicima (uljarama, manjim izvoznicima, i ostalim distributerima opremom) 3." Iz HPK ističu kako se razgovaralo i o temi dokazivanja ekstra djevičanskog ulja jer su poticaji smanjeni sa 10 kn/l na 6 kn/l." „Potrebne su izmjene odluke vezane za priznavanje i dokazivanje ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Uljare nisu dovoljno opremljene niti kvalificirane za izdavanje kemijskih analiza za priznavanje kvalitete maslinovoga ulja te bi isto trebali raditi ovlašteni laboratoriji. Najavljeno je kako će novi Pravilnik biti napravljen za ovu godinu – do nove berbe, a uvesti će se i pojačane kontrole korisnika ove potpore, kažu u HPK." Pošto će mnogi biti otpisani jer će morati uraditi dodatne analize, tj. stariji maslinari će vjerojatno odustati od poticaja za litru jer previše papirologije i birokratske procedure što će im zakomlicirati zahtjev. 4." Iz HPK napominju kako su komina i vegetativna voda i dalje otvoreno pitanje koje muči maslinare jer Ministarstvo gospodarstva i zaštite okoliša ne priznaje naputak Ministarstva poljoprivrede po tom pitanju." Ovo je jedina pozitivna stvar i ne treba je objašnjavati, ali ovo bi trebala prikupljati komunalna poduzeća i proizvoditi gnojivo koje će preprodavati poljoprivrednicima. Mnogi maslinari nisu upoznati sa ničim ni konkretnim stavkama u Pravilniku, da li će Registar biti predmet manipulacije i ucjene od strane institucija prema maslinarima. Primljeno na znanje Pravilnikom nije predviđeno brisanje malih maslinara koji se bave uzgojem maslina. Poljoprivrednici, odnosno maslinari koji se bave uzgojem maslina, a upisani su u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su već evidentirani u Upisniku maslinika. Pravilnikom je propisano da se u Upisnik maslinika upisuju pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. Oni maslinari koji imaju manje od 20 stabala maslina mogu se dragovoljno upisati u Upisnik maslinika i ta će se odredba radi jasnijeg razumijevanja teksta dodati u pravilnik. Ovaj Pravilnik donosi se u svrhu stvaranje baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i na ni koji način se ne kažnjavaju maslinari, ne donose se nova porezna opterećenja. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja, Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Navedena baza podataka uspostavlja se prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju Europske komisije, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene, kao što je to činjeno do sada. Pored navedenog, Republika Hrvatska, kao država članica EU koja proizvodi maslinovo ulje, ima obvezu izvješćivati Europsku komisiju o podacima iz sektora. Druge države članice koje proizvode maslinovo ulje već odavno imaju uspostavljene slične sustave prikupljanja podataka. Dokazivanje kategorije maslinovog ulja, potpore, mjere, natječaji za EU fondove i ostalo spomenuto nisu tema ovoga Pravilnika.
23 Domagoj Mikulić PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA Povucite Pravilnik jer je nedorečen i štetan za maslinare. Uništit će hrvatsko maslinarstvo, a ojačati uvozni maslinarski lobi. Ovo je čin veleizdaje! Nije prihvaćen Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovaj Pravilnik donosi se u svrhu stvaranje baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način se ne kažnjavaju maslinari, ne donose se nova porezna opterećenja. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja, Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Navedena baza podataka uspostavlja se prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju Europske komisije, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene, kao što je to činjeno do sada. Iz navedenih razloga nije razvidno na koji bi način stupanje na snagu ovoga pravilnika štetilo hrvatskom maslinarstvu i ojačalo uvozno lobi.
24 Udruga maslinara Šolte Zlatna Šoltanka PRAVILNIK O UPISNIKU MASLINIKA, I. OPĆE ODREDBE PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA Prijedlog 1: Ovaj Pravilnik će zadržati naziv: Pravilnik o Upisniku maslinika, a u tom slučaju iz njega se izbacuje Prilog III – Stanje na zalihama maslinovog ulja na 30.09. tekuče godine, te svi članci koji NE stoje u svezi sa domaćom proizvodnjom. Predlažem da se donese poseban Pravilnik kojim će pravni subjekti koji se bave uvozom, otkupom i prodajom maslinovog ulja krajem godine biti obavezni dostaviti podatke Ministarstvu ili Agenciji o količinama, kvaliteti i podrijetlu maslinovog ulja koje stavljaju na tržište RH. Time bi se putem ova dva Pravilnika dobila jasna slika o proizvodnji i trženju maslinovog ulja u RH. Alternativno Prijedlogu 1.: Pravilnik mjenja ime u: Pravilnik o upisu maslinika, evidenciji domaće proizvodnje maslinovog ulja i evidenciji uvoza i izvoza. To bi bio Pravilnik koji bi dao sveobuhvatnu sliku o tržištu maslinovog ulja u Hrvatskoj, a podaci bi trebali biti javni i dostupni mnogobrojnim zinteresiranim skupinama, posebno onima, koji kroje sudbinu domaće poljoprivrede i proizvodnje hrane. Prijedlog 2.: Izradite transparentni Pravilnik i navedite u uvodu stvarne ciljeve i očekivane rezultate: Radi li se o čistoj statistici, ako da, s kojim ciljem? Tko će imati pristup dobivenim informacijama? Kakve koristi i kakve posljedice će imati oni, koji daju svoje podatke za izradu ovog Pravilnika? Kakve koristi će imati hrvatsko maslinarstvo i RH od ovog Pravilnika? Kako će se tretirati maslinari koji imaju više od 20 stabala maslina i proizvode maslinovo ulje? Kako će se tretirati i koje posljedice će imati oni, koji imaju manje od 20 stabala maslina? Ne dozvolite da se ispostavi da ovaj Pravilnik ima jedini cilj evidentiranje malih neregistriranih proizvođača maslina i količine ulja koje oni proizvode, sa ciljem da Država naplati namete na njihovu proizvodnju. Sasvim je normalno da jedna uređena Država ima točnu sliku o proizvodnji i trženju na svom teritoriju, pa je najbitnije od svega, da zakonodavac ovim pravilnikom zaštiti domaću proizvodnju i zdravlje svojih stanovnika. Zlatko Burić član upravnog odbora Udruge maslinara Šolte ZLATNA ŠOLTANKA Nije prihvaćen Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a sadrži podatke o poljoprivrednicima koji uzgajaju masline i podatke o karakteristikama njihovih maslinika. S obzirom na zahtjeve sektora i obvezu izvješćivanja Europske komisije koje za države članice proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185, pravilnikom se propisuje dodatno vođenje podataka o proizvodnji maslina, maslinovog ulja te stanja na zalihama maslinovog ulja. Stoga, u skladu s trenutnim zakonodavstvom nije moguće mijenjati naziv pravilnika, a ovim se pravilnikom je propisan način vođenja upisnika, vrste podataka i provjere te rokovi dostave podataka. Pored proizvodnje maslina i maslinovog ulja, obuhvaća dojavu stanja na zalihama od strane svih dionika u sektoru. Vanjsko trgovinska razmjena maslinovog ulja nije predmet ovog pravilnika s obzirom da Državni zavod za statistiku već vodi navedene podatke. Podaci o količini i vrijednosti ulja unesenog iz pojedine države članice EU, odnosno uvezenog ulja iz pojedine treće zemlje su javno dostupni. Upisnikom maslinika su već obuhvaćeni poljoprivrednici, odnosno maslinari koji se bave uzgojem maslina, a upisani su u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnikom je propisano da se u Upisnik maslinika upisuju pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. Oni maslinari koji imaju manje od 20 stabala maslina mogu se dragovoljno upisati u Upisnik maslinika i ta će se odredba radi jasnijeg razumijevanja dodati u tekst pravilnika. Podatke prikuplja i obrađuje APPRRR, a pojedinačni prikupljeni podaci neće biti dostupni javnosti, dok će se sa svim osobnim podacima postupat u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016.). Podaci koji će se dostavljati Europskoj komisiji dostavljaju se zbirno, kroz elektroničku aplikaciju (ISAMM sustav), bez navođenja bilo kakvih osobnih informacija o poslovnim subjektima od kojih su isti prikupljeni. Ovaj Pravilnik donosi se isključivo u svrhu stvaranja baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način uvodi „represija“ nad maslinarima niti se donose se nova porezna opterećenja, što je jasno razvidno iz teksta Pravilnika. Evidentiranje u Upisniku maslinika ne povlači za sobom nikakve druge obaveze (porezi, imovinsko-pravni odnosi i sl.), osim onih propisanih pravilnikom i Zakonom o poljoprivredi. Prikupljanje točnih podataka o sektoru maslinovoga ulja nužno je upravo zbog potrebe analize sektora i planiranja strateškog pristupa sektoru te razvoja strategije maslinarstva RH, kao i pravovremenog poduzimanja adekvatnih izvanrednih tržišnih mjera u sektoru maslinarstva. Bez relevantnih podataka nije moguće izraditi strateški pristup rješavanju problema sektora u cjelini, programirati odgovarajuće mjere potpore za pojedine dionike u sektoru. Stoga je ustrojstvo Upisnika maslinika i prikupljanje relevantnih podataka samo prvi, nužan korak kako za uređenje sektora, tako i za programiranje adekvatnih mjera pomoći sektoru. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja, Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Navedena baza podataka uspostavlja se prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju Europske komisije, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene, kao što je to činjeno do sada.
25 Domagoj Mikulić II. UPISNIK MASLINIKA, Oblik i sadržaj Upisnika maslinika Pravilnik o Upisniku maslinika je nedorečen, besmislen i izgubljen u prijevodu. Ima crtu prisile i kao da je na brzinu sklepan pošto-poto. Također krši Ustav i Zakon te Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima jer se daje uljarama ovlasti trgovanja osobnim podacima bez našeg pristanka. Po njemu Uljare postaju tj dobivaju ulogu Državnog inspektorata i MUP-a, a također ustavno i zakonski nemaju osnovu da mogu prikupljati podatke (ime i prezime, adresa, broj OPG i OIB) radi evidencije APPRRR-u ili komu već. Drugi paradoks Pravilnika je što su maslinare sa 19 maslina proglasili nemaslinarima ili vanzemaljcima ili štoliveć ali traže njihovu evidenciju i statistiku bez obzira što nemaju OPG, ne primaju poticaje, niti imaju pravo na njih! Ovo je najveća glupost pravilnika da državna institucija maslinara hobista smatra NEmaslinarom, politički i činovnički nemar i tragedija hrvatske poljoprivrede koju vode nestručni i netalentirani ljudi koji nisu dorasli funkciji i izazovima budućnosti maslinarstva jer okosnicu svake poljoprivrede čine mali poljoprivrednici, a ne uvozni lobi kojem se ovim pravilnikom pogoduje jer se želi zastrašiti maslinare da se uopće ne bave ovom plemenitom granom zbog puste činovničke papirologije. Treći paradoks je evidentiranje maslina u masliniku, ali kako će oni maslinari koji su nacjepljivali na svaku granu jednu sortu (po stablu 2-4) evidentirati maslinu, uključujući na jedan ogranak stranu sortu, a na drugi domaću sortu! Četvrti paradoks je što u Upisniku maslinika NE postoji MASLINAR već "poljoprivrednik". Je li ovo prvoaprilska šala ili je netko nepismen pisao ovaj Pravilnik, ne znam, na vama je da prosudite! Ne sramotite se i povucite ovaj Pravilnik jer će postati ruglo a i ima elemenata za podizanje kaznene prijave jer je protuustavan i protuzakonit. Pravilnik ne može biti iznad Ustava i zakona. Peti paradoks je što ovaj kvazidokument nigdje ne spominje zaštićena područja, tj. zaštićeno maslinarsko područje, npr.maslinova šuma kojih ima napretek po hrvatskim otocima kao npr u Saljskom polju (Park prirode Telašćica) datira od grčkog i rimskog doba. Zašto se pravilnikom nije datiralo tako nešto što može biti turistička atrakcija kao Lunski maslinici, da se dodatno definira sadržaj takvih sastojina. Šesti paradoks je da se uopće ne spominju domaće i strane sorte maslina, čime je ovo još jedan u nizu loših zakonodavnih akata na štetu hrvatske maslinarske zajednice. Sedmi paradoks je što u Hrvatskoj postoje maslinarske udruge kojima Ministarstvo poljoprivrede treba naložiti da osnuju krovnu maslinarsku organizaciju Hrvatski maslinarski savez koji zasad ne postoji i kojem uloga treba biti da bude produžena ruka maslinarima a i Ministarstvu poljoprivrede koje će umjesto uljara dobiti zadatak prikupljanja i obrade proizvodnje maslinamaslinovog ulja itd. Odbor za maslinarstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori je zakazao kao više tijelo državne institucije. Osmi paradoks je što se direktno potiče uvozni lobi jer su oni zaobiđeni ovim pravilnikom, izgleda da je zbog njih i napisan. Svaki normalan iole razuman čovjek će skužiti daje ovaj pravilnik pisan mafijaškim žargonom. Ako zaživi podići će se kaznena prijava jer je na štetu hrvatskog maslinarstva u činu veleizdaje jer je ovaj Pravilnik protuustavan i protuzakonit i treba ga srušiti jer je PROTIV maslinara i maslinarstva. Njime se želi zadati konačan udarac i čavao u lijes hrvatskog maslinarstva jer se želi zaplašiti one male maslinare koji ne mogu niti žele biti u sustavu poticaja nauštrb uvoznog lobija lažnog maslinovog ulja ili jeftinijeg afričkog ili azijskog maslinova ulja! Deveti paradoks je da je ovaj uhljebski pravilnik štetan jer će činovnici sjediti u klimatiziranim uredima i jaja gladiti, a seljak da vodi papirologiju umjesto njih. Nek sami odu u uljaru i rade u smjenama po 8 pa nek pišu tko je koliko kg maslina donio i koliko ulja dobio... Deseti paradoks je ovaj pravilnik je donešen samo radi prikupljanja statističkih podataka o čemu već brigu vodi Državni zavod za statistiku. Zato molim lipo da ovaj komentar date ministrici na uvid te ako treba napisati izmjenu Pravilnika napisat ću vam je osobno i neće sadržavati ovoliko nelogičnosti i budačlaština. Nije prihvaćen Pravilnikom je predviđeno da „neevidentirani proizvođači maslina“ prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru popunjavaju obrazac o karakteristikama maslinika koji će uljare, zajedno s podacima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja, dostaviti Agenciji za plaćanja. Kao što ste mogli vidjeti u nacrtu Pravilnika, obrazac sadrži izjavu o odgovornosti i zaštiti podataka koju maslinar potpisuje te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za istinitost i točnost svih navedenih podataka. Pojedinačni prikupljeni podaci neće biti dostupni javnosti, a sa svim osobnim podacima postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016.). Podaci koji će se dostavljati Europskoj komisiji dostavljaju se zbirno, kroz elektroničku aplikaciju (ISAMM sustav), bez navođenja bilo kakvih osobnih informacija o poslovnim subjektima od kojih su isti prikupljeni. Pravilnikom je propisano da se u Upisnik maslinika upisuju pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. Oni maslinari koji imaju manje od 20 stabala maslina mogu se dragovoljno upisati u Upisnik maslinika i ta će se odredba radi jasnijeg razumijevanja dodati u tekst pravilnika. Neevidentirani maslinari (s 20 i više stabala maslina, a dobrovoljno i oni sa manje od 20 stabala maslina) će se evidentirati u Upisnik maslinika te će se njihovo evidentiranje u Upisnik maslinika koristiti isključivo u svrhu prikupljanja točnih podataka o ovom sektoru, analize sektora te izvješćivanja prema EK. Ovo evidentiranje u Upisniku maslinika ne povlači za sobom nikakve druge obaveze (porezi, imovinsko-pravni odnosi i sl.), osim onih propisanih pravilnikom i Zakonom o poljoprivredi. Kako bi razlikovali neevidentiranog maslinara od poljoprivrednika u smislu odredbe članka 3. stavka 1. podstavka a) Zakona o poljoprivredi, koji je upisan pri Agenciji za plaćanja u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i čije su površine pod nasadom /nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu, u Pravilnik su uvedena dva pojma za maslinare: a) poljoprivrednici kao pravne ili fizičke osobe u smislu odredbe članka 3. stavka 1. podstavka a) Zakona o poljoprivredi, koji se bave uzgojem maslina, upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, čije su površine pod nasadom /nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. b) pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. Zaštićena područja nisu predmet ovog pravilnika. Najznačajnije sorte maslina koje se proizvode u Republici Hrvatskoj popisane su u obrascu Priloga I. Pravilnika, a ako poljoprivrednik uzgaja neku sortu koja se ne nalazi u obrascu može je upisati. Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovaj Pravilnik donosi se u svrhu stvaranje baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način se ne kažnjavaju maslinari i ne donose se nova porezna opterećenja. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja, Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Navedena baza podataka uspostavlja se prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju Europske komisije, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene, kao što je to činjeno do sada. Kretanja i trendovi na zajedničkom tržištu poljoprivrednih proizvoda Europske unije i pravila, a koja su propisana zakonodavstvom Unije koje Republika Hrvatska kao država članica koja participira u provedbi poljoprivrednih politika mora uvažavati, zahtijevaju aktivniji i fleksibilniji pristup i odnos proizvođača prema tržištu. Mogućnost korištenja potpora iz europskih fondova (EFRR i EFJP) za unaprjeđenje održivosti i konkurentnosti poslovanja naših proizvođača maslina i maslinovog ulja zahtijeva i ispunjavanje određenih preduvjeta, poput udruživanja, vjerodostojnog i točnog vođenja evidencije proizvodnje i dojave o proizvodnji maslina i ulja i stanju na zalihama. Upravo je jedan od razloga izrade ovog pravilnika bilo prikupljanje točnih podataka radi analize sektora pri planiranju strateškog pristupa te nedostatak podataka o sektoru s obzirom da pojedinim podacima ne raspolaže niti Državni zavod za statistiku. Iz navedenih razloga nije razvidno na koji bi način stupanje na snagu ovoga pravilnika štetilo hrvatskom maslinarstvu i ojačalo uvozno lobi.
26 OPG Jakša Najev II. UPISNIK MASLINIKA, Članak 4. Vezano za stavak 2: zbog neažuriranosti i netočnosti dijela podataka u ARKOD-u bit će potrebno izvršiti reevaluaciju svakog maslinika (parcele) u smislu da li je obrađen ili je u nekom trenutku zapušten, tj. da li će ostati u upisniku ili ne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Josip Matassi II. UPISNIK MASLINIKA, Članak 4. Apsolutno mi nije jasno zašto netko tko ima preko 20 maslina a koje uzgaja za vlastite potrebe - svoje obitelji te od države ništa ne traži - dakle nije u sustavu poticaja se prisiljava da se upise u Registar!!! Što je to preduvjet za nove namete? Ako netko komercijalno proizvodi i u sustavu je poljoprivrednih proizvođača onda u redu, ali tko proizvodi za sebe nema potrebe da bude u registru. Znači li to da oni koji nisu u registru - imaju manje od 19 stabala neće moći svoje masline preraditi? Nego moramo kupovati ulje iz trgovina - većinom iz uvoza i loše kvalitete .. Statistiku vodi Zavod za statistiku, a raznorazni registri služe jedino za namete. Nije prihvaćen Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Upisom u Upisnik maslinika ne stvara se obveza upisa u upisnik poljoprivrednika/OPG-a, niti ima ikakve veze s njime. Ovaj Pravilnik donosi se u svrhu stvaranje baze podataka i uređenja sektora maslinarstva i ni na koji način se ne kažnjavaju maslinari, ne donose se nova porezna opterećenja te upis maslinara u Upisnik maslinika, kao i onih koji nisu obveznici upisa (s manje od 20 stabala), a ne žele se evidentirati u upisnik nikako ne dovodi u pitanje preradu maslina. Sa stajališta zemlje proizvođačice maslinovog ulja, Republika Hrvatska je u potrebi uspostaviti meritornu i relevantnu bazu podataka o karakteristikama maslinika te proizvodnji, preradi i zalihama maslinovoga ulja. Navedena baza podataka uspostavlja se prvenstveno radi praćenja stanja na tržištu, izrade odgovarajućeg strateškog pristupa sektoru, izrade odgovarajućih mjera pomoći, obavještavanju Europske komisije, na temelju približno točnih podataka, a ne procjene, kao što je to činjeno do sada.
28 Katarina Mimica II. UPISNIK MASLINIKA, Obveznici dostave podataka o karakteristikama maslinika, proizvodnji maslina, maslinovog ulja i stanju na zalihama maslinovog ulja te rokovi za dostavu Prijedlog pravilnika ide u smjeru da se poptuno uništi mali čovjek koji na djedovini ima nekoliko stabala maslina i koji ih obraduje za svoj gušt da bi imao par litara ulja za vlastite potrebe.Zbog čega bi fizička osoba koja ne dobiva poticaje od države, koja se ne bavi prodajom ni trgovinom , imala obvezu prijavljivati išta u upisnik. Jedini smisao je da država ima kontrolu nad svakim stablom kako bih sutra mogla provoditi rigorozne mjere koje vode potpunoj zabrani bavljenja maslinama za privatni gušt i hobbi i kompletnog uništenja tradicije i malog čovjeka. Oni koji dobivaju poticaje neka imaju obavezu i prijave a ostale ljude pustite na miru. Nije prihvaćen Upisnikom maslinika su već obuhvaćeni poljoprivrednici, odnosno maslinari koji se bave uzgojem maslina, a upisani su u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnikom je propisano da se u Upisnik maslinika upisuju pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu. To svakako ne znači da se oni koji imaju manje od 20 stabala maslina ne mogu dragovoljno upisati u Upisnik maslinika. Upisom u Upisnik maslinika ne stvara se obveza upisa u upisnik poljoprivrednika/OPG-a, niti ima ikakve veze s njime. Evidentiranje u Upisniku maslinika ne povlači za sobom nikakve druge obaveze (porezi, imovinsko-pravni odnosi i sl.), osim onih propisanih pravilnikom i Zakonom o poljoprivredi.