Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanje energetskog odobrenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Enedis UREDBU Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pravodobno je zaprimilo 216 zahtjeva s iskazom interesa za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, ukupna snaga iznosi gotovo 6000 MW. Očekuje se da će se pojaviti potencijalni investitori s zahtjevima na priključak na mrežu od 12-14 GW. Postavlja se strateško pitanje je li ovakva snaga potrebna elektroenergetskom sustavu te koje su ograničenja u pogledu srednjenaponske i visokonaponske mreže. Otvara se niz pitanja u pogledu ekološke mreže Natura 2000 kao i direktnog utjecaja na čovjeka i životinjski svijet. Spomenute moguće instalirane snage vjetroelektrana bi prekrile ogromna prostranstva i učinile život stanovništvu nesnošljivim. U članku 3. stavak 7. se iznosi : „minimalna zračna udaljenost najbližeg vjetroagregata za proizvodno postrojenje vjetroelektrane mora biti 3000 metara od druge vjetroelektrane“. Potrebno je također odrediti minimalnu udaljenost rubnih vjetroagregata od naselja. Tijekom proteklih godina pojavljuju se prosvjedi stanovništva prvenstveno zbog buke, stoga je kao na primjer u SR Njemačkoj potrebno postaviti granične (minimalne) udaljenosti od naselja na 1000 metara. U smislu gore iskazanog potrebno je uredbom regulirati maksimalnu površinu koju zauzimaju OIE na određenom prostoru, preferencijalno županiji. Prijedlog je da se maksimalna prostorna rasprostranjenost obnovljivih izvora ograniči na 1,5 posto površine županije. Pri tome je također razraditi maksimalne snage vjetroparka i solarnih elektrana. Jedan od kriterija treba biti minimalno korištenje poljoprivrednih površina. Prema dostupnim informacijama mnogi su investitori započeli s aktivnostima za pripremu izgradnje te su u velikoj prednosti pred potencijalnom konkurencijom. Sistem bodovanja članak 11. stavak 2. je potpuno neadekvatan i favorizira prvog investitora što se praktički svodi na „first come first served“ kriterij ( prvi dobiva sve) što se pokazalo katastrofalno za nacionalnu elektroprivredu HEP kada je 2007. godine prilikom natječaja za ulaženje u takozvane kvote potpuno ispao sa liste kandidata. Članak 13. stavak 9. Početna cijena naknade za korištenje prostora predlaže se 0,0025 EUR/kWh isporučene električne energije. Predložena je cijena izuzetno niska (0,001327 eura/kWh) i spada među najniže europske naknade. Članak 13. stavak 10. Predlaže se početna cijena godišnje naknade od 3 eura/kW. Članak 5. stavak 1. točka 1. Prijedlog je da se uskladi s cijenom za Energetsko odobrenje od 7€/kW. Smisao je otkloniti spekulantske investitore. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetna problematika riješava se kroz propise iz područja prostornog planiranja i nije predmet rješavanja ove Uredbe osim u smislu tehničko prostornih elemenata koji se tiču obuhvata prostora za mogućnost provođenja izdavanje. Vezano uz sustav bodovanja isti je Prijedlogom Uredbe transparentan, određen na zakonskim načelima i jednak za sve ponuditelje. Vezano uz početnu cijenu naknade smatramo da je ista razmjerna i dovoljna s obzirom da je Ministarstvo dužno voditi računa kako o svim administratsivnim opterećenjima na strani investitora tako i o postizanju ciljeva zelene tranzicije.
2 Gvozden Stopfer UREDBU Predlažemo u Uredbu ubaciti ovakvu odredbu: Kada je za proizvodno postrojenje potrebno ishoditi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš prema posebnim propisima koji reguliraju postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, odnosni postupak provodi se samo za područje unutar vrših točaka obuhvata prostora razvoja projekta odnosno isti nije potrebno provoditi za kabele i/ili dalekovode koji povezuju proizvodne jedinice sa elektroenergetskom mrežom. Naime, tijekom razvoja nekih projekata javile su se situacije u kojima je za projekt dozvola iz područja zaštite okoliša za područje na kojem se postavljaju proizvodne jedinice ishođena prije nego je definirano točno mjesto priključenja. Nakon definiranja mjesta priključenja pojedini uredi za provedbu dokumenata prostornog uređenja su kod izdavanja dozvola iz svoje nadležnosti kao preduvjet zahtjevali provedbu postupaka iz područja zaštite okoliša (bez obzira što predmetni postupak za odnosni kabel nije propisan). Time su se kabeli/vodovi koji se grade za potrebe proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore tretirani različito od ostalih kabela, a što je dovodilo do nepotrebne birokratizacije te diskriminacije OIE. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetnom Uredbom ne riješava se pitanje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš nego se isto uređuje kroz propise procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Energetsko odobrenje izdaje se isključivo za područje unutar vršnih točaka obuhvata prostora razvoja projekta, a temeljem istoga, uz ishođenje ugovora o priključenju se ishođuje lokacijska dozvola koja slijedi obuhvat prostora određenog energetskim odobrenjem.
3 Mihael Piskač UREDBU Uredba nije na tragu Vladina Zaključka u vezi s poticanjem ulaganja u solarne elektrane, NN 104/2022 (9.9.2022.), kojim se nalaže MINGOR da "...poduzme potrebne radnje i aktivnosti u cilju ubrzanja realizacije investicija u sunčane elktrane, kroz prilagodbu postupaka ishođenja potrebnih dozvola, suglasnosti, rješenja i drugih akata, odnosno pojednostavljivanje i ubrzanje postupaka,..." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog uredbe je u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) te se upravo s istom detaljno određuju aktivnosti koje će dovesti do ubrzanja realizacije u sve obnovljive izvore energije, a posebice u sunčane elektrane.
4 Zelena energetska zadruga (ZEZ) UREDBU Kroz odredbe ove uredbe potrebno je specifično obraditi način sudjelovanja Energetskih zajednica građana - EZG (Zakon o tržištu električne energije) i Zajednice obnovljivih izvora energije - ZOE (Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji) u postupcima javnih natječaja za izdavanje energetskih odobrenja. EZG i ZOE su specifične pravne osobe koje su temeljene na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te su pod stvarnom kontrolom članova ili vlasnika udjela koji su fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave ili mala poduzeća, a čija je primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima ili vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluje, a ne stvaranje financijske dobiti i koja može sudjelovati u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije, opskrbi, potrošnji, agregiranju, skladištenju energije i drugim energetskim djelatnostima.. Kako primarna svrha EZG/ZOE nije stvaranje financijske dobiti nego pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima ili vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluju, a željeni članovi su građani, lokalna mala i srednja poduzeća kojima primarna djelatnost nije proizvodnja energije kao i JLS, a dodatno odlučivanje u EZG i ZOE se treba provoditi prema načelu jedan član – jedan glas, sve ovo ukazuje na specifičnosti ovih pravnih oblika koji otežavaju njihovo uspostavljanje, upravljanje i rast. Stoga je odredbama Direktiva 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) uvedena i obaveza državama članicama da osnažuju ZOE kako bi mogle ravnopravno sudjelovati na tržištu energije te da u skladu s time razviju prikladne poticajne okvire koji moraju uzeti u obzir specifičnosti ZOE/EZG i koje bi trebale biti uključene prilikom osmišljavanju programa potpore kako bi im se omogućilo natjecanje na ravnopravnoj osnovi s ostalim sudionicima na tržištu. Uzimajući gore navedeno u obzir, u odredbe ove Uredbe treba uvrstiti specifične prikladne poticajne mjere kako bi ZOE i EZG mogle ravnopravno sudjelovati u natječajima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Energetska zajednica građana i zajednica obnovljive energije riješena je detaljno kroz Zakon o tržištu električne energije, kao i kroz Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu električne energije koji je u procedure usvajanja.
5 Antonio UREDBU Poštovani, Potrebno uvesti registar invaliditetom koji imaju 100% tjelesni oštećenja za plaćanja oslobođenja ili pola cijena Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog nije u skladu s kriterijima određenim Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
6 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Opće odredbe Predlaže se da se Uredba uskladi s RePower planom i RED II Direktivom. Naime, istima se državama članicama nalaže provođenje “inventarizacije realno dostupnih potencijala OIE” temeljem čega se posljedično i na državnim zemljištima treba definirati “GO ZONE za OIE”, u kojima će se u obzir uzeti i energetske potrebe, i zaštita okoliša, i mogućnost priključenja na mrežu, i prostorno-planska ograničenja itd. Dodatno Europska komisija je dana 24. svibnja 2023. u okviru proljetnog Paketa europskog semestra 2023. za koordinaciju ekonomskih politika državama članicama dala preporuke, tako i Hrvatskoj, u sklopu kojih posebno ističe mjere kojima je potrebno smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima bržim razvojem obnovljivih izvora, posebice energije vjetra, sunca i geotermalnih izvora, finaliziranjem nepotpunog zakonodavnog okvira, pojednostavljenjem i racionaliziranjem administrativnih postupaka za izdavanje dozvola i postupaka za instaliranje opreme poput solarnih panela u višestambenim zgradama. Predlaže se korekcija pojmova i definicija na način da se koriste one koje su propisane organskim zakonima (ZOTEE i ZOIEVUK). I to za izraze: energetsko odobrenje, investitor, nositelj projekta, obuhvat prostora i dr. Predlaže se usklađenje terminologije za skladištenje energije u Uredbi sa ZoTEE, kao i ostalim relevantnim Zakonima i Direktivama (npr. „energetsko odobrenje je dokument koji izdaje Ministarstvo za projekt novog proizvodnog postrojenja i/ili postrojenja za skladištenje energije ili projekt povećanja snage postojećeg proizvodnog postrojenja i/ili postrojenja za skladištenje energije“). Za sve predložene kriterije za javni natječaj potrebno je uvesti indeksaciju prilikom bodovanja kako ne bi dolazilo do nesrazmjera u bodovanju, da npr. za 1 euro cent manju ponudu ponuđač dobije čak 10 bodova manje od drugoga. Kod kriterija smanjenja emisija CO2 potrebno je navesti po kojoj metodologiji, jer su natječaji internacionalni. Postoji, primjerice, metodologija koju je objavilo MINGOR za izračun ugljičnog otiska. Također je bitno kako se administrira smanjenje emisije CO2. Naime, ukoliko se računa u zemlji u kojoj je energija utrošena, a postrojenja nakon životnog vijeka ostanu „potrošena postrojenja“ u državi gdje su izgrađena, upitna je opravdanost takvog pristupa. Isto vrijedi i za ostvarivanje doprinosa vezano za udjel energije iz OIE u konačnoj bruto potrošnji. Ona se uračunava u udio zemlje u kojoj je energija potrošena. Predlaže se da se svi dokumenti koji su izdani do stupanja na snagu Uredbe te proizvode pravne učinke, priznaju u postupcima javnih natječaja. Što se dešava u slučaju kada tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave itd. ne izdaju potrebne dokumente u propisanom roku, tj. kako se to odnosi na rokove koje nositelji projekta garantiraju kroz kriterije za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, kao i rokove važenja energetskog odobrenja? Potrebno je napraviti detaljnu distinkciju između rokova koji su pod direktnom kontrolom nositelja projekta i rokova na koje nositelj projekta ne može utjecati. Npr. nositelj projekta podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sukladno terminskom planu razvoja cijelog projekta, a onda čeka mjesecima na izdavanje građevinske dozvole, mimo svih zakonskih rokova za izdavanje dozvole, na što nema direktan utjecaj. Prijedlog je da se u konačni rok trajanja energetskog odobrenja uračunaju i potrebno vrijeme u ishođenju potrebnih dokumenata/rješenja/dozvola od nadležnih institucija, a koja su iznad zakonski propisanog roka. Primjerice ako se na rješenje za zaštitu okoliša u postupku procjene utjecaja na okoliš čeka godinu dana više od zakonski propisanog roka, onda energetsko odobrenje umjesto 5 godina traje dodatno za još tih godinu dana, odnosno 6 godina. S druge strane, investitor ulazi u rizik ishođenja EO bez pozitivnog rješenja za okoliš, jer je EO na početku procesa, a kriterij zaštite okoliša je samo spomenut u općim kriterijima st.1 čl.10. prijedloga Uredbe. Također, ukoliko i dobije sve potrebne dozvole za elektranu, što ako se produži rješavanje pitanje trase i priključka na mrežu s obzirom da znaju biti problematični imovinsko pravni odnosi, ali i procedura utjecaja na okoliš? Tada investitor čeka na uporabnu dozvolu i dovodi se u opasnost da će plaćati penale zbog trećih. Sljedeći primjer je što ako se na početku procesa dobije EO na 100 MW, a onda se kroz rješenja okoliša i priključenja pokaže da može 50 MW – da li će se plaćati kazna ako se ne realizira u cijelosti svih 100 MW, a zbog rješenja institucija da se ne može? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojmovi određeni Uredbom su u potpunosti sukladni Zakonu o tržištu električne energije (NN 111/21). Svi pojmovi koji su određeni Zakonom o tržištu električne energije, odnosno Zakonom o obnovljivim izvorima energije (NN 138/21) se jednoznačno odnose i na Uredbu sukladno čl.2.st.1. Uredbe kojom se određuje da izrazi koji se koriste u Uredbi, imaju značenja utvrđena propisom kojim se uređuje tržište električne energije i propisom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija, te ostalim propisima kojima se uređuje energetski sektor, prostorno uređenje i gradnja, te propisima donesenima na temelju tih zakona. Vezano uz sustav bodovanja, isti je Prijedlogom Uredbe transparentan, određen na zakonskim načelima i jednak za sve ponuditelje. Javni natječaji propisani Prijedlogom Uredbe nisu internacionalni oni se odnose na isključivo za gradnju proizvodnog postrojenja na određenom obuhvatu prostora Republike Hrvatske, ako je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili ako je zemljište u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stoga je jasno po kojoj metodologiji i na koji način se izračunava kriterij smanjivanja emisija CO2. Zahtjev da svi dokumenti koji su izdani do stupanja na snagu Uredbe proizvode pravne učinke, te da se priznaju u postupcima javnih natječaja nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) s obzirom da je sukladno čl.133. predmetnog Zakona ostavljen period rješavanja zatečenih projekata i priznavanja prethodno ishođene dokumentacije, koji bi s uvođenjem novog sustava iz članka 17. Zakona bio u suprotnosti, a samim time i nezakonito postupanje. Sva javnopravna tijela koja izdaju bilo koju vrstu akta imaju svoje zakonske rokove koji su sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske dužni poštivati. Nositelj projekta postaje istim nakon izdavanja energetskog odobrenje te svjesno, ozbiljno i odgovorno ulazi u proces izgradnje proizvodnog postrojenja znajući unaprijed sve rokove i obvezuje se podnošenjem iskaza interesa na iste. Rokovi važenja energetskog odobrenjasu definirani Zakonom o tržištu električne energije i ne može se drugačije uređivati podrednim aktom. “Kazna” zbog nerelazicije ukupne snage postrojenja ishođene energetskim odobrenjam nije predviđena Prijedlogom Uredbe
7 HGK UREDBU, Opće odredbe Udruženje OIE HGK predlaže da Vlada RH i Ministarstvo odrede da sva javnopravna tijela koja izdaju dozvole, prioritiziraju zahtjeve koje se temelje na dobivenom energetskom odobrenju (ističemo kako se ishođenje istoga plača) kako bi cijeli proces implementacije OIE projekata bio što brži. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sva javnopravna tijela koja izdaju bilo koju vrstu akta imaju svoje zakonske rokove koji su sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske dužni poštivati, stoga nije potrebno dodatno normirati ono što je već jasno definirano. Također, napominjemo da je plaćanje naknade za izdavanje energetskog odobrenje određeno u cilju otklona spekulantskih investitora, koji nisu bili ozbiljni u svojim namjerama izgradnje proizvodnjog postrojenja te je upravo iz tog razloga čl. 3.st.2. Uredbe određeno da pravna ili fizička osoba koja je zainteresirana za gradnju proizvodnog postrojenja mora biti sposobna tehnički, ekonomski i financijski da u rokovima određenim Zakonom i odredbama ove Uredbe realizira izgradnju proizvodnog postrojenja za koje iskazuje interes, odnosno ishodi pravomoćnu uporabnu dozvolu, jer često problem ispunjavanja rokova nije isključivo problem javnopravnih tijela.
8 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 1. Predlažemo da se u cijelom dokumentu ne koristi zajednički naziv „proizvodna postrojenja“ (u daljnjem tekstu: proizvodna postrojenja) za proizvodna postrojenja koja koriste OIE i postrojenja za skladištenja energije jer se radi o tehnološki i funkcionalno različitim postrojenjima. Također se radi o različitim definicijama i zasebnim poglavljima iz ZOTEE-a: IV. „Proizvodnja električne energije“ i V. Skladištenje energije“. Kroz tekst u nizu članaka iz ZOTEE-a odvojeno se navode proizvodna postrojenja od postrojenja za skladištenje energije. Također predlažemo izraz za „proizvodnju električne i/ili toplinske energije, jasno podijeliti na proizvodnju električne energije, proizvodnju električne i toplinske energije, jer izraz „ili toplinske energije“ nije predmet ove Uredbe. Bitno je jasno navesti da se ovdje radi o energetskim odobrenjima za postrojenja koja na neki način proizvode električnu energiju. Uredba se ne odnosi na postrojenja koja proizvode isključivo toplinsku energiju (npr. toplana na biomasu). Potrebno je jasno precizirati da su osim proizvodnih postrojenja predmet ove uredbe „postrojenja za skladištenje električne energije“ sa zasebnim priključkom (ne odnosi se na postrojenja za skladištenje energije unutar instalacija proizvodnih postrojenja). Prihvaćen Prihvaćeno.
9 HGK UREDBU, Članak 1. Udruženje OIE HGK predlaže da se ne koristi zajednički naziv „(u daljnjem tekstu: proizvodna postrojenja)“ za proizvodna postrojenja koja koriste OIE i postrojenja za skladištenja energije jer se radi o tehnološki i funkcionalno različitim postrojenjima. Također, u Zakonu o tržištu električne energije (ZOTEE) su glede navedenog zasebna poglavlja: IV. „Proizvodnja električne energije“ i V. Skladištenje energije“. Kroz tekst u nizu članaka iz ZOTEE-a odvojeno se navode proizvodna postrojenja od postrojenja za skladištenje energije. Također izraz za „proizvodnju električne i/ili toplinske energije, jasno podijeliti na proizvodnju električne energije, proizvodnju električne i toplinske energije, dok izraz „ili toplinske energije“ nije predmet ove Uredbe. Udruženje OIE predlaže da se jasno precizira da su osim proizvodnih postrojenja predmet ove uredbe skladišta električne energije sa zasebnim priključkom (ne odnosi se na skladišta energije unutar instalacija proizvodnih postrojenja). Također ne razmatraju se općenito skladišta energije (npr. skladišta toplinske energije-akumulatori topline, skladišta vodika itd). Prihvaćen Prihvaćeno.
10 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 1. Člankom 1. prijedloga Uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja (dalje u tekstu: Uredba) uveden je pojam „proizvodna postrojenja“ koji u daljnjem tekstu zajednički označava proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i/ili toplinske energije ili postrojenja za skladištenje energije. Primjenom ovako definiranog izraza „proizvodna postrojenja“ kroz odredbe prijedloga Uredbe, ne uvažavaju se specifičnosti pojedinih tehnologija koje isti uključuje. Pogotovo u dijelu kriterija za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja (veza komentari na članke 12. i 14. prijedloga Uredbe). Odredbama prijedloga Uredbe skladišta energije uvažavaju se samo kao skladišta električne energije unutar instalacija proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije. Zakonom o tržištu električne energije (NN br. 111/21) (dalje u tekstu: ZOTEE) skladišta energije definirana su kao samostalna postrojenja koja podrazumijevaju električne kotlove sa spremnikom, toplinske pumpe, baterijske spremnike, elektrolizatore sa spremnikom vodika i ostale uređaje u koje se električna energija može pohraniti, a za čiju je gradnju također propisana i obveza ishođenja energetskog odobrenja. Predlažemo dopunu prijedloga Uredbe na način da se definiraju odredbe koje propisuju uvjete, kriterije, rokove i način provedbe javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za samostalna postrojenja za skladištenje energije, uvažavajući specifičnosti tehnologija skladištenja. Prihvaćen Prihvaćeno.
11 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 2. Predlaže se proširiti da se status nositelja projekta odnosi i na postrojenja za skladištenje električne energije te isto proširiti i na točku 4., točku 7., točku 8. i točku 9. Stavak (2) točka 2. Energetsko odobrenje - je odobrenje izdano nositelju projekta, određeno propisom kojim se regulira tržište električne energije, a na temelju kojeg se planira graditi i/ili gradi proizvodno postrojenje i/ili proizvodna jedinica i/ili vrši obnova kapaciteta, te koje Ministarstvo dodjeljuje na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a temeljem kojega se osniva pravo služnosti i/ili pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, osim ako odredbama ovoga Zakona i propisa kojim se regulira tržište električne energije nije drukčije određeno Energetsko odobrenje je nužno za sve projekte vezane uz izgradnju novih ili obnovu postojećih proizvodnih kapaciteta OIE kao i za pojedinačna skladišta električne energije, neovisno o imovinsko-pravnim odnosima (vlasništvu nad zemljištem). Stavak (2) točka 3. Investitor - fizička ili pravna osoba koja planira graditi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu ili postrojenje za skladištenje energije, a koja još nije stekla uvjete za upis u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača Stavak (2) točka 4. Iskaz interesa – je iniciranje javnog natječaja za obuhvat zahvata u prostoru za planirano proizvodno postrojenje ili postrojenje za skladištenje energije od strane investitora , određenog u skladu s odredbama ove Uredbe Stavak (2) točka 8. Nositelj projekta - je fizička ili pravna osoba koja temeljem energetskog odobrenja gradi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu ili postrojenje za skladištenje Predlaže se proširiti da se status nositelja projekta odnosi i na postrojenja za skladištenje električne energije te isto proširiti i na točku 4., točku 7., točku 8. i točku 9. Stavak (2) točka 2. Energetsko odobrenje - je odobrenje izdano nositelju projekta, određeno propisom kojim se regulira tržište električne energije, a na temelju kojeg se planira graditi i/ili gradi proizvodno postrojenje i/ili proizvodna jedinica i/ili vrši obnova kapaciteta, te koje Ministarstvo dodjeljuje na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a temeljem kojega se osniva pravo služnosti i/ili pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, osim ako odredbama ovoga Zakona i propisa kojim se regulira tržište električne energije nije drukčije određeno Energetsko odobrenje je nužno za sve projekte vezane uz izgradnju novih ili obnovu postojećih proizvodnih kapaciteta OIE kao i za pojedinačna skladišta električne energije, neovisno o imovinsko-pravnim odnosima (vlasništvu nad zemljištem). Stavak (2) točka 3. Investitor - fizička ili pravna osoba koja planira graditi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu ili postrojenje za skladištenje energije, a koja još nije stekla uvjete za upis u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača Stavak (2) točka 4. Iskaz interesa – je iniciranje javnog natječaja za obuhvat zahvata u prostoru za planirano proizvodno postrojenje ili postrojenje za skladištenje energije od strane investitora , određenog u skladu s odredbama ove Uredbe Stavak (2) točka 8. Nositelj projekta - je fizička ili pravna osoba koja temeljem energetskog odobrenja gradi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu ili postrojenje za skladištenje energije, upisana u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača Stavak (2) točka 9. Obnova kapaciteta - je obnavljanje proizvodnog postrojenja koje proizvodi energiju iz obnovljivih izvora, uključujući potpunu iii djelomičnu zamjenu proizvodnog postrojenja ili pogonskih sustava i opreme za potrebe zamjene kapaciteta ili povećanja učinkovitosti ili povećanje kapaciteta proizvodnog postrojenja, te obnavljanje postrojenja za skladištenje energije. Stavak (2) točka 10. Predlaže se dodati definiciju „Obuhvat zahvata u prostoru“ koja preciznije definira obuhvat samog proizvodnog postrojenja ovisno o tehnologiji. Stavak (2) točka 11. Za obračunsko razdoblje umjesto navedenih „od 30 dana“ predlaže se pisati „kalendarski mjesec“, kao što se primjenjuje kod ostalih naknada vezano uz proizvodnju električne energije. Stavak (2) točka 13. Predlažemo da se ne primjenjuje izraz „naknada“ za iznose cijena koje se licitiraju javnim nadmetanjem, odnosno koristiti izraz „najniža početna cijena“. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Izraz “30 dana” je egzaktnija formulacija za računanje vremenskog razdoblja u odnosu na “kalendarski mjesec” te je izričajno točnija u pravnom i nomotehničkom smislu. Izraz “naknada” u smislu Uredbe nije isto što i izraz “najniža početna cijena” stoga je potrebno jasno razlikovati ta dva pojma.
12 HGK UREDBU, Članak 2. Stavak (2) - točka 2. Udruženje OIE HGK u definiciji energetskog odobrenja izmijeniti segment „te kojim se osniva pravo služnosti i/ili pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ sa sljedećim „te smatra dokazom pravnog interesa u svrhu ishođenja akata potrebnih za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije ili postrojenja za skladištenje energije“. Naime, ovaj segment je unesen u definiciju EO iz članka 17. stavka 23. ZOTTE-a te ga smatramo prigodnijim iz razloga što se pravo služnosti i/ili građenja ne osniva temeljem EO, već EO po zakonu predstavlja dokaz pravnog interesa za osnivanjem prava služnosti i/ili građenja slijedom drugih propisa što je detaljno opisano člankom 17. stavkom 25. ZOTTE-a koji glasi „Nositelj projekta, po izvršnosti energetskog odobrenja i sklopljenog ugovora o priključenju s operatorom sustava, podnosi zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole kod nadležnog tijela, a po pravomoćnosti i izvršnosti lokacijske ili građevinske dozvole osniva pravo služnosti odnosno građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“. Također, ovakvom definicijom vlasništvo zemljišta ne dolazi u fokus, te se EO jasno dodjeljuje na temelju zatraženog obuhvata na temelju prostorno planske dokumentacije. Stavak (2) – točka 3. Udruženje OIE HGK predlaže proširiti točku tako da se status nositelja projekta odnosi i na postrojenja za skladištenje električne energije. Isto predlažemo proširiti i na točku 4., točku 7., točku 8. i točku 9. Stavak (2) – točka 9. Udruženje OIE HGK predlaže umjesto „kapaciteta proizvodnog postrojenja“ pisati „povećanje kapaciteta proizvodnog postrojenja“. Stavak (2) – točka 10. Udruženje OIE predlaže brisati posljednji dio ove točke “ a kojeg je podnositelj zahtjeva riješio imovinsko pravne odnose sukladno članku 18. ove Uredbe”, jer na predloženi način su natječaji, neovisno o vlasništvu zemljišta, neprovedivi. Naime, traži se dokaz riješenih imovinsko pravnih odnosa da bi se iskazao interes sukladno Članku 3, Stavku 4, Točka 1, dok je upravo EO dokaz pravnog interesa za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, koji se rješavaju tek po dobivanju lokacijske dozvole. Nužno ukloniti! Stavak (2) – točka 18. Udruženje OIE HGK mišljenja je da je potrebno izbaciti dio navoda iz točke 18. stavka 2. „čije je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ jer EO govori o obuhvatu u skladu sa prostornim planom, dok se vlasnički odnosi rješavaju temeljem dobivene lokacijske dozvole, a za koju je EO dokaz pravnog interesa, što je niže pojašnjeno u komentarima na Članak 3. ove Uredbe. Stavak (4) – točka 5. Udruženje OIE HGK predlaže kroz cijeli tekst Uredbe koristiti jedinstveni naziv, u stavku 4 točka 5 navodi se „priključna snaga proizvodnog postrojenja“ dok se u članku 5. stavak 1. navodi „priključna električna snaga proizvodnog postrojenja“. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Izraz je sukladan zakonskim propisima, a njegova pravna narav u sljedivosti ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju pojedinog proizvodnog postrojenja je jasno naglašen kroz članak 17. stavak 25. Zakona o tržištu električne energije. U čl.2.st. 2. t. 3. već riješeno (vidi komentar br.8) U čl 2.st.2.t.10. “ a kojeg je podnositelj zahtjeva riješio imovinsko pravne odnose sukladno članku 18. ove Uredbe”, predmetni izričaj se ne odnosi na javne natječaje nego na situaciju u kojoj su riješeni imovinsko pravni odnosi kako i sam čl.18. definira. Stoga ako se pravilno razumije Uredba dokaz riješenih imovinsko pravnih odnosa traži se za čl.18., kako je i propisano, a ne i za iskaza interesa, ali obuhvat prostora mora biti jasno definiran i za iskaz interesa I za izdavanje energetskog odobrenje bez provođenja javnog natječaja. U čl.2. st.2. t. 18. koji predviđa uredan iskaz interesa podrazumijeva da će Ministarstvo iste smatrati samo ukoliko je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama članka 3., 4. i 5. ove Uredbe, kako je I navedeno, a vlasnički, odnosno imovinskopravni odnosi rješavaju se temeljem odredbe članka 18. Uredbe.
13 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 2. - OIEH predlaže izmjene i dopune članka 2. stavak 2. točke 2. na način da se briše dio rečenice „te kojima se osniva pravo služnosti i/ili građenja“ te dodaje nakon riječi dodjeljuje „na zahtjev investitora sukladno odredbama propisa kojim se regulira tržište električne energije i odredbama ove Uredbe ili“, na način da predložena definicija energetskog odobrenja glasi: „energetsko odobrenje je odobrenje izdano nositelju projekta, određeno propisom kojim se regulira tržište električne energije, a na temelju kojeg se planira graditi i/ili gradi proizvodno postrojenje i/ili proizvodna jedinica i/ili vrši rekonstrukcija i/ili revitalizacija, odnosno obnova/povećanje kapaciteta postojećih proizvodnih postrojenja, a koje Ministarstvo dodjeljuje na zahtjev investitora sukladno odredbama propisa kojim se regulira tržište električne energije i odredbama ove Uredbe ili temeljem odluke o odabiru najpovoljnije ponude, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako odredbama propisa kojim se regulira tržište električne energije i propisa kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija i odredbama ove Uredbe nije drukčije određeno.“ Obrazloženje: Energetskim odobrenjem se ne osniva pravo služnosti i/ili pravo građenja iz kojeg razloga je potrebno brisati sintagmu „te kojima se osniva pravo služnosti i/ili pravo građenja“. S obzirom da i ZoTEE i Uredba definiraju slučajeve kada se energetsko odobrenje izdaje na zahtjev investitora, potrebno je upotpuniti definiciju pojma energetskog odobrenja. -OIEH smatra da članak 2. stavak 2. točku 9. pojma obnove kapaciteta treba dodatno razraditi kako bi se napravila jasna distinkcija između revitalizacije. Prema trenutnoj definiciji, obnova kapaciteta uključuje i: -zamjenu (potpunu ili djelomičnu) proizvodnog postrojenja/pogonskih sustava/opreme za potrebe: -povećanja učinkovitosti ili -povećanje ili zamjene kapaciteta Dakle, ako se obnovom kapaciteta ne povećava snaga onda je to u stvari po definiciji revitalizacija. Iz tog razloga OIEH smatra da se definicija obnova kapaciteta zamijeni rječju „povećanje kapaciteta“ i da se iz definicije briše riječ zamjena kapaciteta ako ne dolazi do povećanja snage. -OIEH smatra da članak 2. stavak. 2. točka 10 pojma obuhvat prostora treba dodatno razraditi kako bi se spriječilo da s malim obuhvatom zahvata i/ili položajem takvog zahvata onemogući maksimalna iskoristivost/potencijal prostora definiranog prostornim planom i na taj način onemogući razvoj projekata drugim investitorima na tom području. OIEH ujedno predlaže izradu interaktivne web karte koja bi pokazivala područja pod važećim EO radi veće transparentnosti već odobrenih zahvata područja odnosno područja koja su pod važećim EO. -OIEH predlaže potrebu za definiranjem pojma hibridnih postrojenja, agrosunčanih elektrana i skladišta energije te predlaže dodavanje točke 20.,21. i 22. na način: (20) Hibridna postrojenja – proizvodna postrojenja koja u različitim procesima koriste kombinaciju najmanje dva različita primarna izvora energije ili koji jedan izvor primarne energije pretvaraju u dva energetska oblika ili koji dva izvora primarne energije pretvaraju u jedan energetski oblik ili koriste spremnike energije ili koriste energiju za proizvodnju vodika, priključena na elektroenergetsku mrežu preko istog obračunskog mjernog mjesta. (21) Agrosunčne elektrane - sunčane elektrane izgrađene na površinama koje su prostornim planom bilo koje razine određene kao poljoprivredne površine, a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeći prostor obuhvata farme, staklenika ili plastenika postavom agrosunčanih elektrana postižu ciljevi razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta, osim u nacionalnom parku i parku prirode. Obrazloženje: S obzirom da se novim Zakonom o prostornom uređenju uređuju, međuostalim, uvjeti planiranja prostora Republike Hrvatske, OIEH smatra da Uredba treba propisati pojam agrosunčanih elektrana koja definicija je u skladu s definicijom agrosunčanih elektrana iz Zakona o prostornom uređenju. (22) Skladište energije – svaki oblik pohrane i/ili pretvorbe električne energije u mehaničku, električnu ili kemijsku energiju koja se može skladištiti (reverzibilne hidroelektrane, kondenzatore, baterije, proizvodnja vodika i dr.). Obrazloženje: S obzirom da članak 13. Uredbe kao kriterij konkurentnosti proizvodnog postrojenja predviđa postrojenja za skladištenje energije, OIEH je stava kako je nužno definirati pojam skladište energije. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Izraz je sukladan zakonskim propisima, a njegova pravna narav u sljedivosti ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju pojedinog proizvodnog postrojenja je jasno naglašen kroz članak 17. stavak 25. Zakona o tržištu električne energije. Obuhvat prostora za razvoj projekta s jedne strane je definiran prostorno planskom dokumentacijom, a s druge strane urednim iskazom interesa pojedinog investitora u kom slučaju Ministarstvo ne može biti arbitar je li se malim obuhvatom zahvata i/ili položajem takvog zahvata onemogući maksimalna iskoristivost/potencijal prostora definiranog prostornim planom ukoliko su ispunjene sve odrednice određene Uredbom da bi se pojedini iskaz interesa smatrao urednim i za kojeg bi se podredno raspisivala odluka o provođenju javnog natječaja. Pojam hibridnih postrojenja, definiran je Prijedlogom uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.
14 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. UREDBU, Članak 2. Čl.2. st.2. u definiciji EO navedeno je da se energetskim odobrenjem osniva pravo služnosti i/ili pravo građenja na nekretninama u vlasništvu RH, a što nije u skladu sa člankom 17. st. 25. Zakona o tržištu električne energije (kojim je definirano da se tek po pravomoćnosti i izvršnosti lokacijske ili građevinske dozvole osniva pravo služnosti ili pravo građenja na nekretninama u vlasništvu RH, a po izvršnosti energetskog odobrenja i sklopljenog ugovora o priključenju nositelj projekta podnosi zahtjev za izdavanjem lokacijske ili građevinske dozvole) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izraz je sukladan zakonskim propisima, a njegova pravna narav u sljedivosti ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju pojedinog proizvodnog postrojenja je jasno naglašen kroz članak 17. stavak 25. Zakona o tržištu električne energije.
15 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 2. Članak 2. stavak 2., točka 18. Izbrisati ili drugačije formulirati "čije je zemljište u vlasništvu RH ili JLS" budući da unutar obuhvata, omeđenog vršnim točkama, mogu biti i dijelovi zemljišta koji nisu u javnom vlasništvu, a investitor ih neće koristiti za realizaciju projekta, ili će po drugoj osnovi riješiti imovinsko-pravne odnose, što mu je zakonska obveza tek za ishođenje građevinske dozvole – prava koja proizlaze vezana uz državno zemljište po ishođenju EO su posljedice koje nastupaju i ne utječu na odabir šireg obuhvata projekta koji mora biti prikazan kao omeđen vršnim točkama, što se posebno odnosi na prostorno disperzirane vjetroelektrane i solarne elektrane. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog bio bi u suprotnosti sa Zakonom o tržištu električne energije, kao I konceptom Uredbe, koja predviđa da je uredan iskaz interesa onaj ukoliko je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama članka 3., 4. i 5. ove Uredbe, kako je I navedeno, a vlasnički, odnosno imovinskopravni odnosi na privatnom zemljištu rješavaju se temeljem odredbe članka 18. Uredbe.
16 Mihael Piskač UREDBU, Članak 2. U ZoTEE-u, ali i u ovom prijedlogu uredbe ne nude se rješenja vezana uz Zakon o koncesijama, prije svega uz tzv. "isključivo pravo" čl.5 st.1 toč 16. i čl. 9 st.1 toč. 6 navedenog zakona. Dali je je energetsko odobrenje ujedno i "isključivo pravo" koje služi za stjecanje koncesije i posljedično tome koja je koncesijska naknada, kao dodatni namat na cijeli projekt? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Koncesije nisu predmet ove Uredbe niti Zakona o tržištu električne energije na temelju kojega se donosi ova Uredba nego je isto uređeno posebnim propisima.
17 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 3. Proširiti naslov prije članka 3. s „postrojenjem za skladištenje električne energije“ Stavak (1), (2) i (3) Predlaže se proširiti i na postrojenja za skladištenje električne energije Stavak (2) Predlaže se brisati ili izričito definirati kako se vrednuje i kojim dokumentima potkrepljuje tehnička, ekonomska i financijska sposobnost Stavak (3) Mišljenja smo da je moguće energetsko odobrenje izdati i nakon ishođenja građevinske dozvole za zemljišta s riješenim vlasničkih odnosima, osobito za slučaj da se radi o energetskom odobrenju za zamjensko - obnovljeno proizvodno postrojenje unutar postojećeg obuhvata proizvodne lokacije. Stavak (4) točke 1. i 4. Navedene točke su proširene u odnosu na odredbe ZOTEE članak 17. stavak 10. točke 1. i 4.: dodan je tekst „ili dokaz da je obuhvat prostora određen sukladno drugim propisima kojim se uređuje prostorno planiranje“ i „odnosno drugim propisom kojim se uređuje prostorno planiranje.“ Predlažemo brisati prethodne navode, sukladno ZOTEE. Alternativno, ukoliko se želi zadržati izričaj, isto je potrebno izmijeniti i u čl. 17, st. 10 ZOTEE. Stavak (4) točka 3 Mišljenja smo da zahtjevi za izdavanje lokacijske dozvole ili studije utjecaja na okoliš ili drugi pravni učinci doneseni nakon 19.01.2022. godine trebaju biti bodovno vrednovani. Realno gledano kroz brzinu realizacije projekta, onaj koji posjeduje izdan ugovor o priključenju, lokacijsku dozvolu ili studiju utjecaja na okoliš prema Proširiti naslov prije članka 3. s „postrojenjem za skladištenje električne energije“ Stavak (1), (2) i (3) Predlaže se proširiti i na postrojenja za skladištenje električne energije Stavak (2) Predlaže se brisati ili izričito definirati kako se vrednuje i kojim dokumentima potkrepljuje tehnička, ekonomska i financijska sposobnost. Stavak (3) Mišljenja smo da je moguće energetsko odobrenje izdati i nakon ishođenja građevinske dozvole za zemljišta s riješenim vlasničkih odnosima, osobito za slučaj da se radi o energetskom odobrenju za zamjensko - obnovljeno proizvodno postrojenje unutar postojećeg obuhvata proizvodne lokacije. Stavak (4) točke 1. i 4. Navedene točke su proširene u odnosu na odredbe ZOTEE članak 17. stavak 10. točke 1. i 4.: dodan je tekst „ili dokaz da je obuhvat prostora određen sukladno drugim propisima kojim se uređuje prostorno planiranje“ i „odnosno drugim propisom kojim se uređuje prostorno planiranje.“ Predlažemo brisati prethodne navode, sukladno ZOTEE. Alternativno, ukoliko se želi zadržati izričaj, isto je potrebno izmijeniti i u čl. 17, st. 10 ZOTEE. Stavak (4) točka 3. Mišljenja smo da zahtjevi za izdavanje lokacijske dozvole ili studije utjecaja na okoliš ili drugi pravni učinci doneseni nakon 19.01.2022. godine trebaju biti bodovno vrednovani. Realno gledano kroz brzinu realizacije projekta, onaj koji posjeduje izdan ugovor o priključenju, lokacijsku dozvolu ili studiju utjecaja na okoliš prema prijašnjim procedurama, ima veliku prednost za bržu realizaciju projekta u odnosu na onoga koji iste ne posjeduje. Iz tog razloga smatramo da bi se trebao prihvatiti ugovor o priključenju umjesto preliminarnog mišljenja za navedene slučajeve. Stavak (4) točka 4. Smatramo da se izjava ovlaštenog projektanta da je idejno rješenje u skladu s prostornim planom ne bi trebala tražiti u ovoj fazi, jer se tako i onako traži lokacijska informacija ili drugi dokaz da je u PP. Stavak (4) točka 5. Navodi se „priključna snaga proizvodnog postrojenja“ dok se u članku 5. stavak 1. navodi „priključna električna snaga proizvodnog postrojenja“ predlažemo koristiti jedinstveni naziv kroz cijeli tekst Uredbe. Stavak (4) točka 5. Predlaže se umjesto izraza „predviđenu proizvodnju“ pisati „predviđenu godišnju proizvodnju“, te ne koristiti različite izraze „solarne“ u točki 5. a „sunčane“ u točki 6. Stavak (4) točka 5. Predlaže se uz priključnu snagu proizvodnog postrojenja dodati i instaliranu snagu proizvodnog postrojenja. Priključnu (MW ili kW), a instaliranu (MVA ili kVA). Stavak (5) Predlaže se izbaciti predmetni stavak. Stavak (7) i (8) Predlaže se brisati navedene stavke zbog potencijalne neutemeljenosti propisivanja udaljenosti u metrima, u smislu potencijalnog ograničavanja vlasničkih prava na susjednim zemljištima unutar buffer zone, odnosno neusklađenosti predmetne odredbe s regulativom koja propisuje prostorno uređenje. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Postrojenja za skladištenje električne energije su obuhvaćena kroz općeniti naziv koji se u čl.1. Uredbe kratio na “proizvodna postrojnja” Stavak 2. ima intenciju zaštite Republike Hrvatske od spekulantskih investitora koji iako unaprijed znaju sve zadane zakonske okvire, za izgradnju proizvodnog postrojenja nemaju tehničku ili finanancijsku sposobnost realizirati izgradnju proizvodnog postrojenja I svoja prava naknadno potražuju u sudskim i arbitražnim postupcima od RH.
18 HGK UREDBU, Članak 3. Stavak (1), (2) i (3) Udruženje OIE HGK predlaže stavke 1., 2. i 3. članka 3. proširiti i na postrojenja za skladištenje električne energije. Stavak (3) Udruženje OIE HGK predlaže precizirati stavak na način da se segment „ako je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili ako je zemljište u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ proširi na način „ukoliko je dio obuhvata prostora ili cijeli obuhvat prostora zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili ukoliko je zemljište u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ukoliko na zemljištu nisu riješeni imovinsko pravni odnosi“. Argumentacija potrebe ovakvog proširenja odredbe: - Ovakav stavak je u skladu s utvrđenom praksom ZOTTE-a kojom se izdaje EO na temelju obuhvata koji je odobren prostornim planom, bez obzira na vlasničke odnose - Ovako uređen stavak ne derogira niti u jednoj situaciji Zakon o prostornom uređenju (mogućnost ishođenja lokacijske dozvole), zatim Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (mogućnost izvlaštenja temeljem lokacijske dozvole te utvrđenog interesa RH iz Zakona o energiji članku 4. stavku 1. i 2. kojim se utvrđuje da su OIE od interesa za RH), te ne dovodi u pitanje utvrđenu praksu razvoja infrastrukturnih projekata u RH u kojoj je institut izvlaštenja neophodan (nepostojeći vlasnici, zavedeni mrtvi ljudi kao vlasnici itd.) - Ovako uređen stavak je usklađen s odredbama ZOTTE-a prije svega člankom 17. stavkom 23. i 25. Stavak (4) - točka 3. Udruženje OIE HGK predlaže dopunu točke na način da se uz preliminarno mišljenje operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu uvažava i potvrda operatora prijenosnog i/ili distribucijskog sustava da je za traženu lokaciju sklopljen valjani ugovor o priključenju i/ili izdana elektroenergetska suglasnost. Osim za ugovor o priključenju, treba uvesti dopunu za projekte koji imaju akt za građenje, te su stekli sve uvjete za dobivanje EO-a, isti se mora uključiti ili ovdje ili u prijelazne i završne odredbe. Stavak (4) - točka 6. Udruženje OIE HGK predlaže izbaciti riječ „neprekinuti“ jer se na taj način sprječava razvoj složenih projekata koji su od interesa za energetski sustav RH. Stavak (4) – točka 6. točka 6.a Udruženje OIE HGK predlaže nadopuniti tekst iza riječi priključnog dalekovoda sa sljedećim: „te bez obuhvata trase naponskih kabela (NS/VS) u slučaju kada se postrojenje gradi na dvije ili više fizički odvojenih lokacija.“ Obrazloženje: kabeli ne moraju biti u obuhvatu u vrijeme podnošenja zahtjeva za EO, pogotovo za sunčane elektrane. One se grade bitno bliže naseljenim područjima, pa i unutar njih i sa stajališta zaštite okoliša, urbanog planiranja pa u konačnici i estetike prostora, svakako je prihvatljivije da se takvi projekti razvijaju na više odvojenih lokacija, koje se spajaju internim vezama, a zajednički čine jedno jedinstveno postrojenje. Inzistirati da cijeli taj prostor bude u odgovarajućoj zoni prostornog planiranja, nije pravedno prema drugim interesima prostornog planiranja i nepotrebno odugovlači cijeli postupak razvoja projekta. Predloženim rješenjem ne bi se derogirao Zakon, a na elegantan način bi se učinilo nespornim da samo postrojenje mora biti „u zoni“, dok bi se imovinski odnosi na naponskim kabelima rješavali naknadno. Stavak (4) - točka 6. – podtočka d) Udruženje OIE HGK u točci 6. podtočka d predlaže izbaciti dio „te po potrebi poziciju mjernog stupa i trafostanice“ jer navedeno ne mora biti unutar obuhvata projekta. Stavak (7) Udruženje OIE HGK u stavku 7 predlaže korigirati udaljenost od 3000 m jer nije u skladu s Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije čl. 12 stavak 2. gdje se navodi da minimalna zračna udaljenost mora biti 2000 m Stavak (9) - točka 1. Udruženje OIE HGK predlaže maknuti točku 1. jer su udaljenosti od infrastrukture definirane drugim aktima Stavak (9) - točka 2. Udruženje OIE HGK predlaže izbaciti riječ „neprekinuti“ jer se na taj način sprječava razvoj složenih projekata koji su od interesa za energetski sustav RH. Stavak (10) Udruženje OIE HGK predlaže da Ministarstvo izda unificiranu i jednoznačnu uputu kako izračunati emisije CO2 za postrojenja OIE koje su iskazale interes za EO kako bi ih svi računali sukladno jednakim smjernicama. Upute i metodologija za izračune CO2 postoje, …., no ovdje je problem ulaznih parametara, jer svaki natjecatelj može za isti projekt dati različite parametre, a nema mogućnosti verifikacije istih. CO2 emisije se računaju po stvarnoj realizaciji i proizvodnji, sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021), koji propisuje u Točki 15. Fotonaponski sunčani moduli. Za recimo vjetroelektrane, nema propisano. Predmetni Pravilnik donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postrojenja za skladištenje električne energije su obuhvaćena kroz općeniti naziv koji se u čl.1. Uredbe kratio na “proizvodna postrojnja” Predmetni prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije jer se iskaz interesa ne može iskazivati za “dio obuhvata prostora zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave” nego isključivo za obuhvata prostora zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ili zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev da se pojedini dokumenti koji su izdani do ili prije stupanja na snagu Zakona o tržištu električne energije proizvode pravne učinke, te da se vrednuju u postupcima javnih natječaja nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) s obzirom da je sukladno čl.133. predmetnog Zakona ostavljen period rješavanja zatečenih projekata i priznavanja prethodno ishođene dokumentacije, a koji bi uvođenjem novog sustava iz članka 17. Zakona bio u suprotnosti, a samim time i nezakonito postupanje. Pojam “složenih projekata” nije predviđen pozitivnim propisima RH. Predmetnom Uredbom ne riješava se pitanje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš nego se isto uređuje kroz propise procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Energetsko odobrenje izdaje se isključivo za područje unutar vršnih točaka obuhvata prostora razvoja projekta, ovisno o tehnologiji a temeljem istoga, uz ishođenje ugovora o priključenju se ishođuje lokacijska dozvola koja slijedi obuhvat prostora određenog energetskim odobrenjem. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije nije na snazi od stupanja na snagu Zakona o tržištu električne energije, a sama odrednica od 3000 m minimalne zračne udaljenosti za vjetroelektrane potrebna je zbog razvoja novih tehnologija čije su turbine u načelu većeg promjera što zakonodavac mora uzeti u obzir kao važan element u izgradnji novih vjetroelektrana. Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021) ne izračunava CO2 emisije za sunčane elektrane na način na koji to predviđa Uredba, jer se predmetnim Pravilnikom dokazuju uštede energije za stranke obveznice, a ne investitoreu OIE.
19 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 3. - u članku 3. stavku 2. nejasno je kako se procjenjuje da je pravna ili fizička osoba tehnički, ekonomski i financijski sposobna da realizira gradnju proizvodnog postrojenja iz kojeg razloga treba razraditi navedeni stavak. - Iako je OIEH svjestan kako Uredbe za EO ne smije biti u suprotnosti s odredbama Zakona o tržištu električne energije, OIEH želi istaknuti kako studija izvedivosti s popisa dokumenata iz članka 3. stavka 4. točka 5. koja se prilaže uz iskaz interesa je suvišna. Naime, EO se izdaje u vrlo ranoj fazi razvoja projekta te su sve informacije koje su relevantne već sadržane u idejnom rješenju. Prerano je zahtijevati informacije o predviđenoj proizvodnji, smanjenju emisija i etapnoj gradnji. Isto tako nepotrebne su financijske informacije o projektu budući da je razvoj i gradnja projekta isključivi rizik investitora. -u članku 3. stavku 4. točki 5.h. nejasno je na temelju koje metologodije će se računati traženi parametri. Trebalo bi propisati metodologiju ili formulu kako se računaju traženi parametri. Na taj način ponude će biti usporedive prema istim parametrima. - OIEH u stavku 4. točki 6. podtočka d) predlaže brisanje riječi „te po potrebi poziciju mjernog stupa i trafostanice“ jer mjerni stup i trafostanica ne moraju biti unutar obuhvata projekta. Predložena točka d) treba glasiti: „d. za vjetroelektrane mora biti utvrđen obuhvat prostora razvoja projekta te vršne točke obuhvata prostora razvoja projekta koji sadrži planirani raspored vjetroagregata, bez obuhvata trase priključnog dalekovoda“. - OIEH predlaže u stavku 4. točke 6. brisanje riječi „neprekinut“ jer se na taj način sprječava razvoj složenih projekata koji su od interesa za energetski sustav RH. Predloženi stavak 6. treba glasiti: „ 6. grafički prilog na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 u kojem je podnositelj zahtjeva utvrdio minimalan potreban prostor obuhvata prostora i/ili poziciju na kojoj planira izgraditi proizvodno postrojenje određenu koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM projekcija), u elektroničkom obliku:“ -u članku 3. stavku 5. nije jasno provodi li se analiza koristi i troškova samo za proizvodna postrojenja za proizvodnju toplinske energije, koja uključuju geotermalna postrojenja i kogeneracijska postrojenja ili se može zahtijevati i za druge OIE. OIEH predlaže da se jasno navede u kojim slučajevima je potrebma analiza koristi i troškova. - OIEH predlaže izmjenu stavka 7. na način da minimalna zračna udaljenost najbližeg vjetroagregata mora biti 2000 m od najbližeg vjetroagregata druge planirane i/ili izgrađene vjetroelektrane. Predložena izmjena stavka treba glasiti: „7. Prilikom izrade grafičkog priloga iz stavka 4. točke 6. ovoga članka za proizvodno postrojenje vjetroelektrane minimalna zračna udaljenost najbližeg vjetroagregata za proizvodno postrojenje vjetroelektrane mora biti 2000 metara od najbližeg vjetroagregata druge planirane i/ili izgrađene vjetroelektrane“. Obrazloženje: udaljenost od 3000m nije u skladu s člankom 12. stavkom 2. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, koji propisuje minimalnu udalje nost od 2000m. - OIEH predlaže brisanje stavka 9. točke 1. budući da su udaljenosti od infrastrukture definirane drugim aktima. - OIEH predlaže u stavku 9. točke 2. brisanje riječi „neprekinut“ jer se na taj način sprječava razvoj složenih projekata koji su od interesa za energetski sustav RH. - iz stavka 10. izračun smanjivanja ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova, uključujući ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i dušikov oksid (N2O), ovisno o tehnologiji proizvodnog postrojenja”. OIEH smatra kako je potrebno jasno definirati za koje tehnologije su različiti izračuni potrebni i kako će se izračunavati. Trebalo bi propisati metodologiju ili formulu kako se računaju traženi parametri kako bi se osiguralo da svi koriste istu metodu. Na taj način osigurava se da su sve ponude usporedive prema istim parametrima. - OIEH predlaže dodavanje novih stavaka 14. i 15., a koji se odnose na davanje prednosti onima koji su ishodili Ugovor o priključenju nakon stupanja na snagu ZoTEE-a (NN 111/21). Predloženi stavci 14. i 15. glase: „(14) Ukoliko je pravna ili fizička osoba sklopila ugovor o priključenju s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava, a prethodno nije ishodila energetsko odobrenje, umjesto preliminarnog mišljenja operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o mogućnostima priključenja iz točke 3. stavka 4. ovo članka, uz iskaz interesa dužan je dostaviti sklopljeni ugovor o priključenju s operatorom prijenosnog ili operatorom distribucijskog sustava. (15) Ukoliko prilikom iskaza interesa, jedna od pravnih ili fizičkih osoba dostavi dokument iz stavka 14. ovog članka, Ministarstvo će razmatrati samo pristigle interese s dostavljenim ugovorom o priključenju. Iskaze interesa s preliminarnim mišljenjem neće razmatrati.” Obrazloženje: Prema informacijama iz HEP ODS i HOPS postoji veliki broj projekata koji su ishodili Ugovor o priključenju (UOP) nakon stupanja ZoTEE-a na snagu, što je bilo u skladu sa tadašnjim pravilima o priključenju. Ti projekti koji imaju UOP su u dosta naprednoj fazi razvoja i puno je realniji projekt od onoga koji mora ishoditi EMP, pa UOP tek nakon EO i EOTRP. OIEH smatra da nema smisla da netko za istu lokaciju radi EMP kada već postoji izdan UOP za istu lokaciju. Slijedom navedenog, takvi projekti bi trebali imati prednost kod iskaza interesa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavak 2. ima intenciju zaštite Republike Hrvatske od spekulantskih investitora koji iako unaprijed znaju sve zadane zakonske okvire, za izgradnju proizvodnog postrojenja nemaju tehničku ili finanancijsku sposobnost realizirati izgradnju proizvodnog postrojenja I svoja prava naknadno potražuju u sudskim i arbitražnim postupcima od RH. U fazi određivanja iskaza interesa I određivanja donošenaj odluke o odabiru najpovoljnije ponude Ministarstvo mora imati sve relevantne informacije kako bi moglo ispravno odlučiti o istima, stoga smatramo da nije prerano zahtijevati informacije i podatke predviđene st.4. t.5. Uredbe. Pojam “složenih projekata” nije predviđen pozitivnim propisima RH. Analiza koristi i troškova provodi se samo za proizvodna postrojenja određena člankom 15. st. 9. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13 I 14/14). Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije nije na snazi od stupanja na snagu Zakona o tržištu električne energije, a sama odrednica od 3000 m minimalne zračne udaljenosti za vjetroelektrane potrebna je zbog razvoja tehnologija što uključuje i turbine većeg promjera a što zakonodavac mora uzeti u obzir kao važan element u izgradnji novih vjetroelektrana. Uredbom je u čl.3.st.10. određeno da studija izvedivosti iz stavka 4. točke 5. ovoga članka obvezno sadržava iznos ukupne investicije izgradnje proizvodnog postrojenja za koje je iskazan interes Ministarstvu, kao i procjenu izračuna smanjivanja ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova uključujući ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i dušikov oksid (N2O), ovisno o tehnologiji proizvodnog postrojenja, koja je vezana uz izgradnju proizvodnog postrojenja iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe, dakle jasno je da je isto potrebno izračunati samo za proizvodna postojenja manja od 500 kW sukladno postojećim metodologijama za izračun istog. Zahtjev da se pojedini dokumenti koji su izdani do ili prije stupanja na snagu Zakona o tržištu električne energije proizvode pravne učinke, te da se vrednuju ili čak imaju prednost u postupcima javnih natječaja nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) s obzirom da je sukladno čl.133. predmetnog Zakona ostavljen period rješavanja zatečenih projekata i priznavanja prethodno ishođene dokumentacije, a koji bi uvođenjem novog sustava iz članka 17. Zakona bio u suprotnosti, a samim time i nezakonito postupanje.
20 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 3. Člankom 3. stavkom 4. prijedloga Uredbe definira se dokumentacija koju je pravna ili fizička osoba dužna dostaviti uz iskaz interesa, a koja između ostalog uključuje i preliminarno mišljenje operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu (točka 3.). Predlažemo dopunu predmetne odredbe na slijedeći način: 3. preliminarno mišljenje operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu ili važeću elektroenergetsku suglasnost ili važeći ugovor o priključenju na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu. Na ovaj bi način projekti koji su ishođenjem elektroenergetske suglasnosti, odnosno potpisom ugovora o priključenju na elektroenergetsku mrežu, već zauzeli kapacitet mreže, a nisu ishodili energetsko odobrenje u skladu s člankom 133. stavkom 2. ZOTEE-a, imali mogućnost ishođenja energetskog odobrenja. Naime, projekti koji već raspolažu s važećom elektroenergetskom suglasnosti, odnosno ugovorom o priključenju na elektroenergetsku mrežu u značajno su daljoj fazi razvoja od projekata koji ishode zahtijevano preliminarno mišljenje operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zahtjev da se pojedini dokumenti koji su izdani do ili prije stupanja na snagu Zakona o tržištu električne energije proizvode pravne učinke, te da se vrednuju u postupcima javnih natječaja nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) s obzirom da je sukladno čl.133. predmetnog Zakona ostavljen period rješavanja zatečenih projekata i priznavanja prethodno ishođene dokumentacije, a koji bi uvođenjem novog sustava iz članka 17. Zakona bio u suprotnosti, a samim time i nezakonito postupanje.
21 Mihael Piskač UREDBU, Članak 3. 11. Što ako tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave pravne osobe sa javnim ovlastima te druga javno pravna tijela ne dostave dokumente i podatke potrebne za provođenje postupka ispitivanja mogućnosti gradnje proizvodnog postrojenja u roku 30 dana? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sva javnopravna tijela koja izdaju bilo koju vrstu akta imaju svoje zakonske rokove koji su sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske dužni poštivati.
22 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 3. Članak 3. stavak 3. Isto kao za članak 2. točku 18. izbrisati ili drugačije formulirati "čije je zemljište u vlasništvu RH ili JLS" budući da unutar obuhvata, omeđenog vršnim točkama, mogu biti i dijelovi zemljišta koji nisu u javnom vlasništvu. Iskaz interesa za gradnju se podnosi za cijeli prostor potreban za realizaciju projekta, a na investitoru je da riješi ili ne koristi imovinskopravno čestice u obuhvatu koje nisu u vlasništvu RH ili JLS. Članak 3. stavak 4. točka 3. Zbog jasnoće i jasne definicije potrebnog mišljenja , dodati: "Kojeg operater prijenosnog odnosno distributivnog sustava izdaje na osnovu izrađenog i prihvaćenog Elaborata mogućnosti priključenja, sukladno Pravilima priključenja. Ukoliko se misli na neki drugi oblik mišljenja koje se izdaje na drugi način, isto razjasniti i uskladiti sa shvaćanjima nadležnih operatera. Članak 3. stavak 7. Sukladno pravilniku o izdavanju energetskih odobrenja za proizvodna postrojenja (NN 05/2020) i pozitivnoj praksi na razini EU kao i tehničkim mogućnostima te racionalnom korištenju prostora minimalnu udaljenost među dva postrojenja vjetroelektrana propisati na 2000m sukladno ranijoj praksi i propisima. Zbog pojašnjenja dodati definiciju „druge planirane“ vjetroelektrane budući da nije jasno po kojem kriteriju elektrana stječe status „planirane“ u percepciji nadležnog Ministarstva. Članak 3. stavak 9. točka 1. Mjerni stup tj kampanja mjerenja nije definirana kao potrebna za iskaz interesa pa ovo sugeriram definirati/razjasniti ili izbrisati. U praksi, sigurnosna udaljenost od elektroenergetskog voda mora biti usklađena sa visinom mjernog stupa, tj. udaljena za visinu stupa i dodatnu sigurnosnu udaljenost, ali nije jasno da postupak ishođenja EO ima veze s načinom provođenja kampanje mjerenja vjetra, koja je izgledno prethodno provedena ukoliko je investitor iskazao interes s procjenom proizvodnje, koju bi morao temeljiti na relevantnim podacima. Članak 3. stavak 9. točka 3. U nesuglasju sa stavkom 6 istog članka – provjeriti i uskladiti. Članak 3. stavak 10. Nužno je propisati načine i vrednovanje izračuna i jednako vrednovati prema tehnologijama kako bi se izbjegle interpretacije i moguće manipulacije podacima. Izračun bi trebao biti egzaktan sa određenim parametrima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Predmetni prijedlog bio bi u suprotnosti sa Zakonom o tržištu električne energije, kao I konceptom Uredbe, koja predviđa da je uredan iskaz interesa onaj ukoliko je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama članka 3., 4. i 5. ove Uredbe, kako je I navedeno, a vlasnički, odnosno imovinskopravni odnosi na privatnom zemljištu rješavaju se temeljem odredbe članka 18. Uredbe. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije nije na snazi od stupanja na snagu Zakona o tržištu električne energije, a sama odrednica od 3000 m minimalne zračne udaljenosti za vjetroelektrane potrebna je zbog razvoja tehnologija što uključuje i turbine većeg promjera a što zakonodavac mora uzeti u obzir kao važan element u izgradnji novih vjetroelektrana.
23 Mihael Piskač UREDBU, Članak 3. 7. dokaz o uplati jamčevine - držimo da bi ovo trebali uplatiti samo investitori koji se jave na natječaj, a nisu sudjelovali u iskazu interesa. Naime, svi investitori koji sudjeluju u postupku "iskaz interesa" zapravo za potrebe države pripremaju natječaj i izrada sve dokumentacije je ozbiljan trošak za njih pa su na taj način oni več iskazali ozbiljnost svoje ponude. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21)
24 Mihael Piskač UREDBU, Članak 3. 3. preliminarno mišljenje - za ovu aktivnost traži se tzv. EMP - Elaborat mogućnosti priključenja na mrežu. No, poznato je da je HEP ODS za puno lokacija već izdao EOTRP - Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu. Ne potoji ni jedan razlog da se u procesu rješavanja energetskog odobrenja ne prihvati već izdani EOTRP jer će se time smanjiti pritisak i "zagušenje" na HEP ODS, a suštinski se neće ništa promijeniti. Stoga bi u uredbu trebalo dodati odredbu: - ukoliko već za traženu lokaciju postoji ranije izdan EOTRP oparetera prijenosnog i/ili distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku mrežu on se prihvača kao prelimenarno mišljenje Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
25 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 4. Stavak (8) Predlaže se skraćivanje navedenog roka od 60 dana na 30 dana za obavijest Ministarstva prema pravnoj ili fizičkoj osobi ukoliko njen iskaz interesa nije uredan. Stavak (13) Ako se nakon proteklog roka pokaže da će biti raspisan natječaj, sva dokumentacija postaje javna (osim idejnog rješenja i studije izvodljivosti), mišljenja smo da se s ovakvim kriterijima iz prijedloga Uredbe može dosta „igrati“, odnosno može “konkurenciju“ natjerati da ide s nerealnim, na brzinu pripremljenim ponudama kojima se može dobiti energetsko odobrenje, a u konačnici je upitno hoće li išta izgraditi. Također, upitno je da li je preliminarno mišljenje o mogućnosti priključka na mrežu (podlogu za njegovo izdavanje izrađuju ovlaštene osobe) koje prelazi na onoga tko pobjedi na natječaju predmet povrata troškova od strane „pobjednika“ onome tko je iskazao interes, a u konačnici nije pobijedio na natječaju? Postavlja se pitanje obeštećenja troškova u slučaju da na natječaju pobjedi netko tko isti nije inicirao. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog stavka 8. Uredbe nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21). Ministarstvo je sukladno čl. 17. st.31. Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21) odgovorno za organizaciju i provedbu postupka javnog natječaja, te štiti idejna rješenja i studije izvedivosti investitora kojisu iskazali uredne iskaze interesa poslovnom tajnom, a kako će “konkurencija” pripremati svoje ponude za raspisane javne natječaje nije predmet rješavanja ove Uredbe. Ministarstvo je kroz Uredbu stvorilo pravni okvir i poslovnu klimu da svi ozbiljni investitori postanu nositelji projekta i izgrade svoje proizvodno postrojenje te doprinesu ciljevima RH prema zelenoj tranziciji. Preliminarno mišljenje o mogućnosti priključka na mrežu ne bi trebalo biti podložno obeštećenju troškova jer isto je naplaćena usluga u koju svaki investitor ulazi poznavajući rizike, jer su mu svi paramteri bili ili morali biti poznati u trenutku traženja usluge izdavanja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključka na mrežu.
26 HGK UREDBU, Članak 4. Stavak (10). Udruženje OIE HGK navodi kako se obuhvat prostora nigdje u EO ne definira za vjetroelektrane (u izdanim EO po Članku 133 ZOTEEa) gdje su VA (koordinate), već isključivo vršne koordinate obuhvata. Za druga postrojenja OIE, poput SE, mora se utvrditi da nisu u obuhvatu iz EO-a od izgrađenog ili planiranog postrojenja. Potrebno je bolje raspisati i definirati točke obuhvata i granične udaljenosti postojećih i planiranih vjetroelektrana od novih obuhvata projekata koji su predmet natječaja za EO. Cilj zaštite obuhvata, poglavito kod obuhvata vjetroelektrana je zaštita resursa vjetra i negativnog utjecaja u slučaju druge vjetroelektrane koja se planira. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
27 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 4. - OIEH predlaže izmjenu stavka 6. na način da Ministarstvo o opravdanosti donošenja odluke o provođenju javnog natječaja odlučuje od dana zaprimanja iskaza, a ne od dana dostave urednog iskaza. Predloženi stavak bi trebao glasiti: „(6) Ministarstvo će u roku od 90 dana od dana zaprimanja iskaza interesa razmotriti opravdanost donošenja odluke o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za traženo proizvodno postrojenje na određenom obuhvatu prostora, uzimajući u obzir članak 16. stavak 6. Zakona.“ Obrazloženje: S obzirom da MINGOR o urednosti iskaza odlučuje u roku od 60 dana od dana zaprimanja iskaza interesa, OIEH smatra da nema potreba da se o opravdanosti donošenja odluke o provođenju javnog natječaja odlučuje u roku od 90 dana od zaprimanja urednog iskaza jer se time nepotrebno prolongira postupak. OIEH smatra da Ministarstvo ima primjeren rok od 30 dana od dana kada utvrdi da je zaprimljen uredan iskaz razmotriti i opravdanost donošenja odluke o provođenju javnog natječaja. Ako bi ministarstvo odlučivalo od dostave urednog iskaza to bi značilo da nakon što unutar 60 dana utvrdi urednost iskaza da u narednih 90 dana može razmatrati opravdanost donošenja odluke o provođenju javnog natječaja, što je predug period. -OIEH ujedno predlaže i uvođenje mogućnost dopune/ispravka iskaza interesa u određenom roku kako se ne bi cijeli postupak trebao ponovo provesti ako npr. nedostaje jedan dokument. - Stavak 12. određuje redoslijed zaprimljenih zahtjeva iz kojeg razloga OIEH smatra da treba dodatno razraditi redoslijed raspisivanja natječaja po iskazanom interesu koji se preklapaju. Ujedno, treba propisati da se u slučaju preklapanja iskaznih interesa obavještavaju osobe iz stavka 1. ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. stavkom 7. Uredbe određeno je da Ministarstvo razmatra samo uredne iskaze interesa i za njih donosi odluku o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja iz stavka 14. ovoga članka, stoga se niti rok ne može računati od dana zaprimanja iskaza interesa, ako isti nije bio uredan. Uredan iskaz interesa je definiran u čl.2. Uredbe i ne može se smatrati da je isti uredan ako ne ispunjava sve elemente navedene u definiciji pojma, te bi se nadopunom iskaza interesa negirala njegova jasno propisana intencija. Uredbom nije predviđeno preklapanje iskazanih interesa, stoga nije potrebno niti njihovo dodatno uređivanje.
28 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 4. Članak 4. stavak 12. Dodati stavak: Ako iskaz interesa zahvaća obuhvat prostora ili djelomični obuhvat prostora nekog drugog iskaza interesa koji je prethodno iskazan Ministarstvu, sukladno Članku 133 Zakona o tržištu električnom energijom, Ministarstvo takav iskaz interesa neće razmatrati do okončanja postupka javnog natječaja za iskazani obuhvat prostora, odnosno do izdavanja pravomoćnog energetskog odobrenja za taj obuhvat prostora sukladno Članku 133 Zakon o tržištu električnom energijom. Naime, omogućavanje paralelnog provođenja postupaka po članku 133 i članku 17 ZOTEE-a može uzrokovati dubioze i oštetiti one projekte koji su uredno ispunili zahtjeve po članku 133, a nadležno Ministarstvo do stupanja na snagu uredbe po članku 17 nije provelo natječaje, u odnosu na one za koje je provelo, a koji se po prirodi stvari nisu mogli naći u takvoj situaciji. Uskladiti sa Člankom 3 stavkom 7 o iskazu interesa za vjetroelektrane i sigurnosnim udaljenostima, ako iskaz interesa ne zahvaća prostor prethodno iskazanog interesa, ali se nalazi na manjoj udaljenosti od propisane člankom 3 stavak 7 Ministarstvo takav iskaz interesa neće razmatrati do okončanja postupka javnog natječaja za iskazani obuhvat prostora sa kojim je u koliziji , odnosno do izdavanja pravomoćnog energetskog odobrenja za taj obuhvat prostora, ili ishođenja suglasnosti od drugog investitora. Članak 4. stavak 13. Potrebno pojasniti, je li javno objavljena dokumentacija uključuje mogućnost preuzimanja i korištenja dokumentacije drugim sudionicima nakon objave natječaja. Nakon objave natječaja ukoliko sudionici žele sudjelovati sa postrojenjem jednake snage kao što je predviđeno preliminarnim mišljenjem operatera omogućavanjem korištenja istih dokumenata stvaraju se preduvjeti tržišnog natjecanja, tj. veći broj sudionika bi se mogao natjecati bez dodatnog opterećenja operatera sa zahtjevima za EMPove. Lokacijske informacije prikupljene kroz proces iskaza interesa obuhvaćaju čestice unutar prostora obuhvaćenog natječajem i bilo bi neefikasno i nesvrsishodno zahtijevati od svih potencijalnih natjecatelja da podnose zahtjeve za iste prostore i dodatno opterećuju JLS ovim zahtjevima. Omogućavanjem korištenja dokumentacije Ministarstvo na natječaj daje prostor sa mišljenjem operatera , a ponuditelji se natječu cijenom i tehnologijom tj mogućnostima za realizaciju. Članak 4. stavak 15. Potrebno dodati „do okončanja postupka“ tj. odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ili izuzeti ove dokumente iz iskaza interesa, a ostaviti samo kao uvjet na natječaju. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Svi ponuditelji su za svoje planirane projekte dužni dostaviti odgovarajuću dokumentaciju propisanu Zakonom i odredbama ove Uredbe. Dokumentaciju iz članka 4. Stavka 15. Nije potrebno izuzimati „do okončanja postupka“ tj. odabira najpovoljnijeg ponuditelja dokumenata upravo zbog stvaranja preduvjeta za tržišno natjecanje, odnosno natjecanje većeg broja ponuditelja.
29 Mihael Piskač UREDBU, Jamstvo ozbiljnosti ponuda kod iskaza interesa Držimo da je ova odredba nepotrebna za sve one koji iskazuju interes. Naime, svi investitori koji sudjeluju u postupku „iskaza interesa“ zapravo za potrebe države pripremaju natječaj i izrada sve dokumentacije je ozbiljni trošak za njih pa su na taj način oni već iskazali ozbiljnost svoje ponude. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
30 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 5. Stavak (1) Predlaže se ujednačavanje korištenog izraza za priključnu snagu (vidjeti primjedbu na članak 3., stavak (4), točka 5.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Jamstvo ozbiljnosti ponude veže se uz priključnu električnu snagu proizvodnog postrojenja.
31 HGK UREDBU, Članak 5. Stavak (1) Udruženje OIE HGK predlaže da se iznos koje je jamstvo ozbiljnosti ponude u točki 1. poveća kako bi se smanjio broj neozbiljnih zahtjeva i zahtjeva koji na kraju neće dati svoju ponudu, a sve u svrhu maksimalnog administrativnog rasterećenja. Kako ovo nije postupak vođen po Zakonu o Javnoj nabavi, koji prema Članku 215. regulira maksimalne iznose jamstva za ozbiljnost ponude, predlažemo da se iznos od 1,5 EUR/kW podigne na 3,5 EUR/kW. Ipak su rokovi kratki između ponuda i dobivanja energetskog odobrenja, a može se spriječiti zlouporaba od trećih strana upravo radi malog iznosa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ministarstvo kao predlagatelj Uredbe brine o svim administrativnim opterećenjima na strani investitora u kontekstu postizanja ciljeva zelene tranzicije, vodeči računa kroz organiziranje cjelokupnog zakonodavnog okvira da se stručnim i tehničkim sposobnostima iskažu ozbiljni investitori, koji ne moraju uvijek biti nužno promatrani u svojoj “ozbiljnosti” kroz svoju ekonomsku i financijsku moć.
32 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 5. - OIEH predlaže u stavku 3. točke 2. izmjenu na način da umjesto stavka „7. „ ispravno stoji stavak „8.“. Predložena točka 2. treba glasati: „2.u roku iz članka 4. stavka 8. ove Uredbe ako Ministarstvo utvrdi da iskaz interesa nije uredan“ Obrazloženje: Stavak 8. iz članka 4. propisuje da će Ministarstvo u roku 60 dana od dana zaprimanja neurednog iskaza obavijestiti osobu dok stavak 7. propisuje da ministarstvo razmatra samo uredne iskaze interesa i za njih donosi odluku o provođenju javnog natječaja. -OIEH predlaže u stavku 4. brisanje dijela rečenice „ili bankarska garancija iz stavka 1. ovog članka“ i dodavanje novog stavka 5. tako predloženi stavak treba glasiti: (4) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine uračunava se pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe u naknadu za izdavanje energetskog odobrenja ako je njegova ponuda proglašena najpovoljnijom sukladno odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. (5) Bankarska garanacija iz stavka 1. točke 2. ovog članka bit će vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude ako ponuda sudionika natječaja nije odabrana kao najpovoljnija ponuda odnosno u roku od 15 dana od dana dostave dokaza o izvršenoj uplati novčanog depozita Ministarstvu sukladno članku 19. stavka 6. ove Uredbe ako je ponuda ponuditelja odabrana kao najpovoljnija. Obrazloženje: Bankarska garancija nije polog već je treba naplatiti u slučaju ako obveza koja se njome osigurava nije ispunjena. Iz tog razloga OIEH predlaže brisanje bankarske garanacije u uračunavanju naknade za izdavanje EO. S obzirom da Uredba ne propisuje slučaj vraćanja bankarska garancija ponuđaču čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, OIEH predlaže dodavanje novog stavka kako je navedeno. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. S obzirom da se u čl. 5. Uredbe riješava pitanje jamstva ozbiljnosti ponude kod iskaza interesa ne može se govoriti o “proglašenju najpovoljnije ponude”, naime isto se riješava kroz čl. 8. Uredbe.
33 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 5. Predlažemo dopunu članka 5. s odredbom da se jamstvo za ozbiljnost ponude kod iskaza interesa uračunava i kao jamstvo ozbiljnosti ponuda ponuđača na natječaju za izdavanje energetskog odobrenja. Iz ovako definiranog članka nije jasno da li se jamstvo za ozbiljnost ponude kod iskaza interesa uračunava i kao jamstvo ozbiljnosti ponuda ponuđača na natječaju za izdavanje energetskog odobrenja ili je jamstvo ozbiljnosti ponuda ponuđača dodatno jamstvo povrh jamstva za ozbiljnost ponude kod iskaza interesa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Čl. 5.st.4. Prijedloga Uredbe utvrđeno je da dokaz o izvršenoj uplati jamčevine ili bankarska garancija iz stavka 1. ovoga članka uračunava se pravnoj ili fizičkoj osobi u naknadu za izdavanje energetskog odobrenja ako je njegova ponuda proglašena najpovoljnijom sukladno odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, što prednmijeva da se jamstvo ozbiljnosti ponuda kod iskaza interesa uračunava i kao jamstvo ozbiljnosti ponuda ponuđača na natječaju za izdavanje energetskog odobrenja.
34 Mihael Piskač UREDBU, Članak 5. Stavak 4 - Što je s onima koji ne prođu na javnom natječaju? Treba uvesti stavak 5 kojim se svima koji su sudjelovali na javnom natječaju, a nisu pobijedili, odnosno dobili energetsko odobrenje da im se vraća novac. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog je jasno uređen u Prijedlogu Uredbe.
35 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 5. Članak 5. stavak 1. točka 1. Uskladiti sa minimalnom cijenom za Energetsko odobrenje 7€/kW. Naime jamstvo ozbiljnosti pokazuje da je investitor zaista spreman i u mogućnosti snositi cijenu Energetskog odobrenja te demotivira potencijalno neozbiljne investitore od ulaska u natječajni postupak čime se rasterećuju institucije i ubrzavaju postupci. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ministarstvo kao predlagatelj Uredbe brine o svim administrativnim opterećenjima na strani investitora u kontekstu postizanja ciljeva zelene tranzicije, vodeči računa kroz organiziranje cjelokupnog zakonodavnog okvira da se stručnim i tehničkim sposobnostima iskažu ozbiljni investitori, koji ne moraju uvijek biti nužno promatrani u svojoj “ozbiljnosti” kroz svoju ekonomsku i financijsku moć.
36 HGK UREDBU, Članak 6. Stavak (3) Udruženje OIE HGK predlaže da se rokovi razdvoje prema priključnoj snazi postrojenja, te da za projekte manje od 10 MW bude 30, odnosno 60 dana za one veće od 10 MW. Može i druga kategorija, no svakako da ima razlike. Stavak (5) Udruženje OIE HGK predlaže da se informacije iz stavka 5. javno objave na stranicama Ministarstva jer i tumačenje neke odredbe može dati prednost nekom od natjecatelja, stoga predlažemo nadopuniti stavak na sljedeći način: „Ministarstvo pruža dopuštene informacije i dodatna objašnjenja zainteresiranim osobama u vezi s objavljenim javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka do dana objave javnog natječaja, podneseni upiti i odgovori Ministarstva se javno objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se . Trajanje javnog poziva određeno je fleksibilno u trajanju od 30 do 60 dana o čemu Ministarstvo odlučuje vodeći računa o pojedinim kategorijama proizvodnih postrojenja , obuhvatu prostora predviđenog za izgradnju proizvodnog postrojenja i drugim relevantnim elementima temeljem kojih se osigurava konkurentnost. Svi elementi vezani uz javni poziv su javni i transparentnii u načelu nisi podložni tumačenju ali je Ministarstvo dodatno predvidjelo i mogućnost pružanja dodatnih dopuštenih informacija svim zainteresiranim osobama, stoga nije potrebno da se administrativni kapaciteti Ministarstva dodatno opterećuju i objavom istih na mrežnim stranicama Ministarstva.
37 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 6. - OIEH smatra da je trajanje javnog poziva iz stavka 3. prekratko da bi se mogla osigurati konkurentnost budući da je teško očekivati da će biti moguće pripremiti opsežnu dokumentaciju u roku od 30 dana, a istovremeno Ministarstvo ima mogućnost da 90 dana razmatra opravdanost donošenja odluke o provođenju javnog natječaja. - OIEH predlaže propisati u stavku 4. da u slučaju mijenjanja bitnih stavki javnog poziva, javni natječaj se produžuje za određen primjeren rok. Također, nije jasno može li se mijenjat odnosno dopunjavati javni poziv do dana objave javnog natječaja na stranicama MINGOR-a ili do dana objave u NN. Predlaže se propisivanje barem 5 radnih dana od zadnje izmjene do zaključenja natječaja. -u stavku 5. nejasno je što se smatra dopuštenim informacijama pa isto kao i u prethodnom kommentaru, ako dođe do nekih bitnih izmjena treba produžiti rok. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Trajanje javnog poziva određeno Prijedlogom Uredbe je ostavljeno fleksibilno I dovoljno je za osiguravanje konkurentnosti na javnom natječaju. Vezano uz komentar da je Ministarstvu ostavljeno 90 dana za razmatranje opravdanosti donošenja odluke o provođenju javnog natječaja napominjemo da investitor priprema dokumentaciju za jedan javni natječaj dok će Ministarstvo u ostavljenom roku morati razmotriti veliki broj zahtjeva. Davanje dodatnih dopuštenih informacija ni na koji način ne utječe na rok trajanja javnog poziva određenog čl. 6. Uredbe, stoga nema ni potrebe za produljivanjem roka u tom slučaju.
38 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 6. Članak 6. stavak 3. Budući da pravila priključenja na prijenosni i distribucijski sustav kojima se određuju postupci ishođenja preliminarnog mišljenja operatera i rokovi izrade EMP-ova nisu donesena nužno je uskladiti rokove provođenja natječaja sa rokovima za ishođenje preliminarnog mišljenja kako bi se omogućilo tržišno natjecanje i mogućnost sudjelovanja više sudionika na natječaju, ukoliko sudionici ne mogu koristiti EMP i dokumentaciju drugog sudionika, budući da je izrađena namjenski za projekt koji se može razlikovati i drugi investitor potencijalno može ponuditi bolje tehničko rješenje za isti prostor, što je cilj Uredbe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ukoliko pravila o priključenju na prijenosni i distribucijski sustav kojima se određuju postupci ishođenja preliminarnog mišljenja operatera i rokovi izrade EMP-ova nisu donesena nije moguće niti iskazati interes stoga isto ne može biti niti predmet uslađivanja rokova trajanja javnog poziva.
39 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 7. Stavak (18) Predlaže se propisati obvezu davanja obrazloženja zašto je do istoga došlo, odnosno što je taj interes i kako je utvrđen. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazloženje nije potrebno jer se poništenje cijelog javnog natječaja događa isključivo u interesu Republike Hrvatske i nema intenciju povrede prava ulaganja investitora.
40 HGK UREDBU, Članak 7. Stavak (4) Udruženje OIE HGK predlaže da se rok od 180 dana ne odnosi na lokacijske informacije jer je u praksi potreban duži rok za njihovo ishođenje te će ovakva odredba bespotrebno opterećivati administrativne kapacitete JLS koji su često slabi. Prijedlog je da su lokacijske informacije važeće do prvih izmjena prostornog plana JLS ili županije nakon čega ih je potrebno osvježiti. Nužno je naglasiti potrebu da se natječaji objave u roku od 90 dana od dana iskaza interesa, kako se ne bi ugrozili rokovi valjanosti ostale dokumentacije sukladno odredbama ovog Članka i stavka. Dodati novi stavak iza stavka 19. u kojemu se zabranjuje natjecanje više povezanih društava prema članku 473. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 ) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog da se rok od 180 dana ne odnosi na lokacijske informacije jer je u praksi potreban duži rok za njihovo ishođenje nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) Intencija predlagatelja Uredbe nije zabranjivati povezanim društvima sudjelovanje na javnom natječaju ako isti smatraju da im je to u interesu.
41 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 7. - OIEH predlaže u stavku 2. dodati novu rečenicu koja glasi: „Pravne ili fizičke osobe koje su iskazale interes sukladno člancima 3., 4. i 5. ove Uredbe dostavljaju ponudu s popunjenim obrascem iz Priloga I. ove Uredbe, te druge dokaze iz javnog natječaja s obzirom na specifinost proizvodnog postrojenja i/ili obuhvata prostora dok se njihova dokumentacija s oznakom iskaza interesa iz članka 4. stavka 4. priklapa oznaci ponude iz članka 7. stavak 7. ove Uredbe. Obrazloženje: Kako bi se spriječilo da osobe koje su iskazale interes i dostavile svu potrebnu dokumentaciju prilikom iskaza interesa, nakon otvaranja javnog natječaja dostavljaju ponovno tu istu dokumentaciju prilikom podnošenja pisane ponude, dodana je rečenica kojom se jasno propisuje da takve osobe dostavljaju sve ono što nisu trebale prilikom iskaza interesa. - OIEH smatra da propisivanje odredbe da dokumentacija ne smije biti starija od 180 dana od dana roka za predaju ponuda na javni natječaj iz stavka 4. može predstavljati problem kod određenih dokumenata, primjerice ishođenja EMP-a. OIEH predlaže da za određene dokumente kao što je preliminarno mišljenje operatora prijenosnog sustava ili distribucijskog sustava dokumenti mogu biti i stariji od 180 dana. - OIEH predlaže u stavku 7. riječ „iz stavka 4.“ zamijeniti rječju „iz stavka 6.“ radi primjene odgovarajućeg stavka. - predlaže se u stavku 10. umjesto riječi „ove Uredbe“ zamijeniti rječju „ovog članka“ - predlaže se u stavku 11. umjesto riječi „ove Uredbe“ zamijeniti rječju „ovog članka“ - predlaže se u stavku 12. umjesto riječi „ove Uredbe“ zamijeniti rječju „ovog članka“ te umjesto riječi „iz stavka 8.“ zamijeniti „iz stavka 7.“ radi primjene odgovarajućeg stavka. -iz stavka 14. nije jasno kako će dostava suglasnosti postojećeg nositelja projekta funkcionirati u praksi– hoće li svaki potencijalni ponuditelj moći ishoditi ovu suglasnost? To znači da će postojeći nositelj projekta morati ovo pregovarati s nekoliko potencijalnih ponuditelja. - OIEH smatra da stavak 17. koji propisuje obvezu Ministarstva da o nevaljnim i/ili ne razmatranim ponudama obavijesti sudionike natječaja, treba biti doneseno u obliku odluke/rješenja koje ima snagu upravnog akta i protiv koje se može koristiti pravni lijek. Posebno s obzirom da je propisano da postupak nije upravni postupak (osim donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude i EO) pa se ne može oslanjati na odredbe ZUP-a. -OIEH smatra da odustanak iz stavka 17. točke 1. zapravo ne bi trebao posebno utvrđivati jer se smatra da u tom slučaju ponuda nije ni podnesena. - OIEH predlaže brisanje stavka 18. jer poništavanjem cijelog javnog natječaja i to bez obrazloženja može dovesti do potpune arbitrarnosti u odlučivanju. Ako se ne usvoji prijedlog za brisanjem ovog stavka, OIEH predlaže da se propiše obvezatno obrazloženje odluke u slučaju poništavanja javnog natječaja uz mogućnost podnošenja pravnog lijeka na takvu odluku odnosno da se protiv takve odluke može pokrenuti upravni spor. Također, u tom slučaju treba propisati do kojeg trenutka se javni natječaj može poništiti. OIEH predlaže da se natječaj može poništiti najkasnije do trenutka odabira najpovoljnije ponude. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Iskaz interesa se u svojoj naravi uveliko razlikuje od javnog natječaja stoga su svi oni koji su iskazali interes ukoliko se žele javiti na javni natječaj dužni ponovo priložiti dokumente propisane Uredbom. Nema razloga da preliminarno mišljenje operatora prijenosnog sustava ili distribucijskog sustava u odnosu na druge dokumente koji se dostavljaju Ministarstvu bude starije od 180 dana. Davanje suglasnosti postojećeg nositelja projekta ovisi isključivo o slobodnoj volji nositelja projekta I moguće je da jedan nositelj projekta izda suglasnost u korist više potencijalnih ponuditelja, to nije zapreka za sudjelovanje na javnom natječaju, dapače istim se potiče konkurentnost. Uredbom su jasno određeni uvjeti kada se pojedina ponuda smatra nevaljanom, odnosno da ista nije razmatrana u kom slučaju Ministarstvo obaviještava sudionike natječaja, kao I da donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude I izdavanje EO se donesi u obliku odluke/rješenja koje ima snagu upravnog akta i protiv koje se može koristiti pravni lijek, stoga nije potrebno posebno određivati upravnim aktom jer se u predmetnom slučaju radi o formalno-pravnom neispunjavanju zakonskih uvjeta. Poništenje cijelog javnog natječaja događa se isključivo u interesu Republike Hrvatske i nema intenciju povrede prava ulaganja investitora te predstavlja zaštitu interesa Republike Hrvatske.
42 Mihael Piskač UREDBU, Članak 7. Stavak 2 - Zašto investitori koji su sudjelovali u iskazu interesa moraju opetovano predati dokumente koje su već predali? Umjesto da ih država nagradi jer su odradili njezin posao, ona ih na neki način kažnjava. Smatramo da svi oni koji su iskazali interes ne trebaju u natječaju ponovo prilagati dokumente propisane člankom 3. ove uredbe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Iskaz interesa se u svojoj naravi uveliko razlikuje od javnog natječaja, stoga su svi oni koji su iskazali interes ukoliko se žele javiti na javni natječaj dužni ponovo priložiti dokumente propisane Uredbom posebice uzimajući u obzir činjenicu da pojedini dokumenti koji se dostavljaju Ministarstvu imaju rok važenja.
43 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 7. Članak 7. stavak 9. Kao u prethodnom, nužno je uskladiti duljinu natječaja sa rokovima potrebnim za prikupljanje dokumentacije kako bi se omogućilo tržišno natjecanje. Članak 7. stavak 14. Ovaj dio je definiran u dijelu odredbi o iskazu interesa, gdje su navedena isključenja za provođenje natječaja te uvjeti pod kojima se natječaj za već odobreni prostor može provesti te nema potrebe pretpostavljati provođenje natječaja za takve prostore u ovome članku – prijedlog izbrisati ovaj stavak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predlagatelj uredbe vodio je računa o usklađivanju duljine natječaja s rokovima potrebnim za prikupljanje dokumentacije kako bi se omogućilo tržišno natjecanje. Ovom odredbom se za razliku od čl. 3. određuje potreba dostave suglasnosti nositelja projekta na javnom natječaju.
44 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 8. -OIEH predlaže u stavku 5. brisanje dijela rečenice „ili bankarska garancija iz stavka 1. ovog članka“ i brisanje riječi „proglašena dobitnom“ u „odabarana kao najpovoljnija“ radi ujednačavanja, uz dodavanje nove rečenice tako predloženi stavak treba glasiti: „(5) Uplaćena jamčevina iz stavka 1. ovoga članka uračunava se sudioniku javnog natječaja, čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, u naknadu za izdavanje energetskog odobrenja ako je njegova ponuda proglašena najpovoljnijom sukladno odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Bankarska garanacija iz stavka 1. točke 2. ovog članka bit će vraćena u roku od 15 dana od dana dostave dokaza o izvršenoj uplati novčanog depozita Ministarstvu sukladno članku 19. stavka 6. ove Uredbe ako je ponuda ponuditelja odabrana kao najpovoljnija. “ Obrazloženje: Bankarska garancija nije polog već je treba naplatiti u slučaju ako obveza koja se njome osigurava nije ispunjena. Iz tog razloga OIEH predlaže brisanje bankarske garanacije u uračunavanju naknade za izdavanje EO. S obzirom da Uredba ne propisuje slučaj vraćanja bankarska garancija ponuđaču čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, OIEH predlaže dodavanje novog stavka kako je navedeno. -OIEH smatra da ne vraćanje uplaćene jamčevine ili bankarske garancije iz stavka 6. ne bi trebala biti kazna zbog dostave neistinitih podataka tijekom ocjenjivanja ponuda, jer kazna je tada zapravo odbijanje ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude ovdje osigurava samo uplatu naknade (ispunjenje obveze iz podzakonskog akta), a ne služi kao neka vrsta sankcije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu s Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
45 Mihael Piskač UREDBU, Članak 8. Stavak 1 - Ako ostaje odredba da se uz iskaz interesa treba uplatiti jamstvo (čl. 5 ove uredbe) tada oni koji su to jamstvo platili u postupku iskaza interesa ne trebaju plaćati ponovo to jamstvo u postupku natječaja. No, i dalje ostajemo kod mišljenja da su oni koji su iskazali interes svoju ozbiljnost dokazali kroz investiranje u dokumentaciju i na neki način pripremu natječaja za državu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Čl. 5.st.4. Prijedloga Uredbe utvrđeno je da dokaz o izvršenoj uplati jamčevine ili bankarska garancija iz stavka 1. ovoga članka uračunava se pravnoj ili fizičkoj osobi u naknadu za izdavanje energetskog odobrenja ako je njegova ponuda proglašena najpovoljnijom sukladno odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, što prednmijeva da se jamstvo ozbiljnosti ponuda kod iskaza interesa uračunava i kao jamstvo ozbiljnosti ponuda ponuđača na natječaju za izdavanje energetskog odobrenja.
46 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 8. Članak 8. stavak 1. točka 1. Uskladiti sa minimalnom cijenom za Energetsko odobrenje 7€/kW, naime jamstvo ozbiljnosti pokazuje da je investitor zaista spreman i u mogućnosti snositi cijenu Energetskog odobrenja te demotivira potencijalno neozbiljne investitore od ulaska u natječajni postupak čime se rasterećuju institucije i ubrzavaju postupci. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ministarstvo kao predlagatelj Uredbe brine o svim administrativnim opterećenjima na strani investitora u kontekstu postizanja ciljeva zelene tranzicije, vodeči računa kroz organiziranje cjelokupnog zakonodavnog okvira da se stručnim i tehničkim sposobnostima iskažu ozbiljni investitori, koji ne moraju uvijek biti nužno promatrani u svojoj “ozbiljnosti” kroz svoju ekonomsku i financijsku moć.
47 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 9. - OIEH prije svega pozdravlja propisivanje stavka 2. kojim se propisuje da prilikom otvaranja ponuda mogu sudjelovati ponuditelji čime se ostvaruje transparentnost i poštena konkurencija. Međutim, OIEH predlaže da uvid u ponude drugih ponuditelja ipak trebaju biti ograničene na primjeirce predloženu cijenu, lokaciju, instaliranu snagu (MW), ali da isključuje svu projektnu dokumentaciju, poslovne planove itd. koji se smatraju "poslovnom tajnom". Naime, omogućavanje uvida u kompletnu dokumentaciju može stvoriti povjerljive probleme kada je u pitanju dizajn, korištena tehnologija itd. koji mogu biti jedinstveni za svakog ponuditelja i ne smiju se dijeliti s njegovim konkurentima. OIEH stoga predlaže da se jasno definiraju popis dokumenata koji će biti javno dostupni za uvid. -ujedno OIEH predlaže u stavku 3. omogućavanja uvida u zaprimljene ponude i nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Naime, kako je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja upravni akt, OIEH smatra da treba postojati mogućnost uvida u sve ponude i nakon otvaranja ponuda kako bi se Odluka o odabiru mogla uspješno pobijati odnosno mogao pokrenuti upravni spor. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog uredbe u čl.4.st.15. propisuje da se idejno rješenje iz članka 3. stavka 4. točke 2. ove Uredbe i studija izvedivosti iz članka 3. stavka 4. točke 5. ove Uredbe, priloženi uz iskaz interesa smatraju se poslovnom tajnom do provođenja javnog natječaja, s ciljem ostvarivanja transparentnosti i poštene konkurencije, dok pri otvaranju ponude radi postizanja maksimalne transparentnosti potrebno je dozvoliti uvid u sve elemente natječajne dokumentacije. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja upravni je akt, i mogućnost uvida u pojedinu ponude i nakon otvaranja ponuda kako moguće je samo u slučaju dostavljanja punomoći ili ovlaštenja od strane najpovoljnijeg ponuditelja izdanoj trećoj osobi, a kroz institut uvida u ponudu i svu dokumentaciju svaka odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može se uspješno pobijati odnosno pokrenuti upravni spor.
48 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 10. Stavak (1) Predlaže se da se jasno definira način valoriziranja kriterija za provođenje javnog natječaja iz predmetnog stavka, te dokumentaciju potrebnu za dokazivanje istih. Pri promišljanju o kriterijima treba se rukovoditi EU taksonomijom, jer i financijske institucije prate koje su investicije/tehnologije prihvatljive i koje tehničke kriterije moraju ispuniti. Kako su svi kriteriji iz stavka (1) ovog članka jednostavno dokazivi određenim formalno-pravnim dokumentom korištenje zemljišta potvrdom prostornih planera itd.), ali budući da su u stavku 1. definirani „sigurnost EE sustava, postrojenja i prateće opreme“ – tu nam je ključan čl. 13 ZoTEE –a (Pravila o priključenju i korištenje mreže koja nalažu da je Operator sustava dužan, uz prethodno mišljenje Ministarstva i prethodno ishođenu suglasnost Agencije, donijeti transparentna, učinkovita i nepristrana pravila o priključenju na prijenosnu mrežu odnosno pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, odnosno tu je ključan za nositelje zahvata sadržaj preliminarnog mišljenja operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu). Stavak (1) točka 10. Predlaže se umjesto izraza „općeg cilja Europske unije“ pisati izraz „nacionalnog cilja RH“ , te umjesto izraza „u Europskoj uniji u 2030.“ pisati „u Republici Hrvatskoj u 2030., jer je tako propisano člankom 16. stavkom 6. ZOTEE-a. Stavak (2) Predlaže se da se prvi kriterij iz predmetnog stavka, koji definira 40 bodova za cijenu, umanji. Prijedlog je da se umanji na 20 bodova i ujednači s ostalim kriterijima, te da se time uravnoteži to natjecanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetno uređenje iz Prijedloga uredbe je sukladno Zakonu o tržištu električne energije. Svi kriteriji iz stavka 1. Čl. 10. Prijedloga uredbe su inkorporirani u kriterije iz članaka 11. do 16. Prijedloga uredbe.
49 HGK UREDBU, Članak 10. Stavak (8) U stavku 8. se navodi da se natječaj ponavlja ako dva ili više sudionika imaju isti broj bodova. Udruženje OIE HGK smatra kako se natječaj ne bi trebao ponavljati ako najpovoljnija ponuda nema isti broj kao netko drugi. Treba ispraviti i napisati samo ukoliko su to svi natjecatelji. Inače je podložno manipulacijama i rušenjima natječaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije logično da se govori o najpovoljnijoj ponudi ako dva ili više ponuditelja imaju konačni zbroj bodova određenih na temelju kriterija iz stavaka 2. i 5. ovoga članka jednak, jer se u tom slučaju ne može niti odrediti čija je ponuda povoljnija u odnosu na drugu ponudu, stoga se ne može niti govoriti o ebventualnim „manipulacijama“ nego se zbog transparentnosti i poštene konkurencije javni natječaj ponavlja.
50 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 10. - s obzirom na propisane kriterije za provođenje javnog natječaja koji će rangirati projekte po konkuretnosti, OIEH smatra kako bi treba uspostaviti mehanizam kojim bi se osiguralo da projekt koji je odobren stvarno i provede onako kako je dodijeljen. Ova vrsta javnog natječaja može dovesti do toga da ponuditelji predstave projekt boljim kako bi ostvarili više bodova na natječaju nego što ga zapravo namjeravaju implementirati. OIEH smatra kako je potreban kontrolni mehanizam da se dobitni projekt provede na način opisan u ponudi na javnom natječaju. - u stavku 8. propisano je da ako dva ili više sudionika imaju isti broj bodova da se natječaj ponavlja. Navedeni stavak ima smisla samo ako jednak broj bodova imaju dva najbolja ponuditelja. Javni natječaj se ne bi trebao ponavljati ako najpovoljnija ponuda nema isti broj kao netko drugi.ju Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ako se ispravno promatra Prijedlog uredbe je uspostavio mehanizam kojim se osigurava da se projekt koji je izabran na javnom natječaju i realizira sukladno natječajnim uvjetima. Nije logično da se govori o najpovoljnijoj ponudi ako dva ili više ponuditelja imaju konačni zbroj bodova određenih na temelju kriterija iz stavaka 2. i 5. ovoga članka jednak, jer se u tom slučaju ne može niti odrediti čija je ponuda povoljnija u odnosu na drugu ponudu, nego se zbog transparentnosti i poštene konkurencije javni natječaj ponavlja.
51 Zelena energetska zadruga (ZEZ) UREDBU, Članak 10. U kriterijima za provođenje javnog natječaja s ciljem poticanja razvoja i rasta Energetskih zajednica građana - EZG (Zakon o tržištu električne energije) i Zajednice obnovljivih izvora energije - ZOE (Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji), kao i omogućavanja njihovog ravnopravnog sudjelovanja poželjno je korigirati kriterije ocjenjivanja da dodatno vrednuju njihovo sudjelovanje. Na primjer kriterij " - ponder za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave koji nosi 15 bodova" može se korigirati da glasi "- ponder za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave ili ako je nositelj projekta Energetska zajednica građana / Zajednica obnovljive energije koji nosi 15 bodova" Ovakvo vrednovanje bio bi jedan korak prema uvođenju prikladnog poticajnog okvira koji uzima u obzir specifičnosti ZOE/EZG. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetno uređenje nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
52 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 11. Predlaže se uvesti indeksaciju prilikom bodovanja, kako ne bi dolazilo do nesrazmjera u bodovanju. Kako je bodovanje postavljeno u obliku stepenica, a ne omjera, može se dogoditi da npr. cijena za energetsko odobrenje može na par sto eura razlike po MW donijeti do 30 bodova (od 100) prednosti. Prijedlog je da umjesto da se bodovi dodjeljuju po rang listi 40, 30, 20, 10, njihova raspodjela bude proporcionalna nuđenoj cijeni: najviša dobiva 40, ostale 40*C/C najviša). Primjer: Najviša ponuda je npr. 90 EUR i dobiva recimo 40 bodova Prva sljedeća 89 EUR Druga sljedeća 75 EUR Prva sljedeća: 40 x (89/90) = 39,55 bodova Prva sljedeća: 40 x (75/90) = 33,33 boda Navedeni prijedlog indeksacije je primjenjiv i na članak 13. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlogom indeksacije se ne bi postigla odredivost i transparentnost predmetnog kriterija.
53 HGK UREDBU, Članak 11. Stavak (4) Udruženje OIE HGK predlaže da početna cijena bude ista kao i za projekte po članku 133. ZOTEE-a inače se nove projekte stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na projekte koji su dobili EO po Članku 133. ZOTEEa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog da početna cijena bude ista kao i za projekte po članku 133. ZOTEE-a kao i tvrdnja da se nove projekte stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na projekte iz čl. 133. ZOTEE je bespredmtna s obzirom da se radi o dva, u naravi, potpuno različita javna natječaja.
54 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 11. OIEH predlaže u stavku 4. da početna cijena bude ista kao i za projekte po članku 133. ZOTEE-a jer u protivnom se nove projekte stavlja u neravnopravan položaj. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog da početna cijena bude ista kao i za projekte po članku 133. ZOTEE-a kao i tvrdnja da se nove projekte stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na projekte iz čl. 133. ZOTEE je bespredmtna s obzirom da se radi o dva, u naravi, potpuno različita javna natječaja.
55 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 11. Ovako definirani kriterij ponuđene cijene za energetsko odobrenje vrednuje samo četiri najbolje ponude kroz četiri stupnja dodijeljenih bodova. Jednaki broj bodova se dobiva ili gubi bez obzira da li je razlika između ponuđenih cijena 0,01 €/kW ili 10 €/kW priključne snage, što bitno utječe na ukupnu ekonomsku vrijednost ponude. Predlažemo određivanje bodova ponderiranjem prema vrijednosti najviše ponude uz zaokruživanje bodova na cjelobrojnu vrijednost. Na ovaj bi se način izbjegle značajne razlike u bodovima za ponude s malom razlikom u ponuđenoj cijeni čime se, uvažavajući ukupan broj bodova temeljem svih kriterija, značajno doprinosi konkurentnosti natječaja za izdavanje energetskih odobrenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem ponuđene cijene za energetsko odobrenje postiže se odredivost i transparentnost i konkurentnosti natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno.
56 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 11. Članak 11. stavak 2. Bodove je drugo i niže rangiranim ponuđačima potrebno dodjeljivati postotno recipročno u odnosu na prvorangiranog kojem se dodjeljuje maksimalni broj bodova (40). Primjerice, ukoliko je prvorangirani ponuđač ponudio cijenu 1000, a drugo rangirani 100, nije korektno da se za 10 puta manju ponudu dodijeli 75% bodova od prvo rangiranog; istom analogijom, ukoliko je prvo rangirani ponuđač ponudio 1000, a drugo rangirani 950, korektno je da on dobije 38 bodova, odnosno da ne dobije 75% bodova prvorangiranog kada je ponudio 95% cijene. Izračun bodova se može u ovom slučaju propisati na dvije decimale zbog preciznije usporedivosti. Kriterij cijene nosi najveći težinski ponder i nužno je da tržišno natjecanje bude u potpunosti zaštićeno i otvoreno. Članak 11. stavak 6. Preispitati potrebu dodjele dodatnih bodova inicijatoru, budući da je taj investitor već u objektivnoj prednosti jer je prije objave natječaja izradio EMP, Idejno rješenje, Studiju izvodljivosti i prikupio potrebnu dokumentaciju. Svrha natječaja je pronaći najboljega ponuđača i ne bi trebalo bodovno favorizirati inicijatora natječaja na uštrb najbolje ponude. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem ponuđene cijene za energetsko odobrenje postiže se odredivost i transparentnost i konkurentnosti natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno.
57 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 12. Predlaže se razmotriti da se spremnici/objekti za skladištenje energije izdvoje iz kriterija javnog natječaja i prepoznaju kao sustav koji omogućuje operatoru sustava bolju regulaciju mreže (sprečavanje zagušenja, uravnoteženje). Konceptualno, postrojenja za skladištenje energije unutar instalacija proizvodnog postrojenja koje je priključeno na mrežu, su prioritetno u funkciji tržišne konkurentnosti, odnosno povećanja efikasnosti financijskog poslovanja pojedinog proizvođača. Mišljenja smo da se po iskazanim iznosima ne radi o značajnijem uvjetu stvaranja skladišnih kapaciteta, te se, ukoliko se navedeno ne izbaci iz kriterija javnog natječaja, za predmetne bodove predlaže utrostručenje iznosa, znači u stavku 1. 30%, dok u stavku 2. 15% od priključne električne snage. Predlaže se stoga proporcionalno veličini skladišnog kapaciteta pridijeliti bodove, dakle umjesto 10 i 6 bodova predlažemo dodijeliti 10 i 5 bodova. Stavak (2) Predlaže se brisanje točke 3. jer se radi o minornom kapacitetu od 2% priključne električne snage, a navođenje istog sa skladištenjem u trajanju samo 15 minuta ne može se efikasno i pravodobno pokrivati uključenje u pružanje funkcija uravnoteženja sustava (prekratko vrijeme od aktivacije do obustave pojedine usluge). Napomena: 6 bodova sa svega 5% kapaciteta mogao bi biti predmet zlouporabe radi prikupljanja značajnih bodovanja temeljem „konkurentnosti“ – koja bi se trebala temeljiti na efikasnosti proizvodnog procesa – stupnju djelovanja energetske transformacije za primijenjenu proizvodnu tehnologiju. Stavak (2), točka 4. Predlaže se umjesto navođenja „točke 3.“ pisati „točke 2.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21). Kriterijem konkurentnosti proizvodnog postrojenja postiže se odredivost i transparentnost i natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno.
58 HGK UREDBU, Članak 12. Udruženje OIE HGK predlaže da se kriterij integracije baterijskih spremnika prebaci u kriterij energetske učinkovitosti. Argumentacija: - Baterijski spremnici koji ne mijenjaju priključnu snagu prije svega utječu na stabilnost i veće mogućnosti priključenja u elektroenergetski sustav, te na skladištenje energije u trenutcima kada ona neće moći biti isporučiva u mrežu radi operativnih ograničenja što je definitivno značajan element energetske efikasnosti koji će ukupno gledano povećati dobavu energije u mrežu u trenutcima kada to bude bilo moguće, a samim time i povećati energetsku efikasnost cijelog postrojenja, - Ovakav sustav može značajno doprinijeti integraciji ukupno većeg broja MW OIE i većoj stabilnosti mreže, pa samim time je dobro da nosi veću količinu bodova pošto će mreža biti jedan od najvećih izazova u integraciji što većeg broja MW. Detaljni prijedlog za članak 14. nalazi se u komentarima na taj članak. Prijedlog za kriterij konkurentnosti proizvodnog postrojenja: Stavak (2) Sudioniku natječaja dodjeljuju se niže iskazani bodovi za kriterij konkurentnosti: 1. Sudioniku natječaja koji ima rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš dodjeljuje se pet (5) bodova 2. U slučaju potrebe za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO) ili glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (GOPZEM), sudioniku natječaja koji ima objavljenu informaciju sa studijom utjecaja na okoliš ili studijom glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš dostupnoj na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva dodjeljuje se tri (3) boda 3. Sudioniku natječaja koji ima izgrađeno energetsko postrojenje jednako onom za koje se natječe (sunčana elektrana, vjetroelektrana ili baterijski spremnik) priključne snage najmanje 70% one za koju je raspisan natječaj, te se to energetsko postrojenje nalazi na području Europske Unije, dodjeljuje se tri (3) boda Stavak (3) Sudionik natječaja bodove iz stavka (2) ovog članka može dobiti ili iz točke 1. ili iz točke 2. Nije moguće dobiti bodove za oba kriterija. Argumentacija: - Člankom 16. stavkom 7. točkom 3. propisana je zaštita okoliša kao jedan od kriterija kojim će se voditi ministarstvo prilikom raspisivanja natječaja, međutim taj kriterij nigdje nije valoriziran. Također, zaštita okoliša definitivno predstavlja kriterij konkurentnosti jer nužno smanjuje trajanje razvoja projekta, te daje veću sigurnost svim elementima ponude sudionika natječaja. Činjenica da je netko završio postupke iz sfere zaštite okoliša daje veliku sigurnost tome da neće doći do značajnih promjena u projektu koje su uzrokovane zaštitom okoliša. - Točka 2. predlaže se jer informacija objavljena na stranicama ministarstva o započetom postupku znači da je napravljena studija kojoj je prethodila godina istraživanja iz sfere zaštite okoliša te se radi o značajnoj investiciji koju treba valorizirati i koja će značajno ubrzati gradnju postrojenja te skratiti ukupan razvoj projekta nakon dodjele EO - Točku 3. Udruženje OIE smatra nužnom kao jedan od glavnih financijskih kriterija na kojoj se provjerava ima li određena firma kapacitete za izgradnju postrojenja tih kapaciteta, te ako ima, to iskustvo će značajno doprinijeti brzini puštanja takvog postrojenja u pogon, ali još više sigurnosti da će se takvo postrojenje izgraditi. Dodjela EO ne znači da će to postrojenje nužno biti izgrađeno i stoga je potrebno staviti barem jedan kriterij koji valorizira da je određena tvrtka ima kapaciteta za izgradnju postrojenja na natječaju na koji se javlja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem konkurentnosti proizvodnog postrojenja Ministarstvo, kao predlagatelj Uredbe, vodeči računa o svim važnim elementima koji čine neko proizvodno postrojenje konkuretnim smatra da se na predloženi način postiže odredivost i transparentnost u javnom natječaju za izdavanje energetskog odobrenja, dok je tržišno natjecanje u potpunosti zaštićeno i otvoreno. Bespredmetno je vezati konkurentnost proizvodnoog postrojenja uz postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO) ili glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (GOPZEM), odnosno objavljenu informaciju sa studijom utjecaja na okoliš ili studijom glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš.
59 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 12. OIEH predlaže da se u kriterij konkurentnost dodaju hibridne tehnologije, složeni projekti i dr. Također, kroz kriterij konkurentnosti bi trebalo bodovati i ako je netko ishodio rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš/prirodu. Naime, mnogi investitori su na vrijeme predali ove zahtjeve koji nisu riješeni pravovremeno pa stoga nisu mogli ući pod članak 133. ZoTEE pa bi ih se ovime barem djelomično kompenziralo. -OIEH predlaže dodavanje novih stavaka (3) i (4) na način da glase: (3) Pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju čijeg iskaza interesa je Ministarstvo donijelo odluku o provođenju javnog natječaja iz članka 4. stavka 14. ove Uredbe dodjeljuje se jedan (1) bod, a ti se bodovi računaju tako da se zbrajaju ukupnom broju bodova dobivenih sukladno stavku 2. ovoga članka. (4) Ako u slučaju iz stavka 2. ovoga članka zbroj bodova koji se dodjeljuje sudioniku natječaja iz stavka 2. ovoga članka bude veći od deset (10) bodova, maksimalni broj bodova koji može dobiti taj sudionik natječaja iznosi deset (10) bodova. Obrazloženje: u članku 11. stavku 6. i 7. propisana je ista odredba. Kako bi se ujednačili kriteriji OIEH predlaže da se u ovome članku također proporcionlano dodjele dodatni bodovi za onoga tko je uložio značajna sredstava u istraživanje i razvoj projekta i prvi dao iskaz interesa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem konkurentnosti proizvodnog postrojenja postiže se odredivost i transparentnost i natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno. Bespredmetno je vezati konkurentnost proizvodnoog postrojenja uz postupka procjene utjecaja na okoliš ili glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, odnosno objavljenu informaciju sa studijom utjecaja na okoliš ili studijom glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš.
60 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 12. Ovako definirani kriteriji za konkurentnost proizvodnog postrojenja nisu primjenjivi za samostalna postrojenja za skladištenje energije, već isključivo za skladišta električne energije unutar instalacija proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije. Predlažemo dodavanje dodatnog stavka kojim se u slučaju provođenja javnog natječaja za samostalno postrojenje za skladištenje energije dodjeljuje deset bodova za kriterij za konkurentnost proizvodnog postrojenja. Izgradnjom skladišta energije kao samostalnog postrojenja u potpunosti se ispunjava intencija kriterija procjene konkurentnosti proizvodnog postrojenja. Prihvaćen Prihvaća se.
61 Mihael Piskač UREDBU, Članak 12. Osim što postrojenja za skladištenje energije nisu detaljno opisana u važećim pravilnicima ni Mrežnim pravilima, pa tako ne postoje smjernice ni uvjeti pod kojima se isto može projektirati i spajati na mrežu, trenutno nisu ni definirani tržišni uvjeti implemenantacije ovakvog postrojenja (benefeti kod implementacije, niti penali kod neimplementacije). Tako da ovo je trenutno i skup kriterij te sa svim nametima postavlja se pitanje svrsishodnosti investicije za investitora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 12. Članak 12. Kriterij konkurentnosti je u potpunosti baziran na spremištima energije, koji su predviđeni i dimenzionirani na osnovu idejnog rješenja prije ishođenja ijednog dokumenta potrebnog za samu realizaciju projekta. Cijeli kriterij se vrednuje na osnovu ideje bez jasno propisanih smjernica i kriterija za implementaciju kao i sankcija u slučaju ne realizacije planiranog spremnika koji mogu biti objektivni i neobjektivni. Potrebno je propisati smjernice za implementaciju baterijskih spremnika i prekršajne odredbe u slučaju ne izvršenja ponuđenih uvjeta. Konkretno, izmjenom EO spremnik teoretski može postati druga faza projekta koja se neće realizirati, a steći će se bodovi na natječaju što se neće kompromitirati kasnije, po sadašnjem sadržaju uredbe. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno.
63 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 13. Predlaže se jasno definirati da li odredba u stavku 9. znači da se za elektranu nakon početka obveze plaćanja naknade neće primjenjivati važeća Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije, već će to biti mjesečna naknada iz ponude odabrane na javnom natječaju, te da li je navedeno u koliziji s Odlukom o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije? Predlaže se jasno definirati o kojoj se to godišnjoj naknadi prema stavku 10. istog članka radi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ministarstvo uzimajući u obzir ovaj kriterij vodilo računa o Odluci o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije, koja je u nadležnosti ovoga Ministarstva te će ista biti prilagođena predmetnoj Uredbi tako da ne bude potrebe za dostanim pravnim tumačenjem niti pravnih praznina.
64 HGK UREDBU, Članak 13. U nastavku dostavljamo mišjenje Udruženja OIE: Uredbom je predloženo da se mogućnost sudjelovanja i/ili vlasničkih udjela u projektu od strane jedinice lokalne samouprave dokazuje izvatkom iz sudskog registra, što je neprikladan dokaz jer isti ne iskazuje postotke u temeljnom kapitalu društva, već se navedeno dokazuje Izvatkom iz knjige udjela. Izvadak iz knjige udjela izdaje se na točno određeni dan i lako je promjenjiv naknadno pa se ovim podatkom može lako manipulirati za potrebe sudjelovanja u natječaju. Također udjeli ne moraju i često ne reflektiraju prava u upravljanju JV-em, bilo prava na podjelu dobiti bilo prava glasa o određenim bitnim pitanjima. Ista su regulirana Društvenim ugovorima, koji su također promjenjivi, a često i posebnim dodatnim sporazumima, koji su po svojoj naravi tajni. Dakle, ovakva formulacija ostavlja prostor za arbitrarna tumačenja te je predloženo da se ovaj kriterij isključi te se ostalim dvjema kriterijima iz ovog članka (koji ostavljaju sasvim dovoljno prostora da se JLS-ima omogući udio u prihodima projekata na njihovim područjima), raspodjeli po 7,5 bodova. Na taj način će sudionici natječaja biti dodatno stimulirani ponuditi veće naknade JLS-ovima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja I/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave postiže se odredivost i transparentnost i kroz mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave JLS-a natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno.
65 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 13. -Iz stavka 1. nije razvidno na koji način JLS imaju mogućnost sudjelovanja u projektu iz kojeg razloga je potrebno definirati mogućnost sudjelovanja jer to nije uvijek dobrodošlo za banke i ulagače treće strane i može stvoriti probleme s bankabilnosti. Važno je razumjeti radi li se o besplatnim dionicama ili opciji ulaganja, kao i koja će od prava glasa imati lokalne vlasti. - Iz stavka 2. nije u potpunosti jasna razlika između ove dvije naknade. OIEH smatra kako početna cijena godišnje naknade jedinici lokalne samouprave de facto predstavlja komunalni doprinos. Kako bi se spriječilo dvostruko plaćanje godišnjeg doprinosa JLS, OIEH predlaže da su OIE projekti izuzmu od plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa te ostanu u obvezi plaćati godišnju naknadu JLS u iznosu 1,50 EUR/kW priključne snage. Dakle, trebalo bi propisati da tko je dobio EO ne plaća ni komunalni doprinos ni komunalnu naknadu. Također, OIEH smatra da ne bi trebala postojati početna naknada za JLS već bi to trebalo prepustiti tržištu. Naime, već postoji naknada za zauzeće površine te je ovo uz naknadu za EO dodatan namet koji može regulirati isključivo tržište ako se želi projekte.Ž -OIEH smatra da će stavak 6. točka 1. rezultirati povećanjem cijene zemljišta i posljedično povećati cijenu EUR/MWh za priključak i krajnje korisnike. Mehanizam ne pogoduje razvoju zelene energije, već ga usporava i čini projekte nekonkurentnim u odnosu na izvore energije iz fosilnih goriva. Cijene bi trebale biti definirane na temelju fiksnih cijena, a cilj je pogodovati razvoju zelene energije po pristupačnim cijenama. - Stavak 14. propisuje dostavljanje izvatka iz sudskog registra kao dokaz o vlasničkim udjelima s JLS. Međutim, sudski registar ne sadrži postotke vlasničkih udjela. Isto tako, bodovanje se vrši po udjelu, neovisno o pravu glasa/pravu na dobit. OIEH ujedno predlaže da se dokaz o vlasničkim udjelima dostavi nakon ishođenja EO koje za posljedicu može imati npr. poništenje/ukidanje energetskog odobrenja. U praksi nije uobičajeno da investitor pusti javnog partnera u projekt prije nego zna može li dalje krenuti s razvojem tog projekta. S obzirom da je EO sada jedan od prvih dokumenata koji će se ishoditi, realnije je da investitor i javni partner urede svoje međusobne odnose nakon što se ishodi EO. -OIEH predlaže dodavanje novih stavaka 16. i 17. na način da glase: (16) Pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju čijeg iskaza interesa je Ministarstvo donijelo odluku o provođenju javnog natječaja iz članka 4. stavka 14. ove Uredbe dodjeljuje se dva (2) boda, a ti se bodovi računaju tako da se zbrajaju ukupnom broju bodova dobivenih sukladno stavku 6.,7.,8. ovoga članka. (17) Ako u slučaju iz stavka 16. ovoga članka zbroj bodova koji se dodjeljuje sudioniku natječaja iz stavka 6.,7.,8. ovoga članka bude veći od petnaest (15) bodova, maksimalni broj bodova koji može dobiti taj sudionik natječaja iznosi petnaest (15) bodova Obrazloženje: u članku 11. stavku 6. i 7. propisana je ista odredba. Kako bi se ujednačili kriteriji OIEH predlaže da se u ovome članku također proporcionlano dodjele dodatni bodovi za onoga tko je uložio značajna sredstava u istraživanje i razvoj projekta i prvi dao iskaz interesa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja I/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave postiže se odredivost i transparentnost i kroz mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave JLS-a natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno.
66 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 13. Predlažemo da se broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju po kriteriju naknade za korištenje prostora i po kriteriju godišnje naknade jedinici lokalne samouprave izračunava na način da se uzima u obzir ukupan iznos naknade uvažavajući planiranu isporuke električne energije, odnosno priključnu snagu postrojenja (ukupna naknada koja se dobiva množenjem jedinične naknade i planirane isporuke električne energije/priključne snage). Vrednovanje ukupnog iznosa naknade predstavlja realniji prikaz potencijalnih prihoda jedinici lokalne samouprave od vrednovanja samo jediničnog iznosa naknade po kWh proizvedene energije, odnosno godišnje naknade po kW priključne snage proizvodnog postrojenja. Ukupna naknada, odnosno financijski doprinos jedinici lokalne samouprave, značajno se razlikuju po pojedinim ponudama koje mogu ponuditi i jednaku jediničnu cijenu naknade. Također predlažemo određivanje bodova ponderiranjem prema vrijednosti najviše ponude uz zaokruživanje bodova na cjelobrojnu vrijednost (veza komentar na članak 11.). Nadalje, područje naknada prema jedinicama lokalne samouprave već je uređeno Odlukom o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije, a čije odredbe propisuju samo naknadu po kWh proizvedene električne energije bez fiksne godišnje naknade po kW instalirane snage. Nužno je usklađivanje odredbi Uredbe i Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije. Stavkom 13. članka 13. prijedloga Uredbe definirana je godišnja naknadu koju nositelj projekta plaća jednokratno jedinici lokalne samouprave na način da proporcionalni iznos godišnje naknade uplaćuje u roku od 15 dana od ishođenja pravomoćne uporabne dozvole do kraja tekuće godine u kojoj je ishodio pravomoćnu uporabnu dozvolu. Iz ovako definirane odredbe nije jednoznačno definirano plaća li se godišnja naknada samo prve godine od ishođenja pravomoćne uporabne dozvole ili svake godine tijekom pogona postrojenja. Ako je intencija odredbe plaćanje naknade jednom godišnje tijekom pogona postrojenja, predlažemo da se godišnja naknada u prvoj godini plaća u skladu s stavkom 12. ovog članka (u roku od 15 dana od ishođenja pravomoćne uporabne dozvole), a u ostalim godinama na nivou kalendarske godine s obzirom da se na razini kalendarske godine podnose svi službeni izvještaji prema nadležnim tijelima. Stavkom 14. članka 13. definira se izvadak iz sudskog registra kao dokaz o vlasničkim udjelima s jedinicom lokalne samouprave. Predmetni izvadak nije relevantan kao dokaz mogućnost sudjelovanja i/ili vlasničkih udjela jedinice lokalne samouprave u projektu - iz izvatka iz sudskog registra vidljivo će biti samo ako je lokalna zajednica unaprijed suvlasnik tvrtke koja razvija projekt, ali ne i mogućnost sudjelovanja jedinice lokalne samouprave u projektu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja I/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave postiže se odredivost i transparentnost i kroz mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave JLS-a natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno. Ministarstvo uzimajući u obzir ovaj kriterij vodilo računa o Odluci o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije, koja je u nadležnosti ovoga Ministarstva te će ista biti prilagođena predmetnoj Uredbi tako da ne bude potrebe za dostanim pravnim tumačenjem niti pravnih praznina.
67 Mihael Piskač UREDBU, Članak 13. stavak h - Ovdje treba uzeti u obzir situaciju koja postoji u stvarnosti. Investitor ima tvrtku čiji temeljni kapital iznosi 500.000,00 eura. Darova je općini udio od 20% što znači općina je darovanje stekla imovinu vrijednu 100.000,00 eura. Po ovome taj investitor će biti loše vrednovan. Dakle, osim postotka u vlasništvu trebalo bi vrednovati da li je općina ili grad stekao vlasništvo upisom vlastitog kapitala ili mu je to darovano od strane investitora te vrednovati sami iznos. Držimo da treba pronaći način da se takva gesta investitora vrednuju kroz adekvatan broj bodova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 13. Članak 13. stavak 6. Bodove je drugo i niže rangiranim ponuđačima potrebno dodjeljivati postotno recipročno u odnosu na prvorangiranog kojem se dodjeljuje maksimalni broj bodova (5). Primjerice, ukoliko je prvorangirani ponuđač ponudio cijenu 1000, a drugo rangirani 100, nije korektno da se za 10 puta manju ponudu dodijeli 80% bodova od prvo rangiranog. Članak 13. stavak 7. Bodove je drugo i niže rangiranim ponuđačima potrebno dodjeljivati postotno recipročno u odnosu na prvorangiranog kojem se dodjeljuje maksimalni broj bodova (5). Primjerice, ukoliko je prvorangirani ponuđač ponudio cijenu 1000, a drugo rangirani 100, nije korektno da se za 10 puta manju ponudu dodijeli 80% bodova od prvo rangiranog. Članak 13. stavak 8. Potrebno je definirati dokaz o mogućnosti sudjelovanja u vlasničkome udjelu te rok valjanosti takve mogućnosti u odnosu na investitora. Naime kao dokaz o vlasničkim udjelima sa jedinicom lokalne samouprave u točki 14 stavka 8 ovoga članka navodi se izvadak iz sudskog registra u kojemu se ne vide vlasnički udjeli, a također isti su promjenjivi čime se ne postiže svrha ove odredbe. Potrebno je propisati ukoliko se prihvaća izjava investitora o mogućnosti prodaje ili ustupanja udjela JLS do kada ta mogućnost vrijedi ili ukoliko je JLS već u suvlasničkom odnosu projekta do kada u takvom odnosu mora ostati. Provjeriti usklađenost i mogućnost moguće zabrane otuđenja / promjene udjela koji bi se ovim impliciralo s drugim propisima – ukoliko isto nije moguće, razmisliti o preformuliranju ovog kriterija ili umanjenju njegove težine u ukupnoj ocjeni. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja I/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave postiže se odredivost i transparentnost i kroz mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave JLS-a natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno.
69 Zelena energetska zadruga (ZEZ) UREDBU, Članak 13. Kriterij za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave poztrebno je korigirati da uključuje sudjelovanje Energetskih zajednica građana - EZG (Zakon o tržištu električne energije) i Zajednice obnovljivih izvora energije - ZOE (Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji),s ciljem poticanja njihovog razvoja i rasta kao i omogućavanja njihovog ravnopravnog sudjelovanja. Predlaže se izmjena kao na primjer: Ukoliko je nositelj projekta Energetska zajednica građana / Zajednica obnovljive energije tada to nosi 10 (bodova) bodova. i u tom slučaju (c) Naknada iz stavka 1. ovoga članka izračunava se posebno za naknadu za korištenje prostora i posebno za godišnju naknadu jedinici lokalne samouprave i zajedno nose 5 (pet) bodova. Ili slično... Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja I/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave postiže se odredivost i transparentnost i kroz mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave JLS-a natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, a tržišno natjecanje je u potpunosti zaštićeno i otvoreno za sve fizičke I pravne osobe.
70 Mihael Piskač UREDBU, Kriterij energetske učinkovitosti U idejnoj fazi projekta ovaj kriterij nije realan. Za očekivati je da će svaki investitor nastojati „ubaciti“ što veću snagu postrojenja kako bi imao veću proizvodnost, ali stvarno stanje se može definirati tek nakon utvrđivanja posebnih uvjeta građenja. Može se očekivati da će svaki investitor u idejni projekt nastojati ubaciti maksimum kršeći pri tome osnovna tehnička pravila. Tko će to kontrolirati tehnički ispravnost prijavljenog idejnog projekta?? Šta ako nakon ishođenja posebnih uvjeta ustanovi da se na lokaciji nalazi podzemna instalacija koja zahjeva zaštitni koridor od 10m i zbog toga se snga instaliranog fotonaponsko polja smanji za 20%? Primljeno na znanje Primljeno na znanje,
71 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 14. Predlaže se koristiti uobičajene i mjerljive, standardne mjerne jedinice, tj. za električnu energiju kWh umjesto MWh, odnosno za površinu u prostoru m2 umjesto hektar. Predlaže se propisati način kontrole Kriterija energetske učinkovitosti. Predmetni kriterij nosi značajnih 20 bodova, a vezan je za planiranu godišnju proizvodnju električne energije (što je moguće potvrditi tek po izgradnji, u fazi trajnog pogona). Navedeno podrazumijeva da proizvođač mora izvještavati Ministarstvo (ili instituciju koju zaduži Ministarstvo) o godišnjoj proizvodnji, kao i propisivanje načina penalizacije u slučaju neostvarene garantirane godišnje proizvodnje. Budući da nisu propisani penali, teorijski se mogu nuditi nerealno visoke godišnje proizvodnje električne energije po nerealno malim jedinicama površine, kako bi se osiguralo čim više bodova. Navedeni kriterij nije kriterij energetske učinkovitosti i predlaže se novi način određivanja kriterija energetske učinkovitosti sukladno: • Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i članku 4. stavku 2. točki 10. gdje je energetska učinkovitost definirana kao odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka. • Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21) i članku 4. stavku 1. točki 59. koji definira ukupnu učinkovitost. U slučaju da navedeni kriterij (način izračuna) ima smisla, u tom slučaju ne može se definirati za kriterij energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja nego pod nekim drugim nazivom. Međutim, budući ZOTEE (u članku 16. stavku 7. točki 6.) i prijedlog ove Uredbe (u članku 10. stavku 1. točki 6.) definiraju energetsku učinkovitost kao kriterij za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, predlaže se novi način određivanja kriterija energetske učinkovitosti u članku 14. prijedloga ove Uredbe (u skladu s navedenim definicijama energetske učinkovitosti u Zakonu o energetskoj učinkovitosti i ZOTEE). Kriterij energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja u članku 14. potrebno je definirati za svaku vrstu proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije, na sljedeći način: Predlaže se novi stavak 1. članka 14. tako da glasi: (1) Kriterij energetske učinkovitost proizvodnog postrojenja, za koji se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj, određuje se za proizvodno postrojenje ili postrojenja za skladištenje energije ovisno o vrsti energije iz obnovljivih izvora. (Komentar: Energija iz obnovljivih izvora ili obnovljiva energija definirana je u ZOTEE članak 3. stavak 1. točka 22. odnosno obnovljivi izvori energije definirani su u članku 3. stavak 1. točka 68.) (2) Kriterij iz stavka 1. ovog članka određuje se za postrojenja: 1. Vjetroelektrane 2. Solarna postrojenja 3. Geotermalna postrojenja 4. Hidroelektrane 5. Postrojenja koja koriste biomasu 6. Bioplinska postrojenja 7. Skladištenje energije Za svaku vrstu postrojenja potrebno je navesti kriterij određivanja energetske učinkovitosti sukladno sljedećim komentarima (opisi mogu biti navedeni u članku 14. stavku 2. ili u posebnom Prilogu na kraju Uredbe): 1. Određivanje godišnje učinkovitosti postrojenja navedeno je u članku 5. stavcima 6. i 8. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“, broj 133/13, 151/13 i 20/14), te se ovdje predlaže isti izračun za sva proizvodna postrojenja koja za gorivo koriste vrste goriva koja se iskazuje u MJ (npr. biomasa, geotermalna). Kriterij energetske učinkovitosti u stavku 2. potrebno je definirati tako da glasi: Predlaže se koristiti uobičajene i mjerljive, standardne mjerne jedinice, tj. za električnu energiju kWh umjesto MWh, odnosno za površinu u prostoru m2 umjesto hektar. Predlaže se propisati način kontrole Kriterija energetske učinkovitosti. Predmetni kriterij nosi značajnih 20 bodova, a vezan je za planiranu godišnju proizvodnju električne energije (što je moguće potvrditi tek po izgradnji, u fazi trajnog pogona). Navedeno podrazumijeva da proizvođač mora izvještavati Ministarstvo (ili instituciju koju zaduži Ministarstvo) o godišnjoj proizvodnji, kao i propisivanje načina penalizacije u slučaju neostvarene garantirane godišnje proizvodnje. Budući da nisu propisani penali, teorijski se mogu nuditi nerealno visoke godišnje proizvodnje električne energije po nerealno malim jedinicama površine, kako bi se osiguralo čim više bodova. Navedeni kriterij nije kriterij energetske učinkovitosti i predlaže se novi način određivanja kriterija energetske učinkovitosti sukladno: • Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i članku 4. stavku 2. točki 10. gdje je energetska učinkovitost definirana kao odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka. • Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21) i članku 4. stavku 1. točki 59. koji definira ukupnu učinkovitost. U slučaju da navedeni kriterij (način izračuna) ima smisla, u tom slučaju ne može se definirati za kriterij energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja nego pod nekim drugim nazivom. Međutim, budući ZOTEE (u članku 16. stavku 7. točki 6.) i prijedlog ove Uredbe (u članku 10. stavku 1. točki 6.) definiraju energetsku učinkovitost kao kriterij za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, predlaže se novi način određivanja kriterija energetske učinkovitosti u članku 14. prijedloga ove Uredbe (u skladu s navedenim definicijama energetske učinkovitosti u Zakonu o energetskoj učinkovitosti i ZOTEE). Kriterij energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja u članku 14. potrebno je definirati za svaku vrstu proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije, na sljedeći način: Predlaže se novi stavak 1. članka 14. tako da glasi: (1) Kriterij energetske učinkovitost proizvodnog postrojenja, za koji se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj, određuje se za proizvodno postrojenje ili postrojenja za skladištenje energije ovisno o vrsti energije iz obnovljivih izvora. (Komentar: Energija iz obnovljivih izvora ili obnovljiva energija definirana je u ZOTEE članak 3. stavak 1. točka 22. odnosno obnovljivi izvori energije definirani su u članku 3. stavak 1. točka 68.) (2) Kriterij iz stavka 1. ovog članka određuje se za postrojenja: 1. Vjetroelektrane 2. Solarna postrojenja 3. Geotermalna postrojenja 4. Hidroelektrane 5. Postrojenja koja koriste biomasu 6. Bioplinska postrojenja 7. Skladištenje energije Za svaku vrstu postrojenja potrebno je navesti kriterij određivanja energetske učinkovitosti sukladno sljedećim komentarima (opisi mogu biti navedeni u članku 14. stavku 2. ili u posebnom Prilogu na kraju Uredbe): 1. Određivanje godišnje učinkovitosti postrojenja navedeno je u članku 5. stavcima 6. i 8. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“, broj 133/13, 151/13 i 20/14), te se ovdje predlaže isti izračun za sva proizvodna postrojenja koja za gorivo koriste vrste goriva koja se iskazuje u MJ (npr. biomasa, geotermalna). Kriterij energetske učinkovitosti u stavku 2. potrebno je definirati tako da glasi: „(2) Ponder iz stavka 1. ovoga članka za kriterij energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja računa se primjenom sljedeće formule: EUn = ((3600 x Eu) + Hk)/Q pri čemu je: EUn - ukupna godišnja učinkovitost postrojenja, Eu - planirana godišnja proizvodnja električne energije u MWh proizvodnog postrojenja s kojim se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj, određena kao cijeli broj Hk - planirana godišnja proizvodnja toplinske energije u MJ proizvodnog postrojenja s kojim se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj, određena kao cijeli broj Q - planirana godišnja potrošnja primarne energija goriva (MJ).“ Budući se u stavku 2. energetska učinkovitost određuje temeljem planiranih vrijednosti, potrebno je dodatnim člankom propisati penale zbog odstupanja ove vrijednosti u odnosu na energetsku učinkovitost izračunati temeljem mjerenih vrijednosti koja se određuje godišnje tijekom rada postrojenja. Na ovaj način kriterij energetske učinkovitosti sukladno članku 14. za odabir najpovoljnije ponude odredit će sa razumnim vrijednostima, s obzirom da navedeni kriterij nosi 20 bodova u odabiru najpovoljnije ponude u javnom natječaju za izdavanje energetskog odobrenja. 2. Vjetroelektrane: učinkovitost ovisi o više faktora (brzina vjetra, visina stupa, promjer/vrsta rotora, razmještaj i udaljenost stupova…) i izražava se u proizvedenim MWh. U ovom slučaju možda ima smisla promijeniti kriterij predložen u prijedlogu Uredbe u članku 14. (ponder proizvedene energije i površine) 3. Solarna postrojenja: učinkovitost ovisi o vrsti postrojenja (integrirana, neintegrirana elektrana), vrsti panela, vrsti popratnih uređaja u modulu, položaju elektrane, insolaciji….) i izražava se kao ponder proizvedene energije u MWh u odnosu na površinu panela u m2. (Ovdje se možda može koristiti izračun iz članka 14. prijedloga Uredbe (posebno što se u članku 3. stavku 4. točki 5. alineji 9. za iskaz interesa za gradnju postrojenja traži predviđena proizvodnja u kWh po zauzetoj površini za solarne elektrane).) 4. Geotermalna postrojenja: učinkovitost ovisi o vrsti tehnologije i karakteristikama izvora tople vode/pare i izražava se kao odnos ulazne energije goriva i proizvedene energije. 5. Hidroelektrane: učinkovitost ovisi o vrsti tehnologije 6. Postrojenja koja koriste biomasu: učinkovitost ovisi o vrsti biomase i izražava se kao odnos ulazne energije goriva i proizvedene energije 7. Bioplinska postrojenja 8. Postrojenja za skladištenje energije: koje vrste spremnika energije - litij ionske baterije, vodikove gorive ćelije, Power-to-Gas tehnologije, spremnici zelenog vodika, akumulatori topline, Grid Energy Storage (BESS)? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem energetske učinkovitosti postiže se odredivost i transparentnost kroz jasno određivanje pondera planirane godišnje proizvodnje električne energije u MWh proizvodnog postrojenja po jedinici obuhvata prostora u hektarima (ha), odnosno kvadratnim metrima (m²) za proizvodna postrojenje iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe u javnom natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, čime je tržišno natjecanje u potpunosti transparentno i otvoreno.
72 HGK UREDBU, Članak 14. Udruženje OIE HGK je mišljenja da se cijeli kriterij ne može smatrati energetskom učinkovitošću već prostornom učinkovitošću. Takav kriterij ne potiče princip “BAT – best available technology” već obrnuto – princip naguraj što više panela na što manju površinu. To je također suprotno i principima zaštite okoliša. Nadalje ne postoji metodologija kako utvrditi kolika će biti proizvodnja nekog postrojenja na nekoj površini, a ni kazna ukoliko se ta proizvodnja ne ispuni. U ovom kriteriju je doslovno moguće napisati bilo što bez ikakvih posljedica i to je kriterij za koji smo upozoravali i u dopisu od 27.12. 2022. i na okruglom stolu 31.1.2023. da ukoliko prođe takva odredba da će s njom biti moguće manipulirati na bilo koji način. Kako će primjerice neka vjetroelektrana znati koliko zapravo ima vjetra na nekoj lokaciji bez da su izvršena mjerila ili primjerice što će se dogoditi kada dio lokacije postrojenja OIE otpadne radi postupaka iz sfere zaštite okoliša? Predlaže se da se u kriterij energetske učinkovitosti stave baterijski spremnici na način: 1. postrojenje za skladištenje električne energije nazivne snage najmanje 20% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika, dodjeljuje se dvadeset (20) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu snagu od najmanje 20% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika, svakom ponuđaču dodjeljuje se dvadeset (20) bodova. 2. postrojenje za skladištenje električne energije nazivne snage najmanje 15% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika dodjeljuje se petnaest (15) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu nazivnu snagu od najmanje 15% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika, svakom ponuđaču dodjeljuje se petnaest (15) bodova. 3. postrojenje za skladištenje električne energije nazivne snage najmanje 10% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika dodjeljuje se deset (10) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu nazivnu snagu od najmanje 10% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika, svakom ponuđaču dodjeljuje se deset (10) bodova. 4. postrojenje za skladištenje električne energije nazivne snage najmanje 5% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika dodjeljuje se pet (5) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu nazivnu snagu od najmanje 5% od priključne snage proizvodnog postrojenja, u kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno skladištenje dva (2) MWh po MW instalirane snage baterijskog spremnika, svakom ponuđaču dodjeljuje se pet (5) bodova. 5. svim ostalim ponuđačima koji nisu predvidjeli postrojenje za skladištenje električne energije ili je predviđenom postrojenju za skladištenje električne energije nazivna snaga i kapacitet baterije niži od zahtjeva kriterija iz točke 3. ovoga stavka, dodjeljuje se nula (0) bodova. Potrebno je dodati članak na prikladno mjesto u uredbi kojim se propisuje kazna za neizvođenje baterijskog spremnika ponuđenog ovim kriterijem u iznosu 50% vrijednosti investicije baterijskog spremnika u trenutku puštanja u pogon ostalih dijelova postrojenja. Vrijednost investicije u baterijski spremnik u trenutku puštanja energetskog postrojenja u pogon procjenjivala bi treća, neovisna strana, a odluka o kažnjavanju bila bi javno dostupna. Argumentacija: - Predlaže se da se postrojenja za skladištenje električne energije iz Kriterija konkurentnosti proizvodnog postrojenja prijeđu u Kriterij energetske učinkovitosti. Te da sudionik natječaja koji ih je predvidio u idejnom rješenju te feasibility studiji na taj način dobije više bodova (max 20) jer se radi o zahvatu sa vrlo značajnim CAPEX-om ali i benefitima za transformaciju energetskog sustava. Međutim, ukoliko takav sudionik dobije natječaj za EO, a ne instalira postrojenje za skladištenje električne energije priključne snage koje je najavio u natječaju, bude penaliziran i to značajnim iznosom odnosno postotkom CAPEX-a baterijskog sustava koji je nominirao (isto se može relativno lako procijeniti jer su cijene baterijskih sustava po kWh ili MWh lako dostupne na tržištu). - Predlaže se da se po instaliranoj snazi baterija predviđa 2 MWh mogućnosti skladištenja električne energije po instaliranom MW jer je to trenutni standard te da se to propiše na predloženi način kako bi bilo tehnički jasno na što se misli. - Sam Kriterij energetske učinkovitosti kako je trenutno postavljen u Nacrtu Uredbe, smatra se izuzetno problematičnim za provedbu u daljnjim fazama razvoja projekta koje slijede nakon ishođenja EO, te podložnim arbitrarnim tumačenjima i nominacijama prilikom samog natječaja. Također, kontrola udovoljavanja ovome kriteriju (kako je predviđeno Člankom 15. stavak (9)) mehanizmom uporabne dozvole čini se posve neprovedivom u praksi. Nekoliko razloga navedenih u korist neprimjenjivosti ovako postavljenog kriterija: o Na natječaj za EO ide se s idejnim rješenjem i točno nominirati proizvodnju po jedinici zauzete površine u tom stadiju je gotovo nemoguće o Ishođenjem posebnih uvjeta u fazi ishođenja lokacijske i građevinske dozvole tek će se definirati stvarni obuhvat projekta pa tako i proizvodnost po zauzetoj površini o Po izradi glavnog (i izvedbenog projekta) definirati će se oprema čije će karakteristike utjecati na planiranu godišnju proizvodnju električne energije o Postupak zaštite okoliša može značajno izmijeniti nominirani zahvat pa time i proizvodnju po zauzetoj površini itd.. Ovaj kriterij također navodi sudionike natječaja da instaliraju što veću količinu MW na što manju površinu što je suprotno interesima zaštite okoliša i upotrebljavanju „Best available technology – BAT“ u danom trenutku. - Ukoliko se ne predvidi ozbiljna penalizacija za neprovođenje ovog kriterija ukoliko je on ponuđen u natječaju, dobitnik natječaja može razdvojiti projekt po fazama, ishoditi građevinsku i uporabnu dozvolu za sve faze projekte osim baterijskog spremnika, te zaobići ponuđenu obavezu unutar ovog natječaja. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno,
73 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 14. -U odnosu na članak 14. stavak 1. OIEH smatra kako kriterij energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja mora biti specificiran za svaku tehnologiju, inače određene tehnologije poput npr. solarnih elektrana će biti u znatno nezavidnijem položaju u odnosu na vjetroelektrane ili elektrane na biomasu koje zauzimaju malu površinu u odnosu na instaliranu snagu i izlaznu energiju (MWh). -OIEH predlaže dodavanje novih stavaka 4. i 5. na način da glase: (4) Pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju čijeg iskaza interesa je Ministarstvo donijelo odluku o provođenju javnog natječaja iz članka 4. stavka 14. ove Uredbe dodjeljuje se tri (3) boda, a ti se bodovi računaju tako da se zbrajaju ukupnom broju bodova dobivenih sukladno stavku 3. ovoga članka. (5)Ako u slučaju iz stavka 4. ovoga članka zbroj bodova koji se dodjeljuje sudioniku natječaja iz stavka 3. ovoga članka bude veći od dvadeset (20) bodova, maksimalni broj bodova koji može dobiti taj sudionik natječaja iznosi dvadeset (20) bodova Obrazloženje: u članku 11. stavku 6. i 7. propisana je ista odredba. Kako bi se ujednačili kriteriji OIEH predlaže da se u ovome članku također proporcionlano dodjele dodatni bodovi za onoga tko je uložio značajna sredstava u istraživanje i razvoj projekta i prvi dao iskaz interesa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem energetske učinkovitosti postiže se odredivost i transparentnost kroz jasno određivanje pondera planirane godišnje proizvodnje električne energije u MWh proizvodnog postrojenja po jedinici obuhvata prostora u hektarima (ha), odnosno kvadratnim metrima (m²) za proizvodna postrojenje iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe u javnom natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, čime je tržišno natjecanje u potpunosti transparentno i otvoreno. Nejasno je razmišljanje da će određene tehnologije poput npr. solarnih elektrana biti u znatno nezavidnijem položaju u odnosu na vjetroelektrane ili elektrane na biomasu koje zauzimaju malu površinu u odnosu na instaliranu snagu i izlaznu energiju (MWh), s obzirom da se na javnom natječaju natjeću iste a ne različite tehnologije na istom obuhvatu prostora.
74 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 14. Predlažemo određivanje bodova ponderiranjem prema vrijednosti najbolje ponude uz zaokruživanje bodova na cjelobrojnu vrijednost (veza komentar na članak 11.). Nadalje, kriterij energetske učinkovitosti kao element izračuna uzima u obzir planiranu godišnju proizvodnju električne energije proizvodnog postrojenja s kojim se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj. S obzirom na fazu razvoja projekta prilikom iskaza interesa, odnosno prijave na natječaj, upitno je u kojoj će se mjeri planovi proizvodnje zaista i realizirati, što dovodi u pitanje koliko je ovako definiran kriterij energetske učinkovitosti relevantan za vrednovanje ponuda za izdavanje energetskih odobrenja. Ovako definiran kriterij energetske učinkovitosti također nije primjenjiv za skladišta energije kao samostalna postrojenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem energetske učinkovitosti postiže se odredivost i transparentnost kroz jasno određivanje pondera planirane godišnje proizvodnje električne energije u MWh proizvodnog postrojenja po jedinici obuhvata prostora u hektarima (ha), odnosno kvadratnim metrima (m²) za proizvodna postrojenje iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe u javnom natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, čime je tržišno natjecanje u potpunosti transparentno i otvoreno.
75 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 14. Članak 14. Kriterij energetske učinkovitosti je u potpunosti baziran na procjeni proizvodnje, za koju nije predviđena provjera i koja je temeljena na procjeni investitora na osnovu idejnog rješenja prije ishođenja ijednog dokumenta potrebnog za samu realizaciju projekta i provođenja istraživanja kojima bi se potkrijepile te tvrdnje. Prema tehnologijama bi bilo potrebno propisati način provjere procijenjenih vrijednosti, bilo usporedbom sa propisanim procijenjenim vrijednostima po tehnologijama i lokacijama koje bi za Ministarstvo izradio neovisan institut primjerice EIHP ili propisivanjem dodatnih dokaza specifičnima za tehnologije za koje se prijavljuje primjerice analiza vjetropotencijala na temelju mjerenja vjetra. Bodove je drugo i niže rangiranim ponuđačima potrebno dodjeljivati postotno recipročno u odnosu na prvorangiranog kojem se dodjeljuje maksimalni broj bodova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kriterijem energetske učinkovitosti postiže se odredivost i transparentnost kroz jasno određivanje pondera planirane godišnje proizvodnje električne energije u MWh proizvodnog postrojenja po jedinici obuhvata prostora u hektarima (ha), odnosno kvadratnim metrima (m²) za proizvodna postrojenje iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe u javnom natječaja za izdavanje energetskih odobrenja, čime je tržišno natjecanje u potpunosti transparentno i otvoreno.
76 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 15. Stavak (2) Predlaže se da se prilikom bodovanja kod kriterija roka izgradnje proizvodnog postrojenja maksimalni broj bodova dodijeli onome koji posjeduje sva tri dokumenta koja je u proceduri mogao započeti prije donošenja zakona, a zbog tromosti državnih institucija ih nije uspio u roku realizirati. Npr. zahtjev za lokacijsku dozvolu, studiju utjecaja na okoliš ili ugovor o priključenju započet prije donošenja novog zakona izdan npr. u svibnju 2022. godine kao takav mora imati prednost, nad nekim koji nema ništa, za brzinu realizacije. Stavak (3) Mišljenja smo da je prekratak rok do 48 mjeseci od energetskog odobrenja za ishođenje pravomoćne uporabne dozvole za HE snage veće od 10 MW. Predlažemo polazno krenuti sa 72 mjeseca za najveći broj bodova kod HE. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno čl. 133. st. 2. Zakonu o tržištu električne energije (NN 111/21) projekti koji su bili u nekom stupnju razvoja i posjedovali su dokumente izdane od strane HOPS-a (PEES i/ili Ugovor o priključenju) ili lokacijsku dozvolu ili rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, imali su mogućnost prijave svojih projekata na javni natječaj i na taj način je Ministarstvo omogućilo rješavanje njihove stvari, odnosno realizacije njihovih projekata. Ovom Uredbom se rješavaju novi projekti i određuje novi sustav, prethodno određen člankom 17. Zakona, koji se uspostavlja kroz točno određen niz koraka i redoslijed ishođenja dokumenata potrebnih za izgradnju projekata, stoga ponovno “priznavanje” prethodno izdanih dokumenata bilo bi anomalija u sustavu i na taj način se ne bi ostvarila jednakost I transparentnost za sve sudionike koji planiraju izgraditi proizvodno postrojenje iz OIE. Isto tako napominjemo da su operatori sustava sukladno čl.133.st.6. prestali izdavati ugovore o priključenju I izradu EOTRP-ova koji nisu izrađeni odnosno izdani do dana stupanja na snagu Zakona, stoga je to dodatni razlog koji ide u prilog činjenci da je člankom 133.st.2. konzumiran “stari sustav” izdanih dokumenata.
77 HGK UREDBU, Članak 15. Stavak (4) Udruženje OIE HGK predlaže da se potvrda o uplati naknade iz članka 15. Stavka 4. Javno objavljuje na web stranicama Ministarstva. U cilju ostvarenja rokova predlažemo da se stavak nadopuni sa sljedećim: „Nositelju projekta se u rok kašnjenja ne uračunavaju oni dani u kojima su javnopravna tijela prekoračila propisane rokove za izdavanje potrebnih odobrenja, suglasnosti, mišljenja i dozvola.“ Udruženje OIE HGK je kroz opće odredbe dalo komentar na rješavanje prioritetnih zahtjeva. Stavak (9) Udruženje OIE HGK navodi kako je uporabna dozvola i njen sadržaj propisan drugim Zakonima i aktima koji reguliraju gradnju, pa je upitna mogućnost nametanja odredbi o sadržaju Uporabne dozvole koju izdaje drugo Ministarstvo ili uprava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ministartsvo ima jasno utvrđen mehanizam praćenja uplata naknade za izdavanje energetskog odobrenja i danas s obzirom na izdana energetska oodbrenja sukladno čl. 133.st.2. Zakona o tržištu električne energije, te je Ministarstvo i do sada promptno, sukladno zakonu reagiralo ukoliko nije bila uplaćena naknada za izdavanje energetskog odobrenja HROTE-u, prema tome nema potrebe za dodatnim administrativnim opterećenjem niti sumnje u poduzimanju potrebnih aktivnosti u situacijama kada Zakona tako nalaže.
78 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 15. -OIEH u stavku 1. predlaže da se doda riječ „cjelovitog“ na način da stavak glasi: (1) Kriterij roka izgradnje cjelovitog proizvodnog postrojenja kojeg sudionik natječaja ponudi na javnom natječaju za dodjelu energetskog odobrenja nosi 15 bodova. -OIEH predlaže izmjenu stavka 2. na sljedeći način: Stavak 2. točka 2: … svakom ponuđaču dodjeljuje se umjesto 12 deset (10) bodova Stavak 2. točka 3: … svakom ponuđaču dodjeljuje se umjesto deset (10) šest (6) bodova Stavak 2. točka 4: … svakom ponuđaču dodjeljuje se umjesto osam (8) četiri (4) boda. Stavak 2. točka 5: … svakom ponuđaču dodjeljuje se umjesto šest (6) nula (0) bodova. Obrazloženje: rok izgradnje je iznimino bitan i rizičan parametar. S ciljem da se potakne brža izgradnja postrojenja OIEH smatra kako bi se trebalo „nagraditi“ one koji imaju spremnije projekte i spremni su ponuditi kraći rok izgradnje. Nema smisla razdioba bodova 6-15 bodova, nego bi razdioba trebala ići od 0 do maksimalni broj. -OIEH predlaže dopunu stavka (4) na način da se doda nova rečenica tako da puni tekst glasi: „(4) Za svaki dan nepoštivanja roka ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, u odnosu na rok utvrđen nositelju projekta u energetskom odobrenju, sukladno odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nositelj projekta plaća naknadu u iznosu od 0,01% dnevno od iznosa od cjelokupne investicije do dana ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, na račun Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond). U rok ishođenja pravomoćne uporabne dozvole ne ulazi eventualno kašnjenje javnopravnih tijela i državnih institucija za postupke čije je vremensko trajanje propisano zakonom ili posebnim propisom. Dokazivanje kašnjenja javno pravnih tijela i državnih institucija je na teret nositelja projekta.“ Obrazloženje: ne može nositelj projetka snositi sankcije za nepoštivanje zakonskih rokova od strane javnih tijela i državnih institucija. -OIEH predlaže brisanje stavka 9. budući da je uporabna dozvala definirana Zakonom o gradnji i stoga je neprovedivo da sadrži sve posebne uvjete koji se tiču kriterija konkurentnosti, eneregtske učinkovitosti i roka izgradnje. -OIEH predlaže dodavanje stavaka 11. i 12. na način da isti glase: „11) Pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju čijeg iskaza interesa je Ministarstvo donijelo odluku o provođenju javnog natječaja iz članka 4. stavka 14. ove Uredbe dodjeljuje se dva (2) boda, a ti se bodovi računaju tako da se zbrajaju ukupnom broju bodova dobivenih sukladno stavku 3. ovoga članka. (12) Ako u slučaju iz stavka 11. ovoga članka zbroj bodova koji se dodjeljuje sudioniku natječaja iz stavka 3. ovoga članka bude veći od petnaest (15) bodova, maksimalni broj bodova koji može dobiti taj sudionik natječaja iznosi petnaest (15) bodova“ Obrazloženje: u članku 11. stavku 6. i 7. propisana je ista odredba. Kako bi se ujednačili kriteriji OIEH predlaže da se u ovome članku također proporcionlano dodjele dodatni bodovi za onoga tko je uložio značajna sredstava u istraživanje i razvoj projekta i prvi dao iskaz interesa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije jasan niti je u postojećem zakonodavnom prostoru definiran izraz “ cjelovito proizvodno postrojenje”. Također Ministarstvo ne smatra da bi se bilo kojeg ponuditelja trebalo “nagraditi” nego Prijedlogom Uredbe uređuje sustav i kriterije koji su jednaki za sve, koji je transparentan, konkurentan, cjelovit i odrediv te stvara pravnu sigurnost za sve ozbiljne investitore te smanjuje broj spekulanta na tržištu projekata proizvodnih postrojenja iz OIE.
79 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 15. Predlažemo određivanje bodova ponderiranjem prema vrijednosti najbolje ponude uz zaokruživanje bodova na cjelobrojnu vrijednost (veza komentar na članak 11.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vidi prethodne komentare.
80 Mihael Piskač UREDBU, Članak 15. Ovaj kriterij je u krajnju ruku nekorektan je u pravilu ne ovisi o investituru već o tijelima države i jedinica lokalne samouprave, a onda i o nekim tržišnim uvjetima dobave roba i usluga. Stavak 2. Imajući u vidu prethodni komentar držimo da bi početak roka trebao biti od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole jer nakon dobivanja energetskog odobrenja otpočinje proces zahtjeva za posebne uvjete građenja (najduže se Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) - trenutno 6-9 mjeseci), nakon toga izrada glavnog projekta i potvrda glavnog projekta te sam postupak izdavanja građevinske dozvole te njena pravomoćnost i izvršnost. To je proces od 6 – 12 mjeseci ovisno o lokaciji na području RH, a gdje je onda proces izgradnje i svih koraka koji slijede u pokusnom radu, dozvoli za trajni pogon, tehnički pregled i uporabna dozvola te dozvoli za obavljanje energetske djelatnosti. Rokovi nisu realni.!! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovako uređenim kriterijem smanjuje se mogućnost manipuliranje rokovima u ponudama za javni natječaj.
81 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 15. Članak 15. Uz ponuđeni rok za izgradnju proizvodnog postrojenja kako bi se ostvarila svrha predviđenog kriterija nužno bi bilo vrednovati i iskustvo i financijske mogućnosti ponuditelja, na način da se dio bodova ostvaruje za ponuditelje ili njihove osnivače ako se radi o pravnim osobama sa iskustvom realizacije istih ili jednakovrijednih projekata koje su realizirali na teritoriju RH odnosno EU, a što bi se dokazivalo ovjerenom izjavom s popisom referentnih ostvarenih projekata. Dodati mogućnost produljenja rokova u slučajevima objektivnih okolnosti, odnosno probijanja propisanih rokova za ishođenje dozvola od strane državnih institucija. Zahtjevi za dopune ili negativna rješenja zbog kojih se postupci ponavljaju ili traju dulje od propisanih rokova ne bi utjecali na rokove iz EO. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog “iskustvo i financijske mogućnosti ponuditelj” nije relano procjenjiv niti odrediv i stvorio bi nepoštenu konkurenciju u odnosu na druge ozbiljne investiture, a ostatak prijedloga nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
82 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 16. Predlaže se korigirati predmetni članak jer u slučaju HEP-a nije primjenjiv. Kako smo obveznici javne nabave, u ovoj se fazi nikako ne može točno znati što će se uspjeti nabaviti. Nadalje, ne može se kriterij smanjivanja emisije stakleničkih plinova ocjenjivati temeljem procjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 16. -OIEH smatra kako predloženi stavak 6. otvara prostora za manipulaciju jer nema jasne metologodije kako se računaju traženi parametri. Trebalo bi propisati metodologiju ili formulu kako se računaju traženi parametri. Na taj način ponude će biti usporedive prema istim parametrima. -OIEH predlaže dodavanje stavaka 8. i 9. na način da isti glase: (8)Pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju čijeg iskaza interesa je Ministarstvo donijelo odluku o provođenju javnog natječaja iz članka 4. stavka 14. ove Uredbe dodjeljuje se deset (10) bodova, a ti se bodovi računaju tako da se zbrajaju ukupnom broju bodova dobivenih sukladno stavku 5. ovoga članka. (9) Ako u slučaju iz stavka 8. ovoga članka zbroj bodova koji se dodjeljuje sudioniku natječaja iz stavka 5. ovoga članka bude veći od sto (100) bodova, maksimalni broj bodova koji može dobiti taj sudionik natječaja iznosi sto (100) bodova Obrazloženje: u članku 11. stavku 6. i 7. propisana je ista odredba. Kako bi se ujednačili kriteriji OIEH predlaže da se u ovome članku također proporcionlano dodjele dodatni bodovi za onoga tko je uložio značajna sredstava u istraživanje i razvoj projekta i prvi dao iskaz interesa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovako uređenim kriterijem vodilo se računa o postojećoj metodologiji temeljem kojih se jasno mogu izračunati traženi parametri te se smanjuje mogućnost manipuliranje u ponudama za javni natječaj.
84 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 16. Predlažemo određivanje bodova ponderiranjem prema vrijednosti najbolje ponude uz zaokruživanje bodova na cjelobrojnu vrijednost (veza komentar na članak 11.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vidi prethodne komentare.
85 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 17. OIEH predlaže dopunu stavka 5. ili novi stavak kako je to propisano člankom 17. stavkom 33., 34. i 35. ZoTEE-a. „Protiv odluke o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH. Rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave odluke iz stavka 5. ovog članka. Odluka o upravnom sporu donijet će se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne tužbe“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu s Jedinstvena metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15).
86 Hidroenergetska postrojenja d.o.o. UREDBU, Članak 18. članak 18. stavak (6) Predlažemo da u članku 18. kompletan stavak (6) ostane u nepromijenjenom obliku, te smo u potpunosti suglasni s prijedlogom predlagatelja. Vezano za njegovu točku 8. nije točna tvrdnja da je dovoljno da bilo tko samo podnese zahtjev za izvlaštenje, odnosno zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa, budući da uz podnošenje takvog zatjeva mora postojati i odluka Vlade RH o utvrđivanju interesa RH ili poziv na odredbu posebnog zakona kojom je utvrđen interes RH za građenje građevine za proizvodnju električne energije. Što se tiče građenja građevina za proizvodnju električne energije, niti Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21), niti Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21), ni u jednom od svojih članaka koji govore o interesu RH, nigdje izričito ne spominje građenje građevina za proizvodnju električne energije. Vrlo površno i samo paušalno ti zakoni navode da je korištenje obnovljivih izvora energije, te osiguravanje dostatne proizvodnje i isporuke električne energije, pri čemu se ni ne navodi razlika između obnovljivih i neobnovljivih izvora, od interesa za RH. Građenje građevina za proizvodnju električne energije izričito spominje poseban Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23), te u članku članku 25 vrlo jasno navodi da su vodne građevine za proizvodnju električne energije s pripadajućim uređajima i opremom, kao i njihovo građenje i održavanje, od interesa za RH. Sigurno postoje i drugi posebni zakoni koji se odnose i na neke druge tipove građevina za proizvodnju električne energije (nipošto ne svih), a što uz mogućnost posebne odluke Vlade RH o utvrđivanju interesa RH za građenje građevina za proizvodnju električne energije vrlo jasno pokazuje da kompletan stavak (6) članka 18. ove Uredbe ima svoj smisao i svrhu, te da mora ostati u nepromijenjenom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Hidroenergetska postrojenja d.o.o. UREDBU, Članak 18. članak 18. stavak (1) S obzirom da sve hidroelektrane, odnosno sve vodne građevine za proizvodnju električne energije, u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) i Zakonom o koncesijama (NN 69/17, 107/20), pravo na gospodarko korištenje voda stječu tek koncesijom na vodama i javnom vodnom dobru, odnosno posebnim natječajnim postupkom na koji prijava nije moguća bez pravomoćne lokacijske dozvole, što bi značilo da ti podnositelji zahtjeva prolaze dvostruki natječajni postupak (za energetsko odobrenje i za ugovor o koncesiji), sa vrlo neizvjesnim ishodom, čime bi bili diskriminirani u odnosu na sve druge podnositelje zahtjeva, a što bi protivno Ustavu RH, dovelo do pravne nesigurnosti i nejednakosti svih pred zakonom, predlažemo da se u članku 18. stavak (1) iza točke 4. doda nova točka 5. za postrojenja hidroelektrane, kako bi ti investitori izbjegli dvostruki natječajni postupak, te im se kao i za postrojenja geotermalne elektrane omogućilo ishođenje energetskog odobrenja bez provođenja javnog natječaja. Što se tiče dokumentacije koju bi u tom slučaju uz zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja trebalo dostaviti, predlažemo da to uz dostavu dokumenata iz članka 3. ove Uredbe bude i ugovor o priključenju i /ili rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, budući da postoji nekoliko projekata hidroelektrana koji su, čekajući prijedlog ove Uredbe, ishodili neke od tih dokumenata. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
88 Energometal d.o.o. UREDBU, Članak 18. Članak 18. stavak (6) U potpunosti podržavamo prijedlog predlagatelja da članak 18. stavak (6) točka 8. ostane u nepromijenjenom obliku. Naime, točka 8. ne može se tumačiti na način da je dovoljno samo podnijeti zahtjev za izvlaštenje, odnosno zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa, budući da uz to kumulativno mora biti ispunjeno i da postoji odluka Vlade RH o utvrđivanju interesa RH ili poziv na odredbu posebnog zakona kojom je utvrđen interes RH za građenje građevine, pri čemu je dakle naglasak na građenju građevine. Naime, niti Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21) u članku 5., niti Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21) u članku 2., gdje se govori o interesu RH, nigdje ne govore o građenju građevine, već samo paušalno navode da je korištenje obnovljivih izvora energije, te osiguravanje dostatne proizvodnje i isporuke električne energije (bilo iz obnovljivih ili neobnovljivih izvora) na siguran, pouzdan i kvalitetan način od interesa za RH. Jedino u stavku (9). članka 5. Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21) se navodi da je elektroenergetska infrastruktura koju čine energetski kabeli položeni ispod morske površine, na morsko dno ili ukopani u morsko dno od interesa za RH, a što također nema nikakve veze s građenjem građevine. Jedan od posebnih zakona, koji izričito spominje građenje građevina za proizvodnju električne energije je Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23), gdje u članku članku 25., u stavcima (1), (3) i (4) vrlo jasno navodi da su vodne građevine za proizvodnju električne energije - brane, akumulacije, retencije, strojarnica, vodna komora, crpne stanice, dovodni i odvodni kanali, dovodni i odvodni tuneli i druge građevine, uređaji i oprema pripadajući ovim građevinama od interesa za RH, kao i njihovo građenje i održavanje. Prema tome potpuno je promašeno razmišljanje da članak 18. stavak (6) točka 8. dozvoljava bilo kojem podnositelju zahtjeva za bilo koji tip obnovljivog izvora energije podnošenje bilo kakvog zahtjeva za izvlaštenje, odnosno rješavanje imovinskopravnih odnosa, a posebno da bi se to odnosilo samo na nekakve međudržavne ugovore, što s ovom problematikom nema nikakve veze, te u potpunosti podržavamo prijedlog predlagatelja da članak 18. stavak (6) točka 8. ostane u nepromijenjenom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Energometal d.o.o. UREDBU, Članak 18. Članak 18. stavak (1) Predlažemo da se članak 18. stavak (1) izmijeni na način da mu se doda točka 5. "za postrojenja hidroelektrane", budući da su hidroelektrane (uz geotermalne elektrane koje moraju priložiti ugovor o eksploataciji geotermalnih voda) jedina proizvodna postrojenja koja osim energetskog odobrenja moraju na javnom natječaju ishoditi i ugovor o korištenju vodne snage za proizvodnju električne energije. S tim u vezi postavlja se pitanje što ako investitor postrojenja hidroelektrane ishodi energetsko odobrenje, a netko drugi na istom obuhvatu zahvata u prostoru ishodi ugovor o korištenju vodne snage za proizvodnju električne energije? Na taj način svi investitori u postrojenja hidroelektrane, osim što uz cijenu energetskog odobrenja plaćaju i dodatnu cijenu korištenja vodne snage za proizvodnju električne energije (jednokratna naknada i svake godine godišnja naknada za svo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji), dovedeni su u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na sve druge investitora u sve druge tipove obnovljivih izvora. Stoga predlažemo da se članak 18. stavak (1) izmijeni na predloženi način. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
90 Dominković i Osrečak odvjetničko društvo d.o.o. UREDBU, Članak 18. Članak 18., stavak 6, točka 8. S obzirom na to da su svi OIE projekti, projekti od interesa za RH ispada da je dovoljno staviti dopis kojim se traži izvlaštenje/zahtjev za rješavanje im.-pravnih odnosa da bi se to smatralo dokazom o riješenim vlasničkim odnosima. Kažemo dopis jer je nemoguće bez lokacijske dozvole koja se dobija nakon EO imati kompletan zahtjev za izvlaštenje/rješavanje imovinskopravnih odnosa. Na ovaj način omogućavaju se spekulacije i ucjene. Primjerice, ako netko sklopi ugovor o zakupu za gradnju elektrane s privatnim vlasnikom, a drugi stavi zahtjev za izvlaštenje - tko ima riješene vlasničke odnose? Predlaže se brisati. Prihvaćen Prihvaćeno.
91 HGK UREDBU, Članak 18. Stavak (1) točka 2. Udruženje OIE HGK predlaže u stavku 1, točci 2 dopuniti rečenicu sa “, bez obzira na riješene vlasničke, odnosno imovinskopravne odnose na obuhvatu prostora, odnosno na česticama navedenima u studiji izvedivosti”, jer se na natječajima koje provodi AZU definira lokalitet. Stavak (1) točka 4. Udruženje OIE HGK smatra da ukoliko je u prostornom planu definirana namjena za izgradnju postrojenja koja ne koriste OIE, potrebno je isto provesti natječaje za dodjelu energetskog odobrenje, u protivnom su OIE stavljeni u nepovoljniji položaj naspram projekata koji ne koriste OIE! Stavak (6) točka 5. Udruženje OIE HGK predlaže u stavku 6 točci 5 dodati da se ova stavka primjenjuje ukoliko je ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta važeći još barem 25 godina. Ukoliko je trajanje tog ugovora kraće, ta odredba se ne bi trebala primjenjivati. Stavak (6) točka 8. Nejasno je na što se točno odnosi ova odredba. Ova odredba nikako ne smije ostati u Uredbi, jer omogućava zlouporabu i ucjenjivačke metode od strane onih koji bi podnosili prazne zahtjeve kao dokaz pokretanja rješavanja IPO-a na državnim česticama. Inače, taj se zahtjev može podnijeti i valjan je ukoliko postoji pravni interes, a to je do sada bila Lokacijska dozvola prema Zakonu o izvlaštenju i Zakonu o gradnji. Potrebno dodati, radi otklanjanja svake sumnje u mogućnost manipulacije, da se radi isključivo o projektima temeljenim na potpisanim međudržavnim ugovorima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
92 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 18. -OIEH u stavku 1. točki 3. predlaže na kraju rečenice dodati sintagmu „sukladno članku 23. ove Uredbe“ na način da glasi: „3. za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju postojećih proizvodnih postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije sukladno članku 23. ove Uredbe“. -OIEH u stavku 6. točki 1.treba dodati i izvadak iz zemljišnih knjiga kojim se potvrđuje da je investitor vlasnik zemljišta na način da točka 1. glasi: „1.izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor nositelj prava vlasništva, prava služnosti ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi proizvodno postrojenje.“ -OIEH smatra kako zahtjev za izvlaštenjem ne može biti dovoljan dokaz da su riješeni imovinskopravni odnosi. Time se otvara prostor za manipulacije i ucjene ako je dovoljno da se samo podnese zahtjev za izvlaštenjem te omogući uletavanje na tuđe projekte. Ova odredba se može dodati jedino u prijelazne i završne odredbe za projekte koji su ihodili lokacijsku dozvolu po zahtjevu za lokacijsku dozvolu koji je stavljen prije stupanja na snagu ZoTEE-a. - OIEH predlaže u stavku 7. brisanje uvjeta da ugovori moraju biti solemnizirani. Naime, uvjet za upis u ZK je ovjera potpisa na ovim dokumentima, stoga Ministarstvo ne bi trebalo ulaziti u formu ugovora koji se imaju sklapati jer je to propisano odgovarajućim zakonima. Ovo je dodatna formalnost i trošak, a nije jasno iz kojeg razloga bi se trebala uvesti solemnizacija. -OIEH predlaže u stavku 9. da se odredi kraći rok za donošenja EO-a kada su riješeni imovinskopravni odnosi. OIEH predlaže da Ministarstvo u roku od 60 dana od zaprimanja isključivo urednog zahtjeva izda rješenje, odnosno energetsko odobrenje nositelju projekta za proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka. -OIEH predlaže u stavku 16. umjesto riječi „uplata novčanog depozita“ zamijeniti sintagmom „plaćanje naknade za izdavanje eneregetskog odobrenja“ tako da predloženi članak glasi: „(16) Nositelj projekta dužan je dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje energetskog odobrenja Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. iz stavka 10. ovoga članka dostaviti Ministarstvu odmah po uplati.“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Ministarstvo kao predlagatelj Uredbe smatra da se svrha dostavljene dokumentacije ispunjava ako se ugovori solemniziraju radi veće pravne sigurnosti. Rok određen Uredbom za izdavanja energetskog odobrenja je realan sukladno administrativnim kapacitetima ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za izdavanje energetskogo odobrenja. S obzirom da se stavak 16. referira na stavak 10. Kojim je određena naknada za izdavanje energetskog odobrenja nema potrebeto još jednom dodatno naglašavati.
93 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 18. Predlažemo dopunu članka 18. stavka 1. točke 2. na slijedeći način: za postrojenja geotermalne elektrane, neovisno o statusu imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu prostora. Radi nedvojbenog tumačenja odredbe, s obzirom da se za postrojenja geotermalnih elektrana energetsko odobrenje izdaje bez provođenja javnog natječaja prema važećem ugovoru o eksploataciji geotermalnih voda, potrebno je jasno definirati kako prethodno stanje imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu prostora nije ograničavajući element u ishođenju energetskog odobrenja, a sve uvažavajući osnovnu namjenu energetskog odobrenja - dokaz pravnog interesa u svrhu ishođenja akata potrebnih za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije. Prihvaćen Prihvaća se.
94 Mihael Piskač UREDBU, Članak 18. Stavak 10 - dodati podatke za uplatu (IBAN) Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. IBAN Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o biti će naveden u odluci o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno u izdanom energetskom odobrenju.
95 Mihael Piskač UREDBU, Članak 18. Stavak 6 točka 1 - Iza riječi investitor treba ubaciti „… vlasnik zemljišta ili …..“ Prihvaćen Prihvaća se.
96 Mihael Piskač UREDBU, Članak 18. Stavak 2 - Ovdje treba eksplicitno navesti članak 3 stavak 4 te isključiti točku 7 stavka 4 istog članka. Naime, stavci 1 – 3 članka 3 govore o iskazu interesa što ovdje nije slučaj, a budući se ne radi o javnom natječaju tad je jamstvo za ozbiljnost ponude nepotrebno budući je investitor već pokazao svoju ozbiljnost kroz kupnju zemljišta i investiranje u dokumentaciju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
97 Terra Energy Generation Company d.o.o. UREDBU, Članak 18. Predlaže se u stavku 1, točku 2 nadopuniti na način: "za postrojenja geotermalne elektrane, bez obzira na riješenost vlasničkih, odnosno imovinskopravnih odnosa na obuhvatu prostora, odnosno na česticama navedenima u studiji izvedivosti". Priroda ulaganja u geotermalnu energiju zahtijeva bušenje bušotina u točno određenom području zbog prirode ležišta, a lokacija elektrane mora se odrediti u skladu s položajem tih bušotina. Iz tog razloga, lokacije bušotina i elektrane moraju se nalaziti na nekretninama koje pripadaju trećim osobama. Zbog različitih razloga neki vlasnici nisu voljni prodati ili dati u najam svoje nekretnine, također neke vlasnike uopće nije moguće pronaći. U ovom trenutku pravni lijek koji se može koristiti za nastavak projekta je izvlaštenje. Preduvjet za pokretanje postupka izvlaštenja je Lokacijska dozvola koja se izdaje ako postoji pravni interes. „Dokaz o pravnom interesu za izdavanje lokacijske dozvole za građevine za proizvodnju i/ili skladištenje električne energije je Energetsko odobrenje” (kako je navedeno u članku 127/a Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju). Budući da ne postoji mogućnost izvlaštenja bez Energetskog odobrenja, u ovom članku treba jasno navesti da rješavanje imovinskopravnih odnosa za izdavanje Energetskog odobrenja za projekte geotermalnih postrojenja nije potrebno. Prihvaćen Prihvaća se.
98 HGK UREDBU, Članak 20. Stavak (2) Udruženje OIE HGK predlaže brisati zadnji pasus koji se odnosi na oduzimanje energetskog odobrenja u slučaju da se postrojenje ne izgradi odnosno ne ishodi uporabnu dozvolu u roku od sedam godina jer je kašnjenje u gradnji definirano ugovornom kaznom iz članka 15. stavak 4. ove Uredbe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se.Predmetni prijedlog nije u skladu s Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
99 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 20. U članku 20. stavku 2. alineja 4. postavlja se pitanje od kada EO proizvodi pravni učinak kada je npr. pokrenut upravni spor jer ako se po tom EO ne može postupati, onda ne bi trebali teći ni rokovi. Postavlja se pitanje koja je realna posljedica upravnog spora – ukidanje/poništenje EO ili samo naknada štete od strane državnog tijela koje nije u skladu sa propisima izdalo EO i provelo postupak javnog natječaja? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 21. Stavak (1) Predlaže se produljenje roka na koji se izdaje energetsko odobrenje ili davanje mogućnosti naknadnog produljenja. Sukladno iskustvu, odnosno projektima koji su do sada provedeni u HEP grupi, znamo da je to prekratak rok, zbog raznih faktora kao što su npr. činjenica da smo obveznici javne nabave, trajanje ishođenja dozvola ne ovisi o nama,… Stavak (2) Predlaže se uskladiti rokove za elektrane iznad 10 MW s navodima iz članka 15., odnosno nije primjeren rok od maksimalno 7 godina od dana izvršnosti energetskog odobrenja prvenstveno zato što ovisimo o trajanju administrativnih postupaka i pripadajućih rješenja institucija na koje investitori nemaju utjecaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog nije u skladu s Zakonom o tržištu električne energije.
101 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 21. Članak 21. propisuje rokove važenja energetskog odobrenja, ali istovremeno nije riješeno pitanje ako se rokovi probiju radi spore javne administracije? Npr. lokacijska dozvola se ne izdaje u roku u kojem je to zakonom određeno i investitoru prođe rok radi toga i ukine se važeće EO. Trebalo bi propisati mogućnosti produljenja roka važenja energetskog odobrenja u tim slučajevima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prijedlog nije u skladu s Zakonom o tržištu električne energije.
102 HGK UREDBU, Članak 22. Udruženje OIE HGK predlaže dodati novi stavak: Potrebno je predvidjeti mogućnost novog razmještaja vjetroturbina ili sunčanih elektrana ukoliko se snaga ne povećava, a sukladno saznanjima dostupnim iz provedenih studija iz sfere zaštite okoliša ili zbog provedenih studija mjerenja potencijala vjetra ili sunca. Naime, moguće je nakon provedbe natječaja za EO dobiti rješenje zaštite okoliša u kojem nije moguće razvijati projekt kako je prvotno planirano pa su potrebne određene prilagodbe projekta. Također isto se može dogoditi zbog saznanja o tome da je vjetar povoljniji na određenim točkama pa je potreban prerazmještaj turbina, ili pak promjena pozicija vjetroturbina jer se utvrdilo da nisu sve pozicije potpuno moguće za izvođenje zbog reljefnih prepreka ili kao posljedica saznanja geotehničkih ili hidroloških studija. Potrebno je jasno definirati što je sastavni dio prvog energetskog odobrenja. Ako se čitaju izdani EO-i po Članku 133, tu je riječ o obuhvatima, a ne o pozicijama VA unutar obuhvata. Tek po završetku studija i mjerenja se mogu definirati točne lokacije VA. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) niti u duhu predmetnog Prijedloga uredbe.
103 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 22. Članak 22. Propisati što se događa ukoliko izmjene utječu na obveze / uvjete na osnovu kojih su ostvareni bodovi u natječaju za ishođenje EO. Prihvaćen Prihvaća se.
104 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU, Članak 23. Stavak (2), točka 2. Predlaže se iza početnih riječi “idejno rješenje” dodati riječi “ili „idejni projekt”. Stavak (7) Predlaže se umjesto „operator prijenosnog sustava“ pisati „nadležni operator mreže“, predmetno treba obuhvatiti kako priključene HE na prijenosnoj, tako i na distribucijskoj mreži. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
105 HGK UREDBU, Članak 23. Stavak (7) Udruženje OIE HGK predlaže umjesto „operator prijenosnog sustava“ pisati „nadležni operator mreže“, jer predmetno treba obuhvatiti kako priključene HE na prijenosnoj tako i na distribucijskoj mreži. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
106 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 23. OIEH predlaže izmjenu točke 3. u članku 23. stavku 3. na način da glasi: „3. da je za povećanje snage proizvodnog postrojenja ishođeno Rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš niti Glavnu ocjenu ili Rješenje da je predmetno povećanje snage proizvodnog postrojenja prihvatljivo za okoliš i ekološku mrežu.“ Obrazloženje: Kao prvo postupcima procjene i ocjene o potrebi procjene ne daje se dozvola za povećanje snage, nego se odlučuje je li predmetno povećanje snage prihvatljivo za okoliš i ekološku mrežu, odnosno treba li za isto provesti postupak procjene i/ili Glavne ocjene, stoga je termin „dozvoljeno“ trebalo odogovarajuće zamijeniti. Osim toga, prethodno predloženom formulacijom točke 3. nije bio obuhvaćen i postupak ocjene o potrebi procjene pa je u tom smislu trebalo dopuniti izričaj, pogotovo iz razloga što se za većinu izmjena proizvodnih postrojenja koja podrazumijeva povećanje snage, provode upravo postupci ocjene o potrebi procjene. Također, nije riješeno pitanje što je u slučaju smanjenja snage postrojenja u odnosu na energetsko odobrenje? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21).
107 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. UREDBU, Članak 23. Čl.23. st.2.(pogrešno numeriran kao (b)) toč.c. - predlažemo brisati riječi „ugovor o priključenju ili prethodnu elektroenergetsku suglasnost ili elektroenergetsku suglasnost“ budući da predmetni članak uređuje odnose za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju postojećih proizvodnih postojanja ili skladišta. Ako se radi o postojećem postrojenje isto već mora imati sklopljen ugovor o korištenju mreže, pa su suvišni ugovor o priključenju (koji definira odnose između HOPS-i i nositelj projekta za vrijeme izgradnje postrojenja odnosno postupak priključenja postrojenja na mrežu), PEES (koji definira posebne uvjete po Općim uvjetima za korištenje mreže iz 2006.) i EES (koji definira posebne uvjete i uvjete priključenja po Pravilima o priključenju iz 2018.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba uzima u obzir sve moguće dokumente koji se odnose na priključak postojećeg postrojenja tako da ne bi postojala pravna praznina u smislu dokumetacije temeljem koje Ministarstvo treba odrediti razliku vezano uz plaćanja energetskog odobrenja.
108 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 23. Članak 23., stavak 2., točka 3. Izbrisati Prethodnu elektroenergetsku suglasnost jer ista nije relevantna za postojeće energetsko postrojenje, obzirom da se energetsko odobrenje mijenja u odnosu na elektroenergetsku suglasnost ili ugovor o korištenju mreže. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba uzima u obzir sve moguće dokumente koji se odnose na priključak postojećeg postrojenja tako da ne bi postojala pravna praznina u smislu dokumetacije temeljem koje Ministarstvo treba odrediti razliku vezano uz plaćanja energetskog odobrenja.
109 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 24. U stavku 3. nije jasno treba li ministarstvo utvrđivati osnovanost prijenosa ili treba samo utvrditi jesu li dostavljeni svi gore traženi dokumenti. Ako Ministarstvo odlučuje o osnovanosti, radi se o diskrecijskoj odluci i Ministarstvo bi načelno moglo odbiti prijenos što će predstavljati problem kod potencijalne prodaje projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ministarstvo uvijek na zahtjev stranke utvrđuje osnovanost zahtjeva koji se dokazuje traženom dokumentacijom.
110 Srđan Žutobradić UREDBU, Članak 24. Članak 24. Unijeti odredbe o izmjenama suvlasništva, posebno u vidu sudjelovanja JLS u vlasništvu projekta, i utjecaj istoga na EO. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog je već obuhvaćen predmetnom odredbom..
111 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. UREDBU, Prijelazne i završne odredbe U prijelaznim i završnim odredbama bi trebalo prepoznati projekte koji su u nekom stupnju razvoja i imaju dokumente izdane od strane HOPS-a (PEES i/ili Ugovor o priključenju), ali nemaju EO. Hoće li oni sada morati ishoditi EO po novoj proceduri ili će se za takve predvidjeti neka „skraćena procedura“ u određenom roku? Također, trebalo bi prepoznati projekte koji nemaju utjecaja na prijenosnu mrežu, pa takve izuzeti od obveze izrade EMP-a tj. ishođenja preliminarnog mišljenja HOPS-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno čl. 133. st. 2. Zakonu o tržištu električne energije (NN 111/21) projekti koji su bili u nekom stupnju razvoja i posjedovali su dokumente izdane od strane HOPS-a (PEES i/ili Ugovor o priključenju), imali su mogućnost prijave svojih projekata na javni natječaj I na taj način je Ministarstvo omogućilo rješavanje njihove stvari, odnosno realizacije njihovih projekata. Ovom Uredbom se rješavaju novi projekti i određuje novi sustav, prethodno određen člankom 17. Zakona, koji se uspostavlja kroz točno određen niz koraka i redoslijed ishođenja dokumenata potrebnih za izgradnju projekata, stoga ponovno “priznavanje” prethodno izdanih dokumenata ili “skraćena procedura” bilo bi anomalija u sustavu i na taj način se ne bi ostvarila jednakost I transparentnost za sve sudionike koji planiraju izgraditi proizvodno postrojenje iz OIE. Isto tako napominjemo da su operatori sustava sukladno čl.133.st.6. prestali izdavati ugovore o priključenju I izradu EOTRP-ova koji nisu izrađeni odnosno izdani do dana stupanja na snagu Zakona, stoga je to dodatni razlog koji ide u prilog činjenci da je člankom 133.st.2. konzumiran “stari sustav” izdanih dokumenata.
112 HGK UREDBU, Članak 25. U stavku 4. navode se projekti kojima je EO izdan po prethodnim propisima. Radi izbjegavanja dvojbi, Udruženje OIE HGK predlaže da se propiše da se postupci izmjene EO-a provode sukladno tim starim pravilnicima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno.
113 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 25. Članak 25. stavak (4): spominju se projekti kojima je EO izdan po prethodnim propisima. Radi izbjegavanja dvojbi, trebalo bi propisati da se postupci izmjene tih EO-a provode sukladno tim starim pravilnicima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno.
114 Energia naturalis d.o.o. UREDBU, Članak 25. Predlažemo da se u prijelaznim i završnim odredbama prijedloga Uredbe definira kako će se postupci izdavanja energetskog odobrenja započeti u „prijelaznom razdoblju“ prema članku 133. ZOTEE-a i završiti u skladu s odredbama članka 133. ZOTEE-a. Naime, prema odredbama ZOTEE-a, sve fizičke ili pravne osobe, za projekte za koje je ishođena lokacijska dozvola i/ili sklopljen ugovor o priključenju i/ili izdana elektroenergetska suglasnost odnosno prethodna elektroenergetska suglasnost i/ili je ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu bile su dužne u roku od 90 dana od dana stupanja ZOTEE-a na snagu iskazati interes za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja. Uvažavajući činjenicu kako još nisu razriješeni svi zahtjevi iz predmetnog prijelaznog razdoblja, nužno je definirati kako će se isti razriješiti do stupanja Uredbe na snagu, odnosno kako će se isti završiti s skladu s odredbama članka 133. ZOTEE-a. Prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 133. st.3. Zakona o tržištu električne enrgije određeno je da će Ministarstvo, za fizičke ili pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka, iznimno od kriterija koji će se urediti uredbom iz članka 17. stavka 36. ovoga Zakona, provesti javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja, prema kriteriju vrednovanja ishođenih dokumenata iz stavka 2. ovoga članka odnosno sukladno nastupanju pravomoćnosti lokacijske dozvole te izvršnosti ugovora o priključenju, izvršnosti elektroenergetske suglasnosti odnosno prethodne elektroenergetske suglasnosti te izvršnosti rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu, stoga nije potrebno isto dodatno propisivati i u Prijedlogu uredbe.
115 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, Članak 26. OIEH smatra kako bi trebalo navesti primjenjuje li se i ova uredba u bilo kojem dijelu na EO koja su izdana u skladu s čl. 133 ZOTEE. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 133. st.3. Zakona o tržištu električne enrgije određeno je da će Ministarstvo, za fizičke ili pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka, iznimno od kriterija koji će se urediti uredbom iz članka 17. stavka 36. ovoga Zakona, provesti javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja, prema kriteriju vrednovanja ishođenih dokumenata iz stavka 2. ovoga članka odnosno sukladno nastupanju pravomoćnosti lokacijske dozvole te izvršnosti ugovora o priključenju, izvršnosti elektroenergetske suglasnosti odnosno prethodne elektroenergetske suglasnosti te izvršnosti rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu, stoga nije potrebno isto dodatno propisivati i u Prijedlogu uredbe.
116 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU, PRILOG I. OIEH predlaže brisanje točke 5. stavka 4 planirana godišnja proizvodnja električne energije (MWh). Obrazloženje: stavka 5 i 4 dovode do miješanja pojmova, odnosno stavak 4 je suvišan podatak. Jedini bitni parametar je isporučena energije na obračunskom mjernom mjestu odnosno u mrežu. Stavak 4. ne uzima u obzir interne gubitke. Stoga je stavak 5 jedini bitan parametar. -OIEH predlaže u točki 5, stavku 5 planirana godišnja količina isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu (kWh) dodati oznaku En, da se taj podataka poveže sa onim iz čl.14. -OIEH predlaže u točki 20., brisati tekst za proizvodna postrojenja manja od 500 kW, i dodati oznaku Pn, da se taj podataka poveže sa onim iz čl.14. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno.