Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. Na temelju članka 9.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), ministar pravosuđa i uprave donosi Zakonodavac i predlagatelj ovog pravilnika moraju odlučiti što žele vezano za JLP(R)S! Naime, Ustavom je uređeno postojanje tih jednica, a zakonom propisano na koji način iste postoje, funkcioniraju te upravljaju imovinom. Međutim druga ministarstva predlažu propise, koji često od zakonodavca budu doneseni, a Ustavnim sudom poništeni, kojim se zadire u tako uređen ustvno pravni poredak. Kao primjer ću navesti nedavno poništen propis kojeg MZOE ponovno predlaže, a kojim se ograničava djelovanje i upravljanje JLS-ovima vodopskrbnim sustavima koji se nalaze na njihovom području; pripajanje imovine komunalnih poduzeća koja upravljaju vodovodima te iskorištavanje i upravljanje te imovine od strane drugih jedinica JLS, a sve bez suglasnosti građana i izabranih predstavnika. Primljeno na znanje Suština primjedbe nije vezana uz sadržaj Pravilnika. Pravilnikom se uređuje prikupljanje, vođenje evidencije i objava općih podataka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o pitanjima proizašlim iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te način vođenja i korištenja informacijskog sustava za prikupljanje, obradu i pohranu podataka i izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Primjedba je vezana uz donošenje posebnih propisa kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinica, a nositelji izrade kojih su sva tijela državne uprave u okviru svojeg djelokruga. Svi zakoni su sukladno Ustavu Republike Hrvatske podložni ocjeni ustavnosti i zakonitosti koju provodi Ustavni sud Republike Hrvatske.
2 Franjo Golubić Predmet Pravilnika, Članak 1. Predlažem da se u Pravilniku obaveznu navedu svi podaci i i informacije o poslovima koje su JLS dužne odavljati a koje stvarno pružaju svojim građanima, sukladno svojim ustavnim i zakonskih obvezama. Smatram da građani moraju imati pristup određenoj minimalnoj razini usluga na području gdje stanuju, sukladno ustavnoj obvezi države iz članka 131. stavak 3. Ustava, a koji govori da je država dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom. Smatram da je potrebno jasno utvrditi popis poslova i usluga koje su JLS dužne osigurati svojim građanima, sukladno ustavnom načelu jednakosti, a radi poštivanja ovbeza koje za državu proizlazi iz Europskog stupa socijalnih prava i sprečavanja socijalne i društvene isključenosti građana, posebno na depopulacijski depriviranim ruralnim područjima. Nije prihvaćen Pravilnikom se uređuje prikupljanje, vođenje evidencije i objava općih podataka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o pitanjima proizašlim iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te način vođenja i korištenja informacijskog sustava za prikupljanje, obradu i pohranu podataka i izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Poslovi koje obavljaju općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu navedeni su u članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20). Obavljanjem tih poslova, kao i niza drugih poslova utvrđenih posebnim propisima, građanima se pružaju usluge te se neposredno ostvaruju njihove potrebe. Podzakonskim aktom (pravilnikom) se ne mogu propisivati poslovi koje su jedinice dužne obavljati. Navedeno može biti predmetnom uređenja isključivo zakona, a u skladu s ustavnim uređenjem lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razina usluga koje građanima pružaju jedinice nije izravno vezana uz sadržaj Pravilnika. Pravilnikom se prvenstveno uređuje prikupljanje podataka i vođenje informacijskog sustava za prikupljanje, obradu i pohranu podataka.