Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. UREDBU Rijeka Gacka je poseban krški fenomen i stanište endemskih vrsta, a njeni izvori spomenici prirode i zaštićene kultrune cjeline. Eksploatiranje odnosno zahvaćanju vode sa prirodnog toka rijeke Gacke je protivno Zakonu o vodama jer se ugrožavaju prirodna staništa, a u isto vrijeme se u Svetom Jurju svakodnevno ispušta 30-50 m3/sek (iste te zahvaćene vode s toka rijeke Gacke) kanalom u more. Sramotna jee dodjela koncesije poduzećima koja nisu registrirana kao komunalna vodoopskrbna poduzeća na području JLS-a kojim teče rijeke Gacka. Protuzakonito i nevjerojatno je kako postoje poduzeća koja se bave preprodajom vode za vodoopskrbu i ostvaruju ogoroman prihod kao npr. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode koje prodaje vodu zahvaćenju s područja jedne JLS, komunalnim poduzećima sa područja drugih JLS-ova. Zaustavite taj krimial! Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na Nacrt prijedloga Uredbe.
2 Božidar Čapalija UREDBU Vezano za članak 4. Nacrta prijedloga Uredbe, treba ostaviti zahtjev iz Nacrta prijedloga Uredbe iz prosinca 2022. kojim se traži da najmanje jedan od najvažnijih ključnih zaposlenika, Direktora i Zamjenika direktora ima tehničku stručnu spremu u svemu prema čl.4. st.6, točka 1. ovog Nacrte prijedloga. Ovo je važno jer javni isporučitelji vodnih usluga kroz svoju djelatnost obavljaju više od polovine poslova iz domene tehničke struke. Nije prihvaćen Nakon analize raspoloživih kadrovskih kapaciteta u sektoru vodnih usluga i zbog brojnih primjedbi JIVU da se taj zahtjev briše (članak 4. stavak 6., točka 3.: "najmanje jedan od ključnih zaposlenika iz ovoga stavka mora imati završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, strojarstvo ili elektrotehnika na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova." kao diskriminatoran u odnosu na druge struke koje isto tako mogu obavljati poslove direktora i zamjenika direktora, posebice ključni zaposlenici s dugogodišnjim radnim iskustvom na drugim upravljačkim poslovima, ta je odredba brisana.
3 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Vezano uz članak 2. točka 2. napominjemo da Zakonom o vodnim uslugama nije kao dodatna djelatnost navedeno obavljanje laboratorijskih poslova za vlastite potrebe, te nije reguliran status ovlaštenog laboratorija za ispitivanje otpadnih voda za vlastite potrebe. Bilo bi dobro u uredbi taj nedostatak ispraviti određenom odredbom iz koje bi proizlazilo da javni isporučitelj smije obavljati i tu vrstu djelatnosti za vlastite potrebe. Također, ista je situacija i sa poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za vlastite potrebe, pa bi bilo dobro da iz uredbe jasno proizlazi da javni isporučitelj smije obavljati i tu vrstu djelatnosti za vlastite potrebe, imajući u vidu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Nije prihvaćen U članku 13. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama propisano je da javni isporučitelj vodnih usluga uz osnovne djelatnosti pružanja vodnih usluga može obavljati i dodatne djelatnosti i to: „uzorkovanja i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe“. Što se tiče djelatnosti uzorkovanja i ispitivanja komunalnih otpadnih voda, Zakon nije propisao te poslove kao dodatnu djelatnost javnog isporučitelja koju može upisati u sudski registar Trgovačkog suda. Naime, radi boljeg upravljanja sustavom javne odvodnje, kontrole sastava otpadnih voda na pojedinim točkama sustava kojim upravlja i kontrole učinkovitosti UPOV-a, laboratorij javnog isporučitelja, ukoliko postoji, može uzorkovati i ispitivati svoje otpadne vode. Međutim, rezultati tih ispitivanja ne mogu se koristiti u službene svrhe npr. za obračun naknade za zaštitu voda, ocjenu rada UPOV-a i sl. Na temelju čl. 21. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine, broj 3/20) za ispitivanje otpadnih voda u službene svrhe mora se angažirati ovlašteni laboratorij koji nije u sastavu javnog isporučitelja. Osim navedenog, nije moguće nižim pravnim aktom mijenjati odredbe propisa više pravne snage u ovom slučaju odredbe Zakona.
4 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. U članku 4. stavak 1. predlažemo da se kao posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja, osim broja i kvalifikacije ključnih zaposlenika, propišu i određena razina minimalne tehničke opremljenosti i stručne kvalifikacije zaposlenika (osim za rukovodeći kadar i UPOV), vodeći računa o površini aglomeracije, duljini mreže odvodnje, konfiguraciji terena i broju ES aglomeracije, a to imajući u vidu da se čl. 15. uredbe ukidaju postojeći pravilnici za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Također, u stavku 3. točka 2. i 3. predlažemo razdvojiti poslove održavanja sustava javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje od poslova upravljanja razvojem, i to zbog higijensko sanitarnih uvjeta operativnog djelovanja. Isto tako, i u pogledu obavljanja laboratorijskih poslova u točkama 4. i 5. predlažemo iste razdvojiti kao zasebne poslove od upravljanja tehnološkim postupcima pročišćavanja koje u slučaju Grada Zagreba trenutačno obavlja koncesionar. Također i kod poslova upravljanja ljudskim resursima predlažemo iste razdvojiti kao zasebne poslove od upravljanja pravnim poslovima. Nije prihvaćen Prijedlog je suprotan članku 16. st. 3. Zakona o vodnim uslugama koji propisuje da su posebni uvjeti za početak poslovanja jedino broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika. Stručni nositelj smatra da je uz direktora i njegovog zamjenika propisivanje 12 ključnih zaposlenika za različite upravljačke poslove dovoljan broj, posebice što je stavkom 4. propisano da se poslovi navedeni u točkama 2. do 5. i 8. do 11. mogu razdijeliti na dva zaposlenika. Isto vrijedi i za poslove upravljanja razvojem i održavanjem sustava javne vodoopskrbe i odvodnje. Slijedom navedenog omogućeno je da u integriranom javnom isporučitelju bude osim direktora i njegovog zamjenika još 20 ključnih zaposlenika.
5 Neven Korda II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. Komunalije d.o.o. Novalja Nastavno na Nacrt prijedloga Uredbe očitujemo se kako slijedi: Članak 4. stavak 7. točka 1.podtočka 1.1. Uredbe Nacrtom prijedloga Uredbe predviđeni su posebni uvjeti za ključnog zaposlenika - tehničkog direktora da mora imati završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, strojarstvo ili elektrotehnika na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova. Mišljenja smo da su neka polja iz navedenih područja znanosti neosnovano i neopravdano izostavljena kao na primjer geodezija. Naime, geodetska struka primjerice sudjeluje u izradi projektne i druge dokumentacije vezano za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture od same ideje pa do završetka gradnje i izrade GIS-a, a što je od iznimne važnosti za svakog isporučitelja vodnih usluga. Prema tome, osoba geodetske struke više sudjeluje u ostvarivanju različitih projekata isporučitelja vodnih usluga od nekih osoba gore navedenih struka. Stoga smatramo da ovakva odredba Nacrta prijedloga Uredbe neosnovno predstavlja diskriminaciju geodetske struke. Slijedom navedenog predlažemo: da se Nacrtom prijedloga Uredbe ne navode taksativno polja pojedinih znanosti već da se navede samo područje npr: tehničke, društvene, i dr. znanosti. Podredno, ako se već navode polja onda bi trebalo dopuniti citiranu odredbu na način da se doda i polje geodezije. Time se ne bi umanjio kriterij, ali bi se javnim isporučiteljima vodnih usluga dalo više mogućnosti za lakše popunjavanje ključnih stručnjaka, obzirom na stanje radne snage i traženih stručnjaka na tržištu rada. Također predlažemo da se u stavku 7. članka 4. Nacrta prijedloga Uredbe doda točka kojom će biti definirano sljedeće: Ukoliko u postojećem isporučitelju vodnih usluga postoji osoba koja ima završen studij iz tehničkih znanosti, te koja obavlja poslove na nekoj od rukovodećih funkcija više od tri godine, ista može biti izabrana (imenovana) na funkciju tehničkog direktora. Obrazloženje: U RH zadnjih godina na području tržišta rada vrlo je teško zaposliti kadrove određenih profila. Ako Nacrtom prijedloga Uredbe budu ograničavajuće propisani uvjeti (tehničke struke nisu zastupljene u cijelosti pa će takve stručnjake biti teže pronaći) posljedično će biti teže ispuniti sve zadane kriterije iz Nacrta prijedloga Uredbe u pogledu svih ključnih zaposlenika. Nije prihvaćen Stručni nositelj (kao i mnogi drugi isporučitelji) smatra da tehnički direktor u specifičnim djelatnostima kao što su vodne usluge mora biti tehničke struke i to iz polja građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike. Navedene struke usko su povezane s ključnim poslovima nužnim za uspješno obavljanje djelatnosti vodnih usluga, posebice se to odnosi na provedbu projekata razvoja javne vodoopskrbe i javne odvodnje i upravljanje izgrađenom infrastrukturom. Stručni nositelj smatra da se uopće ne radi o diskriminaciji geodetske struke jer je zaposlenicima te struke omogućeno da budu direktor i njegov zamjenik kao i cijeli niz ključnih zaposlenika gdje se kao kvalifikacijski uvjet propisuje tehnička struka kao što je npr. upravljanje razvojem i održavanjem sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. i sl. Prijedlog podnositelja primjedbe, suprotno proklamiranom cilju (unaprijediti ljudske resurse u integriranom isporučitelju) ide za tim da se postojeći zaposlenici zadrže na poslovima ključnih zaposlenika, čak i ako u integriranom javnom isporučitelju vodnih usluga postoje zaposlenici koji ispunjavaju predložene kvalifikacijske uvjete. Stručni nositelj (kao i mnogi drugi isporučitelji) smatra da poslove tehničkog direktora u integriranom javnom isporučitelju može obavljati osoba koja ima šest godina radnog iskustva u navedenim strukama od čega tri godine na rukovodećim poslovima. Ako ipak na tržištu rada ili u javnom isporučitelju nema odgovarajućeg stručnjaka koji ispunjava propisane uvjete na radno mjesto tehničkog direktora može se imenovati i osoba sa tri godine radnog iskustva i 1,5 godine na rukovodećim poslovima, ali to se mora dokazati. Napominjemo da su ovakav stav iskazali brojni postojeći javni isporučitelji jer se radi o specifičnim strukama nužnim za rukovođenje tehničkim procesima u javnom isporučitelju.
6 Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vezano uz tekst Nacrta prijedloga Uredbe držimo da svaki Javni isporučitelj vodnih usluga ima određene specifičnosti i potrebe, kako kadrovske tako i financijske te smatramo kako zbog ekonomičnosti poslovanja i korištenja vlastitih resursa (za što vjerovatno imaju potrebe i drugi JIVU) treba u članku 4. Nacrta prijedloga Uredbe provesti slijedeće korekcije: - u stavku 7. točci 2.1 tekst "tehničkih ili biotehničkih znanosti" zamijeniti tekstom "tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti" - u stavku 7. točci 7.1 izbrisati tekst "polje pravo i ekonomija" Djelomično prihvaćen Primjedba koja se odnosi na stavak 7. točku 2. podtočku 2.1. nije prihvaćena, jer je riječ je o upravljanju poslovnim procesom koji zahtijeva tehnička ili biotehnička znanja. Smatramo da je osoba koja ima struku iz područja društvenih znanosti pogodnija za imenovanje na radno mjesto drugih ključnih zaposlenika kao što je navedeno pod 4., 5., 6., 7. , 8., 9. Primjedba koja se odnosi na stavak 7. točku 7. podtočku 7.1. je djelomično prihvaćena. Riječi: „polje pravo ili ekonomija“ zamijenjene su riječima: „polje pravo, ekonomija“ te su dodane riječi: „ili podredno iz ostalih polja“, pri čemu se misli na polja iz područja društvenih znanosti.
7 Vodovod d.o.o. Makarska II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. Članak 4 U članku 4 stavak 5 je suvišan. Naime stavkom 4 je propisano “…… a osoba koja obavlja poslove iz stavka 3. ovoga članka može obavljati i jedan od poslova iz stavka 2. ovoga članka ako ispunjava uvjete za njihovo obavljanje.“ iz čega već proizlazi da tehnički direktor ili rukovoditelj tehničkog odjela koji je zaposlenik na neodređeno vrijeme (i jedan od ključnih zaposlenika iz stavka 3) već može obavljati i jedan od poslova iz stavka 2. St.7.toč.10.2. Predlažemo „Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci“. Predlažemo propisati rad u struci a ne rad na poslovima zaštite okoliša jer na način na koji je predloženo Uredbom će vrlo teško biti popuniti radno mjesto za tog ključnog zaposlenika te će zasigurno biti potrebno angažirati vanjskog pružatelja usluga iz kruga tvrtki koje se bave zaštitom okoliša. Dakle jednostavno na tržištu ne postoji dovoljno osoba koji su se bavili poslovima zaštite okoliša niti među postojećim zaposlenicima u JIVU postoje takvi zaposlenici, ali postoji dovoljno osoba koji imaju propisanu potrebnu stručnu spremu za obavljanje tih poslova i to već zaposlenih u JIVU. Primjerice voditelj laboratorija ili tehnolog sa UPOV-a koji je postojeći zaposlenik JIVU ima potrebnu stručnu spremu potrebnu za obavljanje ovih poslova. Njegova plaća je već trošak JIVU. Dakle s jedne strane imamo zaposlenika koji je svakodnevno prisutan na svom radnom mjestu u JIVU i može obavljati poslove zaštite okoliša i s druge strane trošak vanjskih pružatelja usluga koji nisu prisutni svakodnevno već će za svoje konzultantske i slične usluge naplaćivati ozbiljne iznose JIVU. Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba vezano uz suvišnost stavka 5. U članku 4. briše se stavak 5. Ne prihvaća se primjedba vezano uz poslove zaštite okoliša. Poslovi zaštite okoliša uključuju dobro poznavanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te specifične procedure provedbe postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš. Taj posao se ne može kvalitetno obavljati ako zaposlenik nema dovoljno iskustva na tim specifičnim poslovima. Upravo zbog nedovoljnog poznavanja navedenih postupaka strateške studije, studije utjecaja na okoliš i elaborati zaštite okoliša se višekratno vraćaju na doradu jer naručitelj (JIVU) koji u pravilu nema odgovarajućeg zaposlenika nije u stanju zadati ovlašteniku ispravan projektni zadatak kao niti procijeniti da li su navedene stručne podloge dovoljno kvalitetne da bi se uputile u postupak procjene utjecaja na okoliš ili strateške procjene. Radi se o poslovima za koje je potrebno radno iskustvo na poslovima zaštite okoliša što uključuje poznavanje problematike svih sastavnica okoliša (vode, zrak, tlo, otpad, bioraznolikost, ekološka mreža, promet, kulturno-povijesna baština i sl.). Stoga ako takvog ključnog zaposlenika u JIVU nema treba angažirati vanjskog pružatelja usluga za poslove zaštite okoliša što ova Uredba i omogućava u članku 4. st. 13.
8 IZVOR PLOČE d.o.o. II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. Članak 4, stavak 7, točka 10: Javni isporučitelji vodnih usluga ne mogu se registrirati niti obavljati, sukladno Zakonima o vodama i vodnim uslugama, navedene poslove. Ne postoji zakonska definicija poslova zaštite okoliša već su ti poslovi uključeni kroz različite aktivnosti npr. kontrole zona sanitarne zaštite vodocrpilišta, pročišćavanja na UPOV-u, kontrole septičkih i crnih jama te izrade elaborata zaštite okoliša tijekom izrade projektno tehničke dokumentacije. Zadnju stavku obavljaju vanjski izvođači ovlašteni za te poslove. Zato smatramo da je u toči 10.2. dovoljno 3 godine iskustva u struci iz toče 10.1. Predlažemo promjenu članka 4, točke 10.2 iz: 10.2. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša. u: 10.2. najmanje tri godine radnog iskustva u struci. Nije prihvaćen Stručni nositelj napominje da se ovdje ne radi o pružanju usluga u poslovima zaštite okoliša trećim osobama, pa stoga nije potrebna registracija JIVU za te poslove. Ključni zaposlenik za poslove zaštite okoliša je zaposlenik koji mora u poslovima zaštite okoliša koordinirati između odabranih ovlaštenika koji su registrirani za poslove zaštite okoliša i tijela nadležnih za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene. Nadalje, propisani ključni zaposlenik mora biti upoznat sa svim zahtjevima koji se odnose na okolišne i klimatske indikatore kako bi mogao dati odgovarajuće projektne zadatke ovlaštenicima koji izrađuju stručne podloge za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš koji su uvjet za sva ulaganja iz EU fondova. Međutim, ako takvog ključnog zaposlenika u JIVU nema treba angažirati vanjskog pružatelja usluga za poslove zaštite okoliša što ova Uredba i omogućava u članku 4. st. 13.
9 Grga K. II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. Pogrešno je uvođenje uvjeta na ovaj način, npr. nemate stručnjaka za upravljanje i implementiranje GIS sustava, a koji su ključni za efikasno vođenje bilo kojeg infrastrukturnog poduzeća. Dakle, uvodite obveze kako bi se pogodovalo točno određenim poduzećima koja imaju zaposlenike koji nisu bitni niti ključni za dobivanje koncesije tj. vođenje i upravljanje komunalnim poduzećem za vodoopskrbu, a one koji su neophodni za uspješno vođenje i poboljšanje sustava nemate. Osim pogodovanja određenim poduzećima očito se želi onemogućiti postojeća komunalna poduzeća u vlasništvu lokalnih JLS-ova, a radi preuzimanja njihovih koncesija kako bi iste došle u posjed tvrtki predatora koji bi potom te koncesije iskorištavali za ekstraprofit. Sramota kako je za takve pokvarene radnje izgovor EUi njihove direktive koje ne uređuju to što je navedeno kao razlog uvođenja ove uredbe! Nije prihvaćen Zaposlenik koji je osposobljen za izradu grafičkih prikaza sustava kojima JIVU upravlja u GIS formatu ne mora biti ključni zaposlenik. Ostali dio primjedbe se ne odnosi na Nacrt prijedloga Uredbe.
10 Grad Ivanec II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. Zakon o vodnim uslugama u članku 2. stavku 2. propisuje da se na pitanja koja se uređuju ovim Zakonom primjenjuje i zakon kojim se uređuju trgovačka društva i zakon kojim se uređuje sudski registar, osim kad je to ovim Zakonom drukčije uređeno. Odredba članka 26. Zakona o vodnim uslugama propisuje da uprava javnog isporučitelja ima jednog člana – direktora društva te da ima jednog zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave, koji se imenuju ili biraju na razdoblje od četiri godine, na način kako je propisano odgovarajućim člancima Zakona o vodnim uslugama. Uvjeti potrebne stručne spreme i struke te uvjet radnog iskustva za imenovanje odnosno biranje direktora i njegovog zamjenika nisu definirani odredbama Zakona o vodnim uslugama, kao niti odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 151/11- pročišćeni tekst, 112/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22 i 114/22), u članku 239. u bitnome propisuje: - članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, - u statutu se mogu odrediti uvjeti za imenovanje članova uprave, - članom uprave ne može biti osoba: 1. koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili 2. koja je kažnjena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka 3. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana 4. kojoj je u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane. Iz navedenog se može zaključiti kako propisivanje uvjeta za imenovanje ključnih zaposlenika na način predložen u članku 4. stavku 2. nacrta prijedloga Uredbe, nije u skladu s navedenom odredbom Zakona o trgovačkim društvima. Također, smatramo da je s naprijed iznijetim potrebno uskladiti članak 5. nacrta prijedloga Uredbe koji propisuje zapreke za obavljanje poslova ključnog zaposlenika. Stoga predlažemo da se preispita zakonitost i osnovanost navedenih članaka.  Uvažavajući činjenicu da je na tržištu radne snage teško osigurati potrebnu kadrovsku strukturu, predlaže se u članku 4. stavak 13. nacrta prijedloga Uredbe izmjena na način kako slijedi: „Članak 4. (13) Iznimno od stavka 7. točaka 5., 8. i 10. ovoga članka, obavljanje propisanih poslova se može povjeriti vanjskom pružatelju usluga, koji mora biti registriran za tu vrstu poslova i zapošljavati najmanje jednog stručnjaka koji ispunjava uvjete propisane u odgovarajućoj odredbi tih točaka.“  Dodatno, iz odredbe članka 4. stavak 6., 7., 8. i 11. kojima se propisuju kriteriji koji se odnose na stupanj formalnog obrazovanja ključnih zaposlenika, ne proizlazi da bi ključni zaposlenici mogli biti osobe koje su stekle odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03), obzirom da niti u jednoj odredbi prijedloga uredbe nije propisano da propisane uvjete kvalifikacije zadovoljavaju i osobe koje su odgovarajući stupanj obrazovanja i stručni naziv stekli prema ranijim propisima o visokom obrazovanju. Stoga se predlaže na odgovarajuća mjesta u nacrt prijedloga Uredbe ugraditi tekst da uvjet kvalifikacije ključnih stručnjaka iz članka 4. stavak 6., 7., 8. i 11. zadovoljavaju i osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke. Nije prihvaćen Člankom 2. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama propisuje se da se na pitanja koja se uređuju ovim Zakonom primjenjuje i zakon kojim se uređuju trgovačka društva i zakon kojim se uređuje sudski registar, osim kad je to ovim Zakonom drukčije uređeno. Ovim Zakonom (Zakon o vodnim uslugama) jest drukčije uređeno jer je člankom 16. stavkom 8. određeno da: „Posebne uvjete za obavljanje djelatnosti vodnih usluga propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.“, a stavkom 3. je određeno da: „Posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga su broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika.“. Dakle, donositelj Uredbe je posebnim zakonom ovlašten propisati kvalifikacije i direktora i zamjenika direktora te drugih ključnih zaposlenika. Pritom odredba članka 5. Nacrta prijedloga Uredbe nije suprotna članku 239. Zakona o trgovačkim društvima već egzistiraju kao dvije paralelne zapreke za imenovanje direktorom društva. Točke 8. i 10. već su propisane u stavku 13. Podnositelj primjedbe zapravo traži da se poslovi upravljanja financijama i računovodstvom mogu povjeravati na vanjskom tržištu. Naprotiv, stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Uredbe čvrsto stoji na stajalištu da je ovo ključni posao kojim se mora upravljati iz javnog isporučitelja vodnih usluga i to potvrđuje u stavku 9. članka 4. „Ključni zaposlenici moraju upravljati procesima rada u poslovima koji su propisani u stavku 7. ovoga članka. Procesi rada kojima upravljaju ključni zaposlenici iz ovoga članka moraju biti ustrojeni unutar javnog isporučitelja vodnih usluga, a dio poslova vezanih uz proces rada, osim upravljanja, može se nabaviti na tržištu, u mjeri u kojoj javni isporučitelj vodnih usluga nema dovoljno vlastitih resursa da ih neposredno obavlja, osim kad je ovom Uredbom drukčije propisano.“ Nema zapreke da javni isporučitelj angažira knjigovodstvene servise kao potporu ovoj funkciji, ali funkcija upravljanja financijama i računovodstvo mora biti ustrojena u javnom isporučitelju vodnih usluga, jer se definiranje i provedba politike čiji su ciljevi „poslovna samoodrživost, financijska stabilnost i visoki stupanj učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga“ iz članka 7. stavka 1. točke 3. Zakona o vodnim uslugama, ne može prepustiti tržištu i privatnom vanjskom pružatelju financijskih i računovodstvenih usluga. Stručne spreme su izjednačene na temelju posebnog zakona, tj. u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (“Narodne novine”, broj 107/07 i 118/12).
11 Vodovod grada Vukovara d.o.o. II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. S obzirom da je Zakonom o vodnim usluga članak 25. propisano da JIVU mora imati internu kontrolu smatramo da u članku 4., stavak 3. (ostali ključni zaposlenici) - nedostaje radno mjesto za obavljanje poslova interne kontrole. Nije prihvaćen Člankom 25. Zakona o vodnim uslugama izravno je propisano radno mjesto interne kontrole javnog isporučitelja vodnih usluga kao i Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru gdje su i propisani uvjeti za to radno mjesto. Stoga isto ne treba propisivati ovom Uredbom kao poslove ključnog zaposlenika, ali ga treba planirati Uredbom o unutarnjem ustrojstvu.
12 IVKOM-VODE d.o.o. II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. Ovim putem IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec, daje primjedbe na objavljeni Nacrt prijedloga Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (dalje u tekstu: Uredba). Imajući u vidu velike razlike između jedinstvenih javnih isporučitelja na pojedinim uslužnim područjima i to: - u opsegu godišnje isporuke vodne usluge koja se kreće od 60 mil. m3 vode/godišnje (Grad Zagreb) do 800 tisuća m3 vode/godišnje (Konavosko uslužno područje) - u veličini i razvijenosti uslužnog područja koje može biti uglavnom urbano i razvijeno, dio urbano, a dio ruralno ili pretežito ruralno i nerazvijeno područje s niskim godišnjim dohotkom kućanstva i uvažavajući činjenicu da je u ruralnim i geografski izoliranim područjima (otoci, brdsko-planinska područja i sl.) vrlo teško osigurati potrebnu kadrovsku strukturu. Pritom je bitno da se svi poslovi ključnih zaposlenika obavljaju u mjeri koliko to zahtijeva kompleksnost pojedinog uslužnog područja. Smatramo da bi se gore navedeno trebalo primijeniti i na obavljanje poslova upravljanja financijama i računovodstvom, odnosno da se obavljanje tih poslova može povjeriti vanjskim pružateljima usluga. Uvažavajući prethodno izneseno, IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec predlaže da se članak 4. stavak 13. prijedloga Uredbe izmijeni na način da glasi: „Članak 4. (13) Iznimno od stavka 7. točaka 5., 8. i 10. ovoga članka, obavljanje propisanih poslova se može povjeriti vanjskom pružatelju usluga, koji mora biti registriran za tu vrstu poslova i zapošljavati najmanje jednog stručnjaka koji ispunjava uvjete propisane u odgovarajućoj odredbi tih točaka.“ Nije prihvaćen Točke 8. i 10. već su propisane u stavku 13. Podnositelj primjedbe zapravo traži da se poslovi upravljanja financijama i računovodstvom mogu povjeravati na vanjskom tržištu. Naprotiv, stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Uredbe čvrsto stoji na stajalištu da je ovo ključni posao kojim se mora upravljati iz javnog isporučitelja vodnih usluga i to potvrđuje u stavku 9. članka 4. „Ključni zaposlenici moraju upravljati procesima rada u poslovima koji su propisani u stavku 7. ovoga članka. Procesi rada kojima upravljaju ključni zaposlenici iz ovoga članka moraju biti ustrojeni unutar javnog isporučitelja vodnih usluga, a dio poslova vezanih uz proces rada, osim upravljanja, može se nabaviti na tržištu, u mjeri u kojoj javni isporučitelj vodnih usluga nema dovoljno vlastitih resursa da ih neposredno obavlja, osim kad je ovom Uredbom drukčije propisano.“ Nema zapreke da javni isporučitelj angažira knjigovodstvene servise kao potporu ovoj funkciji, ali funkcija upravljanja financijama i računovodstvu mora biti ustrojena u javnom isporučitelju vodnih usluga, jer se definiranje i provedba politike čiji su ciljevi „poslovna samoodrživost, financijska stabilnost i visoki stupanj učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga“ iz članka 7. stavka 1. točke 3. Zakona o vodnim uslugama, ne može prepustiti tržištu i privatnom vanjskom pružatelju financijskih i računovodstvenih usluga.
13 Grad Ivanec III. ZAHTJEV STRANKE, Članak 10. Grad Ivanec predlaže u članku 10. stavku 1. iza točke 5. dodati novu točku 6. koja glasi: „6. uvjerenje ili jednakovrijednu ispravu nadležnog suda da se protiv isporučitelja vodnih usluga ne vodi parnični ili kazneni postupak u svezi obavljanja registrirane djelatnosti“. Nije prihvaćen Donositelj Uredbe ima ovlast propisati posebne uvjete za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (članak 16. stavak 8. Zakona o vodnim uslugama). Posebni uvjeti definirani su člankom 16. stavcima 3. i 4.: „(3) Posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga su broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika.“ i „(4) Posebni uvjeti za učinkovito poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga osobito uključuju sposobnost upravljanja gubicima vode u komunalnim vodnim građevinama, sposobnost upravljanja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i uređajem za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje, sposobnost reakcije u slučajevima nužde (prekida i nestašice vode, onečišćenja vode i dr.), uspostavu povjerenstva za reklamacije potrošača sukladno propisima o zaštiti potrošača, postizanje određenih pokazatelja učinkovitosti poslovanja iz uredbe iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona te obvezu trajnog stručnog osposobljavanja zaposlenika.“. Donositelj Uredbe dakle nema zakonsku ovlast propisivati uvjete koji se odnose na kaznenopravni položaj pravne osobe (javnog isporučitelja vodnih usluga), a niti na pravni položaj pravne osobe (javnog isporučitelja vodnih usluga) u građanskim sudskim postupcima odnosno ne radi se o posebnom uvjetu koji je predmet ove Uredbe.
14 Vodovod grada Vukovara d.o.o. VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. Predlažemo propisati prijelaznu odredbu kojom bi se utvrdilo da svi akti društva koji su sukladni Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN28/11, 16/14) i Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN28/11, 16/14) ostaju na snazi do ishođenja privremenog rješenja o ispunjenju uvjeta za početak rada sukladno ovoj Uredbi. Nije prihvaćen Radi se o pojedinačnim aktima koji nemaju rok važenja i ostaju na snazi do izdavanja rješenja sukladno članku 16. stavku 5. Zakona o vodnim uslugama ili rješenja sukladno članka 94. stavku 1. Zakona.
15 Grad Ivanec VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, OBRAZLOŽENJE Ovim putem Grad Ivanec daje primjedbe na Nacrt prijedloga Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga:  Prije svega se ističe da ponovljeno savjetovanje na Nacrt prijedloga Uredbe, u skraćenom trajanju od samo 6 (šest) dana, od kojih 3 (tri) radna dana, uz obrazloženje da je donošenje Uredbe nužno za ispunjenja jednog od ključnih indikatora uspješnosti provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., nije transparentno niti opravdano. Navedeno obrazlažemo činjenicom da pravni temelj za donošenje predmetne Uredbe proizlazi iz odredbe članka 16. stavak 8. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/2019), koji je stupio na snagu 18.07.2019.g. Nadalje, Vijeće Europske unije dalo je svoje odobrenje ocjene plana oporavka i otpornosti Hrvatske u srpnju 2021. godine. Slijedom iznijetog, nesporno je da je predlagatelj imao i više nego dovoljno vremena za izradu nacrta prijedloga predmetne Uredbe, kako bi se savjetovanje provelo u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22). Javno savjetovanje provodi se na valjani, pošteni i transparentan način koji će doista (a ne samo formalno) omogućiti zainteresiranoj javnosti, a naročito zainteresiranim subjektima o čijim se pravima i obvezama ovom Uredbom odlučuje, da aktivno sudjeluju u kreiranju i donošenju Uredbe. Dodatno se napominje da je predlagatelj gore navedeni argument za skraćeno savjetovanje (uz navođenje obveze donošenja uredbe do 31. prosinca 2022.g. kao dodatni argument), prezentirao kao opravdanje za skraćivanje roka trajanja savjetovanja s javnošću i u odnosu na postupak savjetovanja ranije objavljenog nacrta prijedloga predmetne uredbe u trajanju od 15. prosinca – 19. prosinca 2022.g., a koji se sada može smatrati itekako dvojbenim, uzimajući u obzir činjenicu da je od isteka roka za dostavu primjedbi/prijedloga odnosno do izrade novog nacrta prijedloga uredbe proteklo više od 5 mjeseci, a čak nije ni objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju u odnosu na raniji tekst Uredbe. Također, u obrazloženju ponovljenog e-savjetovanja nigdje se ne navodi da je tekst nacrta prijedloga Uredbe u ponovljenom savjetovanju, u odnosu na tekst za kojega je ranije provedeno javno savjetovanja, djelomično izmijenjen tj. da su neke od primjedaba zainteresirane javnosti uvažene. Navedeno se nikako ne može smatrati dobrom praksom i postupanjem u skladu i sa svrhom zbog kojih je obvezno savjetovanje propisano člankom 11. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Primljeno na znanje Skraćeno trajanje e-savjetovanja nije suprotno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i Zakonu o pravu na pristup informacijama kada se radi o propisima koji su uvjet za financiranje iz EU sredstava odnosno isto se može smatrati opravdanim razlogom za skraćeno trajanje savjetovanja s javnošću sukladno Smjernicama povjerenika za informiranje. Također, moramo podsjetiti da su u pripremi Nacrta prijedloga Uredbe sudjelovali imenovani predstavnici HGVIK-a koji su iznosili primjedbe i prijedloge usuglašene sa svojim članovima na temelju kojih je izrađen Nacrt prijedloga Uredbe koji je bio objavljen na e-savjetovanju u razdoblju od 15. do 19. prosinca 2022. te je većina zaprimljenih primjedbi prihvaćena, što je razvidno iz teksta ovoga Nacrta prijedloga Uredbe. Nadalje, 7., 14. i 26. listopada 2022. održane su konzultacije s bitnim dionicima (javnim isporučiteljima vodnih usluga i jedinicama lokalne samouprave koji su njihovi osnivači). S obzirom na to da je donošenje ove Uredbe jedan od ključnih indikatora uspješnosti provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), u razdoblju od prosinca 2022. do svibnja 2023. provedene su konzultacije s Europskom komisijom te stoga Izvješće o provedenom savjetovanju nije objavljeno. Isto će se objaviti, kao i Izvješće s ovoga savjetovanja. Zbog proteka vremena i usklađivanja s Europskom komisijom u razdoblju od prosinca 2022. do svibnja 2023., a radi transparentnosti, Nacrt prijedloga Uredbe je ponovno dostavljen na mišljenje HGVIK-u te je ponovljeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, ovom objavom na središnjem državnom portalu e-Savjetovanja, u razdoblju od 7. do 13. lipnja 2023. Obveza stručnog nositelja je objaviti oba izvješća prije donošenja Uredbe što ćemo i učiniti.