Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o poticanju ulaganja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d.   1. U vezi članaka 14.-16. Uredbe vezano uz Sporazum o provedbi i pripremi projekta (ulaganje u minimalnom iznosu 13.000.000 eura (članak 15. Zakona o poticanju ulaganja)) mišljenja smo da bi trebalo dozvoliti i sklapanje Sporazuma za postojeća društva koja ulažu u dio djelatnosti - poslovnu jedinicu; budući se sukladno računovodstvenim standardima za takve poslovne jedinice unutar jedne pravne osobe može zasebno izvještavati te se i za potrebe Sporazuma mogu zasebno pratiti ulaganje, plaćanje poreza itd. 2. U vezi nepromijenjenih uvjeta koji se garantiraju Sporazumom, takvi nepromijenjeni uvjeti bi se trebali odnositi na sve poreze i doprinose, odnosno na sva javna davanja, a ne samo na navedeni porez na dobit, porez na dohodak, itd. 3. U vezi sklapanja Sporazuma, smatramo da za značajno veće investicije (od onih velikih predviđenih u prijedlogu Zakona od 13.000.000,00 eura) treba ostaviti mogućnost prilagođenih poticaja „customized incentives“, kao i pregovaranja sa investitorom Primljeno na znanje Primjedba se ne prihvaća budući je u čl. 15. Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) jasno propisano da se potpora može odobriti za početno ulaganje novo osnovanog trgovačkog društva u materijalnu i nematerijalnu imovinu u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja. Prilikom izrade predmetnog Zakona upravo se vodilo računa da se prihodi koje država danas ostvaruje s porezne osnove ne umanjuju, zbog čega je članak 15. izrađen na način da se isti odnosi samo na novoosnovana poduzeća u Republici Hrvatskoj, koja ulože minimalno 13.000.000,00 € (cca 100.000.000,00 HRK) i zaposle minimalno 10 radnika visoke stručne spreme. Slijedom navedenoga, mišljenja smo da se ovakvim mjerama ne bi dodatno uzrokovali problemi u daljnjoj stabilizaciji javnih financija, već upravo suprotno, prihod državnog proračuna bi se s osnove novih ulaganja povećao s temelja investicija koje Republika Hrvatska danas nema. Stoga, prilikom donošenja ovog podzakonskog propisa (Uredba o poticanju ulaganja) nije moguće uključiti već postojeća društva koja ulažu u dio djelatnosti - poslovnu jedinicu.
2 HGK  , OPĆE ODREDBE Hrvatska gospodarska komora ponavlja i ističe načelnu primjedbu kako je, s ciljem uvođenja reda u sustavu, potrebno ukinuti praksu kojom se podzakonskim/provedbenim aktima uvode mjere restriktivnije od onih definiranih zakonom i/ili se mijenja domet zakona kao što je slučaj s pojednim odredbama Nacrta prijedloga uredbe o poticanju ulaganja. Primljeno na znanje Nije precizno i jasno navedeno o kojim odredbama Zakona se radi, odnosno na koje odredbe Uredbe o poticanju ulaganja se ova primjedba odnosi.
3 HGK OPĆE ODREDBE, Članak 2. Pozdravljamo usvajanje primjedbe Hrvatske gospodarske komore vezano na uključivanje male brodogradnje u sustav dodjele državnih potpora radi poticanja ulaganja. Smatramo da je, u cilju izbjegavanja poteškoća u tumačenju Zakona o poticanju ulaganja („Narodne novine“, broj 102/2015 – u daljnjem tekstu “Zakon“) i Uredbe, potrebno odredbu stavka 3. članka 2. Uredbe žurno unijeti u tekst Zakona. Naime, tom odredbom Uredbe mijenja se domet Zakona u odnosu na važeću odredbu članka 6. stavka 2. točka 12. Zakona. Primljeno na znanje Primjedba će biti prihvaćena prilikom prvih izmjena i dopuna važećeg Zakona o poticanju ulaganja.
4 HGK POSTUPAK PRIJAVE, ODOBRAVANJA I KORIŠTENJA POTPORA, Članak 7. Odredbu stavka 4. kojom je određeno da poduzetnici koji koriste poreznu povlasticu temeljem članka 9. Zakona o poticanju ulaganja („Narodne novine“, broj 102/2015 – u daljnjem tekstu “Zakon“), moraju zadovoljiti kriterij broja novih radnih mjesta unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja smatramo suvišnom. Naime, navedena je odredba bitno restriktivnija za investitora od odredaba članka 9. stavaka 1. - 3. Zakona, a istodobno je davatelj potpore višestruko zaštićen odredbama članka 9. stavaka 6. i 7. Zakona, kroz koje su ujedno zaštićeni i posloprimci na novootvorenim radnim mjestima. Stoga predlažemo preciziranje ove odredbe, a kako bi se izbjegle poteškoće u kasnijem tumačenju Zakona i Uredbe. Primljeno na znanje Primjedba se ne prihvaća budući da se odredbom čl.7.st.4. Uredbe o poticanju ulaganja detaljnije propisuju kriteriji otvaranja broja novih radnih mjesta odnosno vremensko razdoblje unutar kojeg je radna mjesta potrebno otvoriti. Podzakonskim propisom (Uredbom) propisuju se pobliži kriteriji za provedbu zakona.
5 HGK POSTUPAK PRIJAVE, ODOBRAVANJA I KORIŠTENJA POTPORA, Članak 14. Stavkom 3. točka 7. određeno je da je obvezni prilog Prijave za dodjelu potpore iz stavka 1. članka 14. Uredbe, ovjerena izjava društva i ovlaštene osobe da za isti projekt nisu dobivene potpore od drugih tijela. S obzirom na odredbe članka 6. točka 12. podtočke a) i b) Zakona, kojima je predviđena mogućnost kombiniranja potpora dodijeljenih na temelju programa s ad hoc potporama, odnosno s potporama tijela koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice, predlaže se na isti način dopuniti odredbu stavka 3. ovoga članka, a kako bi se izbjegle nejasnoće, odnosno mogućnost tumačenja Uredbe koje bi bilo suprotno nakani Zakona. Primljeno na znanje Primjedba se ne prihvaća budući se mora voditi računa da ukupna potpora iz svih izvora ne prelazi maksimalno dopušten intenzitet potpore po projektu kojeg mora unaprijed izračunati prvi davatelj potpore. Stoga, je Uredbom o poticanju ulaganja propisano da prilikom prijave novoosnovano trgovačko društvo prilaže ovjerenu izjavu društva i ovlaštene osobe da za isti projekt ili dijelove projekta nisu dobivene potpore od drugih tijela.
6 HGK POSTUPAK PRIJAVE, ODOBRAVANJA I KORIŠTENJA POTPORA, Članak 15. Potkrala se nomotehnička pogreška jer se odredba stavka 3. ovoga članka poziva na nepostojeću odredbu članka 14. stavak 5. ove Uredbe. Primljeno na znanje Primjedba prihvaćena