Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o mjerama ograničavanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PORSCHE LEASING D.O.O. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVOĐENJU MJERA OGRANIČAVANJA, ZAKON O MJERAMA OGRANIČAVANJA Uskladiti naslov zakona: Zakon o provođenju mjera ograničavanja Prihvaćen Izmijenjen naziv Zakona u Obrazloženju.
2 HP-Hrvatska pošta d.d. Temeljni pojmovi, Članak 3. Kako je termin „poštanskih komunikacija“ nepravilan i nejasan predlažemo izmijeniti tekst odredbe čl. 3. st. 2.b. t. d. na način da glasi: „potpuno ili djelomično ograničenje uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te prometnih i drugih komunikacija". Predloženom izmjenom bi pod pojmom "pružanja usluga" bio obuhvaćen i pojam poštanskih usluga. Osim toga, mjerama navedenim u čl. 3. st. 3. c. nije obuhvaćeno i pružanje same poštanske usluge iako je npr. nedopušten promet određene robe u pošiljkama (imovina) i novčanih uputnica čime je otvoreno pitanje ostalog poštanskog prometa npr. pismovne pošiljke. Ili se na njih odnosi odredba čl. 3. st. 2. pa je ograničena sva „poštanska komunikacija“? Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog izmjene teksta u čl.3. st. 2. točka 4. Prima se na znanje napomena u vezi pružanja same poštanske usluge, budući da se konkretna mjera (npr. poštanska usluga) ne propisuje zakonom nego međunarodnim aktom.
3 Raiffeisenbank Austria d.d. Temeljni pojmovi, Članak 3. Predlažemo u stavku 4., koji definira Ograničavanje raspolaganja imovinom, regulirati da li postupanje Banke sukladno nalogu FINA-e (temelj nalog suda) obuhvaća ili isključuje primjenu članka. Iz mjerodavnih Uredbi Vijeća EU, Smjernica za sankcije i najboljih praksi EU za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja, proizlazi kako bi svako izuzeće od provođenja mjera trebalo biti regulirano nacionalnim propisima ili odobreno od nadležnih tijela, te bi o tome morala biti osigurana razmjena informacija između svih relevantnih sudionika. Države članice nemaju institut provedbe ovrhe na novčanim sredstvima putem tijela kao što je FINA u RH. Prema Smjernicama Vijeća EU, zamrzavanje sredstava znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene, uporabe ili trgovanja sredstvima na bilo koji način koji bi doveo do promjene njihove veličine, iznosa, lokacije, vlasništva, posjeda, vrste, namjene ili druge promjene koja bi omogućila uporabu sredstava. Nije zanemariva niti činjenica, da postoji teoretska mogućnost da ciljani subjekt fiktivnim dugovanjem i dogovorom s vjerovnikom takvog potraživanja, „izvlači“ zamrznuta sredstva, budući Banka nema uvid u osnovu za plaćanje koja je dostavljena FINI. Čl. 15. st. 2. i 3. propisuje sankcije za počinjenje kaznenih djela-ako se ne postupi po propisima koji određuju ovu mjeru (ograničenje raspolaganja imovinom). Banka je obveznik postupanja po Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja i ima propisanu kaznenu odgovornost za isto, no također je i obveznik postupanja po Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Slijedom toga, molim na ovome mjestu nedvojbeno regulirati konkretnu koliziju. Primljeno na znanje Izuzeća od primjene određenog sankcijskog režima ugrađena su u sam propis kojima se režim uvodi, te za njega nije potrebno posebno postupanje nadležnih tijela pojedinih država članica. Dočim, kod odstupanja, nadležna tijela država članica o tome donose posebnu odluku, kao što je regulirano prijedlogom ovoga Zakona. U slučaju sumnje na pokušaj izbjegavanja sankcija, obveznik je dužan dostaviti podatke relevantnom nadležnom tijelu, kao što je regulirano člankom 6. stavkom 7. Mjere ograničavanja predviđaju zamrzavanje imovine, a ne njihovo oduzimanje.
4 Bisera Čuljak Temeljni pojmovi, Članak 3. Uz kontrolu, predlaže se definirati i kriterij za utvrđenje vlasništva. Primljeno na znanje Pitanje kontrole pojašnjeno je u dokumentu EU-a (smjernicama) pod nazivom „EU najbolje prakse za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja“, koji je dostupan na stranicama MVEP. U ovom trenutku, EU u navedenom dokumentu, vlasništvo definira kao 50+ % udjela. Smjernice su u ovom pogledu predmetom daljnjih političkih konzultacija unutar EU, te su podložne promjenama.
5 Raiffeisenbank Austria d.d. Temeljni pojmovi, Članak 3. Potrebno je jasno definirati pojam kontrole u st. 8. ..." ima kontrolu ili je pod kontrolom subjekta obuhvaćenog mjerama ograničavanja." Primljeno na znanje Pitanje kontrole pojašnjeno je smjernicama u dokumentu EU-a pod nazivom „EU najbolje prakse za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja“, koji je dostupan na stranicama MVEP.
6 Bisera Čuljak Temeljni pojmovi, Članak 3. Predlažemo e.) embargo na oružje dopuniti s "vojnu opremu i opremu namijenjenu za korištenje u vojne svrhe." Djelomično prihvaćen Dodan je pojam „vojna oprema“.
7 PORSCHE LEASING D.O.O. Temeljni pojmovi, Članak 3. U članku 3. ali i u kasnijim člancima potrebno uskladiti oznake stvaka, je li to brojčanom ili slovnom oznakom, kao i alineja istih stavaka, a radi pravne sigurnosti te jasnoće u pozivanju na iste u drugim člancima/stavcima predmetnog zakona. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
8 Bisera Čuljak STALNA SKUPINA ZA PRIMJENU I PRAĆENJE PROVEDBE MJERA OGRANIČAVANJA, Članak 4. Pod (e) se navodi samo što se nadležnog tijela može zatražiti, ne i obveza/mogućnost tog tijela da na to odgovori. Predlaže se nakon riječi "upute" dodati riječi"i/ili tumačenja". Također, zahtjevi za dozvole i odobrenja predviđeni EU regulativom (npr. 833/2014) nisu regulirani nacrtom prijedloga zakona stoga se predlaže da se definiraju ovom ili drugom odgovarajućom odredbom. U protivnom dolazi do pravne nesigurnosti s obzirom da nije jasno definirano kome se treba obratiti u takvim slučajevima. Dodatno, potrebno je propisati i kome se fizičke i pravne osobe mogu obratiti u slučaju kada im nadležno tijelo ne odgovara odnosno rokove za odgovor nadležnog tijela. Primljeno na znanje Predlagatelj smatra kako je pojam „uputa“ snažniji od pojma „tumačenje“, te je stoga nepotrebno navoditi oba pojma. Predlagatelj ukazuje na činjenicu kako prijedlog ovog Zakona u članku 10. regulira odlučivanje po zahtjevu za odstupanje od pojedine mjere ograničavanja. Što se tiče dozvola, one nisu predviđene u sklopu provedbe mjera ograničavanja, već su one predmetom drugih propisa koji reguliraju određene vrste kretanja roba (vojna namjena, dvojna namjena).
9 Bisera Čuljak s odredbama ovog Zakona, Članak 6. Pod (g): nije jasno kako će Ured izdavati ovakve naloge obzirom se istom prijavljuju (čl. 56 ZSPNFT) samo pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena pravnim aktima Ujedinjenih naroda (ne i EU i ostalih mjera). Ako se predviđa prijava svih sumnjivih transakcija povezanih s mjerama ograničavanja Uredu, onda se to treba odgovarajuće definirati u ovom ili drugom aktu. Primljeno na znanje Članak 6. stavak 13. nalaže svim obveznicima provedbe ovog Zakona da nadležnom tijelu dostavljaju, između ostalog, sve podatke o sumnjivim transakcijama.
10 Raiffeisenbank Austria d.d. s odredbama ovog Zakona, Članak 6. Potrebno je navesti koje su "druge međunarodne organizacije" iz točke c. ( ovako je dojam da su to sve međunarodne organizacije) Primljeno na znanje Članak je ostavljen otvorenim na ovaj način zbog mogućih budućih odluka koje bi obvezivale Republiku Hrvatsku.
11 PORSCHE LEASING D.O.O. s odredbama ovog Zakona, Članak 6. (n) Pojam bez odlaganja, za potrebe ovog stavka, znači najkasnije prvog radnog dana od saznanja za okolnosti i informacije iz prve rečenice ovoga stavka.- ovaj stavak ima samo jednu rečenicu, potrebno uskladiti. radi otklanjanja svake dvojbe u tumačenju i primjeni zakona predlažemo numerirati stavke brojčanim nizom. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
12 Raiffeisenbank Austria d.d. Nadležna tijela za odlučivanje o zahtjevima za odstupanje i drugim zahtjevima, Članak 10. Radi izbjegavanja dvojbe i nesigurnosti oko savjetodavnog tijela iz stavka (a) ovo članka, predlažemo taksativno navođenje tijela kako je to navedeno za nadzorna tijela u članku 11. stavak 1 ili po uzoru na EU regulativu, prilaganjem Dodatka ili Aneksa ovom zakonu sa decidiranim popisom nadležnih tijela. Primljeno na znanje Članak 10. stavak 1. navodi nadležnost „sukladno zakonu koji regulira ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave“, te ovaj zakon ne može nanovo regulirati ovo pitanje.
13 Bisera Čuljak Tijela nadležna za provođenje nadzora, Članak 11. Predlaže se ovaj članak uskladiti s čl. 4. Ako je predviđeno da Nadzorna tijela budu nadležna i za primjenu odnosno upute/tumačenja (Dokument iz ožujka 2022. o nadležnostima resornih tijela https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2022/datoteke/Nadle%C5%BEnosti%20resornih%20tijela%2025%203%202022_25.3.2022._131433.pdf) onda to treba odgovarajuće i definirati da se izbjegnu posljedice poput "šutnje administracije". Primljeno na znanje Dokument iz ožujka 2022. godine u međuvremenu ukinut.
14 Raiffeisenbank Austria d.d. Mjere i radnje nadzornih tijela, Članak 12. Predlažemo da rok iz čl. 12. stavak 7, bude određen istovjetno kao i i u članku 10. stavak 4, odnosno 15 dana od primitka zahtjeva. Nije prihvaćen Predlagatelj smatra kako se u ova dva slučaja radi o različitom tipu dokumentacije koja se dostavlja, te su shodno tome usklađeni i rokovi.
15 PORSCHE LEASING D.O.O. Mjere i radnje nadzornih tijela, Članak 12. u cijelom članku 12. pojam "objekt pod nadzorom" zamijeniti riječima "subjekt nadzora". Nije prihvaćen Predlagatelj je ove termine uskladio sa mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave.
16 PORSCHE LEASING D.O.O. Mjere i radnje nadzornih tijela, Članak 12. (1) U svrhu provođenja nadzora prema članku 11. ovoga Zakona na ovlasti za nadzor Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Narodne novine broj 75/2008 odnosno Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Narodne novine broj 140/2005.- predlažemo bristai oznake NN obzirom osim navedenih, isti zakoni su imali dodatne iteracije te je navod NN irelevantna za ispunjenje obveza po odnosnom zakonu. Primljeno na znanje Sukladno mišljenju nadležnih tijela, tekst je izmijenjen na način da se umjesto naziva zakona, koristi generički izraz „u skladu sa zakonom koji regulira…“.
17 Bisera Čuljak Evidencija, Članak 14. Predlaže se (po uzoru na ZSPNFT, čl. 79. i 80.) jasno definirati obvezu i rokove čuvanja relevantnih podataka od strane obveznika, a kako bi se osiguralo ujednačeno postupanje po čl. 13., stavak (c) nacrta prijedloga zakona i omogućilo adekvatan nadzor. Primljeno na znanje Banke, kao i drugi poslovni subjekti, samostalno reguliranju pitanje čuvanja podataka u sklopu svog poslovanja. Ovim je Zakonom određeno da tijela državne uprave podatke čuvaju pet godina od dana prestanka mjere ograničavanja.
18 Bisera Čuljak Zaštita osobnih i drugih podataka  , Članak 17. Predlaže se po uzoru na ZSPNFT (čl. 74-76) omogućiti razmjenu podataka unutar grupe odnosno iste kategorije obveznika, kao i u slučajevima zahtjeva za informacijama od strane korespondentnih banaka. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
19 PORSCHE LEASING D.O.O. Zaštita osobnih i drugih podataka  , Članak 17. (b) Zaštita osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se:----nužno ispraviti. Naime, zaštita osobnih podataka se uvijek primjenjuje, jer ista uključuje prava ispitanika, tehničke i organizacijske mjere koje se moraju poduzeti, pravila postupanja s osobnim podacima, pravne osnove etc. Možebitno je cilj ove odredbe bio da se ne smatra povredom povjerljivosti ukoliko se osobni podaci otkrivaju drugim stranama u svrhe propisane zakonskom osnovom, svakako je isto potrebno uskladiti s ciljem odredbe. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
20 PORSCHE LEASING D.O.O. Prekršajne odredbe, Članak 20. 7. ako pisane politike, kontrole i postupke za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja ne donese uprava, odnosno upravni odbor pravne osobe, protivno obvezi iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona-> odredbama zakona nije predviđena obveza subjekata nadzora da politike vezane uz mjere ograničavanja treba donijeti uprava ili upravni odbor. U tom smislu je potrebno uskladiti citiranu odredbu s odredbom članka 13. stavak.2.zakona. Djelomično prihvaćen U prekršajnim odredbama, umjesto uprave ili upravnog odbora, stavljano je „nadležno upravljačko tijelo pravne osobe“.