Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere III.1. „Pripremna potpora“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Suzana Premužić PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE III.1. „PRIPREMNA POTPORA“ Moje je mišljenje : - da je uvredljivo za zaposlene u javnom sektoru da poslodavac (Vlada RH) smatra da 4/5 ili 80% zaposlenih svoj posao obavlja prosječno ili loše, - da ocjena uspješnosti rada treba biti rezultat objektivnih ispunjavanja kriterija (količina obavljenog posla u propisanom roku), a ne paušalna ocjena individue, jer omogućuje ucjenjivanje i mobing od strane ocjenjivača, kao i osporavanje priznatih rezultata od strane ostalih kolega istoga ranga . Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na Prijedlog pravilnika o provedbi mjere III.1. Pripremna potpora“.
2 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu i akvakulturi "Četiri rijeke" PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE III.1. „PRIPREMNA POTPORA“, II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, KRITERIJI ODABIRA I OBVEZE KORISNIKA U stavku (b): Značajna zastupljenost iz stavka 1. točke c) ovog članka... sačinjavaju predstavnici gospodarskog sektora ribarstva. Predlažemo da se doda "i akvakulture" (dakle, da piše: ribarstva i akvakulture). Nije prihvaćen Članak 2., stavak (1), točka c) Pravilnika definira „Gospodarski sektor ribarstva“ kao „pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ribarskog plovila i/ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, nositelj dozvole za akvakulturu, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih odnosno registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva odnosno preradu proizvoda ribarstva te organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, međusektorske organizacije i ribarske zadruge priznate po posebnim propisima, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva“ te predmetna definicije primjenjuje se kroz daljnji tekst Pravilnika.
3 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu i akvakulturi "Četiri rijeke" PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE III.1. „PRIPREMNA POTPORA“, VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA Čl. 19: u cijelom članku nisu propisani rokovi u kojima Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanje moraju donijeti svoje odluke i izvršiti plaćanja. Kao i u prethodno članku, osnovni problem je u tome što nisu određen rokovi administrativne obrade Zahtjeva za isplatu te slijedom toga i rokovi isplate potpore Korisniku. Nije prihvaćen Sukladno članku 74. stavku 1. točci (b) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Upravljačko tijelo, ovisno o dostupnosti financiranja osigurava da je korisnik primio cijeli dospjeli iznos najkasnije 80 dana od datuma na koji je korisnik podnio zahtjev za plaćanje pri čemu se rok može prekinuti ako informacije koje dostavi korisnik ne dopuštaju upravljačkom tijelu da utvrdi je li iznos dospio.
4 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu i akvakulturi "Četiri rijeke" PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE III.1. „PRIPREMNA POTPORA“, VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA U čl. 18 (a) nije jasno u kojem roku Upravljačko tijelo mora obaviti administrativnu obradu zahtjeva za isplatu. Isto tako u stavku (c) nije propisan rok u kojem Upravljačko tijelo mora putem info. sustava izdati Zahtjev za dopunu. Propisan je samo rok za Korisnika (10 radnih dana), ali za Upravljačko tijelo nisu navedeni nikakvi rokovi. To otvara mogućnost da Upravljačko tijelo neograničeno dugo obrađuje zahtjeve za isplatu ili dopunu. Nije prihvaćen Sukladno članku 74. stavku 1. točci (b) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Upravljačko tijelo, ovisno o dostupnosti financiranja osigurava da je korisnik primio cijeli dospjeli iznos najkasnije 80 dana od datuma na koji je korisnik podnio zahtjev za plaćanje pri čemu se rok može prekinuti ako informacije koje dostavi korisnik ne dopuštaju upravljačkom tijelu da utvrdi je li iznos dospio.