Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Sambol III. IZBOR ULOGE, Članak 5. (1) Algoritam odabira obnašatelja dužnosti pokreće sud korištenjem jedne funkcionalnosti unutar sustava eSpis. Sustav eSpis mora ponuditi algoritam "slučajnog" odabira koji će jamčiti "ravnomjernu distribuciju slučajeva" stečajnim upraviteljima na način da dok svi stečajni upravitelji koji su na raspolaganju nisu dobili slučaj, onaj koji ga je već dobio, ne može ga dobiti. Nije prihvaćen Ujednačeno opterećenje stečajnih upravitelja određuje se po predmetima koje imaju u radu, a ne prema dodjeli. Navedeno znači da se ne dodjeljuju novi predmeti sve dok stečajni upravitelj u radu ima određeni broj predmeta, a kad se predmeti riješe, smanjuje se opterećenje i povećava mogućnost dodjele novog predmeta. Na navedeni se način potiče rješavanje predmeta i veća učinkovitost u radu stečajnih upravitelja. Sustav opterećenja prema dodjeli nije primjenjiv na rad stečajnih upravitelja jer ne postoji vanjski mehanizam kontrole dinamike rješavanja. Ako stečajni upravitelj želi dobivati više predmeta, može se upisati na liste više sudova. Ovim Pravilnikom predviđena je nasumična, a ne kružna dodjela koja se zahtijeva u komentaru.
2 MARKO RAFAJ III. IZBOR ULOGE, Članak 5. Poštovani, stavak 2. predloženog članka nije u skladu sa Stečajnim zakonom i to odredbama članka 84. stavka 1. i 2. Stečajnog zakona. Naime, Stečajni zakon u spomenutim odredbama predviđa samo metodu slučajnog odabira kao metodu izbora stečajnog upravitelja. Sud može izabrati drugu osobu ako smatra da stečajni upravitelj izabran metodom slučajnog odabira ne raspolaže potrebnom stručnošću ili poslovnim iskustvom. Dakle, ručni odabir može doći u obzir samo ako je prethodno korištena opcija slučajnog odabira, a razlozi za ručni odabir mogu biti 1) da stečajni upravitelj ne raspolaže potrebnom stručnošću ili 2) da ne raspolaže potrebnim poslovnim iskustvom. Sukladno navedeni odredbama Stečajnog zakona sud ne može slobodno birati metodu odabira. Uvijek mora koristiti metodu slučajnog odabira, a ako pak smatra da stečajni upravitelj izabran metodom slučajnog odabira ne raspolaže potrebnom stručnošću ili poslovnim iskustvom onda može doći u obzir ručni odabir. Dakle, nema ručnog odabira bez prethodnog korištenja metode slučajnog odabira. Metoda slučajnog odabira uz iznimku nije dopuštena Stečajnim zakonom. Sud nema ovlast po Stečajnom zakonu određivati koje će stečajne upravitelje izuzeti prilikom korištenja metode slučajnog odabira. Kad se koristi metoda slučajnog odabira sustav mora uzeti u obzir sve stečajne upravitelje bez da itko ima mogućnost nekoga izuzeti. S poštovanjem Nije prihvaćen Ovaj članak propisuje algoritam odabira i obuhvaća sve situacije u kojima se obavlja izbor uloge. U članku 84. stavku 1. Stečajni zakon propisuje da se izbor stečajnog upravitelja obavlja metodom slučajnog odabira s liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Slijedom navedenog, funkcionalnosti sustava razrađene su i za slučajeve kada Stečajni zakon drukčije određuju izbor, primjerice za slučaj izuzeća ili promjene uloge.
3 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja III. IZBOR ULOGE, Članak 6. Predlažemo dodatno na navedeno: "Algoritam sustava eSpis osigurava da prilikom slučajnog odabira s liste stečajnih upravitelja obnašatelj dužnosti ne može za područje nadležnog trgovačkog suda biti biran uzastopno u više od jednog predmeta." Obrazloženje: praksa pokazuje da prilikom prvog upisa na listu stečajnih upravitelja, novi kolege "imaju prednost" kod dodjele svih predmeta na sudu za koji je izvršen upis, često "na štetu" obnašatelja dužnosti koji su pri tom sudu ranije upisani. To hektično "punjenje predmetima" novih kolega dovodi do nagle opterećenosti s velikim brojem predmeta odjednom najčešće osoba s nedovoljnim iskustvom u radu, što spušta kvalitetu i usporava stečajne postupke, te izaziva nezadovoljstvo kako kod sudaca, vjerovnika, tako i kod drugih obnašatelja dužnosti. Algoritam treba biti kreiran na način da riješi ovaj uočeni problem. Nije prihvaćen Polazno načelo izbora stečajnog upravitelja u stečajnim postupcima oslanja se na jednako opterećenje predmetima u radu pa s obzirom na navedeno nije moguće ograničavati i zaustavljati dodjelu. Korekcija dodjele može se postići ručnim odabirom u slučaju procjene nepostojanja potrebne stručnosti ili poslovnog iskustva potrebnog za vođenje stečajnoga postupka, a stečajni upravitelj uvijek može podnijeti zahtjev za privremeno izuzeće od izbora stečajnog upravitelja. Uzastopna dodjela koja se navodi u komentaru nije uvijek nužna zbog primjene sustava nasumične dodjele, iako postoji veća vjerojatnost da do nje dođe.
4 SANJIN DINKO DORČIĆ III. IZBOR ULOGE, Članak 7. Prijedlog izmjene/dopune teksta prijedloga pravilnika: U čl.7 st.1 brišu se riječi ..."ili odabirom određene osobe s liste", a iza riječi .... "izuzećem jedne ili više osoba s liste " briše se zarez i dodaje se riječ .." ili..." tako da tekst glasi " Slučajni odabir uz iznimku je način izbora obnašatelja dužnosti prilikom otvaranja postupka u kojem sud kroz algoritam.... (slijedi isti tekst kao u prijedlogu) .....izuzećem jedne ili više osoba s liste ili odabirom određenih osoba sa liste." Obrazloženje Iz teksta prijedloga pravilnika nije razvidno koja je razlika između načina slučajnog odabira (obnašatelja dužnosti) uz iznimku odabirom određene osobe s liste (čl.7) i ručnog odabira iz čl.9 u kojem sud ručnim odabirom s liste određuje određenu osobu kao obnašatelja dužnosti U oba slučaja postiže se isti cilj tj. odabir određene osobe sa liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda odnosno liste visokokval. stečajnih upravitelja Iz prijedloga nije razvidno u kojim slučajevima bi se primjenjivao slučajni odabir uz iznimku iz čl.7 st 1 odabirom određene osobe sa liste, a u kojim slučajevima ručni odabir određene osobe sa liste iz čl.9 prijedloga pravilnika Nije prihvaćen Kod korištenja iznimke mora se odabrati barem dva stečajna upravitelja kako bi algoritam izvršio izbor između njih, dok se kod ručnog odabira bira upravo određeni stečajni upravitelj kojeg se želi odabrati.
5 Zoran Sambol III. IZBOR ULOGE, Članak 7. Nadopuna Članka 7. (3) Algoritam "slučajnog" odabira (round robin) mora jamčiti "ravnomjernu distribuciju slučajeva" stečajnim upraviteljima na način da dok svi stečajni upravitelji koji su na raspolaganju nisu dobili slučaj, onaj koji ga je već dobio, ne može ga dobiti. Nije prihvaćen Ujednačeno opterećenje stečajnih upravitelja određuje se po predmetima koje imaju u radu, a ne prema dodjeli. Navedeno znači da se ne dodjeljuju novi predmeti sve dok stečajni upravitelj u radu ima određeni broj predmeta, a kad se predmeti riješe, smanjuje se opterećenje i povećava mogućnost dodjele novog predmeta. Na navedeni se način potiče rješavanje predmeta i veća učinkovitost u radu stečajnih upravitelja. Sustav opterećenja prema dodjeli nije primjenjiv na rad stečajnih upravitelja jer ne postoji vanjski mehanizam kontrole dinamike rješavanja. Ako stečajni upravitelj želi dobivati više predmeta, može se upisati na liste više sudova. Ovim Pravilnikom predviđena je nasumična, a ne kružna dodjela koja se zahtijeva u komentaru.
6 MARKO RAFAJ III. IZBOR ULOGE, Članak 7. Poštovani, mišljenja sam da slučajni odabir uz iznimku na način na koji je predviđen ovim pravilnikom nije sukladan odredbama članka 84. stavka 1. i stavka 2. Stečajnog zakona. Naime, prema odredbi članka 84. stavak 1. Stečajnog zakona izbor stečajnog upravitelja se obavlja metodom slučajnog odabira. U stavku 2. istog članka određeno je da sud može izabrati drugu osobu ako smatra da stečajni upravitelj izabran metodom slučajnog odabira ne raspolaže potrebnom stručnošću ili poslovnim iskustvom. Dakle, slučajni odabir uz iznimku može doći u obzir samo ako je prethodno korištena opcija slučajnog odabira, a razloga moga biti samo 2, i to, da stečajni upravitelj ne raspolaže potrebnom stručnošću ili da ne raspolaže potrebnim poslovnim iskustvom. Stečajni zakon ne ovlašćuje sud da unaprijed odabere stečajne upravitelje koje će izuzeti iz slučajnog odabira niti ga ovlašću da odabere više osoba s liste stečajnih upravitelja koji će biti obuhvaćeni metodom slučajnog odabira. Stečajni zakon u članku 84. stavku 1. je kratak i jasan kada govori da se metoda slučajnog odabira obavlja „s liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda“. Lista stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda je jedna, jedinstvena i nedjeljiva pa stoga metoda slučajnog odabira treba obuhvatiti sve stečajne upravitelje s liste stečajnih upravitelja nadležnog suda. S poštovanjem, Nije prihvaćen Ovaj članak propisuje algoritam odabira i obuhvaća sve situacije u kojima se obavlja izbor uloge. U članku 84. stavku 1. Stečajni zakon propisuje da se izbor stečajnog upravitelja obavlja metodom slučajnog odabira s liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Slijedom navedenog, funkcionalnosti sustava razrađene su i za slučajeve kada Stečajni zakon drukčije određuju izbor, primjerice za slučaj izuzeća ili promjene uloge.
7 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja III. IZBOR ULOGE, Članak 10. Predlažemo dodati točku: 5. koeficijent ukupne radne opterećenosti obnašatelja dužnosti na svim sudovima na kojima je upisan na listu ograničen je na 20. Nije prihvaćen S obzirom da je ukupna radna opterećenost obnašatelja dužnosti rezultat broja dodijeljenih predmeta u rad, ograničenje broja predmeta za dodjelu odnosno predmeta u radu nije moguće propisivati s obzirom da unaprijed nije poznat priliv predmeta. Ako bi priliv bio veći od propisanog ograničenja, to bi značilo da se predmet ne može dodijeliti u rad niti jednom stečajnom upravitelju.
8 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja IV. RADNA OPTEREĆENOST, Članak 12. Predlaže se stavak (1) dopuniti riječima: uz ograničenje broja ukupno dodijeljenih predmeta na 20, tako da staavk (1) glasi: (1) Radna opterećenost obnašatelja dužnosti određuje se kao zbroj težine postupaka dodijeljenih stečajnom upravitelju upisanom na popis stečajnih upravitelja za područje svakog trgovačkog suda uz ograničenje broja ukupno dodijeljenih predmeta na 20. Alternativno, predlaže se izmijeniti stavak (1) na način da se izmijene zadnje tri riječi; "svakog trgovačkog suda" u "svih trgovačkih sudova na kojima je stečajni upravitelj upisan", tako da stavak jedan glasi: Radna opterećenost obnašatelja dužnosti određuje se kao zbroj težine postupaka dodijeljenih stečajnom upravitelju upisanom na popis stečajnih upravitelja za područje svih trgovačkih sudova na kojima je stečajni upravitelj upisan, Obrazloženje: kako se u praksi već vrši odabir po predloženom stavku (1) unazad najmanje 8 mjeseci, praksa je pokazala da novoupisani stečajni upravitelji nisu u stanju kvalitetno obnašati dužnost u broj predmeta koji im je dodijeljen u skladu s ovako određenim radnim opterećenjem. Nije prihvaćen Ograničenje broja predmeta za dodjelu odnosno predmeta u radu nije moguće propisivati s obzirom da unaprijed nije poznat priliv predmeta. Ako bi priliv bio veći od propisanog ograničenja, to bi značilo da se predmet ne može dodijeliti u rad niti jednom stečajnom upravitelju. Korekcija dodjele može se postići ručnim odabirom u slučaju procjene nepostojanja potrebne stručnosti ili poslovnog iskustva potrebnog za vođenje stečajnoga postupka, a stečajni upravitelj uvijek može podnijeti zahtjev za privremeno izuzeće od izbora stečajnog upravitelja.
9 Vladimir Besek IV. RADNA OPTEREĆENOST, Članak 12. Nije životno ni logično da se za rad povjerneika dodjeljuje optrerećenje od jednog boda, dok se identično opterečenje dodjeljuje u redovnom stečajnom postupku, posebno uzimajući u obzir odgovornost povjerenika i odgovornost stečajnog upravitelja koja uopće nije usporediva. Opterečenje za povjerenika treba biti 0,3 boda, a ne 1 bod. Nadalje, opterečenje za stečajne postupke treba također razgraničiti, stečajni postupak male vrijednosti sukladno čl. 127. Stečajnog zakona ne može nositi isto opterečenje kao stečajni postupak koji nije male vrijednosti. Stoga se predlaže za stečajni postupak male vrijednosti odrediti opterećenost od 1.0 boda, dok za postupak koji nije male vrijednosti odrediti opterečenje od 1,5 boda. Lp! Nije prihvaćen Ne prihvaća se u odnosu na vrijednost postupka. Velika većina predmeta u sustavu (oko 90%) trenutno nema unesenu vrijednost predmeta, a pored toga u trenutku dodjele predmeta vrijednost imovine stečajnog dužnika nije moguće potpuno i cjelovito utvrditi pa ovaj težinski kriterij nije odgovarajući.
10 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja IV. RADNA OPTEREĆENOST, Članak 12. Do danas nije definiran ni kriterijima određen pojam težine stečajnog postupka. S obzirom na okolnost biranja stečajnih upravitelja metodom slučajnog odabira, predlažemo da se jasno definira da svaki stečajni postupak ima težinu 1, osim kod stečajeva banaka i poduzeća kojima je određen nastavak poslovanja (naknadni ispravak opterečenja, po donošenju navedene odluke) gdje se predlaže težina 2. Što se tiče predstečajnih postupaka, predlažemo da se u sadašnjem obuhvatu uloge povjerenika i prvenstveno iznosu određene nagrade za njihov rad zadrži koeficijent 0,3. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća u odnosu na opterećenje povjerenika. Prijedlog se ne prihvaća se u odnosu na stečajeve u kojima je određen nastavak poslovanja jer navedena okolnost ne može biti poznata u trenutku dodjele predmeta, a naknadna intervencija u opterećenje nije sustavno moguća niti je s obzirom na broj predmeta u kojima se predlaže povećanje opravdana.
11 Nikola Božiković IV. RADNA OPTEREĆENOST, Članak 12. Poštovani, po čl. 159 SZ-a prava tijela dužnika pravne osobe prestaju i prelaze na stečajnoga upravitelja (za stečajnog upravitelja u stečajnom postupku predviđena je razina opterećenja 1 bod). Stoga predlažem da za povjerenika u predstečajnom postupku (kod kojeg to nije slučaj) ostane razina opterećenja 0,3. Također, visina predviđene nagrade za povjerenika višestruko je manja, pa niti po tom kriteriju ove dvije funkcije nisu jednake da bi ih pratilo isto radno opterećenje kako je to navedenim Prijedlogom predloženo. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
12 Mateo Puljić IV. RADNA OPTEREĆENOST, Članak 12. Poštovani, predlažem da radna opterećenost za povjerenika u predstečajnom postupku ostane 0,3 boda umjesto predloženih 1,0 bod. Naime, predstečajni postupci u prosjeku traju 240-300 dana odnosno 8 do 10 mjeseci, a nagrada za rad povjerenika iznosi 3.000 - 20.000 kn. Dakle, iz visine nagrade za rad proizlazi da se rad povjerenika smatra višestruko "lakšim" od rada stečajnog upravitelja za kojeg je propisana nagrada do 630.000 kn. Shodno navedenom, nije životno ni logično da radna opterećenost povjerenika bude jednaka radnoj opterećenosti stečajnog upravitelja u stečajnom postupku, posebno imajući u vidu da povećana opterećenost uslijed imenovanja za povjerenika u predstečajnim postupcima, bitno smanjuje mogućnost imenovanja za stečajnog upravitelja u stečajnom postupku. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.