Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 A1 Hrvatska d.o.o. Komunikacija prema brojevima hitnih služba, Članak 6. A1 moli za pojašnjenje čl.6.st.11. jer nije jasno na temelju kojih parametara Agencija utvrđuje mjerila pouzdanosti podataka o lokaciji pozivatelja? Primljeno na znanje Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/444 propisana je obveza država članica utvrditi mjerila točnosti i pouzdanosti informacija o lokaciji pozivatelja. Člankom 3. stavcima 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije propisani su parametri koji se moraju uzeti u obzir prigodom utvrđivanja navedenih mjerila. U bitnome, riječ je o stopi uspješnosti, izraženoj postotkom, tehničkog rješenja ili kombinacije tehničkih rješenja u utvrđivanju i prijenosu informacija najprimjerenijem PSAP-u o lokaciji pozivatelja, odnosno području pretrage koje ispunjavaju mjerilo točnosti. Slijedom navedenog, prigodom utvrđivanja mjerila pouzdanosti podataka o lokaciji pozivatelja Agencija će voditi računa o navedenim parametrima. Dodatno, treba napomenuti kako su člankom 6. stavcima 8. i 9. Prijedloga pravilnika utvrđena mjerila točnosti podataka o lokaciji pozivatelja.
2 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 I DRUGIM POZIVNIM BROJEVIMA HITNIH SLUŽBA A1 Hrvatska d.o.o. (dalje A1) pozdravlja donošenje Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba s obzirom na njegovu društvenu važnost. Upravo iz tog razloga, a uzimajući pri tome u obzir novine koje se Pravilnikom uvode te zadane rokove, A1 ističe važnost osiguranja pravovremene tehničke suradnje između nadležnih tijela I operatora elektroničkih komunikacija kako bi se u potpuno razumijevanje opsega pojedine obveze iz Pravilnika te potreba angažiranja tehničkih resursa operatora elektroničkih komunikacija, osigurala implementacija pojedinih obveza unutar Pravilnikom definiranih rokova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Antonio PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 I DRUGIM POZIVNIM BROJEVIMA HITNIH SLUŽBA Poštovani, Treba uvesti aplikacija za 112 da lakše prijaviti gluhi osoba . U Europi postoji aplikacija za 112 za gluhih osoba lakše prijaviti….. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 I DRUGIM POZIVNIM BROJEVIMA HITNIH SLUŽBA, Dodatak 1. Vezano uz treću i četvrtu natuknicu iz prvog odlomka molimo potvrdu misli li se na ukupan broj SMS poruka ili na broj SMS poruka upućen prema kratkim kodovima hitnih služba. Također pretpostavljamo kako se misli na broj poslanih SMS poruka iz mreže pojedinog operatora. Ukoliko se radi o dostavi ukupnog broja poslanih SMS poruka iz mreže pojedinog operatora, skrećemo pažnju kako se taj podatak već dostavlja Agenciji kroz druga redovita izvješća. Primljeno na znanje Budući da se radi o prikupljanju podataka u svrhu izvješćivanja o učinkovitosti komunikacije prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba, kako je propisano člankom 9. stavkom 6. Prijedloga pravilnika, Dodatkom 1. uređen je opseg podataka u odnosu na predmetnu komunikaciju. Slijedom navedenog, pod SMS porukama u podstavcima 3. i 4. razumijevaju se SMS poruke prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba, utvrđenima u članku 4. stavku 2. Prijedloga pravilnika.
5 Hrvatski Telekom d.d. Zabrana zlouporabe poziva na broj 112 i druge pozivne brojeve  za pristup hitnim službama, Članak 11. Iako se prijedlogom predmetnog Pravilnika, a niti Naputkom o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 ne definira način dostave zahtjeva nadležne hitne službe operatoru za privremeno i trajno isključenje terminalne opreme krajnjeg korisnika u slučaju zlouporabe poziva, koristimo ovu prigodu kako bi hitnim službama predložili izmjenu sadašnje procedure na način da se predvidi mogućnost dostave tih zahtjeva putem elektroničke pošte (umjesto sadašnjeg načina dostave putem faksa). Primljeno na znanje Mišljenja smo da postojeći izraz iz članka 11. Prijedloga pravilnika "na temelju pisanog zahtjeva" nema potrebe mijenjati jer već obuhvaća i slanje predmetnih zahtjeva putem elektroničke pošte. Međutim, pobliže postupanje u odnosu na način dostave predmetnih zahtjeva može se, prema potrebi, urediti i naputcima iz članka 11. stavka 5. Prijedloga pravilnika, koje donose nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe.
6 Hrvatski Telekom d.d. Pristup hitnim službama i usmjeravanje poziva na najprimjereniji PSAP, Članak 5. Hrvatski Telekom d.d. pozdravlja predložene odredbe iz članka 5. prijedloga predmetnog Pravilnika vezano uz utvrđivanje tehničkih uvjeta za zaprimanje i obradu komunikacije prema brojevima hitnih služba te za povezivanje s pristupnim operatorima. S tim u vezi koristimo priliku naglasiti kako smatramo iznimno bitnim da u postupku utvrđivanja tehničkih uvjeta hitne službe od samog početka uključe i operatore, s ciljem osiguranja preduvjeta da tehnička rješenja i uvjeti budu komplementarni s tehničkim mogućnostima u mrežama operatora te kako bi se implementacija pojedinih tehničkih uvjeta od strane hitnih služba i operatora mogla provesti u što kraćim rokovima, odnosno u rokovima koji su propisani prijedlogom predmetnog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Zoran Sambol PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 I DRUGIM POZIVNIM BROJEVIMA HITNIH SLUŽBA Zadržati zauvijek i unificirati po svim županijama/područjima pokrivenosti pozivne brojeve hitnih službi na način da se pozivi 192, 193, 194, 195 i 1987 automatski preusmjeravaju na 112. Do prije neku godinu pozivi 192 u SDŽ izravno su išli policijskom operateru. Radi smanjivanja troškova svi pozivi hitnih službi trebaju prvo biti automatski preusmjereni na 112, te se kasnije odlukom obučenog operatora preusmjeriti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.