Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O STANDARDIMA KVALITETE ZA PRUŽANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Društvo multiple skleroze Međimurske županije Prilog I, Pružatelj usluge osigurava okruženje u kojem nema zanemarivanja, zlostavljanja, zastrašivanja i izrabljivanja, u kojem se poštuju temeljna ljudska prava te zakonom zajamčena prava korisnika. Predlaže se u standardu 8.5. dodati i ekonomsko iskorištavanje na način da Standard glasi: „Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, volonteri, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe.“. Nije prihvaćen Isto je opisano u pokazatelju kvalitete 8.4.
3 Društvo multiple skleroze Međimurske županije Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. U točki 5.3. riječ „pružanje“ potrebno je zamijeniti riječju „primanje“. Nije prihvaćen U kontekstu pružatelja usluge usluga se pruža stoga ne prihvaćamo predloženo.
4 Društvo multiple skleroze Međimurske županije PRAVILNIK vezano za standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge i standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prilog I, Pružatelj usluge osigurava okruženje u kojem nema zanemarivanja, zlostavljanja, zastrašivanja i izrabljivanja, u kojem se poštuju temeljna ljudska prava te zakonom zajamčena prava korisnika. Predlaže se u standardu 8.5. dodati i ekonomsko iskorištavanje na način da Standard glasi: „Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, volonteri, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe.“. Nije prihvaćen Isto je opisano u pokazatelju kvalitete 8.4.
6 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. U točki 5.3. riječ „pružanje“ potrebno je zamijeniti riječju „primanje“. Nije prihvaćen U kontekstu pružatelja usluge usluga se pruža stoga ne prihvaćamo predloženo.
7 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK Vezano za standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge i standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prilog I, Pružatelji usluga osiguravaju osobama koje ostvaruju pravo na uslugu i njihovim obiteljima pristupačan okoliš, jednostavan za uporabu, imajući pritom u vidu različite potrebe korisnika. 15.1. S obzirom na pristupačnost i općenito raširenost javnog prijevoza potrebno je dodati da pružatelj mora osigurati barem dva parkirna mjesta prilagođena za OSI u neposrednoj blizini objekta. Umjesto " dobru dostupnost javnim prijevozom" treba napisati " dostupnost prilagođenim javnim prijevozom, ukoliko postoji". Nije prihvaćen Predloženi pokazatelj kvalitete je vrlo specifičan i njime se ne postiže svrha ovog standarda. Standard okoliša prvenstveno se odnosi na pitanja koja su detaljno obrađena u tehničkim standardima koji su obavezni standardi za pružatelje usluge osobne asistencije i definirani drugim zakonima i propisima relevantnim za pitanja okruženja, sigurnosti i zaštite na radu. Tehnički standardi imaju utjecaj na kvalitetu pružanja usluga, stoga ne možemo prihvatiti primjedbu.
9 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prilog I, Pružatelj usluge osigurava zaposlenike u onom broju koji može zadovoljiti potrebe korisnika usluge i osigurati kvalitetu pružene usluge. 11.1. evaluaciju radne uspješnosti zaposlenih; u okvirima kada ministarstvo definira cijenu usluge na način predviđen Pravilnikom, nije moguće nagrađivati uspješnije radnike. 11.3. Nije moguće primijeniti ako korisnik zadržava pravo odabira osobnog asistenta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prilog I, Standard 6: ODLUČIVANJE I SAMOODREĐENJE Sramotno je navesti standard Odlučivanje u samoodređenje u kojim su isključivo obveze pružatelja usluge bez navođenja pokazatelja mogućnosti da krajnji korisnik bira i mijenja osobnog asistenta. Prihvaćen Prihvaća se.
11 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prilog I, Sveobuhvatne potrebe korisnika zadovoljavaju se na način koji u najvećoj mjeri potiče pristup korisnika javnim uslugama dostupnim drugim građanima i integraciju te uključenost korisnika u društvo i održavanje veza s obitelji i prijateljima. 3.1. Pružanje usluge ne predviđa trošak poticanja korisnika niti razumnu prilagodbu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prilog I, Pristup usluzi osobne asistencije osoba ostvaruje na temelju prava i procijenjenih potreba te raspoloživih resursa. 2.6. Pružatelj usluge ne smije dijeliti informacije o krajnjim korisnicima, potrebno urediti odnosi li se na navedeno na kratkoročnu ili dugoročnu nemogućnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK, Prilog II U točki 1. potrebno je promijeniti "statutu pružatelja usluge" u "internim aktima pružatelja usluge o obavljanju usluge osobne asistencije" budući da pružatelja usluga definirani Zakonom o osobnoj asistenciji nisu obvezni imati statut. U točki 2.: - u stavku h) nakon osobnog asistenta treba dodati: komunikacijskog posrednika i/ili videćeg pratitelja; - u stavku i) nakon osobni asistent dodati: komunikacijski posrednik ili videći pratitelj. U točki 4. stavak c) nakon "osobni asistent" dodati "komunikacijski posrednik, videći pratitelj", a u točki 4. stavak f) nakon "pismeno" dodati "ili na njemu pristupačan način" Prihvaćen Prihvaća se.
14 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Standard 14: PRISTUPAČNOST OKOLIŠA Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Potrebno je ispraviti redne brojeve Pokazatelja kvalitete, 15.1. u 14.1 itd. Djelomično prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
15 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Standard 13: SIGURNOST I ZAŠTITA Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
16 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Standard 11: ZAPOSLENICI Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
17 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Standard 10: RUKOVOĐENJE Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
18 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Korisniku usluge, osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku, videćem pratitelju ili drugim zainteresiranim osobama mora se omogućiti izjavljivanje prigovora ili žalbe na odluke pružatelja usluge, bez straha od posljedica i s punim povjerenjem da će se na sve njihove prigovore odgovoriti. Kod "Pokazatelji kvalitete" pod 9.1. u drugoj rečenici nakon riječi "jednostavne" potrebno je dodati ",u pristupačnom formatu" Prihvaćen Prihvaća se.
19 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Standard 8: SIGURNOST OD IZRABLJIVANJA U Pravilniku je potrebno uskladiti pojmove: "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge" i/ili "zaposlenici". Isto je potrebno uskladiti sa svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
20 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Standard 7: PRIVATNOST I POVJERLJIVOST Kod "Svrha standarda" nakon "...osobnog asistenta" potrebno je dodati "komunikacijskog posrednika, videćeg pratitelja te korisnika usluge" Prihvaćen Prihvaća se.
21 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Prilog I, Potrebe korisnika usluge prolaze učinkovitu i temeljitu procjenu, a načini zadovoljenja potreba opisuju se u planu pružanja usluge. Pod točkom 4.2. nije jasno tko je i gdje je zaposleno stručno osoblje i tko je predstavnik organizacije civilnog društva korisničke skupine budući je člankom 1. ovog Pravilnika propisano: "Ovim Pravilnikom propisuju se standardi kvalitete za pružanje usluge osobne asistencije", a Zakonom o osobnoj asistenciji je pak propisano tko su pružatelji usluge osobne asistencije. Nije jasno kako bi pokazatelj kvalitete bila provedba procjene potreba korisnika budući ista nije u nadležnosti pružatelja usluge osobne asistencije, odnosno pružatelj usluge niti ne sudjeluje u provedbi iste. Prihvaćen Prihvaća se.
22 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir Prilog I, Potrebe korisnika usluge prolaze učinkovitu i temeljitu procjenu, a načini zadovoljenja potreba opisuju se u planu pružanja usluge. Nije jasno da li samo Zavod koji vodi administraciju i proceduru ostvarivanja prava na OA provodi procjenu potreba ili i sami pružatelji usluga? Kako pružatelji nemaju stručne radnike za provedbu istog. Želimo također ukazati kako korisnici usluge komunikacijskog posrednika ne mogu svoje planove aktivnosti raditi unaprijed kako se u većini prevođenja radi upravo o iznenadnim situacijama kao što je npr. odlazak u neku instituciju po pozivu, u ambulantu i sl. Posebno nam se čini da je to veliko administrativno opterećenje za stručne radnike koji će za svakog korisnika plan aktivnosti periodično revidirati svaka 3 mjeseca za što smatramo da nema potrebe toliko često. Mislimo da bi se trebalo individualno pristupiti i da treba biti na Komisiji procijeniti koliko često se plan treba mijenjati ovisno o pojedinačnoj situaciji. Prihvaćen Prihvaća se.
23 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir Prihvaćen Prihvaća se.
24 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. U 5.2. tekst „Korisnik daje uputu osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju o načinu pružanja usluge“ zamijeniti tekstom „Korisnik dogovara način pružanja usluge s pružateljem usluge koji navedene upute prenosi i dogovara s osobnim asistentom, komunikacijskim posrednikom i videćim pratiteljem“ Objašnjenje: trenutnim tekstom omogućeno je pogrešno te individualno i proizvoljno shvaćanje opisa poslova primjerice komunikacijskog posrednika za gluhe koji koriste hrvatski znakovni jezik. Opis poslova primjerice komunikacijskog posrednika za gluhe, a osobito onih koji koriste hrvatski znakovni jezik sadrži precizno definirana znanja i vještine jezika, prijevodnog procesa te etičkog kodeksa i profesionalnog ponašanja da se ne može i ne smije prepustiti pojedinačnoj i proizvoljnoj odluci korisnika usluge. Prihvaćen Odredba će se redefinirati.
25 Nikola Ristić PRAVILNIK, Prilog II Prilog II, točka 4. b i e su u kontradikciji. Prihvaćen Prihvaća se.
26 Regionalni industrijski sindikat Prilog I, Pružatelj usluge osigurava zaposlenike u onom broju koji može zadovoljiti potrebe korisnika usluge i osigurati kvalitetu pružene usluge. Pokazatelji kvalitete: 11.1. Pružatelj usluge ima pisanu politiku ljudskih resursa koja sadrži mjere i procedure vezane uz zapošljavanje i odabir zaposlenika pod jednakim uvjetima, uvođenje u posao novih zaposlenika, educiranje te praćenje i evaluaciju radne uspješnosti zaposlenih. 11.2. Broj zaposlenika dovoljan je da zadovolji potrebe korisnika usluge i osigura kvalitetu pružene usluge. 11.3. Zaposlenici se biraju na otvoren i transparentan način zasnovan na kriterijima odabira 11.4. Novi zaposlenici prolaze program upoznavanja s procesima rada i organizacijom rada. 11.5. Pružatelj usluge osigurava redovitu edukaciju svojih zaposlenika. 11.6. Zaposlenici rade u sigurnim i ugodnim radnim uvjetima, bez zlostavljanja i zastrašivanja. 11.7. Pružatelj usluge postupa prema svojim zaposlenicima na principu “odgovornog poslodavca”, što uključuje da informira svoje zaposlenike o pravima radnika koja proizlaze iz Zakona o radu, o mogućnostima ostvarivanja tih istih prava, o mogućnostima sindikalnog organiziranja radnika, pruža mogućnost otvorenih sastanaka i druge kumunikacije zainteresiranih radnika i sindikata, te poželjno regulira prava i obveze radnika i poslodavca putem kolektivnog ugovora ako za sklapanje istog postoje zakonske pretpostavke i incijativa radnika i sindikata. Nije prihvaćen Predloženi pokazatelj kvalitete je puno šireg opsega od onog što Standard “Pružatelj usluge osigurava zaposlenike u onom broju koji može zadovoljiti potrebe korisnika usluge i osigurati kvalitetu pružene usluge” predstavlja i svrhe koja se istim želi postići, stoga se primjedba ne prihvaća.
27 Ružica Skert PRAVILNIK, Prilog II U točki 2. Osobni asistent,...pod i) dodati da će odmah obavijestiti poružatelja usluge pismeno ili usmeno na zapisnik. U točki 4. Odnos korisnika... pod f) dodati da će korisnik odmah obavijestiti pružatelja pismeno ili usmeno na zapisnik. Prihvaćen Prihvaća se.
28 Ružica Skert Prilog I, Standard 12: RAD VOLONTERA I STUDENATA NA PRAKSI Rad VOLONTERA bi se trebao potpuno maknuti iz ovog standarda, jer usluga osobne asiastencija ima karakter radnog mjesta, te se usluga pruža svakodnevno korisniku sukladno njegovom Rješenju za potrebom usluge. Naknada za rad se isplaćuje osobnom asistentu kroz osobni dohodak ili studentu preko studenskog ugovora za obavljeni posao. Nije prihvaćen Volonteri mogu donijeti novo znanje, vještine i ideje u organizaciju, kao i pružiti dodatnu pomoć pružateljima usluga, stoga se ova primjedba ne prihvaća.
29 Ružica Skert Prilog I, Pružatelj usluge osigurava zaposlenike u onom broju koji može zadovoljiti potrebe korisnika usluge i osigurati kvalitetu pružene usluge. 11.6. Zaposlenici rade u sigurnim radnim uvjetima, bez zlostavljanja i zastrašivanja. Prihvaćen Prihvaća se.
30 Ružica Skert Prilog I, Pružatelj usluge osigurava okruženje u kojem nema zanemarivanja, zlostavljanja, zastrašivanja i izrabljivanja, u kojem se poštuju temeljna ljudska prava te zakonom zajamčena prava korisnika. 8.5. Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje, te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe. Nije prihvaćen Isto je opisano u pokazatelju kvalitete 8.4.
31 Ružica Skert Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge koji se prezentiraju korisnicima odnosno njigovim zakonskim skrbnicima. 5.2. Korisnik odnosno njegov skrbnik daje jasne upute osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju. 5.3. Korisnik usluge odnosno njegov skrbnik je odgovarajuće preipremljen na primanje usluge. Prihvaćen Prihvaća se
32 Ružica Skert Prilog I, Pristup usluzi osobne asistencije osoba ostvaruje na temelju prava i procijenjenih potreba te raspoloživih resursa. 2.3. Usluga se pruža na način, na mjestu i u vrijeme koje zadovoljava potrebe korisnika poštujući odobreni broj sati usluge, te vodeći računa o preraspodijeli radnog vrijeme sukladno ZOR-u. 2.4. Pružatelj usluge dostupan je u hitnim i kriznim situacijama, što treba biti definirano pisanim pravilima sukladno točki 2.1. ovog standarda. Nije prihvaćen Pokazatelj kvalitete je široko postavljen, uzimajući u obzir da se usluga pruža u vrijeme koje zadovoljava potrebe korisnika.
33 Sara Frey Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. U 5.2. tekst „Korisnik daje uputu osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju o načinu pružanja usluge“ zamijeniti tekstom „Korisnik dogovara način pružanja usluge s pružateljem usluge koji navedene upute prenosi i dogovara s osobnim asistentom, komunikacijskim posrednikom i videćim pratiteljem“ Objašnjenje: trenutnim tekstom omogućeno je pogrešno te individualno i proizvoljno shvaćanje opisa poslova primjerice komunikacijskog posrednika za gluhe koji koriste hrvatski znakovni jezik. Opis poslova primjerice komunikacijskog posrednika za gluhe, a osobito onih koji koriste hrvatski znakovni jezik sadrži precizno definirana znanja i vještine jezika, prijevodnog procesa te etičkog kodeksa i profesionalnog ponašanja da se ne može i ne smije prepustiti pojedinačnoj i proizvoljnoj odluci korisnika usluge. Prihvaćen Odredba će se redefinirati.
34 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH Prilog I, Pružatelj usluge osigurava okruženje u kojem nema zanemarivanja, zlostavljanja, zastrašivanja i izrabljivanja, u kojem se poštuju temeljna ljudska prava te zakonom zajamčena prava korisnika. Predlaže se u standardu 8.5. dodati i ekonomsko iskorištavanje na način da Standard glasi: „Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, volonteri, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe.“. Nije prihvaćen Isto je opisano u pokazatelju kvalitete 8.4.
35 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. u točki 5.3. riječ „pružanje“ potrebno je zamijeniti riječju „primanje“. Nije prihvaćen U kontekstu pružatelja usluge usluga se pruža stoga ne prihvaćamo predloženo.
36 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK OPĆI KOMENTAR: vezano za standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge i standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK OPĆI KOMENTAR: vezano za - standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge - standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. U točki 5.3. riječ „pružanje“ potrebno je zamijeniti riječju „primanje“. Predlaže se u standardu 8.5. dodati i ekonomsko iskorištavanje na način da Standard glasi: „Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, volonteri, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe.“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Sonja Juričić Cvitan Prilog I, Pristup usluzi osobne asistencije osoba ostvaruje na temelju prava i procijenjenih potreba te raspoloživih resursa. U vezi sa točkom 2.5. predlaže se preformulirati "Svako uskraćivanje usluge bez obzira na razlog obrazlaže se pisanim putem ili putem elektroničke pošte" Trenutna formulacija bi se mogla tumačiti kao obveza postojanja pisanog oblika dokumenta što pravilu podrazumijeva pisanu i potpisanu izjavu, što zahtjeva dostavu iste redovnom poštom. Pisana izjava se može dostaviti elektroničkim putem, samo ako je potpisana naprednim elektroničkim potpisom (certifikat). Ovo bi nepotrebno kompliciralo postupak za izjavu/obrazloženje koje se mora dati u što kraćem roku, kako bi se mogla što prije osigurati usluga kod drugog pružatelja ualuge. Stoga se predlaže dodati mogućnost davanja obavijesti putem elektroničke pošte. Prihvaćen Prihvaća se
39 Sonja Juričić Cvitan Prilog I, Priznaje se i uvažava pravo svakog korisnika usluge na privatnost, povjerljivost i dostojanstvo u svim aspektima njegova života. Predlaže se ovaj Pravilnik, osobito Standard 7. uskladiti odredbe s propisima o zaštiti osobnih podataka u dijelu u kojem se odnose ili bi se mogle odnositi na osobne podatke ili barem dodati još jednu odredbu o tome da pružatelj usluge prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika usluge postupa u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Primjerice, u vezi s točkom 7.6. trebalo bi dodati da je pružatelj usluga dužan obavijestiti korisnika usluge o trećim osobama kojima proslijeđuje osobne podatke, o svrsi proslijeđivanja, pravu na uvid, ispravak itd. itd. Prihvaćen Prihvaća se.
40 Sonja Juričić Cvitan Prilog I, Priznaje se i uvažava pravo svakog korisnika usluge na privatnost, povjerljivost i dostojanstvo u svim aspektima njegova života. Predlaže se preformulirati odredba "7.5. Informacije o korisniku usluge ne predočuju se trećoj strani bez znanja i/ili izričitog pristanka korisnika usluge ili bez suglasnosti njegove obitelji ili skrbnika. Iznimke od ovog zahtjeva moraju biti jasno prikazane (npr. kada postoji službeni zahtjev suda za dostavu informacija ili u situacijama ugroze ili životne opasnosti korisnika)." ako da ista glasi: "7.5. Informacije o korisniku usluge ne predočuju se trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika usluge. Iznimke od ovog zahtjeva moraju biti jasno prikazane (npr. kada postoji službeni zahtjev suda za dostavu informacija ili u situacijama ugroze ili životne opasnosti korisnika ili dr.) i u skladu s posebnim propisima." Trenutna odredba je u suprotnosti s propisima o zaštiti osobnih podataka jer valjani pravni temelj za proslijeđivanje osobnih podataka trećim osobama može biti samo privola te osobe ili neki drugi pravni temelj, ali to nije sigurno "privola njegove obitelji". Također, nejasno je tko bi uopće dao privolu u ime "obitelji", pater familias ili netko drugi. Dakle pristanak može dati jedino i samo korisnik usluge. Ako on nema poslovne sposobnosti onda njegov zakonski zastupnik/skrbnik, ali to ne mijenja na stvari da pristanak daje korisnik usluge, samo preko svog zastupnika. Kako je sada postavljeno u Standardima dopušteno je da "obitelj" da suglasnost na proslijeđivanje informacija o korisniku usluge trećim osobama bez znanja i bez pristanka korisnika usluge. Stoga, odredba kako je formulira presumira a priori da korisnici nemaju poslovnu sposobnost ili nisu sposobni odlučivati pa to može i netko drugi umjesto njih, čak i ako imaju poslovnu sposobnost, što je jedna od najčešćih predrasuda u odnosu na osobe s invaliditetom (korisnika usluga) te nije zgodno da se ta predrasuda ispoljava u "Standardima usluga". Osim toga, problematična je formulacija "bez znanja i/ili izričitog pristanka korisnika usluge..." iz čega slijedi da su riječi "i" i "ili" postavljene alternativno odnosno moglo bi se čitati "bez znanja ili izričitog pristanka korisnika usluge" odnosno moglo bi se zaključiti da ako postoji "znanje" da onda nije potreban "pristanak", što je naravno nedopustivo i u suprotnosti s propisima o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćen Prihvaća se.
41 Udruga distrofičara Krapina PRAVILNIK OPĆI KOMENTAR: vezano za standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge i standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK, Prilog II U točki 1. potrebno je promijeniti "statutu pružatelja usluge" u "internim aktima pružatelja usluge o obavljanju usluge osobne asistencije" budući da pružatelja usluga definirani Zakonom o osobnoj asistenciji nisu obvezni imati statut. U točki 2.: - u stavku h) nakon osobnog asistenta treba dodati: komunikacijskog posrednika i/ili videćeg pratitelja; - u stavku i) nakon osobni asistent dodati: komunikacijski posrednik ili videći pratitelj. U točki 4. stavak c) nakon "osobni asistent" dodati "komunikacijski posrednik, videći pratitelj", a u točki 4. stavak f) nakon "pismeno" dodati "ili na njemu pristupačan način" Prihvaćen Prihvaća se.
43 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Standard 14: PRISTUPAČNOST OKOLIŠA Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Potrebno je ispraviti redne brojeve Pokazatelja kvalitete, 15.1. u 14.1 itd. Djelomično prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
44 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Standard 13: SIGURNOST I ZAŠTITA Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
45 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Standard 11: ZAPOSLENICI Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
46 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Standard 10: RUKOVOĐENJE Potrebno je uskladiti terminologiju u ovom i svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji: "zaposlenici", "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge". Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
47 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Korisniku usluge, osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku, videćem pratitelju ili drugim zainteresiranim osobama mora se omogućiti izjavljivanje prigovora ili žalbe na odluke pružatelja usluge, bez straha od posljedica i s punim povjerenjem da će se na sve njihove prigovore odgovoriti. Kod "Pokazatelji kvalitete" pod 9.1. u drugoj rečenici nakon riječi "jednostavne" potrebno je dodati ",u pristupačnom formatu" Prihvaćen Prihvaća se.
48 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Standard 8: SIGURNOST OD IZRABLJIVANJA U Pravilniku je potrebno uskladiti pojmove: "fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge" i/ili "zaposlenici". Isto je potrebno uskladiti sa svim ostalim Pravilnicima uz Zakon o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen U smislu ovoga Pravilnika i sadržaja koji isti uređuje “riječ” zaposlenici je jednostavnija za upotrebu, što je i usuglašeno s predstvnicima radne skupine koji su sudjelovali u izradi prijedloga Pravilnika.
49 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Standard 7: PRIVATNOST I POVJERLJIVOST Kod "Svrha standarda" nakon "...osobnog asistenta" potrebno je dodati "komunikacijskog posrednika, videćeg pratitelja te korisnika usluge" Prihvaćen Prihvaća se.
50 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Prilog I, Potrebe korisnika usluge prolaze učinkovitu i temeljitu procjenu, a načini zadovoljenja potreba opisuju se u planu pružanja usluge. Pod točkom 4.2. nije jasno tko je i gdje je zaposleno stručno osoblje i tko je predstavnik organizacije civilnog društva korisničke skupine budući je člankom 1. ovog Pravilnika propisano: "Ovim Pravilnikom propisuju se standardi kvalitete za pružanje usluge osobne asistencije", a Zakonom o osobnoj asistenciji je pak propisano tko su pružatelji usluge osobne asistencije. Nije jasno kako bi pokazatelj kvalitete bila provedba procjene potreba korisnika budući ista nije u nadležnosti pružatelja usluge osobne asistencije, odnosno pružatelj usluge niti ne sudjeluje u provedbi iste. Prihvaćen Prihvaća se.
51 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba Prilog I, Standard 4: PROCJENA I PLANIRANJE Za komunikacijeske posrednike ne radi se plan aktivnosti, komunikacijski posrednici izlaze na teren po potrebi i radi se plan prevođenja na tjednoj bazi. Nemamo planove aktivnosti koje bismo mogli revidirati svaka tri mjeseca niti imamo stručni kapacitet koji bi mogli izrađivati iste planove i revidirati. Nije prihvaćen Standardi se odnose na cijelu uslugu osobne asistencije.
52 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije Prilog I, Pružatelj usluge osigurava okruženje u kojem nema zanemarivanja, zlostavljanja, zastrašivanja i izrabljivanja, u kojem se poštuju temeljna ljudska prava te zakonom zajamčena prava korisnika. Predlaže se u standardu 8.5. dodati i ekonomsko iskorištavanje na način da Standard glasi: „Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, volonteri, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe.“. Nije prihvaćen Isto je opisano u pokazatelju kvalitete 8.4.
53 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. U točki 5.3. riječ „pružanje“ potrebno je zamijeniti riječju „primanje“. Nije prihvaćen U kontekstu pružatelja usluge usluga se pruža stoga ne prihvaćamo predloženo.
54 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK OPĆI KOMENTAR: vezano za standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge i standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Udruga osoba s invaliditetom Split PRAVILNIK Vezano za standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge i standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. • U točki 5.3. riječ „pružanje“ potrebno je zamijeniti riječju „primanje“. • Predlaže se u standardu 8.5. dodati i ekonomsko iskorištavanje na način da Standard glasi: „Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, volonteri, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe.“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK, Članak 4. Prilog II - ETIČKI KODEKS ZA OSOBNOG ASISTENTA, KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA, VIDEĆEG PRATITELJA I KORISNIKA USLUGA Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba to svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
57 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK, Prilog II Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba to svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
58 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
59 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK, Prilog II Prilog II - ETIČKI KODEKS ZA OSOBNOG ASISTENTA, KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA, VIDEĆEG PRATITELJA I KORISNIKA USLUGA 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
60 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba to svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
61 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
62 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
63 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju: e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba to svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
64 UDRUGA SLIJEPIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK Prijedlog novog teksta; Prilog II - ETIČKI KODEKS ZA OSOBNOG ASISTENTA, KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA, VIDEĆEG PRATITELJA I KORISNIKA USLUGA 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; -Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
65 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
66 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
67 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK, Prilog II Prilog II, članak 4, stavka e Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba to svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
68 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK, Prilog II Prilog II točka 4. stavak e Komentar: Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.
69 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH Prilog I, Pružatelj usluge osigurava okruženje u kojem nema zanemarivanja, zlostavljanja, zastrašivanja i izrabljivanja, u kojem se poštuju temeljna ljudska prava te zakonom zajamčena prava korisnika. Predlaže se u standardu 8.5. dodati i ekonomsko iskorištavanje na način da Standard glasi: „Pružatelj usluge ima propisane načine postupanja za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje te ekonomsko iskorištavanje, a s tim su načinima upoznati zaposlenici, volonteri, korisnici usluge, obitelji i ostale stručne osobe.“. Nije prihvaćen Isto je opisano u pokazatelju kvalitete 8.4.
70 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH Prilog I, Pružatelj usluga pažljivo planira početak i prestanak pružanja usluge, a u provedbi uvažava potrebe korisnika. U točki 5.3. riječ „pružanje“ potrebno je zamijeniti riječju „primanje“. Nije prihvaćen U kontekstu pružatelja usluge usluga se pruža stoga ne prihvaćamo predloženo.
71 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK OPĆI KOMENTAR: vezano za standard 5.1. Pružatelj usluge ima pisane smjernice za postupke početka i prestanka pružanja usluge i standard 7.1. Pružatelj usluge ima pisani dokument o privatnosti i povjerljivosti zahtjeva se da MROSP izradi jedinstvene pisane procedure za sve pružatelje usluga. Također, isto se odnosi i na potrebnu jedinstvenu formu Izvješća o radu osobnog asistenta, posebice iz razloga uvođenja jedinstvenog sustava korisnika u mreži socijalnih usluga od 2025. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 zujo22 PRAVILNIK, Prilog II 4. Odnos korisnika prema osobnom asistentu, komunikacijskom posredniku i videćem pratitelju : e) korisnik će poticati osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja na stručno usavršavanje i obrazovanje; Ovakvom formulacijom postoji potencijalna opasnost neracionalnih zahtjeva korisnika spram osoba koje će pružati usluge osobne asistencije, pa treba. To svakako uzeti u obzir. Prihvaćen Prihvaća se.