Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o studentskoj ispravi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 26. Zarez i riječi: »a korištenje digitalnog oblika studentske iskaznice primjenjuje se najkasnije od 31. 12. 2023. godine.« brisati. Obrazloženje: Stupanje na snagu i početak primjene propisa mora biti točno i nedvosmisleno određeno. Odredba kako je sad napisana znači da nitko zapravo ne zna početak primjene digitalnog oblika jer ono može biti bilo kad do kraja godine. Nije problematično da nitko ne zna kad će se početi primjenjivati, nego je sporno da je ta odredba navedena u ovom članku koji mora sadržavati točne datume i stupanje na snagu. Dakle ova odredba nema što raditi u članku gdje se propisuje stupanje na snagu i početak primjene, bolje je staviti ju u članak iznad i malo izmijeniti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 25. Iza članka 25. dodati novi članak koji glasi: »Korištenje digitalnog oblika studentske iskaznice bit će omogućeno najkasnije do 31. 12. 2023.« Obrazloženje: Umjesto u članku stupanja na snagu, odredba se odvaja i stavlja u zasebni članak. Ovako je mnogo razumljivije da će digitalne iskaznice biti najkasnije do kraja godine, umjesto formulacije koja je trenutačno pomalo zbunjujuća. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 23. Riječ: »studenskoj« zamijeniti riječi: »studentskoj«. Obrazloženje: Naziv propisa koji se stavlja izvan snage je »Pravilnik o studentskoj ispravi«, a uzrok tome da se u elektroničkom izdanju Narodnih novina nalazi ovakav naziv je vjerojatno greška kod OCR-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 22. U stavku 1. riječ: »korisnicama« zamijeniti riječi: »korisnicima«. Obrazloženje: Vjerojatno zatipak, obično se koristi riječ »korisnicima«. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 22. U stavku 1. riječ: »dalje« zamijeniti riječima: »u daljnjem tekstu«. Obrazloženje: Konzistentnost kroz cijeli tekst Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 21. Članak 21. brisati. Obrazloženje: Jesu li dodatne vanjske usluge šifrirane pa je potrebno zatražiti dozvolu Ministarstva? Što se uopće nalazi u tom području za dodatne vanjske usluge da treba dozvola Ministarstva? Tko ima pravo upisa podataka u to područje? Može li student zatražiti uvid u podatke upisane u tom području za svoju iskaznicu? Ako se Pravilnikom ne namjerava odgovoriti na ova pitanja, predlažem brisati ovaj članak. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Područje za vanjske usluge podrazumijeva korištenje studentske iskaznice kao npr. kartice za ulaz u prostorije visokog učilišta, studentske domove, sportske objekte u vlasništvu visokog učilišta, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu te javni prijevoz. Područje će moći koristiti pravne osobe koje podnesu pisani zahtjev i zaprime odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
7 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 20. Stavak 1. izmijeniti tako da glasi: »Ovlaštena pravna osoba, u svrhu izdavanja studentskih iskaznica, može preuzimati podatke iz ISAK-a, o čemu odlučuje Ministarstvo na temelju pisanog zahtjeva ovlaštene pravne osobe.« i stavak 2. brisati. Obrazloženje: Riječ »spajanje« je dosta kolokvijalno, smatram da bi ispravnije bilo »preuzimanje podataka« jer se ovako može tumačiti da AKD može i mijenjati podatke navedene u sustavu (što ne bi smio). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 18. Stavak 1. brisati. Obrazloženje: Pojam Središnje evidencije propisan je člankom 9. stavkom 2. i nije potrebno ponovno navoditi što Središnja evidencija jest, a pogotovo ne što sadržava jer je to propisano drugim pravilnikom koji je i naveden u članku 9. stavku 2. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Stavak 1. regulira odnos Središnje evidencije i ISAK-a.
9 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 15. Stavak 3. i 4. brisati. Obrazloženje: Obrazloženje navedeno kod članka 12., ali ako ipak ne uvažite ove prijedloge, vezano za stavak 4., ne postoji »trošak naknade«, samo »trošak« ili »naknada«. Također, što uopće predstavlja »naknada za korištenje«? Zašto se u stavku 2. koristi pojam »trošak izdavanja«, a u stavku 3. »trošak izrade«? Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Student ne može snositi trošak izrade privremenog Obrasca kad se isti može koristiti nebrojeno puta. Međutim, visoko učilište može zatražiti naknadu za korištenje istog.
10 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 15. Stavak 1. brisati. Obrazloženje: Koja je razlika između stavka 1. i 2. ovoga članka? Vjerojatno je namjera da se u stavku 1. govori o tome kada VU podnosi zahtjev na temelju stupanja na snagu ovog Pravilnika (ili upisa studenta u VU), a stavak 2. kada student podnosi zahtjev, no formalno ovaj Pravilnik ne poznaje pojam da student podnosi zahtjev za izradu (svugdje je navedeno samo da VU podnosi zahtjev). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Studenti mogu podnijeti zahtjev za izdavanje nove studentske iskaznice iz bilo kojeg razloga te je stoga naznačeno da trošak izdavanja mora biti isti kao i kod izdavanja iskaznice nakon stjecanja statusa studenta.
11 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 14. Iza riječi: »poništen« dodati zarez i riječi: »osim u slučaju gubitka ili krađe Obrasca«. Obrazloženje: Nema razloga za deaktivacijom digitalnog oblika studentske iskaznice ako se fizički izgubio jer se radi o dvjema različitim iskaznicama (digitalni oblik nije 1:1 preslikavanje fizičkog, digitalni sadrži neke dodatne i drugačije podatke nego fizička iskaznica). Ovako barem ostavite mogućnost studentu da još koristi »staru« iskaznicu pa kada se nova iskaznica dostavi VU-u, onda se i stara iskaznica u digitalnom oblik može deaktivirati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Digitalni oblik studentske iskaznice povezna je s Obrascem te se stoga moraju poništiti, odnosno deaktivirati oba oblika.
12 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 13. Zagrade i broj: »8« brisati. Obrazloženje: Nepotrebno je stavljati broj u zagrade ovako, nisu propisi mjenice ili računi da se može potkrasti greška kod pisanja brojeva. Dovoljno je brojeve do deset pisati slovima, a više od toga znamenkama. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Tekst Pravilnika lektoriran je od strane lektora hrvatskog jezika.
13 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 13. Iza riječi: »podataka« dodati riječi: »iz članka 18. ovoga Pravilnika«. Obrazloženje: Kojih osobnih podataka? Za promjenu određenih podataka se student ionako mora obratiti referadi pa će mu se napomenuti da je potrebno podnijeti zahtjev za izradu Obrasca. Ovako student ne zna mora li zatražiti izradu nove studentske iskaznice jer nije navedeno koji su ti osobni podaci. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Osobni podaci studenta koji se mogu mijenjati su ime i prezime.
14 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 12. Stavak 3. i 4. brisati. Obrazloženje: Koja je razlika između privremenog Obrasca i onog »pravog«? Potrebno je u Pravilniku jasno navesti što sadrži ili ne sadrži privremeni Obrazac, npr. ne sadrži fotografiju, ime ili prezime i slično. Ovako iz teksta nije jasno zašto student ne bi za stalno koristio privremeni Obrazac (još je trošak za njegovo izdavanje manji, a razlike očito nema). Smatram da je svrha privremenih Obrazaca promašena, tim više što su studentske iskaznice sad dostupne u digitalnom obliku pa ako se i izgubi fizička iskaznica, moguće je propisati korištenje tog oblika kao zamjenu, do preuzimanja Obrasca (potrebno izmijeniti članak 14.) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Privremene iskaznice se ne mogu definirati Pravilnikom kada nisu studentska isprava u smislu ovoga Pravilnika, već služe isključivo za ostvarivanje prava na prehranu studenata do izrade studentske iskaznice.
15 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 12. U stavku 1. riječ: »odmah« zamijeniti riječima: »u roku od dva dana«. Obrazloženje: S nomotehničkog stajališta rokovi u propisima moraju biti jasno i točno određeni, a ovdje riječ »odmah« može značiti jednu minutu, jedan sat, jedan dan i slično. Stoga predlažem razuman rok od dva dana. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Studenti su dužni odmah prijaviti gubitak, krađu ili uništenje Obrasca zbog moguće zlouporabe.
16 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 11. U stavku 4. riječi: »iz ISAK-a« zamijeniti riječima: »studentske iskaznice«. Obrazloženje: Iz dostupnih izvora, mobilna aplikacija o kojoj je riječ razvija Erasmus+ projekt pa je zbunjujuće napisati da student preuzima digitalni oblik iz ISAK-a. Osim, naravno, ako Srce ne razvija posebnu mobilnu aplikaciju koja će biti zamjena jedinstvenoj europskoj aplikaciji. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Digitalni oblik studentske iskaznice ne podrazumijeva isključivo korištenje u jedinstvenoj europskoj aplikaciji.
17 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 11. U stavku 2. iza riječi: »iskaznicu« dodati riječi: »u roku od 24 sata od primitka studentske iskaznice od ovlaštene pravne osobe«. Obrazloženje: Aktivira li se studentska iskaznica prilikom izrade, dostave visokom učilištu ili uručivanjem studentu? Budući da će se iskaznice moći koristiti samo u digitalnom obliku (hoće li se?), tehnički ju student uopće ni ne mora preuzeti u fizičkom obliku pa je najbolje da se iskaznica aktivira prilikom dostave visokom učilištu. Ako će za korištenje digitalnog oblika biti potrebno preuzeti fizičku iskaznicu, onda predlažem da VU aktivira studentsku iskaznicu nakon što ju student preuzme. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Studenti su dužni preuzeti Obrazac, a visoko učilište aktivirati studentsku iskaznicu. Nije moguće propisati točno u kojem roku jer isto ovisi o više čimbenika, međutim visoka učilišta dužna su aktivirati istu.
18 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 10. Stavak 2. brisati. Obrazloženje: Nepotrebno je propisivati da je cijena izrade prednje strane i poleđine jednaka, obično se propisuje samo cijena iskaznice, a ne pojedinih lica. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Radi se o trošku Obrasca koji je različitog grafičkog dizajna na poleđini
19 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 10. Stavak 1. izmijeniti tako da glasi: »Trošak izrade studentske iskaznice donosi ministar odlukom, a na prijedlog Agencije za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).« Obrazloženje: U tekstu Pravilnika nigdje se ne spominje koja je to pravna osoba ovlaštena za izradu Obrasca (ili tko određuje tu pravnu osobu pod kojim uvjetima) pa bi zbog dorečenosti valjalo navesti konkretan naziv trgovačkog društva koji obavlja tu djelatnost. Također umjesto »dalje« predlažem korištenje »u daljnjem tekstu«, kako je i svugdje drugdje kroz tekst Pravilnika (isto bi trebalo izmijeniti i u članku 22.) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Pravilnikom se ne propisuje naziv ovlaštene pravne osobe. Prihvaća se zamjena riječi "dalje:" sa tekstom "u daljnjem tekstu".
20 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 9. U stavku 2. riječ: »Pravilnikom« zamijeniti riječi: »pravilnikom«. Obrazloženje: Kada se naziv propisa piše velikim početnim slovom, to obično znači neki konkretan propis s točnim navođenjem glasila u kojem je objavljen ili oznakom akta (klasa/urbroj). Budući da se ovdje radi o općenitom pravilniku kojim se uređuje korištenje informacijskih sustava, nije potrebno navoditi točan broj Narodnih novina u kojem je taj pravilnik objavljen (može se dogoditi da naziv pravilnika u budućnosti bude izmijenjen) pa je dovoljno navesti samo općeniti naziv i napisati ga malim početnim slovom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Tekst Pravilnika lektoriran je od strane lektora hrvatskog jezika.
21 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 8. U stavku 1. točki 1. iza riječi: »izdalo« dodati zarez i riječi: »osim u slučajevima iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika«. Obrazloženje: U članku 6. stavku 2. navedeno je da student zadržava studentsku iskaznicu ako završava prijediplomski i upisuje diplomski, a ovom odredbom propisano je upravo suprotno: da iskaznica prestaje vrijediti čim student završi studij. Stoga predlažem da se dodatno pojasni i navede iznimka kako ubuduće ne bi bilo zabuna. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Za studente iz članka 6. stavka 2. studentska iskaznica će prestati vrijediti prestankom statusa studenta do upisa na višu razinu studija, ali neće biti fizički poništena.
22 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 4. U st. 5, obrisati ", DEUInfo". Objašnjenje: Prema zadnjim informacijama zaprimljenim od Europske inicijative za studentsku iskaznicu (ESCI) DEUInfo aplikacija više nije potrebna. ESCI aktivno radi na izradi novog standarda te se DEUInfo zbog svoje složenosti više neće koristiti. Podaci će se razmjenjivati digitalno, putem API sučelja bez potrebe spremanja istih na sam čip iskaznice. Umjesto DEUInfo koristiti če se ESCN koji je već specificiran kao ključan element iskaznice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U stavku 5. riječ "DEUInfo" biti će obrisana.
23 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 4. Stavak 3. izmijeniti tako da glasi: »Prednja strana Obrasca sadrži: naziv: „Studentska iskaznica“, ESC hologram, taktilnu oznaku za slabovidne osobe, identifikator Republike Hrvatske te prostor za upis: broja studentske iskaznice, naziva visokog učilišta koje je izdalo iskaznicu, imena i prezimena studenta, ESI-ja te prostor za ESC QR kod i fotografiju studenta.« Obrazloženje: Zašto je za ime i prezime navedeno »prostor za upis«, a za sve ostalo samo podatak koji se upisuje? Isto tako, što je »oznaka za slabovidne osobe«, misli li se možda na taktilno Brailleovo pismo (u Prilogu su prikazane oznake koje sliče brajici, no njihovo značenje je »EŠ« pa za svaki slučaj provjerite je li oznaka ispravna). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 4. U stavku 2. riječi: »je pravokutnog oblika« zamijeniti riječima: »pravokutnog je oblika«. Obrazloženje: Ispravniji redoslijed riječi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Tekst Pravilnika lektoriran je od strane lektora hrvatskog jezika.
25 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 2. Predlažemo obrisati st. 6. Naime, prema zadnjim informacijama zaprimljenim od Europske inicijative za studentsku iskaznicu (ESCI) DEUInfo aplikacija više nije potrebna. ESCI aktivno radi na izradi novog standarda te se DEUInfo zbog svoje složenosti više neće koristiti. Podaci će se razmjenjivati digitalno, putem API sučelja bez potrebe spremanja istih na sam čip iskaznice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Stavak 6. biti će obrisan.
26 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 2. U st. 4, brisati riječi "i stražnjoj". Objašnjenje: Prema zadnjim informacijama zaprimljenim od Europske inicijative za studentsku iskaznicu (ESCI) dvostruki QR kod više nije potreban, nego je dovoljno da studentska iskaznica sadrži QR kod samo s prednje strane koji će omogućiti provjeru statusa studenta na EU razini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U stavku 4. riječi "i stražnjoj" biti će obrisane.
27 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 2. U stavku 1. točki 4. riječi: »nakon njegove aktivacije potvrđuje njezinu mogućnost korištenja« zamijeniti riječima: »potvrđuje njezinu valjanost«. Obrazloženje: Malo je nezgodno napisana ova definicija jer se QR kod ne može aktivirati u tom smislu riječi, može se samo skenirati. Budući da QR kod sadržava samo ESCN, nije jasno što se mislilo pod time da se aktivacijom potvrđuje mogućnost korištenja iskaznice na europskoj razini. Svrha QR koda je samo provjera vjerodostojnosti podataka upisanih na studentskoj iskaznici (kao i kod EU digitalnih COVID potvrda). Također, u članku 11. stavku 2. propisano je da studentsku iskaznicu aktivira visoko učilište pa je ovo još jedan razlog da ponovno razmotrite ovu definiciju i po potrebi je izmijenite. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 2. U stavku 1. točki 2. riječ: »digitalni« brisati. Obrazloženje: Smatram da ESI nije digitalan ako će biti ispisan na iskaznici. Uostalom, što uopće znači da je nešto digitalno? ESI nije ništa drugo nego kombinacija oznake »HR:« i JMBAG-a studenta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI, Članak 2. Oznake za stavke: »(X)« zamijeniti oznakama za točke: »X.« Obrazloženje: Ogledni primjer kako bi ovaj stavak trebao izgledati je članak 8. prijedloga Pravilnika, gdje je propisano u kojim situacijama studentska iskaznica prestaje vrijediti. Dakle broj okružen zagradama označava stavak i ne može se koristiti kako je to napravljeno u ovom članku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI Članak 1. (2) Studentska isprava u smislu ovog pravilnika je javna studentska iskaznica (u daljnjem tekstu: studentska iskaznica) kojom se dokazuje status studenta. KOMENTAR: Treba naglasiti da je studentska iskaznica javna isprava. Npr. Studentska isprava u smislu ovog pravilnika je javna isprava (u daljnjem tekstu: studentska iskaznica) kojom se dokazuje status studenta. Članak 2. (7) Informacijski sustav akademskih kartica je središnji informacijski sustav za potporu poslovnim procesima vezanim uz praćenje životnog ciklusa studentskih iskaznica (naručivanje, aktiviranje, poništavanje) te posluživanja informacija o studentskim iskaznicama drugim informacijskim sustavima (u daljnjem tekstu: ISAK). KOMENTAR: Trebalo bih reći posluživanje infomacija o studnetskim pravima, odnosno podatke o studentskom statusu i ostvarenjima koji su osnova za utvrđivanje i dodjelu pdređenih studentskih prava iz studentskog standarda. Članak 3. Pravo na studentsku iskaznicu imaju svi studenti upisani na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije, stručne diplomske studije te sveučilišne specijalističke studije i doktorske studije na poslijediplomskoj razini koje izvode visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: student). KOMENTAR: Možda je bolja formulacija: studentska iskaznica izdaje se svim... Također, trebalo bi reći i kada se izdaje - npr. prilikom upisa na studij. Članak 4. (3) Prednja strana Obrasca sadrži: naziv: „Studentska iskaznica“, broj studentske iskaznice, naziv visokog učilišta koje je izdalo iskaznicu, ... KOMENTAR: Treba li i ovo biti dvojezično kao u stavku 4. ovog članka? Članak 4. (5) Elektronički beskontaktni čip sadrži: šifru visokog učilišta iz Upisnika visokih učilišta, ime i prezime studenta, OIB studenta, broj studentske iskaznice, ESI, ESCN, jedinstveni matični broj akademskoga građanina, DEUInfo i područje za dodatne vanjske usluge. KOMENTAR: Koje su to vanjske usluge? Članak 6. (2) Student koji upisuje studij na diplomskoj razini na istom visokom učilištu na kojem je završio prijediplomsku razinu studija i u akademskoj godini koja slijedi akademsku godinu završetka prijediplomske razine studija, zadržava studentsku iskaznicu koju je visoko učilište izdalo na prijediplomskoj razini studija. KOMENTAR: Koje su prijelazne odredbe za ovaj dio? Također, što ako student odmah po završetku diplomskog studija na istom VU upisuje poslijediplomski specijalistički ili doktorski studij? Članak 7. Visoko učilište dužno je studentu izdati Obrazac najkasnije do početka izvođenja nastave u akademskoj godini upisa. KOMENTAR: Ovaj rok je kraći u odnosu na trenutačni rok, a to je 15 dana od početka izvođenja nastave. Ovdje bi trebalo naglasiti pod uvjetom da su zadovoljeni svi preduvjeti, odnosno da je student odradio sve potrebno za upis (upisao se u akademsku godinu, podmirio trošak školarine, upisnine... Trebalo bi omogućiti da se studentu može izdati studentska iskaznica i ako nije podmirio školarinu, ali da ju ne može koristiti, odnosno koristiti prava dok za to nisu ostvareni potrebni uvjeti. Članak 8. 1. prestankom statusa studenta na visokom učilištu koje ju je izdalo KOMENTAR: Uskladiti sa čl. 6. st. 2. u kojem je navedeno da student zadržava pravo na SI ako završava prijediplomski i upisuje diplomski studij. Članak 10. KOMENTAR: Što je s troškom izrade Obrasca iz članka 5. stavka 3.? Ako VU mijenja grafički izgled iskaznice, tko tada snosi trošak? Članak 12. (4) Visoko učilište dužno je osigurati privremene Obrasce. KOMENTAR: Prijelazne odredbe? Što je sa zamjenom 'starih' privremenih iskaznica? Tko pokriva taj trošak? Hoće li biti zagarantiran neki minimum novih privremenih iskaznica pa svakom VU? Članak 15. (1) Trošak izdavanja studentske iskaznice snosi student, a ne smije biti veći od troška iz članka 10. ovoga pravilnika. KOMENTAR: Što je s troškom izrade Obrasca iz članka 5. stavka 3.? (2) U slučaju zahtjeva za izradu novog Obrasca, trošak izdavanja studentske iskaznice snosi student, a ne smije biti veći od troška iz članka 10. ovoga pravilnika. Student snosi i trošak dostave koji mora biti izdvojen i prikazan kao zaseban trošak od troška izrade studentske iskaznice i ne smije biti veći od stvarnog troška dostave za studentsku iskaznicu. KOMENTAR: Predlažemo da ovaj trošak bude ukalkuliran u trošak izdavanja studentske iskaznice radi pojednostavljenja procesa. Studenti osobno u referadi preuzimaju studentsku iskaznicu. Ako student iskaže želju da mu iskaznicu dostavimo poštom, tada mu VU može u skladu sa svojim aktima naplatiti trošak dostave iskaznice i za to mu izdati račun. Stoga predlažemo da se ovaj dio makne iz pravilnika. Članak 21. (1) O pravu korištenja područja za dodatne vanjske usluge iz članka 4. stavka 5. ovoga pravilnika odlučuje Ministarstvo na temelju pisanog zahtjeva pravne osobe. KOMENTAR: Što znači dodatne vanjske usluge? Članak 25. Studentske isprave izdane do trenutka stupanja na snagu ovoga pravilnika vrijede do trenutka prestanka statusa studenta nositelja takve isprave. KOMENTAR: Ovdje bi trebalo jasnije definirati ....do trenutka prestanka statusa studenta na toj/upisanoj razini studija ili i za 'stare' studentske iskaznice vrijedi da vrijede na svim razinama studija? Ne bi bilo loše jasnije definirati prijelazne odredbe. Također, trebalo bi definirati kako se prijelazne odredbe odnose na privremene iskaznice? Nije prihvaćen "Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. ISAK je Informacijski sustav akademskih kartica, a ISSP je Informacijski sustav studentskih prava, dakle radi se o dva različita informacijska sustava. Sadržaj studentske iskaznice usklađen je s Europskom studentskom iskaznicom (European Student Card). Područje za vanjske usluge podrazumijeva korištenje studentske iskaznice kao npr. kartice za ulaz u prostorije visokog učilišta, studentske domove, sportske objekte u vlasništvu visokog učilišta, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu te javni prijevoz. Područje će moći koristiti pravne osobe koje podnesu pisani zahtjev i zaprime odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Studentima koji upisuju poslijediplomsku razinu studija visoko učilište izdaje novu studentsku iskaznicu. Visoka učilišta aktiviraju studentsku iskaznicu svakog studenta u informacijskom sustavu. Međutim, prava studenata iz studentskog standarda visoko učilište ne smije obustavljati zbog nepodmirenih troškova školarine već provesti postupak fiskalne odgovornosti. Studentska iskaznica prestaje vrijediti prestankom statusa studenta na visokom učilištu koje ju je izdalo i kada student završi prijediplomski studij. Visoka učilišta će po upisu na diplomski studij ponovno aktivirati studentsku iskaznicu. Trošak izrade Obrasca iz članka 5. stavka 3. isti je kao i trošak izrade standardne iskaznice, dakle cijena će biti ista, dok troškove izrade grafičkog dizajna snosi visoko učilište. Zbog nove tehnologije izrade studentskih iskaznica, zamjena postojećih privremenih iskaznica nije moguća. Međutim, postojeće privremene iskaznice će se moći i dalje koristiti za ostvarivanje prava na studentsku prehranu. Visoko učilište ne mora studentu naplatiti trošak dostave iskaznice do visokog učilišta. Iznos dostave ne može biti dio cijene studentske iskaznice jer je isti stvaran trošak koji proizlazi iz dostave i ovisi o sjedištu visokog učilišta i načinu dostave. u prijelaznim i završnim odredbama jasno je definirano do kada vrijede trenutačne studentske iskaznice. Privremene se ne mogu ovdje definirati kada nisu studentska isprava u smislu ovoga Pravilnika, već služe isključivo za ostvarivanje prava na prehranu studenata do izrade studentske iskaznice.
31 RELJA BOSANAC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI 1. OPĆE NAPOMENE O KLJUČNIM IZRAZIMA Nepotrebno se u nazuvu pravilnika i u prvom stavku prvog članka koristi izraz „studentska isprava“ da bi se u nastavku koristi izraz „studentska iskaznica“. Ili neka se zove PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISKAZNICI i potom se taj izraz dosljedno koristi, ili neka se dosljedno koristi naziv „studentska isprava“. U članku 4. uvodi se pojam Obrazac koji ispočetka označava prazan klišej za popunjavanje konkretnim podacima, a u nastavku teksta prevladava kao zamjenski naziv za konkretnu studentsku iskaznicu. Primjeri: članak 7. (studentu izdati Obrazac); nejasan članak 10. st. (1) (trošak izrade Obrasca?, donosi (donositi trošak?); čl. 11. st. (1) (izrađen Obrazac ... za uslugu izrade ... dostavlja visokom učilištu... dok se odmah u st. 2) opet pojavljuje: ... aktivirati studentsku iskaznicu, pa onda u st. (3) .. preuzima Obrazac, a u st. (4) spominje se samo digitalni oblik (ne i čega). 2. ODNOS FIZIČKOG I DIGITALNOG OBLIKA ISKAZNICE/OBRASCA/ISPRAVE Čl. 4. st. (1) te čl. 11. st. (3) i (4) ostavljaju nejasnim mogu li fizička iskaznica i digitalni oblik iskaznice biti istovremeno važeći, te da li student može imati više primjeraka važeće iskaznice u digitalnom obliku. 3. FOTOGRAFIJA Članak 4. st. (3) spominje prostor za fotografiju studenta na Obrascu (iz čega je vidljivo da se misli na prazan obrazac, jer se spominje „prostor“, a ne fotografija sama). Tekst ne sadrži nikakve pojedinosti kakva bi to fotografija trebala biti. 4. PRESTANAK VRIJEDNOSTI ISKAZNICE Čl. 8. predviđa samo tri moguća razloga prestanka vrijednosti iskaznice: 1) prestankom statusa studenta; 2) krađom ili gubitkom iskaznice; 3) uništenjem. Nedostaju barem dva moguća valjana razloga: 1) djelomično oštećenje (izraz „oštećenje“ pod 3) mogao bi zamijeniti „uništenje); 2) promjena podataka (kao što su bitna promjena vanjskog izgleda ili promjena imena i(li) prezimena – također v. čl. 13. Osim toga, čl. 8. predviđa da studentska iskaznica prestaje vrijediti prestankom statusa studenta, članak 14. st. (1) da je takvu iskaznicu student dužan predati učilištu na poništenje, st. (3) da se pri tome iskaznica fizički poništava – dok članak 6. st. (2) kaže da student koji je završio prijediplomsku razinu a iduće godine nastavlja diplomsku na istom učilištu zadržava istu iskaznicu (koja je, dakle, u međuvremenu – i fizički - poništena). 5. DUŽNOST UČILIŠTA DA IZDA STUDENTSKU ISKAZNICU S obzirom da do sada nije bilo sankcija (a, usput rečeno, ni ovaj ih Pravilnik ne predviđa) za studente koji nisu poduzeli nužne akcije da im se izda iskaznica (nisu osigurali svoju sliku ili jednostavno nisu preuzeli izrađenu iskaznicu), postoji znatan broj takvih slučajeva. Učilište ne raspolaže instrumentima da osigura nužnu suradnju studenta, pa time ne može ni jamčiti da će ispuniti takvu obavezu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa člankom 76. stavkom 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), status studenta stječe se upisom na visoko učilište i dokazuje se studentskom ispravom koju izdaje visoko učilište. Slijedom višegodišnjeg korištenja termina studentska iskaznica, Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika bilo je mišljenja da se isto treba zadržati te da studentsku ispravu predstavlja studentska iskaznica. Obrazac predstavlja tiskani oblik iskaznice te se sve odredbe ovoga Pravilnika ne odnose jednako na Obrazac i digitalni oblik studentske iskaznice. Obrazac je važeći u skladu sa statusom studenta, a digitalni oblik je važeći ako isti student aktivira, odnosno deaktivira. Ne postoji više primjeraka važeće iskaznice u digitalnom obliku, ali ista se može koristiti u sklopu više digitalnih aplikacija. Specifikacije fotografije nije nužno propisivati ovim Pravilnikom. U slučaju promjene osobnih podataka, student je dužan od visokog učilišta u roku od osam (8) dana od nastanka promjene zatražiti izradu nove studentske iskaznice. Za studente iz članka 6. stavka 2. studentska iskaznica će prestati vrijediti prestankom statusa studenta, ali neće biti fizički poništena. Visoko učilište općim aktom uređuje stegovni postupak u slučaju zlouporabe studentske iskaznice.
32 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI Do 2014. kao studentska isprava koristili su se indeks i studentska iskaznica, tzv. »iksica«. Od te godine indeks je ukinut, no trebalo je još određeni broj godina da ga dovoljan broj visokih učilišta prestane izdavati. Pojam »studentska isprava« i dalje je ostao iako se danas radi samo o studentskoj iskaznici, dakle jednoj jedinoj ispravi. Prilikom budućih izmjena Zakona, pozivam Vas da razmotrite izmjenu njegova članka 76. tako da se više ne spominje »studentska isprava« nego »studentska iskaznica«. Nadalje, u ovom Pravilniku naizmjenično se upotrebljavaju pojmovi »Obrazac« i »studentska iskaznica« pa ponekad nije najjasnije misli li se isključivo na fizički Obrazac ili na fizički i digitalni oblik ili na bilo koji od ta dva pa predlažem da se kroz cijeli tekst Pravilnika koristi samo »studentska iskaznica«. Na primjer, u članku 6. je navedeno da visoko učilište izdaje studentsku iskaznicu, a u članku 7. da je visoko učilište dužno izdati Obrazac najkasnije do početka izvođenja nastave. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Obrazac predstavlja tiskani oblik iskaznice te se sve odredbe ovoga Pravilnika ne odnose jednako na Obrazac i digitalni oblik studentske iskaznice.
33 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI Odredba članka 4. stavka 6. kako je sada napisana ispada da su studentske iskaznice u fizičkom i digitalnom obliku jednakovrijedne. To dakle znači da student uopće ne mora koristiti fizički oblik iskaznice za npr. identifikaciju na ispitima, u studentskoj referadi ili kod kupnje povoljnijih karata za muzeje ili kazališta. Znači umjesto plastične kartice, student bi pokazao samo QR kod i na temelju toga bi se on identificirao kao student. Primjer iz bliže prošlosti gdje je takav sustav funkcionirao su EU digitalne COVID potvrde gdje je bilo dovoljno pokazati QR kod i pomoću posebne aplikacije se odmah saznala valjanost, autentičnost i sl., bez uvida u neki posebni fizički dokument. Pretpostavka je da dovoljan broj ljudi koji će provjeravati status studenata imaju instaliranu aplikaciju kojom će se to provjeravati, a to sigurno nije slučaj (potrebna je suradnja svih institucija, ne samo RH nego i EU da bi sve iskaznice prešle u digitalni oblik i provjeravale se jednom jedinom aplikacijom, a ne da svaka iskaznica ima svoju aplikaciju). Pohvaljujem Ministarstvo da se odlučilo za preuzimanje inicijative europske studentske iskaznice, no zbunjujuće u vezi odredbe članka 4. stavka 6. je to da je naveden pojam »identifikacijsko sredstvo visoke razine u skladu sa Zakonom«, ali u navedenom Zakonu ili Uredbi se takva formulacija nigdje ne spominje. Namjerava li se studentska iskaznica ugraditi u NIAS kao jedna od vjerodajnica jer se ovom odredbom stječe i takav dojam? Stoga Vas pozivam da razmotrite nužnost te odredbe i je li zaista njeno mjesto ovdje te što ste uopće namjeravali s takvom odredbom i formulacijom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine, broj 62/17) se između ostalog utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu Uredbe, dok su odredbe kojima se uređuje elektronička identifikacija propisane Uredbom. Područje za dodatne vanjske usluge ostavljeno je potencijalnim korisnicima na koji način će iste koristiti te nije moguće zadovoljiti sve potrebe pravnih osoba jednom aplikacijom, kao što je bio slučaj COVID potvrda.
34 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »ovaj pravilnik« u određenom padežu zamijeniti riječima: »ovaj Pravilnik« u odgovarajućem padežu. Obrazloženje: Kada se u propisu poziva na odredbe tog propisa, naziv se obično piše velikim početnim slovom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Tekst Pravilnika lektoriran je od strane lektora hrvatskog jezika.
35 Alta Pavin Banović PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI Pravilnik o studentskoj ispravi tj. studentskoj iskaznici jasno u čl. 2 navodi da je digitalni identifikator, digitalni identifikacijski broj, sadrži logotip - potvrđuje se identifikacija, pristup online uslugama mobilnosti studenata, logotip potvrđuje autentičnost kartice na europskoj razini - jasno je sve navedeno - a pohvalno je što su u čl. 3 navedeni i doktorandi kao studenti - a nije jasno naveden razlog prema čl. 6 zašto je jednom studentu koji studira na više različitih visokih učilišta potebno izdavanje više studentskih iskaznica - zar nije smisao digitalne studentske iskaznice da su svi podaci o studentu u digitalnom obliku... nije jasan razlog?! jer se radi o istoj osobi studenta! S poštovajem. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Studentsku iskaznicu izdaje visoko učilište. Slijedom navedenog, podaci o studentu koji uključuju i podatke o visokom učilištu, studiju, uspjehu na studiju, itd. nalaze se u digitalnom obliku te student ne može imati samo jednu iskaznicu ako paralelno studira na dva studija na različitim visokim učilištima.