Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025.- NKD 2025.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku ODLUKU Poštovani, Ovim putem željeli bismo ukazati na propust u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD u kojoj dosad, a ni ovim prijedlogom, nisu navedene niti djelatnost medicinske fizike a niti djelatnost biologije u zdravstvu. Medicinska fizika, kao grana fizike, je zdravstvena djelatnost koja se bavi primjenom fizikalnih načela, metoda i tehnika u medicinskim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Također, Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima (NN 34/16) uvrštena je u znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika. U veljači 2023. godine izrađen je standard zanimanja medicinski fizičar/medicinska fizičarka i uvršten u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira čime su određeni ključni poslovi i kompetencije za bavljenje profesijom medicinske fizike (poveznica: https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/455). Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) u rezoluciji ISCO-08 navodi medicinske fizičare pod 2. Professionals, 22 Health professionals, 226 Other health professionals i 2269 Health professionals not classified elsewhere (poveznica: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf . Slična klasifikacija može se naći i u registru Europske komisije ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, poveznica: https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2269)U hrvatskim zdravstvenim ustanovama trenutno radi oko 70 medicinskih fizičara u području radioterapije, nuklearne medicine, dijagnostičke i intervencijske radiologije te zaštite od zračenja, a njihov broj je u kontinuiranom porastu zbog napretka tehnologije u medicini, zahtjevnijih i složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, povećanja broja oboljelih od zloćudnih bolesti te povećanja broja radioloških dijagnostičkih i terapijskih uređaja. Djelatnost biologa u zdravstvu jedna je od zdravstvenih djelatnosti koje analiziraju biološki materijal sa svrhom ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja rizičnih čimbenika bolesti, postavljanja dijagnoze, liječenja, praćenja tijeka liječenja i ishoda bolesti koristeći metode molekularne i stanične biologije, mikrobiološke, imunološke, i druge kemijsko-analitičke metode. Djelatnost biologa u zdravstvu uključuje i istraživanja i analiziranja životinjskih organizama prijenosnika uzročnika bolesti i molestanata, pretrage materijala i čimbenika okoliša koji imaju utjecaj na zdravlje. Visoko diferencirane grane djelatnosti biologa u zdravstvu su citogenetika, molekularna genetika, imunogenetika transplantacije, imunohematologija, imunologija, tkivno bankarstvo i tkivno inženjerstvo, matične stanice, molekularna dijagnostika, molekularna patologija, klinička embriologija, andrologija, mikrobiologija i biologija okoliša, bioanalitika, analitička toksikologija i medicinska entomologija. Ministarstvo zdravstva je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) u članku 155 (NN 33/23), dio 5 (Zdravstveni radnici), Glava I (Uvjeti za obavljanje zdravstvene djelatnosti) definiralo profesiju biologa u zdravstvu kao specifičnu profesiju u zdravstvenom sustavu R. Hrvatske te je istovremeno definirala i status medicinskih fizičara kao zdravstvenih radnika u tekstu „Zdravstvenim radnicima smatraju se i logopedi, medicinski tehnolozi, biotehnolozi i medicinski inženjeri, biolozi u zdravstvu, klinički psiholozi, medicinski fizičari, fonetičari i nutricionisti ako obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja.“ Posebno je značajno istaknuti da je trenutno u zdravstvenom sustavu R. Hrvatske zaposleno oko 200 biologa u zdravstvu koji su uvršteni i u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ). Prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) u rezoluciji ISCO-08 biolozi u zdravstvu također se klasificiraju u dio 2. Professionals, 2212 Specialist Medical Practitioners te 2131 Biologist (Notes: Those who also undertake clinical practice are classified in Minor Group 221: Medical Doctors) pri čemu se također posebno regulira dio biološke djelatnosti koji se odnosi na medicinu tj. na poslove biologa u segmentu zdravstvenog sustava (https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf), kao i u registru Europske komisije ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) u dijelu Health professionals not elsewhere cliassified (code 2269, „other professionals providing diagnostic, preventive, curative and rehabilitative health services“). Katalog reguliranih profesija u zemljama EU (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/profession/1450) također definira i razrađuje djelatnost biologa u zdravstvu, sukladno specifičnom nacionalnom zakonodavstvu u pojedinim zemljama EU. Stoga, smatramo nužnim uvrštavanje djelatnosti biologije u zdravstvu i djelatnosti medicinske fizike u nacionalnu klasifikaciju djelatnosti te predlažemo slijedeće izmjene i nadopune: 86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, 86.98 Djelatnosti biologije u zdravstvu i medicinske fizike, 86.98.1 Djelatnost biologije u zdravstvu 86.98.2 Djelatnost medicinske fizike Uvrštavanjem djelatnosti biologije u zdravstvu i djelatnosti medicinske fizike u nacionalnu klasifikaciju djelatnosti osiguralo bi se usklađivanje navedene klasifikacije s važećim zakonskim propisima u R. Hrvatskoj tj. sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19). Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu Nije prihvaćen Klasifikacija zanimanja i klasifikacija djelatnosti dvije su različite klasifikacije temeljene na različitim metodologijama. Dok se klasifikacija zanimanja temelji na opisima radnog mjesta klasifikacija djelatnosti temelji se na rezultatu nekog proizvodnog procesa. Iz navedenog razloga prijedlog ne može biti prihvaćen.
2 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu ODLUKU Poštovani, Ovim putem željeli bismo ukazati na propust u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD u kojoj dosad, a ni ovim prijedlogom, nisu navedene niti djelatnost medicinske fizike a niti djelatnost biologije u zdravstvu. Medicinska fizika, kao grana fizike, je zdravstvena djelatnost koja se bavi primjenom fizikalnih načela, metoda i tehnika u medicinskim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Također, Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima (NN 34/16) uvrštena je u znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika. U veljači 2023. godine izrađen je standard zanimanja medicinski fizičar/medicinska fizičarka i uvršten u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira čime su određeni ključni poslovi i kompetencije za bavljenje profesijom medicinske fizike (poveznica: https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/455). Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) u rezoluciji ISCO-08 navodi medicinske fizičare pod 2. Professionals, 22 Health professionals, 226 Other health professionals i 2269 Health professionals not classified elsewhere (poveznica: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_172572.pdf . Slična klasifikacija može se naći i u registru Europske komisije ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, poveznica: https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2269) U hrvatskim zdravstvenim ustanovama trenutno radi oko 70 medicinskih fizičara u području radioterapije, nuklearne medicine, dijagnostičke i intervencijske radiologije te zaštite od zračenja, a njihov broj je u kontinuiranom porastu zbog napretka tehnologije u medicini, zahtjevnijih i složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, povećanja broja oboljelih od zloćudnih bolesti te povećanja broja radioloških dijagnostičkih i terapijskih uređaja. Djelatnost biologa u zdravstvu jedna je od zdravstvenih djelatnosti koje analiziraju biološki materijal sa svrhom ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja rizičnih čimbenika bolesti, postavljanja dijagnoze, liječenja, praćenja tijeka liječenja i ishoda bolesti koristeći metode molekularne i stanične biologije, mikrobiološke, imunološke, i druge kemijsko-analitičke metode. Djelatnost biologa u zdravstvu uključuje i istraživanja i analiziranja životinjskih organizama prijenosnika uzročnika bolesti i molestanata, pretrage materijala i čimbenika okoliša koji imaju utjecaj na zdravlje. Visoko diferencirane grane djelatnosti biologa u zdravstvu su citogenetika, molekularna genetika, imunogenetika transplantacije, imunohematologija, imunologija, tkivno bankarstvo i tkivno inženjerstvo, matične stanice, molekularna dijagnostika, molekularna patologija, klinička embriologija, andrologija, mikrobiologija i biologija okoliša, bioanalitika, analitička toksikologija i medicinska entomologija. Ministarstvo zdravstva je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) u članku 155 (NN 33/23), dio 5 (Zdravstveni radnici), Glava I (Uvjeti za obavljanje zdravstvene djelatnosti) definiralo profesiju biologa u zdravstvu kao specifičnu profesiju u zdravstvenom sustavu R. Hrvatske te je istovremeno definiralo i status medicinskih fizičara kao zdravstvenih radnika u tekstu „Zdravstvenim radnicima smatraju se i logopedi, medicinski tehnolozi, biotehnolozi i medicinski inženjeri, biolozi u zdravstvu, klinički psiholozi, medicinski fizičari, fonetičari i nutricionisti ako obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja.“ Posebno je značajno istaknuti da je trenutno u zdravstvenom sustavu R. Hrvatske zaposleno oko 200 biologa u zdravstvu koji su uvršteni i u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite  (NRPZZ). Prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) u rezoluciji ISCO-08 biolozi u zdravstvu također se klasificiraju u dio 2. Professionals, 2212 Specialist Medical Practitioners te 2131 Biologist (Notes: Those who also undertake clinical practice are classified in Minor Group 221: Medical Doctors) pri čemu se također posebno regulira dio biološke djelatnosti koji se odnosi na medicinu tj. na poslove biologa u segmentu zdravstvenog sustava (https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf), kao i u registru Europske komisije ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) u dijelu Health professionals not elsewhere cliassified (code 2269, „other professionals providing diagnostic, preventive, curative and rehabilitative health services“). Katalog reguliranih profesija u zemljama EU (https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/regprof/professions/profession/1450) također definira i razrađuje djelatnost biologa u zdravstvu, sukladno specifičnom nacionalnom zakonodavstvu u pojedinim zemljama EU. Stoga, smatramo nužnim uvrštavanje djelatnosti biologije u zdravstvu i djelatnosti medicinske fizike u nacionalnu klasifikaciju djelatnosti te predlažemo slijedeće izmjene i nadopune: 86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, 86.98 Djelatnosti biologije u zdravstvu i medicinske fizike, 86.98.1 Djelatnost biologije u zdravstvu 86.98.2 Djelatnost medicinske fizike Uvrštavanjem djelatnosti biologije u zdravstvu i djelatnosti medicinske fizike u nacionalnu klasifikaciju djelatnosti osiguralo bi se usklađivanje navedene klasifikacije s važećim zakonskim propisima u R. Hrvatskoj tj. sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19). Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu Nije prihvaćen Klasifikacija zanimanja i klasifikacija djelatnosti dvije su različite klasifikacije temeljene na različitim metodologijama. Dok se klasifikacija zanimanja temelji na opisima radnog mjesta klasifikacija djelatnosti temelji se na rezultatu nekog proizvodnog procesa. Iz navedenog razloga prijedlog ne može biti prihvaćen.
3 Ines Lozic ODLUKU U podskupinu 69. vratiti djelatnost vještaka. Moguće je propust u nenavođenju Primljeno na znanje Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
4 IRENA BALEN-GORIŠEK ODLUKU Poštovani, u staroj klasifikaciji djelatnost lekture razvrstana je pod administrativne djelatnosti (pomoćne uredske 82.19). Lekturu mogu raditi isključivo profesori hrvatskoga ili nekog drugog jezika te bi zbog toga lektura trebala biti svrstana u stručne djelatnosti. Djelatnost korekture treba razlikovati od lekture, iako je i za korekturu većim dijelom potrebno primjereno jezično obrazovanje. Pretpostavljam da su zbog izjednačavanja pojmova ove djelatnosti svrstane u uredske što nikako nije moguće čak ni za korekturu, a kamoli za lekturu jer npr. administrativni ili poslovni tajnik nije osposobljen za rad na tekstu u smislu pravopisne, gramatičke i stilske korekcije. Ovakva klasifikacija donosi izravnu štetu nama koji se profesionalno bavimo lektoriranjem degradirajući nas kao stručnjake, ali i degradirajući samu uslugu na tržištu u smislu postavljanja korektne cijene. Nadam se da će u novoj klasifikaciji ova greška biti popravljena. S poštovanjem Irena Balen-Gorišek, lektorica, prof. hrv. jez. Nije prihvaćen NKD 2025. potpuno je usklađen i usporediv s NACE Rev. 2.1 na svim hijerarhijskim razinama: područjima, odjeljcima, skupinama i razredima, promjene u strukturi klasifikacije nacionalne verzije nisu moguće jer bi se time narušila usporedivost statističkih podataka kao i usklađenost službene statistike Republike Hrvatske s europskim statističkim sustavom.
5 ANKICA LUKETINA ODLUKU U skupinu 69.10. dodati podskupinu djelatnosti vještaka Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Budući da je klasifikacija NKD 2025. hijerarhijska klasifikacija, objašenjenja će biti pripremljena po svim klasifikacijskim razinama (područje, odjeljak, skupina, razred, podrazred), sadržavat će opise što pojedina kategorija uključuje, također uključuje i isključuje. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture klasifikacije NKD 2025. a koja će biti u potpunosti usklađena s europskim standardom NACE Rev. 2.1.
6 STJEPAN LEVAK ODLUKU U skupinu 69.10. dodati podskupinu djelatnosti vještaka Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Budući da je klasifikacija NKD 2025. hijerarhijska klasifikacija, objašenjenja će biti pripremljena po svim klasifikacijskim razinama (područje, odjeljak, skupina, razred, podrazred), sadržavat će opise što pojedina kategorija uključuje, također uključuje i isključuje. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture klasifikacije NKD 2025. a koja će biti u potpunosti usklađena s europskim standardom NACE Rev. 2.1.
7 Franjo Golubić ODLUKU, Članak 1. Smatram da je ovaj prijedlog, prema dobroj praksi Slovenije, koja je isto objavila već u svojoj Standardnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2008. godine trebao imati i oznaku koji konkretni poslovi ulaze, odnosno ne ulaze u pojedine podrazrede. ovo posebno važi za određene djelatnosti, posebno ostale uslužne djetatnosti , drugdje nespomenute, ostale osobne uslužne djelatnosti, drugdje nespomenute i slično. U Sloveniji su upravo u te podrazrede razvrstani poslovi koji se odnose na pružanje pomoći starijim osobama od strane fizičkih osoba koje iste usluge pružaju kao sporedno zanimanje. U RH Uredi za gospodarstvo odbijaju izdati odobrenje za registraciju takvih usluga koje bi kao privremeno povremene poslove mogli obavljati i umirovljenici, i na taj način biti od koristi sebi i drugim starijim osobama koji nemaju prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi, međutim, niti uz plaćanje nemogu doći do usluga koje su im potrebne za svakodnevni život jer te usluge su u malim JLS nedostupne a poseban problem predstavlja i problem mobilnosti starijih osoba. Stoga predlažem, da se po uzoru na dobru praksu u Republici Sloveniji, čija je klasifikacija djelatnosti usklađena sa delegiranom Uredbom (EU) omogući i umirovljenicima i drugim starijim osobama u RH korištenje usluga u području osobne pomoći drugih umirovljenike za obavljanje pomoći u kući i izvan kuće, vozačkih usluga s vozilom naručitelja usluge prijevoza, djelatnosti animacije i socijalnog i društvenog uključivanja starijih osoba, SOS pomoći na poziv i drugih sličnih poslova koji u klasifikaviji nisu pojedinačno navedeni. Bitno je da se omogući što veći broj registriranih pružatelja usluga, što bliže mjestu stanovanja starijih osoba, a na koji bi način te usluge za starije osobe bile jeftinije. U Sloveniji, zbog toga što postoji javna evidencija pružatelja tih usluga, i to u velikom broju, koji iste poslove obavljaju kao sporedno zanimanje cijena tih usluga za krajnje korisnike po satu iznosi prosječno oko 5 do 6 eura. Cijene tih usluga u RH, koje pružaju registrirane ustanove i udruge daleko su skuplje, u prosjeku iznad 10 eura, a u što nisu uključeni troškovi prijevoza. Stoga predlažem da se kod određuvanja opsega poslova koji ulaze u pojedini podrazred djelatnosti primjeni dobra praksa iz Republike Slovenije i kako bi Uredi za gospodarstvo kod registracije sporedne djelatnosti postupali istovjetno. Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. se opisuje kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Izrada objašnjenja slijedi nakon definiranja konačne strukture.
8 Anisija Bešlić ODLUKU, Članak 1. Pozivanje na europske standarde, a pri tome iz NKD izbaciti jednu djelatnost kao što je vještačenje smatram pogrešnim jer su pravne osobe vještaci potrebni našem pravosuđu budući se bez kvalitetnog vještačenja ne može donijeti i kvalitetna presuda. Pravne osobe vještaci obavljaju svoj posao savjesno i odgovorno i to im je uža specijalnost zato ne vidim niti jedan razlog zašto je iz ovog prijedloga NKD djelatnost vještačenja izbrisana. Nije prihvaćen Djelatnosti sudskih vještaka nisu izbačene iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025. već su dio podrazreda 69.10.9 Ostale pravne djelatnosti. Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
9 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Poštovani, predlažemo izmene na dosadašnji NKD na gospodarsku pogrebničku djelatnost i komunalnu pogrebnu djelatnost 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti 96.03 Pogrebničke i pogrebne te srodne djelatnosti Ovaj razred uključuje: 96.03.0 Pogrebnička djelatnost • Organizaciju pogreba ili kremiranja preminulih osoba te srodne djelatnosti: o pripremanje umrle osobe za pokapanje ili kremiranje, usluge balzamiranja o usluge mrtvozornika o usluge kremiranja umrle osobe o iznajmljivanje opremljenog prostora u pogrebnom centru za ispraćaj o iznajmljivanje opremljenog prostora u pogrebnom centru za čuvanje urni o cestovni prijevoz umlih osoba pogrebnim vozilom do groblja, krematorija, zračnih luka/aerodroma, brodskih luka i željezničkih kolodvora/stanica 96.03.1 Pogrebna djelatnosti • ukop i exhumacija umrlih osoba na groblju • iznajmljivanje ili prodaju grobova • održavanje groblja (iz NKD 81.30) i grobova te mauzoleja 96.03.2 Srodne djelatnosti • pokapanje i spaljivanje uginulih životinja (kućnih ljubimaca) __________________________________________________________________________________________ Obrazloženje: Ovakvom novom klasifikacijom u razredu 96.03 odvajamo gospodarsku od komunalne djelatnosti. Pogrebnici obavljaju gospodarsku djelatnost, dok komunalna gradska t.d. apriori obavljaju komunalnu djelatnost i protuustavno (čl.49.) radno i dampiškim cijenama ulaze u gospodarski sustav koji u Državama EU nigdje nema - nepoznanica. Komunalna t.d. su u RH gubitaši i konstantno se saniraju sa novcem poduzetnika i građana uplaćenih u proračun jedinice lokalne uprave i samouprave, a dok gospodarstvenici – pogrebnici uzimaju kredite za radna sredstva i poslovanje. Pogrebnička gospodarska djelatnost je propisana Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti, a komunalni poslovi (POGREBNI – rad na groblju) je propisan Zakonom o komunalnim djelatnostima čije je osnovno načelo: neprofitnost, javnost i javni interes. ali, po čl. 34. istog Zakona, komunalna t.d. mogu slobodno obavljati i sve gospodarske djelatnosti samo sa odvojenim knjigovodstvom – takvog Zakona nigdje u EU nema, jer se tamo komunalne gradske ustanove bave isključivo komunalnim poslovima, a poduzetnici gospodarstvom. Stoga, ovakvo odvajanje po NKD klasifikaciji o razvitku gospodarstvenika – struke POGREBNIK, više se ne bi odlučivalo i nametalo putem komunalnih t.d. (pogrebni poslovi na groblju) iz dvije grupacije u HGK koju vode direktori komunalnih t.d, a to su „Održavanje groblja“ i „Udruženje pogrebničke djelatnosti“ – Hrvatski apsurdi ! Napominjemo, pijeteta radi, da je i kremiranje umrlih osoba gospodarska djelatnost, jer se ne može spaljivanje smeća i životinja stavljati u istu kategoriju, premda su postupci isti ili slični u pećima. Vjerujemo da će biti razumijevanja, nakon petnaestak godina našeg htjenja za ovakvu promjenu, da se i promijeni i primjeni, a biti će u skladu sa klasifikacijom EU. Pogrebnička gospodarska djelatnost ne može biti podskupina pogrebne komunalne i srodne djelatnosti sa kremiranjem i ukopom životinja. Mora biti prva i samostalna, a zakonima do kraja regulirana kao u EU. U EU su pogrebnici cijenjeni kao struka i uvažena gospoda u zajednici, a u Hrvatskoj su obezvriđeni kao struka i poniženi. Damir Sapanjoš Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen kreiranjem dva podrazreda: 96.30.1 Djelatnosti groblja i krematorija 96.30.2 Djelatnosti pogrebnika
10 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Poštovani, Ovim putem željeli bismo ukazati na propust u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD u kojoj dosad, a ni ovim prijedlogom, nisu navedene niti djelatnost medicinske fizike a niti djelatnost biologije u zdravstvu. Medicinska fizika, kao grana fizike, je zdravstvena djelatnost koja se bavi primjenom fizikalnih načela, metoda i tehnika u medicinskim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Također, Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima (NN 34/16) uvrštena je u znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika. U veljači 2023. godine izrađen je standard zanimanja medicinski fizičar/medicinska fizičarka i uvršten u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira čime su određeni ključni poslovi i kompetencije za bavljenje profesijom medicinske fizike (poveznica: https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/455). Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) u rezoluciji ISCO-08 navodi medicinske fizičare pod 2. Professionals, 22 Health professionals, 226 Other health professionals i 2269 Health professionals not classified elsewhere (poveznica: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf . Slična klasifikacija može se naći i u registru Europske komisije ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, poveznica: https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2269)U hrvatskim zdravstvenim ustanovama trenutno radi oko 70 medicinskih fizičara u području radioterapije, nuklearne medicine, dijagnostičke i intervencijske radiologije te zaštite od zračenja, a njihov broj je u kontinuiranom porastu zbog napretka tehnologije u medicini, zahtjevnijih i složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, povećanja broja oboljelih od zloćudnih bolesti te povećanja broja radioloških dijagnostičkih i terapijskih uređaja. Djelatnost biologa u zdravstvu jedna je od zdravstvenih djelatnosti koje analiziraju biološki materijal sa svrhom ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja rizičnih čimbenika bolesti, postavljanja dijagnoze, liječenja, praćenja tijeka liječenja i ishoda bolesti koristeći metode molekularne i stanične biologije, mikrobiološke, imunološke, i druge kemijsko-analitičke metode. Djelatnost biologa u zdravstvu uključuje i istraživanja i analiziranja životinjskih organizama prijenosnika uzročnika bolesti i molestanata, pretrage materijala i čimbenika okoliša koji imaju utjecaj na zdravlje. Visoko diferencirane grane djelatnosti biologa u zdravstvu su citogenetika, molekularna genetika, imunogenetika transplantacije, imunohematologija, imunologija, tkivno bankarstvo i tkivno inženjerstvo, matične stanice, molekularna dijagnostika, molekularna patologija, klinička embriologija, andrologija, mikrobiologija i biologija okoliša, bioanalitika, analitička toksikologija i medicinska entomologija. Ministarstvo zdravstva je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) u članku 155 (NN 33/23), dio 5 (Zdravstveni radnici), Glava I (Uvjeti za obavljanje zdravstvene djelatnosti) definiralo profesiju biologa u zdravstvu kao specifičnu profesiju u zdravstvenom sustavu R. Hrvatske te je istovremeno definirala i status medicinskih fizičara kao zdravstvenih radnika u tekstu „Zdravstvenim radnicima smatraju se i logopedi, medicinski tehnolozi, biotehnolozi i medicinski inženjeri, biolozi u zdravstvu, klinički psiholozi, medicinski fizičari, fonetičari i nutricionisti ako obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja.“ Posebno je značajno istaknuti da je trenutno u zdravstvenom sustavu R. Hrvatske zaposleno oko 200 biologa u zdravstvu koji su uvršteni i u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ). Prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) u rezoluciji ISCO-08 biolozi u zdravstvu također se klasificiraju u dio 2. Professionals, 2212 Specialist Medical Practitioners te 2131 Biologist (Notes: Those who also undertake clinical practice are classified in Minor Group 221: Medical Doctors) pri čemu se također posebno regulira dio biološke djelatnosti koji se odnosi na medicinu tj. na poslove biologa u segmentu zdravstvenog sustava (https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf), kao i u registru Europske komisije ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) u dijelu Health professionals not elsewhere cliassified (code 2269, „other professionals providing diagnostic, preventive, curative and rehabilitative health services“). Katalog reguliranih profesija u zemljama EU (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/profession/1450) također definira i razrađuje djelatnost biologa u zdravstvu, sukladno specifičnom nacionalnom zakonodavstvu u pojedinim zemljama EU. Stoga, smatramo nužnim uvrštavanje djelatnosti biologije u zdravstvu i djelatnosti medicinske fizike u nacionalnu klasifikaciju djelatnosti te predlažemo slijedeće izmjene i nadopune: 86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, 86.98 Djelatnosti biologije u zdravstvu i medicinske fizike, 86.98.1 Djelatnost biologije u zdravstvu 86.98.2 Djelatnost medicinske fizike Uvrštavanjem djelatnosti biologije u zdravstvu i djelatnosti medicinske fizike u nacionalnu klasifikaciju djelatnosti osiguralo bi se usklađivanje navedene klasifikacije s važećim zakonskim propisima u R. Hrvatskoj tj. sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19). Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu Nije prihvaćen Klasifikacija zanimanja i klasifikacija djelatnosti dvije su različite klasifikacije temeljene na različitim metodologijama. Dok se klasifikacija zanimanja temelji na opisima radnog mjesta klasifikacija djelatnosti temelji se na rezultatu nekog proizvodnog procesa. Iz navedenog razloga prijedlog ne može biti prihvaćen.
11 HGK ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Predlažemo u području M, odjeljak 71. dopuniti tekstom "u graditeljstvu" kako bi se jasno naglasilo da se radi o djelatnostima u graditeljstvu. Stoga se predlaže odjeljak 71. izmijeniti kako slijedi: 71. Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje 71.11 Arhitektonske djelatnosti 71.11.0 Arhitektonske djelatnosti 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje u graditeljstvu 71.12.1 Geološka i geofizička mjerenja te geodetske djelatnosti u graditeljstvu 71.12.2 Ostalo inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje u graditeljstvu 71.2 Tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu 71.20.0 Tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022. Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Izrada objašnjenja slijedi nakon definiranja konačne strukture. Želimo napomenuti da se djelatnosti navedene u odjeljku 71 ne odnose isključivo na područje građevinarstva.
12 Hrvatska psihološka komora ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Pozdravljamo uvođenje djelatnosti psihologa u Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, što je ogroman pomak u odnosu na ranije, kao i trenutno važeću klasifikaciju, no smatramo da bi „86.93 Djelatnosti psihologa i psihoterapeuta, osim doktora medicine“ minimalno na razini Podrazreda trebalo razdvojiti na „86.93.1 Djelatnost psihologa“ i „86.93.2 Djelatnost psihoterapeuta, osim doktora medicine i psihologa“. Djelatnosti psihologa i psihoterapeuta dvije su odvojene zakonski regulirane djelatnosti. Djelatnost psihologa, odnosno psihološka djelatnost u Republici Hrvatskoj prvi put je zakonski regulirana Zakonom o psihološkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 2. travnja 2003. godine, dok je djelatnost psihoterapije prvi puta regulirana Zakonom o djelatnosti psihoterapije koji je stupio na snagu 26. srpnja 2018. godine. Obje djelatnosti obavljaju se temeljem rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti koja temeljem javnih ovlasti donose nadležne komore. Za psihološku djelatnost nadležna je Hrvatska psihološka komora, a za djelatnost psihoterapije Hrvatska komora psihoterapeuta. Bitna razlika između ove dvije djelatnosti jest ta što psihološku djelatnost može obavljati samo i isključivo psiholog, dok djelatnost psihoterapije između ostalog može obavljati i psiholog i doktor medicine, koji je isključen iz razvrstavanja u ovaj Razred. Također, smatramo da na nacionalnoj razini, analogno doktorima medicine, psiholozi trebaju biti prvenstveno razvrstani prema obavljanju djelatnosti psihologa, bez obzira na to obavljaju li uz psihološku i djelatnost psihoterapije ili ne. Uvažavajući činjenicu da se prema preuzetoj NACE Rev. 2.1. klasifikaciji i psiholozi i psihoterapeuti razvrstavaju u isti Razred bez razlikovanja, smatramo da se podaci za potrebe statističkog izvještavanja i usporedbe na razini Europske unije i/ili međunarodnoj razini uvijek mogu zbrojiti, dok njihovo naknadno razdvajanje i razlikovanje neće biti moguće. Na nacionalnoj razini za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske, a s obzirom na nacionalno zakonodavstvo, važno je da se djelatnosti reguliranih profesija razvrstavaju svaka u svoj Podrazred. Također, iako je NKD statistički standard, osim za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju statističkih podataka, koristi se i u druge svrhe te je primjerice poslovnim subjektima važan i za prijavu i korištenje raznih potpora i poticaja, te je i iz tog razloga važno razlikovanje djelatnosti reguliranih profesija na nacionalnoj razini. Nije prihvaćen Klasifikacija zanimanja i klasifikacija djelatnosti dvije su različite klasifikacije temeljene na različitim metodologijama. Dok se klasifikacija zanimanja temelji na opisima radnog mjesta klasifikacija djelatnosti temelji se na rezultatu nekog proizvodnog procesa. Iz navedenog razloga prijedlog ne može biti prihvaćen.
13 Ivan Markić 84 ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Poštovani, za područje M odjeljak 71 je potrebno naglasiti da se radi o djelatnostima u graditeljstvu. Imamo puno problema kod statističke obrade tih podataka u Udruženju pri HGK koje okuplja poduzeća u toj djelatnosti iz razloga je je samo definiranje pojmova "inženjerstvo" i "Tehničko ispitivanje" je preopćenito. Trenutno su u pod tim NKD-om registrirana poduzeća koja se bave tehničkim pregledom automobila, upravljanjem autocestom Zagreb-Macelj i sl. Ta poduzeća imaju izuzetno velike prihode te se njihovo poslovanje značajno razlikuje od poduzeća koja se bave pružanjem arhitektonskih i inženjerskih usluga u graditeljstvu. Zbog toga imamo značajnih problema kod obrade navedenih podataka te sami NKD gubi svoj smisao. Sada je prilika da se to ispravi. Predlažem sljedeći tekst: 71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje u graditeljstvu 71.11 Arhitektonske djelatnosti u graditeljstvu 71.11.0 Arhitektonske djelatnosti u graditeljstvu 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje u graditeljstvu 71.12.1 Geološka i geofizička mjerenja te geodetske djelatnosti u graditeljstvu 71.12.2 Ostalo inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje u graditeljstvu 71.2 Tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu 71.20.0 Tehničko ispitivanje i analiza u graditeljstvu Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022. Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Izrada objašnjenja slijedi nakon definiranja konačne strukture. Želimo napomenuti da se djelatnosti navedene u odjeljku 71 ne odnose isključivo na područje građevinarstva.
14 UDRUGA POLJOPRIVREDNIKA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE "LEDINA" ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Podrazred 12.00.1. Prerada lišća duhana Preradom lista duhana smatra se sušenje duhana na OPG-u gdje se mijenjaju kemijska i fizikalna svojstva lista. Mijenja se kvalitativno i kvantitativno list duhana. Sama prerada osim sušenja sastoji se i u hlađenju osušenog lista , vlaženju istoga , sortiranju odvajanju u min pet klasa , pakiranju u kartonsku ambalažu , nakon čega dobivamo polugotov proizvod input za daljnju preradu. Sve navedeno jednako se odnosi na umjetno i prirodno sušene duhane ovisno o različitim odnosima promjene aroma šećera koncentracija nikotina ovisno o načinima prerade i specifičnosti sortne duhana. Primljeno na znanje Dostavljeno pojašnjenje je primljeno na znanje.
15 ALEN RENDULIĆ ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  43.3 Završni radovi u gradnji zgrada 43.35 Ostali završni radovi u gradnji zgrada Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022.
16 ALEN RENDULIĆ ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  43.24 Ostali instalaterski radovi, ugradnja opreme ili postrojenja Objašnjenje: Sukladno Zakonu o gradnji: 10. građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022.
17 ALEN RENDULIĆ ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  43.2 Instalaterski radovi Objašnjenje: Sukladno Zakonu o gradnji: 10. građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022.
18 ALEN RENDULIĆ ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  37 Kanalizacija (odvodnja otpadnih voda) 37.0 Kanalizacija (odvodnja otpadnih voda) 37.00 Kanalizacija (odvodnja otpadnih voda) Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022.
19 ALEN RENDULIĆ ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  43.31 Fasaderski i štukaturski radovi, radovi žbukanja Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022.
20 Ines Lozic ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  U podskupini 69.10. propušteno je prethodno navedeno: ostale djelatnosti javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka. U novom prijedlogu navedene su sve djelatnosti osim djelatnosti vještaka. Stoga se predlaže propisati u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (bilo u podskupini 69.10. ili kroz skupinu 7 obzirom da je riječ o o stručnim znanstvenim poslovima), i djelatnost pružanja usluga vještačenja. Navedeno bi bilo i u skladu s EU regulativama ali i dosadašnjim nacionalnim klasifikacijama djelatnosti Nije prihvaćen Djelatnosti sudskih vještaka nisu izbačene iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025. već su dio podrazreda 69.10.9 Ostale pravne djelatnosti. Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
21 MAJA PETROVIĆ ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  - iz popisa djelatnosti izostavljena je djelatnost vještačenja (koja je u prethodnom popisu bila navedena pod PODRUČJE M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 69.10. Pravne djelatnosti, ostale djelatnosti javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka) te je popis potrebno dopuniti - djelatnost vještačenja predlaže se klasificirati u novoj skupini (u skladu sa novim oznakama) i to: o N STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 74.99 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Obrazloženje: - djelatnost vještačenja osim na zahtjev pravosudnih tijela ili za potrebe postupaka pred pravosudnim tijelima obuhvaća i davanje mišljenja tehničke naravi, materijalna zapažanja, utvrđivanje uzroka problema, procjenu štete, utvrđivanje mogućih sanacijskih rješenja, ocjenu mogućnosti mirenja kao i procjenu vrijednosti nekretnina (i pokretnina) na zahtjev banaka i poreznih institucija. - procjene vrijednosti nekretnina ne mogu se svrstati pod pravne djelatnosti već predstavljaju jednu od vještačkih djelatnosti - sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina procjene izrađuju isključivo sudski vještaci i procjenitelji. Prema sadašnjem NKD pod oznakom 68.31. navedeno je: savjetovanje i usluge procjene pri kupnji, prodaji i iznajmljivanju nekretnina, uz naplatu ili na osnovi ugovora i to kao djelatnosti agencija za poslovanje nekretninama, a ne djelatnost sudskih vještaka/procjenitelja. Procjene vrijednosti nekretnina nikako ne spadaju u djelatnost agencija za poslovanje nekretninama. Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka biti će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
22 Ante Beus ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Potrebno je dodati pod: N - 69 - 69.1 - 69.10 - 69.10.3 - Djelatnost sudskih vještaka Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak, kao osoba koja raspolaže posebnim znanstvenim ili stručnim znanjem i iskustvom, primjenjuju znanstvena i stručna znanja, vještine i metode na činjenice koje predstavljaju predmet vještačenja. Vještačenje je, dakle, parnična radnja kojom se pribavlja posebni dokaz - iskaz vještaka i kao takva pridonosi ostvarenju načela traženja materijalne istine. Izbacivanjem djelatnosti napravljena bi ogromna nepravda cijeloj veoma važnoj djelatnosti u sustavu pravosuđa. Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
23 Jadranka Zorić ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  u poglavlju 69.1 treba svakako dodati djelatnost sudskih vještaka. Ovo je sukladno uputama Evropske unije iz 2014. o djelatnosti sudskih vještaka. Pravosudni sustav bez vještaka i njihovih stručnih znanja nije u mogućnosti donositi meritorne odluke, a također sudjelovanje vještaka u sudskom procesu predstavlja zaštitu demokratičnosti postupka. Vještaci neće moći vršiti svoju djelatnost ukoliko ona ne bude navedena u popisu djelatnosti. Oduzima im se pravo na rad (koje je Ustavom zagarantirano) kao i stjecanje prava iz rada. Jadranka Zorić Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
24 DAMIR VIŠIĆ ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Pretpostavljam da je cijeli niz djelatnosti koje su do sada bile u razredu 69.10 greškom preskočen, te bi ih trebalo uvrstiti. 69.10 Pravne djelatnosti Ovaj razred uključuje: – pravno zastupanje interesa jedne stranke protiv interesa druge stranke, pred sudom ili pred drugim pravnim tijelima, po osobama koje su članovi odvjetničke komore ili pod njihovim nadzorom: · savjetovanje i zastupanje u građanskim sporovima · savjetovanje i zastupanje u kaznenim sporovima · savjetovanje i zastupanje u radnim sporovima – pravno savjetovanje i izradu pravnih dokumenata: · ugovora o osnivanju poslovnih subjekata, ugovora o partnerstvu ili sličnih dokumenata u vezi s osnivanjem poslovnih subjekata · patenata i autorskih prava · pripremu darovnica, oporuka, skrbništva itd. – ostale djelatnosti javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka Ovaj razred isključuje: – rad sudova, vidi 84.23 Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka biti će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
25 VIŠNJA PERAJICA ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  U skupinu 69.10 dodati podskupinu sudskih vještaka Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
26 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Poštovani, predlažemo izmjene u odjeljcima 36. i 37. na način da se usklade s definicijama djelatnosti vodnog gospodarstva po članku 3. Zakona o vodnim uslugama NN br. 66/2019. Konkretno u odjeljku 36., skupini, razredu i podrazredu umjesto riječi "skupljanje" treba stajati "zahvaćanje" vode, sukladno definiciji djelatnosti javne vodoopskrbe u članku 3. stavak 1. točka 5. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/2019). Nadalje u odjeljku 37. i daljnim skupinama, razredima i podrazredima umjesto riječi "uklanjanje otpadnih voda" treba stajati "skupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda", radi usklađenja s definicijom djelatnosti iz članka 3. stavak 1. točka 4. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/2019). Nije prihvaćen Nazivi strukture definirani su Delegiranom uredbom (EU) 2023/137 koju je donijela Europska Komisija u listopadu 2022.
27 HRVATSKI RED PRIVATNIH DETEKTIVA ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  U HRPD kao vodećoj udruzi privatnih detektiva na tržištu, smo napravili analizu prijedloga i sve što je tomu prethodilo. Obzirom da se Komisija Europske unije rukovodila dokumentom kreiranim od strane odjela za statistiku UN-a, a sve s ciljem unifikacije klasifikacije u svrhu lakšeg praćenja trendova na svjetskom tržištu, jasno nam je da su korekcije na lokalnoj razini u nepovoljnom položaju. Iako veliki broj država na svjetskoj razini, ima zaseban Zakon kojim uređuju detektivsku djelatnost te je ista još početkom prošlog stoljeća odvojena od zaštitarske djelatnosti, nije nam sasvim jasno zašo su nakon toliko godina zaštitarska i istražna djelatnost podvedene pod isti NKD/NACE Rev.2. U RH su zakoni o privatnoj sigurnosti i detektivskoj djelatnosti razdvojeni još 2009. godine, a dodatno ih uređuje još cijeli niz podzakonskih akata. Iako se u vrlo malom dijelu te dvije djelatnosti preklapaju, ipak su one sasvim različite i obuhvaćaju totalno drugačiji opis i opseg poslova, kao i stručno znanje i školovanje osoba koje se takvim poslom bave. Smatramo da smo prema dokumentu ISCI UN-a dovedeni u podređen i nepovoljan položaj za razvoj struke i same djelatnosti jer ta klasifikacija glasi: 80 - Security and investigation activities 801 - Security activities 8011 - Private security and investigation activities 8019 - Security activities n.e.c. Dok u dokumentu NACE Rev.2 stoji: 80 Istražne i zaštitne djelatnosti 80.0 Istražne i zaštitne djelatnosti 80.01 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite 80.09 Zaštitne djelatnosti, d.n a u vašem prijedlogu NKD se navodi: 80 Istražne i zaštitne djelatnosti 80.0 Istražne i zaštitne djelatnosti 80.01 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite 80.01.0 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite 80.09 Zaštitne djelatnosti, d. n. 80.09.0 Zaštitne djelatnosti, d. n. pa iako statistički se djelatnosti razdvajaju u četveroznamenkastim brojevima, razvidno je da ste uveli i petu znamenku, u ovom slučaju 0 kao dodatnu oznaku podkategorije. Predlažemo da se istražna djelatnost i dalje vodi kao zasebna, tako da se označi kao 80.01.0 kako bi se pratio slijed vašeg prijedloga NKD-a a sukladno Članku 2. st.2 Prijedloga, obzirom je Zaštitna djelatnost odvojena klasifikacijom 80.09.0 Dodatno obrazloženje stoji i u činjenici da postoji sloboda tržišta, a kako sve države EU nemaju regulirano jednako detektivsku djelatnost, jedini način dokazivanja da se određena firma koja želi obavljati povremeno poslove na području RH, doista bavi istražnom djelatnošću je bila upravo klasifikacija djelatnosti navedena u registracijskim dokumentima. Bez ovako jasne oznake, koja je do sada glasila 80.30 bi stanje na tržištu moglo posltati kaotično, a na statističkoj razini će odražavati totalno nepostojeće stanje. Nadalje, lažno predstavljanje i dovođenje kupca ili partnera u zabludu je kažnjivo po zakonu, a kako obrti imaju obvezu isticanja glavne djelatnosti to će ovakvom klasifikacijom isti biti dovedeni u zabludu te će doći i do nelojalne konkurencije s kojom se teško i ovako borimo. Iako se radi samo o statističkom razvrstavanju i praćenju, smatramo ovakvu novu klasifikaciju totalno nepovoljnom i nepoštenom prema osobama i tvrtkama koje se dulji niz godina bave istražnom djelatnošću ili se njome namjeravaju baviti. Već smo u pregovorima i sa kolegama iz drugih država kako bi se ovo pitanje diglo na višu razinu odakle je problem i potekao, dok ovim sudjelovanjem ukazujemo na ogroman propust te molimo za iznalazak rješenja bar na lokalnoj razini dok se problem ne riješi. Prihvaćen Priedlog je prihvaćen kreiranjem dva porazreda: 80.01.1 Istražne djelatnosti 80.01.2 Djelatnosti privatne zaštite
28 Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja pozdravlja razdvajanje djelatnosti pismenog prevođenja i djelatnosti usmenog prevođenja u nacionalnim podrazredima budući da se sve veći broj prevoditelja opredjeljuje samo za jednu od tih djelatnosti. Ujedno napominjemo, reagirajući na jedan od komentara, da se u prethodnom nazivu „Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača“ izraz „usluge tumača“ odnosio na usmeno prevođenje (eng. translation and interpretation – taj prethodni zastarjeli naziv je promijenjen u „usmeno prevođenje“) a ne na usluge koje pružaju sudski tumači koji rade i pismene prijevode i u manjoj mjeri usmeno prevođenje, pa su samim time obuhvaćeni razredom 74.30 Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja. Primljeno na znanje Navedeno pojašnjenje je primljeno na znanje.
29 Hrvatska komora primalja ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Hrvatska komora primalja pozdravlja uvođenje i prepoznavanje djelatnosti primalja u Nacionalnu klasifikaciju što će primaljama koje namjeravaju otvoriti privatnu primaljsku praksu olakšati osnivanje iako se radi o statističkom standardu. Međutim, ono što je važno naglasiti je sljedeće; 86.94 djelatnost medicinskih sestra i primalja su dvije različite djelatnosti. Primalje i primaljska djelatnost su specifična djelatnost budući da postoje specifična znanja i vještine koje posjeduju primalje a odnose se na brigu za zaštitu svih dobnih skupina žena, skrb o spolnom i reproduktivnom zdravlju, planiranju obitelji, promociji i zaštiti dojenja na svim razinama zdravstvene zaštite a prvenstveno samostalnost u provođenju skrbi za trudnice, rodilje, babinjače i žene svih dobnih skupina i novorođenčad u čijem segmentu postoji autonomija primalja. Stoga, smatramo kako se djelatnost primalja treba voditi pod zasebnim razredom u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025.- NKD 2025. Nije prihvaćen Klasifikacija zanimanja i klasifikacija djelatnosti dvije su različite klasifikacije temeljene na različitim metodologijama. Dok se klasifikacija zanimanja temelji na opisima radnog mjesta klasifikacija djelatnosti temelji se na rezultatu nekog proizvodnog procesa. Iz navedenog razloga prijedlog ne može biti prihvaćen.
30 Damir Oniško ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Poštovani, postoji potreba da se napokon odvoje komunalne tvrtke koje održavaju groblja i krematorij od privatnika koji pružaju pogrebne usluge u skladu sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti. Jedni i drugi u svojim rješenjima imamo istu oznaku kvalifikacije djelatnosti 96.30 Pogrebničke i srodne djelatnosti, što nikako nije dobro da imamo istu kvalifikaciju za nešto što ne nudimo, odnosno ne obavljamo. Prema sadašnjem tumačenju 96.3 Pogrebničke i srodne djelatnosti su: održavanje groblja i krematorija, te djelatnosti u pravilu obavljaju komunalne tvrtke u vlasništvu gradova i općina ili privatnik na temelju ugovora. Potrebno je bolje definirati Pogrebničke i srodne djelatnosti što spada pod tu djelatnost, moj prijedlog je da se odvoji održavanje groblja i krematorija od pogrebničke djelatnosti tu mislima na sve ono što se navodi u Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti tada ne bi dolazilo do preklapanja sa komunalnim tvrtkama i nemogućnosti nikakvih dogovora i zaključaka na sjednicama HGK jer smo svi prema kvalifikaciji isti, a ne obavljamo iste poslove. Nije uredu da komunalne tvrtke radi iste kvalifikacije imaju mogućnost nametanja ili odlučivanja u ime privatnog sektora, komunalne tvrtke se subvenciraju iz proračuna od strane osnivača (grada ili općine), a privatne tvrtke nitko iz proračuna ne subvencira. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen kreiranjem dva podrazreda: 96.30.1 Djelatnosti groblja i krematorija 96.30.2 Djelatnosti pogrebnika
31 Krešimir Krznarić ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Ovim putem želim podnijeti prijedlog za izmjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007 (NKD 2007) Republike Hrvatske kako bi se odgovorilo na promjene u industriji i potrebama malih proizvođača, te kako bi se unaprijedila preciznost i relevantnost klasifikacije. Naime, predlažem izbacivanje specifičnog izričaja "prerada čaja" iz kategorije 10.83, kako bismo obuhvatili širi spektar djelatnosti povezanih s ljekovitim, začinskim i aromatičnim biljem. Uzgoj i prerada ljekovitog bilja postaje sve važnije u posljednjem desetljeću, a mnogi mali proizvođači (OPG-i, obrti) usmjereni su na uzgoj i preradu navedenih biljnih proizvoda. Stoga predlažem stvaranje novog razreda pod nazivom "Uzgoj i prerada ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja" koji bi se mogao smjestiti u razrede 01.27, 01.28 ili 01.28.1. Uključio bi djelatnosti koje obuhvaćaju uzgoj i otkup vlastitog ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, te proizvodnju gotovih proizvoda na bazi navedenih biljaka, kao što su mješavine biljnih čajeva, dodaci prehrani (kreme, masti, kozmetički preparati) i slično. Također u ove razrede ubacilo bi se i prerada čaja izrađenih od biljnih vrsta, te vrsta: Camellia sinensis L. i Ilex paraguariensis. Ovaj prijedlog ima za cilj olakšati pravilnu klasifikaciju djelatnosti u skladu s promjenama u gospodarstvu te dati potporu razvoju malih proizvođača koji se sve više usmjereni na ove vrste proizvoda. Srdačno vas molim da razmotrite ovaj prijedlog i uzmete ga u obzir za eventualne izmjene Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007 (NKD 2007). Vaša pažnja i podrška ovom prijedlogu bila bi od velike važnosti za daljnji razvoj relevantnih i suvremenih klasifikacija djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Unaprijed zahvaljujem na vašem vremenu i razumijevanju. S poštovanjem, struč.spec. Krešimir Krznarić ing.agr. Nije prihvaćen Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti sadrži definicije i pravila za njezinu ispravnu primjenu i tumačenje. Metodološke osnove usklađene su s definicijama i pravilima za primjenu Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE. Prema navedenoj metodologiji jedinice koje se bave uzgojem i preradom vlastito proizvedenih proizvoda razvrstavaju se u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo u odgovarajući razred ovisno o proizvodu o kojem se radi. Nadalje, dodavanje vrsta Camellia sinensis L. i Ilex paraguariensis bit će moguće u fazama koje slijede nakon donošenja Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti kada se kreće sa izradom abecednog i brojčanog kazala Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025.
32 Marko Šolić ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Molim objašnjenje koje su razlike između tri puta navedene kategorije "Fotografske djelatnosti" (74.20)? Sve tri imaju točno isto ime, odjeljak, skupinu, razred i podrazred. Primljeno na znanje Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. hijerarhijski je strukturirana klasifikacija koja se sastoji od 5 razina (područja, odjeljci, skupine, razredi i podrazredi). U slučajevima gdje određena razina klasifikacije nije dalje raščlanjena, koristi se brojka 0 na onom mjestu u šifri koje označava sljedeću detaljniju razinu. Šifra podrazreda Fotografske djelatnosti je 74.20.0, zato što skupina Fotografske djelatnosti (šifra 74.2) nije podijeljena u razrede niti podrazrede.
33 Inoslav Nikolić ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  Prema dosadašnjoj NKD, u podskupini 69.10., pod ostale djelatnosti, navedene su djelatnosti: javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka. Prema novom prijedlogu navedene su sve djelatnosti osim djelatnosti vještaka. Nije jasno zbog čega se pravne osobe guraju sa popisa vještaka, jer kao rezultat bi se ukinuo veći broj radnih mjesta zaposlenih u pravnim osobama - vještacima, a rad na rješavanju sudskih predmeta bi se dodatno usporio. Svi sudski očevidi i rasprave se odvijaju kroz jutro, u okviru redovnog radnog vremena, te rad na istima nije prikladan za fizičke osobe zaposlene u drugim pravnim osobama. Moli se predlagatelj da uvrsti i djelatnost vještaka u popis. Nije prihvaćen Djelatnosti sudskih vještaka nisu izbačene iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025. već su dio podrazreda 69.10.9 Ostale pravne djelatnosti. Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
34 Ranko Gavrilović ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  U dosadašnjoj NKD u podskupini 69.10. taksativno je bilo navedeno: ostale djelatnosti javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka. U novom prijedlogu navedene su sve djelatnosti osim djelatnosti vještaka. Opće je poznato da se bez vještaka određene struke ne može donijeti kvalitetna presuda, kako u parničnim tako i u kaznenim postupcima. Moli se predlagatelj da ovu primjedbu uvaži. Slična primjedba odnosi se na toč. 74.3. - Djelatnost pismenog i usmenog prevođenja koja se u prethodnoj verziji NKD pod br. 74.30. nazivala: Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača. Iz ovog prijedloga proizlazi da sudski tumači zakonski , odnosno statistički više ne postoje. Nije prihvaćen Djelatnosti sudskih vještaka nisu izbačene iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025. već su dio podrazreda 69.10.9 Ostale pravne djelatnosti. Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. se opisuje kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture. Sudski tumači bit će dodani u objašnjenja podrazreda 69.10.9 prema NKD 2025.
35 Anisija Bešlić ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  U dosadašnjoj NKD u podskupini 69.10. taksativno je bilo navedeno: ostale djelatnosti javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka. U novom prijedlogu navedene su sve djelatnosti osim djelatnosti vještaka. Opće je poznato da se bez vještaka određene struke ne može donijeti kvalitetna presuda, kako u parničnim tako i u kaznenim postupcima. Moli se predlagatelj da ovu primjedbu uvaži. Nije prihvaćen Djelatnosti sudskih vještaka nisu izbačene iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025. već su dio podrazreda 69.10.9 Ostale pravne djelatnosti. Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.
36 Anisija Bešlić ODLUKU, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.  u Skupinu 69.10. dodati podskupinu djelatnosti vještaka Nije prihvaćen Svaka kategorija navedena u strukturi NKD 2025. opisuje se kroz objašnjenja koja čine dodatni alat za ispravno tumačenje i razvrstavanje poslovnih jedinica. Djelatnost sudskih vještaka bit će navedena u objašnjenjima podrazreda 69.10.9 čija izrada slijedi nakon definiranja konačne strukture.