Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) u dijelu koji se odnosi na izmjene kadrovskih uvjeta u nastavnim predmetima Osnove zdravstvene struke, Uvod u laboratorijski rad, Opća kemija, Organska kemija, Analitička kemija, Medicinska mikrobiologija, Biokemija, Farmaceutska kemija s farmakologijom, Prirodna ljekovita sredstva, Kemija prehrane i Industrijska proizvodnja lijekova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Kosar ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, Nakon uvida u upute o načinima sudjelovanja u e-Savjetovanju u kojima piše kako je dopušteno izraziti slaganje/neslaganje s komentarom druge osobe ili institucije, uz puno poštovanje gospođe Ines Alfirević Španjić, izražavam neslaganje s njezinim komentarom. Naime, kada bi predmete Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Uvod u laboratorijski rad smjeli/mogli predavati samo stručnjaci koje je ona navela, tada bi se na taj način trebali korigirati i kadrovski uvjeti i u drugim programima zanimanja iz prirodoslovno-tehničkog područja kao što su na primjer programi kemijskog, ekološkog i prehrambenog tehničara i nekih drugih. To u praksi, po mom mišljenju, nije izvedivo jer u Republici Hrvatskoj postoje strukovne škole koje uz program farmaceutskog tehničara izvode i programe za zanimanja ekološki, prehrambeni, kemijski tehničar (i još neke druge) u nekoj kombinaciji. Tada bi, primjerice, neki diplomirani kemijski inženjer/magistar inženjer kemijskog inženjerstva/magistar primjenjene kemije kojemu je oduzeta mogućnost predavanja predmeta koje je dotična navela, a radi u školi u kojoj se izvodi između ostalih i program farmaceutskog tehničara, mogao poučavati samo vrlo mali broj predmeta s malom satnicom odgojno-obrazovnog rada u jednoj strukovnoj školi, možda i jedinoj takve vrste u tri obližnje županije s obzirom na njegovo mjesto prebivališta. Takva bi osoba morala putovati po čitavoj Hrvatskoj od ponedjeljak do petka, od Splita do Slavonskog Broda, dakle u mali broj gradova u kojima postoje strukovne škole u kojima se izvode „njegovi“ predmeti (i gdje postoje radna mjesta s malom satnicom "njegovih" predmeta koje je oformilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja), kako bi skupio satnicu za puno radno vrijeme. U protivnom bi čitav svoj radni vijek radio u nepunom radnom vremenu, te ne bi ostvario radni staž dostatan za ostvarivanje prava na mirovinu, a problem bi bilo i ostvarivanje prava na rodiljnu naknadu. Prema Ustavu Republike Hrvatske svim građanima RH je prema članku 55. zajamčeno sljedeće: „Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.“ Također, i još važnije, članak 56. Ustava navodi: „Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.“ Radna mjesta u strukovnim školama prema programima obrazovanja, prema predmetima koji se izvode i kadrovskim uvjetima nužnima za izvođenje tih predmeta, oformilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je prema mom mišljenju obvezno svim svojim zaposlenim nastavnicima u strukovnim školama formalno, zakonski i praktično (dakle, izvedivo u praktičnom životu) omogućiti pravo na rad u punom radnom vremenu sa svim pravima koja proizlaze iz toga, a u skladu sa člankom 56. Ustava Republike Hrvatske. Ako nije moguće da zaposleni nastavnik to ostvari u županiji prema mjestu prebivališta u jednoj školi, onda bi to trebao biti u mogućnosti ostvariti u najgorem slučaju u dvije do tri škole makar i u susjednoj županiji u razumnom radijusu putovanja na i s mjesta rada. Da bi svi strukovni nastavnici to i ostvarili kadrovski uvjeti bi po predmetima trebali biti prošireni, a ne suženi kako predlaže dotična gospođa. Srdačan pozdrav, Maja Kosar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Zejneba Mikulić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, kao farmaceutski tehničar sa stažom duljim od 25 godina smatram da bi trebalo angažirati i farmac.teh.kao strukovne učitelje.Naime, u Zakonu o strukovnom obrazovanju čl.37.stavak 4 stoji da kao strukovni učitelji mogu biti i osobe sa završenim srednjim stručnim obrazovanjem i radnim stažom u struci u trajanju od najmanje pet godina. Još bih dodala da bi trebalo poraditi više na stručnoj praksi učenika u ljekarnama te možda i na tu temu raspravljati na nivou škola.Lp, Prihvaćen Zakonom o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18 i 69/22) člankom 37. stavkom 4. propisano je kako poslove strukovnog učitelja može obavljati osoba koja ima razinu obrazovanja propisanu kurikulumom, a ima najmanje srednje strukovno obrazovanje odgovarajućeg profila, pedagoške kompetencije te radni staž u struci u trajanju od najmanje pet godina. Postojeći kadrovski uvjeti strukovnog učitelja u nastavnom predmetu Uvod u laboratorijski rad dopunit će se kvalifikacijom farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
3 Marta Goričan ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, podržavam prijedlog izmjena kadrovskih uvjeta u navedenim nastavnim predmetima. Dobro je što ste obuhvatili dosta širok broj kadrovskih uvjeta, no mislim da bi trebalo kod predmeta Osnove zdravstvene struke, Medicinska mikrobiologija i Prirodna ljekovita sredstva uvrstiti i magistre biologije (PMF) kao i kod predmeta Kemija prehrane magistre kemije i magistre edukacije biologije i kemije. Hvala i lijepi pozdrav, Marta Goričan Nije prihvaćen Uvidom u sadržaje nastavnih predmeta Osnove zdravstvene struke, Medicinska mikrobiologija i Prirodna ljekovita sredstva te analizom studijskog programa za stjecanje kvalifikacije magistra biologije, utvrđeno je da osoba s navedenom kvalifikacijom nije stekla potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Osnove zdravstvene struke, Medicinska mikrobiologija i Prirodna ljekovita sredstva. Uvidom u sadržaje nastavnog predmeta Kemija prehrane te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija magistra kemije i magistra edukacije biologije i kemije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Kemija prehrane.
4 Maja Kosar ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, Slažem se s prijedlogom izmjena i dopuna kadrovskih uvjeta u navedenim nastavnim predmetima. No, predlažem da se uz predložene kadrove za poučavanje predmeta Industrijska proizvodnja lijekova uvrsti i magistar inženjer kemijskog inženjerstva ili barem magistar inženjer kemijskog inženjerstva sa završenim diplomskim studijem Kemijsko procesno inženjerstvo. Naime, magistar inženjer kemijskog inženjerstva je s obzirom na svoj završeni studijski program u potpunosti kvalificiran poučavati proizvodne tehnološke procese u farmaceutskoj industriji. Mehaničko procesno inženjerstvo kao jedna od glavnih grana kemijskog inženjerstva proučava i bavi se razvojem procesa usitnjavanja, sijanja, miješanja, komprimiranja, granuliranja, homogenizacije, isparavanja, liofilizacije, te razvoja procesa proizvodnje tehnoloških farmaceutskih oblika lijekova kao što je primjerice tabletiranje i kapsuliranje (procesi koji su navedeni u kurikulu za zanimanje za farmaceutskog tehničara). Ovi su procesi područje kemijskog inženjerstva te imaju primjenu u farmaceutskoj industriji kao i u drugim proizvodnim granama. Smatram neutemeljenim da magistar inženjer kemijskog inženjerstva može poučavati o tableti i principu rada tabletirke kemijske tehničare i prehrambene tehničare (kao što je slučaj s obzirom na kadrovske uvjete u kurikulumima za prehrambenog i kemijskog tehničara), a ne može te iste sadržaje poučavati farmaceutskim tehničarima. Nadalje, magistri inženjeri kemijskog inženjerstva se zapošljavaju na rukovodećim pozicijama kao tehnolozi i voditelji proizvodnih pogona u svim fazama industrijske proizvodnje lijekova (od čiste aktivne supstance do procesa pakiranja i skladištenja) pa je logično da je taj isti magistar inženjer kemijskog inženjerstva kvalificiran poučavati farmaceutske tehničare o industrijskoj proizvodnji lijekova. Srdačan pozdrav, Maja Kosar Nije prihvaćen Uvidom u sadržaje nastavnog predmeta Industrijska proizvodnja lijekova te analizom studijskog programa za stjecanje kvalifikacije magistra inženjera kemijskog inženjerstva, utvrđeno je da osoba s navedenom kvalifikacijom nije stekla potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Industrijska proizvodnja lijekova.
5 Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, Kao društvo koje okuplja farmaceutske tehničare podržavamo prijedlog izmjena kadrovskih uvjeta u navedenim nastavnim predmetima. Svakako je dobro da postoji širi izbor kadrova koji mogu pokrivati određene strukovne predmete. Stoga u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju, članak 37, stavak 4, gdje stoji da poslove strukovnog učitelja može obavljati osoba koja ima razinu obrazovanja propisanu kurikulumom, a ima najmanje srednje strukovno obrazovanje odgovarajućeg profila, pedagoške kompetencije te radni staž u struci u trajanju od najmanje pet godina, mišljenja smo, da se uz navedene uvjete, za predmete Osnove zdravstvene struke, Uvod u laboratorijski rad i Prirodna ljekovita sredstva, uvrsti i farmaceutske tehničare uz mogućnost rada kao strukovni učitelji. Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara Djelomično prihvaćen Zakonom o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18 i 69/22) člankom 37. stavkom 4. propisano je kako poslove strukovnog učitelja može obavljati osoba koja ima razinu obrazovanja propisanu kurikulumom, a ima najmanje srednje strukovno obrazovanje odgovarajućeg profila, pedagoške kompetencije te radni staž u struci u trajanju od najmanje pet godina. Postojeći kadrovski uvjeti strukovnog učitelja u nastavnom predmetu Uvod u laboratorijski rad dopunit će se kvalifikacijom farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
6 Anita Donđivić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, apsolutno podržavam prijedlog izmjena kadrovskih uvjeta u navedenim nastavnim predmetima. Dobro je da postoji širi izbor kadrovskih uvjeta, kako bi i manji gradovi mogli osigurati kvalitetu nastavnog procesa. Pohvala stručnjacima koji su radili na Izmjeni i dopuni nastavnog plana i okvirnog programa za područje zdravstva za zanimanje Farmaceutski tehničar/ka. Međutim, trebalo bi kod predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom (strukovni dio), Prirodna ljekovita sredstva i Kemija prehrane uvrstiti i Prehrambeno-tehnološke fakultete jer su i oni kroz svoje studije stekli kompetencije za predavanje ovih predmeta. Srdačan pozdrav, Nije prihvaćen U predloženom komentaru nisu navedene kvalifikacije te iz tog razloga nije moguće dopuniti kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Farmaceutska kemija s farmakologijom, Prirodna ljekovita sredstva i Kemija prehrane.
7 Saša Peričak ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, U nastavnim predmetima (npr. Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Uvod u laboratorijski rad) u kojima je omogućeno održavanje nastave magistrima/sveučilišnim prvostupnicima sanitarnog inženjerstva trebalo bi dodati i magistre biologije (ne samo biologije i kemije). Posebno to vrijedi za Biokemiju i Medicinsku mikrobiologiju. Biolozi su tijekom studija odslušali kolegije Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Mikrobiologija - neke od navedenih kolegija i kroz više semestara i sve uz praktikume i vježbe te ne vidim razloga da se uključuje sanitarne inženjere, a isključuje biologe. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Uvidom u sadržaje nastavnih predmeta Analitička kemija, Biokemija i Medicinska mikrobiologija te analizom studijskog programa za stjecanje kvalifikacije magistra biologije, utvrđeno je da osoba s navedenom kvalifikacijom nije stekla potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Medicinska mikrobiologija. Uvidom u sadržaje nastavnoga predmeta Uvod u laboratorijski rad te analizom studijskog programa za stjecanje kvalifikacije magistra biologije, utvrđeno je da je osoba s navedenom kvalifikacijom stekla potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnoga predmeta Uvod u laboratorijski rad. Postojeći kadrovski uvjeti u navedenom nastavnom predmetu dopunit će se kvalifikacijom magistar biologije.
8 Ines Alfirević Španjić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, iako podržavam prijedlog izmjene pojedinih predmeta programa, smatram da predmete kao što su Opća kemija, Analitička kemija.Organska kemija,Biokemija i Uvod u laboratorijski rad trebaju predavati profesori biologije i kemije odnosno magistri edukacije biologije i kemije ili magistri edukacije kemije kao što je to i prethodno bilo. Osim toga zanima me je li na skup bila pozvana i savjetnica za kemiju i njezino mišljenje o svemu. Lijep pozdrav Ines Alfirević Španjić Nije prihvaćen Nastavnim planom i okvirnim programom za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka propisani su kadrovski uvjeti za nastavne predmete Latinski jezik, Anatomija i fiziologija, Osnove zdravstvene struke, Uvod u laboratorijski rad, Analitička kemija, Biokemija, Farmaceutska kemija s farmakologijom, Medicinska mikrobiologija, Botanika s farmakognozijom, Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, Kemija prehrane, Industrijska proizvodnja lijekova, Prirodna ljekovita sredstva i Strukovna praksa. Dodatno, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96 i 80/99) člankom 37. točkom 20 propisani su kadrovski uvjeti za nastavni predmet Analitička kemija, a točkom 22. za nastavni predmet Biokemija u području zdravstva. Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su i dopunjeni postojeći kadrovski uvjeti u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojim se uređuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje.
9 Višnja Vlahek Sokač ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Smatram da predmete Analitička kemija, Opća kemija, Organska kemija kao i Uvod u laboratorijski rad u smjeru farmaceutski tehničar treba predavati osoba koje je završila nastavnički smjer PMF-a ili je kemijske struke s položenim pedagoško psihološkim obrazovanjem. Pitam se koji je stav savjetnice iz AOO -e i zbog čega se ne daje prednost takvim obrazovnim profilima. Na natječajima će se isključivo voditi prvoj navedenoj kvalifikaciji a tek tada magistrima edukacije (kemije, kemije i fizike, kemije i biologije, biokemija). Ne vidim razloga da bi magistri farmacije ovdje imali prioritet. Nastavnički smjerovi imaju sve vrste kemije koje se ako predmeti obučavaju pri obrazovanju farmaceutskih tehničara. Voljela bih znati tumačenje savjetice za kemije i kakvo je njezino razmišljanje i da li je savjetnik uopće bio pozvan na tu diskusiju. Kako to da u školi za medicinske sestre Biokemiju predaje prof.kemije (magistar edukacije kemije) a kod farmaceutskih tehničara prvo je naveden magistar medicinske biokmeije ili farmacije. Biokemija je biokemija i lijevo i desno. Primljeno na znanje Redoslijed navedenih kvalifikacija nastavnika koji mogu izvoditi nastavu iz pojedinog nastavnog predmeta ne utječe na prednost pri zapošljavanju.
10 Nensi Araminčić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, apsolutno podržavam prijedlog izmjena kadrovskih uvjeta u navedenim nastavnim predmetima. Raduje me uvrštenje magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike u kadrovske uvjete nastavnih predmeta: Osnove zdravstvene struke, Uvod u laboratorijski rad, Analitička kemija, Medicinska mikrobiologija i Biokemija. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike je, pored liječnika, specijaliste mikrobiologa, najpozvaniji i najkompetentniji održavati nastavu Medicinske mikrobiologije i ne samo u zanimanju Farmaceutski tehničar/ka već u svim zanimanjima u sektoru Zdravstvo i socijalna skrb, obzirom na fond sati slušanja mikrobiologije tijekom preddiplomskog i diplomskog obrazovanja. Uvidom u popis znanja, vještina i kompetencija stečenih završetkom diplomskog sveučilišnog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike isto je i vidljivo. I inače, dobro je da postoji širi izbor kadrovskih uvjeta, kako bi i manji gradovi mogli osigurati kvalitetu nastavnog procesa. Pohvala stručnjacima koji su radili na Izmjeni i dopuni nastavnog plana i okvirnog programa za područje zdravstva za zanimanje Farmaceutski tehničar/ka. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 RANKO KLANEČEK ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovanje. Smatram da je prijedlog dobar, no, nije mi jasno zašto se kod predmeta Analitička kemija u kadrovskim uvjetima navode profesor kemije i diplomirani inženjer kemije, a u ostalim kemijskim predmetima Uvod u laboratorijski rad, Opća kemija, Organska kemija i Biokemija ne navode. Mislim da bi to trebalo promijeniti, odnosno navesti i profesora i diplomiranog inženjera kemije u svim navedenim predmetima. Isto bi vrijedilo i za profesora biologije i kemije te profesora fizike i kemije. Srdačno, Ranko Klaneček Primljeno na znanje Nastavnim planom i okvirnim programom za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka, između ostaloga, propisani su kadrovski uvjeti za nastavne predmete Uvod u laboratorijski rad, Analitička kemija i Biokemija. Dodatno, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96 i 80/99) člankom 37. točkom 20 propisani su kadrovski uvjeti za nastavni predmet Analitička kemija, a točkom 22. za nastavni predmet Biokemija u području zdravstva. Kadrovski uvjeti za nastavne predmete Opća kemija i Organska kemija nisu propisani. Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su i dopunjeni postojeći kadrovski uvjeti u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojim se uređuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje.
12 Davor. Lilic ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Potrebno je povećati satnice engleskog jezika. Posebno komunikativnog engleskog. Nije prihvaćen Izmjene nastavnog predmeta Engleski jezik nisu predmetom izmjena i dopuna nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.
13 Kristina Vujić Teskera ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) , IV. Poštovani, smatram da je potrebno u stupac Izobrazba, uz nastavne predmete Uvod u laboratorijski rad, Opća kemija, Organska kemija, Analitička kemija i Biokemija, dodati i profesor kemije, profesor fizike i kemije te profesor biologije kemije (te titule jednake su titulama magistra edukacije navedenih predmeta). Srdačan pozdrav. Kristina Vujić Teskera Nije prihvaćen Nastavnim planom i okvirnim programom za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka, između ostaloga, propisani su kadrovski uvjeti za nastavne predmete Uvod u laboratorijski rad, Analitička kemija i Biokemija. Dodatno, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96 i 80/99) člankom 37. točkom 20 propisani su kadrovski uvjeti za nastavni predmet Analitička kemija, a točkom 22. za nastavni predmet Biokemija u području zdravstva. Kadrovski uvjeti za nastavne predmete Opća kemija i Organska kemija nisu propisani. Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su i dopunjeni postojeći kadrovski uvjeti u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojim se uređuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje.
14 Tatjana Jaćimović ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) , Izmjene i dopune Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) Poštovani, Smatram da je prijedlog izmjena kadrovskih uvjeta u nastavnim predmetima prijeko potreban i podržavam promjene. Također, mislim da u slijedećim nastavnim predmetima Uvod u laboratorijski rad, Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Medicinska mikrobiologija potrebno uvrstiti i magistar/magistra eksperimentalne biologije, magistar/magistra molekularne biologije, magistar/magistra ekologije i zaštite prirode, te sveučilišni prvostupnik biologije. Nikako ne bi trebalo izostaviti zvanja prof. biologije, dipl. ing. biologije jer su ta zvanja izjednačena sa zvanjima magistara struke, a ravnateljima škola koji zapošljavaju kadrove vrlo je bitno je li zvanje na papiru osobe koju zapošljavaju u skladu sa propisima. Biolozi tijekom studija kroz više semestara slušaju ove kolegije i imaju praktikume iz istih pa mislim da su stekli kompetencije za predavanje ovih predmeta . Lijep pozdrav! Tatjana Jaćimović, dipl. ing. biologije Djelomično prihvaćen Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su i dopunjeni postojeći kadrovski uvjeti u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojim se uređuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje. Uvidom u sadržaje nastavnih predmeta Analitička kemija, Biokemija i Medicinska mikrobiologija te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija magistra eksperimentalne biologije, magistra molekularne biologije, magistra ekologije i zaštite prirode, magistra biologije i sveučilišnog prvostupnika biologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Medicinska mikrobiologija. Uvidom u sadržaje nastavnoga predmeta Uvod u laboratorijski rad te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija magistra eksperimentalne biologije, magistra molekularne biologije, magistra ekologije i zaštite prirode, magistra biologije i sveučilišnog prvostupnika biologije, utvrđeno je da su osobe s navedenim kvalifikacijama stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Medicinska mikrobiologija. Postojeći kadrovski uvjeti u navedenom nastavnom predmetu dopunit će se za nastavnika općeobrazovnog predmeta/nastavnika stručno-teorijskih sadržaja s kvalifikacijama magistar eksperimentalne biologije, magistar molekularne biologije, magistar ekologije i zaštite prirode i magistar biologije, a postojeći kadrovski uvjeti strukovnog učitelja dopunit će se kvalifikacijama sveučilišni prvostupnik biologije, sveučilišni prvostupnik molekularne biologije, sveučilišni prvostupnik zaštite okoliša.
15 Nataša Kletečki Izmjene i dopune Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) , KADROVSKI UVJETI Poštovani, podržavam prijedloge izmjena kadrovskih uvjeta u navedenim nastavnim predmetima. Ujedno predlažem da se kod predmeta Uvod u laboratorijski rad kao nastavnik uvrsti i: magistra/magistar eksperimentalne biologije; magistra/magistar molekularne biologije, magistra/magistar ekologije i zaštite prirode, te sveučilišni prvostupnik biologije. Smatram da se uz titule magistara treba doda i titula dipl.ing/prof. (prof. biologije, dipl.ing. biologije) jer su te titule izjednačene sa titulama magistara struke. mr.sc. Nataša Kletečki Djelomično prihvaćen Uvidom u sadržaje nastavnoga predmeta Uvod u laboratorijski rad te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija magistra eksperimentalne biologije, magistra molekularne biologije, magistra ekologije i zaštite prirode, magistra biologije i sveučilišnog prvostupnika biologije, utvrđeno je da su osobe s navedenim kvalifikacijama stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija, Biokemija i Medicinska mikrobiologija. Postojeći kadrovski uvjeti u navedenom nastavnom predmetu dopunit će se za nastavnika općeobrazovnog predmeta/nastavnika stručno-teorijskih sadržaja s kvalifikacijama magistar eksperimentalne biologije, magistar molekularne biologije, magistar ekologije i zaštite prirode i magistar biologije, a postojeći kadrovski uvjeti strukovnog učitelja dopunit će se kvalifikacijama sveučilišni prvostupnik biologije, sveučilišni prvostupnik molekularne biologije, sveučilišni prvostupnik zaštite okoliša. Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su i dopunjeni postojeći kadrovski uvjeti u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojim se uređuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje.
16 Srednja škola Viktorovac Izmjene i dopune Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) , KADROVSKI UVJETI Poštovani, Uz prijašnje prijedloge koje je Srednja škola Viktorovac navela, također predlažemo da uvrstite i nastavne predmete Botanika s farmakognozijom i Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, a koji nisu navedeni u trenutnim izmjenama i dopunama. Za ova dva navedena predmeta predlažemo da se uvrsti da ih također može predavati i magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz razloga što se radi o vrsti i razini stručne spreme koja je srodna istoj navedenoj u važećim kadrovskim uvjetima. S poštovanjem, Koraljka Porić, ravnateljica Nije prihvaćen Uvidom u sadržaje nastavnih predmeta Botanika sa farmakognozijm i Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom te analizom studijskog programa za stjecanje kvalifikacije magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike, utvrđeno je da osoba s navedenom kvalifikacijom nije stekla potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Botanika sa farmakognozijm te Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom.
17 Kristina Vujić Teskera Izmjene i dopune Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) , KADROVSKI UVJETI Poštovani, smatram da je potrebno u stupac Izobrazba uz nastavne predmete Uvod u laboratorijski rad, Opća kemija, Organska kemija, Analitička kemija i Biokemija dodati i profesor kemije, profesor fizike i kemije te profesor biologije kemije (te titule su jednake titulama magistra edukacije navedenih predmeta). Srdačan pozdrav. Kristina Vujić Teskera Nije prihvaćen Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su i dopunjeni postojeći kadrovski uvjeti u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojim se uređuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje.
18 Srednja škola Viktorovac Izmjene i dopune Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) , KADROVSKI UVJETI Poštovani, Pozdravljamo promjene kadrovskih uvjeta za zanimanje farmaceutski tehničar/ka. S obzirom na veliki broj promjena u visokoškolskom obrazovnom sustavu čime pojedini stručnjaci s istim kompetencijama za ostvarivanje ishoda učenja kod učenika nisu spadali u kategoriju "stručnih" samo zbog naziva završenog studija odgovarajuće vrste te stečenog zvanja, predložene promjene omogućuju školama lakše pronalaženje predavačkog kadra i veći kvalitetu nastave. Predlažemo da u nastavne predmete Uvod u laboratorijski rad, Opća kemija, Organska kemija, Analitička kemija i Biokemija, u rubriku Izobrazba dodate i profesor kemije (u Analitičkoj kemiji već je navedeno), profesor fizike i kemije te profesor biologije kemije, s obzirom da su te titule jednake titulama magistra edukacije navedenih predmeta. Također predlažemo da u nastavne predmete Farmaceutska kemija s farmakologijom, Prirodna ljekovita sredstva i Kemija prehrane dodate da ih može predavati i magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na naše traženje, u siječnju 2018. godine proučilo studijske sadržaje navedene struke i zaključilo te nam pisanim putem odgovorilo da i te predmete može predavati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Strukovnim školama i inače je zahtjevno pronaći odgovarajući stručni kadar koji bi radio u školi na neodređeno vrijeme, pa je poželjno "pokriti" što više nastavnih predmeta srodnih sadržaja koje može predavati jedna struka. Hvala i nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge. S poštovanjem, Koraljka Porić, ravnateljica Djelomično prihvaćen Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su i dopunjeni postojeći kadrovski uvjeti u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojim se uređuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje. Postojeći kadrovski uvjeti u nastavnim predmetima Farmaceutska kemija s farmakologijom, Prirodna ljekovita sredstva i Kemija prehrane dopunit će se kvalifikacijom magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike.