Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nezavisni hrvatski sindikati Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana ___________ 2023. godine donijela Trenutno je na snazi Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada i rada s nepunim radnim vremenom iz 2006. godine, koju je, a što je razumljivo, trebalo prilagoditi suvremenim okolnostima i pravnim aktima Europske unije i Republike Hrvatske (NN 33/06). U obrazloženju Prijedloga Uredbe navedeno je da je namjera predlagatelja da sa se ovom Uredbom potpunije i jasnije uređuje mogućnost rada državnih službenika na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu te rada u nepunom radnom vremenu, međutim, kod rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu propustilo se urediti vrlo važna pitanja, pitanje plaće i pitanje naknade troškova nastalih zbog obavljanja takve vrste rada. Smatramo da je bilo dužno urediti pitanje kada i pod kojim uvjetima državni službenik ima pravo na naknadu nastalih troškova i to po uzoru na Zakon o radu. Navedeno je neshvatljivo naročito iz razloga što je intencija Vlade bila (tako je navedeno u obrazloženju) i izjednačavanje prava državnih službenika i radnika prema važećem ZOR-u, a ZOR ta pitanja regulira te stoga predlažemo da se ta pitanja reguliraju identično kako je to propisao Zakon o radu. Za razliku od navedenog, kod rada u nepunom radnom vremenu pitanje plaće i drugih prava iz radnog odnosa je regulirano (članak 22. Prijedloga), stoga, ne vidimo zapreke da se to regulira i za rad na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu. Ovakvo nepotpuno uređenje uvodi pravnu nesigurnost u sustav. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se pitanje plaće i drugih prava državnih službenika koji rade na izdvojenom mjestu rada odnosno na daljinu regulira ovom Uredbom. Pitanje naknade troškova nastalih za vrijeme trajanja rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada na daljinu bit će regulirano posebnim propisom, ukoliko se pojavi potreba za time.
2 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana ___________ 2023. godine donijela Predlažemo da se u cijelom tekstu Prijedloga Uredbe pored termina „rukovodećih državnih službenika“ i „neposredno nadređenih službenika“ dodaju riječi „odnosno dužnosnika“. Konkretno, prethodno navedeno predlažemo u odnosu na sljedeće odredbe Prijedloga Uredbe: članak 4. točku 1., članak 8. stavak 1., članak 9. stavak 1., članak 11. stavak. 4., članak 12. stavke 1. i 2. te članak 13. stavke 2., 3. i 4. Isto predlažemo dodati na više mjesta u obrascu ZORIM (upute, točka C. i pojašnjenje), Prilogu 1. (kod Kompetencija primjenjivih na sve državne službenike) te u obrascu ORIM. Naime, Prijedlog Uredbe trebao bi uvažiti specifičnu hijerarhijsku strukturu pojedinih državnih tijela, poput institucije pučkog pravobranitelja, u kojima nema hijerarhijski nadređenih, odnosno rukovodećih državnih službenika, već organizacijskim jedinicama neposredno rukovode zamjenici pučkog pravobranitelja koji su državni dužnosnici. Napominjemo kako smo identičan prijedlog dali tijekom savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o državnim službenicima, koji prijedlog je uvažen i tako dopunjen Zakon upućen u daljnju zakonodavnu proceduru. Prihvaćen Odredbe će biti dopunjene na predloženi način.
3 Ured pučke pravobraniteljice RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU, Članak 2. Predloženi stavak 1. ovog članka definira rad na izdvojenom mjestu rada kao onaj rad kod kojeg državni službenik poslove obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora državnog službenika i državnog tijela, a koji nije prostor državnog tijela. Obzirom da prethodno navedena odredba nije u cijelosti usklađena s odredbom članka 23. stavka 2. Prijedloga Zakona o državnim službenicima koji se trenutno nalazi u zakonodavnoj proceduri, a koja propisuje da se kod izdvojenog mjesta rada drugi prostor slične namjene određuje na temelju dogovora službenika i čelnika tijela, to ju predlažemo na dogovarajući način doraditi Nije prihvaćen Odredba članka 2. stavka 1. ove Uredbe ne može biti izmijenjena na predloženi način, jer bi isto podrazumijevalo donošenje dodatne odluke ili rješenja čelnika tijela, što nije intencija ove Uredbe.
4 ZORAN SAMBOL RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU, Članak 2. (3) Rad na izdvojenom radnom mjestu i rad na daljinu "državnog službenika" mora se obavljati unutar teritorija Republike Hrvatske. Obrazloženje: Ovim stavkom rješavaju se mnoga radno-pravna, trgovinska i sigurnosna pitanja koja se mogu pojaviti u slučaju "rada u inozemstvu". Osim toga, riječ je o "radu državnog službenika" koji plaću dobiva iz proračuna države Hrvatske pa bi se ovim valjalo osigurati i "normalno funkcioniranje sustava", te izbjeći mogući problemi u inozemstvu: osiguranje, prevrati, različite krize, problemi sa zakonom... Djelomično prihvaćen Odredbe članka 2. stavaka 1. i 2. ove Uredbe bit će izmijenjene na način da će se rad na izdvojenom mjestu rada odnosno rad na daljinu u državnoj službi moći obavljati samo unutar teritorija Republike Hrvatske. Stoga nije potrebno u članku 2. ove Uredbe dodati zasebni stavak (3.).
5 Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU, Članak 3. Predlažemo članak 3. uskladiti sa odredbama članka 17.c. Zakona o radu na način da radnik koji radi u prostoru poslodavca može, radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, zatražiti od poslodavca rad na izdvojenom mjestu rada, i to u slučaju: 1. zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta 2. trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života 3. pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu. Prihvaćen Odredba će biti usklađena na predloženi način.
6 ZV RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU, Članak 3. U članku 3. stavku (4) predlažem izmjenu da privremeni rad na izvojenom mjestu rada je osobito u slučaju: 1. zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta 2. trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života 3. pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu. Kako bi stavak bio u potpunosti u skladu s Direktivom (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU (SL L 188, 12. 7. 2019.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu NN 151/2022. U protivnom je Uredba diskirimirajuća za državne službenice npr. trudnice ili osobe s invaliditetom. Prihvaćen Odredba će biti usklađena na predloženi način.
7 Ured pučke pravobraniteljice ZAHTJEV ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU, Članak 8. Člankom 8. stavkom 2. točkom 9. navodi se da zahtjev za odobravanje rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu sadrži prethodnu suglasnost državnog službenika za ulazak u prostor doma ili u neki drugi prostor koji nije prostor državnog tijela radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada, samo u vrijeme koje je dogovoreno s državnim službenikom. Predlažemo navedenu formulaciju izmijeniti na način da glasi: „(2) Zahtjev za odobravanje rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu sadrži: … 9. prethodnu suglasnost državnog službenika za ulazak u prostor doma ili u neki drugi prostor koji nije prostor državnog tijela radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada, u vrijeme koje je dogovoreno između državnog službenika i neposredno nadređenog službenika, odnosno dužnosnika ili osobe koju on za to ovlasti.“ Naime, radi definiranja tko je ispred državnog tijela ovlašten dogovarati s državnim službenikom u koje vrijeme je moguć ulazak u prostor doma ili neki drugi prostor radi održavanja opreme ili provođenja nadzora, prvenstveno je potrebno definirati tko ispred državnog tijela dogovara navedeno vrijeme, a zatim propisati da osim neposredno nadređenog službenika, odnosno dužnosnika, dogovore s državnim službenikom može voditi i osoba koju isti na to ovlasti, za potrebe efikasnijeg postupanja u tijelima s velikim brojem državnih službenika. Također iz odredbe predlažemo izostaviti riječ „samo“ budući da odredba jednako funkcionira bez iste. Djelomično prihvaćen Odredba će biti izmijenjena na način da će zahtjev za odobravanjem rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu sadržavati, između ostalog, prethodnu suglasnost državnog službenika za ulazak u prostor doma ili u neki drugi prostor koji nije prostor državnog tijela radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada, u vrijeme koje je dogovoreno između državnog službenika i državnog tijela. Intencija ove Uredbe je da nadzor koji se provodi u vezi uvjeta rada ne provodi neposredno nadređeni službenik niti neposredno nadređeni dužnosnik, već osoba zadužena za poslove zaštite na radu odnosno poslove održavanja informatičke opreme.
8 Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH ODLUKA O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADU NA DALJINU, Članak 9. Ovdje predlažemo dodati stavak kojim se regulira rok u kojem se mora odlučiti o zahtjevu službenika odnosno da se u slučaju odbijanja zahtjeva mora obrazložiti takva odluka. Predlažemo formulaciju teksta iz članka 17.c. Zakona o radu: "Neposredno nadređeni službenik je dužan zahtjev službenika razmotriti, uzimajući u obzir potrebe službenika i potrebe organizacije rada, te je u slučaju odbijanja ili njegova usvajanja s odgodnim početkom primjene, dužan službeniku u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, dostaviti obrazloženi pisani odgovor." Prihvaćen Odredba će biti dopunjena na predloženi način.
9 Ured pučke pravobraniteljice ODLUKA O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADU NA DALJINU, Članak 9. Predlažemo u članku 9. stavku 1. propisati rok u kojem je neposredno nadređeni državni službenik, odnosno dužnosnik dužan donijeti odluku o zahtjevu za odobravanje rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, a koji ne bi trebao biti duži od 30 dana. Prihvaćen Odredba će biti dopunjena na predloženi način.
10 ZV ODLUKA O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADU NA DALJINU, Članak 9. U članku 9. stavku (1) predlažem da se doda da odluku donosi neposredno nadređeni službenik najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Prihvaćen Odredba će biti dopunjena na predloženi način.
11 Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH I. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, OBVEZE I PRAVA DRŽAVNOG TIJELA PREMA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA KOJI RADE NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI NA DALJINU predlažemo odredbu nadopuniti obvezama koje za poslodavca proizlaze iz članka 17.b Zakona o radu, pa tako predlažemo dodati tekst koji glasi: "Plaća i druga materijalna prava državnog službenika koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće državnom službenika koji u prostoru državnog tijela radi na istim ili sličnim poslovima, niti njegova druga prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja državni službenik ostvaruje smiju biti utvrđena u manjem opsegu od onoga koji je utvrđen za državnog službenika i namještenika koji u prostoru državnog tijela radi na istim ili sličnim poslovima. Prilikom pobližeg određivanja načina obavljanja poslova na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu neposredni nadređeni službenik je dužan prilagoditi količinu i rokove izvršenja poslova na način koji službeniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu. Čelnik državnog tijela je dužan službeniku koji radi na izdvojenom mjestu rada nadoknaditi troškove za rad na izdvojenom mjestu rada." Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se pitanje plaće i drugih prava državnih službenika koji rade na izdvojenom mjestu rada odnosno na daljinu regulira ovom Uredbom. Pitanje naknade troškova nastalih za vrijeme trajanja rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada na daljinu bit će regulirano posebnim propisom, ukoliko se pojavi potreba za time.
12 Nezavisni hrvatski sindikati I. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, OBVEZE I PRAVA DRŽAVNOG TIJELA PREMA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA KOJI RADE NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI NA DALJINU Ovaj članak regulira sadržaj Odluke o zahtjevu državnog službenika za odobravanje rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, kojom se državnom službeniku isti rad odobrava. Smatramo da Odluka treba sadržavati i odredbe o plaći državnog službenika i ima li državni službenik pravo na naknadu troškova nastalih zbog obavljanja posla na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se pitanje plaće i drugih prava državnih službenika koji rade na izdvojenom mjestu rada odnosno na daljinu regulira ovom Uredbom. Pitanje naknade troškova nastalih za vrijeme trajanja rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada na daljinu bit će regulirano posebnim propisom, ukoliko se pojavi potreba za time.
13 Ured pučke pravobraniteljice OBVEZE I PRAVA DRŽAVNOG TIJELA PREMA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA KOJI RADE NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI NA DALJINU, Članak 10. U stavku 2. predlažemo u zadnjem dijelu odredbe brisati riječ „samo“ te ju uskladiti s predloženom odredbom članka 8. stavka 2. točke 9. Prijedloga Uredbe, na način da ista glasi: „2. Predstavnik državnog tijela ima pravo ući u prostor doma državnog službenika ili neki drugi prostor koji je namijenjen za rad na izdvojenom mjestu rada radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada državnog službenika, temeljem prethodne suglasnosti državnog službenika iz članka 8. stavka 2. točke 9. ovoga Pravilnika, u vrijeme koje je dogovoreno između državnog službenika i neposredno nadređenog službenika, odnosno dužnosnika ili osobe koju on za to ovlasti“. Djelomično prihvaćen Odredba će biti izmijenjena na način da će zahtjev za odobravanjem rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu sadržavati, između ostalog, prethodnu suglasnost državnog službenika za ulazak u prostor doma ili u neki drugi prostor koji nije prostor državnog tijela radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada, u vrijeme koje je dogovoreno između državnog službenika i državnog tijela. Intencija ove Uredbe je da nadzor koji se provodi u vezi uvjeta rada ne provodi neposredno nadređeni službenik niti neposredno nadređeni dužnosnik, već osoba zadužena za poslove zaštite na radu odnosno poslove održavanja informatičke opreme.
14 Nezavisni hrvatski sindikati I. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, OBVEZE I PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADE NA DALJINU Ovaj članak regulira prava i obveze državnog službenika kod rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu. Ista primjedba kao i kod članka 9. Predlažemo istu formulaciju kao u članku 17.b stavak 1. Zakona o radu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se pitanje plaće i drugih prava državnih službenika koji rade na izdvojenom mjestu rada odnosno na daljinu regulira ovom Uredbom. Međutim, pitanje naknada troškova koji su nastali državnom službeniku za vrijeme trajanja rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada na daljinu, bit će uređeno posebnim propisom.
15 Ured pučke pravobraniteljice OBVEZE I PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADE NA DALJINU , Članak 11. Predlažemo brisati stavak 7. kojim se državnom službeniku koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu zabranjuje rad noću i u dane kada tijelo u kojem je zaposlen ne radi osim u slučaju izričitog pisanog naloga čelnika državnog tijela. Navedena zabrana se predloženom odredbom nameće službeniku, dakle ne poslodavcu, te nije propisana važećim kao niti Prijedlogom Zakona o državnim službenicima koji se nalazi u zakonodavnoj proceduri. Zakonske odredbe o radnom vremenu državnih službenika jednako se primjenjuju kako prilikom rada u poslovnim prostorijama državnog tijela, tako i prilikom rada na izdvojenom mjestu rada, odnosno rada na daljinu te navedenu odredbu ne smatramo potrebnim uvoditi Prijedlogom Uredbe. Nije prihvaćen Prijedlogom zakona o državnim službenicima samo se načelno uređuje mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, dok se isto detaljnije uređuje ovom Uredbom. Uredbom je potrebno predvidjeti zabranu rada noću i u dane kada državno tijelo u kojem je službenik zaposlen ne radi (osim u slučaju izričitog pisanog naloga čelnika državnog tijela), kako bi ista bila u skladu s propisima kojima se uređuje pitanje zaštite na radu.
16 Ured pučke pravobraniteljice PRESTANAK RADA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RADA NA DALJINU, Članak 13. Stavkom 2. navodi se da u slučaju promijenjenih okolnosti koji se odnose na organizacijske, tehničke uvjete i uvjete zaštite na radu, neposredno nadređeni službenik dužan je pisanim putem i uz obrazloženje obavijestiti državnog službenika o prestanku rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada na daljinu i obvezi povratka na rad u državnom tijelu najmanje tri radna dana unaprijed te osigurati uvjete za rad državnog službenika u prostoru državnog tijela, u skladu s uputom iz članka 14. ove Uredbe. Obzirom da promijenjene okolnosti mogu biti uvjetovane i drugim razlozima, osim organizacijskim, tehničkim i uvjetima zaštite na radu, predlažemo navedenu odredbu dopuniti na način da ista glasi: „(2) U slučaju promijenjenih okolnosti koje se odnose na organizacijske, tehničke uvjete, uvjete zaštite na radu ili drugih razloga, neposredno nadređeni službenik, odnosno dužnosnik dužan je pisanim putem i uz obrazloženje obavijestiti državnog službenika o prestanku rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada na daljinu i obvezi povratka na rad u državnom tijelu najmanje tri radna dana unaprijed te osigurati uvjete za rad državnog službenika u prostoru državnog tijela, u skladu s uputom iz članka 14. ove Uredbe.“ Djelomično prihvaćen Napominje se kako postavitelj komentara nije naveo konkretne primjere koji bi predstavljali druge razloge zbog kojih je potrebno prekinuti rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu. Međutim, navedena odredba bit će dopunjena na način da se u istoj iza riječi: “U slučaju promijenjenih okolnosti koji se odnose na organizacijske, tehničke uvjete i uvjete zaštite na radu” dodaju zarez i riječi: “zbog potrebe službe ili neostvarivanja postavljenih ciljeva i rezultata rada”.
17 Ured pučke pravobraniteljice PROGRAMI IZOBRAZBE ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU, Članak 17. U stavku 1. predlažemo brisati riječ „pravosuđa“, obzirom je za provedbu programa e-učenja za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, radi stjecanja odnosno unaprjeđenja kompetencija državnih službenika, zadužen prije svega resor uprave. Navedeno predlažemo kako eventualne buduće promjene u sastavu i djelokrugu rada sadašnjeg Ministarstva pravosuđa i uprave ne bi u pitanje dovele nadležnost za provedbu ovog programa. Djelomično prihvaćen Odredba će biti usklađena na način da će provedbu programa izobrazbe za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu osigurati tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.
18 Ured pučke pravobraniteljice UVJETI ZA RAD U NEPUNOM RADNOM VREMENU, Članak 20. Stavkom 3. određeno je kako će se državnog službenika kojem je nadležno tijelo sukladno zakonu utvrdilo smanjenje radne sposobnosti rasporediti na drugo radno mjesto u nepunom radnom vremenu za koje ispunjava propisane uvjete, u skladu s preostalom radnom sposobnošću. Iz navedene odredbe proizlazi kako će se državnog službenika kod kojeg je utvrđeno smanjenje radne sposobnosti, uvijek i beziznimno rasporediti na drugo radno mjesto za koje ispunjava uvjete, a na kojem će raditi u nepunom radnom vremenu. Međutim, predloženo nije u skladu s odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o radu, odnosno skoro pa istovjetnom odredbom članka 145. stavka 1. već spomenutog Prijedloga Zakona o državnim službenicima koji se trenutno nalazi u zakonodavnoj proceduri. Naime, navedenom je odredbom određeno da u slučaju kada kod državnog službenika postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje toga tijela, državno tijelo u kojem je službenik zaposlen dužno je rasporediti državnog službenika na radno mjesto na kojem se obavljaju poslovi za koje je radno sposoban, a koji moraju što je više moguće odgovarati poslovima na kojima je državni službenik prethodno radio. Povrh toga, članak 41. stavak 2. Zakona o radu kaže da je poslodavac, radi osiguranja takvih poslova, dužan prilagoditi poslove sposobnostima radnika, izmijeniti raspored radnog vremena, odnosno poduzeti druge mjere da radniku osigura odgovarajuće poslove. Slijedom navedenog, raspored državnog službenika kojem je nadležno tijelo utvrdilo smanjenje radne sposobnosti na drugo radno mjesto u nepunom radnom vremenu valja predvidjeti tek kao mogućnost, ukoliko drugačije ne može biti raspoređen na radno mjesto na kojem se obavljaju poslovi za koje je radno sposoban, a koji odgovaraju poslovima na kojima je isti prethodno radio. Navedeno posebno zbog toga što će rasporedom na radno mjesto u nepunom radnom vremenu takav državni službenik ostvarivati i plaću te mirovinski staž razmjerno radnom vremenu u kojem obavlja poslove svog radnog mjesta, odnosno u manjem iznosu i duljini nego prije no što mu je utvrđeno smanjenje radne sposobnosti. Nije prihvaćen Ovom Uredbom nije moguće predvidjeti rad u nepunom radnom vremenu po osnovi smanjene radne sposobnosti kao mogućnost, jer bi u tom slučaju nastala kontradiktornost s odredbama važećih propisa koji uređuju navedeno pitanje.
19 Ured pučke pravobraniteljice PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 25. Predlažemo da se doda novi stavak u kojem bi se navelo da iznimno od članka 18. Uredbe, državni službenici koji su prije stupanja na snagu Uredbe već završili program e-učenja istovjetan programu učenja iz članka 17. stavka 2. Uredbe nisu u obvezi ponovno završiti program e-učenja. Prihvaćen Dužnost završetka programa izobrazbe iz članka 18. ove Uredbe odnosi se na državne službenike koji podnose zahtjeve za odobravanjem rada na izdvojenom mjestu rada odnosno rada na daljinu, dok je predmet članka 25. ove Uredbe propisivanje dužnosti rukovodećih državnih službenika i službenika u jedinicama za ljudske potencijale da u propisanom roku završe programe izobrazbe. Međutim, odredba će biti dopunjena dodatnim stavkom, sukladno kojem državni službenici, koji prije stupanja na snagu ove Uredbe završe program izobrazbe istovjetan programu izobrazbe iz članka 17. stavka 2. te Uredbe, neće biti dužni završiti program izobrazbe u skladu s ovom Uredbom.
20 ZV Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana ___________ 2023. godine donijela, Obrazac: ZORIM JESTE LI TIJEKOM RADA NA IZDVOJENOM MJESTU ILI RADA NA DALJINU U MOGUĆNOSTI PRIDRŽAVATI SE RADNOG VREMENA KOJE JE PROPISANO ZA RAD U PROSTORU DRŽAVNOG TIJELA (osim u slučaju primjene članka 12. stavka 6. Uredbe o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu)? U Uredbi članak 12. nema stavak 6. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru. Obrazac ZORIM će biti korigiran na način koji se predlaže u komentaru.
21 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana ___________ 2023. godine donijela, Obrazac: ZORIM U točki D. Obrasca – (Samo)procjena prikladnosti državnog službenika i uvjeta za rad na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, kao prvi kriterij je navedena zadnja dobivena godišnja ocjena. Tako oni državni službenici koji su dobili ocjenu manju od „uspješan“ ne mogu niti podnijeti zahtjev za odobravanje rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu. Međutim, smatramo kako se pri donošenju ovakvog rješenja nije uzelo u obzir da takav zahtjev neće moći podnijeti državni službenici koji su se po prvi puta zaposlili u državnoj službi na radna mjesta koja nisu vježbenička i za koja su izvršili obvezu probnog rada, a prethodno su radili u tzv. privatnom sektoru ili javnim službama gdje nema ocjenjivanja. Stoga smatramo kako bi ovaj kriterij trebalo izdvojiti iz onih kriterija koji se mogu smatrati eliminacijskima te ga eventualno zasebno vrednovati ili gore navedene državne službenike navesti kao iznimku pri čemu nadređeni službenik, odnosno dužnosnik može za te državne službenike, a za razdoblje do njihovog prvog ocjenjivanja, procijeniti jesu li prema njihovom dotadašnjem radu i rezultatima prikladni za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu. U točki E Obrasca – Ostale informacije, zadnji paragraf koji glasi: „Ovime državni službenik daje prethodnu suglasnost za ulazak u prostor doma ili u neki drugi prostor koji nije prostor državnog tijela radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada, samo u vrijeme koje je dogovoreno između državnog tijela i državnog službenika, u slučaju da se radi o zahtjevu za rad na izdvojenom mjestu rada.“ potrebno je uskladiti s predloženom odredbom članka 8. stavka 2. točke 9. Prijedloga Uredbe. Prihvaćen Obrazac ZORIM bit će dopunjen i usklađen na predloženi način.