Izvješće o provedenom savjetovanju - Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić XI. TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA, POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA, Članak 58. Predlažem da se odrede u stavku 2. izmjene na način de se usklade sa odgovarajućim odredbama Zakona o tajnosti podataka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka, odredbama Glave 8. i 9. koje su još uvijek na snazi, te odredbama odgovarajućih podzakonskih propisa. Isto tako potrebno je iste odredbe uskladiti i sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, posebno uvažavajući odredbe članka 15. i 16., a u kojim odredbama se navodi pravo na pristup određenim podacima javnog sektora. Vezano na naprijed navedeno predlažem da se odredba u stavku 2., alineja 1. izmjeni na način da ista glasi: "dokumenti koji su kao takvi određeni općim aktom Zavoda, a sukladno zakonskim i podzakonskim propisima", Vezano na naprijed navedeno predlažem da se alineja 5. briše kao nepotrebna i suprotna zakonskim propisima jer se općim aktom Zakoda, sukladno zakonskim propisima, decidirano moraju propisati svi akti, podaci i dokumenti koji se smatraju poslovnom, profesionalnom ili drugom tajnom. Primljeno na znanje Članak 58. mijenja se i glasi: „Članak 58. Poslovnu tajnu obvezni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom. Poslovnom tajnom smatraju se: - dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom - podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Zavodu - mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti - podaci koji se odnose na poslove koji se obavljaju za potrebe oružanih snaga, policije ili drugih javnih tijela ukoliko su zaštićeni određenim stupnjem tajnosti - ponude za natječaj ili dražbu do donošenja odluke o odabiru - podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom doneseni na temelju zakona utvrđeni tajnim podacima od posebnog gospodarskog značenja. Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti samo ravnatelj ili osoba koju on ovlasti. Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.“
2 Franjo Golubić XII. OPĆI AKTI , Članak 61. Predlažem da se sukladno mojem prijedlogu i obrazloženju za članak 64. izvrši dopuna u članku 61. stavak 4. na način da se se na kraju rečenice doda tekst: "te će se objaviti u "Narodnim novinama" i internetskoj stranici Zavoda." Prihvaćen U članku 61. stavku 4. iza teksta „Statut se objavljuje“ dodaje se: „u "Narodnim novinama", na mrežnoj stranici Zavoda te“, tako da sada članak 61. stavak 4. glasi : “Nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva, Statut se objavljuje u "Narodnim novinama", na mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Zavoda, a upisuje se u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.“
3 Franjo Golubić XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 64. Pošto je Hrvatski zavod za javno zdrastvo ustanova od javnog značaja čija djelatnost ima utjecaj na obveze i prava pravnih i fizičkih osoba na cijelom teritoriju RH, a ujedno ima i javne ovlasti, smatram i predlažem da se ovaj Statut, kao temeljni opći akt Zavoda, treba nakon donošenja objaviti u "Narodnim novinama" i na internetskoj stranici Zavoda te da se u tom smislu dopuni članak 64. nacrta Statuta. Isto tako predlažem da se izmjeni prvi stavak u članku 64. nacrta akta tako da tekst prve rečenice glasi: "Ovaj Statut stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Zavoda, a isti će se javno objaviti u "Narodnim novinama" i na internetskoj stranici Zavoda. Obrazloženje: U više svojih odluka Ustavni sud RH zauzeo je jasno stajalište da opći akti izuzetno mogu stupiti na snagu dan nakon objave, a nikako na sam dan objave jer bi to značilo da se isti mora staviti na oglasnu ploču u 00,00 sati radnog dana kada se isti objavljuje, a što je u praksi radi radnog vremena Zavoda praktično neizvedivo i isto nije u suglasnosti sa pravnim stajalištem Ustavnog suda RH. Prihvaćen Članak 64. stavak 1. mijenja se i sada glasi: „Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Zavoda.“