Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lara Ivoš PRAVILNIK Poštovani, Diplomirala sam u prosincu 2013. godine pri Sveučilištu u Trstu engleski jezik i književnost i španjolski jezik i književnost. Nacionalni ENIC/NARIC ured je proveo vrednovanje predmetne IVK, sukladno Pravilniku o vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i Kriterijima za vrednovanje u postupku stručnog priznavanja IVK, te je po provedenom postupku vrednovanja donio Mišljenje o pozitivnom vrednovanju. Pri Filozofskom fakultetu u Rijeci položila sam Dopunsko pedagoško - psihološko obrazovanje za nastavnike. U jednoj osnovnoj školi sam bila na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja engleskog jezika. U svibnju 2015. sam polagala stručni ispit te sam položila nastavnu jedinicu. Dana 30.8.2015. OŠ prijavila me je za ostala dva dijela stručnog ispita. U listopadu 2015. godine primila sam e-mail savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje da ne mogu pristupiti stručnom ispitu: Želio bih vas obavijestiti kako s obzirom da ste studij završili u inozemstvu vaša dokumentacija nije potpuna. Sukladno tome nažalost niste u mogućnosti pristupiti polaganju stručnog ispita bez Mišljenja Ministarstva. Naime sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) zanimanje učitelja i nastavnika je regulirana profesija te osoba s inozemnom diplomom mora uz rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje priložiti i mišljenje nadležne institucije što je u vašem slučaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prilažem vam i pravna tumačenja: U svim slučajevima u kojima se pripravnici koji imaju inozemnu obrazovnu kvalifikaciju (diplomu stečenu izvan teritorija Republike Hrvatske) prijavljuju za polaganje stručnog ispita, a uz prijavnicu nije priloženo odgovarajuće rješenje ili mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao nadležnog tijela, potrebno je iste uputiti na nužnost ishođenja rješenja MZOS-a kojim se utvrđuje da osoba ima odgovarajuću vrstu obrazovanja za obavljanje poslova učitelja, nastavnika odnosno stručnog suradnika. Naime, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, konkretno člankom 105. Zakona. Sukladno članku 105. stavku 15. Zakona odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Kako do danas nije donesen provedbeni propis sukladno odredbi članka 105. stavka 15. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na snazi je i dalje Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, 47/96 i 56/01) te Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, 1/96 i 80/99) sukladno odredbi članka 164. Zakona prema kojoj provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine, 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/9, 59/01, 114/01 i 76/05) i Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01 i 81/05) ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa na temelju ovog Zakona, osim ako su u suprotnosti s odredbama ovog Zakona. Što se smatra potrebnom stručnom spremom u slučajevima koji nisu propisani navedenim Pravilnicima (promjena naziva ili uvođenje novog nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, promjena nastavnog plana i programa, ekvivalentni i sinonimni akademski nazivi i sl.) utvrđuje ministarstvo nadležno za obrazovanje sukladno članku 10. Pravilnika stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu odnosno članku 58. i 59. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Što više, prema spomenutom članku 59. Pravilnika, osobe koje su stekle stručnu spremu nastavnika srednje škole izvan Republike Hrvatske mogu biti izabrane za nastavnika ako ministarstvo nadležno za obrazovanje rješenjem utvrdi da, glede potrebne stručne spreme, ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom. Obzirom se nalazim u pomalo neobičnoj situaciji, naime, još nedavno sam ispunjavala sve uvjete za polaganje stručnog ispita te sam temeljem toga dio ispita i položila, molim Vas za dodatna pojašnjenja dopisa Agencije za odgoj i obrazovanje i upute o daljnjem postupanju i mojim obvezama. Da li je tumačenje važećih pravnih propisa Agencije za odgoj i obrazovanje ispravno i ja, unatoč činjenici da je moja diploma stečena u državi EU i priznata u RH, da sam odradila stručno osposobljavanje za radno mjesto učitelja engleskog jezika i književnosti u RH, te da trenutno radim u OŠ na radnom mjestu učitelja engleskog jezika nemam pravo polagati stručni ispit bez dodatnog rješenja Ministarstva za znanost i obrazovanje? Obzirom temeljem istog činjeničnog stanja (okolnosti moje prijave nisu se ni u čemu promijenile, i dalje posjedujem istu diplomu, istu dokumentaciju te želim pristupiti istom ispitu), nadležno tijelo donosi dijametralno suprotnu odluku, pretpostavljam da možete shvatiti moju zbunjenost i potrebu za dodatnim pojašnjenjem glede temelja takve odluke i njezine ispravnosti. Nadalje, imam potrebu naglasiti kako su neki moji studentski kolege stručni ispit položili bez dokumentacije na koju me Agencija za znanost i obrazovanje upućuje kao obveznu. Osnovno načelo sigurnog i pravednog pravnog sustava je postupanje na isti način prema jednakima. Odredba čl. 55. Ustava propisuje kako je svakome pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost, slijedom čega Vas molim da mi pojasnite ovakvo različito postupanje prema osobama koje posjeduju iste uvjete te već imaju pola položenog stručnog ispita kao što je kod mene? Željela bih naglasiti da sam propustila već dva roka za polaganje stručnog ispite te da mi prijeti gubitak posla, dok se sva potrebna dokumentacija ne prikupi. Ponavljam, radi se samo o pismenom dijelu ispita, nastavnu jedinicu sam već položila. Nadam se Vašem odgovoru u što kraće vrijeme, S poštovanjem, Lara Ivoš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK, Članak 1. ** Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1. nije dovoljno jasno i detaljno razrađeno u kojim slučajevima se pravilnik primjenjuje, odnosno ne primjenjuje. Ostaje otvoreno pitanje što će biti sa onima koji su do sada postupak okončali ili su već u postupku rješavanja te su zahtjev podnijeli prije usvajanja ovog pravilnika. Predlažemo da se iza st. 5. doda st. 6., te postojeći st. 6. postane st. 7. „(5) Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na postojeće podnijete zahtjeve i već okončane postupke za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih izvan europskog gospodarskog prostora do dana donošenja ovog pravilnika.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Danijel Eskeričić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, kako to da se Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija....mijenja prije nego li Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi? Konkretnije, postoji niz novih stručnih naziva koja su rezultat Bolonjskog procesa, a škole, ministarstva, ustanove i na koncu nitko ne zna tko je za što stručan. U skladu s time, ja sam zakinuz ta satnicu jer škola niti po jednoj točki gore navedenoga pravilnika ne vidi moju stručnost. Hvala. Nije prihvaćen Nema konkretnoga prijedloga vezano uz Nacrt te se ne možemo očitovati.
5 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK, Članak 6. Članak 6. st. 3. regulira situaciju u kojoj nadležno tijelo može odbiti pristup i bavljenje profesijom na području Republike Hrvatske i bez određivanja dopunske mjere. Nije jasno u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima se odbijanje može dogoditi, čak i kad su ispunjeni zakonski uvjeti. Pitanje je tko određuje i odlučuje o tome. Smatramo da je pravilnikom potrebno detaljnije razraditi ovu materiju i zakonske odredbe kako bi se otklonila svaka sumnja na subjektivizam pri donošenju odluka. Prihvaćen Komentar je prihvaćen te će se razmotriti.
6 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK, Članak 12. U članku 12. st. 3. određen je sastav Povjerenstva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz područja obrazovanja i područja sporta. Smatramo da u navedenim povjerenstvima pored djelatnika Ministarstva, Agencije nadležne za odgoj i obrazovanje i Agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te vanjskih stručnjaka, sukladno st. 4., treba omogućiti pripadnicima nacionalnih manjina zastupljenost u povjerenstvu. Ovo se odnosi samo na nacionalne manjine čije matične države nisu članice EGZ te je dovoljno da sve nacionalna manjine iz te grupe budu zastupljene jednom osobom, a koju predlaže Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Danijel Eskeričić PRAVILNIK, Članak 13. Tko izdaje Potvrde kompetentnosti u Republici Hrvatskoj? Nije prihvaćen Upit nije jasan te se ne možemo očitovati.
8 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK, Članak 20. U čl. 20. st. 1. nije definiran obvezni rok do kada će biti imenovan kvalificirani stručnjak za nadzor i u kom roku će početi razdoblje prilagodbe. Također, treba biti regulirana i situacija kada se propisane radnje ne izvrše u određenom roku te koje su prava podnosioca zahtjeva u tom slučaju. Predlažemo ukoliko postupak priznavanja ne bude započet u roku od 60 dana od dana izdavanja privremenog rešenja da se automatski dozvoljava zapošljavanje, odnosno stručno priznavanje kvalifikacije. Djelomično prihvaćen Prijedlog će se na odgovarajući način prihvatiti.