Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko arhivističko društvo PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA Iako članci 49. i 50. (Prekršajne odredbe) nisu predmet predloženih izmjena i dopuna Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, predlažu se iduće izmjene i dopune tih članaka: PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 49. mijenja se i glasi: U Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (61/2018, 98/2019, 114/22) u članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi: Novčanom kaznom od 2.650,00 do 6.630,00 eura kaznit će se za prekršaj: - stvaratelj i posjednik javnoga dokumentarnoga i arhivskog gradiva, stvaratelj privatnoga dokumentarnog i arhivskoga gradiva obuhvaćenog Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti arhiva kao i vlasnik ili posjednik privatnoga arhivskog gradiva iz čl. 23. koji protivno odredbama članka 9., stavak 3. ovoga Zakona obavi pretvorbu gradiva u digitalni oblik bez potvrde Hrvatskog državnog arhiva o sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva, - stvaratelj i posjednik javnoga dokumentarnoga i arhivskog gradiva, koji nakon upozorenja državnog arhiva ne ispuni obveze iz članka 6. i 7. ovoga Zakona ili ako zbog neizvršavanja tih obveza nastane šteta na gradivu - stvaratelj i posjednik koji ne osigura da zaposlenici koji obavljaju poslove upravljanja dokumentarnim gradivom prođu provjeru stručne osposobljenosti, sukladno čl. 6. ovog Zakona - stvaratelj i posjednik javnoga dokumentarnoga i arhivskog gradiva koji donese odluku o podjeli ili spajanju gradiva protivno odredbama čl. 7. st. 2. ovog Zakona - stvaratelj i posjednik koji ne izradi Popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja sukladno čl. 10 ovog Zakona - stvaratelj i posjednik koji ne dostavi popise cjelokupnog javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva sukladno čl. 11 ovog Zakona - tijelo koje donese odluku o prestanku rada stvaratelja ili posjednika javnoga arhivskog ili dokumentarnog gradiva ili gradiva kojemu je utvrđeno svojstvo kulturnoga dobra, a ne provede mjere propisane člankom 13. ovoga Zakona - stvaratelj i posjednik koji kod predaje gradiva nadležnom arhivu ne postupi prema odredbama članka 14. stavka 4., ovog Zakona - posjednik iz članka 16. stavka 2. i 3. ovoga Zakona koji ne preda gradivo nadležnom državnom arhivu sukladno čl. 14. ovog Zakona - vlasnik ili posjednik privatnoga arhivskog gradiva iz čl. 23. ovoga Zakona, koji po upozorenju državnog arhiva ne izvrši obveze iz članka 25. st. 1. ovoga Zakona ili zbog neizvršenja tih obveza nastane trajna šteta na gradivu - vlasnik ili posjednik privatnoga arhivskog gradiva koji prilikom iznošenja gradiva iz RH postupi protivno odredbama članka 26. ovoga Zakona - vlasnik ili posjednik privatnoga arhivskog gradiva koji prilikom prodaje gradiva ne postupi prema odredbama članka 27. ovoga Zakona. Članak 50. mijenja se i glasi: Novčanom kaznom od 1.320,00 do 2.650,00 eura kaznit će se za prekršaj: - stvaratelj i posjednik koji suprotno odredbama članka 12. ovoga Zakona uništi javno dokumentarno gradivo kojemu su protekli rokovi čuvanja i nema značenja za tekuće poslovanje niti svojstvo arhivskoga gradiva ili kulturnog dobra. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.