Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o muzejima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MATEA BRSTILO REŠETAR PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Hrvatski povijesni muzej priključuje se inicijativi kojom se želi ukazati na probleme s kojima su muzeji suočeni u pogledu nemogućnosti prodaje vlastite robe izvan muzeja osim na način propisan Zakonom o trgovini (Članak 10. stavak 1. podstavci 2., 3., 4., 9. i 13., pri tom ukazujemo da podstavak 13. uopće ne postoji!). Zakonom je potrebno regulirati širu mogućnost prodaje vlastite robe izvan muzeja, kao i prodaju robe drugih muzeja i srodnih ustanova neovisno o mjestu prodaje (npr. muzej ima gostujuću izložbu uz koju ide prateći katalog i suveniri) te mogućnost prodaje robe na daljinu (prodaja kataloga i suvenira). Ovaj problem je još izraženiji, budući da je većina zagrebačkih muzeja nakon potresa zatvorena za javnost te se time onemogućuje djelovanje i stjecanje vlastitih prihoda na gore opisan način. Zaključno, potrebno je napraviti i izmjene Zakona o trgovini jer samim izmjenama Zakona o muzejima u ovom dijelu ne postižemo željeni cilj. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ Prihvaćen Prihvaća se.
2 Hrvatski športski muzej PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Hrvatski športski muzej suglasan je sa komentarima Muzejskog dokumentacijskog centra te ostalih ustanova koje predlažu osuvremenjivanje mogućnsti prodaje u muzejskim suvenirnicama i dućanima. Iako bi predložene formulacije trebalo razmotriti za uključivanje u Zakon o muzejima, trebalo bi razmotriti i izmjene Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23) radi usklađivanja ta dva propisa. Naime, Zakon o trgovini navodi u članku 5. stavku 1. da: – pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica na način iz članka 10. stavka 1. podstavka 2., 3., 4., 9. i 13. ovoga Zakona. Neophodno je istaknuti da je već Zakonom o trgovini navedeno da pravne osobe u kategoriji pod koju potpadaju muzejske ustanove, prodaju svoje proizvode. Dakle, niti u slučaju izmjene Zakona o muzejima ne bi mogle prodavati tuđe proizvode. Također je neophodno istaknuti da je navedena odredba unesena u Zakon o trgovini 2011. godine te da je obuhvat mogućnosti navedenih u članku 10. u neskladu sa suvremenim tržištem. Osobito nedostaje kategorija "prodaje na daljinu" iz istog članka, koja bi omogućila prodaju putem interneta, odnosno mrežne trgovine. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Goranka Horjan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Slažem se s mišljenjem MDC-a o muzejskim trgovinama. Smatram da je nužna izmjena Zakona o trgovini koji priječi međumuzejsku suradnju i onemogućuje ne samo ostvarivanje prihsadržeoda na muzejskim lokacijama već i diseminaciju znanja koja naši muzejski katalozi sadrže Prihvaćen Prihvaća se.
4 NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Podržavamo tekst dopune članka koji se odnosi na rad muzejskih dućana s obzirom da on legalizira postojeće stanje i uobičajenu praksu: "Muzej može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta, vezanih uz fundus i programe muzeja te prodaju svih publikacija, kataloga, knjiga, časopisa, plakata, grafika u vlastitom izdanju ili izdanju drugih muzejskih ustanova i nakladnika vezanih uz muzejsku građu i muzejsku djelatnost, kulturu i zaštitu kulturne i prirodne baštine." Tekst predlažemo dodatno proširiti na multiple te artefakte registriranih primijenjenih umjetnika i članova referentnih stručnih udruga. Muzejski dućani ne samo što trebaju olakšati financiranje muzejskih aktivnosti, već istovremeno pragmatično doprinose podizanju opće kulture. Dodatno, predlažemo da se anahrona sintagma stalnog postava zamijeni izrazom postav zbirke ili postav muzejske zbirke, što omogućuje svakoj od institucija da zbirku predstavlja u skladu sa svojom profesionalnom etikom i poslovnom dinamikom, financijskim i organizacijskim uvjetima. NMMU Prihvaćen Djelomićno prihvaćen
5 Antonio PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Poštovani, Potrebno uvesti komunikacijski posrednik za muzej da lakše komunikacija znakovni jezik za gluhih osoba Lijep pozdrav Prihvaćen Primljeno na znanje. Navedeno pitanje razmotrit će se prilikom izrade pravilnika kojim se uređuju stručni i tehnički standardi za osnivanje i određivanje vrste muzeja.
6 SANJA BUDIĆ LETO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Komentar na odredbe Zakona o muzejskoj djelatnosti i zadaćama muzeja. Članak 3. stavak 1. Muzejska djelatnost obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i BAŠTINSKIH LOKALITETA I NALAZIŠTA u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. Članak 7. stavak 2. Muzej čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju, BAŠTINSKE LOKALITETE I NALAZIŠTA u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Pojmovi u smislu Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara su: - ZAŠTITA kulturnog dobra jest poglavito provedba mjera pravne i stručne naravi propisanih odredbama ovoga Zakona, a sukladnih pravilima konzervatorske struke, - ČUVANJE kulturnoga dobra je sustavno praćenje stanja kulturnoga dobra i osiguravanje njegove zaštite od svakog ugrožavanja toga dobra ili njegovih spomeničkih svojstava, kao i svake druge protupravne ili neovlaštene uporabe. Navedene odredbe o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara su realne i primjenjive kada se radi o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji, no ako iste odredbe primijenimo na baštinske lokalitete i nalazišta, oni muzeji koji se nalaze na području s brojnim arheološkim nalazištima i baštinskim lokalitetima u udaljenim i izoliranim područjima, često zbog nedostatka ljudskih i drugih resursa nisu u mogućnosti čuvati ih u skladu sa zakonskom definicijom, poglavito kad je riječ o neovlaštenom i protupravnom postupanju (devastacije od strane nepoznatih počinitelja, neovlaštena pretraživanja detektorima i sl.) Može li se zakonom jasnije definirati zadaća muzeja u vidu čuvanja baštinskih lokaliteta i nalazišta, jer manji lokalni muzeji koji su često smješteni u ruralnim sredinama koje obiluju lokalitetima, izuzev sustavnog praćenja stanja kulturnog dobra, nemaju realnu mogućnost kontrole nad većim geografskim područjem? Muzej triljskog kraja Prihvaćen Primljeno na znanje. Muzeji su dužni postupati sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te pripadajućim podzakonskim propisima.
7 Aleksandra Berberih Slana PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Željeli bi upozoriti na problem s kojim se susrećemo u poslovanju muzejskog dućana. Prema važečim zakonima moguća je samo prodaja vlastitih suvenira. Zakon o trgovini naime propisuje da ustanove mogu prodajati samo svoje vlastite proizvode. S obzirom na situaciju poslije potresa kada su brojni muzeji zatvoreni te s obzirom na potražnju suvenira i publikacija koje muzej nije sam izradio/publicirao, predlažemo da se članak 7 točka 14. izmijene kao što je predloženo u prošlom komentaru: "Muzej može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta, vezanih uz fundus i programe muzeja te prodaju svih publikacija, kataloga, knjiga, časopisa, plakata, grafika u vlastitom izdanju ili izdanju drugih muzejskih ustanova i nakladnika vezanih uz muzejsku građu i muzejsku djelatnost, kulturu i zaštitu kulturne i prirodne baštine." Muzejski dućan je izvor zarade muzeja, sudjeluje u edukaciji i širenju znanja te promociji ustanove i kulturne baštine. Muzej grada Zagreba Prihvaćen Prihvaća se
8 Dorotea Kršnjavi PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA Komentar MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR: Premda ovim izmjenama i dopunama Zakona o muzejima nije spomenuto moramo upozoriti na veliki problem s kojim se hrvatski muzeji susreću u poslovanju njihovih muzejskih dućana, prodaji publikacija, kataloga, knjiga, vodiča, plakata, razglednica, suvenira...jer je prema važećim zakonima ista moguća samo za „vlastite proizvode“. Prema članku 7. točka 14. važećeg Zakona o muzejima muzej “može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija tematski vezanih uz fundus i program muzeja”, no Zakon o trgovini izrijekom propisuje da ustanove mogu prodavati samo “svoje vlastite proizvode”. To znači da se katalozi, knjige, vodiči, monografije, prateći suveniri izrađeni za potrebe izložbe na primjer Vlahe Bukovca uz izložbu u Muzeju XY neće moći prodavati u Muzeju Z kad taj muzej priredi izložbu djela istoga autora jer nisu “vlastiti proizvodi”. Muzejski dokumentacijski centar koji vec više od 40 godina na Interliberu na zajedničkom štandu predstavlja muzejsko izdavaštvo svih hrvatskih muzeja ne smije zainteresiranoj publici prodati primjerak niti jedne publikaciju koju nije sam izdao. Izdanja Muzejskog dokumentacijskog centra, stručni muzeološki časopisi i priručnici, prije su se mogli prodavati u muzejskim dućanima drugih muzeja, no to nam je posljednjih godina zakonom onemogućeno. Kao središnje tijelo Sustava muzeja stalno od kolega zaprimamo slične pritužbe koje se odnose i na nemogućnost web prodaje koja posebice pogađa zagrebačke muzeje koji su već tri godine zbog šteta od potresa zatvoreni, ne mogu prodavati u svojoj ustanovi jer je u tijeku obnova, a prema zakonu ne mogu svoja izdanja dati drugim ustanovama da ih prodaju u njihovim muzejskim dućanima jer “nisu vlastiti proizvodi”. Muzejski dućani su danas jedan od najznačajnijih izvora zarade svakog muzeja. U svijetu njihov prihod donosi i do četvrtine prihoda muzejske ustanove. Njihov doprinos nije samo ekonomske prirode. Oni sudjeluju u edukaciji i širenju znanja, promociji usatnove i komunikaciji baštine, a odabirom predmeta koje prodaju doprinose i razvoju kreativnih industrija. Stoga molimo da se postojeći članak 7. točku 14. izmijene kako bi pisalo da: “muzej može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta, vezanih uz fundus i programe muzeja te prodaju svih publikacija, kataloga, knjiga, časopisa, plakata, grafika u vlastitom izdanju ili izdanju drugih muzejskih ustanova i nakladnika vezanih uz muzejsku građu i muzejsku djelatnost, kulturu i zaštitu kulturne i prirodne baštine.“ MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR Prihvaćen Prihvaća se
9 MATEA BRSTILO REŠETAR IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA, Članak 1. Smatramo da je potrebno objašnjenje pojma i postupka digitalizacije budući da je riječ o ozbiljnom procesu s ciljem standardizacije unutar cijele AKM zajednice te predlažemo dopunu sa smjernicama koje su objavljene na stranicama Ministarstva kulture i medija (https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/izdvojena-lijevo/kulturne-djelatnosti-186/digitalizacija-kulturne-bastine-9828/smjernice-za-digitalizaciju-kulturne-bastine/15034 ) "Javni muzeji dužni su donijeti plan digitalizacije muzejske građe i muzejske digitalizacije sukladno uputama objavljenima na mrežnim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra i Ministarstva kulture i medija i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama te ga dostaviti Muzejskom dokumentacijskom centru." Drugo rješenje je pak, ukazati na smjernice u izmjenama i dopunama "Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije" jer se istim čak propisuje donošenje raznih drugih planova s ciljem standardizacije, djelovanja i rada muzeja i ustanova koje obavljaju muzejsku djelatnost. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ Prihvaćen Djelomično prihvaćeno.