Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o preoblikovanju sportskog kluba - udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Goran Đulić II. POSTUPAK PREOBLIKOVANJA SPORTSKOG KLUBA - UDRUGE ZA NATJECANJE U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO, Članak 3. Može li bilo koja sportska udruga zatražiti proces preoblikovanja ili mora biti profesionalni športski klub? Primljeno na znanje Zakon o sportu (Narodne novine, broj: 141/22) ne propisuje postojanje profesionalnih sportskih klubova. Sukladno članku 98. Zakona o sportu, preoblikovati se mogu samo sportski klubovi – udruge za natjecanje. Sukladno članku 30. Zakona o sportu sportski klub je pravna osoba registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sportske pripreme i sudjelovanja u sportskom natjecanju pojedinog sporta iz nomenklature sportova. Sportski klub može, osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, obavljati i druge sportske djelatnosti u skladu s ovim Zakonom, kao i druge djelatnosti u skladu sa statutom udruge ili društvenim ugovorom odnosno izjavom o osnivanju društva. Sportski klub u nazivu sadrži riječi: »sportski klub« ili ispred riječi: »klub« naziv sporta u kojem obavlja djelatnost.
2 Goran Đulić II. POSTUPAK PREOBLIKOVANJA SPORTSKOG KLUBA - UDRUGE ZA NATJECANJE U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO, Članak 4. Članak 4. vezano uz prvi i drugi stavak: - ako se navodi potreba revizijskog izvješća (navesti što se točno traži; revizija ili revizijski uvid s obzirom da je razlika između sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, članak 32, stavak 1) - "popis i procjenu vrijednosti imovine" - koja imovina, sportski objekt i tko procjenu radi? JLRS? Klub sam traži vještaka? Smije li radit procjenu imovine ako se radi o imovini JLRS-a ukoliko nije njegovo ili treba tražiti dozvolu JLRS-a? "pregled poslovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje u proteklih pet godina, uz posebno iskazane prihode i rashode sportskog kluba-udruge za natjecanje u tome razdoblju, pobliži opis na što se oni odnose te godišnje račune dobiti i gubitka sportskog kluba-udruge za natjecanje u tome razdoblju" - što točno ovo znači ako se to može vidjeti iz revizije, odnosno zašto se ne traže račun prihoda i rashoda, bilanca i bilješke posljednjih pet godina koje moraju udruge predavati i u kojima piše detaljno? Djelomično prihvaćen Prihvaća se komentar te će se u članku 4. stavku 1. podstavku 1. Pravilnika definirati da je potrebno dostaviti izvješće o obavljenoj reviziji, a ne revizijski uvid. Djelomično se prihvaća prijedlog za dopunom članka 4. stavka 1. podstavka 2. te će se u istom definirati da se radi o imovini koja se unosi u temeljni kapital. Prihvaća se predložena izmjena članka 4. stavka 1. podstavka 5. koji će nakon izmjene glasiti: "Pregled poslovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje u proteklih pet godina, odnosno usporedni pregled revidiranih izvještaja o prihodima i rashodima sportskog kluba-udruge za natjecanje u tom razdoblju, revidiranih bilanci i pripadajućih bilješki, uključujući pregled revidiranih računovodstvenih načela i načina iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka u proteklih pet godina te pobliži opis na što se odnose najznačajnije stavke pojedinog izvještaja u pojedinoj godini."
3 Goran Đulić II. POSTUPAK PREOBLIKOVANJA SPORTSKOG KLUBA - UDRUGE ZA NATJECANJE U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO, Članak 5. Trebalo bi navesti u kojem roku čelnik tijela državne uprave od primitka elaborata se mora izjasniti i također navesti ako se ide dorada elaborata - koji je rok dostave dopuna te također koliko puta se može slati dopuna dok se prihvati elaborat ili odbije i vrati ga na ponovno slanje. Djelomično prihvaćen U članku 5. Pravilnika dodat će se rok za dostavu dopune elaborata. U Pravilnik će se dodati odredbe kojima će se propisati da Povjerenstvo može elaborat poslati sportskom klubu-udruzi za natjecanje na doradu pri čemu može zatražiti dostavu dokumenata iz članka 4. stavka 1. Pravilnika sačinjenih temeljem novijih financijskih podataka u kojem slučaju je sportski klub – udruga za natjecanje dužna dostaviti dorađeni elaborat o preoblikovanju i tražene dokumente u roku koji odredi Povjerenstvo, a koji ne može biti duži od 60 dana. Također, dodaje se i odredba sukladno kojoj Povjerenstvo pri razmatranju dostavljenog elaborata o preoblikovanju može zatražiti pisana ili usmena pojašnjenja od tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje, ovlaštenih revizora, nacionalnih sportskih saveza, tijela državne uprave nadležnog za sport, drugih državnih tijela te drugih stručnjaka i organizacija, koja se također trebaju dostaviti u roku koji odredi Povjerenstvo, a koji ne može biti duži od 60 dana. U navedenim slučajevima rok od 60 dana iz članka 5. stavka 1. Pravilnika počinje teći od dana zaprimanja dorađenog elaborata odnosno traženog pojašnjenja. Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti elaborat u skladu s odredbama Zakona o sportu i Pravilnika te nema potrebe za ograničavanje broja dopuna elaborata koji su u interesu podnositelja.
4 Goran Đulić II. POSTUPAK PREOBLIKOVANJA SPORTSKOG KLUBA - UDRUGE ZA NATJECANJE U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO, Članak 7. Ulaze li potraživanja po predstečajnoj nagodbi u kontekst tražbina - odnosno treba li udruga izaći iz predstečajne nagodbe (dug prema vjerovnicima) da bi mogla ostale dugove preoblikovati ili se sam dug kvantificira kao dug neovisno o obliku te se dug iz predstečajne nagodbe uz redovne obveze može preoblikovati u vlasničke udjele? Primljeno na znanje Pitanja što tražbina jest, koji je status tražbine i koja su ovlaštenja vjerovnika tražbine prema pravnim osobama regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i drugim propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.
5 Goran Đulić III. POVJERENSTVO ZA PREOBLIKOVANJE, Članak 9. U Povjerenstvu za udruge trebali bi biti barem po jedan pravnik (stručnjak za udruge), jedan ekonomist (računovodstvo i revizija) kao neki uvjet radi kvalitetnije obrade dokumentacije i razumijevanja elaborata. Primljeno na znanje Člankom 99. stavkom 2. Zakona o sportu propisano je da se šest stalnih članova Povjerenstva za preoblikovanje imenuje na temelju javnog natječaja iz reda stručnjaka iz polja pravnih ili ekonomskih znanosti, dok se jedan član imenuje na prijedlog nacionalnog sportskog saveza čiji je član sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti.