Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o Nacionalnom informacijskom sustavu o sportu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonio PRAVILNIK Poštovani, Potrebno mi je uvesti registar bivši kategorizaciju sportaša koji su vec sudjelovali u ekipnom i pojedinačno sport od više 10-20 godina. Nije prihvaćen Prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika, čl. 23. propisano je da se svi podaci koji su uneseni u evidencije i registar temeljem prethodno važećeg Pravilnika smatraju važećim podacima pa tako i evidencija o svim kategoriziranim sportašima i u prethodnim godinama koju vode Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih temeljem obveze vođenja Registra kategoriziranih sportaša koja je bila propisana prijašnjim Zakonom o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).
2 ZORAN SAMBOL OPĆE ODREDBE, Članak 4. Izmjena stavak (10) umjesto riječi "može" staviti riječ "mora". Članak bi glasio: (10) Za identifikaciju i autentifikaciju korisnika mora se koristiti Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS). Objašnjenje: izvedba informacijskog sustava mora biti standardizirana, kako se ne bi krenulo s nekonvencionalnim dizajnom i implementacijom što će poskupiti izvedbu i kasnije održavanja. NIAS je nacionalni standard i valja ga se držati. Nije prihvaćen NIAS je sustav koji predstavlja središnje mjesto identifikacije i autentifikacije korisnika prilikom prijave na e-uslugu, a temeljna mu je funkcija sigurno i pouzdano pružanje usluge elektroničke identifikacije i autentifikacije korištenjem vjerodajnice. Korisnici Nacionalnog informacijskog sustava u sportu su pravne osobe iz sustava sporta, fizičke osobe i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Člankom 3. stavkom 6. Pravilnika propisano je da se izdavanjem korisničkih računa dodjeljuju prava pristupa u evidencije i registre Nacionalnog informacijskog sustava u sportu radi izvršenja obveza unosa i ažuriranja podataka u skladu s odredbama Zakona o sportu, dok je stavkom stavkom 3. istoga članka propisano da pravne osobe u sustavu sporta i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju pristup u evidencije i registre Nacionalnog informacijskog sustava u sportu iz svoje nadležnosti podnošenjem zahtjeva za izdavanje korisničkog računa. Slijedom navedenog, svi korisnici ne pristupaju sustavu na jednak način te se ne može propisati obveza da svi moraju pristupati sustavu putem NIAS-a. Napominjemo kako je elektronička usluga ili e-usluga javna usluga koju pružatelj e-usluge pruža korisniku te će se za takve usluge koristi elektronička identifikacije i autentifikacija korištenjem vjerodajnice.
3 ZORAN SAMBOL EVIDENCIJA SPORTAŠA, Članak 6. Točka (3)U Evidenciju sportaša pohranjuje se fotografija sportaša. se definira točnije: (3)U Evidenciju sportaša pohranjuje se fotografija sportaša koja omogućuje biometrijsko prepoznavanje, prema naputcima MUPa. Objašnjenje: Koristiti fotografije prema naputcima MUPa: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Upute%20za%20fotografije.pdf Kako dokazati identitet sportaša? Što se događa ako nije moguće jedinstveno dokazati identitet sportaša na natjecanju? Nije prihvaćen Evidencija sportaša ne koristi se za utvrđivanje identiteta sportaša već za prikupljanje podataka o aktivnim sportašima u Republici Hrvatskoj kao i povijesti aktivnog bavljenja pojedinim sportom za svakog sportaša. Slijedom navedenoga nije potrebno omogućiti biometrijsko prepoznavanje.
4 ZORAN SAMBOL REGISTAR STRUČNIH KADROVA, Članak 8. Točka (3) isto kao i u Članku 6. fotografija visoke kvalitete za trenere kako bi ih se jedinstveno moglo identificirati. Nije prihvaćen Registar stručnih kadrova ne koristi se za utvrđivanje identiteta stručnih kadrova, već za prikupljanje podataka o trenerima i instruktorima u Republici Hrvatskoj kao i povijesti obavljanja stručnih poslovi u sportu za pojedinu osobu. Slijedom navedenoga nije potrebno omogućiti biometrijsko prepoznavanje.
5 ANA-MARIJA VUKRES EVIDENCIJA SPORTSKIH NATJECANJA I REZULTATA, Članak 11. Tko ispunjava evidenciju nacionalni sportski savez ili HOO, HPO, HSSG? Primljeno na znanje Člankom 66. stavkom 4. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 141/22) propisano je da su obveznici unosa i ažuriranja podataka u Evidenciju sportskih natjecanja i rezultata su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i nacionalni sportski savezi. Slijedom navedenoga krovna sportska udruženja upisuju podatke o natjecanjima iz svoje nadležnosti (olimpijske igre, paraolimpijsek igre, olimpijske igre gluhih), a Nacionalni sportski savezi ostala natjecanja.
6 ANA-MARIJA VUKRES EVIDENCIJA SPORTSKIH NAGRADA, NAKNADA I STIPENDIJA, Članak 13. linea 5- Podaci se trebaju sjediniti iz evidencije sportskih natjecanja i rezultata u koju se unose traženi podaci o vrsti natjecanja, službenom nazivu, mjestu i vremenu, osvojenoj medalji linea 6 - Nacionalni sportski savez unosi podatke o natjecanjima u NISUS, zašto se od HOO-a traže podaci? Službenu evidenciju HOO-a ispunjvaju NSS. -Zašto je evidencija HOO-a, ako su ti ispi podaci već uneseni u Evidnciju NISUS-a, a te iste podatke NSS dostavlja HOO-u? linea 7 - podaci o postignuću, itd već je uneseno u Evidnciju rezultata -nepotreban je dvostruki unos Nije prihvaćen Člankom 66. stavkom 9. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 141/22) propisano je da je obveznik unosa i ažuriranja podataka u Evidenciju sportskih nagrada, naknada i stipendija, tijelo državne uprave nadležno za sport. Slijedom navedenoga Nacionalni sportski savezi nemaju obvezu unosa podataka u navedenu evidenciju. Napominjemo kako su sve evidencije i registri sustava međusobno povezani te se ne provodi dvostruki unos.