Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Poduzetnički centar Sinj d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORA ZA ORGANIZACIJU SKUPOVA O POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU, ŠUMARSTVU, VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILJA ZA 2023. GODINU Poštovani, smatramo da bi pod aktivnost C- gospodarske ili lokalno-tradicijske manifestacije trebalo uvrstiti uz ostale „prihvatljive korisnike potpore“ i pravne subjekte - Tgovačka društva sa sjedištem u RH kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji u okviru razreda 82.30-Organizacija Manifestacija, sajmova... uz uvjet da postoje povijesni podaci o organizaciji značajnijih sajmova/manifestacija/skupova od važnosti za poljoprivredne proizvođače. Obrazloženje : Npr.Poduzetnički centar Sinj d.o.o organizira Sajam pršuta dugi niz godina, nije prihvatljiv prijavitelj, a registriran je za organizaciju sajmova, konferencija, kongresa, glavna djelatnost po NKD-u je također 82.30- Organizacija skupova, manifestacija... Prihvaćen Prihvaća se. Pod prihvatljive korisnike (točka 4 Programa, aktivnosti pod C)) se dodaje „trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82.30. Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova.“
2 HOK NACRT PROGRAMA POTPORA ZA ORGANIZACIJU SKUPOVA O POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU, ŠUMARSTVU, VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILJA ZA 2023. GODINU, 4. AKTIVNOSTI PROGRAMA I KORISNICI Poštovani, smatramo da bi kod prihvatljivih korisnika aktivnosti pod C trebalo dopuniti da glasi: - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručna udruženja (komore), trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi (aktivnosti pod C)). Obrazloženje: Stručna udruženja (komore) domaćini su brojnih gospodarskih ili lokalno-tradicijskih skupova. Naime, Hrvatska obrtnička komora poseban naglasak stavlja na zanimanja koja se oslanjaju na tradicijska, odnosno umjetnička znanja, a upravo organizacijom takvih skupova na lokalnoj razini, malim gospodarstvenicima i obrtnicima iskazujemo poštovanjem te ističemo njihovu važnost u očuvanju kulturno-povijesne baštine na lokalnoj i državnoj razini. Zbog svega navedenoga, smatramo kako je kao prihvatljivog korisnika ovakve potpore neophodno uvrstiti i stručna udruženja (komore). Prihvaćen Prihvaća se. Pod prihvatljive korisnike (točka 4 Programa, aktivnosti pod C)) se dodaje „stručna udruženja (komore).“
3 Poljoprivredna zadruga Otok Krk NACRT PROGRAMA POTPORA ZA ORGANIZACIJU SKUPOVA O POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU, ŠUMARSTVU, VETERINARSTVU I ZAŠTITI BILJA ZA 2023. GODINU, 6. PROVEDBA PROGRAMA Ne bi li se provedba trebala odnositi na skupove koji će se održati u 2024. godini obzirom da je već kraj srpnja? Ako ne jer je poziv predviđen za ovu godinu trebalo bi omogućiti prilaganje računa i na temelju toga retroaktivno ostvariti pravo na povrat sredstava; a za iduću godinu puno ranije objaviti natječaj kako bi se moglo lakše planirati moguće aktivnosti i financijsku konstrukciju Prihvaćen Prihvaća se. Programom je i predviđeno da se potpora ostvaruje putem podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore i to za skupove koji se održavaju u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.