Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o način pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 12. U članku 12. stavku 3. Pravilnika predlažemo precizirati sastav stručnog povjerenstva (npr. pravnik, psiholog, socijalni radnik) koje bira pružatelje emocionalne podrške, kako bi se osigurao odgovarajući, stručan izbor pružatelja. Nije prihvaćen Uvjeti koje pružatelji emocionalne podrške moraju udovoljavati propisani su u članku 5. Prijedloga pravilnika. Smatra se da posebno preciziranje sastava stručnog povjerenstva nije potrebno jer će povjerenstvo morati utvrditi ispunjavaju li potencijalni pružatelji emocionalne podrške uvjete propisane Pravilnikom. Ipak, pri izboru članova povjerenstva vodit će se računa o zastupljenosti odgovarajućih struka.
2 Ured pučke pravobraniteljice II. PRUŽATELJI EMOCIONALNE PODRŠKE, Članak 6. U pogledu članka 6. Pravilnika predlažemo da pružanje emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti ne može provoditi niti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo s obilježjem nasilja, neovisno o tome je li progon vršen po službenoj dužnosti. Nije prihvaćen Odredba koju je predložio stručni nositelj sastavljena je uzimajući u obzir važeći zakonski i podzakonski okvir
3 Ured pučke pravobraniteljice II. PRUŽATELJI EMOCIONALNE PODRŠKE, Članak 5. Pozdravljamo što je odredbom članka 5. stavka 4. Pravilnika precizirano da se Ugovor o pružanju emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti sklapa, u pravilu, na godinu dana. Međutim, ukazujemo kako navedeno nije usklađeno s odredbom članka 5. stavka 2. Pravilnika, koja određuje da se javni poziv raspisuje svake tri godine, slijedom čega predlažemo da se uskladi vrijeme trajanja ugovora i raspisivanja javnog poziva kako se ne bi dogodilo da potencijalni korisnici ostanu bez osiguranog pružanja emocionalne podrške. Vezano uz članak 5. stavak 3. alineju 3. Pravilnika, odnosno uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba specijalizirana za pružanje emocionalne podrške da bi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa s njom nakon provedenog Javnog poziva sklopilo Ugovor o pružanju emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti, pozdravljamo propisivanje uvjeta da ta pravna osoba mora imati zaposlenu osobu sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim sveučilišnim studijem društvene ili humanističke struke, pri čemu se prednost daje psihologiji, pravu, socijalnoj pedagogiji i socijalnom radu. No, imajući u vidu članak 9. stavak 3. Pravilnika koji određuje kako, u slučaju da je prema prijavitelju nepravilnosti počinjeno kazneno djelo ili prekršaj, pružatelj emocionalne podrške daje istome osnovne informacije o njegovim pravima, pruža mu emocionalnu podršku i sukladno njegovim potrebama upućuje ga na nadležne službe ili institucije, smatramo uputnim odrediti da u slučaju kada više pravnih osoba ispunjava tražene uvjete iz Pravilnika i javnog poziva za pružanje emocionalne podrške, a nije moguće sa svima zaključiti ugovore, prednost imaju one pravne osobe koje imaju zaposlenu barem jednu osobu sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz područja društvenih znanosti, polje pravo, te, pored toga, jednu osobu sa završenim studijem psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada. Navedeno je preporučljivo ukoliko to, prema raspoloživim podacima, neće djelovati previše ograničavajuće na broj pravnih osoba koje se mogu odazvati javnom pozivu, a sve kako bi se prijavitelju nepravilnosti uz emocionalnu podršku pružile pravodobne i kvalitetne informacije u svrhu ostvarivanja učinkovite zaštite predviđene ZZPN-om. Nije prihvaćen Javni poziv se raspisuje svake tri godine iz razloga što je trajanje programa/projekta predviđeno na rok od 3 godine, odnosno sam davatelj sredstava definira trajanje programa. Na temelju rezultata provedenog Javnog poziva čelnik tijela donosi odluku o odabiru pružatelja emocionalne podrške. U navedenoj Odluci se, između ostalog navodi, kome se dodjeljuju sredstva, razdoblje provedbe programa, iznos koji se dodjeljuje za prvu godinu provedbe, izvor financiranja te razdoblje na koje davatelj sklapa ugovor o dodjeli financijskih sredstava. Odlukom se određuje da će se Ugovor s izabranim prijaviteljem sklapati svake godine u razdoblju od tri godine koliko je predviđeno trajanje programa. Na taj način se omogućuje i osigurava pružanje usluge emocionalne podrške tijekom cijelog razdoblja trajanja programa. Korisnik financiranja je dužan dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta. Međutim, ukoliko provoditelj ne zadovolji tražene uvjete, a što se prati kroz godišnje izvještaje, nije nužno nastavljanje suradnje do kraja provedbe programa. Dakle na temelju navedene Odluke čelnik tijela svake godine sklapa Ugovora za izabranim provoditeljem aktivnosti, ukoliko je za prethodnu godinu zadovoljio sve potrebne uvjete.
4 ZORAN SAMBOL II. PRUŽATELJI EMOCIONALNE PODRŠKE, Članak 5. Točka (3), rečenica: "- imati zaposlenu osobu sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim sveučilišnim studijem društvene ili humanističke struke (prednost psihologija, pravo, socijalna pedagogija, socijalni rad )..." Izostaviti "pravo" kao struku... jer kakve veze ima pravo za "pružanje emocionalne podrške"? Može se tako staviti i gospodarstvo, strojarstvo, nautika, rudarstvo... Omogućavanjem pravnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijima ili specijalističkim diplomskim sveučilišnim studijima za pružanje usluga emocionalne podrške utjecat će izravno na neizbor psihologa, socijalnih radnika i pedagoga za pružatelje emocionalne podrške. Nije prihvaćen Sukladno definiciji emocionalne podrške iz članka 3. Prijedloga pravilnika, ne radi se o tretmanskoj aktivnosti koja bi zahtijevala usko određeni stručni profil njezinog pružatelja već o komunikacijskoj vještini koja ima za cilj normalizaciju emotivnog stanja prijavitelja nepravilnosti. Kao uvjet su navedene samo društvene i humanističke znanosti, a ne i prirodne zato što se smatra da takav oblik podrške mogu pružati i stručnjaci iz tih područja. Osim toga, postoje i drugi uvjeti navedeni u članku 5. stavku 3. alineja 3. Prijedloga pravilnika koje treba ispuniti zaposlena osoba u pravnoj osobi s kojom će se sklopiti ugovor. Između ostalog, takva osoba mora imati dvije godine iskustva rada na poslovima pružanja emocionalne podrške i davanju informacija duže od dvije godine i koja posjeduje potvrdu poslodavca ili drugu potvrdu o završenoj edukaciji iz područja pružanja emocionalne podrške i dokaz da je iste poslove već obavljala. Na taj se način osigurava kvaliteta pružatelja emocionalne podrške.
5 ZORAN SAMBOL III. NAČIN PRUŽANJA EMOCIONALNE PODRŠKE I PROCJENA POTREBA , Članak 8. Promjena dodavanjem videopoziva: "Emocionalna podrška prijaviteljima nepravilnosti osigurava se putem telefonske linije, sigurnog videopoziva ili prilikom osobnog dolaska (susretom) u prostorije pružatelja emocionalne podrške." Prihvaćen Tekst Prijedloga Pravilnika usklađen je s komentarom.