Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlažemo prilagodbu Zakona u pogledu mjera olakšanja otplate (čl. 16.c), a u vezi s postojećim čl. 12. st. 5. ZPK koji već predviđa mjeru olakšanja otplate u smislu obročne otplate prije prisilne naplate prekoračenja, na način da se iz primjene čl. 16.c. isključi postupanje po prekoračenjima. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Isključivanjem postupanja po prekoračenjima iz odredbi zakona bi značilo da se na predmetne potrošačke kredite ne odnose druge moguće mjere restrukturiranja.
2 HRVOJE ARKO III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 1. Sadržaj članka 1. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (u daljnjem tekstu komentatora također: Prijedlog ZOID ZOPK 2023) je nepotpun glede opisa opsega preuzimanja u pravni poredak Republike Hrvatske osim dijelove Direktive spomenute u ovom članku i drugih pravno relevantnih sadržaja. Naime, bitno pretežiti dio sadržaja dijelov Prijedloga ZOID ZOPK 2023, kako je on trenutno predmetom e-savjetovanja, predstavlja prijenos sadržaja Odjeljka 4. (Zahtjevi vezani uz provođenje postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i ovršnog postupka) Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) od 19. kolovoza 2015., koje smjernice ( daljnjem tekstu također: Smjernice EBA/GL/2015/12) su sukladno Odjeljku 2. (Predmet, područje primjene i definicije), točka 6. glede adresata, osim nadležnim tijelima detaljnije opisanim u podtočci 6.a.upućena i „financijskim institucijama kako su utvrđena u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1093/2010 koja su vjerovnici kako su utvrđeni u članku 4. stavku 2. Direktive 2014/17/EU.“ (pripomena: potcrtao komentator). Obzirom da sukladno odredbi članka 4. stavak 2. Direktive 2014/17/EU „“vjerovnik” znači fizička ili pravna osoba koja odobrava ili obećava odobriti kredit koji potpada pod područje primjene članka 3. u sklopu svog obrta, djelatnosti ili profesije;“, to je ključno za utvrditi, koji krediti ulaze u područje primjene članka 3. te direktive. Budući da se Direktiva 2014/17/EU sukladno odredbi članka 3. stavak 1. primjenjuje na:“(a) ugovore o kreditu osigurane hipotekom ili nekim drugim sličnim sredstvom osiguranja koji se obično upotrebljava u dotičnoj državi članici za stambenu nekretninu ili osigurane pravom u vezi s tom stambenom nekretninom; i (b) ugovore o kreditu čiji je cilj steći ili zadržati imovinska prava nad zemljištem ili na postojećoj ili projektiranoj građevini.“, to je potpuno razvidno, kako su prava i obveze sudionika u kreditnom odnosu utvrđena tom direktivom namijenjena isključivo za stambene potrošačke kredite. U tom smislu je svakako bilo primjereno Odlukom o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođeju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire (Narodne novine 107/2017) donesenoj od strane Guvernera Hrvatske narodne banke s primjenom na adresate naznačene u članku 2. te odluke, među kojima nema financijskih institucija, a sve temeljem odredaba Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (tada: Narodne novine br. 101/2017) propisati obveze koje su sadržajno jednake obvezama predviđenim člankom 16.a., člankom 16.b., člankom 16.c. stavak 1. i člankom 16.e. Prijedloga ZOID ZOPK 2023. Međutim, predstavlja nesrazmjerno opterećenje i obvezu za vjerovnike iz ostalih kreditnih odnosa, posebice za financijske institucije (primjerice, leasing društva u području financijskog leasinga s potrošačima), propisivati obveze koje vrijede za kreditne institucije u vezi s potrošačkim kreditiranjem. Stoga se posebice u obvezama propisanim odredbama članka 16.a, članka 16. b, članka 16.c stavak 1. i članka 16.e Prijedloga ZOID ZOPK 2023 ukazuje razvidnim zanemarivanje od strane predlagatelja Zakona okolnosti poslovanja i organizacijskih uvjeta financijskih institucija (primjerice leasing društva pri obavljanju poslova financijskog leasinga s potrošačima) za ispunjavanje kriterija i zahtjeva inače namijenjenih kreditnim institucijama, a povrh toga u vezi s kreditnim poslovima, koji ne predstavljaju stambeno potrošačko kreditiranje. Okolnost, da se u Prijedlogu ZOID ZOPK 2023 (II. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom, posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći) uz ostalo navodi, kako su u Prijedlog ZOID ZOPK 2023 preuzeta rješenja iz citirane odluke Guvernera Hrvatske narodne banke ne sadrže nikakvo obrazloženje potrebe prenošenja sadržaja rečene odluke i Smjernica EBA/GL/2015/12 i na kreditne odnose koji nisu povezani s potrošačkim kreditiranjem, odnosno na skupine vjerovnika (financijske institucije, poput leasing društava u poslovima financijskog leasinga s potrošačima) kojima rečene smjernice u tom dijelu poslovanja nisu niti upućene. Stoga je sadržaj odredbe članka 1. Prijedloga ZOID ZOPK 2023., nedopustivo nepotpun. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Ne prihvaća se komentar o opterećivanju leasing društava mjerama propisanim člankom 16.a , člankom 16. b i stavkom 1. članka 16. c. Jednake mjere su propisane za sve potrošačke kredite, a kako se financijski leasing smatra potrošačkim kreditom na njega se primjenjuju predmetne mjere u cilju bolje zaštite potrošača.
3 HRVATSKA UDRUGA BANAKA III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 1. Komentar/prijedlog: Predlaže se u članku 2. ZPK (Pojmovi) dodati i pojam „Neprihodonosni kredit“ radi lakšeg razumijevanja ovog članka od strane potrošača. Prihvaćen Hvala na komentaru. Definicija neprihodonosnog kredita je dodana.
4 HRVATSKA UDRUGA BANAKA III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 4. Predlaže se izmjena/dopuna zakonskog teksta u sljedećem smislu: „ Prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu vjerovnik je dužan u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju pravodobno, a najkasnije prije sklapanja ugovora /dodatka/ dopune/ ugovora kojim se ugovara izmjena, potrošaču dati sljedeće informacije:…“ Dodatno, predlažemo odredbu čl. 11.e. definirati tako da se jasno regulira koje su situacije preduvjet informiranja potrošača o izmjenama uvjeta ugovora o kreditu od strane vjerovnika, odnosno smatramo da se ova obveza odnosi na sve situacije u kojima se radi o potrošaču koji ima poteškoće u otplati. Vezano na dodavanje odredbe čl. 11.e., a s obzirom na prethodno izneseno, predlaže se razmotriti da se članak (u revidiranom nazivu i sadržaju) povezuje s člankom 16.c., a pošto se isti, sukladno našem tumačenju, odnosi na mjeru olakšanja otplate.. Predlaže se također preispitati osnovanost odredbi toč. čl. 11. e) t. b) do e) u djelu izmjena uvedenih po sili zakona. Ukazujemo na različita tumačenja obrazloženja čl. 11.e ZPK (čl. 4. Nacrta) u odnosu na tumačenje uz čl. 27.a ZSPK-a (čl. 3. Nacrta), a obzirom da se radi o istovjetnim odredbama. Tumačimo da je relevantno obrazloženje dano uz čl. 27.a ZSPK-a (čl. 3. Nacrta). Prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 11. e je dorađen.
5 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 4. U članku 11.e. st.1.tč.e., osim navedenih nadzornih tijela, nadzor u provedbi primjene Zakona o potrošačkom kreditiranju je također u ovlasti HANFA-e za vjerovnike leasing društva te banke kada nude financijski leasing za potrošače, kao i pravo potrošača da upravo HANFA-i podnose predstavke vezane uz ugovore o financijskom leasingu s potrošačima, potrebno uskladiti, te dodatno ispraviti gramatičku grešku ("Adrese"). Prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 11. e je dorađen.
6 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 4. Predlažemo u članku 11.e transparentnije propisati postoji li ova obveza vjerovnika na dodatno i prethodno informiranje potrošača kada se pristupa izmjenama uvjeta ugovora o kreditu temeljem zahtjeva samog potrošača odnosno podredno sporazumnim dogovorom vjerovnika i dužnika. Iz iste nije moguće jasno zaključiti je li intencija predlagatelja odnosne izmjene zakona obveza vjerovnika na dodatno informiranje potrošača kada izmjene uvjeta nastupaju samom intervencijom zakonodavca ili u svim slučajevima izmjena, pa tako i svjesnim traženjem izmjena ugovornih uvjeta samog potrošača (npr. smanjivanje kamatnih stopa etc.). Djelomično prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 11. e je dorađen. Obveza vjerovnika na dodatno informiranje potrošača se primjenjuje kada izmjene uvjeta nastupaju samom intervencijom zakonodavca i u svim slučajevima izmjena, pa tako i svjesnim traženjem izmjena ugovornih uvjeta samog potrošača (npr. smanjivanje kamatnih stopa etc.).
7 HRVOJE ŠIMIĆ III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 4. Niti Direktivom (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća niti bilo kojim drugim propisom je predviđeno da bi kreditor imao pravo na jednostranu promjenu uvjeta kreditiranja u nacionalno zakonodavstvo. Takvo što je ništetno po članku 269 i 272 ZOO Čak da takva odredba postoji ona je ništetna I što kad potrošač uputi HNBili DI prigovor...HNB ili DI postaje sudbeno tijelo koje odlučuje o zakonitosti izmjene??? Prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 11. e je dorađen.
8 HRVOJE ARKO III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. Uza članak 16. a: Obveze propisane člankom 16.a Prijedloga ZOID ZOPK 2023 nisu utemeljene na prijenosu u pravni poredak Republike Hrvatske direktiva navedenih u članku 1. ZOID ZOPK 2023. U svrhu izbjegavanja suvišnog ponavljanja upućuje se na navode istoga komentatora uza članak 1. ovdje. Predmetni sadržaj članka 16.a predstavlja preuzimanje sadržaja Smjernice 1. unutar Odjeljka 4. Smjernica EBA/GL/2015/12, iako te smjernice, iz razloga navedenih u komentaru uza članak 1. ovdje, za vrstu kreditnih odnosa na koje se odnosi ZOPK i dio vjerovnika (financijske institucije) nisu namijenjene. Uza članak 16.b: Obveze propisane člankom 16.b Prijedloga ZOID ZOPK 2023 nisu utemeljene na prijenosu u pravni poredak Republike Hrvatske direktiva navedenih u članku 1. ZOID ZOPK 2023. U svrhu izbjegavanja suvišnog ponavljanja upućuje se na navode istoga komentatora uza članak 1. i uza članak 16.a ovdje. Predmetni sadržaj članka 16.b. predstavlja preuzimanje sadržaja Smjernice 2. i Smjernice 3. unutar Odjeljka 4. Smjernica EBA/GL/2015/12, iako te smjernice, iz razloga navedenih u komentaru uza članak 1., kao i uza članak 16.a ovdje, za vrstu kreditnih odnosa na koje se odnosi ZOPK i dio vjerovnika (financijske institucije) nisu namijenjene. Uza članak 16.c stavak 1.: Obveze propisane člankom 16.c stavak 1. Prijedloga ZOID ZOPK 2023 nisu utemeljene na prijenosu u pravni poredak Republike Hrvatske direktiva navedenih u članku 1. ZOID ZOPK 2023. U svrhu izbjegavanja suvišnog ponavljanja upućuje se na navode istoga komentatora uza članak 1. i uza članak 16.a te uza članak 16.b ovdje. Predmetni sadržaj članka 16.c. stavak 1. predstavlja preuzimanje sadržaja Smjernice 4. (Mjere oporavka) unutar Odjeljka 4. Smjernica EBA/GL/2015/12, iako te smjernice, iz razloga navedenih u komentaru uza članak 1., kao i uza članak 16.b ovdje, za vrstu kreditnih odnosa na koje se odnosi ZOPK i dio vjerovnika (financijske institucije) nisu namijenjene. Obveze propisane člankom 16.c stavak 1. Prijedloga ZOID ZOPK 2023 nisu utemeljene na prijenosu u pravni poredak Republike Hrvatske direktiva navedenih u članku 1. ZOID ZOPK 2023. U svrhu izbjegavanja suvišnog ponavljanja upućuje se na navode istoga komentatora uza članak 1. i uza članak 16.a te uza članak 16.b ovdje. Predmetni sadržaj članka 16.c. stavak 1. predstavlja preuzimanje sadržaja i Smjernice 5. ( Dokumentiranje svih faza provedenog postupka i komunikacije s potrošačem te zadržavanje zapisa) unutar Odjeljka 4. Smjernica EBA/GL/2015/12, iako te smjernice, iz razloga navedenih u komentaru uza članak 1., kao i uza članak 16.b ovdje, za vrstu kreditnih odnosa na koje se odnosi ZOPK i dio vjerovnika (financijske institucije) nisu namijenjene. Uza članak 16.e.: Obveze propisane člankom 16.c stavak 1. Prijedloga ZOID ZOPK 2023 nisu utemeljene na prijenosu u pravni poredak Republike Hrvatske direktiva navedenih u članku 1. ZOID ZOPK 2023. U svrhu izbjegavanja suvišnog ponavljanja upućuje se na navode istoga komentatora uza članak 1. i uza članak 16.a te uza članak 16.b ovdje. Predmetni sadržaj članka 16.c. stavak 1. predstavlja preuzimanje sadržaja i Smjernice 5. ( Dokumentiranje svih faza provedenog postupka i komunikacije s potrošačem te zadržavanje zapisa) unutar Odjeljka 4. Smjernica EBA/GL/2015/12, iako te smjernice, iz razloga navedenih u komentaru uza članak 1., kao i uza članak 16.b ovdje, za vrstu kreditnih odnosa na koje se odnosi ZOPK i dio vjerovnika (financijske institucije) nisu namijenjene. Nije prihvaćen Hvala na odgovoru. U cilju bolje zaštite potrošača jednake mjere zaštite potrošača su propisane za sve potrošačke kredite uključujući i financijski leasing koji se smatra potrošačkim kreditom kao i za stambene potrošačke kredite naročito uzimajući u obzir da se potrošačkim kreditom smatraju krediti u iznosu do 132.722,81 eura.
9 HRVATSKA UDRUGA BANAKA III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. Članak 5. Nacrta (Zakon: članak 16a., stavak 2): Predlažemo brisati dio rečenice koji glasi: „.. i imenovati osobu“ Smatramo da je ova funkcija sadržana u opisu radnog mjesta djelatnika dediciranih na ovu vrstu poslova Članak 5. Nacrta (Zakon: članak 16a., stavak 3): Predlažemo promijeniti formulaciju u „Vjerovnik je dužan pokušati uspostaviti kontakt ili Vjerovnik je dužan poduzeti razumne mjere radi uspostave kontakata …“ jer se u praksi često događa da nije moguće uspostaviti kontakt jer primjerice dužnici ne obavijeste banke o novoj adresi ili kontakt broju ili odbijaju preuzeti pošiljku ili se ne javljaju na kontakt brojeve. Članak 5. Nacrta (članak 16a., stavak 5): Predlažemo brisanje dijela rečenice „prije sklapanja ugovora o kupoprodaji“ sukladno Direktivi 2021/2167 koja isto ne propisuje . Članak 5. Nacrta (članak 16.b.st.1).: Predlaže se izmjena članka 16.b. st. 1., s obzirom da je navedena obveza povezana s predviđenim prekršajnim odredbama iz čl. 26.b. Kako je navedeno uz komentaru uz čl. 16.a. st.3. ispunjenje obveze vjerovnika iz ovog stavka ne ovisi samo o vjerovniku nego i o potrošaču, te nije opravdano i svrsishodno propisivati prekršajnu odredbu za vjerovnika: - ako protivno odredbama članka 16.b stavka1. kada se utvrdi da je kod potrošača došlo do poteškoća u plaćanju, zajednički s potrošačem ne utvrdi zašto je do njih došlo, kako bi mogao poduzeti odgovarajuće daljnje korake. - inzistiranje vjerovnika na utvrđivanju razloga koji su doveli do poteškoća u plaćanju te nametanje takve obveze vjerovniku može imati za posljedicu povredu drugih propisa kojima se štiti privatnost osoba (npr. zdravstveno stanje kao razlog - poteškoća u plaćanju i sl.) i u koliziji je sa st. 3. istog članka (i čl.26.b. al. 9.) kojim se propisuje obveza poštivanja privatnosti potrošača i sankcioniranje za postupanje protivno toj odredbi. Članak 5. Nacrta (Zakon: članak 16.c, stavak 2): Predlažemo brisanje dijela rečenice „prije sklapanja ugovora o kupoprodaji“ sukladno Direktivi 2021/2167 koja isto ne propisuje. Članak 5. Nacrta (Zakon: članak 16.c, stavak 3): Predlažemo promijeniti formulaciju iz „(3) Mjere za olakšavanje otplate kredita iz stavka 2. ovoga članka su:“ u „(3) Mjere za olakšavanje otplate kredita iz stavka 2. ovoga članka mogu biti:“. Naime, iz trenutne formulacije može se razumjeti da su banke dužne ponuditi jednu od tih mjera, čak i ako potrošač ne zadovoljava uvjete, kao i da su banke dužne ponuditi oprost duga ili smanjenje kamatne stope. Skrećemo pažnju da sukladno konačnom prijedlogu Direktive o potrošačkim kreditima (čl. 35.), vjerovnik može ponuditi i druge razumne mjere olakšanja otplate. Predlažemo brisati mjeru pod h) djelomičan oprost - mjera koja može prouzročiti financijsku nedisciplinu te potaknuti neispunjavanje obveza. Djelomično prihvaćen Hvala na odgovoru. Osoba može biti određena za predmetne poslove opisom radnog mjesta, djelatnika dediciranih na ovu vrstu poslova. Ne prihvaća se brisanje dijela rečenice „prije sklapanja ugovora o kupoprodaji“ u cilju bolje zaštite potrošača. Članak 16.a stavak 3. je preformuliran na način da ako vjerovnik ne uspije uspostaviti kontakt s potrošačem, to mora dokumentirati. Ne prihvaća se izričaj „Mjere za olakšavanje otplate kredita iz stavka 2. ovoga članka mogu biti:“ budući je da je vjerovnik dužan ponuditi jednu ili više mjera olakšavanja otplate kredita. Ublažavanje izričaja na „mogu biti“ može biti pogrešno shvaćeno. Ovdje je riječ je o izričaju koji je usklađen sa stavkom 2. istoga članka. Ne prihvaća se prijedlog brisanja mjere pod h) „djelomičan oprost“ zbog usklađivanja s Direktivom 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travanja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima te ostavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EE kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU.
10 Franjo Golubić III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. Predlažem da se u predloženom članku 16.c doda novi stavak 4., radi olakšanja mogućnosti otplate glavnice duga, a koji glasi: "(4) Kod vraćanja dospjelih dugovanja u zakašnjenju za potrošačke kredite koji su otkazani odnosno čiji su ugovori raskinuti uslijed kašnjenja u plaćanjudospjelih anuiteta, određuje se način otplate tako da se najprije plaćaju dospjeli troškovi, nakon toga dospjela glavnica i tek na kraju dospjele zatezne kamate." Obrazložemje: Na predloženinačin potrošači će biti u mogućnosti otpoćeti i sa otplatom glavnice duga, a ne samo zateznih kamata, a na kojima sada u eri niskih kamata na depozite u bankama vjerovnici sada stječu izvanredno velike profite na razlici između kamatnih prihoda i kamatnih troškova na depozitna sredstva., a sve na štetu potrošača. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Predmetna problematika nije u području primjene Zakona o potrošačkom kreditiranju.
11 HOK III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. U situacijama iz članka 16.a treba voditi brigu da potrošač koji ima poteškoća i koji je obrtnik – poslovanje obrta ne može biti predmet ovrhe jer mu je zapravo obrt izvor financiranja kako poslovanja tako i njegovih osobnih potreba. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Predmetna problematika nije u području primjene Zakona o potrošačkom kreditiranju.
12 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. U odnosu na članak 16.d.st.1. molimo potvrdu da vjerovnik može teretiti potrošača koji ima poteškoća u plaćanju za uzrokovane troškove nastale kao posljedica neispunjenja ugovornih obveza (trošak naplate potraživanja, trošak oduzimanja objekta leasinga etc) odnosno da vjerovnik, u opisanom slučaju, jedino nema pravo na obračun i naplatu dodatnih (vlastitih) naknada. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Članak 16. d. je dodatno uređen i sada glasi: „(1) Vjerovnik ne smije potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju odrediti niti ga teretiti za dodatne naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o kreditu. (2) Zatezne kamate ne smatraju se dodatnom naknadom u smislu ovoga Zakona.
13 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. U odnosu na članak 16.c.stavak 3. tč.2.f) molimo potvrdu da mjera "djelomična otplata" podrazumijeva "prijevremenu djelomičnu otplatu" iz članka 16. Zakona o potroaščkom kreditiranju. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Djelomična otplata, između ostalog, znači i prijevremenu djelomičnu otplatu, ali ne isključuje djelomičnu otplatu dospjelog duga ukoliko potrošač nije u mogućnosti podmiriti cjelokupni dospjeli dug.
14 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. U odnosu na članak 16.c. stavak 1.- je li vjerovnik dužan ponovno provesti procjenu kreditne sposobnosti potrošača, obzirom se obvezuje na predlaganje mjera sukladno INDIVIDUALNIM okolnostima potrošača, kao da utvrdi SPOSOBNOST potrošača u daljnoj otplati (iako se ne bi radilo o znatnom povećanju izloženosti) ili se ovom odredbom uglavljuje obveza vjerovnika da samo preispita okolonosti koje su dovele do poteškoća u otplati? Naime, sposobnost daljnje otplate se može utvrditi samo temeljem nove procjene kreditne sposobnosti. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Vjerovnik je sukladno odredbama članka 16.a stavka 2. dužan organizirati funkciju za praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoća u plaćanju i odrediti osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju, internim aktom odrediti kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača te uspostaviti i redovito ažurirati politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima. Nadalje, ukoliko smatra potrebnim vjerovnik će ponovno izvršiti procjenu kreditne sposobnosti potrošača, pokušati u što ranijoj fazi kad se naziru ili što prije kad nastanu teškoće u plaćanju stupiti u kontakt s potrošačem i utvrditi te uzeti u obzir individualne okolnosti potrošača (npr. rastava braka, bolest…..) njegove interese i prava te njegovu sposobnost daljnje otplate kako bi što ranije organizirao i pokrenuo mjere za olakšavanje otplate kredita kod potrošača koji imaju poteškoća u plaćanju.
15 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. U odnosu na čl.16.b.stavak 5. tč.2. molimo redefinirati obvezu vjerovnika na način kako slijedi: "2. ako je primjenjivo te vjerovniku poznato, informaciju o dostupnim vladnim/javnim oblicima pomoći ili podrške." Isto iz razloga što radnici vjerovnika ne mogu znati postoje li posebne mjere pojedinih jedinica lokalne samouprave, nadalje, obzirom i na činjenicu da se radi o vrlo osjetljivim područjima za klijente (socijalna davanja, naknada za nezaposlene, osobni stečaj etc) što može izazvati osobite frustracije kod klijenata. Nadalje, dio odredbe "ako postoje" treba biti brisan jer je kontraran početku odredbe koja ukazuje da se informacija daje ako je nešto "dostupno" pa stoga ne može nešto biti dostupno, a da ne postoji. Djelomično prihvaćen Hvala na komentaru. Prijedlog se djelomično prihvaća na način da se dio odredbe tj. riječi „ako postoje“ briše. Nastavno na navedeno, čl. 16.b. st.5. tč.2 je uređen na način da glasi: „2. o dostupnim vladinim/javnim oblicima pomoći i podrške.“
16 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. U odnosu na stavak 5. predlažemo jasnije uglaviti da se obveza vjeovnika o poduzimanju razumnih i opravdanih mjera radi postizanja dogovora u svezi s naplatom obveza iz ugovora o kreditu s potrošačem primjenjuje za vrijeme trajanja ugovora o kreditu, odnosno ne i po njegovom prestanku (iako predložene mjere u članku 16.c.stavak 3. se po svojoj prirodi mogu primjeniti na ugovor o kreditu koji nije raskinut, npr. ponuda odgode plaćanja se može primjeniti i nakon raskida ugovora u odnosu na dospijele i neplaćene anutitete/rate, ali i tada dospjelu glavnicu kredita), a sve u svrhu otklanjanja možebitne dvojbe i jačanja pravne sigurnosti sukontrahenata, kao i nepotrebnog propisivanja dodatne obveze vjerovniku koji je već pokušao propisanim mjerama otkloniti poteškoće u plaćanju, te su iste nastavljene unatoč primjeniti odnosnih mjera. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Poduzimanju razumnih i opravdanih mjera radi postizanja dogovora u svezi s naplatom obveza iz ugovora o kreditu s potrošačem koji ima poteškoća u plaćanju ili kod kojeg postoje naznake da će doći do poteškoća u plaćanju potrebno je primijeniti u što ranijoj fazi i prije raskida ugovora o kreditu, ali nema zapreka da se takve mjere poduzmu i nakon raskida ugovora o kreditu.
17 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. u odnosu na stavak 4. - je li vjerovnik dužan organizirati profesionalno osposobljavanje radnika interno ili eksterno, te je li potrebno, u svrhu nadzora, čuvati potvrdeo tako provedenim osposobljavanjima? Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Vjerovnik svojim unutarnjim aktima mora urediti način i dinamiku profesionalnog osposobljavanja radnika i mora biti u mogućnosti dokazati da se predmetno osposobljavanje provodi.
18 PORSCHE LEASING D.O.O. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. U odnosu na stavak 3. postavlja se pitanje forme "uspostave kontakta" s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju - je li to pisanim putem, uključujući e-mail, telefonskim putem, osobno? Nadalje, postavlja se pitanje i učestalosti takvog kontakta, što bi zadovoljilo ovu zakonsku obvezu (uzimajući u obzir resursna ograničenja vjerovnika)? Nadalje, ako vjerovnik procjeni temeljem raspoloživih podataka o klijentu da se ne radi o poteškoćama u plaćanju, već o nepoštenom ili neodgovornom postupanju potrošača, koji nemarno izvršava ili ne izvršava svoje ugovrne obveze, mora li vjerovnik i s njim uspostaviti kontakt u smislu ovog članka? Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Vjerovnik je sukladno odredbama članka 16.a stavka 2. dužan organizirati funkciju za praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoća u plaćanju i odrediti osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju, internim aktom odrediti kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača te uspostaviti i redovito ažurirati politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima. Unutarnjim aktima potrebno je propisati formu uspostave kontakta s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju vodeći računa da može dokazati da je više puta pokušao uspostaviti kontakt s potrošačem u slučaju da ostvarivanje kontakta od strane potrošača nije bilo omogućeno. Nadalje, vjerovnik je dužan ponuditi svakom potrošaču koji ima poteškoće u plaćanju mjere olakšavanja otplate kredita i to u što ranijoj fazi nastanka predmetnih poteškoća.
19 goran aleksić III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 5. Predlažem uime Udruge Franak kao koordinator Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak da se u predloženom članku 16.c doda stavak 4. koji glasi: "(4) Kod vraćanja dospjelih dugovanja u zakašnjenju za potrošačke kredite koji su otkazani odnosno čiji su ugovori raskinuti uslijed kašnjenja u plaćanju dospjelih anuiteta, određuje se način otplate tako da se najprije plaćaju dospjeli troškovi, nakon toga dospjela glavnica i tek na kraju dospjele zatezne kamate." Obrazloženje: Potrošačima se mora omogućiti drugačiji redoslijed plaćanja nego što je to uobičajeno prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, a razlog je taj da se omogući otplata potrošačkih dugova u realnom životu. Ako se to ne učini, velika većina dospjelih dugovanja po raskinutim ugovorima o kreditu bit će zauvijek neotplativa dugovanja, kao što je to već vidljivo kroz povijest, gdje ukupni dugovi narastu i za 300 % uslijed plaćanja troškova i zateznih kamata, a glavnica dospjelog duga pritom ostaje nedirnuta. Pritom upravo agencije za naplatu dugovanja višestruko profitiraju i kamatare potrošače vječnom naplatom realno neotplativih dugova. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Predmetna problematika nije u području primjene Zakona o potrošačkom kreditiranju.
20 HRVOJE ARKO III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 8. Članak 26.b stavak 1. podstavak 4.: Kaznena odredba se odnosi na neispunjavanje preporuke iz Smjernica EBA/GL/2015/12 (Odjeljak 4.). Formulacija smjernica je sukladno samom sadržaju tih smjernica, odnosno preporuci vjerovnicima, da uspostave kontakte s potrošačima te im pruže informacije i podršku. Međutim, konkretna kaznena odredba namijenjena je isključivo vjeronicima kao adresatima, koji će biti u situaciji dokazivati primjerice pružanje informacija i podrške, što je uz očekivanu uskratu suradnje ili čak nijekanje od strane dužnika neovisno o činjeničnom stanju s namjerom odgode ili izbjegavanja namirenja svojih obveza prema vjerovniku, neravnopravna situacija za vjerovnike uz mogućnost utvrđivanja prekršajne odgovornosti i izricanja kazni u prekršajnom postupku. Predlaže se odredbu brisati. Članak 26.b stavak 1. podstavak 4.: Kao kažnjivo ponašanje vjerovnika predviđeno je propuštanje s njegove strane, da "zajednički s potrošačem ne utvrdi zašto je došlo do..." poteškoća u plaćanju. Vjerovnik je ponovno stavljen u situaciju, da s drugim sudionikom, koji ne podliježe nikakvim obvezama te vrste, mora zajednički utvrđivati, zašto je taj drugi sudinik došao u situaciju kašnjenja s namirenjem obveza, a da pri tome na tog drugog sudionika niti na koji način ne može utjecati, ali ako ne može dokazati da je "zajednički" s dužnikom razmatrao gospodarsku situaciju dužnika, podliježe prekršajnoj odgovornosti. Predlaže se odredbu brisati. Članak 26.b stavak 1. podstavak 11.: Neophodno je razjasniti pojam "vladinih" oblika javne pomoći i podrške. U protivnom se predlaže odredbu brisati. Djelomično prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 16. a je korigiran na način da je vjerovnik je dužan ugovorenim načinom komunikacije uspostaviti kontakte s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im pružiti sve odgovarajuće informacije i podršku, te ukoliko ne uspije uspostaviti kontakt navedeno mora dokumentirati.
21 HRVATSKA UDRUGA BANAKA III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 8. Članak 8. (Zakon: članak 26.b. st.1., alineja 4. i 7. ) Predlaže se u novopredloženom članku 26.b.) st.1. brisati al.4. koja glasi ako protivno odredbama članka 16.a stavka 3. ne uspostavi kontakte s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im ne pruži sve odgovarajuće informacije i podršku. Obrazloženje: Nametanje obveze vjerovniku uspostave kontakta s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju, a osobito sankcioniranje situacije ako vjerovnik ne uspostavi kontakt s takvim potrošačem može imati i obilježja agresivne poslovne prakse i izložiti vjerovnikadodatnim rizicima jer je za uspostavu kontakta potrebna i volja druge strane, tj. potrošača te ispunjenje drugih pretpostavki (npr. dostupnost potrošača, ažurne adrese i dr.) te ispunjenje ove obveze ne ovisi samo o vjerovniku. Stoga se predlaže redefinirati ova odredba, kao i brisati kažnjavanje za neispunjenje obveze. Predlaže se ujedno brisanje alineje 7.čl. 26.b) st.1. - ako protivno odredbama članka 16.b stavka 1. kada se utvrdi daje kod potrošača došlo do poteškoća u plaćanju, zajednički s potrošačem ne utvrdi zašto je do njih došlo, kako bi mogao poduzeti odgovarajuće daljnje korake Djelomično prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 16. a je korigiran na način da je vjerovnik je dužan ugovorenim načinom komunikacije uspostaviti kontakte s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im pružiti sve odgovarajuće informacije i podršku, te ukoliko, ne uspije uspostaviti kontakt navedeno mora dokumentirati. Sukladno navedenom korigiran je i članak 16.b.
22 goran aleksić III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 8. Predlažem uime Udruge Franak kao koordinator Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak da se doda u predloženom članku 26.b u nastavku alineje 13. tekst koji glasi: "te ako naplati dugovanja suprotno odredbama članka 16.c stavka 4." Obrazloženje: Usklađivanje s dodanim stavkom 4. u članku 16.c. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Predmetna problematika nije u području primjene Zakona o potrošačkom kreditiranju.
23 HRVOJE ARKO III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 9. Odredbama članaka 16.a do 16.e Prijedloga ZOID ZOPK 2023 predviđaju se za vjerovnike znatne obveze organizacijske prirode, koje su zahtjevnog sadržaja i velikog opsega. Stoga je rok za usklađenje poslovanja s odredbama ovoga zakona neprimjereno kratak. U tom se smislu rok za prilagodbu od 6 (šest) mjeseci ukazuje tehnički izvedivim, te u dijelu u kojem su opisane promjene utemeljene na Direktivi (EU) 2021/2167, sukladno prijelaznim odredbama te direktive, jer one ne propisuju rok za usklađenje vjerovnika s odredbama propisa država članica donesenih u skladu s tom direktivom, već samo na početak primjene propisa država članica donesenih u skladu s tom direktivom Djelomično prihvaćen Hvala na komentaru. Rok za prilagodbu je produžen s 60 na 90 dana te je sukladno navedenom vjerovnik dužan uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
24 HRVATSKA UDRUGA BANAKA III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 9. S obzirom na opseg i kompleksnost predloženih izmjena i dopuna predlaže se umjesto „najkasnije u roku od 60 dana.“ ostaviti rok za usklađenje od 90 dana. S obzirom na prijelazne odredbe, predlažemo u zakonu precizno urediti postupanje u slučaju da su plasmani otkazani i/ili dospjeli u cijelosti prije stupanja predloženih zakonskih izmjena na snagu te regulaciju mogućnosti može li se pokrenuti ovrha ili realizirati kupoprodaja plasmana iako prije otkaza / dospijeća u cijelosti nisu nuđene mjere za olakšavanje otplate kod potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju na način kako predviđaju predložene izmjene zakonskih odredbi ? Prihvaćen Hvala na komentaru. Rok za prilagodbu je produžen s 60 na 90 dana. U prelazne i završne odredbe dodan je tekst: „Ako je ugovor o kreditu otkazan prije stupanja na snagu ovoga Zakona, vjerovnik nije dužan potrošaču ponuditi mjere iz čl 6. ovoga Zakona“.
25 goran aleksić III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 9. Predlažem uime Udruge Franak kao koordinator Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak da se u članku 9. doda stavak 1. koji glasi: "(1) Ovaj zakon primjenjuje se na sve potrošačke kredite, bez obzira na visinu iznosa kredita." Obrazloženje: Unatoč tomu što su odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju ograničene samo na kredite do određenog iznosa, to ne znači da krediti koji premašuju te iznose također nisu potrošački krediti. Nije jasno otprije zašto je zakonodavac uopće ograničio iznose kredita na koje se odnosi ZPK, jer općenito potrošački kredit nije ograničen iznosom kredita. Naime, svaki kredit koji je ugovoren za privatne, a ne za poslovne potrebe, spada u potrošačke kredite. Zbog toga se odredbe ovoga zakona vezano za agencije moraju proširiti na sve potrošačke kredite, bez obzira na njihovu visinu. Svakako bi bilo potrebno proširiti u budućnosti odredbe toga zakona na sve potrošačke kredite, osim stambenih za koje je donesen posebni zakon. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Ne prihvaća se zbog usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije. DIREKTIVA 2008/48/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (dalje u tekstu: Direktiva) koja je prenesena u važeći Zakon o potrošačkom kreditiranju, u članku 2. stavku 2. točki c. propisuje da se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o kreditu koji obuhvaćaju ukupan iznos kredita manji od 200 EUR ili viši od 75 000 EUR. U važećem zakonu o Potrošačkim kreditiranju (dalje u tekstu: Zakon) u članku 3. stavku 1. točki a. propisuje se da se ovaj Zakon ne primjenjuje na ugovore o kreditu koji obuhvaćaju ukupan iznos kredita veći od 132.722,81 eura čime je u cilju zaštite potrošača napravljen izuzetak u odnosu na Direktivu te prošireno područje primjene Zakona na ugovore o kreditu veće od 75.000 eura.
26 HRVOJE ARKO III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 10. Predlaže se iza riječi „Narodnim novinama“ brisati točku, dodati zarez, te tekst: „a primjenjuje se na ugovore o kreditu u području primjene ovoga zakona koji su zaključeni poslije njegovog stupanja na snagu.“ Obzirom da Prijedlog ZOID ZOPK 2023 predviđa uvođenje znatnih organizacijskih promjena u vezi s naplatom nepodmirenih dospjelih tražbina prema potrošačima, to njihovo naknadno uvođenje i postavljeni zahtjevi u odnosu na kreditne odnose, pri stupanju u koje vjerovnici nisu imali u vidu potrebne organizacijske zahtjeve i procedure, te s njima povezane odgode naplate nepodmirenih dospjelih tražbina, predstavlja znatno naknadno opterećenje, te faktično retrogradnu primjenu zakona. Stoga se predlaže, posebice ako to nije bila namjera predlagatelja Zakona, na predloženi način dopuniti odredbu članka 10. Prijedloga ZOID ZOPK 2023. Djelomično prihvaćen Hvala na komentaru. U prelazne i završne odredbe se dodaje tekst kako slijedi: „Ako je ugovor o kreditu otkazan prije stupanja na snagu ovoga Zakona, vjerovnik nije dužan potrošaču ponuditi mjere iz čl. 6. ovoga Zakona."